Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1907

Donderdag 2 Mei 1007 No 1032S 40ste Jaargang mmm Om fe bewyzen dat onze Bons een Voor 50 lieelc Bons ontvangt men dns Vijf Gulden in geld De gelegenheid om de Bons in e ruilen voor de verschillende Artikelen als tot nu loe blijft echter bestaan A Bluyssen Zonen Te GOUDA Wpstraat 157 MeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelelM X M A D V E U T E N T I E N wonien gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telein a M St De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per jtost 1 70 Afzonderlijke Noniiners V IJ F C E N T K N Een net persoon VRAAGT voor vier ol vol weleen een latsoenlgk KOSTHUIS Brieven met opgave van kosigeld aan bet llarean deier Coorant onder No 2593 o gulden V in bedragen van f ÏOO tot M4MI0 Rente Cj sjaars op jers ol lalcel zelcerheid en verzelcering Bü niet doorgaan worden geen kosten berekend Aanvragen met opgaaf van bedrag en geboortedatam Letter H Il W Alg Adv Bnr NIJÖH i VAN DITMAS Amsterdam HUIS TE HUUR lieerenhtiis Oosthaven K 88 Zes K imers groote Keaken droogo Keld flinke l nin Voorzien van Oas en Waltrleiding Te bevragen B 89 M m7 vTl öönT DUBBELE BUURT B 19 Telln 117 Is i ruimst voorïlen van GASORNAIBNTBI in elke tgl van de eerste fabrieken tegon concnrreerende prgien Aaiiltjger laii its Water Spreek Bliir eii Rleclrlsrbe geleidingen Wie van goed licht boadt wende liih naar het OoHilHoh Verllehtitm lUngiuIJn DE AVONDSITeR daar alles door bekwame fitters verriolit wordt Zenuw en Maa lijders wordt ait overiuiging als een werkel ke halp in den nood bet boek £ 3a eidLgr@Tr@x avi bevolen Na onUaiigflt van adreaper briefkaart orlt d t boekje tranco per poat toegaundeii door BOLKFOBL 8 BoeUian Zaltbommel ëöüdt Drik van A BRINKMAN Zi Zomerdicnst 1907 Namiddagdienst naar Amsterdam 3 4S in plaats van 12 50 Ovcrijfe dleriHtpn voorloopiff onverandenl M VOLIIAKDIKU De Sigaren der Firma A HILLEN TE DELFT g KENMKRKEN ZICH DOOK 9r Uekt trekken ÊÊ praehUgem bratid m aaugeuamem imaitk Ê MEN NEUE PROEF MET ÊF Zeeuw 3 eeiii M IllourlJe § 3 V Rlco 3 V V Zecuwscüc Oc8fer t Werkrygbaar te tlUVUM KLEIWEG 2 Int Telefoon 141 WESSANEN LAAN WormerVeer OPGERICHT ir S HOIfllI HL MKK Vjedert nw Vee met de tulvere murive merk Sler en W £ altmiintende door hoog eiwit en vetgehalte on grootste voedingswaarde Bere lHiüoma PartJ 1000 Negen Gouden MetlaUleii 100 gulden wonnen doof 1 H Ji HooldVAifl Nitiiw Vtf 100 gulden Tweede Termijn vangt aan I Mei 1907 100 gulden ftwonnrndoor W I PIetcrDMiifMR llt t I Hurtfwerd 100 gulden Bewnnnrn door tUci4 Kl cta ViMfr I ncht en Vctd Vk Joi 100 gulden Brwoniirn door 1 KUrwyii lifnlitr V KollcriU twonnfn door M ré U LaaWcübcrfk Wyh A HH H iPVit 100 gulden fltwonnen door JohHnna nirln Klrkaom RaBmsdonk ivxr 100 gulden geWOnnpn door P v dm Botch CathwiTiHiitr 1 Hreda 100 gulden oimtn dnttr Jh mt Htcuiktr H Budri 100 gulden flewonnpn door J Marrlata Molt nttraat Hclpman Or i L 1000 gulden Ê i = gewonnen oor Qeurt de Bondt K i § OorillKht Straatweg 639 Chartoit T Ê l f 500 gulden gewonnen door Me J Elelt BoompiM 18 Rotterdam p jMargarine jl j Margarmef 4 I 250 gulden gewonnen door P Kersten Havenstraat a Boack 100 gulden vottnen door E LMtMM v Le iepatr ie Afii terdcp 100 gulden ir red P A C V d BMk Itrane Rotterdam 100 gulden door Wté D WItfliM Wnidvk Middelhamfa 100 gulden fnroimandoor Wni C M u Oudeanatr flO Rotterdvm 100 gulden gmromcn door JM S4IM1IW KKucklt r Budel 100 gulden BOhttisiraftM MaaalHchl 100 gulden Voflnrn dnor Jacak BI AU l str iC Holitrdi 100 gulden K nnt n door N N Pordreclil klant Van Jan van Donkelaar Mb CuVMinM INk iOO gulden flewoflnrn dnor Jaca BUrHmmmTi iilltrdam kiiimcrmeer 10 ij tfliJdAn 7 ï Boektii II r clilfciiiii de nane Ier lUl 2 uiUCII lUUU winners Voor belinisletienden en Keitorc ven a on joor A VtfttjiM A I J f f e II M riiriiwl bri lie Om ter hiie e liggM Aldm na cMiliolc vMltealcU by acte tferleden voor den Notarit H A H Btfi H R rclM Apiil 1807 230 gulden KEi KISGEVIi G De BURGEMEESTKR van GOUDA brengt bu dexe ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen eni te Utrecht op den 27 April 1907 executoir IS verklaard het Kohier Ho 5 der Pcrsoneele belasting dienst 1907 Dat voormeld ICohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop viiorkomt verplicht ib xijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyo van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 19 Apiit 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTKNS UuUeiilaodscb üverzlcbl Het gezantschap van Ooatemala te Pargs deelt mede drt in een straat in de hoofdstad een bom is geworpen naar bot rgtaig van den president Deze is ongedeerd gebleven maar de chef van den generalen staf en de koetsier werden giwond Er heerscht volkamen raat Uit Bagnsa wordt aan de Neno Frêle Presse gemeld dat ingevolge hot bevel der Uontenegrgnscbe regeering tot vernieling van twee drokkergen van oppositiebladen bloedige botsingen zjjn voorgekomen te Niksic en Podgoritia waarby doeden en gewonden vielen De staat van beleg zou afgekondigd ijfn Veertien dagen geleden vertrok keizer Franz Joseph naar Praag Hg werd er met lalden jabel ontvangen door Tsecben en Dnitschers beiden de burgemeester begroette den vorst in beide talen de keizer antwoordde in het Tsecbisch en in bet Dnitsch Maar de stad was schier uitsluitend getooid met de Tsechische kleuren en de Tsechen maakten uit dit bezoek een betooging voor het herstel van het koninkrijk Bohème Zondag is de keizer naar Vt eenen teruggekeerd In een brief aan den stadhouder graaf Condenhove beeft hg zijn dank betuigd voor de hartelijke ontvangst en daaraan een wwaob verbonden een wentch tot nauwere aaaeenituitlng van de zoozeer verdeelde nationaliteiten in zgn rgk De keizer schreef Ik acht thans het oogenblik gekomen waarop beide volksstammen gesterkt in bun FEVILLETOX VERYL OfiEN G ELUK 10 Het wu na het avondmaal Regenachtig weder hield ona in de kamer gebannen alleen Walther was naar de houtvesterg geslopen om den tammen vos die echter voor alle zekerheid aan een ketting was Taatgelegd te plagen met de honden te pelen en met open mond te luisteren naar de avontunrigke jachtverhalen van den opperhontveater Ik zat door de schemering heen naar het venster ts taren en natnnrigk waren myn blikken naar het slot gevestigd waar het eene lichtje na het andere werd ontstoken Koenraad daarentegen stond tegenover d in een diepe vensternia gelennd en staarde droomend naar buiten naar de worsteling tusschen de wind en de regenvlagen Moeder was in de keuken bezig Op eenmaal klonk vaders stem dicht naast ooi loodat wy verschrikt opsprongen Hoe ia je meening Koenraad vroeg hH sooder eenige inleid over de nitlegKiog Ton bat Onu Ttder zooali Ik ze MMUuffMi lo m fn prMk voor de aiierat nationale kracht en geaardheid elkander zonder achterboadendheid de hand kunnen reiken om samen te werken zonder vrees voor de handhaving van bun volkseigen Nu in bet kiesrecht de gelgkbcid van allen voor de wet is doprgevoerd is onder medewerking van de regeeriog die uit vertegenwoordigers van verscbilleiido nationaliteiten is samengesteld bereids een begin gemaakt met het veelbelovende werk van de opheffing der nniionaliteitsgeschillen Dit werk moet met alle kracht wo den voortgezet en voleindigd ondanks alle hinderpalen Het ia mgn boog ste wenhcb ook de muren te zien vallen welke de volkeren gescheiden bielden en de volkomen ontwikkeling van hun natuurlgken aanleg belemmerden Ik die alle ellende van den strgd heb medegemaakt zou bet mgu hoogste geluk achten indien ik de vreugde van den nationalen vrede mede mocht smaken Hot staat echter te vreezen dat zelfs de persoonlijke invloed van den grgzon vorst niet groot genoeg is om dit doel te doen bereiken Wie Dnitsche en Tsechische persstemmen over bet bezoek aan Praag beeft gelezen bigft twgfelen om het maar eens heel zacht uit te drukken Er is een belangrijke verbetering gekomen in de gespannen verhouding die geruimen tgd tusschen üriekenland en KoemeniS heeft bestaan De Times laat zich alt Boekarest seinen dat do nieuwe Roemeenache regeering oprecht een betere verstandhouding met Oriekenland wenacht en van dit verlangen reeds door een daad heeft doen blgken Zjj heeft nl de bgzondere belastingen waaraan Grieksche onderdanen in Roemeniü waren onderworpen afgt Bchaft Op dit tegemoetkomend optreden zal nu de regcering te Athene antwoorden met den eersten stap te doen tot een definitieve oplossing van het geschil Zg zal met Tarkgo in overleg treden om middelen te beramen die de vorming van Qrieksche benden in Macedonië zullen belette i daartegenover heeft de Porte zich in beginsel bereid verklaard den Boemeenschen metropolitaan in Konatantinopel te erkennen Worden deze welwillende bedoelingen bekroond met den verwachten goede uitslag dan is Roemenië bereid de diplomatieke betrekkingen mat Qriekenlaud te hervatten en de nitzettingsbesluiten tegen Qrieksche onderdanen te herroepen V De Russische Doema is niet gereed geko uiteenzette Koenraad zag zyn vader met verwarde blikken aan Het scheen wel dat hy ontwaakte uit diepe mymeringen waaraan het Onze Vader even vreemd was als de rekentafel van twaalf Op ernstigen toon ging vader voort Er staat goEchreven en leid ona niet in verzoeking Onze Heiland heeft de verzoeking zegenrgk doorataan maar kan het den zwakken mensch ala zulk een groote zonde worden aangerekend ala hy niet etandvaatig is en ten slotte aangelokt wordt door de helsche machten van Satan f Koenraad s jeugdig bleek aangezicht werd met een donkerrooden bloa overtogon maar hy zweeg Eindeiyk bracht hy er aarzelend nit Ik waag het niet hierin een bealiasing nit te aprekan Toen stoof vader op plotseling in woede ontatoken Omdat je te Ini bent om na te denken I Anders zon je dadelgk hebben moeten antwoorden met onze kracht alleen zyn wy daartoe niet in staat indien de Heer in Zgne oneindige barmhartigheid ons geen hulp biedt Hat en voor hem ongewone heftigheid bad de anders zoo strenge deftige geeateiyke geiproken men met de behandeling van de rocrotonwet Gisteren werd de beraadslaging voortgezet en zou vermoedelijk de beslissicg vallen De commissie van voorbereiding on de minMter vim oorlog hebbon do Doema de aanj eming van de wet zoo gemakkelijk mogelgk gemaakt De commissie heeft in haar rapport dat met 4 stemmen tegen 2 werd vaalgesteld verklaard dat haar deonmoge Igkbeid is gebleken om op dit oogenblik het contingent recruton to verminderen doch zij heeft daaraan toegevoegd een zinsnede waarin wordt verklaard dat het contingent v rminderd moet worden omdat l t leger niet langer do grenzen behoeft te beschermen doch gebezigd wordt om politiediensten te doen Bovendien wenacht de commissie dat in do toekomst zal worden vermeden dat 53 000 man aan den werkelijkon dienst worden onttrokken door aanwyzing tot oppassersdiensten voor officieren ISn de minister van oorlog generaal Rödiger beeft aan de co himiasie verklaard dat hg persoonlijk een vijand ia voor politiediensten De berichten geven echter niet veel hoop dat de Doema het ontwerp zal goedkeuren Verwerping baat baar zeer weinig omdat de Keizer krachtens do wet het recrutencontingent vaststelt wanneer dit niet op l U Mei door de Doema en den Rijksraad ia fasebied doch do zaak is van belang omdat velen van oordeel zijn dat verwerping der wet zou worden aangegrepen als aanleiding om de Doema te ontbinden Murri de geeatelgke die by den Paus in ongenade is gevallen als leider van de beweging der christeiyke demokreten heeft zicb neergelegd b j bet vonnis van den Pau Hy heeft bij 7 yu onderwerping echter een verklaring afgelegd die het Valikaan zeker niet met genoegen lezen zal Ik heb niets te zeggen verklaart Murri Priester ben ik Priester blgf ik eerbiedig tegenover het gezag trouw aan al myn plichten Ik heb lange jaren van smart opgeofferd aan de liefde voor de waarheid en ik gevoel in mg don vinnigen slryd woelen die op dit oogenblik van crisis hel katholicisme in beroering brengt Ik hond altgd vol beliondena mgn mogeiyke dwalingen in bgzondere gevallen dat de denkbeelden die ten grondslag liggen aan mgn critiek en aan myn handelen de godsdienstige maatschappy hernieuwde kracht zuilen geven en een vruchtbaarder invloed op het maatschappelgk leven zullen verzekeren Ik vraag om de stille sympathie van de vrge en geloovige zielen Je dient je gedachten meer op deze studie te vestigen I Waaraan denk jetoch steeds Welke dwaze denkbeeldenbezielen je 1 Wat bega je voor dolle dingen Pait hel voor een aankomendstndent in de theologie om verzen te maken die in kleur en gloed diegene overtreffen zooals gy ze in Ovidlas leert P In ziedenden toorn hield hy zyn zoon Cu blaadje papier voor de oogen Deze was echter met yiende vaart van de vensternia omlaag geaprongen en lag nn deemoedig voor zyn vader op de knieën O vader I riep hy nit schier buiten zichzelf o vadtr laat my een andere stadiekiezen die beter geschikt is voor myn geeslelgken aanleg I De ernstige man antwoordde niet Een drukkende stilte heerschte in het vertrek Alleen de regen kletterde tegen de vensters en de wind deed de luiken voor de ramen rinkelen Ga de kamer uit Christiana I gelastte vader my Ik verliet gehoorzaam het vertrek en zette my in de keuken op de aanrecbtbank neder Daar vonwde ik de handen want ik vermoedde zy t ook vaag dat daar binnen beslist werd over het gelnk of bet ongeluk van een menicbenleven Wleajemoel deed een gemoedeltk dutje Dat is een onderwerping waar de Paus niet veel aan heeft Hoo lang zal Murri zwygen t Een Roomauh priester dio zoo spreekt als Murri in deze verklaring zal niet waarschyniyk zyn verdere leven den mond houden Talt de Amerikaansohe minister vu oorlog vertoefde dezer dagen in Cincinnati Ohio waar by zich met zOn vrienden heeft onderhouden over de qnaestie van het al of niet aannemen eoner presldentacandidatunr Na afloop der cooteroutie werd bekend gemaakt dat Taft definitief heeft bealoten oen eventueele eandidatuur te aanvaarden De miniator zal echter zelf geen pogingen doen om gekozen te worden Allea wat met verkiezingspropaganda samenhangt wordt door hem overgelaten aan zyn vrienden Humor is een woord van Engelschen oorsprong en het Ëogelsche volk bezit een goede hoeveelheid humor Hoe komt net dan tot deze malligheid f Il de Mikado de bekende operette wordt een loopje g nomen met Japansche zeden Kan dat stuk nu nog wel opgevoerd worden vragen deftige menschen nn Japan Engelanda bondgenoot is en na wy weten dat het in Japan heel andera toegaat als In de Mikado P Het werd In bet Eogelacbe Pariament gevraagd en de pers hield er zich ernstig mee bezig Een veralaggever sprak er zelfa een honggeplaatat Japanner ovsr aan ala we ons goed herinneren den gezant Of die er aanstoot aan nam f Wel neen zeide by dat stuk is geschreven toen men over t algemeen slecht op de hoogte was van Japanliche toejtanden en het is een grap Haar dat bevredigde de ernatige menachen niet Oiateren vroeg weer in het Lagerhuis een afgevaardigde den minister van bnltenlandsche zaken of Japan bezwaar bad gemaakt togen de opvoering van de Mikado en wat ar tegen de opvoering gedaan zou worden Onder minister Runciman antwoordde voor Grey dat Japan zich niet beklaagd had maar Lord Chamberlain de censor had het verlof voor de vertooning van de Mikado ingetrokken zoodat het stuk in het heele land niet meer opgevoerd mag worden Dit ia toch wel een beetje belachelgk Verspreide Berichten FHAxaux Lemarchand de Eranacbe gezant voor achter den haard deed een bniakrekel zjJn eentoonig geluid hoeren toen sloop moeder met hyna onbjorbare schreden door de gang een kamerdeur knarste Toen werd alles stil zeer til langen langen tyd Ik weel niet hoe lang ik daar zat in droefenis verzonken totdat wankelende schreden weerklonken in het portaal dat naar de trap voerde Het was Koenraad Ik stond op om hem te volgen toen ik opeens moedeis bevende stem boorde Koenraad t Koenraad I Laat my toch met je spreken myn lieveling Hebben wy niet altyd ala trouwe liefbebbende oudera voor je gezorgd Doch hy stormde naar hoven en moeder yide hem na Een deur werd gesloten en met den angst in het hart sloop ik naar het kamertje dat ik met Wiesjemoci deelde Het was my echter onmogelgk den slaap te vatten Wiesjemoei waa reeds lang in diepen alnimer verzonken toen ik van nil de voorplaat voetatappen boorde Wordt vervolgd