Goudsche Courant, donderdag 2 mei 1907

ADVERTENTIKIN Noord Brabaolscb Schoen eo LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk C SMITS Alle repiratién en aangemeten werk Verkrygbaar In flsasohen SO ets TS et en f t 3 liy H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBIi I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LüliER Apotheker Markt en by WOLFF i Co Westhaven 198 WEJbjfCS I CAqI wormerveer HOLLAnc Ekihto Oude Jeaerer Nightcap p HOPPE Verkrygbaar hy PEETERS Jz IM uahit M IwrMfWi Mlddel Amerika die blijkens de btj Montagnini Id beslag genomen stukken vriendscbappelgke betrekkingen onderbonden beelt met dezen paoBelöke vertegenwoordiger ia teruggeroepen In bet departement Maine en Loire ia de conaervatiel Delahoye tot kamerlid gekozen Het eigenaardige geval beeft zich daarby voorgedaan dat UHK coniervatieve kiezers licb van stemmen ontbonden bebben Delabaye is degene geweest die bet Panama chandaal aan bet rollen beeft gxbraahl Do farijscbe universiteit beeft een legaat gekregen van 4 niillioen francs DUITSCULAXII Het centrum beeft bg de tweede lezing van de Bagrooting van Uoitenlandscbe Zaken een motie ingediend om den Ugkskanleller te verzoeken den liyksdag periodiek over de internationale betrekkingen van het Duilacbe r jk gedocumenteerd materieel te verscbalfen Oiiteren waa de begrooting voor boilen landsebe zaken in den Uykadag aan de onln Daarby bield HUlow oen rede bonden over de bultenlandtcbe politiek SiioiiiJtiiu Aan de Tyne zyn gisteren Ie water gelaten vyt torpedojagers die macbines bebben van l OOO t K waardoor zjj een anelbeid loopen zullen van knoopen per uur By de meeting die de kiosrecbtvrouwen Zondag in bet Londenscbe Hydepark gebonden bebben was er zooveel op de boen dat de politie de suflragottes heipon moest om bet park te verlaten D Hexioaanacbe regeering beeft gedreigd de diplomatieke betrokkingen met Unatemnla ai te breken wanneer deze republiek generaal José Lima niet uitlevert opdat hot Mexicaan scbs gerecht een onderzoek kan instellen naar den moord op den gewezen president Barillas m m II li 111 11 Kecbt op het doel at Dit geval zal menig onzer belpen De beer U Liesveld Uroenlandschokade Oem Vinkeveen deelt ons mede Sedert acht jaren ben ili lydende geweest aan een verachrikkeiyke pyn in de borst en steken In de zyden Onopboudeiyk bad ik veel last van duizelingen vooral s avonds ik leed aan alapelooalield en wanneer ik s morgens opstond wad ik veel ellendiger dan by het naar bed gaan De urine kwam met een branderig pUniyk gevoel en slechts met de grootste moeite kon ik een weinig eten naar binnen krygon Toon ik alom zooveel goede berichten vernam omtrent Foster s Kugpun Nieren rillen wenscbte ik deze ook te prokeeren en ik ben biy dat ik hiermede begonnen ben want deze pillen hebben meer gedaan dan al de verschillende behandelingen Den darden dag kon ik reeds betertchap bemerken en ik bad nog geen heel doosje gebruikt toen ik een groote verandering in myn toestand kon waarnemen De pyn verdween en ik begon weer rustig te lapon waardoor Ik zeer veel opknapte Uit dankbaarheid zal ik gaarne Uw pillen aan alle personen aanbevelen die op eei elfde wyzo mochten lyden als ik voorheen Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenataanda waar is en machtig U bet publiekte maken op elke wyze die U goeddunkt Het waren de ëcbte Koater t Rugpyn Nieren Pillen die den Ueer Liesveld genezen hebben Verzeker l dat gy bot échte geneesmiddel krjjgt de handteekening van James Foster etaat op elke doos Zij zyn te Uouda verkrygbaar by de Hoereu Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwiasel k F 1 75 vooriénof V 10 voor zes dooien BINNENLAI D STATEN ÏSENJillAAL T m B m u K u JÊ im B Êi Vergadering van Dinsdag 30 April D discniale over het wetsontwerp tot al cbafflng der tienden werd voortgezet Minister Veogens dankende voor den teon hem verleend stelde op den voorgrond dat dit ontwerp voornameiyk beoogt den landbouw voor goed te bevryden van d drnk der tienden duar deze de ontwikkeling van den landbouw tegenhouden Het Ingrljpea der Uegecring is een publlekrecbtoiyke daad In een breedvoerig betoog weerlegde de niniatar de grondwettige bezwaren Het leldt hier een onteigening in den zin van Mt 161 Qrondwel omdat dit artikel alleen betrekking beeft op lichameiyke zaken als eigendom maar niet op onlichameiyke als het tiendrecht is Het bedrag der scbadeloosstelling behoeft niet door den gewonen rechter te worden Tastgesteld Art 153 der Oroodwet ia alleen Tan toepassing op twingedingen over bur triyke reohtea V Onoverkomeiyk bezwaar bestaat bg de Uegeering tegen beperking van de taak der tieodcommissies lerwyi de minister voorts betoogde dat deze commissies beter n op korter termyn dan de rechter partgen by geschillen tot elkaar zullen weten t brengen en ook op minder kostbare wjlza Het stelsel van de vaststelling der scha deloosalelliog werd door den minister na drakkelgk verdedigd Bg du schatting zal rekening worden gehouden met den toestand van het ougenblik en niet met het verleden noch met de toekomst Nog betoogde de minitlffr dat bet niet mogelgk is eerst later Se schadeloosstelling vast te stellen want dan zoo bg de vast btelMng llicti met de toekomst moeten gerekend worden OpbrfSng van bet tiendrecht zonder scha deloosstelling duor den beer Eeyne gcwcu icht zou een geheel onrechtmatige verarming der tiendhelters yn en een vorrgkiiig der ticndplicbtigen onder welke zich voorname landeigenaren bevinden De minister van Fin inriéii behandeld le kwestie van bet voorhcbottenstelsel bg heimolgkcn afkoop en verklaarde daarby o a dat de lanvragen voor een voorichot moeten gi dann worden vóér 1 April 1909 terwgl men tot 1 liinnari 1910 gelegenheid zal hebben om daartegen op te komen Besloten is met het oog op dan Uomelvaartsdag do volgende week des Donderdags en des Vrgdags niet te vergaderen doch wel Maandagmiddag half twee De Voorzitter deelde medjé dat hy benoemd heeft in de commissie van voorberoidiog voor do Verzckoringiwotlen dé boeren Lobman van Ogn Lely Nolens deSKIork de Waal Malelijr Schaper T lma lberse Treab Blooker en Kooien Do heer de Boer verdedigt by de hervatting van de discaasio over de Tiondon liet ontwerp De belangen van beide partgen dienen echter zoo ubjeclief mogeiyk behartigd te worden By de replieken verklaart o a de beer Lobman togen het ontwerp te zullen sleinmcn indien niet ondervangen wordt zgn bezwaar tegen bet aan de commissie overlaten van de schadeloosstelling De rechterlgke macht moet hier beslissen De beer van Idsinga sluit zich hierbg aan De heer Heemskerk achtte bet wetsontwerp niet ongrondwottig Morgen voortzetting Gehtenffde Berichten V j Uistarochtend om kwart ioot elfO stak do 28 jarige kolenwerker K H wonomio in de Almondestraat no 10 te Kotterdam de ZuidBlaak over van het trottoir af in de richting van het telegraafkantoor ilg bemerkte den motorwagen no 50 van lyn 6 die aankwam niet werd aangereden vivl en kwam onder den baanruimer terecht die hem een eflid medesleepte Do ongelukkige was vreeselgk aan het hoofd verwond toen hy onder den motorwagen vandaan gehaald werd en overleed op weg naar het ziekeuhais De man is gehuwd Men meldt uit Rysaan Nadat de stakers en staaksters eergister ochtend door de leiders waren toegesproken begaven y zich in goede orde naar t kantoor der nieuwe fabriok waar ze één voor één werden binnengelaten om te verzoeken den arbeid te mogen hervatten Ruim VOO mannen en vrouwen hebben er zich aangemeld Hoevelen er biervan zullen kunnen toegelaten worden zal over eenige dagen beslist worden daar er eerat moet nagezien worden yboevele arbeiders 8tere er in elke afdeeling der fabriek noodig zyn Tengevolge van bet invoeren van t twee touwen stelsel en door het aannemen van nieuwe arbeiders zullen allen wel niet toe elaten kunnen worden Des namiddags maakten de stakers en staaksters een wandeltocht en trokken zingende voorby het kantoor der firma en de villa s der Srmanten Men meldt aan de N K Cl In het volgend zomerseizoen zullen op bet traject den Haag Schevoningen duor do Uaagscbe tramwegmaatschappg proeven genomen worden met wagens met een bovenverdieping De bestaande draden zyn zoo boog aangebracht dat dit zal kannengeschieden Men meldt Do boerenhofstede van H Nyhoft te Uidlaren bg Znidlaren is Zondag een prooi der vlammen geworden Het vee werd dovr haastig toegeachoten hulp gered Üok de meeste buiameubels en werktaigen kon men veilig bergen De muren van bet gebouw zyn blgven staan De brand schyut ontstaan in een bgschuurlje Verzekering dekt de schade ïo Zurich bestond véór een paar eeuwen een zonderling gebruik Kchtgenooten die tan volga van buiseiyke oneenigheid wildui scheiden werden gedorende eenige wdken samen opgesloten in een kamer in bet atadhuil Daar waren één tafel en één stoel het eten werd gebracht voldoende voor twee personen en zeer goed maar éèn bord iën vork één lepel één mes koffie en bier met één kop en één glas Zoo werden de tweespaltige ecbtgenooten genoodzaakt eensgezind te zgn De kroniek zegt dat bet middel meestal ganstig werkte en de twistenden meestal de gevangenis verlieten zonder op echtscbeidiagaan te dringen Ze hadden geleerd elkaar te verdragen Naar men aan bet Hbld mededeeldt beeft zich een eomilé gevormd met bet doel gelden in te zamelen ten einde aan dr A Kuyper op diens TOsten verjaardag op 29 October a s een huldeblgk aan te bieden Zooala reeds gemeld is zal de zaak egen de ontrouwe directeuren der Hollaadscbe Hypotheekbank jbr De Geer en Lefèvro de Montigoy en van de Maatschappg tot Zekerbeidssteliing van ambtenaren en beambten voor het Oerechtsbof te Amsterdam op 31 Hei in hooger beroep in behandeling komen Naar wg vernemen zgn door den procureurgeneraal alsnog 29 getuigen in beide zaken gedagvaard Toen de heer J v W goud en zilverkashouder aan de Krommesiraat to Amersfoort Maandagavond rond elf uur van bet station terugkeerde zag hg voor zgn buis eenige huzaren die op zgn nadering de vlucht namen naderby gekomen kwam bg tot de ontdekking dat tweo ruiten waren ingedrukt en eenige horloges kettingen ringen enz waren gestolen Andere lagen op de stoep Do recherche onmiddelgk gewaarschuwd vond reeds een dei horloges tsrng in da kazerne in een atroozak verstopt Het onderzoek dat nog al wordt bemoeilgkt door bet vertrok van het escadron naar Amsterdam wordt voortgezet In een groot koffiehuis te Berlgn met 15 kelners maakt de eigenaar alleen van de bedragen die dezen hem moeten betalen voor garderobe toilet wascbgoed enz f 1188 per maand De kelners hebben natuurlgk de fooien als eenig inkomen De beëodigde wegers en meters hebben aan de graao imponeurs te Rotterdam den elsch gesteld om met he i betreffende het ontvangen van graao te contracteeren op denzolfden voet als met de Üaitsche graan importeurs Op een enkele uitzondering na hebben do graan importeurs dit geweigerd De wegers en meters spraken hun boycot uit over die weigerachtige importeurs welke thans hun graan ongewogen over boord laten zetten Intusacben neemt hot getal gegadigden die opgenomen willen worden in de nieuwe corporatie van wegers en meters toe Be Iialve de procenten wurdt aan hen die zich verbinden om in deze corporatie werkzaam te zgn een vast loon van f 15 per week toegezegd Haweiyksrois per ballon Ken Kranscb paar had besloten zgn huwelijksreis te maken in e n lachtballon en het tweetal is Zaterdag neergekomen te Tbolen maar bun leven heeft groot gevaar goloopen Toen de ballon boven de Schelde droef daalde zg plotseling zoo snel dat het schuitje het water raakte Uelukki waren de reizigers in de nabgheid van de kust en dank zg spoedige hnlp werden zg behouden aar vasten wal gebracht Stadsnieuws GOUDA 1 Mei 1907 VERÖADERINÜVAK deüöEMEENTEKAAD op Vrydag 3 Mei 1907 des namiddags half twee nur precies Aan de orde 1 Do benoeming van a Twee Leden der Commiisia voor de bezwaren tegen aanslagen in het verga iniogsrecht voor den II eene Regentes van hel vereenigd Weesen Aelmoeseniersbnis c eene onderwgzer der pianoklasse aan de Stads Mnziekschool d een onderwgzeres en een onderwgzer ann do school v g 1 o No 1 üe suppletoire begrooting voor 1906 van het Vereenigd Waea en Aelmoeseoierahuis De rekening over 1906 van de gemeentegasfabriek Het voorstel tot wgsiging van de Verordening op den H iDdelscnrsus 6 Het vooratel tot nadere regeling der jaarwedde van den schatter voor de localiteiten met vergunning voor den verkoop van itarkeii drank in bat klein I Het voontel tot wfiziging der genneatebogrooting voor 1909 Het voorstel ala voren Het voorstel tot onbewoonbaarverklarini der woning wgk P No 163 Het Kohier der plaatselijke directe belasting naar inkomen dienst 1907 In de zaal Nnt en Vermaak had gjjie renavond de eerste jaarvergadering plaat van bet in bet vorig jaar nieuw opgerichte ziekenfonds Dr Evers opende deze algemeene vergadering en deelde mede dat de onder voorzitter Dr Bakker Nioraeger door ongesteldheid verhinderd was deze vergadering te lellen by zag met vreugde dat deze vergadering zoo goed bezocht w is was da nieuwe verccniging opgericht mot een 200 tal leden op 1 April 1907 Vüi het iedontai geklomaeo tot 1047 met een totaal kinderen van 1007 De samenwerking van do leden met hk doctoren on apothekers is een van de aangenaamste geweest De leden znlleii zeker met verwondering boeren dat ik bier het woord voer maar volgens liet roglumeut zal da Voorzitter zyu een onpartgdig persoon die door do vier bondsbestuuraleden wordt voorgedragen Voorgedragen is de heer C G Spil die wanneer do algeraeeiio vergadering do goedkeuring daaraan hecht tot Voorzitter ia gekozen Ik stel voor de heer Spit by acclamatie te benoemen Aldus wordt besloten dio hierop zitting neemt na door den waarnemendeii voorzitter te zgn verwelkomd De heer Spit noemt daarop de voorzi tcrKfunctie op zich en hoopt dat dit ziekenfonds onder zgn leiding en die vau bel bestuur moge bloeie De heer J C Hartman Secretaris least daarop de notulen voor die worden Mdgekenrd Daarop wordt het jaarverslag over het lo boekjaar voorgelezen dit luidt aldus Het nieuwe ziekenfonds in werking getreden op 16 Mei 11106 werd in de eerst gehouden ledenvergadering op 23 Mei daaiaanvolgende gedoopt met den naam van Algemeen Ziekenfonds voor Gouda en telde toeni reeds ruim 200 loden Thans na het eerste jaar van haar bestaan ten einde spoedt is dat aantal gestegen tot 1047 met 1007 ingetchroven kinderen Neemt men nu in aanmerking de vele tegenwerking en verdaclitmaking waarvan de nieuwe vereeniging het mikpunt is geweest dan mag bet resultaat voorzeker schitterend genoemd worden en is zg ne levensvatbaarheid ten volle bewezen De velo voordeelen die deze vereeniging bunnen leden aanbiedt zy voor hun een spoorslag om tot vermeerdering van bet ledental mede te werken waardoor zg in staat kan worden gesteld die voordeelen nog meer uit te broidoo By de opHchting werden aangesteld als boden 6 J Flui en t A Scholborgb terwgl in de bestuursvergadering van 1 Febr 1907 werden aangesteld als boden B L Raastrop en H van Mauren In de Bestnursvergadoriog van 31 Mei werden de functionarissen gekozen en wel als onder voorzfttcr de heer Dr Bakker Niemcger als penningmeester de heer D J Hordyk ala secretaris de heer J C Hartman die allen de benoeming aannamen en tevens de rooster van aftreding voor 1908 opgemaakt Bg stemming werden daarvoor aangewezen de heeren Dr B U J Evers J C Hartman D J Hordgk en E J Vonk Van 16 April 1906 tot 31 Maart 19Q7 werden gereedgemaakt 6771 recepten Aan Doctoren en Apothekers werd uitbetaald f 2029 11 Veranderingen in het bestuur kwamen niet voor Do Voorzitter dankt den Seoretari voor zgn uitgebracht verslag De Penningmeester de heer D J Hordyk doet daarna rekening en verantwoording van zyn gehouden beheer daaruit bleek dat was nitbetaald na H H OenoBBkundigen f 777 16 H M Apdtbeken 466 29 i Administrateur 166 67 De Boden 285 35 Genees en heelmiddelen 785 65 f Uitkeering by bevalling 57 Diversen 351 25 i Totaal f 2889 3 De Voorzitter benoemde daarop de hb Bout Michaëlis en Offringa om deie bascheiden na te gaan Nadat deze heeren zich een tgdl mg daarmede bezig badden gehoaden werd bealotaa de Koninkigko goedkeuring te vragen op da Statuten Mot algemeene stemmen werd daartoe besloten Besloten werd voortaan een Commissie te benoemen die de rekening en verantwoording in het volgende jaar zal hebben na te zien en daartoe door den Voorzitter nitgenoodigd de bh van Heyningen Lens en van Zeist De rekening en verantwoording werd door de Cojnmisale nagetien en in orde bevonden Alvorens de vergadering iferd gesloten vroag Dr Lavedog het woord hjj rinbla e i woord van dank tot het bestnur dat al U bot begin moeilgk de noodige tact en oBzicbÜgbeid bad gehad vereeniging te doen groeien hg hoopte da de leden het bestuur met alle kracht zal blgven steunen om do verejniging te doen Dalr niets meer te behandelen was sloot de Voorzitter onder dankzegging voor do opkomst de vergadering üaa contr61e 30 April 1907 6 uur namiddag Drnk 1 Lichtkracbt 1460 Kaarsen Warmtogovend 53 JQ calorién Vermogen Hedenmorgen ongeveer oH nar had op de Zeogstraat een ernstig ongeluk plaats Twee stadswerkers kwamen met een handkarmot bont beladen van de brug bg de St Anthoniestraat De boom van den wagen brak met het gevolg dat een der mannen v d H in bet water der Zeugstraat geraakte evenals de kar met bont V d H werd mot moeite gered Heden herdacht de werkman A de Hoog den dag dat by voor 40 jaar in dienst trad bg den boer G C de Toogs Na de felicitatie van den patroon diens zoon en de overige werklieden werd hem door den patroon een prachtige marmert n pendule met candelabres overhandigd waarna de Hoog zyn dank betnigde aan z n patroon De sigarenmakersstaking en uitsluiting te Uouda begint thans een eenigszins ander karakter te vertoonen Door enkele van de nog werkende leden van de cbristelgke on katholieke vakbonden wordt thans ook s avonds werk mee naar huis genomen en daar klaar gemaakt daar de voorraad sigaren bg de fabrikanten sterk begint te verminderen derenDe stakers en uilgealotenen beschouwen dit als onderkruiperg en trachtten door posten en het volgen van de personen die ibniswerken hen daarvan af te brengen Het liep in den beginne niet in t oog doch nu één sigarenmaker op wegnaar de fabriek aan bet politiebureau bescherming verzocht gaat deze geregeld door politie vergezeld tan en naar zgn werk gevolgd voorafgegaan door enkele sigarenmakers Een en ander is thans echter by het groote publiek bekend geworden en nu wordt de bewuste sigarenmaker niet alleen door politie en stakers gevolgd maar zeer zeker door wel een duizendtal anderen die niets met de kwestie bebben te maken en dan ook geen party trekken voor den een of den ander Af en toë moet de politie ruim baan maken en door het gedeeltelgk afzetten van straten den al te groeten stroom van volgelingen stuiten Ook zet bet kwaad bloed dat de thans nog werkende sigarenmakers bosjesmakers van de stakers in dien it nemen zoodat de laataten vermeenen dat èn door het aannemen der bosjeiimakers én door het thuiawerken de patroona niet weinig in de band worden gewerkt wat evenwel de hoofdbestnren van a r en r k vakbonden bebben ontraden Voor alle fabrieken en ook voor de woningen der tbuismakers wordt gepost Van eenige toenadering is geen sprake N K Cl Gedurende de maand April werden in da Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 1819i poitiiin van 10 cent en 565 van 15 et te zamen 23831 portién Algebaald werden 1338 portiSn van 10 et en 28 van 15 cent te zamen 1366 portiën Aan het postkantoor Gonda en de daaronder ressortearende hnlpkantoren werd gedurende de maand April 1907 in de Rykspostspaarbank ingelegd f 26789 34 terugbetaald f 34126 23 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14154 Maar wy vernemen had de terreinopneming gisteren langs de znldzyde der groote markt en de Ooatbaven alamede het onderzoek naar eene geschikte remiae voor eene stadstram alhier plaats en kan nu weldra de indiening van plannon en stukken ter tukryging eener definitieve concessie bj on Oemeentebestnnr worden tegemoet gezien ZiviicHDiixN Tot tgdelgk anderwjjzer aan school No 1 is benoemd d beer J W van Cittert te Goud Gemngfie ZiigTeraeilglig Goudt Gisterenavond gaf de zangvereeniging Gonda bestaande nit personeel der Kon fabriek de Stearine Kaarsenfabriek in Concordia haar tweede concert met een boitoiftwogn groot prograam Het zon ons te ver voeren elk nummer te bespreken we noemen daarom maar enkele n l t t Klokje op het dorpskerkje van C Arentz Troost van Richard Bol Dalekarliscb Herderslied van Ed Qrieg en vooral Merck toch boe sterck van Valerius dat zeer goed en Irisch werd gezongen Ala we in aanmerking netten het feit dat deze nog maar twee jaren bestaande vereeniging bg hare oprichting slechts ongeoefende leden bezat dan moeten we alle hulde brengen aan dan kranigan directeur den beer C Arentz JGi voor hetgeen hg met ernstig willen heeft weten daartostellen Duidelgk biykt het dat alle werkende leden met volle ambitie de edele zangknnat beoelenen In Landate pneri van Mendelasobn oa gal de vereeniging blgk ook de zwaardere muziek meeater te zgn Zeer goed leek ons ook t Hi ja van myn ezelken mnziek van C Arentz JGz waarin we eenige soli hoorden die als wordende door dilettanten gezongen niet onvordienstelgk waren Het slotnummer de 2e acte van Gounod s Fanst was een waardig slot van den avond Zeer goed was hiervan de nitvoering Van de solisten noemen we in bet bgzonder den boer J Klingen bas ook do boeren E J Nykamp tenor on M J van Loon bas zongen niet onverdiensteiyk We wenschen de vereeniging Gouda een voortdurenden bloei van harte toe we twgfelen er niet aan of do beer C Arentz de energieke directeur zal baar maken tot eene vereeniging die in den rg barer znsloren mag worden genoemd De heer Joh Amans fluitist uit den Haag vergastte ons op een paar soli waarin we hem leerden kennen als een uitmuntend musicus We kregen van hem te booren een Sonate hem door den directeur C Arentz opgedragen en een Suite van B Gedard Zeer veel beeft de beer Amans ons daarmede doen genieten hy beschikt over een fraaien toon en voordracht Mejuffr W Spruyt wordt bg deze hulde gebracht voor haar keurig piano accompagnement by de verschillende zangnommers In de pauze vond een plechtigheid plaata die wy niet onvermeld mogen laten In een krachtige rede herdacht de beschermheer der vereeniging de heer Dr H IJssel de Schepper het ontstaan dor vereeniging het was hem een groot genoegen er op te kunnen wgzen dat de vereeniging getoond heeft recht van bestaan te hebben Namens do Directie der Kaarsenfabriek bood spreker do Vereeniging een fraai bewerkt vaandel aan met den wenech dat de Vereeniging voortdurend in bloei moge toenemen Nadat de Voorzitter der vereeniging de heer van Kersbergen in een flinke rede zgn dank namens de Vereeniging voor dit blgk van sympathie had uitgesproken bief het koor een door den beer C Arentz gecomponeerd Vaandellied aan Met voldoening mag de zangvereeniging op dit welgeslaagd concert terugzien Recl t aken Wegens mishandeling van den R K priester dr J A H V d Brink heeft voor de rechtbank te Utrecht terechtgestaan zekere A W 34 jaar pakhuisknecht te Bode gravenDr van den Brink zon in den avond van 2 Februari te Bodegraven een lezing houden over Godsdienst en Socialisme Een 200 man sterke vgandige menigte stond hem evenwel aan bet station op lo wachten en toan vielen er klappen zoodat de lezing niet door kon gaan Hy ontving een hevigen slag op het hoofd en verder nog veracheidene atompen in den rug en op de borst Beklaagde W ia als een der daders berkend en zag thans 1 maand govangenisstraf tegen zich eischen Toor de Rotterdamache Rechtbank werd giateren behandeld de zaak contra 3 h De Vriendt tooneelspeler thans te Eekertn hy Antwerpen en S Suisman zich noemende 8 Soesman directenr van het Casino aan den Coolsingel te Rotterdam Aan den eerste bekl werd ton laste gelegd dat hg den 7en December jl inbreuk beeft gemaakt op bet auteursrecht van H Hegermans Jr door in bet openbaar in bet Casino op te voeren het monologeuspel Brand in de Jonge Jan waarvan uitsluitend H Heyerman 1 Jr en diens rechtverkrygeode bet anteursrecht badden Aan den tweeden bekl wordt ten laste gelegd opzettelgk als directeur van bet Casino aan bekl De Vriendt gelegenheid te bebben gegeven tot opvoering van bet atnk De Vriendt liet verstek gaan De eisch tegen De Vriendt was f 1000 boete snbs 60 dagen hechtenis tegen Soesman I 500 boete aabs 30 dagen hechtenis BEÏÏBS YM BOTTEBDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL StaaUUenmotn PoamaaL Oblig 3e 8 rle tr 050 3 59 74 Oblig S Serie fr 2500 3 59 i RcsLun Iwang Dombr Obligation 41 96 Azin Japan Obligation 1899 4 74 CoLOKBu Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Recepia l tOO IV 2V BypoUMk Banttn 9i Aandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 4 Aanbevelend Pandb ütrccbtscbe Hypb 4 100 Pandb Woatlandache Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbauk 4 99 i Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99V 35 Sehetpvaart Maatêcliappijtn Pand HoUand Gulf Stv My Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb Q Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUeningeti Itilii Oblig Zuid Italiaansche Spw IMg A 367 PremieUeningtn bai aii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divfrsen My tot Ezpl Laan van Meordervoorl 1902 89 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Züinermantelg Costumes Blouses Jupes en Jupons Kobes en Japonstoifen met bijbeboorende Uarneeringen van de goedkoopste tol de beste soorten in aoA r eimeurreerende prv en Aanbevelend VERSCHEIDENHEID Het dorp Henning in Texas li vernield door een windhoos die gepaard ging met een hevige hagelbni welke den grond ter dikte van twee voet bedekte waardoor de treinen tot stilstand werden gebracht Acht menacben werden gedood in het dorp zelf en velen in de omgeving Te Baltimore ia Zaterdagavond een in aanbouw zgnd landingsbootd voor de Nordd Lloyd en de Baltimore Ohio Hallway ingoalort Aebt werklieden werdan gedood en achttien gewond Te Casablanca in Marokko is een Jood die onder bescherming van l ortngal stond gedood door een neger in dienst van een Marokkaan De neger ontving voor den moord oen belooning van 6 realen ongeveer geiykstaande met één franc De ongeluksopera van Ernst van Dyckte Londen vele leden ervan lieten het leven by de ramp aan den Hoek van Holland ie onlangs failliet verklaard Het biyktdat het gebeele tekort 13500 pond aterling f 162 000 bedraagt X t voorai op d ECHT Jiündtëikênlaff m t roodm Oberlahnstein URtereuitDiii ncro iMB toê oatHiAMMSTtiH Overal MamMkafVli UA BxploUaUe van O VMoHa Braim Xanümr toor SmUiittnA Boompi ê éO Bottmiam