Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1907

J A GEBR BUREN é DE LANGE ROTTERDAM Visdag 3 Mei 1907 40ste JftargftP No 10323 VLEUGELS ORGELS PIANINO S HooftlmaymijH V Ufiffazijn Gedempte Hinneiio otte t64 leief 4599 Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtMeea Ne 0 ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels è 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd Tdeiy Ha St a Uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks Biel uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ü lja5 franco per poet 1 70 Alzonderl ke Nommers VIJF CENTEN Nelaris NONTIJN te Goada ui op MAANDAÜ ti MEI 1907 s Toorm 11 aar in de K K LËESVRKKKNIOIN zaal COSCORDIA bebilve de reed aangekondigde perceelen nog pobliek veilen en erkoopen perc 12 Een nniS net ERF en OKOND in ecne gang aan do Tainatraal L no 300 te rïaada Pere 13 CeO HUIft met EEK en OKOND naaet bel vorige perceel L no 301 te Oonda Beide panden zg voorzien van waterleiding Te bezichtigen en aanvaarden ala de andere perceelen Mevronw PRINCE Scum vi dbk LoKct Ooatbavcn 87 Goada VRAAGT tegen 1 Aug ern nette KeUHENINEID goed kunnende werken Loon naar bekwaamheid iJ in bedragen van I 99 tot t OM Rente ajaare op peri ol zakel zekerheid en verzekering By niet doorgaan orden geen kosten bi rckond Annvragen met opgaat van bofliig en geboortedalnm Letter K II W Alg Adv Bur NIJOH k rXN DITHAH Aoisterdani HUIS TE HUUR Ilnerenhuls Ooslhaven B Zea Kamers groote Kcakon drooge Kelder linke Tain Voorzien van Oaa en Waltrleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een mooiter van het merkwaardige Ooia poe der wordt gratia toege ODden Kan mgegevtn wonhH in Koj ie thtt Mtlk Lxktw Abnnl Bur WaW o m het votdul timder da het noodig iê dat de dronkaard er ieta van a veel Het COXA POEDER bezit do wondoi bore olgen chap om tegenzin lot htt drinken van sterken drank bier wi o absint enz by den dronkaard op te wekken Htt COZA BUBDBR werkt zoo onopgemerkt en vzeker dat do echtgenoote de zaster o de dochter van den verslaalde het hom toe kan dienen zonder Ztin medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hy zyne redding te danken heeft el COZA POEDER heeft h t hnisel jk geluk van dtiiiendcn gezinnon hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered on deze personen tot levonslnstige en natlige leden der maatschappij horschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg lerng gebracht on gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Inilitaal waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetnigingon en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkoiben onschadeluk te t o Correspondentie in alle ialen dor wereld cozAiNSTimEiraXd Wacht V voor namnaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoend middel tegen dronkenschap Zenuw en lllaa j lijders wordt oit overtaiging ala aan werkelijke bnlp in den nood het boek aaobarolen Na onkvaogat van admper briefkaartworlt dit boekje franco per post toagezonden door BOLKPOBL 8 Boaklum Zaltbommel Went NUuwtanil f ntiblj Station Heum Tele 4097 VERHUREN STËMIEN IHRUILEN DE PHONOLA REFAREEREN daxelijks la onze üalons Ie taoureii FMOLAFMO in FMOIIST acinalogeeii Poedervorni U het eiii stc helpcniJ middel tegen Uloeriarmoeae nieekmucM XrnutrmiFHkle i Huofdfiilufu mlufelooaketd OHmachteu rermagerl g eU lermlHHerlug tter Uckaamikrackten aeinalogeeii in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAÏOUKEN IN POEIJEKVORM is het praeperaat wat II spoedig eeneest HAEMATOUEEN IN POEÜERVOKM wordt aanbevolen door H H Doctoren PriJH per iloos met g ebruiksaahwijzing f 1 50 Keiiige fabrikanten il K v 8CIIAIK Go Deo Haag VerkrOKbaar b Kirma WOLPF Jb Cu Westhaven I9S GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOIJMAN Moordrecht I INKSE Muumerkerk ad JJssel A N VAN ZË S8KN Schoonhoven B i WIJK P W EDE Oudewater A Ht HEEU Ham trecht K VAN DEU HEIJDEN licetmijk P v u SPEK Voereaiielle D o 8TAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN r o HEIJDEN Waddinnimn l A dbGROOT A UB lONOH Oudeaater J P KASTELE1 I oUrofkerdam D BIKKER Benechop WA AllHCHUWINO Laat U niet misleiden door Abdü Siroop Het klonslerSnil Paulo Abdij beitaat niet Im Siroop van gffnerlel waarde Gebrs Stoll werck s Chocolade en Cacao nowmatiR OOI m nicu mm i inqdirgen ira hmiml gebied verbeterde llibrieaUe IrtalijitDn pibiiiik i in i f j h iste i pm o i n f raii iieii lul rbruiker van Stoliwerck s Ohocülade en Cacao e aaibeve onsBMrJit fubnkajt naunteur beanlwoordondo aan vien lidioud dat reap Etikmien I t irnm bd iwldc 87 Brereis als noflcreriiMcler 44 Ecro Ulploraa 8 gouden enz Medailles een liewijs an nitniunlonij Ija fcbriUit feed 1874 sihrocf de Accaderoie national do Farid Nou voua déoamona une n l t il d nr prenilèrc cltuiae en oonaMAretloD a Totra eaoellanta rabrtcatloD da Ohooolnt boobona varies eto ata WiUwarck a tilnkaat U bTkrygba ii djjJH H CKiiiliseurs Barikotbakkorf nia ii OeneraaJveitogrnwwitdiper iior eda huid Juliaa Mnttemilodt Amstenlam Kul ui lnuit 10 1 Htsirijiling van Bloedarmoede Bleeluuoht Malaria iiimienkooris Algemeeue Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrak aan eetlust De Echte SINAORUPPELS m Dr DE VRIJ I dragen builen op de roode doos den niain yANXlA ü Hen lélte daarop i jn overal verkrijgbaars f 0 75 Ook rechutreekï en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel 1 f O 75 Cbemlaohe Fabriek van Dr B NANNINO den Haag Vraagt evtral Dr H tXMVU s EIWITMfkiLi f I SS per literflésch per llterlleacli f HavBTa laa 1 Kaai imiaUrl trunMn UillM tu mg rni tBtinrgiini rürutni Warnung lier 9ro Er olg rf uuéêf t U mt H stoÜMt sm figtn M AalêU rë tt UêM kêitfê dêHtf wwm at0tt afhnrfen H StoUmt mr rm mt AN t m M toiehtu f J MA mMfl ft li émm fll r cl f f MAênttfliêiH umg tkt n É ADVERTMTIM in aUe Couranteii wordfM aang enomen door het S Advèrtcotie Bureaii van i BHINKNAN ZOON f M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Teltn 117 Is t ruimst vooriien van GASORNAHENTfilf in elke s lgl van de eerste fabrieken tetvi roncorrecrende prijzen Aanlc df vu üis W lfr 4reek Bi t eD RIecIriscke geleidiagn Wie van goedilcbt bondt wende iihnaar het ƒ OouiUeh nirllcMlag Mayax jn DE Af OllDSlTBR daar alles door ekwame fitters verrkJilwordt Y i DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PKACyiSCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOBKBLADKM zijn beslist die der Firiïia WELUOi THE LADIES JOURNAL met minstcus drie gratis geknipte patronen en een gcklenrde plaat THE ILL DltESSHAKEH met oen gratis geknipt patroon TUE UAXA iU OP CHILD UEys PASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAllT Vw Boelthandelaai Proef nummevH AUe met koatel HoU BIJvoegHd I Van alle iu deze bladen voorkomende modelion zgn UiKNIPTE PATRONEN met JlolLj rklaring fr p p tegen voofjjSMiiling van f 0 50 verkrijgbaar I JIILLY SIMON S Den Haag rerwerda Tieman Grootste détail wUahandelarea ia Mdnrland 0 60 0 72 St Ebtf pbe Medoc La Rose Ludon Chateau Mallcret 0 80 per e ch per anker van 45 fl SiJ Ch tenn Malleret Petit Boargugne Graves Blanc Kant Saoternes Witte Bergerac Nierstelner RUdesbeimer 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Oude Roode Portwijn ƒ 1 08 per flesch Extra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwjin 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Doii Bmi aedi per Liter 1 17 PrU en netto il contant DEPOT TEGOPDA bij F J J BOON VAN OSTAOE KLEIWEG E 29 Onnavolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepassingen onlie fa oUeeerf getiehtUerée r rIrelttm felntmre BogaerU Zjj geven krachren diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtnige zicb geen imitatie voor de eekle te ontvangen Geill Prjjsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratu op aanvraag Boxtel H BOGAEBIi Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen t beiichtigen i n QoDda Drak van A BRINKMAN t Z Bui teBlaadscli Overzlcti Raster seint dd 1 Mei ntt Parijs Eea Rus Law geheeten loste boven van een omnibus af vjjf revolverschoten op de troepen op de Place de la Républiqno Agenten namen hem in hechtenis en de oenigte trachtte hem te l vnchen4 Twee soldaten werden licht gewond Een metgezel van Law werd eveneens in hechtenis genomen Op de Qaai Jemappea werd een politieagent door een revolverschot licht geWond By het Bitgaan van de Arbeidsbeurs werd de prefect van politie ingesloten door betoogerg an moest de garde een charge maken Het aantal arrestaties bedraagt op het oogenblik 700 Later telegram Op de Place de la Bépublique dreef de politie die omringd was door een dreigende menigte welke den gevangene wilde bevrijden de betoogers met de blanke sabel uiteea De avondbladen doelen mede dat Law bezweken is tengevolge TU de wondan hem door de menijite toegabracht 3 nar s namiddags Een eerste Hei met lonnascbijn en Aprilboien De Par tenaars werken als eiken dag of doen wandelingetiea Het groote vertoon van militairen ao politie vooral op de Plaee de Ia Ripnbli in Teroonuakt eenlga oploopjes vooral van BlaBwigierigen 200 arrestaties hebben plaats gehad I de rnst in Par js is volkomen Uit de provincie komen geruststellende talegrammen In het bekken van Conrrières wordt het meest geitaakt en wel vrij alge 10 nar avonds In het algemeen is de toestand dezelfde gebleven op de Place de la Répnblique hebben gedurig politie charges plaaU bet ia teekenend dat op 770 arrestaties slechts 15 zjjn gehandhaafd Er heeft vanmiddag Slechts ièn hevig Incident plaats gehad een Rna nauwelgks twintig jaar oud heeft boven vaneenomnibua op soldaten op de Place da la Répnblique v jf revolverschoten gelost hy beeft dit gedaan in een toestand van hevige opwinding bet publiek heeft hem vreeaeiyk toegetakeld Den 14 n NoTembA van het vorige jaar latte prins Von Blllkw in eeji omvangryke radavoaring voor de Ryksdagleden den intari ationalen staatkundigen toestand grondig iltaen De slotsom van zyn betoog was FEVILLETOK VERVl OfiENfi ELUK U Ik wierp my een rood rokje over en sloop naar buiten Daar zag ik Koenraad in bat blaeka schemerlicht dat de maan ondanks de regenwolken over het aardrgk heengoot Hy zat op de bovenste trede vau de buitentrap en hield de handen voor de oogen Ik liep hem te gemoet en sloeg myn armen om zyn bal Koenraad waarom ween jeV Toen wendde hy my zgn aangezicht toe het scheen bgna dat van een doode Ik vlgde my naaat hem neder en liefkoosde hem en daarbg bataatte ik onwillekenrig zyn reittaaohje Tolgopakt en zorgTiMli geiloten en lyn wandebtok lag naaat hem Deodelgk verachrikt vroeg ik hem Wat wQ je doen innig gelieUe broeder milB Koenraad r Ik weet bet nlat Chrlatlae I H nhoeU klopt als moeat bat bentoi Het Uelit ging ik heen om nooit weer temg te komtn a nog Uerer wilde ik aterrani toen dat Duitachland s betrekkingen met alle groote mogendbedon leer bevredigend waren en dat er geen vrees behoefde te bestaan voor ernstige verwikkelingen Sedert zgn er gabaurtenissen voorgevallen en stemmingen waargenomen die vooraldoor bladen welke gaarne hooge politiekvoeren zgn opgeblazen tot stoornissen van het vreedzaam mternatiouaal verkeer Da ontwapeningsvoorstellen op de a s Vredesconferantie da bezoeken van koning Edward aan Pnrjs Cartbagena en Greta een onbeteekenend geicbilpnnt over een oonceasia in Marokko dat alles moest doen als grondslaévoor da bewering dat de vriendschappeigke betrekkingen tusscben de mogendheden matname Engeland en Dnitschland groot gevaalrliepen V Wy hebben gemeend dat de zaak zoo o vaart niet nemen zoo en het groote debat van gisteren in den Duitecben Rgkadag beeft de gegrondheid van deie meening bevestigd Uit het debat ia gebleken dat tnsschen de regeering van bet Daitache ryk en de vertegenwoordigers van het Dnitsche volk ten opzichte van allo belangruke vraagstukken van internationale staatkunde een verheagonisvolla eansgaiindheid bestaat Alle sprekers Bitten zich in gelgken geest en vonden instemming bjj bet geheele Huis Graaf Von BUiw dia weder aan groot perso inlijk succes bad constateerde dit met genoegen ja by wees er zelfa met trats op datOnitschland s standpunt ten opilehte van het ontwapeningsvraagatak onlangs zelfa in een sociaaldemocratisch blad geheel naar de inzichten der regeering is weergegeven en voegde onder daverende vrooiykbeid van den gebeelen Rgksdag den leden der uiterste linkerzgde ironisch toe 0e komt wel laat maar ge komt toch by ons De rede van den Rykskansalaar was uitvoerig en grondig Zy raakte alle vraagstBkken aan die in de laatste maanden de wereld hebben beroerd en loste alle opgeworpen geschllpnuten gelukkig op De Correo de Quipuzcoa maakt een door den Spaanschen ministerraad goedgekeurd verslag openbaar over de hervorming van het defensieweien en bet nienwe plan voor de vloot Dit verslag brengt de begrooting van marine van 36 mlllioeB peseta op 50 millioen Da verhooging van ongeveer 16 millioen is bestemd voor den aanbouw van nieuwe schepen Voor den aanbouw van nieuwe schepen wordt reeds jaariyks 10 millioen peseta s besteed Voortaan zal er Maar heb je moeder dan niet zielslief f vroeg ik verder het hart schier dichtgeknepen van zielsangat Toen stoot by op als door een slangenbeet getroffen en barstte in jammerlgk snikken uit Zoo zaten wy sprakeloos naast elkaar üindeiyk knate hy my op den mond en zeide Ga slapen Cbrlsje I Je kunt niet begrypen waarom ik woon niet omvatten bet wee waaronder ik gebukt gal Toen nam hy my in den arm opdat mgn bloote voeten de konde steenen niet zouden aanraken en ik kuste hem nogmaals sloeg mjjn armen om zgn hals en noemde hem myn lief teerbemind broertje en vroeg of by wilde gaan slapen en by ons biyven Toen vernam ik een byna onhoorbaar geflaistard ja het klonk zoo zacht zoo weemoedig zoo wanhopig Den volgenden dag scheen het alaof er nieta bnitengewoens was voorgevallen Deemoedig knite Koenraad vader en mo der de hand toen hy by het ontbyt re0 scheen Hy was volkoman kalm obehoon zyn gelaat nog doodsbleek was en zUn van bat ureenen rood gezwellen oogleden met Uanwaolitige krlofen waren omringd das als dit nieuwe plan wordt aangenomen 26 aillloen peseta s sjaars worden besteed aan het bouwen van de vloot dos ruim 12 millioen golden Bovendien behelst het verslag een keel programma van defensie waarop voorkomeo verbetering van de oorlogshavens door er kolenstatlons te vestigen kazernes te bouwen artillerieparken op te richten enz Aanlag van dokken en andera Inrichtingen loodal de schepen van de Spaansche vToot en ook de oorlogsschepen van bevriende natiln gelegenheid zullen vinden in SpaauKhe bavane lna Ji arstellingec te ondergaan Ver t van de havens zoodat zy als vlnchtunnen dienst doen verbetering van irdediging zoowel wat levende als lermiddalen betreft om een overval vyand uit zee te kunnen keeren al er beproefd worden rykswerven in gereedheid te brengen voor het bouwen van oorlogsschepen Gisterenavond beeft een buitengewone zitting vag den Ruaaiachen ministerraad plaats gehad waarin de hoeren het na door sommigen beweerd wordt met elkander aan den stok hebben gekregen Vooral tusscben Stolypin en Scbwanebach zou het gespannen habbao De twist zou over niets meer of minder hebben geloopeu dan da kwestie van de ontbinding der Doema Terscbeldene ministers waren naar beweerd nordl van oordeel dat het met deze Doema toch op den duur niet zon gaan Andere berirhtgsvery i Han intusschen te kunnen verzekeren dat r op t oogenblik aan geen ontbinding dyr Doema gedacht wordt en dat de oneenigbnd in den miniiter raad over geheel andere dio n geloopen beeft Het ware van deze zaakJuu iitfwe niet te weten komen Mogeiyk zal q dezer dagen meer van uitlekken Verscheiden bladen kondigen aan dat het einde van de Belgische crisis nadert Haar afdoende bewgzen halen zy niet aan om deze meening te staven Daarentegen zyn er wel berichten dia van tegenspoed gewagen Graal van Limburg Stlrnra die voor buitenlandsche zaken op het Igstje van minister de Trooz stond is er weer algevallea Hy is gisteren naar de Trooz gestapt en heeft ham verklaard dat hy er toch maar van afzag De graaf schyot op ta lien tagan de kosten die het houden van da porlafeuilla van buitenlandscbe zaken met zich brengt Terecht zeggen de bladen dat van Limburg Het was de laatste dag van deze vacantia en stil ging by voorby Den volgendan ochtend by het eerste kraaien van den haan togen de broeders oog éénmaal te zameo naarda school te Halberstadt voor het laatst want met October lou Koenraad zgn plaats aan de Hoogeschool te HelmstUt fnnemen Waltbar daarentegen zou by de hertogeiyke opperboutvesterj In onze atad als leerling woeden geplaatst En zoo nam4 zil afscheid Walther met oen schaterlach om de friaache roode lippen Koenraad ernstig en zwggend als altgd Ik weet niet hoe t kwam dat de beeltenis van myn oudsten broeder my sinds diau nacht niet meer uit de gedaohten wilde wyken Steeds zweefde zgn gelaat my voor de ooien zooala ky voor my bad gedaan bitter weenende Soms bekroop my bet verlangen moeder te vragen welk hartelaed hem toenmaals zoo diep tar neer bad geslagen maar Ik zweeg door kindoriyke angat gedreven want voor wyaneuie vrn een goed antwoord over en wat in weten mocht vettalde ly my wal It eigen beweging HOOFDSTUK VOL Zoo Terllepen twee jKon iaU bBlteBgawoona foorvlal Van t d iet Stiram dat maar dadeiyk had moeten bedeakoB toen de Trooz bam aan plaats kwam bieden in het kabinet Generaal Hcllebaut heeft zich bereid Tkrklaard minister van oorlog te worden Als personen die nu op het lystje ala aangenomen voorkomen worden genoom de frooi zelf Descamps Liebaert HejlapBtte Renkin Hellebaut en Delbake Dat wU niet zeggen dat deze hoeren vast oJde definitieve Igst sullen voorkomen Tegen Delbaka hebbeo de protectioniaUn ernaoga bezwaren da naam Dalbeka kondt andere namen van de ijist at Mogeiyk moet Dalbeka bet afleggen als de Tioos door bom waf te werpen een mooia vangst kan doen En dan spreekt men nog wel over da ia richting van een attooderlgk ministerie Het lykt ongerymd het aantal plaatsen te willen vergrooten ala ar voor de oude plaattan bgna geen gegadigden te vinden zyn De correapondent te Teheran van de itaw York Herald maakt in oen brief van den elfden April melding van de groote ontevredenheid welke in de Perrlsohe hoofditad bestaat over da biykbara onmacht vaa de Nationale Vergadering lata degeiyks totstand ta brengen en goed werk ta varrichten Enkele dagen ta voren hadden da velkavartegenwoordigers alt Tabrlta geweigerd nog langer de vergaderingen by te wonen daar deze tocb tot niata leidden Hal eenige opwekkende io de troosteloos varveljsnde bijeenkomsten waren de parsooniyke aanvallen en twisten van de leden onderling Zoo was een der laatste vergadaringeu byna geheel gewyd geweest ann een bespreking van de slechtbeden van Aiatel Dowleh Deze regeeringspersoon die te Kborassan een hoog ambt bekleedt ordt ervan beschuldigd van zyn positie misbruik ta hebben gemaakt door kinderen ta Utan oplichten en die ta verkoopen Ook zou Asaf el Dowleh zich hebben ferglrepen aan geld van den Staat Deze pyniyke zaak werd in da Natioula Vergadering tar sprake gebracht dooriSaldAbdoellah Toen nn echter duideiyk bleek dat de regeering niet het geringste voornemen koesterde Asat al Dowleli ta gelasten voer de Nationale Vergadering te vefsehynen om ileh te verantwoorden maakte Said Abdoellah siob driftig en begon foroael te acbelden Daar de voorzitter er niet in kon slagen de orde ta herstellen moest da zitting worden geschorst tyd kwam Koenraad over en steeds ag hy er in myn oogen bleeker alt dan voorheen steeds icbeen hy my meer in zichzelf gekeerd toe en toch wat zyn voorkomeo betrof manneiyker en flinker In kon my aac lyn aanblik niet verzadigen en wanneer hy voor vader atond en hem op diens verzoek berichtte van de nieuwste theologische strydvragen waarover de hooggeleerde hoeren van de Helmatadtacba akademie met elkander disputeerden sprekende met zachte stem kond en byna onverscbillig dan werd ik met diep madaiyden jegens hem varvnid zonder dat ik wist waarom Vader daarentegen sebepte groot behagen in zgn stil kalm voorkomen en zfln bedaarde rustige manieren Het zal hem goed afgaan als bg met dezelfde aardig beid en ingetogenheid den kansel betreedt hoorde ik hem tot moeder zeggen Toen vader waa heengegaan maakte wiesjemoei mat een veelzeggend gebaar een opmerking die ik eerst later leerde begrypen Dien laat het kond ala ys leide de oude vrouw ofschoon het inwendig by hen kookt met ziedende hitte Wordt varrolgdj