Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1907

Opb uid WsHsrredsn Ezploltatismaatachappy v Bonwtsrrsiisn l pCt Pandbr Arnbsascbs Hypotheekbank voor Nederland 96 pCt Zekerheidsloods van de ondsrlings levensverzekering van Eigen Hulp 886 100 Alle lijders nioesteii dit weten Ik mag met eene bigde lyding tot u komen Ik was eene ecbte zenuwiyderes Zeven weken heb ik te bed gelegen met eene zware zenuwziekte De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten Totdat men my de gegeven hoeft De Sanguinose heeft my geholpen Na het gebruik v m esnige flacons ben ik toUal beter Maakl u gerust van dit schryven gebruik want alle zennwlgders moostsn hst wstsn Cnypstraat 66 Den Haag Heer dan vierhonderd genesshseren in binnen sn buitenland hebben de SANGUINOSE beproefd bevonden in alle gsrsllsn van zwakte en algsmssns vsrslapplngs SANGUINOSE kost f 1 60 por fl 1 8 6 f 15 12 flacons Te Gouda bU WOLFF Co We lhaven 19 j SmSt Patent H Stollen IrnoM i r grtmme iSrfoig m PatnU H MMm f uwrtAiMvn Nacluihmung n gtitkm UmU MttrmmnalM telmftn H SfUm mr mi mi jinct mi m Kicim fkmkuMmtm SB efJMÊtm tm i j f f w iwss më asi Walks ooeiltlkhedeo de Brltacbe regeering Wichten loodra ly haar belofte wil inlojnen om het labdvraagitnk voor Engeland grondig te bertien doot de ontvangst voorgevoelen die aan de Scotti h Hmall Land Holder BUI in bet Ltgerhaia i ten deel gevallen Dit wetsontwerp chept geen nieawen toeitand bet liteit alleen de bedoeling de onde Crofter a Art die voor een de l van Schotland geldt toe te passen op bot gebeele land De roHer s Act beeft het aanzjjn geschonken aan een aantal kleine boeren die leer beperkte boeven in vasten honr hebben gekregen tegen matige pacht Dit stelsel heeft aan de WestkoHt van Schotland goed gewerkt er is wel niet een gegoede boerenstand door ontstaan maar een aantal menschon die een armel k bestaan badden als veldarbeidev en van wie te rarwichten was dat x den algemeenen drang volgende naar de groeten steden londen trekken om daar de bestaande ellende slechts te vrrmeerderen ztin door du rotter s Act aan een lapje grond gebonden dat hnn een matig bestaan oplevert De gnnstige resoltaten van deze wet beeft de regaering er toe geleid haar nitbreiding tot geheel Schotland voor te stellen Het ontwerp is in tweede leiing gekomen en wordt nn lel bestreden zelfs door de aanhangers van het ministerie Dat spelt waariyk weinig goeds voor een poging om ook in Kngeland klein grondbezit In te roeren Verspreide Betichten BALKiN STATBI Ds doofstomme jongen van Ëngeliche oiders Albotl die looali msn zich berinutren itl den 2 1 Uaart j l te Salonika door roovsn ontvoerd werd Is aan zijn familie ternggageven voor den civielen prp van 845 000 francs Daar de Tnrksche antoritoilen weigerden dit losgeld te betalen heeft de Brltaobs consnl bet gsslort ACKlKi Ds Transvaal Leader spreekt beslist het bericht tegen dat Botha lich verbonden zon hebben niet in te grUpen in mu naangelegonheden en de kooli contruelen niet zul doen afloopen op voorwaarde dal de muomagnalen ban helpen b j bet plaatsen van een leening Die beweringen komen volatrokt niet overeen met de gezindheid der Triinsvoalsche regeering legt bet blad integendeel de koelieoncracten zullen niet worden vernieuwd en ds regsering zal vsrmosdeiyk de leiding by ds aanwerving van inlandscbe arbeidakraoht a op zich nemen Amuu Ds bsksnds Noordpootrsizigsr Nansen Is vu mesning dat da beste manier om de Koordpool ts bereiken is op een schip te gaan zitten eo zich ten noordon van de Bobringatraat maar te laten dry ven vyf jaar lang I Wie heeft lin 1 BINNENLAND STATEN GENEllAAL TW K H U K U M m m H Vergadering van Woensdag 1 Mei Het algemeen debat over bet ontwerp tot afschaffing van het Tiendrecht werd voort J eiet met een repliek van den beer Bos Ie volhoudt dat de tiendplichtigen door dat ontwerp wel degsiyk gebaat worden en van meening Is dal de regeling van de taxatie zooaU het ontwerp die wil botere waarborgen biedt dan eon recbterlgke beslissing Hy waarschuwt e tenslotte tegen de grondwettige bezwaren niet te overdryven De heer Loeft betoogt dat inderdaad art 151 der Orondwet met deze regeling niets te maken heeft De voorgestelde regeling is evenwel niet de beste Ten aanzien van ds fisndeommiaiis zyn geen aanmerkingen te maken j maar ten aanzien Van de schattingscomnisaier kan nog eenige twytel heerschen Het wetsontwerp bepaalt nl dat van het beslnit eener schattingscommissie beroep openstaat by een commissie van beroep De esoige vraag is dus of men beroep Ijy den targsriyken rechter ot by een abonderiyk college wil Over bet algemeen echter acht spreker de rechtspraak voldoende geregeld Minister Veegons replicoercnde constateeit dat de grondwettigheid van het wetsontwerp vaststaat Aan enkele bedenkingen is tegemoet ts komen door geringe wyzigingen De minister dost o a nog nader uitkomen dat voor ds bspaling van de schadeloosstelling commisslea van beroep onder richtige waarborgen da voorkeur ver lieneo boven den rechter Hierna werd het algemeen debat gesloten Aangevatgen werd met de artikelsgcwyie behandeling By art I Inidendo Alle Tiendplichtigbeid is vervallen II Tieodplictatighsid kan alst Bssr wordso sTs ti d Tsgso deze radicale rsdaetis ontwikksMs de heer van Idsinga bezwaren waarover by echter zon heenstappen Afkoop van van liykswege bad de grondslag van bet ontwerp moeten zyn Ds minister wjst er op dat msn hier met ssn afkoop doch met vsrnisti iog te doen beeft Art I werd hierop aangenomen Na de pauze deelt de voorzitter nede dat de commissie van voorbereiding vior de Verzekeringswetion tot voorzitter heeft gekozen den heer Lely By de voortzetting der discussie over de tie id afscbafflng licht de heer Reyne een amendement van hem en anderen toe strekkende om de scbadeloosstelling aan de tiendbetters niet op het twintigvond maar op het zestieovoad van de jaarlgksche zuivere tiendopbroogst te bepalen welk amendement bestreden werd door de hoeren Piersoo e i van Wgnbergen en den minister welke be toogt dat de aanneming van dat amendement den maatregel ernsig in gevaar zou brengen De heer Schaper verdedigt het amendement dat door de commissie van rappor tears eenstemmig ontraden verworpen werd met h i tegen 5 stemmen Op art 11 was door de heeren Beyne es een araondomeut voorgesteld om bet bedrag der tlendrenle te bepalen niet op 5 55 pCl doch op h i i pCl vac het bedrag der schadeloosstelling Dit amendement werd o a bestreden door don heer Piersop en den minister van Financien welke In atste meent dat er geen reden ia om de kotten voor rekening van den Slaat te nemen Het amendement nader door den heer Ksyne gewgzigd in het cgfer 5 44 pCl als rentevoet wordt verworpen met 46 tegen 18 stemmen Op art 14 verschuldigdheid van de tiend rente is door de heeren van Slyrum c s een amendement voorgesteld strekkende om te bepalen dat ingeval van vruchtgebruik da eigenaar verplicht is den vrnchtgebrniker by het eindigen van z jn vruchtgebruik te vergoeden hetgeen deze in verband roet do vermindering van de waarde der tiendrente geacht moet worden voor aflossing te hebben betaald De ministor van Financiën zoide dal do Regeering t eveneens wel wat bard vindt om den last van het tiendrecht geheel en al te doen drukken op den vruchtgebruiker Daarom nam de Begeering bet amendement over Op art 21 tiend enschattingscommisslea is een amendement voorgesteld door de heeren Keyne c s strekkende om de schattingscom missies alleen te doen bestaan tiit inwonenden nit het district die het landbouwbedrgt uitoefenen Dit wordt bestreden door de heeren Pierson en Tydcman en minister Voegen die een dergelgke beperking in de keuze van de schatters onwenscheiyk oordeelt waarna het amendement door de voorstellers wordt ingetrokken Door den heer Tydeman is een nienwart 23bis voorgesteld met de bedoeling datde minister van Landbouw twee malen s Jaars of meermalen indien wenschelgk deloden der tiendcommissie die met het goregeld toezicht op de werkzaamheden derscbattingsciimmissie zgn belast in vergadering bgeenroepe om de uitvoering der wette beperken De minister verzet tich geenszins tegen dit amendement Morgen 11 uur voortzetting Niar het Vad verneemt is met hel oog Op de verkiexingen voor de Provinciale Staten van Zuid Holland een oentraal comité uit de drie vryzinnlge groepen ingesteld bestaande uit de heeren A Plate mr H Ooeman Borgosius en mr H L Ürncker Secretaris van dit comité is mr L N Boodenbnrg Banstraat 9 s iravenhage De candldaten van de 8 D A P voor het lidmaatschap der Provinciale Staten in het district Leidon zyn de heeren mr D A van Eek ond borgeraeester van Boskoop te Oegslgeost H Marks directeur der Coöp Broodbttkkery en Verbruiksvereeniging Vooruit to Leiden en H Spiekman lid van den gemeenteraad te Rotterdam Oenieiiffde Uericbten In de grensplaats Bochelt heeft Zondagnacht een fabrieksarbeider den fabrieksopzichtor W Qentig met een mes op straat doodgestoken De laatste aanvoer van kievitssisren was gister de grootste die gedurende de Aprllmaand te Sneek In t geheel werden sr in 1907 slschts 24 000 aangevoerd Da hoogste prys Was f 1 10 de laagste f 0 15 De koade Aprilmaud heelt er ongstwSfeld veel loe bydragsn dat de sisnosksrs steen en been hebben geklaigd Maar dat t wscvMifSB iB dto hsrbt t o dtiM hMft nntHgen vogsi by deo trek door Frankrük en Belgli t getal kieviten ook vrgwat dost verminderen ia toch ook een voornams oorzaak De apotheker S ts Rotterdam ging net een arts een overeenkomst sao om al diens recepten tegen oen rast bed ag per recept klaar ts maken en aan den arts te leveren aan wien de patiënten de gsnseamiddelen zonden betalen en nam voorts deel aan een kwakzalvers combinatie waartegen in verschillende gemeente is geverbaliseerd en een klacht by de jnstitio is ingediend De heer M L y van Leiden Hulsebosch inspecteur van de Volksgezondheid in Z Hol land diende als lid der Amsterdamsche afdeeling deswege een klacht in by de Rotterdamscbe afdeeling der Mg t b der Pharmacie die daze daden een onwaardige uitoefening van de pharmacie noemde Het atdeelingsbestuur trachtte den heer S te overreden van die handelingen af te zien maar hel antwoord was dat hg die baten daaraan verbonden niet kan missen De heer S is nu van zgn lidmaatschap van den vakbond vervallen verklaard DgkverscbUiving Hen meldt nit ZuidBeveiand aan het Hbl Aan den polder Baarland is een afschuiving ontslaan aan de binnenzgde van don zeedyk die zich uitstrekt tot in den kruin van dien dgk De deskundige achten den toestand voor bet oogenblik niet gevaariyk Het gat is boven hoogwater De verzakking loopt over ongeveer 50 meter en komt voor op dezelfde plaats als op 12 Maart 1906 er een voorkwam De oorzaak wordt gezocht in het brengen van aarde op den dyk ter verbooging daarvan Men is druk bezig met herstelling Tal van nieuwsgierigen zgn gisterenmiddag naar het terrein gegaan Onder de aanwezige autoriteiten bevond zich ook de hoofdingenieur directeur van s Ryks Waterstaat in Zeeland Men vreest nog meer verzakking De Midd Cl vernam gisteren nog dat den gebeelen Dinsdag aan den dgk is gewerkt wat men zich ook voorstelde gedurende den nacht te doen Door het slechte weder kon daaraan echter geen gevolg worden gegeven De toestand is voor zoover op het oogenblik kan worden nagegaan dezelfde gebleven Verdere verzakkingen hadden niet plaats Wanneer het weer opklaart is men voornemens boringen te doen plaats hebben Ue Rechtbank te s Hertogenbosob heeft P V te MUI den moordenaar van den veldwachter Maas aldaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek van preventief Het O M had voor hem een gevangenisstraf geëischt van twee jaar en zes maanden eveneens met aftrek der voorloopige hechtenis Gisternacht kwam te Scheveningen plotseling een windhoos op waardoor een pas uitgegane garnalenboot gonoodzaakt was voor zelfbehoud op het strand te landen De boot kreeg ter hoogte van Seinpost bohonden het strand Men meldt De artsen gebeelontbondersvereeniging die geruimen tyd niets van zich liet hooren is tot nieuw leven gewekt Ter gelegenheid van t Eerste N ederlandscbe Congres tegen het alcoholisme dat op 21 en 22 Mei te Utrecht zal worden gebonden belegt de vereeniging eene openbare vergadering in hel Oebouw voor Kunsten en Wetenschappen aldaar In die vergadering zal dr Kersbergen van Haarlem het standpunt van den arts geheelonthouder nitesnietten Op ds Hllversnmsche meent is doschaardag vac gisteren ka m afgeloopen Precies dezelfde toooeelen als andere jaren speelden zich at Overal by de hekken bevonden zich ryksveldwachters druipende van den regen in hunne donkorblaowe mantels terwgl by de brng over de Karoemelksloot die de beide gedeelten van de meent scheidt het branden door de meentmeesters van Stad en Lande van Gooiland geschiedde Van ds nieuwe party waarvan zich wegens het bondenweer weiiig boeren met hun vee aanmeldden lieten enkelen wier toestand het niet toeliet hun vee op liet minder goede gedeelte de z g ondermeenl te laten scharen individueel hun vee onder protest door de oude party branden waarna toegang tot de bovenmeent het beste gedeelte werd verleend Vooraf waren die dieren echter reeds door den opzichter der nieuwe party bg bet Hilversumsche hek gebrand In den morgen waren reeds een vglliontal koeien van een aanhanger der nieuwe party welke die dieren is de z g melkkaopen had gebracht daaruit weder door dienaren van Stad en Lande verjaagd Overigens bleet alles rustig Ook op de Blarieamschs meent is alles ra t i slo ï ii filsr bsToaisa lisli rsls ryksveldwachtsrs es wsrdeg ds tosgugig tot de meent bewaakt Ds aankangen der nieuwe partg hebben hier geen dieren tsr scbarmg aangeboden alleen erlgooiers der oude partg vervoegden zich aan ds hekken tot toelating van hun vee hetwelk dan oa gebrand te zyn op de osent werd gebracbl Hbl Uit Finsterwolde meldt msg Alle veldarbeiders ook de voste oageveer 400 man en vele vrouwen staken heden Tusachen 5 en 6 uur gistermorgen ton den hier en daar groepen werkvolk Politie en marechaussees surveilleeren doch overal is bet rustig Vanavond treedt Litje vaa Meeden alhier op Uit Beerta De staking der veldarbeiders en isr vroiwen ia hier gisteren uitgebroken Alleen t de landbouwers die de gevraagde loonsve hooging toestonden wordt gewerkt Hst aantal stakers bedraagt ongeveer 350 Gisterenavond vergaderden de arbeiden Marecltaussoe en politie surveilleeren maar overal is t rustig Gisteren hebben de ledeader Veldarbeidersvereeniging te Nieuw Schesmda en t Waar den arbeid neergelegd De mannen vragen 25 de vruuwen 20 cent loonsverhooging per dag De niet aangesloten arbeiders werken I Amsterdam 30 April 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen vso vraag en aanbod in bet weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermaMsD wg U do volgende fondsen GEVRAAGD Aand Holland La Plata Hypb 91 Landbouw My Galas 85 6 pCt Oblig Cultuur Mg Wonoredjo 50 Ink Oblig Mynbonw My Toeval 6 5 pCl Ie Hyp Oblig Maatschappy tot exploitatie der C G Rommenhöiler scbs Kooll en Zuurstolwerken 70 Asnd Mg lot exploitatie derSni kerlabriek Waroe 120 Stoomvaart Mg Triton 30 Nederiandsche Mg tot exploitatie van Veestf llen enVeetransporten 120 Solosche Tramweg My 58 Nationaal Grondbezit Eersteen Tweede Serie Offerte Brandverzekering Maal achappg Holland Levensverzekering My Utrecht Leeuwarder WaterleidingMaatschappg 80 pCt MaatschHppg tot exploitatievan Waterleidingen in Nederland 90 Tilburgscho Waterleiding Maatschappy 85 Hollandia Holl labr vanMelkproducten en Voedingsmiddelen 180 Winstaand KoninkiykePaketvaart Maatschappg f 610 Opr aand Arnhemscho Hyp baak voor Nederland Offerte Opr aand Weltevreden Expl Mg van Bon h terreinen f 200 4 pCt Pandbr Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 93 pCt 4 pCt Oblig Vereen tot chr verz van krankzinnigen in Nederland 93 AANGEBODEN Nederiandsche Credietveroenigiug BodAand Nederiandsche Voorschotb met winstdeeling Coltuur My BatoeMandi 90 pCt Kali Tello Bod Kali Soodo 6 pCt Oblig Call Maatschappy Wonoredjo Aand Manufactursnbandel v b Marlens Co t Pret aand Leeuwarder Aard H i pelmeel en SiroopfabriekSerie B 52 pO Aand Snikorfabriok Tjoekir Bod Maatschappg tot exploitatie der saikerlabriek Waroe 140 pC 4 pCt Oblig Nederiandsche Mar garinefabriek te iVeenen 88 IJsmaaUchappy Petodjo Bod Courant het Vaderland ülrechtsche Tramweg My 40 pCt 4 pCt Oblig Haagsche Mg van onroerende Goederen Bod Aand Nationaal Grondbezit visrds seris 3 pO Weltevreden Exploitatie My van Bouwterreinen 140 Exploit Mg Scheveningen Bod Maatschappy Noordzesbad Zandvoort i Hollandia Holl fabr vanMalkprod k Vosdingsmiddelen cum div 186 Winstaand Koninkl Pakotv My f 625 Salkerlabrisk Posrwoksrto 16 Amsterdam 30 April 1907 Volgens bet Weekblad van de Commissiebank ts Amsterdam ign in de week geëindigd 30 April door Insschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Betnwsche Bank Lamsvelt f 75 UOpCt 135 en Co ei dividend 1906 flOpCt NsdsrI My van ZekerbeidsBtelling voor ambtenaren en beambten Snrinaamsche Bank Eerste Ned Scheepsverbaod Mg 10 pCt gestort Haarlemsche Hypotheekbank 66 60 100 63 101 86 lOpCt gestort Cnltnur My Balapoelang Koetei Exploratie Hy Obi Exploratie My Stooabisrbr t Haantje Twsntsche Stoombleekery Auisterdamsche Boek en SteMdrnkkerg v h Ellerman Harms en Co Vrachtvaart My Bothnia iH pCt Oblig Zuid Hollandscho Electrische Spoorweg Mg Aand Passoeroean Stoomtram Mg Brand MV te Amsterdam 29 180 60 pCt gestort Leenwarder Waterl Mg My van Nassau la Lecq tot sxpl van onroerendegoederen Hollandia Holl Fabriekvan Melkproducten en Voedingsmiddelen cnm dividend 1906 Opr aand Javosche Bosch exploitatie My 132 60 140 70 45 76 162 pCl 97 90 96 Javasche Cultuur My fBew V Deelger Nederlandsch Indische Landbouw My cum dividend 1906 fWinstaand Snikerfabr Foerwokerto I Opr aand Singkep Tin My 160 4 pCt Oblig Vereeniging tot christeiyke verz van krankzinnigenin Nederland 4 pCt Oblig Provincie N Holland Leening 1899 4 pCt Oblig Gemeeut den Helder Leeniug 1903 3 pCt Oblig Gemeente Haarlem Leening 1791 4 pCt Pandbr Intercommunale Hypotheekbank Stadsnieuws GOUDA 2 Hel 1907 De minister van justitie heeft bfpaald dat het voorbereidend examen bedoeld hg het 4e lid van art 13 der wet op bet notatisamlit voor het jaar 1907 voor zoover het mondeling gedeelte betreft zal worden gehouden te s Gravenbage en benoemd werd o a tot lid der staatscommissie belast met hst alnemen van genoemd examen de beer H van Westrienen leeraar aan de ryks hoogsrs burgerschool en het gymnasium alhier Door de rechtbank te Rotterdam is gisteren het laillissement uitgesproken v n L van Erk graanhandelaar en korenmolenaar te Waddioxveen Rechter commissaris mr G W baron van der Feltz Curator mr Schim van der LoefI alhier Zondagmorgen arrivssrt ato dsn bssr P J Bynaarts alhisr station restant een wagonlading zynds ongeveer 2000 postduiven uit het Noorden van ons land om by ganatig weder tnsscben 9 en 10 nor v m op het osdsrsBtsrrein station alhisr ts worden losgelaten ay Kon Besl van 30 April ia benoemdtot notaris binnen het arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente s Qravoniands P W Bonman candidaatnotarists Bssnwyk ABKTBBBIOHTKa QondS a Mel 19a GRANEN De itemmiog was heden zeel vast en voor de meeste artikelen bepaald hooger Tarwe Zeeuwsdie 8 30 i 8 60 mindere dito 7 75 i ƒ 8 15 Afwijkende 6 75 a 715 Polder 660 4 7 ao Nieuire Zeenwsche Rogge Zeeowsche 6 k t 5 Polder Buitenlandache per 70 kilo k Gerst Winter ƒ 4 Zomer t k Chsvalier £ jf Buitenl voergerst per 70 Ulo i Haver pet hectobter ƒ 4 50 k 4 90 Per löo kilo 8 75 k 9 Henoepsaad Baitenlandsche per 50 Kilo 6 50 k f 7 Kanarieiaad 7 A 9 50 Karwijsaad per 50 Kilo ƒ i KoolHud per jo Kilo i Erwten Kookerwlen 875 k 9 50 Baitenlandsche voerervten per 80 Kilo 6 70 a 6 90 Boonen bruine BoODcn 8 k 10 Witte boenen ƒ k f Paarden boonen 7 20 7 50 Duiven boonen k f M u per 100 Kilo Bonte Anwrikaansche 6 35 k f 6 50 Kleine ronde 7 25 4 7 50 VaaHARKT Melkvee red aanvoer handel matig echter prijxen hoog Vette varkens weinig aanvoer handel vrijwel aa a 35 et per half K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel matig 20 a 21 et per half K ü Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 1 00 k 1 50 per week Vettf Schapen red aanvoer handel vrijwel aa a 30 Lammeren red aanroer handel vrijwel i a tfuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijw 4 9 Fokkalveren 9 4 17 Kaas aangevoerd 80 partijen handel vlug ie kw L 27 50 4 a9 ade kwal 24 4 a6 Koordhollansche ƒ Boter aoi3 stukken van KG Handel redelijk Goeboler i io 4 l 15 Wtiboler 0 90 4 l oo Wegena feestdag a s Woensdag marktdag BEÜBS VM BOTTEHDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL StaattUtnmqtH PoBTDOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59Vi Oblig 3e Serie fr 2600 3 59V RosLiSD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azu lapan Obligatien 1899 4 74 74 CoLüiiniA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recspis L 100 IV 84i HypothakBdKln BdKlnAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Paodb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalacbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolhoekbriefbank 4 99 Pandb HoUandscbe Hypb 4 99 Sehtepwuirt MaaUfhapp en Pand Holland Guit Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorvegUtningen Italix Oblig Znld Italiaanscbe spw iMy A ml Prtmieletninqen Bauo Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diventn Hy tot Expl Laan vanMeordervoort 1902 89 Ooivaogeii DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en mst bybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in teherit eoncurreerende prijxen Aanbevelend VERSCHEIDENHEID Hen schryft uit Leiden Op het Galgewaler werd gisteren in den vroegen morgen een roeisloep vsn de Kweekschool voor Zeevaart aangevaren door een der Katwyksche stoombooten Ds sloep slosg om en de bemanning bestaande nit visr koppen geraakte te water Drie der opvarenden zwommen naar den wal doch de Tisrde kon slechts met veel mosits wordsa gsred D koMf wu ts 4 l prt ij liik l kig konden de levsnsgesslen sshttr vry sposdig weder worden opgewekt Prof Bier Boon zal als opvolger van von BsrgBaon tot leider van de Koninklgke KUlisk te Beriyo benoemd worden Bier hestt naam gemaakt door twee ontdekkingen de knnstmati e bloedbluwing als geneesmiddel es de inspuiting van vloeistolten in het kanaal van de wervelkom als pynverdoovend middel by de operaties Msn schryft nit s Graveniande Bseds meermalen vestigden wy in dit blad ds aandacht op ds onhoudbare toestan den by bel openbaar onderwgs te Hoek van Holland Het Schoolblad van deze week wyat ook nog eens in scherps bewoordbgen op do lorg der overheid van s Gravenzande voor het openbaar onderwgs Burgemeester mr Brnnt weersprak laatst in den Kaad de klachten en haalde het oordeel van den arr schoolopziener dr Van Wnlllten Pallhe aan die ton gezegd hebben dat de hulpschool nb een oude limmermanswinkel aan alle eisehsn voldoet die men een schooUokaal mag lUllsn Thans echter bigkt dat bovSBgefioemde schoolopiiener in December al tegen een der leerkrachten te Hoek van Holland heeft geisgd dat de toestand treurig slecht was Ds Bond van Ned Onderwyzers waaronder personen die eiken dag de nadeeleu van den toestand te H v H ondervinden schrgven voorla nog dat het bewuste lokaal niet voldoet aan de eischen der wet de ventilatie laat veel te wenschen over loodat telkens des zomers de kinderen moeten gelucht worden terwgl boven de school telkegmale door muziek oiiz zooveel geraas wordt gemaakt dat onderwgs geven dan ouDOgeiyk wordt t Is te hopen dat tegenover het nalatig gemeentebestuur van s Graveniande dat allen schgn op zich laadt alsof het oogluikend het Christelgk onderwgs bevoordeelt van hoogerhand streng worde opgetreden Uit zich zeil iaat het de zaak maar sleepen Maar dan ia er ook een schooltoezicht om de heeren op hnn plichten te wyieo De atd Westland en hel hoofdbestnnr van don Bond van Ned Qnderwyzers hebben zich tot Ged Slaten van Z H gewend om vernietiging van hot Baadsbealilt van de gem s Gravenzande waarbg bi ziekte van den ooderwgter es indien deie zich linnen 2 md na de eerste ziekte herhaalt S grskend wordl dat deze een voortzetting van de vorige ziekte Burgerlijke StaDd GEBOREN 29 April Wilhelmina Elizabeth ouders i Bos eo K Terlouw Ario Otlo ouders A Elshout en I 3 Zeltenrgch 1 Mei Aarlandina Margaretba ouders F Scheepbouwer en A M Usselsiyn Frederik ouders M Schoonderwoerd on C J Nuvelhiyn OVERLEDEN 30 April C J van der Wolf hoisvr van A Hazenbroek 70 j 1 Mei P Tuiloo 31 j GETROUWD 1 Mei J G Renrings en A Everling W Groeneweg en C van Dam J e den Edel en J F D de Bruyn T P de Kl yn en H Schouten tosstandsn ADVERTENTIES vi dis iets te Tordsren scholdigd zyn aan ds onder hst voorrseht van boedelbsscbryving oanvaards nalatsnsehap van den Heer COBNXLia LAfBBEU FBASaZOOS gewoond hebbende ts Gonda sn aldaar ovorlsdsn op 26 MAABT 1907 worden vertocht vóór 0 ttUeHIJh op I Juni a daarvan bstoUog of opgave ts doen aan den Heer L P HOOGENDIJK J ts Gouda aan ds Turfmarkt H no 256 Wild en Gevogelte Van af heden en verdor dugelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Esndvogsls Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzsn Snippen Korhoeodsrs Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerends pryten Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O VTIBLISQ Poe Ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Tsispboon Interc No 2031 Eohte Oude Jensrer Nightcap p HOPPE Vsrkrygbaar by PEETERS H UI tp iMitI hrMnarf Zenuw en Maaglijder ordt ait overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt d t boekje franco per post toegeiondan door BOLKFOBL 8 Boekhan Za tlxiromel SAMOS WIJN as een $ per Jletek Aanbevelend FirmaHerman Zoon Mej J TKÜMPE laisiaimi 3kU nr iistn riimuii