Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1907

Zaterdag 4 Mei 1007 No 10324 46ste Jaargang IIOÜMIHE COERAOT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Sigaren der Firma A HILLEN TE DELFT 9 KENMERKEN ZICH DOOR V Uekt trekkn praekUfem brau4 K MEN NEME PROEF MET ÊP l Zeeuw 3 cenl mm Moorijes 3 lc 3 Jls V V eeowseüc Oegier 4 ferkrifgbtiar te tlUtïUM KLEIWEG Int Telefoon 141 TalatMa It ADVERTENTIEN worden gepUatet va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte i Inzending vjp A4 tiën tat l uva d l idd Tcletai Ma S9 De Uitgave deier Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N TE KOOP te flOUii HUIS met TUIN elegen au de Kragerlaan b ralt ode 5 Kamer en Kabinet Kenken Kelderkaat ent Bet perceel kan ook met bet daamaut gelegene dat oor denzeltden priji te koop i io één worden bewoond Koopprü 4000 Briereft onder no 2594 aan bet Bnreau deze Coorant in bedragen van f M tot Bent i ajaars op rem ot zakel lekerheld on venekering BJ niet doorgaan worden geen konten berekend Aanvragen net opgaaf an bedrag en geboortedatam Ulter Jr Il W Alg Adv Bnr NIJOH VAN DITMAK Araaterdam HeTronw PHINTE Scbik vüi uk Loirr i pm bavcn H7 Oooda VRAA OT legen 1 Aug KEIlKEI IIieiD goed kanoaode werken Loon naar bekwaamheid HUIS TE HUUR Uecreohuis Ottsthaven B 88 Zea Kamers groote Kenken drooge Keldui linke Tain Voorzien Tan Ou eo Wattrleiding Te IXTragan B 89 IVoord Brabanlscb Scboeoen LaarzeniDagazUo KLEIWËU Ë 30 tegenover de Kleiwegateeg ÖANDEL IN AU B SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMIT8 Alle reiiaratlis en aangemeten work OB nOKDKOOPSTB Di KKWrr FBAOTUOHB DB MBBOT VOLLKHQK lijn baalist die der Firma WELIIOH TBB LAVIBS JOVKNAt met minitena drie gratia geknjpte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DHJSaaMAKBH met een gratis geknipt patroon TOB BAZAAH Oi CHILDRBWa FASUlOSa Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen rBAAQI üw Boekhandttaar Proe nummeni AU mt4 kuêtel HM Bilvoegtel f Van alle in deie bladen voorkomende modellen t jn ÜEKNIPTK PATRONEN met Holl verklaring ir p p tegen Tooraltbetallng van U 50 verkrijgbaar HILLY SIMONS Uen Haag EEinSS£F0T7AllTM w r4t veriMlit o i t MEKK Ie letteii DIT nn Muuus tar M lUVËNSWAAY ZONEN aOBINOHBH Deie THB8KN worden afgeleverd in venegelde pakjei van v IWM m Mfi ülf en m Ntd oiu met vermelding van Nommer ai Prgi voonien van nevenstaan Merk volgens if Wet gadapo neerd Zieh tot de niivoenntf van ge eerde orden aanbev endé J C BIJL vootftmo J BBBEBAABT U Heden avond HEROPEI IIVG der Societeil GENöEGEr 4 blljards Toulel DE PACHTER A M JAGER WERELD SUCCES Dr Wereldberoenule Superior Di uivenUjr8thoning Ex ra f wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpyn Keelpyn Heeschheid enz MBLUHTHB is verkrQgbaar btj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrlmd Franliryi DmttMmd EngtUmd Anuri ca A ed Indu Oranji RImtr Kolonie Trannaal tnt HBLIAKTHB werd 9 maal mei Uoaden 3 maal met Eere Uedailles bekroond MBLIANTHB in flacons t 0 40 i 0 70 en MBLIANTHB in doozen tabletten I 0 40 en f O rO Benige fabrikanten H N VA N SC HAIK o Koninklijke Htoomfabriok De Uontngbloem Den Haag Verkrggbaar by Firma WOLBf Co Westhaven 1 8 Gouda OBBNUEL Ooiuia E ü VAN MILI Vaental U 120 fouda A BUUMAN Moordrechl PINK8E NUuunrlarka i tJtl A N v a ZESiJEN ScKoonImien U v WIJK Oudntaier A SOHBBB HaaitrtAi P W v EDE OwUaaUr K vak naa HEMDEN te Ruumik P v d 8PKK MotreapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABK VAN DKR HEIJDEN WarfJiiiffre P A oaoOT A o JONUU OiufcwoUr J P KASTELEIN PoUbnelardam O BIKKER te Bmiekop WA nSCaUWI Cl Laat IT niet misleiden door biiU Siroop Het klooster SanelaPaulo AbdU bestaat niet du Slrooi van geeneHel waard GEBR RIJKEN Ê DE LANGE V ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagatHn OedempU BinnenroUe IS4 T I lg99 Muyanün Weet SUuwtttnd 9 lutbü Station Beur TeU 4607 STEMIER TSRBDREN MRUILEK RBFARBEREI dagelUka In oute üaltas t kaïrra DE PHONOLA FIONOLAFMO USM FMOIIST Gebrs Stoll wetck s Chocolade en Cacao I nunallg iaar da B i u lt mttmil niten op iiia li aaal gebM TWkttorfc AtMettit titakiitaad g brmk an fjjM ji hjastó groodstolïon garaodeerei Isi trbriuker van StoQ erck s Ohoculade en Oacao aan aaakeraunswaanlig ttbnkaat aauwkeurig beantwoorde 4e aan iaa iakooi dat nqi Etikettn Ik nrnu behaalde 7 Brarets éU HoflereraBelcr 44 Eere AIploma s gomden eaz He4alll lt een bawya vaa uitBiutaid Ua bbriksit Vttit 1874 scMM da Aocademi national de Faria Wooa vooa MMnou ma aülla i cr rraailtni claaM ra oimalilÉiaMoii u votr xo U Kt akbrtoattoa d Ohooolat bonbons vfiéa Ma tt Uirikaat ia varknjgbaar bij IL U CunfiMora Banketbakhan aa au vartegenwoordiger voor Nederlaad Mlu MattoBalo4t Anaterdara Kalveratraat 103 M M V LOOi DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Is ruimst voorzien van GASORHAIBHTEI in elk ttjjl van de eerste fabrieken concnrreerende prjjzes kultgftr rai C s W ler ttA Bi ei Ëlertriscke geleidiigei Wie van goed licht hondt wende ücb naar het Ooudeeh Verliehttng Magtuljn DE AVONDSTER daar alles door bekwame fitters verrielt wordt Verkrijgbaar in llesschen l 0 cta Met en f I 9S ijj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKMBI F AD HICHTËR i Co Rotterdam Te Gouda bj C LDÜEH Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar ziin thans door nionw gevonden toepassingen onze In lleeert geiehlUerai HortrelUm felmtmreBQgaerlt Zij geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Hen overtuige zieh geen imitatie voor de eekle te ontvangen Oeill Prgsconraot met een aantal ongetraagde getuigschriften gntü op aanvraag Boitel a BOOAKHI Jb Co Agant voor GOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg by wien modellen tf bezichtigen zgn fACAol WORMERVEER Holla fit llinw nvertroSei Prof Dr Liebert wellMlEead isiow itAHT uaia lIlMD kt M riM bBat tot voortdarende radicale pn I aaker genezing van alle aallt de meest hardnekkige MnwMs I eiekten ooral ontstaan dooc afdwalingen op jeugdigen In l Totale eoeiiog van elke swidrts Bhaï Isacht Benauwdheid Hoofdpijn I Migraine Hartklopping MaaQiga Isleenta spijsvertering Onvermogaa llmpotenz Pollatione ena UitIvomige proapMtnaaan Irrijaror fewk LI 1 l a dabb l laiek I I e r ICIratnil D p t Mattk v d Vegt Z IUHwn iD pftU M OUbu k Go BottardaB r Happel k nTenluga I llsliiBan d Jaag J Gsa Bottai aai W IS k Qk Ooada a Ml alia diM i Onida Drd vu A BBINKM AN k Zi Builenlaadscb Uverzicbi Ueiter seint nit Landen dd 2 üei Onderstaatssaeretaris Churchill deelde mede dat da ragearing had besloten goed te keuren de onlangs door de Transvaalscbe regeering aangenomen wet waarbg strenge bepalingen worden vastgesteld voor de Britsch Indiërs on andere Aziaten in Transvaal Een soortgelijke maatregel was het vorige jaar reeds door de Transvaalscbe wetgevende raad aangenomen maar toen bad de BriUche regeering geweigerd dien goe 1 te keuren De heer Chnrcbill deelde ter verklaring mede dat da regeering thans tot goedkeuring had besloten umdat de maatregel werd gesteund door de eenstemmige aatarileit van het parlement zoo pas gekozen door de verantwoordelijke zich zpII beslnrenda kolonie Uioister p sident Bannermao deelde mede dat ket Huis op 16 dezer op Pinksterreces nit een zal gaan en somde de maatregelen op die voor dien datum nog behandeld zullen worden dasrbg te kennen gevund dat de voorstellen betreffende bet Hesrenhiis eerst na de vacantia ingediend zullen warden Da Fransche bladen voor zoover ze tot dosver zijn aangekomen zeggen nog niet veal De Figaro bebondt zich nadere beoordeeling voor totdat z de rede in haar geheel zal hebben gelezen Tot dusver kan ze er nieta anders in zien dan woorden steeds dezelfde woorden die in Marokko en alders door daden worden weersproken De Radical constateert dat bigkbaar Von Bulow s rede volkomen de heerschende opvattingen in bet Duitsche volk weergeeft De Hatia heeft nit de woorden van alle sprekers een zekere ongerustheid over Dnilschland s staatkundige wereldpositie geboord en oordeelt dat de rede van den rtjktkanselier deze ongerustheid niet geheel kan wegnemen De heer Jndet die een verklaarde vijand van Engeland is heeft uit evonden dat de geheele rede tegen het Vereenigd Koninkrijk is gericht en vooral indruk zal maken omdat ze tegenover Britsche afgunst Duitsche geestkracht stalt Da Taaps stelt de vraag of graaf Von Bnlow zün doel gerust te atollen heelt bereikt en antwoordt Hen kan bS het lezen van het laatste deal van z ju rede maar niet den indruk te boven komen dat zijn geruststelling niet ran zuiver diplomatiekec aard was Het FEViLLETOX VERVL OGEN fi ELUK 12 Op den vyiden Mei van bet volgende jaar den vorigen dag had ik miJn zevantienden verjaardag gevierd gebeurde het onheil dat zooveel leed en kommer bracht in ons stille vreedzame huis Vader werd getroffen door een aanval van beroerte die hem gedurende enigen tijd van zfin spraak beroofde en hem aan de linkerzijde zoodanig verlamde dat hg niet loepen kon an evenmin de vrge beschikking bad over liJn arm Diepe droefheid heerschte in ons huis Walthar kwam ijlings toageaneld en wy dachten niet andera dan dat wy vader moesten verHezan Maar de trouwe Wiesje had haar fiescbjes en doosjes met krachtige kmidenaltrekseis en Tlaehtig geaat van zont bg de hand en toan de lyiarta vao dan hertog de liakekamer biinaatrad had vader de oogen weder opgatlafin zï loehtao myn moader en onmiddauyk daarna het baald van das gakruisigde dat bavta iln aponda Ung Ds attt fca oa W a rai a laMa dat aao was een militaire geruststelling De ijjkskanselier heeft vertrouwen in Duitscbiand s kracht en dit vertrouwen maakt hem gerust Over de ware oorzaak van de troobeien in Montenegro loopeo de meeningen niteen Sommigen denken dat de beweging in de lande verband houdt met reactionnaire plannen der regeeriog die uitgelekt zooden zjn Vorst Nicolaas die paa ziJn land een grondwet en een Skoepsjtina schonk zoo n I in den laatsten t d weder tot andere gedachten zgn gekomen en thans zinnen op plannen om zijn volk dat hij er feiteli k niet rijp voor acht die liberale instellingen weer te ontnemen Russische invloed zon hier niet vreemd zijn De Tsaar zoo persooBi k preuie op Vorst Nicoliias en eenigan van diens ministers hebben geoefend We geven deze lezing voor hetgeen ze waard is t Is in allen gevalle voorshands een verblijdend vérschgnsil dat de onrast zooals de jongste berichten meldden enigszins bedaard is Geiyk men weet wordt er op Kreta van sommige zijden geïntrigeerd om den hoogen commissarit Zalmis weg te kr jgen De correspondent der Politische Correspondenz te Athene meldt nu kierover Iets nadera Sinds den dag dai aankomst vaa den hoogen commissaris zoo schrijft hQ liepen er geruchten dat door zekere personen plannen gesmeed werden om prins George als hooge commissaris te doen terngkeeren Men had besloten op Kreta een krachtige beweging tegen het bestuur van Zaimis te organiseeren eo hem daardoor tot ontslagaanvrage te dwingen De verwachting zat hierbg voor dat de koning van Griekenland in dit geval van z jn recht tot het opmaken van een voordracht voor den gouverneurspost ten gonste van prins George zou gebruik maken Ook werd door de tege islanders van Zaimis het gerucht verbreid dat de beschermende mogendheden over diens beheer ontevreden waren Meu moet zich tot prins George gewend hebben met het verzoek de zaak floaocieel te steunen maar deze moet bet voorstel verontwaardigd hebben afgewezen Het schijnt dat Zalmis zelf den Griekschen koning en den premier Theotokis van deze intriges kennis beeft gegeven De koning en Theotokis moeten hun voornemen te kannen hebben gegeven al bnn invloed tot veredeling der kuiperijen aan te zullen wenden aderlating den patient spoedig verlichting zon brengen wy verlieten het ziekenvertrek en toen na een poosje dokter Grundmanns zich by ons in de woonkamer voegde zdde by tot moeder Uw echtgenoot zal aan deze ziekte niet attrven mevrouw maar de plichten van zyn heilig ambt zal bg nooit meer kunnen vervullen want by zal gedurende geheel zyn verder leven verlamd blgven Deze mare vervulde ons met diepe droef beid want vader was tot nu toe jong en krachtig gebleven iianwelgks zesenvlftig jaar oud en had gaarne nog langen tyd de Kerk gediend Reeds denzelfden middag werd ons een eigenhandig schryven overhandigd vanZgne Hoogheid den Hertog waarin vader werd medegedeeld dat nem een plaatsvervanger zon worden toegevoegd totdat Koeoraad zyn stndie zoo hebben voltooid zoodat hij zich niet angstig behoelde ta maken dat de geestelgke belangen van ztjn gemeente door het onheil dat hem getroHen had geschaad zonden worden Prinses Liselotta zond lederen dag haar lyiknecht om naar vaders toestand talnlormaaren en op het taleltje naast het ziekbed tondan de heariyksta verznaparlngen van da kartofamkt taiaL Minister de Trooz is nu officieel met het eamaastellen van een ministerie belatt Woensdag was hg al vroeg op het paWs bil den Kunmg om dezen op de hoogte te stellen van zgn huisbezoek der atgeloopea wekan Toen h j dan Koning verliet verklaarde bQ aan ziJn trouwen stoel van journalisten de Koning heeft mij opgedragen een nieuw Kabinet te formeu dat is alles wat ik o zeggen kan D Kabinetütormeerder is daarop weer aan het kabinettormoeren getrokken Vooral bet vinden vau een minister van buitenlandscha zaken Is moeilijk Ëu inmiddeU nelnen jonge en vurige liberalen altyd no maar onvermoeid moties aan om de intrekking van het mgiiweUimtwerp door het ministerie de Smet te betreuren Volgens een schrijveu aan de Bussischt Korraapondanz heeft het rondschrijven van Stolypin aangaande de quaestie der jodenvervolgihgen de gemoederen nog alleabehalve gernatgeslald duur de plaataelijke overheden da niaistrieele listgeviog gewoonweg negeeren In de Roeskoje Snamja wordt openlijk verklaard dat het volk van Rusland wraak zal lemen voor de boleedigingen die den vartagenwoordigers Van hat Verbond der eehtff Russische mannen in da Doama zijn nanf dnan Hen zal de Joden verpletteren I Veldkrggsraden zullen niets vermogen tegen de vulkanische uitbarsting van een massa van vyitig milliard inwoners van Rusland en tegen een dergelgke reusachtige actie zijn alle maatregelen vruchteloos Aan het jongste rondschrijven van Stolypin zoo zegt het genoemde orgaan Verder kan men des te minder waarde hechten daar dergeiyke ministrieeie aanschrijvingen elk jaar worden verz ndeu doch dat geen overheidspersoon die aan jodenvervolgingen medeplichtig is daarvoor gestraft is De brief van hel grijze hoofd der jammerliik verdeelde Oosteorijksch Hongaarsche monarchie met de weemoedige bede aan het slot heeft op het volksgemoed een diepen indruk gemaakt Daardoor wordt echter de vervulling van s Keizers wensch niet verzekerd Reeds waarschuwt de Neue Ireie Presse tegen al te boog gestemde verwachtingen en in hetzelfde nummer levert zjj het bewijs hoe moetljik het zal zijn Tsechen en Dnitschers tot elkander Ie brengen Zy heeft staalalieden van naam gevraagd naar hun oordeel over de uitwerking van s Keizers brief en uit de ontvangen Eenige dagen daarna ontving ik een brief van Koenraad waarin by my schreef hem inlichtingen te doen toeliomen betreffende het verloop van vaden ziekte Dat was het eerste briefje dat ik van hem ontving ik herlas het tallooze malen en ofschoon er veel in voorkwam waarvan toej nog de diepere beteekenis my ontging bavocktigda ik het papier met myn tranen Ik ben van diep roedeiyden vervuld stond er geschreven voor het ongeluk dat vader beeft getroffen want het moet een vreeseiyk lot zyn met verlamde ledematen bilpelooa neder te liggen wanneer men naar bulten verlangt in de heeriyke Hellucht En toch kan znlk een lot niet harder zto dan dat van den rampzalige wiens ziel in boeien wordt gekluisterd terwjl zy geen ander verlangen koestert dan vry omhoog te zweven te verbreken de knellende boeien die haar kaar dat zal je toch niet bogrypan myn Uel zusje en bet is toter dat dit smachtend verlangen verre biyve van ja jasgdig onbezorgd gemoa Toen Ik deze woorden lu in myn klein kamertje dat op den tuin uitziet waa de avond reeds gevallen Ik at voor het open vaniter en vreemde gadacktan dwarraraan daor Btjo braia loodat ik kat moede koold antwoordan biykt daidalfk dat da Pragtr faaatdagan altkaaa baida natioaatitan alat dicktar tot alkander hebban gebracht De Diilioka itaataliaden zjo eenstemmig vaa oardaal dat er slechts Mu middel Is om dan dringend gewenscbten natlonalen vrade te Tarkrijgen en dit middel sou zijn aas op loovaal raogaiyk on zoo groot mogelyke landstreken toegepaste nationale autonomie en de tanige Isaeb die aaatwoord heeft da jong Tseehisuhe leider dr Harold werpt juist dit denkbeeld zoovar mogeiyk weg en dringt aan niet op alMheiding maar op wadarzijdadha aaaaawarklng van beide nationaliteiten die niet alleen aan laad en ryk den vrada aal geven maar tol een ongadackta ontwikkaling van da gaaataiyke kraektan van belda volkeren zal lalden Dit ia altyd nog de onda tafanstelllng De Dnitschers dia zich overal zelfs waar zy baaliat in da meerderheid zijn zien verdringen door de Tsechen verlangen natl nale autonomie ten einde zich beter te kannen verweren j da Tsechen voelen zich als in hel beloofde land en verlangen dos gaan verandering van baitgursstalael Verspreide Berichten FSAIIUO Een andere vorm van Weerstand heeft een vergadering van 20ü0 Katholieken to Parys aanvaard Er zou nameiyk baslolan tljn geen belasting meer te betalen liberale winkeliers te boycotten en de openbare school Ie negaaren Te Parus schynt een voreenlging van pastoors opgericht te zijo Doel ia de stoffeiyke belangen der geeateiyka te behartigen on zy van staatswege geen tractement of pensioen meer ontvangen Volgens het Berliner Tageblatt Is te Conatantinopel ean Dnitaohar gaarrosteard komend van Toulon die verdacht wordt den brand in hal arsenaal ta hebban aangestoken DuiTSCBLaii Op een parlemaDtalten avond by den Hessischen staatsminister Kwald zijn de socitlistltche laden van de kamer deze mail niat verschenen mdat de groothertog geweigerd heelt de benoaming van sociüUiU sche wethouders ta bakrachtigen Te Mannkelm Is gisteren ter eere van den driehonderdsten verjaardag der tad een jubileumstentoonitelling geopend op myn band Hat leunen en naar bulten staarde langs de rglscbende iindentwygec waardoor bet avondrood langzaam weg gloeide Wat mocht bat taoh wel zyn dat hem zoo zwaar op het hart drakta ham die nog zoo jong wu eo vrooiyk moast zyn als alle jongelingen f Waarom had hy toenmaals zoo vorig gebeden zich aan een andere roeping te mogen weiden dan aan de verkondiging van bet woord Gods Is het niet een hoog en heilig ambt is bet niet schoon en vreedzaam In ons huls en In den stillen tuin waarin bet als verscholen ligt f Hadden wy allen bea niet zielslief en bracht het hem gean ear en aanzien dat men hem nog zoo jong bcraapan had tot het ambt zjus vaders f Wat mocht bet toch zyn f Wat drukte hem zoo terneder F herbaalde ik laid juist toen Wiesjemoei gernischloos d kamer binnentrad Het goede oudje zette zich in den hoogen leunstoel waarvan Ik jolst was opgestaan terwyi ik my niet zonder moeite omhoog werkte in de breede vensterbank en de armen over elkaar In den schoot legde onwillekeurig begrjlpeade dat ik weldra den sleutel tot het gaielm zoo varneman Wardt vervolgd 0 f