Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1907

Maandag 6 Mei 1907 408te Jaargang l o 10325 MWIRDA TniAN Grootste détail w nhandelaren in NEDERLAND GOüDSdBË mum Diieuws en Advertentieblad zoor uda en Omstreken I I Telefoon No SI VDVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën jfpt 1 uijr des mjdd Teletoi n Ho S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagejyks met uitzon lering van Zon en Feestdagefli De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CE N JT É N norboild to Middji is voor de zoovcS gesproken dat vfi uitvoerrecht zoul daardoor te bovo llfcrgiin do Kaapkolonie A mdal don neöibh uitIjingèMepen diamgnt een lorden geheven teneinde n ren do oprichtipg van ffllrkplaatsenilfo de kolo St Ettèphe M doc La Rose Lndon Petit Bourgogne Graves Blanc Haul Santernes Witte Bergerac Niersteiner Bttdeslieimer nie zoodat doz 6 iin billi k vOhrdeel j zouS krijgef oit oen m j n bijrerheid v iai van i winateitj tliaii j o lz ak niar jon lou en bM flrer liderinl idoen folejfeen wiariVan ii iLTirnb n nitslaitaedfdeelt m Il het f l idordli i j 5aist dat de regeer ha Amsterlam iUÜ KlaarbléolijkTiir lond van oordocI oor het ipropag éi hant is ikomen leideri van flen et juisto oogenl an dit denkb liiibben zijide grol het ttdordL i jover i ene lei argMolliBI Aki uist dat de regéëringi iatie uit de deelnemeral z ch gunstig heeftlf rin van de gevraagde zat c wel haar beslag De KaapkoloAie heeft i geld noodig wil de regeering dit vinden uit de opbrengst van een uitvoerrecht op rtwe diamant dan kan zg er vrgwel zeker van zgn dat het parlement deze heffing niet zal verwerpen iJian deze l jiitgolateiifif er dWfiS belasting d ip zil krijgen i Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van het merkwaardige Ck za poeder wordt gratis toegeconden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in liet voedsel zonder da het noodig is dat de dronkaard er iets van a weet Uet COZA POBDMB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot h t drinken van sterken drank bier wgn absint enz bij den dronkaard op te wekken Bet COZA P0MDMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den yerslaalde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zjjne redding te danken heeJt Het COZA POEDKB heeJt het huiseli k geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappQ herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Inatitnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld cozAmsTiTUTBrnTyjittSa Wacht ü voor namaaksels Het Coza Poeder is het aenige afdoend middel tegen dronkenschap Noord Brabantsch Schoen en Laarzenmagazljn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED SchoenwerL Aanbevelend C SMITS AUe reparaHta en aangemeten werk Mevrouw PRINCESchim vast dub Loef f Oosthaven 87 Qonda VRAAGT tegen 1 ug een nette KEUKËNHEII goed kunnende werken Loon naar bekwaambeid Bg do viering van den 1 Mei dag in de Zwilsersche steden is het over t algemeen fcalnr en goregeld toegeifSia Alleen te Oarouge waar de sociaal democraten uit Geneve bgeon waren ia het lot handtasteIgkheden gekomen tasschen sociaal democraten e i anarchislen Dr BrUbtlein het bekende sociaal democratische lid van den Nationalen Raad de verdediger van Tatiana Leontief werd in de rede gevallen door een anarchist die hem een reactionnair schold Toen had men de poppen aan t dansen en ze gingen nog heviger huppelen toen later aan een anarchist het woord werd Te Zurich telde de optocht ongeveer 7000 personen onder wie veel vrouwen eu kinderen en Italiaanache werklieden De zwarte vlag der anarchisten was er dit jaar niet hg In Bern vormden de Kassische atadenten vrouwelgke zoowel als mannelgko een schilderachtige groep in den optocht Te Bazel werd oen optocht van ongeveer 5000 personen gehouden en te St Gallen een van ongeveer 1200 onder wie meer dan 400 Italianen Sommige vakvereenigingen daar hadden op het werken op 1 Mei en het nietmeedoen aan den optocht boete HUIS TE HUUR Heereohuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Vooralen van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 1EMBEF0TMTBES Hen wordt verjoclit op t HfiKK te letten UIT BIT MaOIZUH vak M IIAVKNSWAAY ZONEN QOBINCHEK Deie THEEËN worden afgelc rard in verzegelde pakjes van vtj tune en een half eu een Ned otu met vermelding van Nommer ei iPrgs voorsien van neventtaan f Merk volgenAde Wet gedepo Fneerd Zich tot de uitvoering Tan ge eerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz De liberalen in Spanje zgn zeer verstoord Je hoeft niet te schrikken want Koenraad is een brave jongen Kan hg t helpen dat zgn moeder een eervergeten ontrouw vrouwspersoon ia Ze vormen eenlange bladzgde dergelgke geschiedenissen die aanvangen met jeugd en schoonheid metrozen en nachtegalen en die eindigen metberouw en harteleed Koenraad s vaderis reeds lang dood God hebbe zgn ziel I Maar zgn moeder zgn moeder die leeft inglans en pracht en vorstolgke eer die lachten schertst nog even vroolgk als toen enschoon is zg nog altyd Maar dikwglsmoet haar het hart tot berstens toe kloppenals zy zgn jong bleek gelaat aanschouwt zy zag dat mg een vraag op de lippen zweefde en glinga legde zg my haar vinger op den mond Ik weet wat je mg wilt vragen kind Maar dat heeft niet noodi ik zeg het jeuit eigen beweging Want hg is d44romzoo treurig onze Koenraad wgl het bloed dat in zyn aderen vloeit zoo sneller stroomtals het uwe wyi het in opstand komt tegenhet juk dat hg gedwongen is op de schouders te torsen tegen het harde lot dat hemwacht Hy wil er uit in het woelige frisschs leven Zy die zoo geboren zQn als hg Igden allen diezelfde smarten Haar stem daalde nog meer en op byna Suiiterenilen toon ging zij voort Gouda Drtk van A BRINKMAN AZk DEPOT te GOUDA bU F J J BOON VAN OSTAOG AANBEVOLEN MERKEN CSAT MALLEHET O SO per flesch per anker van 45 il S I aematogeeni Poedervorm is het cenig ste helpend middel tegen Btaedarmoede HIeekmuekt XenuwÊKfUcte Hoofdpilneu SlapelooiheU Onmaehteu rermagering en fermfndertng der Uekaamêkraehten iieinalogeen in Poedervorin heelt een aangename smaali en kan in alle drinkbare vloeistoXen worden opgelost HAEMAÏOÖREN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrikanten H N v SCH IK Co Den Haag per flesch 108 1 44 1 08 1 80 0 99 Ö 90 1 44 1 17 per fleach o m 0 72 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Oude Roode Port Extra Onde Roode Port Oude Witte Port Extra oude Witte Port Fine Old Pale Sherry Qoede Madeira Madeira Superior Vermoutli Dom Bellardi Verkrijgbaar bfl t irm WOLFIP Co Westhaven 193 GRENDEL E fl VAN MILD Véerstal üouda A BOÜMAN MoordrecU PINKSE Nieuwerkerk ad IJteeUk H VAN ZESSEN Schoonhmen B v WIJK P W v EDE Oudewaier A SCBEEB Haa trecht K VAN DEB HEIJDEN Rauwijk P v d SPEK MoereapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingiveen P A db GROOT A Dï JONGH Oudeimter J P KASTELBIN Pobbroekerdam D BIKKER Bm Aop WA ARSCBUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klooslerSaneCa Paulo Abdij beataat niet du Siroop van geenetlei waarde Hl mill mi antinrilim nmuun ntiiditii iraagtit S Patent H Stollen Prijzen netto a Contant D r gnttae JSrïolg nn HUM Putmt H 9UU t erruitgtit M Mau tn HP Mê vm werihtcMn Naohahmungnt iUtèm élu tM t M tr iintn tttlê tdiarfm H SUUm Mn l r flêttl M itMi ii i êmfUjitltt Warnung Voor FEKSTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen geleverd met recht van teruggave van de ongeopende flesschen Heden Zaterdag Reclamedagen Bluyssen Ter aanmoediging van een proelname met onze thans zoo blxonder heerUjke kwaliteiten UargtOHne en Mélange geven wy nogmaals een E1 TRA Cadeau nu EEU HALVE BOIT waarde 5 cent Op onze NattMirboter verpakte Mélange en Kaas alsmede op onze Kot fles en Theeën geven wg bon extra Cadeau Bluyssen s artikelen spannen de kroon efmt proef l Onze prijzen zijn NATDÜRBOTER in pakjes 70 c p pond met lil c aan bons Cadeau MENGBOTER in pakjes 46 o p pond 7 c MHiLANGES 62 en 70 c p anderhalf pond 13c MARGARINE 4652 64 en 58 o p anderhalf pond met IS c aan bons Cadeau Fijnste GOÜDSCHB KAAS 50 e p pond met 7 c aan bons Cadeau Prima G0DD3CHE KAAS 38 c p 7 o Fijnste LEIDSOHE KAAS 40 c p 7V c KOFFIE EXTRA in pakjes 58 c p pond met 12 c aan bons Cadeau KOFFIE 4548 en 52 c p pond met 12Vi c aan bons Cadeau KOFFIE 38 c p pond met 7 i o aan bons Cadeau THEE 80 en 100 c p pond met 12Vi c aan bons Cadeau Bons kunnen desverkiezend worden ingeruild i 10 c pur heele mits bjf 80 ineens A BLUYSSEN ZONEN Te GOUDA Wljdslraal 157 Bestrijding van BlOadatmoede BleekBUOht fflslaria Rinnenkoons Algemsene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte EINADRVPFELS van Dr DE VRIJ draeen buiten op de roode doos den naam £ NANNING Men lette daarop Zij lijn overal verkrijgbaaraf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwtsael i f 0 76 OUemlsohe Fabriek van Dr H NANNINO den Haag Vraagt overal Dr H niAitlVINe s EIWirsrAALi f 1 SC per llterfleuh per Uterflescli f 0 70 ADVERTEITIIlN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Burean van A BKIi KMiN ZOON BuUenlandscb Overzlcbl De aanvullingsbegrooting waarbij een eerste termijn wordt gevraagd voor de verbroediog en verdieping van het NoordOostzeekanaal is Donderdiig bij den Rijkpdag in eerste leting geweest Onder de leden heerschte groote eensgezindheid over de noodzakelgkheid van dat werk Dr Leonhardt van de vrijzinnige volksparty klaagde dat in Dnitschland openbarewerken gewoonlijk in den beginne te kl iuworden aangelegd Het kanaal bad dePruisische havens Kiel Flensbnrg St tjinen Lnbeck geen voordeden gebracht AlleboHamburg had er baat bi maar droeg npstot de kosten bj Het NoordC oBtzeeka alheelt van Hamburg in zekeren zin eenOostzee haven gemaakt Maar aangeziende regeering Hamburg ook defflan keer ifiïtvoor een bijdrage aansloeg i moest menaannemen dat de verbreeding van het kanaalmeer voor strategische dan vijér oecouomische doeleinden ontworjeo if Leonhardtverwachtte in de comlklssie ipdere opheldering ï De sociaal democraat Frohnie zegde toe dat zijoe partij voor het wetsontwerp zou stemmen als de bedenkingen die zy nu nog had weggenomen werden De sociaal democraten verlangen o m dat de arbeiders die aan het kanaal werken volledige vrijheid om zich aaneen te sluiten zullen krijgen Andere sprekers hoopten dat de regeering bij de uitvoering van het werk uitsluitend de Dnitsche nijverheid ou bevoordeelen Graaf Posadowsky antwoordde uit naam van de regeering Op de klacht over den kleinen opzet van het werk antwoordde h dat de Rijksdag vroeger niet te vinden zon geweest ziJn voor een kanaal zoo groot als nu voorgesteld wordt Men zon aangevoerd hebben dat het kanaal dat erin gestoken moest worden niet genoeg zon rendeeren De minister beloofde verder dat hiJ zich zooveel hy kon de belangen van de arbeiders zou aantrekken door voor behoorlijke behuizing regeling van han loon en bescherming tegen gevaren zorg te dragen Het wetsontwerp is vervolgens naar de begrootingscommiisie verzonden Uit Kiel komen nog eenige bijzonderheden over de ontworpen veranderingen De grootste verandering zal tusschen Holtenau en Rendsbuig haar beslag krijgen In plaats van een hooge brug zullen daar drie hooge bruggen over het kanaal geslagen worden Ten W van Holtenau zal de groote bocht komen te vervallen Tegenwoordig is de toestand daar zoo dat schepen die uit FEViLLETODl JfERVL OGEN G ELUK 13 zy echter deed als bad zy myn vragen niet gehoord en ook ik sprak geen enkel woord Nadat ons beider stilzwggen een geruime poos bad geduurd bego n zy eiudeiyk Je bent na zeventien jaar oud oudgenoeg om met het geheim bekend te wordengemaakt Er zgo er wel van ouv leeftgd die reeds vader en moeder zgn Maar jemoet mg beloven bet geen mensch ter wereldte verraden noch te laten blgken dat jebekend beo met wat ik je nu ga vertellen anders kan je in groote ongelegenheid komen Wil je dat belooven f Ik knikte bevestigend Zoo zeg dan tweemaal waarachtig 1 en reik mg de hand tot een plechtige belofte Waarachtig I herhaalde ik Luister daar zingt een nachtegaal I fIniatoHe het oudje eensklaps Wat klinktdat loetl Maar in myn jeugd klonk het nog zoeter en tchooner Eeo je het lied Tu du aMhtegaiI t Jtogengestelde ri h t laatst oogf iting komen elkaaf pas o blik te zien krygeu Ho k zullen door een hoqgi itbcug met elkai verbonden itordc i Mei iverwacht dat hit vei eer van Kiel mot d jnnburige plaat sn dan voel drukker iworden Alle sdoorlüï en die ohrer hut k Viaa floepen zullen omir vaste boogljruggen jolegc iworden Korlolj het geheole aapgjjkichu van het k naal fr zjiie oevms zal fdéor dl jl fnijuwet werken orandered 11 I i i België heeft een nieuw unnisterfo Di heer De Trooz ldie onder gilaaf De Smen de Naeyef binnenlandsche zak4 had heeft Het gevormd en zijn portefentjfe bohoodeA Hg heeft i uit het vorige kabinet den l oer Liebaert medegenomen doch hem doen overgaan van spoorwegen naar hfst dti ari4 tement van financiën Er zgo tusschqn het afgetreden ministerie en het nieuwe niet meer dan twee punten van velschil het kabinet De Trooz telteen minister meer ten gevolge van de oprich ting van een departement van knnsten en wetenschappen eu het is een conóentratieminibterie van de rechterzijde geworden door de intrede van den heer Helleputte den leider van ds jong clericalen Voorloopig vindt het ministerie in de pers geen bijster vriendelgke ontvangst Het Handelsblad van Antwerpen zwggternog over en van de andere clericale bladen vonden wg nog slechts een uitspraak van de jCourrier de Brnxelles welk blad erop wiJst dat de heer De Trooz zich de concen tratie der clericale party tot taak heeft gesteld doch overigens ter begroeting van het ministerie niets meer weet te zeggen dan dat geen enkel waardig katholiek zulks niet ten volle zal goedkeuren Dit mag niet bepaald een geestdriftig welkom worden genoemd De liberale pers is beslist onvriendelgk Het regent spotternijen over den proveren uitslag van zooveel moeite aan wilken hoon klaarbiykelijk deze beschouwing van de Nouveau Précuraeur ten grondslag ligt De heer De Trooz tracht te verzoenen wat onverzoenlijk is Hg kan slechts een schynsncoes hebben en zal ongetwgfold den een of anderen dag moeten weigeren te voldoen aan de Insten van de kleine groepen der rechterzgde En de Ind Beige zegt kort en krachtig Het ministerie is gevormd het gevecht gaat beginnen V Op het laatste congres van den Afrika Er stond in den Meinacht een lindeboom De lucht was zacht en mild en zoet Die beiden zg droomden een liefelgken droom Van Minne en de nachtegaal zong van liefde Zy zwoeren elkaar steeds eeuwige trouw zy spraken van zoet verlangen Doch droeg zy valschbeid in t hart die vrouw En de nachtegaal zong van tranen O Minne valsch o snood bedrog I En droef klonk in den ronde Van t vogelkgn dat Inide zong Een lied van schuld en zonde Eensklaps zag zy mg met vreeseiyke blikken aan Hy is je broeder niet kind I riep zg uit Ik stond als door den donder getroffen Schrik je daar zoo van P vroeg zy Ben je dan nog nooit op de gedachte daarvangekomen Toen vatte zg mg bg de handen want ik was van de vensterbank gegleden en stond bevend voor haar en byna met geweld dwong zij my te gaan zitten op het bankje aan haar Toeten III I I iM I M over de Jlaat8to verkieaingen voor do Kamer I De conservatieve reghering heelt zich ni t Heen in de nieuwe Kamer een overgroote eerdarheid verzekerd maar zg heeft boven m de liberale party achtergesteld bg de cpublikeiuen Katalooiërs en Carlisten Zoo omt het dat in de dienwe Kamer de min erheia leen sterk antiflynastiek karakter al bobben De liheralefi zullen daat altgd ktiiani naast de antidynastieke partyeh lAlsielfat ndige opnosi iepartg beteekenenj deliberaflen in de Kamer althans in tal lieel aWeinit f In bun verstjOordheid daarover hebbon de liben leg besloten in t geheel niet mee te oen Un de Senaatsverkiezingen daar zy y wfconservatieve regeei fcg weer diezelfde i tvaarnemen om de liberalen achteruit fon =¥= f l liherW candidaten hebben da aan pgging gekfegen dat zy hnn candidatuur maar moeten ntrekkeo Verspreide Berichten FnASXHUK Koning Ëduard heeft gisteren een onderhoud van drie kwartier gehad met president Pallières Te Dover is eja l 4tv ingerekeBd die een met vgf scherpe patronen geladen revolver hg zich hail eu die bekende maar de man was dronken dat hy den koning en de koningin van Engeland wilde doodschieten wanneeer zy naar Londen terugkeerden DüiTsoniiSD De Puitsche regeering zou naar de Londensche Morning Post uit Washington verneemt de geheimzinnige vliegmachine der gebroeders Wright willen koopen voor f 50 000 als de proefnemingen bevredigend uitvallen EHaKLANO Minister president Bannerman deelde In het Lagerhuis mede dat het Huis op 16 dezer op Pinksterreces uiteen zal gaan en somde de maatregelen op die voor vóór dien datum nog behandeld zullen worden daarbg te kennen gevend dat de voorstellen botroffendo het Hoogerhuis eerst na de vacantia ingediend zullen worden Bg het geding tegen den man te Newcastle die 87000 patronen in voorraad bleek te hebben en deswege tot 120 gulden boete is veroordeeld werd geconstateerd dat de patronen en wapenen op kleine schepen Rusland binnengesmokkeld worden Hy moot de opvolger worden van jevader mag nooit zyn oogen opheffen tot dehoogte waarop zgn moeder staat Datis de oorzaak van de smart die hem verteert 1 God geve dat het zi h ten slottenog ten goede moge koeren I E nbloematruik die in een te kleine pot isovergeplant verbreekt zju vooa omhulseltot acherven verwelkt en gaat ten gronde Het is een gevaarlgk spel dat zg spelenmet den armen jongen t Ma ir wie wie is zgn moeder Wiesjemoei f Het bloed was my naar het hoofd gestegen en het hart klopte tot berstens toe in mgn boezem Spreek zachter I fluisterde hot ondji Wat ben je torh onverstandig Christientje Ik dacht dat je n bgdehand meisje waart I Wie zg is Ach dat ik haar naammocht noemen Maar je vader zou my vertoornd bet huis uitjagen als ik hetvreeselgk geheim openbaarde Wacht ikzal je wat laten zien misschien kun je tdan raden zy stond van den lennstoel op en begaf zich naar den tegenoverliggenden hoek van bet vertrek Daar stond een ouderwetsch houteu kistje met rozen en roode tulpen ingelegd Wordt Terrolgd