Goudsche Courant, maandag 6 mei 1907

Hollandsche Maatschappij van Landbouw AFDEELING GOUDA EN OMSTREKEN 21 GKOOTE VOOlUAitRSVËRLOTING Goedgekeurd Ijj Kon Beslnit van 6 Maart 1907 No 38 VAN PAARDEN RIJTUIG TUIGEN enz HOOFDPRIJS ÜTEECET3GBE WADEN met zijportierenmetlPaardcompleet De Trekking geschiedt in het openbaar ten Stadbaize op den If Met a s onder toezicht van een Gemeente Ambtenaar Deze verloting is Koninklijk goedgekeurd en door het Hoofdbestnnr der Hollandsche Maatschappij van Landbouw toegestaan LOTEN zjjn alom verkrijgbaar 4 f 0 S0 per stuk en op franco aanvrage bg minstens ff stuks k f 3 en ttO stnks f 4r AO bij den Secretaria der Afdeeling Namens het Bestuur W C VAN DE STOLPE secretaris Ouverkoehte lofen nemteu geen Oeel aan 4e trekking WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S HOi IIfKL IJlKE VABBIEKEn Voedert uw Tee met de xutvere murwe merk Sier en W Ei nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Pari 1900 Negen Gouden Medaille Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzuoht Kalaria Binnenkoons Algemeeao Zwakte voortdurende HQoMpunenQebrekaan eetliut De Echte EINADtlUFPELS van Dr DE VRIJ f dragen buiten op de roode doos den naam NA NlN ji Men lette daarop Zij njn overal TerkrijgbaarAf 0 7S Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel A f 0 75 ObemiBobs Fabriek van Dr B NAMNINQ den Haag Vratft overal Dr H KlllSIUie B EIWITüMALJi f l Sp rUterlleKli peri llterfleBchf0 7o Uit Ierland worden boerenonlasten gemeld Beloie De wegens spionnage gearresteerde man te Brnssel heelt bekend in verbinding gestaan te hebben met een majoor Theibsen die vroeger al te Parijs wegens apionnage ia veroordeeld Rdblaxd Stolypin heelt den aatoriteiten van de provinciea Kiei en Odesaa bevolen onmiddellijk alle vniirwapenen in beslag te doen nemen die in Ifezit z n van reactionnaire organisaties voornamelijk van den Bond van ware Rassen Oaat er hensch een andere wind waaien f Te Petersburg is weer eens een hniszoeking gedaan en zijn weer 36 revolntionnairen ingerekendMen meldt dat er plannen gevonden ziJn voor rooverijen in warenhnizen banken en winkela gedurende de Paaschfeesten Verdere mededeelingen nit Qooda Fijn in den rug is een zeker teeken van ni rziekte de pjn wordt veroorzaakt door de nieren dia onder het smalle gedeelte van don mg liggen Andere gewone verschijnselen van nierziekte zijn duizeligheid hooldpijn waterachtige gezwellen in de enkels en onder de oogen urine ongeregeldheden schemering voor de oogen enz Foster s Rugpijn Nieren Pillen zQn een speciaal geneesmiddel voor de nieren en blaas ze werken niet op de ingewanden en genezen zoodoende de oorzaak van rugpijn waterzucht graveel rhenmatiek en andere gevolgen van zieke nieren Mejuffrouw de Wed de Morrée Groeneweg 199 te Oonda ipeldt ons Ruim een jaar heb ik geleden aan een pijn in den rag en in de lendenen voortkomende uit een nierkwaal Ik sukkelde zeer veel mt hoofdpijn de urine was meestal troebel donker gekleurd en bevatte veel bezinksel ook had ik veel pUn bij h t urineeren MiJn eetlust evenals mijn slaap was zeer onvoldoende en ik begon mij ernstig ongerust te maken dat zich nog meer complicaties in mijn ziekte zouden voordoen toen men mij zeide dat hiervoor een genotmiddel bestond namelijk Foater a Rngpijn Nieren Pillen Ik had hier niet veel vertrouwen in want alle mogelgke voorgeschreven middelen waren te vergeels gebleven Het 19 mij echter een groote voldoening V te kannen melden dnt deze mij uitstekend geholpen hebben en na een paar dagen bekwam ik reeds beterschap en drie weken later was ik oneindig veel beter Ik ga er thans nog eenigen tgd mee door en zal gaarne Uw afdoende pillen recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Foster s Rugpijn Nieren Pillen zijn de pillen die O zullen genezen laat Ö niet overhalen iets anders te probeeren ZiJ zijn te Gonda verkrijgbaar bij de Heereli Wollf en Go Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel klllb voor één of f 10 voor zes doozen Slaakes uit Sclioonlio7en XCVIL Met vreugde begroeteu wij de herbeooemiag van den heer Van Sloten tot burgemeester van Schoonhoven Zes jaren geleden kwaamt giJ iu ons midden als een vreemdeling Bij uwe installatie op Vrijdag 17 Mei 1901 zgn van verschillende zijden ge denkwaardige woorden gesproken waarvan het goed is dat ziJ nog eens in aommiger geheogen opgetrischt worden We willen voortgaan de woorden van den beer Laaonder tgdelijk voorzitter dier vergaduring gewijd aan uw voorganger want de geschiedenis heeft die woorden te schande gemaakt Gasfabriek Watertoren en Grondverkoop zijn daar als zooveel protest monumenten Overigens getuigden zijn woorden ten uweb opzichte van welwillendheid en zncht tot samenwerking En deze woorden wiren den heer Lasonder uit het hart gegrepen en wij zijn overtuigd dat bjj steeds in de beste harmonie met U heeft gewerkt in het belang der geibeente Inmiddels heeft de heer Lasonder plaats gemaakt voor anderen Anders is het den heer Greup thans oudste wethouder destijds oudste lid in dieoatjaren Ook hij voelde behoefte om na de rede van den burgemeester zgn hart uit te storten in de volgende woorden Mgnheer de Voorzitter geacht nieuw hoofd onzer gemeente I Mij geheel vereenigende mot de woorden van den oudsten Wethouder is het mg als oudste lid van dezen gemeenteraad n l in dienstjaren een genoegen n in deze gemeente te begroeten Ik vlei mij dat de vele jaren die gij reeds elders zijt werkzaam geweest in deze betrekking een waarborg voor ons zullen zgn en vertrouw ik in V gevonden te hebben den rechten man op de rechte plaats een min die mat gahMl Klfitandife haodhaving zgner rechten voor den gemeenteraad zal kunnen werkzaam zijn tot bloei onzer gemeente En hoewel uw jaren reeds gevorderd ziJn doet bet mij een genoegen bij onze eerste kennismaking in U een man te zien in de volle krachten des levens Ik hoop dat U die krachten ruimschoots geschonken mogen worden om U toe te wijden aan het ambt dat gij heden aanvaardt Ik vertrouw de tolk te zgn van mijn medeleden wanneer ik n de verzekering geeft dat wij als raadsleden ons steeds zullen be ijveren U terzijde te staan en datgene voor oogen te houden wat ieder van ons voor oogen moet houden nl de welvaart den bloei en den vooruitgang van Schoonhoven Zes jaren z n verloopen sedert deze gedenkwaardige woorden den heer Grenp van de lippen vloeiden Zes jaren heeft hg met den burgemeester gewerkt waarvan 5 als Wethouder van Schoonhoven Maar of dit virkm van den heer Grenp kan aanspraak maken op den naam van om n werking of dat werken van Greup c s strikt tot den hloei de vjetvaart en den vooruitgang van Schoonhoven wjj geven hem dit deizer dagen ter ernstige overweging En ook den kiezers binden wij op het hart wel te overwegen wat in het belang onzer gemeente gedaan eii gelaten dient te worden Ja mijnheer Grenp gg hebt in een opzicht met echten kennersblik U niet vergist De heer van Sloten heeft getoond te zijn de rechte man op de rechte plaats Hij heeft veel scheels recht gezet en veel wondeplekken met strenge vaak chirurgenhand uitgesneden en geheeld Hg heeft getoond te zijn een man die mei geheel eelfeitndit e handhaving zijner rechten voor den gemeenteraad kan urerhaam tijn tot bloei onur gemeente Of de raad hem steeds de beloofde medewerking heeft verleend of de Wethouders hem hierin krachtig torzi de staan de feiten zijn daar om dit te logenstraffen En ook mogen wij het vermoeden uitspreken dat de man nilijke houding van het hoofd onzer gemeente niet zeer aangenaam is aan den man die zoo graag inflaenceert en intrigeert Wg kennen elkander niet ik ben vreemd voor U maar ik hoop dat een nadere kennismaking altijd hartelijk zoo mogelijk vriendschappelijk kan zijn Pijnlijk zal de herinnering dezer woorden aandoen na een zesjarig verblijf de ondervinding opgedaan te hebben dat de hartelijkheid en de vriendschap steeds van ëén kant moest komen Maar ook beschamend voor de andere zijde die partijzucht tot partyhaal heeft aangeblazen en verwijdering bewerkt tnsschen de twee deelen o zer bnrgerij En trots al die teleurstelling en dikwijls grievende tegenwerking zgt Qij trouw gebleven aan uw devies y AU Burgdnetater zal ik eteeda iedereen dienen maar niemand persoonlijk Z j de volle kracht van hot leven U rnimschoots gegeven Om uw moeitevollen strgd Met lust en mot vlijt te volvoeren Reactie ten spgt Tusschen de schoonmaak door prgkt bij de Grnijter voor de glazen in telegramkleur een uitnoodiging om te teekenen op een adres tegen de gedwongen vaccinatie Oude plunje Gruyter zeker op den rommelzolder van Bram of Lohman opgediept Waar is het wetsontwerp van Bram en waar blijft het rapport van Lohman over dat ontwerpF De hoeren hebben de kans gehad om te doen wat ze nu vragen Maar toen dorsten ze er zelf niet aan Het gaat net als met de afschaffing met andere zondige dingen kermis loterg daar geven ze nota bene nog wel sigaren voor ze vragen het altgd aan menschen die er principieel tegen zgn Zoo bigft het een agitatie middel maar eerlijk is het niet En eerlg k is het ook niet van de Gruyter dat hij er niet met vette letters naast zet Okzc vak God acciGVEi leidbk HEBFT ZIOB ZELF viermaUn late vaccikeeebs Waar deze dus geen bezwaar heeft tegen de vaccinatie daar zullen van zelf wel de volgelingen van Bram den strijd opgeven Zet dat er eens naast Jan ik wed dat er velen hnn handteekening zullen terugnemen En maak ze dan ook eens bekend met de resultaten van de inenting die reeds sedert een eenw ten zegen der menschheid is geweest Jenners vaderland diene als afschrikkend voorbeeld In negentien jaar tgds zgn er in Engeland en Wales wel iets meer dan de helft van Duitschland s inwoners bijna tienmaal meer menseben aan de pokken gestorven dan in Duitschland In 1893 en nog eens in 1902 stierven er in Engeland en Wales in een jaar dus meer menschen aan dan in Duitschland in negentien jaar In 1902 stierven er alleen te Londen meer aan dan in heel Duitschland in negentien jaar Men leest in de Mediz Klinik In Roemenië zorgt de staat kosteloos voor inenting en herinenting tegen de pokken en daar dit stelselmatig gebeurt is ook het aantal pokzieken tot een minimam gedaald terwijl die ziekte eenige dekaden geleden vele slachtoffers eischte In den loop van de vgf laattte jaren bedroeg de sterfte aan de ziekte 0 0009 op 6Ö00 inwoners I En maakt alvorena de menschen tot teekening van dat adres over te halen eerst bekend met de gevolgen der pokhen en de Blindhsid In het jaar 1834 toen reeds sedert 10 jaren de vacinatie in Duitschland verplicht waa gesteld bedroeg volgens Magnus eveneens een beroemd oogheelkundige het percmjtage dergenen die door de pokken blind waren geworden 9 pet In het jaar 1895 vond hi onder 80 blinden nog slechts ëén geval en thans 1901 geen enkel meer Het eenige meisje dat hg zes jaar geleden daar in het Instituut aantrof als blind geworden door de pokken was niet ingeënt terwijl al de andere familieleden die wel waren gevacc neerd gezond bleven In alle Doitsche bftnden institnten te zamen zijn thans na d Mrerplichte invoering der vaccinatie onder de 2116 blinden slechts 16 gevallen van blint eid door de pokken Hoogst leerrijk en waarschuwend zijn de verhoudingen in Oostenrijk alwaar de inenting niet verplicht is Daar zijn onder 686 blinden 60 gevallen van blindheid door de pokken d i 9 pCt In Woenen op het Institnnt die hohe Warte vindt men nog op de 100 gevallen van blindheid 20 in Praag 15 in de werkinrichting te Weenen 14 in Brlinn lOj enz allen niet gevaccineerd Wanneer iets zegt prof Cohn de tegenstanders van den oneindigeu zegen der verplichte vaccinatie overtuigen moet zoo zon het de volgende statistiek zgn Terwgl v65r de invoering dor verplichte vaccinatie in Pruisen 35 pet van alle blinden door de pokken blind geworden zijn was er sedert 1874 het jaar van de invoering der verplichte vaccinatie nauwelijks 1 pet in de blindeninrichiingen voorgekomen on deze enkele gevallen toonden nog een onvolkomen inenting aan In de overzichten der oogklinieken van Duitschland vindt men thans zelfs geen rubriek meer voor oogontsteking door pokken Sedert 1874 heb ik zoo zegt prof Cohn geen enkel geval nit Pruisen gezien hoewel ik sedert dien tijd ongeveer 50 000 zieken heb behandeld Enkel nit Oostenrgk komen dergelgke gevallen van oogziekten naar Breslau Wie gerevaccineerd is kan wel een lichten aanval van pokken krijgen doch nooit zal zooals de beroemde prof Coccins in Leipzig reeds voor 30 jaren nitdrnkkelgk verklaarde een oogontsteking die blindheid ten gevolge kan hebben ontstaan Van zeer veel gewicht is ook de ervaring die men in Manchester heeft opgedaan In bet jaar 1888 heerschte daar eene groote pokkenepidemie De Israëlieten evenwel bleven verschoond omdat zg allen waren gevaccineerd ten gevolge van de zeer strenge maatregelen van bet Israélitischs Comité dat geen gezin waarin zich een Israélietisch kind bevond dat niet was ingeënt ondersteuning verleende Geen geval van blindheid onder hen kon aangewezen worden dat tot oorzaak de pokken had Ook hadden in Fraukrjk vóór de invoering der vaccinatie 35 pCt blinden het gezichtsvermogen verloren als gevolg van de pokken Na de invoering slechts 7 pl t Is het niet beschamend dat gij door politieke drijverij de zegeningen dar vaccinatieaan de menschheid wilt betwisten en ontbonden 1 Dat ons land in elk geval in steedsuitgebreider kring die zegeningen deelachtig moge warden is de hartgrondige wenschvan JAN BAZQIN BINNENLAND STATEN GENEttAAL T Hf K K It B H 3 n E a Vergadering van Vrgdag 3 Mei Regeling van werkzaamheden Besloten wordt na afdoening van de agenda der thans aan de orde zijnde ontwerpen doch in ieder geval Dinsdag 14 Mei s morgens te 11 uur nog verschillende ontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken Op een vraag van den heer Talma waarom voor sectie onderzoek nog niet aangewezen is het ontwerp Ongevallenverzekering voor zeevissohers antwoord de voorzitter dat dit ontwerp door de Regeering nog niet gewijzigd is in overeenstemming met de nadere wOziging van de Ongevallenwet hetgeen met het Landbouwrerzekeringsontwerp wél het geval is Bovendien deelt de voorzitter mee van de Regeering vernomen te hebben dat in voorbereiding is een ontwerp betrekking hebbende op zeelieden in het algemeen Tiendrecht Hierna worden de discussiën over de tiendafschafflng voortgezet en wel over het aangehouden artikol 27 betreffende de aangifte met het daarop voorgesteld amende mentvan Doorn De minister bestrijdt dit amendement met nadruk daar het geheel in strgd is met de beginselen van de wet Het wordt daarop nadat ook d oommiaiia ran rapporttiira lioh er tegen heeft verklaard verworpen met 54 legen 7 stemmen Door een Regeeringswgziging wordt o a nog bepaald dat als gedaagden den eiscli bestreden hebben en zü in het ongelijk ee steld worden de kosten geheel of ten deel te bunnen laste gebracht of geheel of ten deele gecompenseerd knnnen worden tnsseljen beide partgen Op artikel 56 is een amendement voorgesteld door den heer van Idsine Vol steller verdedigt dit Vragendag De heer van der Bergh den Helder vraagt den minister van Marine of het waar is dat een werkman aan de Marine werf ta Nienwediep wien tengevolge van een ongeval het verlies van een oog een minder bezoldigde arbeid 13 opgedragen thans van het lagere loon wordt afgehouden de uitkeering hem toekomende krachtens da Ongevallenwet De minister van Marine bevestigt dit geval van loonkorting geschiedende voliens het reglementjMtrekkeliJk de mindere werfgeëmployeerdaf Aanleiding tot intrekking van de regeling bestaat niet De Koningin kan echter een uitzonderinsbeslnit uitvaardigen en de minister is voornemens in het onderhavige geval zulks aan H M voor te stellen Afschaffing tiendrechten De heer van Idsinga licht zijn andere amendementen toe en wgzigt ze eenigszins Maandag half 2 voortzetting Do l den van de Eerste Kamer der StatenGeneraal zjjn ter vergadering bijoengeroepen togen Vrijdag 10 dezer s namiddags twee uur Gemeng de Berichten Voor de rechtbank te Maastricht hebben terechtgestaan do heeren D en C wethouders van Valkenburg beschu digd de eerste van beleediging door den burgemeester van Valkenburg te verwijten met do opbrengst der optochten in den berg zijn zak te spekken eu de tweede door den burgemeester der gemeente Berg en Terblgt voor stommen boer uit te maken Het O M eischte tegen D 3 weken gevangenis en tegen C f 75 boete of 20 dagen hechtenis Te Newyork zijn in hechtenis genomen de directeur van het In ernationaal Policeholdera Committee de heer Geoxge S Serugham en twee leden der commissKin verband met een onthulling aangaande Ie jongste verkiezing van directeuren doj Newyork Life Assurance en Mutual iJfe Assurance Company De beschnldigiqg loopt over de vervalsching van een aantal stembriefjes en onderteekening van stembriefjes met de namen van stemgerechtigde aandeelhouders in alle deelen van del wereld Blijkt de juistheid van de beschijldiging dan zal de jongste verkiezing vermoedelijk nietig verklaard worden Blijkens een staat van schade door den stormvloed van 12 Maart 1906 aan de polders of waterschappen in Zeeland veroorzaakt hebben naar men aan de Midd Ct meldt de kosten van herstel en tengevolge van dien stormvloed uitgevoerde voorzieningen behoudens die werken waarvan de kosten nog niet konden worden opgegeven een totaal van f 2 244 667 23 gevorderd Gisteren is te Leeuwarden door de politie gearresteerd en naar het huis van bewaring overgebracht een Duitscher leeraar aan de Berlitzschool te Rotterdam een zekere M zich noemende Freiherr von M die zich in zijn land moet hebben schuldig gemaakt aan ettelijke misdrgven die onder het bereik der Dnitscbe strafwet vallen Waarschijnlijk zal uitlevering volgen Gisteren werd te Volendam een vlet met vier visschers bemand in t havengat door een Banschoter botter overvaren Een der iizittenden sprong over boord en wist het havenhoofd te bereiken De tweede greep het touwwerk van den botter op t oogenblik dat de vlet met de nog twee inzittenden den grond inging Deze laatsten werden gelukkig weer op het droge gebracht Volgens een particulier telegram aan de Berliner Tageblatt nit Milaan heeft de Veloce maatachappiJ aldaar bericht ontvangen dat het atoomschip Citta di Milano met duizend landverhuizers aan boord vermist wordt Wegens de bewaring van 87000 Mauserpatronen op een plaats die daartoe niet waa aangewezen op grond van de wet regelende het vervoer en de berging van onioIoffiDgsmlddelen li i ilaltg Thomai Butsa t Newcastle veroordeeld tot 10 pond sterling I boete en de kosten van het geding met vernietiging van den geheelen voorraad De rechtskundige raadsman van den beklaagde voerde aan dat de patronen voor Rusland bestemd waren maar in dien tijd des jaars niet verscheept konden worden naar de Oostzee In verband mot het weder waarom zgn cliënt ze opborg in een stal zonder eenig gevaar feitelgk daar hg een brand de geheele voorraad tegelgk de lucht zou ingegaan zijn Het 5 jarig zoontje van den h er K te Markelo kwam op een noodlottige wijze om t leven Terwgl hiJ met zijn ouder broertje op den weg spelende was klommen ze op den disselboom van een in beweging zgnden aangekoppelden kleiwegen De kleine viel er af werd door den zwaar beladen wagen overreden en bezweek bgna onmiddellijk Stadsnieuws GOUDA 4 Mei 1907 De vrijzinnige kiesvereeniging Burgerplicht zal op Dinsdag a s overgaan tot het voorloopig stellen van candidaten voor de Provinciale Staten Bij den storm van hedennacht is een boom aan de Bleekerssingel omgewaaid en terecht gekomen op het huis van den heer E Overboscb De schade aan het huis toege bracht is nog al aanmerkelgk Gisterenavond ten 10 nre werd in de brandweerkringen I en II alarm gemaakt Verondersteld werd dat brand was uitge broken in het hotel de Zalm Binnen 9 minuten waren de beide slangenwagens ingespannen en gaf men water Men verzoekt ons mede te deelen dat de OnderstDndscommissie van Armenzorg Maandag 6 Mei des namiddags 2 uur hare vergadering zal houden in het gebouw Arti Legi Voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned Indie gevestigd te Rotterdam is aan den Heer H J Nederhorst Jr aannemer alhier bg onderbandsche aanbesteding opgedragen het maken van vi t beheide tankfandeeringen een koolznnrgebonw benevens verdere grondwerken op hare terreinen te Charloia Bij Kon besluit is benoemd tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard de heer A Vonk Noordegraaf te Ouderkerk aan den IJssel Ouderkerk a d IJsel 2 Mei Tengevolge van verschillende wijzigingen in den treinenloop bij de zomerdienst regelingis de avóndtrein de zoogenaamde Hollander die hier te 8 05 8 25 stopte vervallen Daar ook de stoptrein van 7 53 8 13 nit Gouda hier doorgaat is door den Burgemeester aan den Directeur generaal der Staatsspoorwegen en den Raad van toezicht op de Spoorwegdiensten het dringend verzoek gericht dien trein alsnog ook aan onze halte te doen stoppen waardoor Ouderkerk hetzelfde voorrecht deelachtig zon worden als Moordrecht Nienwerkerk en Capelle Het is ongetwijfeld den algemeenen wensch van het reizend publiek dat gaarne van den Hollander gebruik maakte ook om s avonds nog door te reizen naar Rotterdam dat op het verzoek ganstig wordt beschikt BEÏÏES VAN ROTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL Staatsleemngen FoETUSAL Oblig 3e Serie fr OBO 3 59 ObUg 3e Serie fr 2500 3 59 RosLASD Iwang Dombr Obli en 4 96 AziE Japan Obligatlen 1899 4 74 74 CoLoiiBiA Geconaolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis 100 iv 24V Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Paudb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuld Holl Hypb 499 PaBdb Ie Algem Groninger g I Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pm Hyp Bank i 96 Fandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschappijen PandHolland HollandGulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvegleemingen Italië Oblig Znid Italioansche Spw lMiJ A 3671 Premieleeningen büLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mij tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Outvaugen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoflen met bijbehoorendo Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp eancurreerende prijxen Aanbevelend i 4 £ Ü7i aa f Burgert Ij ke Stau iNv GEBOREN 2 Mei Trijntje ouders J van Duin en A Toonstra Thomas Nicolaas Johannes ouders E W Dumernit en A C Joosten Jan ouders A Rietkerk en N H Bezemer Albertns Franciscns ouders T A de Vries en B M Maltha 3 Francina ouders H van Hattem en D de Geus Arie ouders C Boot en H Boer 4 Tennis ouders J C de Jong en C OVERLEDEN 1 Mei A Gerritsen 18 j 2 F A Burghont 76 j ONDERTROUWD 3 Mei A van Veen en M Kersbergen T Mul en B Vermeulen A P Leeflang te s Gravenhage en W S Hageman G T W van de Velde eu A Burgersdgk C J van Haansbergen te Eindhoven en J C Brouwer V Ondertrouwd C J VAN HAANSBERGEN Jr en J C BROUWER Eindhoven Gonda 3 Mei 1907 Voor de zeer vele bewijzen van belangstelling bij ons Zilveren Hnwelgkafeest ondervonden betuigen wg onzen hartelgkeu dank P VAN DER POL A O VAN DEE POL Daalmans ALLEN vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer CORSBLIS LAFEBElt FBANSZOOy gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden op 26 MAART 1907 worden verzocht vóór of uiterlijk op 1 Juni a a daarvan betaling of opgave te doen aan den Heer L F HOOGENDIJK Jr te Gouda aan de Turfmarkt H no 256 Met half Mei GEVRAAGD een nette Diensfbode in een klein gezin goed kunnende koken en zindelijk werken van goede getuigen voorzien Zich in persoon te vervoegen Adres Rotterdam V Vollenhovenstraat 50 SAMOSWIJIN es cénl per tcH Aanbevelend FirmaHerman Zoon Openbare Vrijwillige Verkooping TB GOUD A Notaris ÏIONTIJN te GOUDA al op MAASp a 6 MEI 1907 vm 11 uur in de Sociëteit R K Leesvereeniglng Zaal CONCORDIA publiek veilen en verkoopen Perc 1 Een zeer goed onderhouden WOONHUIS met SCHUUR ERF en groeten TUIN achter uitkomende aan het water a d Kleiweg E no 69 te Gouda Perc 2 Een PAND waarin thans KOFFIEHUIS met VERGUNNING met SCHUUR ERF en GROND achter uitkomende aan het water a dKleiweg E no 32 te Gouda Perc 3 Eeii l ¥iakelliui § met SCHUURTJE ERF en GROND en BOVENWONING met afzonderlijke opgang a d Kleiwegstoeg N no 307 te Gouda met eene nitgong op de gerioleerde zijl Perc 4 ffieil HUIfil met ERF in eene gang a d Kleiwegsteeg N no 308 te Gouda achter perceel 3 Perc 5 Cen Wooulini § met afïonderlgke BOVENWONING SCHUURTJE ERF en GROND naast perceel 3 N nos 306 en 306a met eene uitg ing op de gerioleerde zijl Perc 6 Een f¥ooiihiil § met ERF en GROND a d Naagerstraat H no 29 te Gouda Perc 7 Een Woonhnls met ERF en GROND naast het vorige perceel H no 30 Perc 8 Een Wlnkelhuls waarin BROODBAKKERIJ met ERF a d iteperstraat boek Komgnsteeg met eer e uitgang in die Steeg K no 15 te Gouda Perc 9 Een Woonliul § met ERï en GROND aan de Lemdulstoeg M no 195 te Gouda Perc 10 Ben Woonlinl § met ERF aan het smalle watertje Achter de Vischmarkt I no 168 te Gouda perc 11 Eeo fVoonhjils met ERF en GROND a d Vronwesteeg H no 209 te Gonda Perc 12 Een nvt met ERF en GROND in eene gang aan de Tuinstraat L no 300 te Gonda Perc 13 Een IILJI9 met ERF en GROND naast het vorige perceel L no 301 te Gouda Alle perceelen zgn voorzien van waterleiding Aanvaarding en betaling der kooppenningen 3 Juni 1907 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping van 9 12 en van 2 4 nar en op den dag van en vóór de veiling Nadere inlichtingen en notitien verkrijgbaar ten Kantore van Notaris MONTIJN a d Kleiweg te Gonda Broeder bij biljetten Verkrijgbaar in iiesschen BO cis W ct en f 1 2S hij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AÜKMRI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LüGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Wild en Gevoi elle Van at heden en verder dagelgks vorsch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Puulardon Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen do meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTTEIjlliG VoeiM Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031