Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1907

Vaa af MAAMDAG 6 MEI is op vertoon van den € atalogus gratis de PLATTEGBOND met aanwijzing verkrijgbaar Diegenen welke onverhoopt geen Catalogus mooliten ontvangen hebben kunnen deze aan ons Magazijn bekomen PPDDC DPDTTnï rC Heerenslraal UfilDn DJiinVUfiiiM Rotterdam Dinsdag 7 Mei 1007 No 10336 46ste Jaargang fioiDSCHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Jio M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Teleloi n Mo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTRN lETEBINiTAN SPEK Do MAJOOR 6ARNIZ0ENS COMMANDANT te GOUDA zal op WOENSDAG den 15 MEI e k des middags te 12 are te zünen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van 700 E Q 9ER00ET SFEE en 200 PEKELSPEE ol zooveel meer ol minder als zal blgken noodig te zjjn gedurende het tweede halfJaar toot ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent d£ze levering kunnen worden ingewonnen bg den Eerste Luitenant Kwartiermeester ten bureele Jerngalemstraat De Majoor GarnizoensCommandant voornoemd A L BOONACKEK Qocda den i Mei 1907 Openbare Yerkooping VAN PAARDEN Do Deurwaarders VAJf jfff fS DMH PUT Jb HABCK iPi i BBS te Botterdam znllen aldaar op DIXaDAO den 14e MEI 1907 des voormiddags ten el nnr voor de Stallen aan den Waleiiburgerweg No 79 83 einde Electriaohe tram Hoevestraat Ign 6 publiek om eontant geld verkoopen ± 45 Paarden alkomstig ran de American PetroleumCompany neer geschikt yoot dravend en xieaar stappend uierk welkepaarden worden verkocht wegens eindiging van bet Winterseiimen Benevens eenige Paardentulgen Te zian s morgens voor den verkcop van at 9 uur IMoord Brabanlscli Schoenen LaarzenmagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwogsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reporatiSn n aangemeten werk 8anguino8e WlDuiii l§iangulno§iiiii in vacuo Zuiver plantaardig bloed maliend middel De Sangainose verdient voor velen verre de voorkeur boven de gewone Staal preparaten Waarom f Gewone Staalpillen bederven de maag benemen de eetlust maken dikwijls het bloed onzuiyer de Sanguinose versterkt de maag wekt de eetlust op zuivert en verrijkt het bloed Daarom is Juist in het voorjaar een flinke Sangoinosekuar zoo aan te raden Zes flacons Sangainose doen wonderen aan het gansche gestel Maar zorg dat gg de echte Sangainose krugl uit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prijs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl t 15 Voor allen die lijden aan een zwakke borst is het middel Vijgenhonig voor Hoestenden 1 1 per flacon Te Gouda Fina WOLFF t Co Westhaven VAN DAM e Co den Haag De Sigaren der Firma A HILLEN TE DELFT KENMERKEN ZICH DOOR Uchl trekken praelittgeu brana I aamgenamtm tmaak MEN NEME PROEF MET De Zeeuw 3 ceiil JlfoortJe § 3 La RIea 3 le Zeeuwschc Oesters 4 rerkrffgbaar te GOWUM KLEIWEG Int Telefoon 141 M M V LOOi DUBBELE BUORT B 13 Telfn 117 Is t rciimst voorzien van GASORNAMENTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegen concnrreerende prijzen AanJe ger van Gas Waler Spreek Biur en Eleotrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudseh VerUchtlng Maga IJn DG AVOIDISTKR daar alles door bekwame fitters verriolit wordt C T B mmm Markt 66 en 67 Oulvaageii HET NIEUWSTE IN Heereu Dassen QROOTE VOORRAAD Fronts Boorden en Manchetten Solide Goederen Lage Prijzen EENieiEFOTTAKTIEE Heu wordt verzocht op t MERK te letten DIT HBT MagUUN TA R M luvENSWAAY imm GORINCHBM Deze TBËBEN worden fgele rerd in verzegelde pakjes van t i ttcet m een hal en een Ned ont met vermelding van Nommer er IPrjs voorzien van nerenstaanc Merk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de aitvoerinf van geëerde orders aonbev ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bS PEETERS Jz M op CKcAet tn turièrtmd HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te b nagen B 89 Seuda Dr k van A BRINKUAN Zk KIESRECHT De BURGEMEESTER van Gouda Gelet op art 33 al 2 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat de met redenen omkleede beslissingen vnn het gemeentebestuur op de ingekomen verzoeken om verbetering van de Kiezerslöst in baar geheel op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage Z jn nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar ziJn gesteld Gouda den 6 Mei 1907 De Burgemeester R L MARTENS Uuitciilaodscb Uverzicbl Reuter seint uit Berlijn dd i Mei BiJ de behandeling van de begrooting van Kameroen waarover o a Bebel bet woord voerde en daarbij bet bekende geval Dominik ter sprake bracht nam de heer Dernburg de beantwoording op zich en verklaarde hg de beschuldigingen voor ongerechtvaardigd De heer Ledebonr besprak de misstanden in Kameroen en verweet de meerderheid huichelarij en hun onnoozel gelach Vicepresident K mpt riep den spreker drie maal tot de orde en vroeg de Kamer daarop of aan Ledebonr het woord zou worden ontnomen De Kamer achtte zulks niet noodig Na een verder kort debat gaf de heer Wiemer bö een verdagingsvoorstel twjjfel te kennen ot de Kamer wegens hare onvoltalligbeid wel een besluit kon nemen daar slechts door die onvoltalligbeid de stemmii g over het ontnemen van het woord aan Ledebonr zoo had kunnen uitvallen als zooeven het geval was geweest De volgende zitting werd bepaald op Maandag a s te twee nur Lord Cromer heeft gisteren plechtig afscheid genomen van Egypte In een rede voor een schitterend publiek van BritschEgyptische en Europeesche ambtenaren en notabelen in het opera gebouw gehouden gat hy een overzicht van den moreelen en materieelen vooruitgang van Egypte terwijl bö de Egyptenaren waarschuwde voor het drijven der nationalisten Hij verklaarde slechts ongaarne te scheiden maar gaf zijn beslist vertrouwen te kennen in de toekomst van het land Aan de begrootingscommissie uit den Duit FEVILLETOK VERVL OGEN G ELUK 14 Zjj zette het op een stoel ontsloot het en knielde er voor neder en door de laatste purperen stralen van de avondzon veriicht nam zij er een bundeltje uit dat toen bet losgewikkeld was linnengoed bleek te bevatten wonderlijk fijn geweven met kostbare kanten versierd Wiesjemoei duwde mij een doek in de hand dat met Brabantsche kant omzoomd en sierlijk geborduurd was In de hoeken was met gouddraad oen wapen geslikt en toen ik hot naderbij beschouwde herkende ik bet springende bert het wapendier van ons her togelgk huis In dezen doek was hö gewikkeld toen oen hem in het huis van je ouders bracht Dne luren nietwaar f Ik knikte met het hoofd Zonder twijfel hebben zij het wicht erhaastig ingewikkeld Ik heb hot doek van ïüi T opgeraapt zonder eenige bijbedoeling 4at kun je van mg goloovïn L iï5 1 1 ien maar nu Mfi Ttel Ut r wannut hj da iuta schen Rijksdag is door den minister van financiën overgelegd een staat van nitgaven voor de koloniën Daaruit bljkt dat de landstreken die onder Duitsche bescherming staan tot 31 December 1906 aan het rp gekost hebben in ronde cgfers Oost Afrika 91 millioen Kameroen 25 Togo i Znid WestAlrika 94 het vasteland van NieuwGuinea 7 de eilanden 2 Saraona 14 Kiautsjan 102 millioen Dat is bg elkaar voor alle koloniën 227 863 000 mark Voor de Karolinen de Marianne en de Falaneilanden beeft Duitscbland aan Spanje indertijd 20 millioen betaald De onderdrukking van den opstand in Zuid WestAfrika beeft 640 millioen gekost die van den opstand in OostAfrika 3 millioen In het geheel kostten de koloniën aan Duitscbland dus reeds 890 millioen mark tegenover welk bedrag nog geen inkomsten van eenige beteekenis staan Het is niet bekend of do behandeling van de voorkeurrechten in de koloniale conferentie reeds is geèiadigd en of de conferentie tot eenige beslissing is gekomen Uit wat de Westm Gaz mededeelt omtrent de standpunten door de verschillende premiers ingenomen blijkt wel dat twee even sterke partijen thans tegenover elkander staan In de bgeenkomst van 1902 werden omtrent dit onderwerp drie moties aangenomen waarin werd uitgesproken dat een algemeen stelsel van vrghaudel tusschen het moedorland en de koloniën ondoorvoerbaar was maar tevens voor wensehelgk werd verklaard dat de koloniën die nog niet den vrijhandel huldigen ven de voortbrengselen van het Vereenigd Koninkrijk aanzienlijk lagere rechten zouden heften Aan deze moties heeft ditmaal de Australische premier Deakin twee nieuwe toegevoegd De eerste vraagt interkoloniale voorkeurrechten de tweede verlangt van Engeland preferentieele rechten voor de voortbrengselen der koloniën Dr Jameson stelde nog een derde motie voor waarin wordt verklaird dat de handhaving der lagere koloniale rechten voor Britsche producten in hooge mate afhangt van hot toekennen van zekere voorrechten aan de koloniën Do Kaapscbe premier voegde er nadrukkelijk bg dat deze motie geen bedreiging maar een waarschuwing is Vrijdag hebben de Ministers driemaal vergaderd En nu mag men volgens het officieel uitgegeven commnqiqné tot volkomen overstemming zg n gekomen omtrent de van het gloeiend jeugdig verlangen ontgroeid is en de ontdekking van het geheim hem misschien tegenover anderen tot voordeel kan strekken Maar zeg bet niet aan je vader kind nooit I En wederom knikte ik met het hoofd zonder te beseffen wat ik deed en waartoe ik mg verbond Ik weet zelve niet hoelang ik daar stond met het fijne zakdoekje in de hand starende naar bet in gouddraad geborduurde wapen Eindelijk ontwarde zich voor mgne oogen het monogram de in elkaar gestrengelde letters schenen zich los te rukken L C Als een hellicbtende bliksemitraal ging het miJ vol ontzetting door het gemartelde brein Louise Charlotte I Prinses Liselotte gilde ik door bel vertrek zonder te denken aan het vreeselgke geheim waarvan ik den sluier oplichtte De oude vrouw rukte mg bet doekje uit de handen en wierp bet weder in bet kistje Ben je waanzinnig geworden f fluisterde ziJ torwöl het angstzweet parelde op haar gerimpeld voorhoofd Wil je dan dat jemoedtr aaar boven zal komen oi dat Je houding door de regeering aan te nemen teg never de verschillende vraagstukken die bg de hervatting der Kamerzitting aan de orde zullen worden gesteld maar aan de bladen is toch bekend geworden dat er in den boezem van het ministerie minder eenstemmigheid heeft geheerscht dan men oppervlakkig zou vermoeden Er wordt dan gezegd dat het krachtig optreden van Viviani en Briand tegen het wetsontwerp van Clémenceau inhoudende bet verbod aan de Conlédération générale du Travail om eenige staatkundige actie te voeren ten gevolge had dat het ontwerp niet by de Kamer zal worden ingediend De wet verbiedt aan de vakvereenigingen zulk een actie doch de Confederation is een bond van vakvereenigingen waarin de wet niet voorziet Gaston Colmette in de Figaro is van meening dat het Kabinet op zjjn laatste beenen loopt en dat Clémenceau een groote politieke font begaan beeft Hg bad kunnen breken met de socialisten en daarmee aan het land de orde en veiligheid teruggeven hg heeft er de voorkeur aan gegeven te capitoleeren Des te erger voor hem Een en ander zal dan de eer hebben dat reddingwerk te verrichten Bgn4 even moeilgk als bet vraagstuk der voorkearrechten tusschen Engeland en zijn koloniën is een quaestie welke een dier koloniën zal krijgen op te lossen Transvaal kolonie mist een zeehaven De kortste handelsweg naar de kost loopt naar Delagoabaai en werd indertg d onder de Boerenregeering het meest gebruikt Sedert het optreden van een Britsch bestuur zgn de Britsche havens bevoordeeld ten koste natuurlijk van de beurzen der inwoners van Transvaal die de hoogere vrachtprgzen hadden te betalen Natuurlijk bevalt hun dit maar matig en dringen zg er biJ de regeering op aan een einde te maken aan dezen toestand Het middel daarvoor is uiterst gemakkelijk te vinden maar de toepassing daarvan zal der zusterkoloniën niet aangenaam zgn en zal dus zeker een twistappel worden op een samenkomst tot nauwere aaneensluiting van de Zuiid Afrikaansche koloniën Voqt dat het zoover kan komen wordt naar het schijnt door eenige ondernemende bandenslieden getracht de zusterkoloniën voor een votdongen feit te stellen De berichtgever van de Standard te Durban seint althans dat in Transvaal een syndicaat bestaat dat in het verborgene een onderzoek doet naar de mogelgkbeid om de haven van vader laat vragen waarom je dien naam zoo uitgilt f Kom bier en ga voor bet venster zitten De Irissche avondlacht zal je tot bedaren brengen I Zg trok mg naar zich toe dwong mij in den leunstoel te gaan zitten en hield mg het fleschje met geesl van zoul gevuld onder den neus waarbij g mg gelastte het op te snuiven en diep adem te halen Het duurde geruime poos eer ik mijn tegenwoordigheid van geest herwonnen had en de hevige hartkloppingen die mjj van hel hoofd tot de voeten deden sidderen meester was geworden Hoe kun je ook zoo onverstandig zgn I voegde zg mg verwütend toe Wordt er iets aan de zaak veranderd nu je woel dat zijn moeder een voorname dame isP Alles hlgtt bg bet oude En dan Zij hield even op en zag miJ met een verholen blikje aan Ik beefde van spanning naar hetgeen ik verder zou booren Welnu Wiesjemoeif stamelde ik Langzaam den vollen nadruk leggende op elk woord dat zg zeide ging zij voort Weliswaar staat hjj thans niet meer zoo dicbt tot je als een broeder tol zijnzuster maar hg kan iets anders voor jeworden wat nog veel liever is en nader veel schooner I Dat was re da lang het Lorengo Marquez in het belang van den h ndel aan den Rand te ezploiteeren Welke hun plannen zijn weet de berichtgever niet maar zijn mededeeling is zeker belangrg k genoeg om te worden vermeld De Heraldo bevat bet zonderlioge bericht dat een troep Duitsche koloniale soldaten komende van de Duitsch Afrikaansche kolonie Kameroen de grenzen van het Spaansche gebied overschreed en een inval deed in een aan Spanje toebehoorend dorp De Duitschers haalden de Spaansche ving neer en maakten zich meester van zes inboorlingen die zg naar den gouverneur van Kameroen brachten Ook zonden de Duitschers de inboorlingen van wapenen hebben voorzien en hen hebben aangezet tot een gewapenden opstand tegen het Spaansche gezag Er zou reeds een bloedige botsing tusschen Spanjaarden en inboorlingen hebben plaats gehad Verspreide Berichten Fraskruic Zoo men weet hebben de kellners te Parijs hun zin gekregen wat betreft hun eisch bun snor te laten groeien Eenaantal cafébezoekers heeft nu besloten zich in het vervolg kaal te laten scheren zoodat de kellners die graag op de bourgeios willen lijken nu juist door ban beharing bg dezen zullen afsteken DulTSCHHItD Er ziJn 30 onderwg zers te Dusseldorf verplaatst naar de oostelijke provinciën Dat zal wel in verband staan met de Polenpolitiek Een sterk staaltje van de wijze waarop de autoriteiten te koop gaan om het nationale leven der Polen te vernietigen wordt uit Holsterhansen gemeld Poolsche oaders hadden daar op het graf van bun kind een steen laten plaatsen met een Poolscli opschrift Do overheid gelastte verwijdering van dien steen en toen de oaders daar geen zin in badden werd dat vanwege de overheid zelf gedaan I Enqelisd De Engelsche kiesrechtvrouwen hebben besloten in het district Wimbledon waar een verkiezing voor het Lagerhuis moet plaats hebben een eigen candidaat te stellen den liberaal Rnssel Te Belfast hebben zich in de afgeloopen plan dat ik heimelgk koesterde Je bent n mooi meisje geworden Chrisje je blonde lokken schitteren als goud en blank is ie huid als een lelie en verstandig en ernstig ben je ook Ik zag baar aan thans begreep ik alles Heb maar geduld m n lief kind vervolgde zg Z66 zal het gebeuren mgn lammetje Én als ik niet meer leef denk dan aan mij op je bruiloftsdag Zjj streelde en liefkoosde mg en wilde mjj nog langer vleien en lieve woordjes in het oor fluisteren waarbij ik mg uiterlgk zeer bedaard en kalm hield opdat zg het vertrek maar zoo spoedig mogelijk zon verlaten Toen ik alleen was schoof ik den klink voor de dear en verborg mijn gloeiend gelaal in hel kussen van den lennstoel Daar barstte ik in tranen uit en weende zooals ik nog nooit in mgn leven geweend heb zoodat mg schier de keel werd dichtgeschroefd Uren verliepen Toen ik het hoofd weder oprichtte was bel nacht geworden een donkere warme Meinacht Een zoel windje drong door bel venster het kamertje binnen en de nachtegaal zong nog luider en liefelijker dan straks in den lindeboom Wordt vervolgd