Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1907

ADVERTENTIËIN V Getrouwd HERMAN W KAMPHUIZEN en ADRI C DIRKZWAGER die mede namens wederzijdsche iamilie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling vóór en hij hnn buwelgk ondervonden Moordrecht 6 Mei 1907 SMBEF0T7AirTSEE jBeu wordt verzocht op t HEIIK te letten DIT HIT MaSUIJN VAS M luvENswAAY imm QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd ia verzegelde pakjes van m inee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer on I Prgs voorzien van nevenstaanc I Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoeiing van ge eerde orders aanbev ende 3 C BIJL voorhoeil J BREEBAAHT Lz Zenuw en Maag lijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek lESaad greTrer aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worJt d t boekje franco per post toegezonden door BOLKPOEL S Boekhan Za tbommel week 28 n enwe gevallen van meningitis voorgedaan j op een na z jn alle patiënten overleden Belqie Het koninklijk besluit waarbij het nienwe ministerie wordt geconstitueerd is versebenen Hellepntte blijkt ad interora met de porteleaille van landbouw belast Fransche bladen melden dat bü despionnagezaak deze week aan het licht gekomen de bootdcommissaris van politie te Aken betrokken is Natuurlijk wordt het bericht tegengesproken Het zou ook oiiwaarschijniyk wezen dat juist een politieman voor die functie werd oitgekoien om met spionnen te onderhandelen BCSLIID hen der moorden iars van professor Hprtzensteio is in de Finsk gevangen genomen De riiksraad heeft eenstemming goedgekeurd het door de doema vastgesteld wetsontwerp tot ondersteuning der door bcingersnood getroffen provincies waarvoor 6 milJioen roebel is uitgetrokken De opgestane politieke gevangenen in de gevangenis te Wijborg hebben hun zin gekregen de directenr heeft den hoofdopziener tegen wien zich de woede der gevaniienen vooral keerde ontslagen I Marokko De Fransche ministerraad heeft Vrtidag besloten het Maghzen te antwoorden dat zijn antwoord op de gestelde eischen onvoldoende was Nabg Massagan is een karavaan van een Dnitscher overvallen en geplunderd Ahebika Niet minder dan 48 hoogere beambten van SanFrancisco zullen wegens de schandalen daar bij de concessieverleening na de ramp de gevangenis ingaan wanneer de procorenr der republiek zijn zin krggt BINNENLA V Naar wj vernemen maikt bet b j den minister van oorlog een punt van ernstige overweging uit om de qnaestie van bet blijvend gedeelte op te lossen door de 8maanders in twee gedeelten op te roepen N R Ct Gemengde Berichten Vergankelgke roem Tod Sloan do Amerikaansche jockey die v ör enkele jaren op de Engelsche banen groote triomfen vierde en onder zgn collega s tientallen van bengders had in de eerste plaats om zgn geluk en voorspoed op de banen in de tweede plaats om zijn intiemen bijna zon men zeggen zijn vertronwelijken omgang met de grootste sportsmen Tod Sloan die zoo ongeveer onverwinnelgk werd geacht en van wien de wonderbaarlijkste dingen verteld werden is deerlijk aan lager wal geraakt t Is eerst eec jaar of vijf zes geleden dat de Engelsche renantoriteitenhetnoodig en nuttig oordeelden Tod Slosn den toegang tot de banen te ontzeggen wat voor hem niets meer of minder beteekende dan dat zijn rgk in Europa uit was dat hij aan deze zijde van den Atlantischen Oceaan geen rol meer te vervullen had Zoo trok hg dus veer naar Amerika maar ook daar werd bij geweerd van de banen Toen ging Tod aan t tooneelspelen vervolde rollen in vandevilles maar bracht het daarin tot niets evenmin trouwens als in do exploitatie van een biljart salon waarna bg meende zijn kennis van de renbaan te kunnen omzetten in specie door zich te verbinden aan Newyorksche bladen nis leider der sportrubrjek meer in het bijzonder der paardensport in welke hoedanigheid hg pronoetieken gs t die zelden of nooit uitkwamen ingevolge de omstandigheid dat de paarden eigenzinnig en betweterig precies andersom deden dan Tod voor zich en voor anderen voordeelig oordeelde Nu ia de groote man de gevierde van vóór enkele jaren min of meer bitter gestemd In de volgende bewoordingen geeft hg uiting aan zijn niet zeer rooskleurige stemming Vgf jaar geleden bezat ik honderdduizend pond sterling die ik door ongelukkige speculaties en valsobe vrienden verloren heb Toen ik in Engeland was werd ik genoodigd op jachtpartfien en feestelijkheden van allen aard Ik verkeerd met lords en met ladies schijnbaar op voet van gelijkheid en ik vergat dat ik maar een jockey was ik liet me op mgo voorname kennissen heelwat voorstaan Het Engelsche publiek stelde alle vertronwen in me en bracht mg het hoofd op hol Op de baan van Eempton P rk in 1899 toen mijn collega Lather op Wheel bovenop mij kwam te vallen vie to en lord en aan lady flaaw en maoicheo van naam toonden de grootste belangstelling en deelneming Vrijdagmorgen is do boot Venus op bet strand te Wassenaar door middel van uitgebrachte ankers en kabels die door de stoommachine werden ingehaald ongeveer 25 meter verder in zee gekomen Zg is reeds over de eerste zandbank en ligt in tamrlijk diep water Indien geen tegenslag komt is er alle kans dat de boot spoedig zal worden afgebracht Men scbrgft uit IJmuiden Door het beleidvol optreden van gemeente en rgkspolitie is in den afgeloopen nacht te IJmniden een gevaarlijke dievenbende in verzekerde bewaring genomen Sedert eenigen t jd werden aan de ijsfabriek IJmuiden alhier directeuren de heeren Buck en Vnerhardt gedurig kleine en grootere voorraden ijzer slaal en touw vermist zonder dat men wist op welke wgze uf zotider eenige aanduiding van dief of dieven Ook de pogingen van de politie om eenig licht in deze dnistere zaak te brengen mochten tot dezen nacht geen resnltaat geven Geen wonder het kwaad stak in eigen boezem Hedennacht stelden zich bg de Visschershaven weder op de gemeenteveldwachters Haak en Brugn en de Riiksveldwachter v d Meer en Groot Te twee uur verliet op geheimzinnige wijze een man de ijsfabriek haalde eei handwegen eu bijgestaan door twee helpers die mede in de fabriek waren was spoedig de kar vol ijzer staal eu nieuw touwwerk geladen Toen ze den buit in veiligheid wilden brengen had de ovi rval plaats waarop spoedig volledige bekentenis volgde Het waren drie werklieden van de fabriek nl de machinist V gehuwd vader van een gezin en diens 17 jarigt neef V beiden van Velzeroiird en de stoker VI ook gehuwd en vader te Velzen Hedenmiddag zijn ze gevankelijk naar Haarlem overgebracht Door den Dordrechlschen Besthnrsbond is aan da firma Jacob Vriesendorp en Zoonen aldaar een schrgven lerzoaipn dat de 1 C ook mededeelt Daarin wordt in opdracht eener hedenmiddag gehouden en door bgna allen bijgewoonde vergadering voorgesteld de staking op te heffen en den arbeid aan de werf te hervatten indien de firma bereid is aan de volgende voorwaarden te voldoen Allen die op 20 Maart j l het werk hebben neergelegd worden weder at ngenomen We begrgpen echter zeer goed beet bet dan dat niet allen tegelgk op dit oogenblik door a kunnen worden aangenomen De bedoeling is dan ook dat o thans degenen aanneemt die u in het bedrgf kunt plaatsen onder voorwaarde dat in een niet te langen termijn hoogstens 14 dagen ook de niet dadelijk geplaatsten door u aangenomen worden 2 Er wordt gewerkt onder een draaglijst Hierbij zij opgemerkt dat de gezamenlijke oud arbeiders er niet op staan dat de tot nu toe geldende draaglijst gehandhaafd wordt Maar toch zien zij gaarne een regeling van het werk vastgesteld waardoor willekeur wordt voorkomen V66r de draaglijst ingevoerd werd was er voortdurend geharrewar 3e De voorwaarde werken gedurende het tijdvak 1 April tot 1 October tot des avonds 8 nre wordt door de arbeiders aanvaard Uitdrnkkelijk zg hier echter vrrmeld dat de arbeiders niet dan zeer noode hiertoe overgingen maar dat als het bedrgf dit nu eenmaal noodzakelgk maakt meif zich er bij neer moest leggen 4e Het op beurten in de booten werken Er zijn hiertegen bezwaren dit wordt erkend Maar t eenige middel om op den duur een goede verstandhouding te hebbeu tusschen de arbeiders onderling is dat door allen ongeveer een geljjk loon wordt verdiend De gisting zoo wordt betoogd de oneenigheid onder de arbeiders in vroeger tijd is jnist ontstaan doordat niet bij beurten in de booten werd gewerkt maar dat sommigen stelselmatig werden uitgesloten En dit was niet omdat zij minder geschikt waren maar omdat de bazen de voormannen der vakorganisatie wilden treffen Het gevolg van deie handelwgze lag voor do hand n l groote oneenigheid onder de arbeiders zoodat de rust en vrede op de werf ook door ü zoozeer gewenscht taraelgk wel gevaar liepen Het eenige middel om dit alles te voorkomen is dan ook het op beurten in de b oten werken Op deze voorstellen wordt dringend zoo spoedig mogelijk bericht verzocht Ie Welke voorstellen voor de firma aannemelgk zijn 2e Welke bezwaren de firma tegen sommige ervan mocht hebhen 3e Over welke punten de firma een mondeling onderhoud wenschelijk acht Ten slotte zoo het de stakers ook aangenaam zijn te vtrnemen welke waarborgen da firma iioht il Mkubeiditalling dat door de arbeiders aan de eenmaal gestelde voorwaarden zal warden voldaan In Het Hof van Holland te Naarden is gisterenavond eene openbare vergadering gehouden van niettrekkeode erfgooiers De heer van Ejjden nitgaande van de scheiding in 1836 ontvouwde de rechten van alle erfgooiers op de gemeene heiden en weiden en gaf daarop het woord aan den hoer Floris Vos die als gast de vergadering bijwoonde H j meende daarom dat hel beter zou zijn wanneer vooraf het woord werd gegeven aan de belangstellende nietscharende en slapende erfgooiers Wijl echter het woord niet gevraagd werd betrad nu de heer Vos het podium en wees er op dat de partijen nog staan onder het lichaam Vergadering van Stad en Lande van Gooiland dat echter vrgwel uitgeput is Scharende of niet scharende erfgooiers zoo ging spreker voort moeten samengaan want hoe meer er aan het jasje der Vergadering getrokken wordt hoe eerder het er at is en bet moet er af Stad en Lande doet wat het volstrekt niet doen mag verkoopt bgvoorbeeld groi den waarvan bet bet geen titel beeft stelt ons de politie in den weg doch waar het eenigszins kan breken Wij er door De grond behoort haar niet behoort aan de gezamenlgke erfgooiers Dezen worden de vergadering uitgezet door haren voorzitter den burgemeester vau Naarden Op de erfgooiers ergaderingen komt deze niet en de burgemeester van Hilversum ook niet Wispelturig wordt er met de erfgooiers omgesprongen Dezen hebben op onderscheiden wgzen f egenheid gegeven aan de Vergadering on handelend tegen ben op te treden maar het licht is uit Wil staan aan den vooravond van een groote kentering zegt spreker oppositie gaat voort en weet wat haar te doen staat Eene verdeeling is niet zoo maar aan te vragen De gemeene gronden vormen geen mark Verdeeling is ook niet gewenscht omdat ze moet rusten op een verkoopen Spreker s porsoonigke meening Sb dat er absoluut niets van terecht zou komen Beter is te trachten zitting te krijgen in bet bestour De terreinen nemen dagelgks in waarde toe daarom dient met nadruk gezegd dat de niet trekkende erfgooiers zich zooveel mogelgk bg de nienwe partijen moeten aansluiten dan zal de tgd spoedig komen dat de leiders de erfgooiers dieoen en dezen niet meer de tegenwoordige leiders De heer Arie Veen stelt den nietscharenden erfgooiers de vraag of zi tevreden zijn met d n tegenwoordigen toestand en houdt zich overtuigd dat dit bg niemand het geval kan zijn Het hoofdbestuur der gerechtigden wil ook de niet sobarenden in het bestuur vertegenwoordigd zien en roept hen daarom toe sluit n allen aan bg het hoofdbestuur De beer Vos deelde aan het slot nog mede dat het rapport der commissie van onderzoek Dit de Tweede Kamer in zake de qnaestie binnen zeer kort verwacht kan worden De oppositie vertoonde zich gisteren op den dag aan het hek van de Naardermeent en slaagde er in ongeveer twintig koeien op de Meent te brengen ZiJ werd daarin nocli door politie noch door burgerbewakers bemoeilijkt De vgt leden patroons der kamer van arbeid voor de metaalbewerking enz te Hengeloo namen onlangs bun ontslag omdat zij er zich niet mede konden vereenigen dat al de leden werklieden waren gekozen nit t personeel van één fabriek In 1883 bedroeg de aluainium productie in de Ver Staten 83 pond Tien jaren later was zij tot 333 629 pond gestegen In 1897 klom de productie tot 4 millioen en in 1903 tot 7Vi millioen Sedert is de geproduceerde hoeveelheid weer bgkans verdubbeld want in 1906 werd bgna 14Vi millioen pond aluminium geproduceerd Men zal weten dat deze enorme toeneming is te danken aan de uitvinding van de elektrische smeltoven waardoor dit metaal dat in enorme hoeveelheid voorkomt thans gemakkelijk is af te scheiden Een dertig jaren geleden was de prgs als die der edele metalen men maakte er toenmanchetknoopen en dergelgke artikelen van Thans is het zeer goedkoop en vindt het aluminium wegens zijn verscbillende eigenschappen lichtheid onaantastbaarheid door de lucht enz een zeer nitgebreide toepassing in de nijverheid Dezer dagen is te den Helder op 67 jarigen leeftgd overleden de heer C Bot een eenvondige visscherman die in zijn leven niet minder dan ongeveer 180 menschen van in nood verkeerende schepen gered heeft In 1876 werd hem ook de bronzen medaille voor het redden van menschen toegekend Wijlen koningin Victoria van Engeland vereerde hom om dezelfde reden een zilveren medaille en is 1877 fferd hem door i Noord en Zuidhollandsche reddingmaalscharpü en getuigschrift met bronzon medaille uitgereikt Te Chicago is een tentoonstelling geopend van verduurzaamde lovonsmiddelea De vier groote maatschappijen doen er niet aan mee De tentoonstelling waartoe menschen uit allerlei landen zjjn nilgenoodigd moet toonen hoeveel zorg er in Chicago besteed wordt aan de bereiding en de inpakking van vleesch en andere eetwaren die in blik de weraM ingaan Een huwelijksraakelaar in de Vereonlale Staten leverde ecbtgenooten doch die eaftgenoot was hg steeds zelf telkens in ILü andere vermomming Zoo huwde hjj in JEider dan een maand zes vrouwen met iJtr bruidschat hij don dag na de bruiloft verdween Ten minste 200 vrouwen raoateD aldus zijn wettige gemalin zijn gewordear PoslerUeii en Telegraplilc Benoemd 1 Mei tot brievengaar er te Ubbergen mejuffrouw M C van Noi 16 Mei tot directeur van het posttelegraafkantoor te IJmuiden J C J WiJUelman thana in gelijke befrekkini Goriachem 1 Juni tot directeur van telegraafkantoor te Delft e hootdcomder telegrafie J H Kemper te Sitterl beheerder bijpost en telegrallkauL Veerkade tot directeii van het pisten telegraafkantoor te Brejkeos de comiiiesder postergen 2e klasse J P WslmaJ te 8 Jravenbage i Tijdelijk belast iajit hetbeheer 1 Mei van het bjjpost wltelegraafkantoor Veemarkt te AmstenliiWi de coipmios der telegrafie 2e klasse K H Vos Van het bijposten telegraafkantoo l Linnaeusstraat aldaar i Verplaatst 1 Mei de commies der posterijen en telegrafie 2 klasse A Smit van Rotterdam postkant Qr naar Bu snm de klerk der posterijenjeo telegrafie Ie klasse J Siemolink van Veenendaal naar Arnhem telegraafkantoor da iklerken der postergea en telegrafie 2e klasse L M Deurwaarder van Workura naar Snefek J J G Boogaard van Roelof Arendsveep naar Workum M H Henrichs van Zevenaar naar Oosterhout O A Oorver van Boxmeer naar Helmond W P E van Bendegom van Ravenstein naar Veenendaal P A Haariug van der Hoeven van Lekkerkerk naar Alphen F W C Reuvers van Rotterdam telegraafkantoor naar Warmond en M R de Boer van Amsterdam telegraafkantoor naar Lekkerkerk 16 Mei de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse A Koch van Leeuwtrden telegraafkantoor naar Dokkum 1 Juni de commiezen der telegrafie 2e klasse J H Belgraver van Amsterdam naar sHertogeubosch en fi van Krimpen van Alphen naar Amsterdam 16 Juli de opzichters der telegrafie 2e klasse P B Bosch van Hoorn naar Zutphen en J Withaar van sGravenhage naar Hoorn Eervol ontslagen op verzoek 1 Juli de klerken der telegrafie Ie klasse C J van Santen CJzn en J van Tubergen beiden te Amsterdam de brievengaarder te Zoelmond J Besseling Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken 1 Juli de brievengaarder te Zevenhoven J M van Rjjs Overleden 21 Apjil de commies der posterijen en telegrafie 4e klasse J van den Blink te s Gravenhage de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse J C S Geerlings te Doetinchem Stadsnieuws GOUDA 6 Mei 1907 Op Stolwykersluia kregen gisterenavond een paar jongens twist met het gevolg dat een der jongens den ander met een mes in de zgda stak Per rijtuig werd de gekwetste huiswaarts gebracht de toestand van den verwonde is nogal bevredigend In de heden alhier gebonden algemeene vergadering van aandeelhouders der Goudsche Telephoon Maatschappij werden de Balans en Winst en Verliesrekening over het boekjaar 1906 goedgekenrd en het dividend na ruime afschrijving op de bezittingen der Maatschappij op f 5 47 per aandeel bepaald Uit het door den Directeur der Mij uitgebrachte verslag bleek dat het aantal aanslnitingen in het jaar 1906 van 163 op 1 Januari tot 183 op 31 December 1906 is geklommen en zulks met inbegrip van 2 publieke stations en 5 dienstaansluitingen Door de gemeente Gouda werd met do Mg eene overeenkomst getroffen tot aanleg van 6 brandscbelkringen en het aansluiten aan het C B der Mij van eenige woningen van hoofdlieden van het hrandwezen alsmede tot invoering van nachtdienst ten behoeve van dien dienit De aan het C B aangeslotenen kunnen van den sedert 1 Mei ingevoerde nachtdienst gebruik maken tegen betaling van bet door de Begeering vastgestelde gesprekkentarief De aan de beurt van aftreding zjjnde commissaris der vennootschap de heer Dr H IJssel de Schepper werd als zoodanig door de vergadering herbenoemd Door de afdedingen s Gravenhage Leiden Gouda Delft en Rotterdam der Nederl Weerhaarhoidsvereeniging eu Rotterdam met Gouda der V W zal Donderdag 9 Mei een velddienstoefening gehouden wofdentusschen Zoeterwoudé en Berkel onder leiding van den commjndant der afd a Gravenhage der N W n den reserve 2de luit der infanterie Joh Pm Tuyt i Vrijdagavond was lh t in de Openbare LageM School te Kr jape n a d IJsel recht gezelHK De kinderen die voor goed i e schodlTverlieten om het werkleven in te gaan hadden een feestje waarbij de ouders uitgenoodigö waren Ook i kinderen die thansjin de hoogste klas gekomen zijn bielpen een handje mede Aardige zangnninmers en vop drachten werden ten gehoore gebracht di onder liMding van het personeel waren ibge9tuda rd Aan de kinderen wei den krentenbjood s bruidsuikers en sinaasappels nitgeleelif ïfamens het gemeentebrsti lir qutvingen de kinderen die da school Verlieten een eeréblijk Rerht vollaan keet d n kindei en en ouders na afioop huiswaartsi I 384 St afs Ii terij 6 Mei 4e Klasse No 7569 f 400 9 eder i 100 Trekking vau Ij 11991 el 16458 296 en 3081 ieder f 1 Prij 131 2962 5685 60 3005 5737 8488 11786 15885 18183 8628 1024 15403 91 53 12063 I 6 18255 96 71 57 57 8785 82 66 69 8800 12143 15533 74 33 56 68 18319 35 12233 15632 7582 12328 96 93 8932 12435 15732 18420 34 12519 85 45 36 32 15912 18621 81 57 65 2991 98 74 42 9009 12628 83 18805 14 62 86 40 9195 12713 16036 71 9227 21 84 18913 52 72 91 28 9378 12824 16154 19069 9543 57 72 19126 52 12934 16213 33 9625 48 44 81 9763 87 96 19200 9816 13074 16423 15 96 9932 13108 48 48 6728 10037 59 16630 73 86 51 66 58 19323 95 54 13210 16643 24 63 71 3127 72 83 86 89 5819 22 5972 6018 37 41 51 87 6122 36 6240 6364 70 93 6450 83 6531 72 97 6640 63 205 9 38 40 321 33 88 36 3288 487 3370 3403 40 43 80 3598 512 38 41 614 31 765 3628 20 7336 lOS fï en mme Prijzen van I 65 1 74 47 810 3704 14 44 18 51 54 49 909 3830 43 39 1000 98 68 3951 87 55 1110 74 75 32 6809 10100 33 14 50 66 94 10305 13413 7968 14 83 7015 18 87 23 80 13595 16756 60 10403 13747 61 50 19443 64 19543 69 46 87 19621 89 31 95 42 78 93 44 94 1221 4073 41 4127 95 62 1397 4206 1439 35 44 49 60 68 86 36 13811 16804 19702 89 10519 52 40 68 7116 26 70 82 93 32 42 13997 96 19864 68 91 14105 16965 79 7204 10616 29 83 92 31 25 31 17009 96 7328 10761 60 36 19906 92 10810 93 93 78 4623 7460 10927 14296 17122 20006 78 52 14326 67 16 95 72 34 95 57 7513 11130 40 17217 20101 22 33 63 80 41 36 41 96 94 20215 90 64 1502 86 5 4300 17 5 30 84 50 38 98 83 1662 86 1763 93 1838 4431 67 91 4622 1912 31 24 86 37 42 14466 7606 99 76 17443 10 11257 11672 17629 53 96 81 17711 65 11301 14645 9 78 11 14704 69 38 76 14882 24 29 46 66 17 93 62 20321 30 91 72 9378 4743 2093 89 2150 96 57 4847 2229 4907 75 83 78 20451 51 46 65 5037 7729 77 39 7881 2484 74 91 81 14902 17828 65 2534 5128 7979 15 73 86 11512 31 31 anfiOR 1 J 033 9Ï6 2 31 5254 8207 11617 15121 44 23 27M fmi J Jl 22 87 2080B 5 o = 3 26 18016 85 9f £ i o 3 53 87 20910 iff KMO 4 lï 1 210 18123 14 20 2933 5632 45 78 15376 55 od Afloop der Openbare Verkooplng ran Onroerende Goederen Ten overetSan van Notaris J J A Hontijn Poe 1 k G Steenland voor t 4500 2 k J V Bhijn te Hilversum voor 4300 3 4 5 en 8 k B W v d Pavoordt voor 5336 6 7en9 ALagerenberg 2800 10 k H H V d WolI 1000 11 k Joh Stolwgk 9j 13 k H J V d Valk 450 12 opgehouden j BEUES VAN EOTTEEDAM L K g K i MAANDAG 8 APRIL Staateteemngen PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RusLAKD Iwang Dombr Obligation 4 Aziii Japan Obligatien 1899 i CoLDiiBiA Geconsolideerde Buir I ténlandsche Schuld Rec epis I LIOO IV i Bypottutk B mken JAandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb llÉandb Eotterd Hypb I 3 HPandb Standaard Hypb 4V ijPandb Stedelgke Bypb 4 Paidb Utrechtsqhe Hypb 4 Pandb WeAlaniftohe H bb 4 I inlb Zuii HolK Hypb S 4 ndb Ie AJgèn Grontógec leepsHypb f f db JNederl Hyp Pahdriefbank 4 db Ned Scheeps HypM4 ijzen van Deelger Noi lhw ac Hyp Btink idb Bataafsche Hypb 4 k Hypothbr Eerste Ned ItHypotbeekbriefbank 4 ndb HollandSche Hypb 4 Sckeepvaürt Mtiatsrhapmjen Pand HollandGulf Stv Mtt 36 Pandb Nationale Hypb JiVi 98 Pandb G Hypotheekbank l Amsterdam i4 100 Spoorwegleeningeii si Italië Oblig Zuid ItaliaanEihe Spw lMiJ A 367 Premieleenintitn BbusiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 i Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bgbehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp Cineurreerende pr en Aanbevelend ƒ v OT V £ f£ l i a VERSCHEIDENHEID Door de politie te Utrecht is een spiritusdrinker die in door en door verliederlijkten en vervuilden toestand verkeerde aangebonden Aan galgenhumor ontbrak het den man niet Als antwoord op de vraag naar zgp beroep beweerde hy althans rijksaannemer te zgn hetgeen zooveel wilzeggen als bedelaar Hij bleek te Utrechtnog 3 weken en te Hoorn nog 1 jaar te goed te hebben Een kleine restauratie voor het uitgeputte lichaam mag dan ook wel Zelfs in nuchteren toestand kou hjj nauwelijks op zijn heenen staan C D Te Velp is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een hnis aan de Hoofdstraat waarin een melksalon was gevestigd Door den hevigen wind breidde het vuur zich snel nit zoodat het geheele hnis uitbrandde De bewoners konden zich redden door nit de ramen te springen Men schrgtt uit den Gelderschen Achterhoek aan de Arnh Ct In deze streek zgn t alleen de dienstboden die den 1 Mei dag vieren Op dien dag toch verhuizen vele dienstboden van den oenen dienst naar den anderen d w z verlaten haar dienst op 1 Mei maar komen eerst op S Hei in hut siiuwe betrek J iüf Bii de landbouwers wordt zekere hoflelgkheid m acht genomen en wordt dikWOI de nieuwe meid met haar spullen per wagen vau haar oude woning afgehaald lasschen 1 en 3 Mei geniet de dienstbode laar vrijheid zoekt oude kennissen op en TOzuimt vooral niet de buitengewone gelegenheid tot dansen waartoe hier en daar Bnziek haar verlokt Een ambtenaar die bolast was Bet het ttezicht op het magazijn dat te Canton in oj lucht Vloog is dood teruggevonden met Pgp nóg in de hand die hij bigkbaar Mzig was geweest te roeken Bovendien Wrden er een aantal lijken gevondek wien o hoofd of de ledematen afgeslagen wa aaiital omgekomenen moei zeer ainzienl k zg i Me s irijlt aan de Zw Ct jL 3f 8 1 geleden zijn T rr We jongelui door het huwelijk wjrdeil vereenigd Voor beiden waren iï v ornüf ichten gunstig belder ouders hadden roed boerderytje niets ontbrak hun zjj baddeb elkander innig lief Toen rtnifaen tjjdi na hnn huwelgk een spruit rd geborei j waren jsij overgelukkig nfaar iliet steedsis dè liefde bestendig van duur i sqhrijil Te Marseille hebben de arbeiders in een ntal olie en zeepfabrieken omdut hun i usverhooging werd geweigerd de £ irbeid n rgelegd Men vreest dat de staking zal ojerslaan naar al deiioverige oliefabrieken i ar spmen 20 000 afbeiders werken jo qok hierï De jonge vrouw die bü hare séoonouders was ingetrokken werd ziek kreeg dikke t eenen zoo erg dat zj t meer kon Wopen eu bijna geen werk 1 kon verrichten Wat was nu met zoo Bf beginnen Daarvoor was de io 8 man toch niet getrouwd om een vrouw te onderhouden waar het werk af wis Hl besluit is spoedig genomen de vrdnw TOdl op den wagen gezet n de man rijdt er mede naar haar ouders Aldaar aange kiien zegt hg pier breng ik oe dochter m ikke hebbe der niks meer an zij kan Il meer loepen ik bin er mee bedreugen jToen de v der zeide dat hij toen hjj vroeger kwam vrgen toch wel zou gezien h bben dat zijn dochter fiink ter been was aatwoordde de schoonzoon Ik hebbe ze vroeger nooit bg daglicht ezien Na de opmerking van den vader dat hg vroeger oifk wel met zijne dochter had schaatsenge rejen was het antwoord 0 toen was ik W maar een snotlippe 1 iDe ouders van het meisje wilden van het iider in huis nemen hunner dochter niets iiten terwijl de dachter niet genegen was 1 1 den wagen af te stappen De schoonzoon was dus genoodzaakt zgn V uwtje weder te vervoeren naar de echteIj e woning iovenvermeld geval is historisch en had dl er dagen plaats op ongeveer een half UI afstand van een dorp in de Provincie poor Bnrgem en Weth van Rgssen is Jlreigerd aan het verzoek van den heer Ocnkens secretaris der Vrijzinnige Kiesvereeniging te voldoen om 89 kiezers van d kiezerslijst te schrappen Bekroond Tontoon J BtellmgSohoeusiRkery I e H ge Aug I89S Waieldberosmde Soboeu Appr T Lipftrin BRtin nz sya da b ita I Jaalaii voor bet sunder moeite I kaorig po t ran lle iT art I gekluurf i I KekluuriT aohoanwerk Ver rysbuai I sy winkelkira m ichoanwerk GaUu I Otriec Drogeryan ons Men leMa Soed op naam en fabrieksmerk D Agaoti W gtrdHntiiB Amhaio B en W gronden hun besluit op het nopens deze qnaestie ingewonnen advies van den Commissaris der Koningin die van oordeel is dat door een werkstaking geen linde gemaakt wordt aan een die istbetrekting Eerst wanneer de werkgever zgn lersoneel ontslaat is de dienstbetrekking geëindigd Thans zal de kantonrechter te leslissen hebben GEBR RIJKEN Ê DE LANGE P ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S VootAmagcutUn Gedempte Binnenrotte 134 Telef 11599 ie Magaxifn We t Nieualand 9 nabij Station Beurs Telef 4057 STEMMEN VERHUREN INRUILEN REPAREEREN DE PHONOLA dagelijks In onze üaloot te Iranreii moLmi msro pbonolist AIVMTMTIËir in alle Couranten worden aang enomen door het kdverlentle Bureaa van A BRINKMAN di ZOON