Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1907

Woensdag 8 Mei 1907 46s e Jaargang iVo 103S7 mimm mmrni J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooii St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletotn No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Goudsche Tel phoon Maatschappij In de heden gebonden Algemeene Vergadering van Aandeelhoaders werd het dividend over het boell aar 1906 op 1 S 47 per aandoe bepaald over wellc bedrag tegen afgifte van het ingevulde dividendbewjja No 10 ten Kantore der Heeren HOFFMAN Co te Goada kan worden beschikt DE DIRECTEUR Ooada 6 Mei 1907 Voor Volksverzekering en Ziekenfonds wordt een Colporteur GKVRAAGD Vast salaris en provisie Br fr No 2695 Bnreau van dit Blad HUiS TE riüUA Ilcereiihtils Oostbaven it 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tain Voorzien van Gas en Wattileiding Te bevragen B 89 DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PBACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE ziJn beslist die der Firma UELUOl THE LADIES JOURS AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DREHSMAKBli met een gratis geknipt patroon TEE BAZAAR OF CHILD RES S FASHIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vu BoekhandelaarProefnummem Alle met koatel Holl Bijvoegsel i I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in Besschen 50 ets 7S ot en f l ait hjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKERl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUdEH Apothekor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 SAMOS WIJN es cent rer fleteh Aanbevelend FirmaHerman Zoon I aematogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioedar moede UleekMucht XennwaiiBakte Hoofdiilfneu tilapelooêlieta Oumaehten I fermagertng en I Vermindering der Uehaamtkraehten aemalogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is Bet praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eeiiic e lahrlkantKn H v 8CHAIK Go Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLÉf i Co Weathsven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal iioxtda A BOÜMAN Ifoordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJstel k N VAN ZES8RN Schoonhoven B v VJIJK P W v EDE Oudemater A SCHEER Haastrecht K VAN HEU HEIJDEN Ileeaoijk P v d SPEK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLbT M KOLKMAN AftN v d HEIJDEN Waddingiveen P A de GROOT A DB JONGH Oudemaier J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Bemchop WAARSC IÜWINU Laat ü Dieü miileiden door AbdtJ Siroop Het kloosterSanc a Paulo Abdij be taat met dua Siroop van geenerlei waarde Vinuin l aiigalno§uiii in vacuo Zuiver plantaardig bloed makend middel De Sangninose verdient voor velel verre de voorkeur boven de gewone Staalpreparaten Waarom P Gewone Staalpillen de Sanguinose bederven de maag versterkt de maag benemen de eetliBt wekt de eetlust op maken dikwijls het bloed zuivert en verrijkt het onzuiver bloed Daarom is Jutat in het votrjaar een flinke Sangninosekuur zoo aan te raden Zes flacons Sangninose d en wonderen aan bet gansche gestel Maar zorg dat gi de echte Sangninose Irijgt uit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prijs per flacon li 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Voor allen die lijden aan eea wakke borst is het middel Vijgenhonig voor Hoestenden f 1 per flaconTe Gouda Fima WOLFF i Co Westhaven FAX ZAJU Co den Haag Gebr Stoll werck s ChocoMe en Cacao ai I Oailmatig doot lïe nieuTTste uitvin nitahiitead gebruik van fljrie en üjn igen op ina binaal gebied rwbetcrde fkbrlcatle grondstofièn garandeerei Ier verbruiker van StoUwerck s diocülade en Cacao een aaabeveicnswaardtg fabrikaat nauwvnrig beantwoordende aiua den inhoud der reap Etiketten Lt irma behaalde S7 Brerets alg HofleTerancler 44 Eere J lpIoma 8 een bew a van uitmuntend iijn tabriki L de Faris gouden enz MedalUri Iteeds 1871 schreef de Aecademie national Nous Toua döoemona une nedi votr9 exoellant febrfoation ds 3hooolftt bonbons varMs eto etc Mailwcrek e fabrikaat is verknjgbaa bij U H Cunfiseoi s Banketbakksn nu ens Generaalvartegei oordiger voor Nederland ïtt mlodt Kalverstraat 103 rmoede Bleekzaoht Halaria Binnenkooris Iroortdurende Hoofdpijn en Oebrek aan eetlust Bestrijding van Algemeene Zwakt De Echte ElfADRUFPELS van Dr DE VRIJ f dragen builen op de Men lette daaro en franco van de fabric Chemische F iriek Vrufft overal Dr H KANNnii s EIWIf FAAL ode doos den naam ff NANNING Zij rijn overal yerkrijgbaara f 0 76 Ook rechtstreeks tegen inzending van postwïssel f 0 75 van Dr H NANNINO den Haag ii f 1 SS p r Ittfrflesch per a Ilterflesch f 0 0 gg Rtent H Stollen lu dull mi runtuu Der grcaae Brfatu am ffltUnO Mn ratmt H ataUMi Muf ifnMfi euts a€harf H H SUU n mt Jtnet vlêr in solekm f km lw Muiiim PUkêl IwH m t m ttl m m tUatl Ie d r yremtère elasNe sn eonskXèrfttlon Ae IVoord BrabaDlsch SchoeDeD Laarzeomagazllo LEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg IHANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een moDster van hot merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegezonden Kan ingegeven teerden in Kojie Thee Melk Likur Abaint Bier Water of in hèt voedsel zonder da het nooég is dat de dronkaard er iets van a weet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDBB heeft het hniseIck geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd vdkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld CCZAINSTITUTE 1 jr Ti Xd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap M M V LOON DUBBELE BUÜKT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAMENTEN in elke stijl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prijzen Aanleggef vao Gas Water Spreek Bi r en Electriscbe geleidingen Wie van goed licht hondt wende zich naar het Ooudtch FerUchttng MagaxiJn DE AVOJIDISTEB daar alles door bekwame fitters verricht wordt mieaw onovertroOen I I Frof Dr Liebers irelbekend I UXDW EBACBT BLIZia Alleen echt met Fkbrtekimerk tot Toortdnrende radicale en I sekere genezing van Ue zella de meest hardaekkige HfenuW I iekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigenleeft ï oca e genezing van elke zwakte Bloeb Ik licht Benauwdheid HooMp a I Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apgivertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectassen i J3f0r feuk fl 1 fl i fl SVi dubbele flewh 1 Cl OntraalDopÖt Matth v d Vegte Zaltbomm D puli M Cléban k Co Botterdam F Happel B Grarenhage f Halmmana de Joag J Ged BotterUno VV liF te Oo aoada n bil alle drogisten Goada Drik van A BRINKMAN AZk BuUenlandscb Overzicht Reuter seint uit Londen d d 6 Mei Lord Newton diende bji het Huis ter tweede lezing bet ontwerp in betreffende de hervorming van het Hoogerhnia Lord Cawdor stelde voor de benoeming van eén commissie om de verschillende voorslelien beoogende vermeerdering van den invloed van het Hoogerhnis in zaken van wetgevenden aard te onderzoeken Uit voorstel staat gelijk met een nitstel van de zank voor onbepaalden tt d Lord Cawdor stelde de noodzakelijkheid in het licht om voorzichtig te werk te gaan Lord Crewe diende een amendement in waarin de ondoelmatigheid wordt aangetoond van het streven om hervormingavoorstelien te bespreken alvorens er een practische wjjze is gevonden voor de beslechting van geschillen tuaachen de twee Huizen Hij zeide dat de quaestie waarin het land het meeste belang stelde niet was de hervorming van het Hoogerhnis maar die van de betrekkingen tusschen het Hooger en het Lagerhuis De commissie door Lord Cawdor voorgesteld zou niets aan de hand kannen doen dat een einde kon maken aan het nederdrnkkend partijdig karakter van het Huis of 4at wyzigiog zou kunnen brengen in de voorstellen der regeering omtrent de verhouding tusschen de twee Hulzen De voorstellen van de regeering zonden geen vijandigen geest ademen tegenover het Hoogerhnis maar het integendeel een ruim veld tot nuttigen arbeid open laten Hij hoopte dat het Huis nog jaren lang de Kamer van afgevaardigden zon bijstaan in het ontwerpen van doeltreffende maatregelen ten bate van alle klassen der bevolking Eeuter seint uit New York d d 6 Mei De staking der bootwerkers neemt zeer ernstige afmetingen aan ongeveer 4000 man in dienst bjj de Norddeutsche Llo d de Scandinavische American de HollandAmerica en de Fhoenix lijnen hebben zich by de stakers aangesloten en eiscben 40 Amerik ets per uur voor het gewone werk 60 ets voor overuren en 80 ets op feestdagen een vermeerdering dns van 33Vi procent V De Duitsche Ryksdag heeti verleden week gedaan wat als een nationale plicht verwacht werd Het heeft Ta n de koloniale afdeeling van het departement van buitenlandsche zaken een zelfstandig ministerie FEViLLETOX VERVL OGEN G ELUK 15 O die tonen klonken mjj zoo geheel anders dan zooeven in de noren I Nu kon ik Koenraad begrijpen en den strgd die woedde in zgn gewoed mijzelf echter begreep ik niet meer HOOFDSTUK IX Ik was sinds dat aar in een toestand van overspanning en afgetrokkenheid geraakt die miJ verlamde bg mijn anders met zooveel opgewektheid uitgevoerde bezigheden en mij menige berisping bezorgde van mgn moeder Betorgd als zij was sprak zg er met den dokter over die als zgn oordeel te kennen gaf dat ik te eenzaam leefde te midden van zooveel oudere lieden Ik moest een vriendin zoeken van mgn leeftijd en lachen en vroolijk zgn zooals mijn jeugd toekwam Maar ik wilde van geen vriendin weten en zat het liefst geheel alleen onder den Imdeboom In den tuin om te luisteren naar Ut ilngen ran den nachtegaal en te mijme gemaakt en daardoor den heer Dernburg van directeur van koloniën tot minister van koloniën gemaakt Dit was te verwachten als gevolg van de jongste verkiezingen reeds tweemalen was een daartoe strekkend voorstel ingediend en toen het bleek welk een breede opvatting Domburg als directenr van koloniën had moest hem wel de gelegenheid worden geschonken om die opvattingen als zelfstandig minister te kunnen uitwerken en verdedigen De conservatief Iiberale meerderheid die door de Duitsche biaden als de nationale wordt aangeduid heeft door het thans genomen besluit getoond den heer Dernburg het vertrouwen te schenken dat bij voor het opstellen van een koloniaal program noodig heeft genoemd Aan den minister thans de taak om dat program uit te vooren De Pruisische minister van financiën heeft in de flnancieele commissie van het Heerenbuis meegedeeld dat hij zonder eenigen twijfel het volgend jaar eene verhooging van de inkomstenbelasting zal moeten voorstellen om te kannen voorzien in de kosten van de schoolwet de wetten tot verbetering van ambtenaarsen onderwijzerssalarissen en van de tractementen der geestelijken En bij voegde er by dat die verbooging dan ook nog niet zoo heel gering zou zfln In regeeringskringen te Berlijn is men gelijk al gezegd is ten zeerste voldaan over hetgeen men daar met den Oostenrijksch Hongaarschen minister van buitenl tndsche zaken bepraat heeft en over de daarbij gebleken eenstemmigheid £ en officieuze mededeeling in de LokalAnzeiger zegt verder Overeenstemming over de houding van de twee mogendheden op de Haagsche conferentie behoefde bi de gedachtenwisselingen te Berlijn niet bereikt te worden want zij bestond reeds voor de aankomst van Aerenthal te Berlgn De behandeling van de verdere vraagstukken die geheel op het gebied van het volkenrecht liggen zal aan de deskundigen aan weerskanten overgelaten worden Even onjuist is dat men te Berlgn geconstateerd heeft dat er geen tegenverbond bestond De diplomaten van beide rijken wisten al lang hoe weinig de geruchten over de vorming van een viervoudig verbond der westersche mogendheden met de leiten overeenstemden Berlijn was een pleisterplaats tasschen Rapallo en Desio ren over prinses Liselotte en Koenraad En wanneer de nachtegaal zweeg en zich wiegelde op zgn nestje in de takken van het kreupelhout dan dacht ik steeds aan het lied dat de gevederde zanger had gekweeld op den avond toen mjj het schrikkel ke geheim was geopenbaard aan het liedeke van schuld en zonde Op zekeren morgen het was in Juli kwam een vrouw bij ons aan huis met een briefje van mgn vaders eenige zoeter die te Harzgerode woonde als de weduwe van een houtvester Zjj schreef dat zg doodelp ziek was en elk oogenblik haar einde te gemoet zag waarom zü haar broeder smeekte zich over haar eenige dochter te ontfermen De vrouw die de boodschap overbracht meldde echter ook reeds het overlijden en tevens dat het arme meisje zich als vertwijfeld aan het ontzielde lichaam harer moeder vastklampte zonder dat er iemand was om het arme kind te troosten Toen werd Wiesjemoei met alle mogelüken spoed in een wagen gezet en reed naarHarzgerode want vader lag nog steeds ophet ziekbed en moeder wilde hem niet verlaten Ik noest bores in ds kamer met het Baron v Aerenthal zal waarschijnlgk als hjj in de laatste plaats met Tittoni gesproken zal hebben zijne opvatting over de hechtheid van het Drievoudig Verbond bevestigd zien De laatste onderstelling klinkt haast al te mooi om waar te zg n Koning Edward is van zijn reisje door Europa naar Engeland teruggekeerd En natuarlijk worden er thans allerlei beschouwingen vastgeknoopt aan de bezoeken die de Koning heeft afgelegd Heel merkwaardig zijn de opmerkingen van den Franschen ond minister van buitenlandiche zaken Flonrens die langs een omweg over Milaan tot ons komen Flonrens heeft zich laten interviewen door een redacteur van de Corriere della Sera en dezen heeft hg zjjn geheimste gedachten over den toestand in Europa medegedeeld Dat die toestand niet erg geraststellend is kan de Fransche staatsman niet helpen Hjj ziet in alles wat koning Edward onderneemt een voortgezette poging om Dnitschland te isoleeren en een machtige coalitie tegen het Duitsche rgk in het leven te roepen Flonrens beschouwt koning Edward niet zooals vele andere staatslieden als een vredesvorst integendeel is het naar de Fransche oud nwnister meent s konings eenig doel te streven naar een onvermijdelgken strijd die leiden moet tot vernietiging van Duitschland s zetmaoht en die dan Engeland de hegemonie op de wereldzee zal verzekeren Het groote belang van een toenadering tasschen Frankrijk en Dnitschland wordt ook oor de officieuse Weensche Politische Korr besproken Dit blad meent dat er redenen genoeg zjjn om een butere verstandhouding van daarzamen aard te wenschen En het gelooft dat de Fransche belangen in Marokko en de Duitsche in KleinAzië juist geschikt zjjn om aanleiding te geven tot besprekingen die leiden kannen tot betere betrek kingen Het Berliner Tageblatt deze opmerkingen besprekend voegt daaraan toe dat in Daitschland zeer veel instemming voor dit denkbeeld bestaat Het blad verwacht dat de Duitsche Regeering daarvoor ook wel zal te spreken ziJn wanneer een ernstig voorstel daarvoor wordt gedaan op een grondslag die niet al te eng begrensd is zoodat ook andere geschilpunten in de onderhandelingen kunnen worden opgenomen Voorloopig ziet het er echter wel naar alkoof een bed inrichten en moeder gelastte daar het een groot vertrek was dat ik het met mijn jonge nicht zon bewonen Ik weigerde echter mjjn kadertje te verlaten voor welks venster de iTnden ruischten en wilde niet het uitzicht hebben op het slot Eu omdat ik in tranen aitbarstte gaf moeder toe en werd het ledikant van Wiesjemoei naar de groote kamer gedragen Dat was juist wat ik begeerde Tegen den avond van denzelfden dag ging ik naar den tuin met mijn naaiwerk en zette mij neder in het beuken priSeltje Daar was niemand buiten dan een oud hardboorig vrouwtje dat onkruid wiedde in de rapenen aienvelden achter in den moestnin Ik legde mgn naaiwerk in den schoot en vergat door het vele denken de zwarte reawmats te roltooien waarmede moeder morgen naar ds kerk wilde gaan ter eere van haar overleden Bchooniister Het was een warme dag geweest de maggen dansten voor het prieel en aan den hemel was reeds de bleeke maansikkel zichtbaar Van het wond woei mS de heerlijk frissche dennsgear ts gemoet en aan de orerzyds ras het taiahsk ng sen rrouwsstsm esn uit ol al deze plannen nog tot het gebied der vrome wenschen zullen blijven bahooren De regeering zal haar voorstellen betreffende het Hoogerhnis eerst na bet Finksterreces indienen maar dat zal vermoedelijk niet beletten dat het Hoogerhaii vandaag de hand in eigen boezem steekt Want de tweede lezing van Lord Newton s wetsontwerp komt heden aan de orde Newton wil niet alle erfelijke Peere recht van zitting geven dat recht zullen zg alleen hebben indien zij een hoog ambt hebbeo bekleed als van rechter minister ot ondei minister gouverneur van een kolonie gezant vice admiraal luitenantgeneraal enz ot als zü tweemaal in het Lagerhuis zijn gekozen De andere Peers kiezen een vierd uit Jiun midden om ben in het Hoogerhnis te Vertegenwoordigen Ook de bissehoppen kiezen een vierde uit bun midden Bovendien krggt de koning het recht honderd Peers voor het leren te benoemen maar niet meer dan tien in een jaar Ook stelt Newton voor dat een Peer het recht zal hebben zich voor het Lagerhuis verkiesbaar te stellen wat nu niet kan maar hij doet dan voor goed afstand van t recht om in het Hoogerhuis te zitten Lord Cawdor de oud minister van marine zal na Lord Newton s rede ait naam der nnionisten voorstellen een commissie te benoemen om alle mogelijke voorstellen tot verbetering van het Hoogerhnis te overwegen £ n dan Lord Crewe uit naam der regeering om alle beraadslaging over voorstellen tot hervorming van het Hoogerhuis op te schorten tot er een middel is gevonden en aangenomen om geschillen tasschen Hooger en Lagerhuis op bevredigende wijze te beslechten Het aantal Qrieken dat wegens de vervolginge waaraan z blootstaan ait Bulgarije is gevlucht bedraagt thans meer dan vijftienduizend De ongelukkigen mos en een heelen omweg maken en te voet door een groote streek van Tracië trekken daar de Bulgaarsche overheid hun de toestemming weigert tot het verlaten van bet Bnlgaarsch grondgebied Het lijden der arme emigranten onderweg moet vreeseltjk zgn Het vertrek uit Bulgarije beteekent voor de meesten de ondergang daar de Bulgaarsche autoriteiten den verkoop van hunne gronden en oogst door allerlei formaliteiten bemoeilijken zoo niet onmogelijk maken Bovendien heeft zich onder de Bulgaren een soort van trast gevormd die zich ten duel stelt de eigen oud liedje in eentonige melodie Zachtlcens daalde de schemering neder en eindelijk werd het volkomen stil om m heen Daar hoorde ik duidelgk door de avondstilte ijn naam roepen ClMsjet Chrisje I Het klonk niet luid maar toch herkende ik onmiddellgk de stem van Koenraad zoP dat ik opschrikte in de meening dat mij een spookgestalte zou verschguen en mjj een rilling door de leden roer als bekroop mij het voorgevoel dat hem een ongeluk dreigde Ik spitste de ooren en luisterde aandachtig en toen drong de roepstem nogmaals tot mij door Chrisje Chrisje lief zusje maak detuindeur open Ik snelde het prieeltje ait stond voor de kleine deur die toegang verleende tot den straatweg Na stond hy voor mg in lerenden lijrs maar zijn gelaat was zoo bleek als dat van een doode Ik kan niet over de heg springen zooals vroeger sprnk hij op zwakken toon Nu eerst ontwaarde ik den witten doek die om zijn voorhootd was gewonden enhaastig nam ik den klink van de dear entrok hem aan angatigen schrik ter prooi in dsn toin CWordt rsrrolgd