Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1907

Donderdag O en Vrijdag 10 Mei 1907 408 6 Jaargang i o 1032S fioiDSCHE mum JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Ho 8 De Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaveo B 88 Zei Kamera groots Kanken drooge Kelder Unke Tain Toorzien van Oaa en Waterleiding te bevragen B 89 ÊiJmTTMTBÊL ra wtrdt venseht op t HBRK te letten mr HR HAaum v H RAVENS WAAY ZONEN OORIMOHBH Dm theeën orden afgeleverd in versegelde pakjes vaovz twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer er iPrga voorzien van neveuitaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zioh tot de nitvoeting van ge arde orders aanbev ende J G BIJL roorlieen J BBEEBAART Li Noord Brabaotech Seboen en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kteiwegsteeg IHANDEL IN ALLE 800RTEN SOLIËD Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiin en aangemeten werkf 7 CAOl WORMERVEER HOULANÖT DK QOBDKOOPSTE 1 DE HEEST PBAOTlflOHB DB MEEST VOLLEDIGE MOBEBLADEM i n bealist die der Firma WELBON IHB ZADIB3 JOU BS AL met minatena drie gratis geknipte patronen on een gekleurde plaat laX ILt DBS8SMAKBB nat aan gratia geknipt patroon TBB BkZAAB OI CBILD BBS S fAsaiosa Ktndermodaa met vele gratis geknipte patronen TBAAOI Vw BotkhancMaar I j r M numin i a Atta met koêtet HoU BiJvoegMl I Tan alle in deze bladen voorkomeode modellen liJn GEKNIPTE PATHONEN I met HoU verklaring fr p p tegen Soite Drik vaa A BRINKUAN 4 Zx ToonütbaUling van 10 60 verkrijgbaar I bil UILLT 8IU0NS Den Haag WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DraivenLorsthoningr Extr ct wordt aanbevolen tegen Borgtaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoegt BorstpiJD Keelpijn Heeschheid enz MELIdSTBB is verkrijgbaar btj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Ihatechland Engeland Amerika Ned Indil Oranje Bivier Kelonie Tranevaal ent UBLIASTBE werd 9 maal met Oouden 3 maal met Eere Medailles bekroond M BL1ASTBB in flacons l 0 40 i 0 70 en 1 1 MBLIASXBB in doezen Ubletten 1 0 4O en 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK do Eoninklgke Stoomtabriek De Bontngbloem Den Haag Verkrügbaar bg Firma WOLFP Jt Co Westhaven 198 Oouda OBENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 floii fa A BOÜMAN J oordrmA PINK8E Nieuteerkerka d IJeet k N v ZESdBN Schoonlioven B v WIJK Oudeuaier A 8CHEEK HaaetreclU P W v EDE Oudewater K ta die HEIJDEN te Reeuutijk P v o 8PEK UoercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DEB Vi UOmiWaddingneen P A ui GROOT A o JONGH OwfeinKw J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER U Bentckop WAAHSCniJVriJVe Laat U niet misleiden door I Siroop Het klooster BanetaPaulo AbdiJ bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde GEBR RIJKEN fe DE LANGE WÊF ROTTERDAM VR VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagatijn Gedempte Binnenrotte ISé Tele 599 ge Magaxtjn Weet Steuwland 9 nabij Station Beur Telef 4687 INRUILEN STbHMEN MBDREN datelyka In onze Salona ta hooren DE PHONOLA FMOLAFMO UMON PSONOUST QebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Ik lmitiR door ue nieu vet uitvmdingea op machinaal bied terbHiCrde fbbriefttle M Qitrioitend g bruik van fijM ea fijnste groiMlfltoSfen garandeerei jea rbruiker Tas StoQwerck s Ghocülade en Cacao een aaabaveleniwaardig hbrikmt oivuwkeorig beantwoordemia aan im Umid ia nap Etiketten De ma behaalde tl Brerets als Hoflererancter 44 Eere Dlploma 8 gonden ens Medalllet een bewijs an uitmontend n hbrUuitt Beads 1871 schreef da Aocademie natioiutl de Paris Mooa vtmm déoamona nne II 4it iI r preaatire Iiuwe ao soBaM4c tloa M Totra CTOeUauta labrlaation de Ohooolst bonbona varl a eto ete ttaOwtrtk o hl rikaat ia verkrijgbaar bij U H Cunfieenra Booketbakksn sna u Oeneiaalvertegenvoordiger voor Kederlaird Joliu Mattenlodt Amsterdam Kalverstraat 103 BS Êammnmam Cepensoerzekerind lftadlscbappij WMtifla l Der lr eM OM rlc l In 1 73 maatoel app liil Kavttaal voHMkcnd i 3 000 000 Vtrstkara Bedraa rulia M winieea Rcmtv mla Ut tllllom WESSANEN LAAN Wormerveer OPGIEBICHT irM KOIflIfKL I KB VABRIKKEI Voedert nw Tee met de uuivere murwe merk er en W Ei oitmoDtende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Viploma Parij 1900 Segen Oouden UedaiUet Bestrijding van Bloedarmoede Bleeluuobt Malaria Binnenkoons Algameene Zwakte voortdarende HoofdpUn en Oebrek aan eetltiat De Echte ZINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode dooa den aum Jf NANNING Hen lette daarop zij njn overal verkrijgbursf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwisael f 0 75 Obemiaobe Tabriek van Dr H NANNINQ den Haag Vraagt Tend Dr H MAANMe a EIWITSrAUa f ietperUtcrleach per Uterflei h 7 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 TelJn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAfflENTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegon eoncnrreerende prijzen Aanlejger vid Gas Water Spretk lii r en Electrische geleidingeo Wie van goed licht hoadt wende zich naar het Qoudach FerlUsMlng MagattJn DE AVOmDfiiTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Onnavolgbaar ip thans door nienw gevonden toepassingen onze la olieverf getehtMerde f orIretlen reintare UogaerU Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qeill PrgBconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOQABBI3 Jb Co Agent voor ÖOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn Verkrijgbaar in Sesechen 50 ets 75 et en f 1 95 bij H H Apothekers en Drogistou Let op het merk ASKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te öouDi bj C IiütJER Apothekor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Fatriizen Snippen Korhoenders Beevieesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerenda prijzen Fanklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T 6ÜTXBLISO Potier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETER8 Jz Ltt Of tMciêt M JhiriirMA Zenuw en Maaglijders wordt nit overtniging als een werkelijke hnly in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres par brieikaartwor Jt dit boekje franco per post toegezonden door BOLKPOEL B Boekban Za tbommol Wegens den Hemelvaartdag verscliijnt de Ooudsche Courant Donderdagavond niet Buitenlaodscb Overztclil De niöuwo Belgische ministers woonden gisteren de Kamerzitting bg De eerste zitting was zeer woelig een stormachtig debat had plaats over de interpellatie van De Furnement die de vraag stelde waarom de president en het bareau de Kamer ge durende een geheele zitting lieten beraadslagen over het mijnwet ontwerp dat sedert den vorigen dag was ingetrokken De president antwoordde dat alles onregelmatig was gegaan De afgevaardigden maakten een helsch leven zoodat de beraadslaging onmogelijk was en do president genoodzaakt de zitting te schorsen Eet incident veroorzaakt door de vraag van den afgevaardigde Furnomont nam den geheelen duur van de Kamerzitting in beslag Minister De Trooz kon er niet in slagen de ministerieele verklaring voor te lezen noch toelichtingen te geven daar hiJ voortdurend in de rede word gevallen Daar de opgewondenheid bleef aanhouden werd do vergadering te 4 uur 10 minuten gesloten V Om de verwarring in Marokko nog te vergrooten hebben de bewoners van Mara kesj een rechtstreekschen opstand begonnen tegen den Makhzen en tegen den Sultan en den oom des Sultans Moeley Hafis tot Saltan uitgeroepen De oorzaak van deze revolutie moet gelegen ziju in de benoeming van Belghazi tot gouverneur van Marakesj Belghazi die met 400 man uit Fez naar Marakesj vertrokken is wordt als zeer eigenzinnig geschilderd ei scbgnt in Marakesj niet erg populair te zijn Een te Londen ontvangen Eenter telegram meldt verder dat alle personen die in verband met den moord op dr Mauchamp in hechtenis genomen zijn in vrgheid werden gesteld en dat de onde gouverneur die op verzoek der Fransche regeering ontslagen werd door de bevolking in zgn ambt is hersteld Zoo zou dan deze opstand tevens tegen den S iUan en tegen de Franschen gericht zijn die Oudjda bezet hebben en op wier verzoek de gouvernenr van Marakesj ont FEViLLETOX VERVL OGEN G ELUK 16 Koenraad wat heb je gedaaa f Hoe kom je hier Maar hij was zoo zwak dat hij zich nanwelgks staande kon houden en zich stevig aan mij moest vnsthouden terwgl ik hem naar het prieel voerde Toen h een poosje had uitgerust vroeg ij om wgn maar ik mocht niemalid van zgn aanwezigheid in jiennis stellen alvorens hg mjj alles had verteld Door niemand opgemerkt kwam ik met een gevnlden beker bg hem terug on toen h $ gedronken had werd zgn aangezicht glooiend heet en hg beefde als teisterde hem een geweldige koorts zoodat ik op smeekenden toon tot hem zeide Kom mee Koenraad en ga naar boven te bed je bent ziek Steunend met telkens afgebroken zwakke stem vertelde hj dat hij in een tweegevecht verwond was en als liet hem van tgd tot tgd zjjn geheugen in den steek bracht hg telkens de hand aan het voorhoofd HiJ had humwM g kre n voegde hf er bd en hy Horn do gouverneur van Togo is uit den dienst ontelagen met verleenicg van twee derde gedeelte van liet wettelgk hem toekomende pensioen Hg was bgna twee jaar geleden door het opperste gerechtshol van Kameroen en Togo wegons mishandeling in de nitoetening van zgn ambt tot 900 mk boete of 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld De zaak waarvoor Hom vervolgd werd kwam op het volgende neer Zekere neger Zeboe had 750 mk uit een openbare kas in Togo gestolen en was daarvoor tot 5 jaar tucbthuisstral en 50 stokslagen veroordeeld Horn liet den neger 25 stokslagen toedienen en aan een paal binden Zeboe bleef 24 uren zonder eten en drinken in do brandende zon staan Hg had gezegd waar bg een derde van het geld begraven had maar waar de rest van het geld was had hg niet willen bekennen Kort nadat Zoboe was losgemaakt bezweek hjj van nitputting In den Rgksdag is deze zaak berhaaldelgk ter sprake gekomen V In de zaal van den Stendenraad te Bern is gisteren met een toespraak van den Bondspresident don heer Mtiller de derde internationale spoorwegconfereotie geopend Er zal worden beraadslaag over de herziening en uitbreiding van de besluiten genomen door de tweede conferentie in Mei 1886 ten aanzien van technische eenheid in het spoorwegwezen Veertien Ëuropeesche landen zgn op de conferentie vertegenwoordigd door 74 heeren vertegenwoordigers van de regeeringen en spoorwegmaatschappijen Voor Nederland zgn aanwezig de heeren E D Kits van Heyningen lid van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten als vertegenwoordiger van de Nederlandsche regeering S E Haagsma hoofdingenieur werktuigknodige chef van den dienst van trartio en materieel bg de mnatschappg tot eiploitatie van staatsspoorwegen J A Roessingh van Iterson hoofdingenieur chel van den dienst van tractie en materieel bg de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg en A G P Harting ingenieur voor het Btoomwezen der spoorwegdiensten Maandag den 6en Mei heeft de Mexicaanscbe regeering de diplomatieke betrekkingen met Guatemala afgebroken Te Washington beschouwt men het uitbreken van den oorlog als waarscbijnlgk Men weet dat Mexico zich van tevoren voelde zich zoo ziek zoo ziek als moest hg sterven Maar vader mocht het nooit te weten komen en daarom wilde hij hier wachten totdat bet geheel duister zon zijn Toen zette ik mg naast hem neder ter prooi aan groote zieleangst en legde ver koelend mgn beide handen op zQn gloeiend voorhoofd en zwaar zonk zgn hoofd op mgn schouders neder Zoo zaten wij zwijgend naast elkander totdat het cene sterretje na het andere aan het uitspansel verscheen en eindelijk moeders stem vermanend klonk door den stillen tuin Christiane wat zit je weer te droomen Koml zeide ik tot hem en zacht krennend stond hg op en liep met wankelende schreden door mg ondersteund naar bet huis Onopgemerkt gingen wij de trap op en daar er geen bed voor hem gereed lag geleidde ik hem naar mgn eigen kamertje waar hjj op het mijne nederzeeg zijn tanden klapperden en z n geheele lichsam beefde zóó hevig word hj door koorts geteisterd Toen snelde ik naar m n moeder om haar het treurige nieuws mede te deelen Zij werd doodsbleek en gelastte mij zoolang bg vader te blgven terwijl zj zich haastig naar boven spoedde Intueohen zat ik aan het ziekbed eo iprak heeft verzekerd van de welwillende leutrali telt vaa de Vereenigde Staten voor het geval dat het aan de Mexicaacsche Zuidgrens tot oen oorlog zou mogen komen Kans dat de rogeering te Washington zou pogen bemiddelend dn verzoenend op te treden bestaat dus niet Indien wat maar al te waarschijnlijk is de ogrlog uitbreekt dan zal do wereld getuige worden van een worsteling tusschen partijen van zeer ongelijke sterkte Mexico sinds tientallen van jaren met ijzeren vuist maar uitstekend door den president dictator Porürio Diaz geregeerd kan in tijd van oorlog beschikken over een leger van 80 k 82 000 man Guatemala brengt het op papier tot een b jna even hoog getal Maar zelfs al zouden de strijdkrachten aanvankelijk tegen elkaar opwegen de matetieele hulpmiddelen en het beschikbaar meoscbenmaterieol zjjn in Mexico zoo overwegend superieur dat Guatemala op den door weinig kans zal hebben tegen den noordelijken bnurman De oorlogsvloot van Guatemala beteekent niets die van Mexico niet heel veel Eerstgenoemde staat had bg de volkstelling van 1903 een bevolking van 1 842 134 zielen daarentegen had Mexico den 28cn October 1900 een zielental van 13 607 250 Overigens zal een oorlog indien hg wgrkoKik uitbreekt door Mexico aanvallendêirifp moeten worden gevoerd wat natuurlgk voor dat land zekere nadeelen met zich brengt Het Engelscbe Hoogerhuis behandelde gisteren het voorstel van Lord Newton die door wijzigingen in de samenstelling van bet Hoogerhuis pogen wil de moeilijkheden weg te nemen die tusschen do beide Huizen zijn ontstaan Terecht wees Lord Crewe erop dat het piet heel prachtisch is om over dergelijke jliervormingBvoorstellen te spreken alvorens er een oplossing is gevonden voor het be slechten van de geschillen die tnsschen de beide Huizen bestaan Want het land hecht minder waarde aan wijzigings voorstellan betreffende de samenstelling van liet Hoogerhuis dan wel aan de goede en afdoende regeling der betrekkingen tnsschen de beide Huizen Lord Cawdor had voorgesteld een commissie te benoemen ora de verschillende voorstellen die voor de wijziging in de samenstelling van hot Hoogerhuis waren ingediend te onderzoeken Dit denkbeeld werd eveneens door Lord Crewe bestreden De Lord President of the Council wees met mijn armen vader maar mgn gedachten wijlden bij Koenraad mgn teergeliefden broeder doch aan wien ik niet meer met enkel zusterlijke liefde kon denken Kort daarop hoorde ik de schel van de huisdeur klingelen eo toen ik naar het venster trad zag ik het jopge dienstmeisje zich met haastigen tred over het plein naar de woning van den hertogelijken Igfarts begeven Het duurde niet lang ol zg kwam door den geneesheer vergezeld in ons huis teiog Vader wond zich op en vroeg driftig wat al dat geloop in huis toch bedoiddo en dat op een Zaterdagavond Zoo iets kwam niet te pas in de woning van den dienaar des Heeren Ik moest maar eens gaan kpen wat er aan de hand was gelastte hjj miT Zoo snel ik kon ging ik de kamer uit en ijlde de trappen af Daar hoorde ik den dokter zoggen Het ziet er bedenkelgk met hem uit mevrouw Maar bond het gebeurde voor uw man geheim want voor dezen kan elke aandoening de ernstigste gevolgen na zich sleepen De moeder barstte in weeklagen nit De trouwe Wiesjemoei niet thuis Wie moet hem nu verplegen Zij kon immers haar zieken man niet aan zijn lot overlaten I Toen ging ik naar haar too eDfiuiterde er op dat die commissie niets zou kunnen doen om de neerdrukkende partgdigo samenstelling van het Hoogerhuis te veranderen Hg meende dat het beter is de regeeringsvoorstellen omtrent de betrekkingen tusschen de beide Huizen al te wachten Die voor stellen zouden volstrekt niet worden Ingegegeven door een vijandigen geest tegenover het Hoogerhuis maar het integendeel een ruim veld laten voor het verrichten van nuttigen arbeid Maar omtrent den inhoud der voorstellen die de regeering overweegt is nog steeds niets bekend Bg de beoordeeliog van de entente tusschen Engeland en Japan is te vaak over bet hoofd gezien dat het gevolgdaarvan voor Frankrijk ook merkbaar moest zijo in Oosl Azië De Fransche bezittingen in Tonkin en Indo China zouden moeilijk te verdedigen zjjn tegen een aanval van Japan Dat moest Frankrijk zelf erkennen in de dagen toen Rodjestwenaky de gastvrijheid van de Franschen in Oost Azië had ingeroepen en Japan daartegen protesteerde by de regeering te Parijs En thans komt het bericht dat tusschen Frankrijk en Japan een overeenkomst is gesloten waarin het behoud van den status quo in Oost AziS gewaarborgd wordt Dat zal Frankrp van een zware zorg bevr den Het is te begrgpen dat de Fransche bladen met iogenomendheid melding maken van deze berichten die door minister Pichon in een onderhoud met den Temps bevestigd werden Te meer daar de Engelscbe en de Russische regeeringen van den loop der onderhandelingen onderricht met de bedoeling ervan ingenomenheid hebben betuigd de bondgenooteo van Frankrijk en Japan kunnen niet andirs dan een overeetkomst goedkeuren die de kans op strijd in het Verre Oosten vermindert Maar wat Japan b deze overeenkomst te winnen heeft is onbegrijpelgk Dat zgn OostAziatisch bezit ooit door Frankrgk zou bedreigd worden is niet aan te nemen Het doel van do wederkeerigheid der overeenkomst moet dan ook waarschgnlijk worden gezocht op ander gebied en niet ten onrechte verdenkt het Berl Tageblatt de Japausche regeering van financieele bedoelingen Japan heelt veel geld noodig voor de uitvoering van verschillende plannen en Fiankrgk is steeds geneigd als geldschieter cp te treden Het Journal des Débats mef nt eveneens dat de overeenkomst het haar in het oor dat ik mjj met Koenraad s verpleging wilde belasten Onmiddellijk begaf ik mij naar mjjn kamertje thans tot ziekenvertrek ingericht en zette mjj voor de Igdenssponde neder HOOFDSTUK X Daar lag de jeugdige Igder eens zoo krachtig en bloeiend met hoogroode wangen die gloeiden in verzengende koorts Zijn blauwe oogen schitterden met akeligen glans en zjjn lippen stamelden onalgebrokeu dan Weer scheen hij met iemand te twisten en hem de vreeseljjkste beleedigiugen voor de voeten te werpen dan weder schreeuwde hiJ op jammerlgken toon Moeder I moeder Neen ik wil haar niet I Laat mjj mijn oude moeder Het is niet waar dat een ander t is en zóó eene I En onmiddellijk daarop begon hij te zingen een populair stndentenliedje Te Helmstttdt studeerde ik Maar biertjes drinken leerde ik t Blbe bibe bibe bibe Tu quis satis bibe bibe Tnm Lyaeus imperat 1 lo Vivat I Wordt vetTolgd