Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1907

ECHT Oberlahnstein OlMeTEUROm VICTORIABRÖN OBtRlAHHSTflH fCENTt T jiifr S TO Matttaehapp0 tot XkeplottaHe van de FietortO Bnn KatOnor vow Nederland Boompjeê éO Botterdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT WM K0 1IIfKL iCE FABHIEHEN Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Sler en W Ei uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bêr Di ma Parljê 1900 Segen Oouden MedaUUsê alniten ran een Japansehe leening in Frankriik vergemakkelijken zal V China krijgt leerplicht Vanwege bet departement van onderwijs is bekend gemaakt dat het lager onderwgs verplicht zal zijn voor kinderen boven de tiep jaar De eerste proelnemingen met het nieuwe stelsel znllen worden gedaan in Tsji li onder toezicht van Joeantsi kai Elk dorp van meer dan 50 gezinnen krögt zgn lagere school Onders die han kinderen niet laten schoolgaan worden gestraft ESke lieden die minstens 10 lagere scholen stichten waar onderwijs zal kannen worden gegeven aan 600 o meer leerlingen worden beloond met een eere titel De carsns op deze lagere scholen zal twee jaar duren Belangrijk nieuws De échte Foster s Rngpgn Nieren Pillen fevBn de zieke nieren juist de hulp die ze aeodig hebben zij voeren uit het lichaam afte vloeibare vergiften die eiwitverlies waterzucht stoornissen van de urine graveel rheaioatiek steen beupjicht zenuwachtigheid slapeloosheid en neerslachtigheid te weegbrengen en zjj neutraliseeren de verkeerde uitwerking van thee bier en spiritualiën De Heer 6 Feddema wonende te Vinkeveen deelt ons mede Het is thans reeds vier jaren dat ik aangedaan was met een nierkwaal onophoudelijk had ik pijn in de zijden en in den rug menigmaal werd ik gekweld door steken Mgn enkels en polzen waren dikwijls opgezwollen ik had eveneens veel hinder van rheumatiek s nachts sliep ik onrustig en wanneer ik opstond gevoelde ik mij meestal zeer afgemat en lusteloos Het kwam menigmaal voor dat de urine met een branderig gevoel kwam en deze was immer troebel Tusschenbeide werd mi n ziekte zoo erg dat het miji niet mogelgk was het minste werk te doen en ofschoon ik dikwijls hiervoor onder behandeling geweest was kwam ik hiermede nieti verder Het gebruik van Uw pillen bracht lichter dadelijk een groote verandering in mgb toestand en na den vijfden dag bekwam ik veel verlichting ik verloor veel zanderig bezinksel en thans gevoel ik mjj veel sterker en kan ik van de pgn haast niets meer waarnemen Uit erkentelijkheid zal ik gaarne de eigenschappen van Uw geneesmiddel aan eventueele Ijjdera kenbaar maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek Ie maken op elke wjjze die U goeddunkt Spreek langzaam en duidelijk wanneer gU Foster s Rugpijn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats hebben Zö zijn te Gouda verkrijgbaar b j de Heeren Wolft i Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 175 voor één of F 10 voor zes dooien Verspreide Berichten i 1 Frasxeijk Te Narbonne heeft een indrukwekkende manifestatie plaats jehad van 60 000 personen ten einde de openbare macht er voor te waarschuwen dat ernstige complicaties z n te wachten wanneer niet ten spoedigste wordt voorzien in de crisis in den wijnbouw Wordt Frankrijk armer t Volftens de Matin ztjn de inkomsten aan successierechten sedert 1905 achteruitgegaan met 2U2 milliard DBITBCBLlirD Gisteren is wijlen Krnpp s tweede dochter mejuffronw Barbera met baron Von Wilmowski getrouwd De jongedame heeft geen aandeel in de staalfabrieken en de kanonnengietergen maar haar vader heeft haar hg testament 18 miliioen gulden nagelaten EHaKLUD In het Lagerhuis werd gisteren gezegd dat het thans weer rastig is ig ËngelschIndiS Te Armisar blijkt het gepeupel aangevoerd te ziJn door inlandsche studenten een aanval op het postkantoor werd door de politie afgeslagen Spinx De laatste berichten omtrent den afloop der Senaatsverkiezingen melden dat gekozen zyn 101 conservatieven 23 liberalen meest tegen hun zin 4 democraten 6 republikeinen 5 Charlisten 4 regionalisten 6 onafhankelijken Do liberalen zullen meest voor hnn mandaten bedanken BusLisn De regeering gaat voort met het onderdrukken van de reactionnaire maatregelen vanwege den bond van het Russibche volk In het hoofdkwartier te Petersbufg is weer een inval gedaan TOEKUX Saa Doitioh lyndiout kraag Tjtrganniiig tot droogleging van de zoutmoerassen te Konia Klein Azië en de uitgifte van een leening groot 21 2 miliioen pond KOBEl De Japansche hevelhebber in Korea heeft opdracht gekregen verzet aan te teekenen tegen de nog steeds voortdurende aanwezigheid van Russische troepen in dat land Blanken uit Schoonhoven xcvm Het loopt met de vrienden toch de spuigaten uit niet waar de Grugterr Heeft de Provinciale Bond van BoomschKatholieke Kiesvereenigingen in Zuid Holland me daar op Zondag 23 April vergaderd onder het oog van regeering en al wat maar voornaam is onder het raam van den Orooten Bram vader der Coalitie 1 Is het niet om lureInnrsch te worden Ja en het ergbte is nog wel dat er juidt een voorstel werd gedaan om niet meer op Zondag te vergaderen dat met grooU meerderheid van stemmen werd veritorpen En of het spel zoo sprak den volgenden dag kwam in het eigenste Haagje het Congres voor Zmdagtruil samen waar onder meer ook sprak de R K Professor Aergenent En deze brak een lans voor de verslaggevers van de pers dat het vergaderen op Zondag dan toch eindelijk eens mocht ophouden I Vreemde klank zeker in de ooren der broeders die den vorigen dag op de vergadering besloten hadden het niit te doen En gij moest ook weer om gemoedsbezwaren thuis blijven Naar ik hoor was je als Voorzitter van Patrimonium ter vergadering uitgenoodigd Voel gij je nog wel lekker zoo samen op één stoel waar Bram RomeDordt opgezet heeft t Ik meed het te moeien betwijfelen Want wat je daar Zondag 28 April in den Haag hebt zien gebeuren is toch nog maar een peuleschilletje bij wat je hier Dinsdag 30 April hebt moeten aanschouwen Is me daar Jan Valk en Piet Greup uitgenoodigd om de opening der R K School bij te wonen Dat zijn ze tis Wethouders van Schoonhoven pro forma verplicht Maar niet verplicht waren ze om de mis in de kerk hg te wonen Wat zeg je daarvan Qruyter f Zou Jan Valk zjjn Heidelbergschen Catechismus in den zak hebben gehad f Waartoe de politiek al niet voert hé Jan Gaat soms de verbroedering en sameusmelting ook door op de christelijke erve f Worden ook daar de palen en staketsels weggebroken als in Engeland Moet Kn psr dat piijn ouden dag nog beleven Hj zou het verdienen Want hij heeft door zijn demago gischheerschzuctatig gcdoe al wat corruptie teweeg gebracht En wat zeg je van die grondkwestie bj den bouw der Roomsche School Het is een schandaal zoo eigenhandig en brutaal op te treden Dat neemt me daar grond in beslag zet er hekken neer of we in den tijd der Batavieren waren Kjik Jan dat had een particulier een paganiit eens moeten doen Dan had je Valk en Oreup en de joggles eens gehoord Geen steen was er blijven staan Nu leggen de heeren het hoofd in den schoot en zij laten het aan Valk en Greup over Alles staat in het teeken der verkiezingen Wat een corruptie wat een verval Corruptie spreekt ook uit de wijze waarop de Christelijke jeugd vooral Zondags de openbare school plundert en bekladt Ruiten ingooien ie aan de orde van den dag Met groole letters in allerlei scha keering van kleaterige beginners tot artistieke teekenaars toe staat op de muren te lezen Apenhok en andere liefelgkheden De omtrek wordt dikwijls herschapen in een mestvaalt En wij weten heel goed uit welken hoek de wind waait wg zien dat werkje rnstig aan tot tgd en gelegenheid Maar één ding geven wg bg den bouw der nieuwe school in ernstige overweging Zorg dat de school beschermd worden zal tegen de fanatieke aanrandingen van doldrieste Christeiyke Jinchelingen en de aanvallen van schoonmakende vrouwen Ik heb al meer gezegd en in den Raad heeft Schrender het t evestigd wjj doen in alles grootsteedsch Twee gasfabrieken in 10 jaren een Watertoren van f 110 000 een trambaan waarover de heele wereld in rep en roer komt eenige scheeve torens é la Pita en nu komt daar nog bij te noteeren in de analen der geschiedenis van de roemiuchtige regeering onzer stad anno 1907 n f du Teeduneehole alemede die FramOMtiehe en Oieteche echoie vertoonen bedenckelicke Uehenen mm êcheurtn ende verrakkingen zooalt die zich tmordoen in die Beurze van Ametelredamme Zeshonderd duizend Waalsche steenen Gaan van den Lekkant stadswaarts henen Daar bij het Doelenplein Vindt Valk geschikt terrein Dagen lang wordt er gereden en getaat Het wordt een berg een zware last Maar de aangeplemite grond Komt in verzet terstond Dat merkte Graves in de Teekeoschool Wtt d li t oa aptnkosl f Of ataat da boel niet scheef f Wel ja zoo waar ik leefl De deuren sluiten niet En daar wat scheuren net Zon hier een onderaardsch vnlcaan Een Qeisert of zoo iets bestaan Maar t raadsel lost zich spoedig op Jan Valk geeft Hensens op zijn kop Hoe hg zoo stom kan wezen Hier steenen saam te lezen I Hij had eerst moeten heien Alvorens steen te rijen Heien heien is toch het parool Sinds de verzakking van ons Kapitool In de Doelun staat Nn bet is te laat Beschermd door prikkeldraad Een steenhoop neergesmakt Tot hg ook dMr verzakt Bouw niet op veen ook niet op Valk Zonder heipaal en beste kalk Wie dezen raad Versmaadt Staat Vroeg of laat Op straat JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENERAAL T W K K U B H J im B R Vergadering van Dins g 7 Hei Het Tiend sfscbafSngsdebat wordt voortgezet en wel over de door de Regeering aangebrachte wijziging strekkende om te bepalen dat belanghebbenden tegen besluiten van de schattingscommissie en van de commissie van beroep kunnen opkomen by den burgeriyken rechter De heer Patyn diende nog een amendement in om het ontwerp in den ooispronkelgken vorm te handhaven en deze voorziening hg den burgerlgken rechter niet toe te laten Daarentegen achtte de heer Tydeman het door dè Begeering voorgestelde een verbetering van het ontwerp lerwgl ook de heer van Idsinga en de minister het amendement bestreden Na verder langdurig debat werd bovenbedoeld amendement Patyn verworpen met 34 tegen 25 stemmer Deze Regeeringswgziging werd goedgekeurd Voorts werd nog bepaald dat de vrykomende pachter als verbooging van de pachtsom zal hebben te betalen 7 10 van de zuivere tiendopbrengst en niet gelQk het Regeeriogsbntwerp aanvankeiyk wilde 3 5 van het bedrag der onzuivere opbrengst In discussie kwam nog een amendement van de commissie van rapporteurs strekkende om ten einde den afkoop van tienden te bevorderen te bepalen dat zoo de tiendplichtigen zulks verlangen de Staat het geld voor den afkoop zal betalen tegen vergoeding van een tiendrente van 5 44 in plaats van de gewone tiendrente van 5 65 De heer van Citters stelde hierop een subamendement voor bedoelende om den pachter van tienplichtigen grond waarvan de tiendplicht is afgekocht gedurende den nog loopenden pachttgd aan den verpachter niet 5 pCt doch slechts 3 I pCt van het bedrag van den afkoopprys te doen betalen als verhooging van de pachtsom De heer van Wgnbergen drong by de Regeering aan op het doen uitgeven vaneen populaire uiteenzetting van de wgzewaarop men tot vrywilligen afkoop van tienden kan komen N Nadat de commissie van rapporleurs get subamendement van den heer va tMsiaga overgenomen had verklaarde de RigeeriBg dit gaarne te willen doen en nam ook t amendement van deze commissie over Alle overige artikelen werden daarop goedgekeurd De eindstemming zal op een nader te bapalen dag plaats hebben Hierna kwam aan de orde de aanvullingsbegrooting van Buitenlandsche Zaken voor 1907 bevattende een krediet van f 100 000 voor de ontvangst van de tweede Tiedesconferentie De minister van Buitenlandsche Zaken het ontwerp verdedigende wees er op dat waar deze conferentie een goed omlgnd program heeft het te verwachten is dat de beraadslagingen een vrnchtdragend resultaat zullen hebben Omtrent de instructies aan de Nederlandsche atgevaardiüden verstrekt kon de minister geen mededeelingen doen Het verheugde hem uit het afdeelingsverslag te hebben kunnen constateeren dat een groot deel der Tweede Kamerleden de gunstige meening welke de Regeering omtrent den uitalag der conferentie koestert deelt Het denkbeeld van een biyvend kunatwerk als herinnering aan deze conferentie zal de Regeering overwegen De heer Schaper bestreed het krediet Het hoofddoel de ontwapening waarvoor de conferentie aanvankalgk was hjeengeloepen li op nitU oitgeloopan En wat erger ia men heeft het nit de nitlatinmin van den Duitachen Rgkskanselier kunnen bemerken deze conferentie zou nor mi schien aanleiding tot een oorlog kunnen geven Sprekende over den tsaar die h t initiatief nam tot deze conferentie verweet spr de Enlaische Regeering dat zy op beest achlige wgze de onderdanen behandelt De Voorzitter zei deze uitdrukkin ni ite kunnen toelaten De heer Schaper wil dan sproken van de Russische bureaukratie die do Russische onderdanen op beestachtige wijze behandelt Met een fiasco der conferentie in het vooruitzicht willen de sociaal democratische Kamerleden niet meedoen zy znllen dan ook tegen het ontwerp stemmen De heer Thomson vroeg o m den minister of het niet mogeiyk is op de conferentie de vraag te doen voorleggen om te komen tot het demokratisch denkbeeld verkorten oefeningstgd in afwachting tot het peil der beschaving zoodanig ryst dat de legers geheel kunnen worden afgeschaft Na ver jchillende door interrupties onderbroken replieken verklaarde de minister ts zullen overwegen of bg op bet denkbeeld van den beer Thomson de aandacht vu onze gedelegeerden ter Vredesconfereuös kan vestigen Het krediet wordt daarna toegestaan met 64 tegen 7 stemmen Tegen itemden de sociaal demokraten ei de heeren Thomson en Noltiog Zonder stemming wordt hierna goedgekeurd het wetsontwerp tot wyziging van de Hinderwet strekkende om de bepalingen dier wet toepasseiyk te maken op het elektrisch bedryi By de behandeling van de wetsontwerpen betreffende de spoorwegen Gouda Schoonhoven s Gravenhage Voorburg Leiden eu Gouda Ondewater oppert de heer Treub er bezwaren tegen dat de Staat een oude maatschappg die in niet al te beste Snancieele omstandigheden scbynt te verkeeren financieel gaat steunen Verder wraakte spr de berekeningen in deze van de Regeering en wyst by op de concurrentie van de te vet wachten elektrische tramexploitatie den Haag Voorburg Morgein uur voortzetting emeng de Berichten Men n eldt nit Delft In den laatsten tyd werden uit verschillende gebouwen der Technische Hoogesihool te Delft rgwielen van studenten en assistenten ontvreemd zonder dat het gelukte den dader te snappen Gisterennamiddag echter is het der politie gelukt den dader op heeterdaad aan te houden toen hy uit het gebouw aan den Verwersdgk voormalige geweerwinkel een rywiel van een assistent medenam De aangehoudene blgft halsstarrig weigeren zju naam enz op te geven en houdt tich waanzinnig Uit Eindhoven meldt men Aan de sigarenfabriek der firma Aalfs en de Jong is bedennamiddag door een twintig man de arbeid neergelegd Een merk dat voorheen handwerk was en waarvoor 60 cent werd betaald is veranderd in vormwerk dat met 46 cent betaald wordt De werklieden eischen een hooger loon en daarentegen heeft de patroonsbond de loonregeling der firma A d J goedgekeurd Nader meldt men De patroonsbond heeft besloten om indien Vrydag voor 12 uur by den bond geen schritteiyk bericht inkomt dat alles weer op den onden voet zal doorgaan Zaterdagavond de fabrieken van de bg den patroonsbond aangeslotenen te sluiten Men meldt nit Delft Op verzoek van den limnnadefabrikant F J Th van Koeken te s Gravenhage is tegen de redactie van het soc dem weekblad De Wekk r alhier proces verbaal opgemaakt wegens smaadschrift Genoemd blad bevatte voor eenige weken een stukje waarin gerept werd van loonen en arbeidsvoorwaarden geldende voor een kioskhouder alhier by genoemden fabrikant in dienst en dat tot opschrift had het woord Schandelgk Deze publicatie is aanleiding tot de vervolging De Petit Parisien deelt een vreeseiyk geval mede van sebyndood dat te Sarbazan gebeurd moet zgn Daar stierf dacht men eenige dagen geleden een j rage vrouw na een korte ziekte s Anderen daags word ze begraven Kort daarna hoorde iemand uit het nog open graf geklop hy waa schuwde den burgemeester en yiings werd de kist geopend de vrouw bleek nog levend Hen diende baar opwekkende middelen toe zy kwam overeind maar viel toen achterover en was werkeiyk dood Hen meldt Ta Pyiebrng by Ueppel ia hedenmorgen da gehuwd rrsaw Q Vlot n d r ras drie kinderen zonder eenige aanleiding door oen messteek in het onderlgf zoo zwaar gewond dat zy by de afzending van dit bericht stervende was Do dader is gevat en bleek te zgn H v B 39 jaar geboren te Deventer laatst gewoond hebbend te Amsterdam doch de laatste jaren zwervende Stadsnieuws 8 Mei 1907 GOUDA In de gisteren avond gehouden vergadering van de Kiesvereeniging Burgerplicht werd tot bestuurslid in de plaats van den heer WBokhoven die bedankt had gekozen de heer C G Spit Tot voorloopige candidaten voor de Provinciale Staten werden met groote meerderheid gekozen de hh Mr D N Brouwer te Gouda en K Schouten Hoogendgkte Woerden Gisterenavond ten ongeveer half negen is naby de Reenwgksche sluis met fiets en ai te water geraakt de 18 jarige v L die voor zgn patroon aan de Reenwgksche brug vleesch had bezorgd Onmiddellijk is men gaan dreggen doch eerst beden nacht ten ongeveer een uur werd bet Igk opgehaald waarna het per vaartuig naar de onderlgke woning is vervoerd Heden slaagde te Utrecht voor de akte lager osderwgs mej A C de Mink alhier Gisteren is door de Rechtbank te s Gravenhage het faillissement uitgesproken van J Bol melkverkooper te Alphen a d Rgn aan de Gouwesluis rechter commissaris mr A E Croockewil curator H Ie Conltre burgemeester van Bodegraven AmiERSTOL 7 Mei Door de liberalen kiesvereeniging alhier zgn voor de a s verkiezing van leden voor de Prov Staten candidaat gesteld de heeren K Schouten Hoogendyk te Woerden en H J Nederhorst te Gouda OoDEBKBRK A D IJsEL 6 Moi Naar aanleiding van het bericht in het vorig nr betreffende het niet stoppen von den avondtrein aan onze halte kan reeds thans worden medegedeeld dat de sneltrein uit Gonda van 7 19 7 39 alhier stilhoudt te 7 32 7 52 Het bezwaar is alzoo opgeheven INOSZONOEN i Gonda 8 Mei 19071 Een ieder zg aanbevolen thans te bewonderen de Kersappel staande naast de remise van den stoomtram aan de Ccabethstraat welke in volle bloei is Een bezoek aan het schoone Bergen IJzendoornpark loont de moeite en het is te hopen dat van politiewege aldaar voldoende toezicht is om bloemenroof en straatschenderij te voorkomen immers het park en de bloemen zgn voor het genot van iedereen klein of groot arm ol tgk EEN BLOEMENLIEFHEBBEB 394 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Woensdag 8 Mei No 10613 f 25000 10548 f 2000 17766 en 6480 ieder f 1000 12267 f 400 1223 f 200 0 7634 9286 14616 14635 en 18617 ieder f 100 Pryzen van f 65 1 2476 6060 9026 11676 16003 18265 28 2549 6165 31 11784 5 76 41 2600 89 46 11807 52 81 72 2788 6277 48 11 64 83 96 2904 82 9158 71 15137 91 UI 3030 6318 9291 75 62 18317 45 44 6509 96 79 84 18447 62 68 78 9321 80 97 73 294 72 6680 64 87 16242 18653 378 3108 98 83 11906 46 62 437 33 6701 9427 13 78 95 96 45 33 30 81 16366 18607 564 6060 61 9587 12000 16400 19 73 3276 68 9601 89 91 39 623 3445 6820 94 12100 16617 65 38 3502 40 9722 37 93 63 711 9 63 28 71 16650 86 79 15 6913 67 12264 92 90 94 48 32 9806 96 15773 18772 882 3666 7048 87 3773 714T 53 12440 16933 82 57 12513 90 96 905 3843 49 89 67 16005 18826 36 3938 75 9969 12649 43 48 62 45 82 10134 12704 16156 57 58 4021 7227 36 22 79 96 68 26 7362 37 62 86 18962 72 4103 7428 47 66 16220 19126 84 15 87 10249 76 28 45 93 47 55 84 12861 82 19209 1001 86 86 87 64 16341 17 29 4277 7509 10842 74 16442 32 31 82 35 4304 36 39 52 61 39 71 94 16568 36 47 83 1106 43 7676 74 10938 16642 19897 83 82 66 51 19489 94 10433 89 16705 99 95 4402 1211 49 26 4576 91 84 1346 4636 90 43 1666 88 57 94 1606 4702 45 73 74 1709 7719 42 13063 20 19509 22 64 71 46 66 96 10507 13109 86 88 7864 37 56 16930 19618 65 71 61 48 44 7909 97 13234 94 97 46 10619 93 17017 19824 58 45 13368 23 32 60 47 69 28 47 77 52 13435 67 19913 34 36 41 61 78 4967 91 6003 35 61 8133 70 41 68 29 68 73 13535 17210 57 8235 10707 46 17353 76 92 58 82 17517 938314 77 13613 43 201488420 84 60 79 89 28 20346 43 99 99 20423 57 76 8700 66 28 31 20501 12 95 43 69 3 62 11211 14204 96 22 78 25 39 17874 77 8811 75 69 80 20622 64 11306 14532 17954 41 68 24 36 84 64 97 32 96 90 82 8916 63 14654 18060 20701 25 57 14881 73 20802 38 94 95 18103 78 9012 11410 14901 18246 20908 20 11501 15 51 2e Lgst No 19469 m z 19468 1810 30 56 10854 82 17618 20212 8635 10917 87 53 86 97 1931 5116 90 5263 2030 5353 2105 60 15 5403 96 11039 13796 8662 67 13816 17703 41 91 97 12 6511 47 16 21 90 2405 5628 17 5730 61 5923 4e Klasse 42 2204 7 2352 84 93 11128 14008 20 H A B KT B EBIOHTEN Ooada 8 Mei 1907 GRANEN De ongewone marktdag had voor het anikel granen al zeer weinig te bcteekeneu Tarwe Zeeuwache 8 30 i 8 60 mindere dito 4 Afwijkende o t o Polder 6 60 4 7 25 Nieuwe Zeeuwsche a Rogge Zeeuwsche 6 a 6 50 Polder ii Buitenlandsche per 70 kilo 4 Gerst Winter 4 Zomer 4 4 ChevKlier ƒ 6 25 i 6 75 Builenl ïoergersl per 70 kilo 4 Haver per hectoliter o 4 o Per 100 kilo 8 50 4 9 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 4 7 Kanariezaiid 7 4 ƒ 9 50 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad per 50 Kilo i f Erwten Kookerwten 875 4 9 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 70 4 6 90 Boenen bruine Boonen 8 4 10 Witte boonen a Paarden bootten 7 20 ü 7 50 Duiven boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amonkaansche ƒ 6 35 4 6 50 Kleine tonde 7 25 4 7 75 VïBMARKr Melkvee goede aanvoer handel vlug en prijzen zeer hoog Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 21 a 24 et per hall K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 19 4 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug i io 4 1 50 per week Vette Schapen handel van geene beteekenis Lammeren goede aanvoer handel matig 10 4 14 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 i 19 Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 69 partijen handel matig prijshoudend ie kwal 28 4 29 50 2de kwal 24 4 27 Noordhollanache Boter 1708 stukken van Vg KG Handel vlugger Goeboter 1 15 4 i jo Weiboter i 4 i io T K H K MAANDAG 8 APRIL Staattlumn ien PoETuaiL Oblig 3e Serie fr 060 3 69V Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RüSLiND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 74 AziE Japan Obligation 1899 4 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenla idsche Schuld Recepis f 100 IV 24Vi Bgpothiek Banken Aandb idem idem 4 9 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Scheepvaart Maatechappijen Pand Holland Gnlf Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Premieleeninfjen buLoiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvaageii DE NIEUWSTE MODELLEN Zomerraantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Bobes en Japonstolien met bjjbehoorende öarneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in c t rp concurreerende prijxen Aanbevelend VERSCHEIDENHEID Men meldt nit Mexico aan de New Yorksche bladen dat Guatemala aan Mexico de uitlevering heelt geweigerd van den Guatemalaansclien generaal José Lima die beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan den moordaanslag die den 7den April op den oud president Barillas te Mexico is gepleegd Mexico zou er aan denken de diploniatieko betrekkingen met Onatemala at te breken Volgens latere berichten nit Mexico en Saiina Crnz zou bevestigd worden dat Gnatemaleesche troepen den Muxicaanschen vuurtoren te S in Benito hebben aangevallen Twee Mexicanen zouden gewond zgn Het ministerie van bnitenliindsche zaken ts Washington en het GuatemaleescUe geaaataohap aldaar zeggen dat zg er niets van aflieten Verschillende schandalen din In de laatste jaren in de kringen der junge adellgke Beiersche officieren zgn voorgekomen waarbg bleek dat tal van deze officieren door hun zocht naar weelde of hnn verslaafdheid aan het spel slachtoffer waren geworden van een bende woekeraars hebben nu eindelgk aan de Beiersche justitie aanleiding gegeven tegen deze woekeraars een proces te beginnen Heden is dat proces voor de rechtbank te MUnchen aangevangen niet minier dan 16 personen staan terecht en men krggt een denkbeeld van den omvang van de werkzaamheid dezer beschuldigden als men verneemt dat niet minder dan 261 gevallen van woeker in behandeling zullen komen terwgl 768 getuigen zgo opgeroepen Let ToortLÏ op d Overal ADVERTENTIKN V Ondertrouwd F TIETER en J E BRINKMAN M M V L00i DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken teg ii concurreerende prgzen Unleggtf Tan Gis W ler Spreek Biur eo Electrisohe geleldingeD Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudêch Verlichtlng MagaxIJn DE AVOüDfilTER daar alles door bekwame fitters verriuht wordt EmBEFOTTANIBES Hen wnr lt verzocht JS t HiJKK te letten UIT aar Mtovzijii va Vl lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi ItoM en een hall en Mn Ned om Imet vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nerenstaani Merk volgens de Wet gedepooeerd Zich tot de oitvoenng van geeerde orders aanber ende J G BIJL JiandteélcBainif met rood ïottezw verkrijgbaar voorheen J BREEBAART Lz