Goudsche Courant, vrijdag 10 mei 1907

i o 10320 Zaterdag 11 Mei 1907 40ste Jaargang ftOüDSöiE mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletocn So 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Telefoon o tt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel rae r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien töt 1 uur des midd Gemeen te werken van Gouda DINSDAG 28 MEI 1907 des namiddags ten t t nre znllen Burgemeester en Wetheaders van Ooudi tracbten aan te beateden Het vertouwen van de tweede Joageas Burgerschool Aanwijzing in locu ID en 22 Mei a s te 2 nre InliclitiDgen dagelgks tnssclien 9 10 nre op het Stadserl waar bestek met teekening tegen betaling van 50 cents verkrijgbaar is Franco per post adres GeraeenteBoaw meester ad 60 cents lEVBRINOJiü SPEL De MAJOOR GARNIZOENS COMMANDANT te GOUDA al op WOENSDAG den 15 MEI e k des middags te IS are te zijnen bnreele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkearing van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden de levering van 700 KA QEROOET SP£E en 200 FEKELSPE oi zooveel meer of minder als zal blijken noodig te zijn gedarende het tweede halfJaar loot ten behoeve van de menage dei Soldaten alhier in garnizoen Nadere inlichtingen omtrent deze levering kannen worden ingewonnen bi den EersteI aitenant Kwartiermeester ten bureele Jern alemstraat Dé Majoor I Garnizgens Commandant voornoemd A L BOONACKER Gouda den i Mei 1907 HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND EEKNISaEVINI Dijkgraaf ea Uoogheemraden Van Rijnland brengen by deze ter openbare kennis lo dat het gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen van 9 Mei tot en met 22 Mei aanstaande en wel het gaarderboek in zijn geheel ter Secretarie van Rgnland te fMim op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 aur en nittreksels ait het gaarderboek op de gemeente SecretariJin van de booldplaatsen der districten 2o dat de ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus niteriyk op 80 Mei e k schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de VereenigJe Vergadering moeten hebben ingezonden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf P A PIJNACKER HORDIJK Secretaris Leiden 4 Mei 1907 HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder Sinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 makkalyluto rMUiiüiliUl TOW Hncca m vooral damM i IQnderschooawirk U lie Appntuur Ttn C II Maitar k Ca Bwlll Bntk Slr 14 M n IMtt goH lA op n m en febriekuneck Vafkrvifeiirby Hmtm WlikellirrliiMlMwirift elMlarli erMwy aM aii Qtm ul OHat hr W tsreMtM ArMM Gond Drik van A BRINKMAN Zs PAARDEM van Ie American Petroleum C Publieke verkooping op 14 Mei 1907 W alenburgerweg Nos 79 83 ROTTERDAM In aaii§liilling op de reed § geplaal§ e adverlentie deelea wij mede dal de Paarden te bezlcliligen zijn op ZONDAG 12 MKI van 8 4 uur en MAA XDAG 13 MEI van lO l uur V D PUT HARCKSEN Deurwaarders GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaiiiJn Gedempte Binnenrotte t54 Telet liS99 Ze MaqaxUn West yieuwlanfl 9 nabij Station Beun Telef 46S7 VERHOREN INRUILEN SThHHEN REPAREEREN DE PHONOLA dat ilUks in onze Salons te honren PBJKDLAP IANO MWS PEOMIST I acmalogeeii Poedervorm is het penigste helpend middel tegen nioeilarmoede nieekmueht Xenuwctmakte Uoofdplfnen miapelaothetd Onmachteu Wermagertng en Vermlndertng der UcIinamtkracMen aemalogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwyzing f 1 50 Eeiiige fabrikanten 11 v SCIIAIK Co Den Haag Verkrngbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iiouda A BOUMAN Uoordrerht PINKSE NuuMrkerk ad Umi N VAN ZËS8KN SchoonhoMen B v WIJK P W v EDE Chtdeaattr A SCHEER Bmttrecht K VAN DEH HEIJDEN Reeumjk F v d SPEK Moereapelle D r d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddmgneen P A db GROOT A u JONGH OudenaUr J P KASTELEIN Fohbroeierdam D BIKKER Bmichop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloost rflonc a Paulo Abdij bestaat niet due Siroop van geenerlei waarde 8anguinose Wlnnm J lauguino§uni In vaciio Zuiver plantaardig bloed makend middel De Sangninose verdient voor velen verre de voorkenr boven de gewone Staalpreparaten Waarom P Gewone Staalpillen 1 de Sangninose bederven de maag versterkt de maagr benemen de eetlust wekt de eetlust op maken dikwijls het bloed zuivert en verrykt het onzuiver bloed Daarom is Juiet in hel voorjaar een dlnke Sangninoseknar zoo aan ta raden Zes flacons Sangninose doen wonderen aan bet gansche gestel Maar zorg dat gg de echte Sangninose krggt nit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prtis per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Voor allen die lijden aan een zwakke borst is het middel V genhonig voor Hoestenden I 1 per flacon Te Gonda Firma WOLFF Co Westhaven rAS DAM Jb Co den Haag Noord Brabanlsch Schoen m LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegnteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe repiratiên en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een moDSter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toege zonden Kan ingegmen worden t Koffie Thee Melk Liimr Alrnnt Bier Water if in M voedsel zonder da het noodig ie dat de dronkaard er tets van a weet Het COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz b j den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEK werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan hg z ne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiseli k geink van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jafr verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld CCZAmSTITUTEa1 d o Kg r d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE MOBEBLAÖKM zgn beslist die der Firma TUE LADIES JOVKSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEli met een gratis geknipt patroon THE BAZAAK OF CHILD BESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FBAAOT Vu Boelehandelaar Proef nummera AUe met koatel HoU Bijvoegtel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n elfeeer getchiMerde PorIreUeH FelutureBogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Qeill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraag Boitel H BOOAEBX Jl Co Agent Toor ÖOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg hg wien modellen te bezichtigen zijn Kleinbandel io sterken drank BURGEMEESTER en WKTHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 13 lO der Drankwet ter openbare kennis Dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om vcrlol voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van W van fiergen m de benedentocaliteit van het perceel Onder de Boompjes wijk P No 316 Binnen 3 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleeoen van het verlof schnttehjke bezwaren inbrengen Gouda den 10 Mei 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secietaris BROUWER l Miltenlaodsch Uverzichl Ondanks al de herrie die te voren was gemaakt ondanks ook het feit dat de geestelijkheid niet mededeed heeft het feest van Jeanne d Arc Dinsdagmorgen zonder eenig incident en et groeten luister te Orleans plaats gehad Een groote menigte woonde de plechtigheden en den optocht hij en de stad was mooi versierd In den vroegen ochtend hadden KathojMke dames een circulaire versj reid waarin zij protesteerden tegen het gebruik van den standaard van Jeanne d Arc in den optocht Het gemeentebestuur had echter een tegenmanifest gepubliceerd waarin werd betoogd dat deze standaard het eigendom der stad was en dat er dns door het gemeentebestuur vrijelijk over mocht worden beschikt De politie had uitgebreide voorzorgsmaatregelen tot bewaring van de orde genomen Het Spaansche volk begint wat zenuwachtig te worden omdat de bevalling der Koningin die volgen de uitspraak van den lijfarts der Koninklijke familie reeds plaats had moeten hebben zich nog altgd Iaat wachten Men is nn tot de conclusie gekomen dat de lijfarts iich in zgn berekening een maand heeft vergist en het publiek eischt nu het ontslag van den onbekwamen esculaap Deze qnaestie schijnt de aandacht van de groote massa veel meer in beslag te nemen dan den uitslag der jongste verkiezingen voor Kamers en Senaat Te Napels heeft men een griezelige ontdekking gedaan YevTlletoW VERVL OGEN G ELUK 11 Vol ontzetting staarde ik hem aan KoenraadI fluisterde ik lieve lievebroeder 1 Dan werd hg stil voor enkele oogeublikken Maar weMra begon het weder Chrisje Chrisje mijn blond zusje watben je mooi geworden I Ach als jewist hoe t mii gegaan is hoe ze mg gehoond hebben gegriefd en pijn gedaan deoenschen daarginds Kan ik het helpen dat mijn moeder Hjj lachte bitter een schaterlach die miJ pijn deed Maar zie je kwajongen thans waandeij het woord te richten tot zijn tegenstander die hg had uitgedaagd het is Je slechtbekomen slechter dan mg Een tweedrie Er op los I Nn zat hiJ rechtop in zöu bod woest om ich heen slaande als stond hg in het gevecht tegenover zijn vijand doch da wond aan zgn hoofd dwong hem spoedig kermend in de katieiiB terag t zinken Het is gebleken dat de beambten van de directie der stedelijke begraafplaatsen de Igken van hun kruisen kransen en andere versierselen en kostbaarheden beroofden en deze verkochten aan de winkels voor korkhofbenoodigdheden Verder ontdekte men dat de beambten de lijken van vrouwen na de begrafenis weer opgroeven om dezen het haar af te knippen en het aan kappers te verkoopen die er valache vlechten enz van maakten Heel do Italiaansche pers is vol van het schandaal De Loudansche Nation een rndikaal weekblad heeft een hoofdartikel waarin zg naar aanleiding van Billow s jongste rede over de buitenlandsche staatkunde de oorzaken van Dnitschland s vereenzaming en zijn alkeer van beperking van krggstoerustingen nagaat De Nation stelt de instemming vast waarmee Bülow s betoog bii alle burgerpartijen in den Hgksdag begroet ia Uit die houding blijkt een diepgaand verschil tusschen beide landen waarmee men rekening dient te honden De Duitsche regeering wil over het vraagstuk van ontwapening niet eens beraadslagen daar de beraadslaging alleen reeds het geloof van de Duitbchers aan kanonnen en oorlogsschepen zon kunnen verzwakken De Duitsche regeering redeneert aldus In andere landen schiet de vredesbeweging op en plaatst zg die volken in het nadeel tegenover Dnitschland dat voor vredespropaganda ontoegankelijk is en daarom een oorlogsznchtigen geest aankweekt Gaat dit zoo voort denken de Duitsche politici dan zal Dnitschland voortdurend in sterkte toenemen De Dnitsche regeering ziet niet dat hare aan de vrijheid vijandige houding haar vereenzaamt Vroeger dacht ziJ dat Delcassé haar vgand was nn draagt zg die rol op Eduard VII over Maar de vijand van Duitechland is zijn eigen reacti onaire binnenlandsche staatkunde Het ontwapeningsvraagatuk zal niettemin op de Haagsche conferentie ter sprake komen De Engelsche regeering besluit het blad heeft hare voorstellen zonder bggedachte gedaan Ook de reizen van den Koning kunnen aan den toestand in de wereld niets veranderen aangezien een Engelsch koning een andere coustitntioneele plaats inneemt dau men hem van het standpnnt der Duitsche staatkunde toeschrijft De Fransche Kamer is gisteren gekomen en dadelijk zijn de aanvallen op Al waartoe menschelijke wetenschap en liefdergke toewijding in staat zgn werd aangewend Nog denzellden nacht kwam de dokter tweemalen biJ hem aan bed en leerde mg hoe ik de verkoelende doeken op zgn hoofd moest leggen en den lijder den verIrisBchenden drank moest reiken Tegen den morgen werd hij allengs stiller en slnimerde eindelijk in Toen zonk ook mijn hoofd tegen denlenning van den stoel en ik sliep in doch de zon was naaif ijks boven de kimme toen ik opschrikte In het vertrek heerschte een spookachtige stilte zelfs hoorde ik ternauwernood ziJn adem maar toen ik mg over hem heenboog kermde hg zacht als werd hiJ door hevige pijnen gekweld Koenraad fluisterde ik heb je ergepgnf Het brandt mjl klaagde hg het brandtmij in het hoold als de gloeiende vuren derhel maar nog veel erger in mgn hart Ik knielde naast het ledikant neder Hg sloeg de armen om mgn hals en trok mgn gelaat tegen het zijne HiJ ilnlsterde telkens onderbroken bgna rochelend OliriitUBt bobben elkau tltüd Clemeuoeau begonnen De voorzitter der Kamer deelde mede dat er zeventien iitorpellaties zgn ingediend over de politiek dor regeering over haar houding tegen de onderwijzers syndicaten over het coalitierecht der ambtenaren over het optreden tegen de leiders van de arbeidersrereenigingeu over de maatregelen tegen reservisten in één woord over alles en nog wat Clemeuceau meende dat het beste wezen zon de besprekingen te beperken tot die over de algemeene politiek der regeering en haar houding tegenover de syndicaten Sij de besprekingen bleek het weldra dat Clemeucean er op zal moeten rekenen ditmaal ook de sooialisten tegen zich te hebben Da afgevaardigde Poulain verklaarde zelfs dat alle groepen der Hepublikeinsche meerderheid met de onsamenhangende regeeringspolitiek ontevreden zgu en dat de slapheid het gebrek aan kracht van de regeeriug elke hervorming tegenhoudt Waar de linkerzijde op die wgze Clemencean aanviel daar wilde de rechterzijde natnurlgk niet achterblgven De nationalistische afgevaardigde Gauthier de CISgny begon een zijner merkwaardige requisitoiren tegen het Republikeinsche regime dat noodzakelgk Frankrijk tot den ondergang voeren moet vooral wanneer aan bet hoofd staat een man als Clemenceau wiens staatkunde dow Qauthier de ontkenning van alle beloften wordt genoemd Met zjjn bewonderenswaardige luchtigheid verklaarde Clemenceau bereid te wezen zgn ambt neer te leggen zoodra een meerderhe d uit de rechterzijde in staat was do regeering te aanvaarden Maar of het zoolang duren zal voordat Clemenceau genoodzaakt zal worden het bewind op te geven is niet waarschijnlijk er worden reeds nu plannen gemaakt voor een ernatigen aanval op de regeering In het Engelsche Lagerhuis heeft de minister voor Ierland Birrel gisteren zjjn plan voor een lersch zelfbestuur ingediend Het plan door Birrel opgemaakt zal Ierland geven een Administratieven Raad bestaande nit 82 gekozen en 2é benoemde leden Deze Raad zal toezicht hebben op alle departementen van beatunr behalve op de politie hjj zal ook niet in de gelegenheid ziJn belasting te heffen De thans voor den lerschen dienst bestemde gelden znllen met eenige verhooging voor de departementen van bestuur worden besteed De suprematie van het Rjjksparlement zal worden gewaarborgd de onderkoning zal de besiniten van den Administratieven Raad zoo zielalief gehad help mg opdat ik niet ten gronde ga I Help mij opdat ik niet onderga in de ondankbaarheid mjjns harten en de onrust van mgn ziel Bljjf hg mij Chrisje jij bent goed en braat en ik ach hoe zal t met mg nog afloepen I Ik trachtte hem te troosten Het zal je goed gaan Koenraad Alleszal terechtkomen Je zult gezond worden en bjj ons blijven wonen in vrede door liefde en zorgvolle toewijding omringd als in den enden gelukkigen tjjd toen wgnog kinderen waren Geef den moedniet op Koenraad en deuk aan de spreuk die boven de deur van ons huis staat endie JiJ zelf voor mjj hebt vertaald Gij oHeer lijt mgn heil wat kan de menschmg doen I Een spotlach speelde om zijn bleeke lippen Meen je dat inderdaad fVol ontzetting riep ik uit Maar Koenraad 1 Moge God je diezondige taal vergeven I Hg trok den arm waarmede hy mg omvat hield terug en wendde het hoofd af zoodat hij thans tegen den muur lag Toen vervolgde hQ op bitteren toon Ach ik zie het wel niemand is instaat my ta begrjjpen ook ju niet I Hoe zon jy ook kunnenP kunnen onderwerpen aan de goekeuring der Kegeering Het plin van Birrel is dns geen volledig zelfbestuur in te voeren in Ierland maar een soort contrdie op de bioiienlsodaobe zaken van Ierland door de gdtozon vertegenwoordigers van het lersche volk Dit stelsel door de Daily Mail geken i schetst als de onvermjjdolgke overgang naar Home Rule wordt door Balfour ge noemd de meest ongergmde manier om het lerscbe plaatselijke bestuur in te richten die ooit verzonnen is en daarom scherp veroordeeld De lersche nationalisten echter zoo zeide Redmond zullen het plan aanvaarden omdat zij niet gaarne eenigen maatregel zonden verwerpen die geschikt scheut om de invoering van Home Rule te bespoedigen En het Huis keurde met 416 tegen l2l stemmen in eerste lezing het ontwerp van Augustine Birrel goed Te Belgrado is een groote vergadering gehouden van Serviërs uit het diocees van Veles Dihia OudServië Op die vergadering werd een motie aangenomen waarbij de wensch wordt uitgesproken dat de metropoliet van het kerspel Veles Dihia waar moer dan 5000 Servische gezinnen wonen tegen 100 Qrieksche gezinnen zal zgn van Servische origine opdat hjj de wenscfaen en de nooden van het Servische volk zal kunnen begrijpen Deze motie zal worden gezonden aan denSultan de Sublime Porto aan den oecomenischen patriarch aan de vertegenwoordigers der groote Mogendheden te Belgradoen te Constantinopel aan den inspecteur generaal Hilmi Pacba en andere betrokkenen De aandacht van alia politieke partijen is thans gevestigd op de verkiezingen voor den Rjjksraad in Oostenrgk Hongarge die Dinsdags a s zullen plaats hebben Totnn toe bestond de Rijksraad uit 425 leden Voortaan zal bg bestaan uit 516 leden Volgens de nieuwe kieswet gebaseerd op het beginsel van algemeen direct stemrecht beschikt thans elke nationaliteit over een bepaald aantal mandaten zoodat de strgd niet zoozeer tusschen de nationaliteiten onderling zal worden uitgevochten als wel in den boezem van elke nationaliteit tusschen clericaleu liberalen en socialisten Zoo zullen van do 108 mandaten welke den Tsjechen zijn toegewezen de Jong Tsjechen waarachijnlök 50 60 mandaten verwarven de clericale Tsjechen de reet Daarop antwoordde hjj niets meer hoe dringend ik hem ook om n enkel woord smeekte en weigerde epjjs en drank Maar ziju ademhaling ging sneller en toen het avond werd worstelde hg weder tegen een heftige koorts en sprak allerlei wartaal De arts voorspelde dat dit ijlen nog heviger zon worden en gaf weinig hoop indien de koorts niet spoedig week Wee en kommer hadden hun intrek genomen iu ons vreedzame hui Wieijemoei die tegen den avond met de jonge weezé was teruggekeerd wrong vol vertwijfeling de handen en jammerde dat hg sterven moest want toen zg door het alotpark waren gereden had zij duidelijk een hond hoeren huilen Ook vader bleef het treurige nieuws niet onbekend Wiesjemoei achtte het zich tot plicht het hem mede te deolen Toen zij van hem tot ons terugkeerde berichtte zg ons dat hg heel stil lag en geen woord had gesproken MiJ was het droef te moede maar ondanks al de treurigheid om mg heen was een vaag gevoel van tevredenheid mijn gemoed binnengeslopen Wordt vervolgd