Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1907

8 J Honweling 30 j W van der Kroeö 84 j GEHUWD C A Verstoep en C Baas te Ouderkerk a d IJsel Ootvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoflen met hybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in soAerp eoncurreerende pr jzen Aanbevelend Men denkt dat de cbriBteljjk aocialen in de nienve Kamer de meerderheid znllen vormen In een artikel in Morgenbladet verklaart Bjornstjerne Bjornson den oorlog aan re eering en tjlortingsmeerderbeid in Noorwegen wegens ban beslissing in bet taalvraagstnk Over een zoo gewichtige zaak mag alleen het volk beslissen zegt hg Een schande noemt biJ t dat een partymeerderbeid minachting toont voor t gezag van geleerden en letterknndigeo voor bet protest der scholen voor den dnizendstemmigen eiscb van een volksstemming Met vereende krachten zegt B B znllen wg ons verzetten van de gymnasiasten a tot den ondste onder ons Een volksstemming over de taalkwestie moet bovenaan ons verkiezingsprogram komen te staan En nu organiseeren Nog een zin nit bet artikel de beschaving is meer dan bet vaderland Verspreide Berichten Feabkeuk Niettegenstaande radicalen en socialisten by de deze week plaats gehad hebbende verkiezingen voor den Farijacben gemeenteraad afzonderlijk gegaan zgn gevolg van de politiek van bet tegenwoordige kabinet is er een sterke acbternitgang van bet aantal nationalietiscbe stemmen geconstateerd Het onderzoek naar de obrzaak van de mjlnramp te Conrrières beelt niet uitgemaakt dat bestuurders oi iiigenienrs aansprakeiyk konden worden gesteld De ramp op de Jena beelt tengevolge gehad dat het voortaan aan oorlogsschepen die in het dok komen verboden is ontplofbare stoffen aan boord te hebben in welken vorm ook De leesten te Orleans zgn voor zoover bekend ondanks de onthouding der geestelijkheid uitstekend geslaagd DUIISCBLAHD Door de aanneming Dinsdag van t voorloopig Dnitsch Ameiikaanscb handelsverdrag door den Rpsdag is de dreigende tarievenoorlog bezworen De Rijksdagzittingen znllen 15 Mei tot den herfst worden verdaagd De wet op de majesteitsbeleediging die een verzachting der bepalingen brengen zal kan vdór de verdaging niet meer worden algedaan Spaxji De einduitslag van de senaatsverkiezingen is thans bekend Gekozen werden 113 conservatieven 28 liberalen 5 democraten 7 onalhankeiyken 7 republikeinen 5 Sarlisten 6 Oatelanisten 1 integrist en 1 Katholieken BOSLAND De Russische socialisten die op Deensch grondgebied hun congres niet mochten bonden zgn naar Engeland verder getrokken Men mag benienwd zijn wat de Eogelscbe antoriteiten te bunnen aanzien znllen beslissen BINNENLAND STATEN GENERAAL T W K K O E U M B U Vergadering van Woensdag 8 Mei Bij de voortgezette behandeling van het wetsontwerp nopens de spoorwegen Qonda Schoonhoven sGravenhage Voorburg Leiden en Qonda Ondewater deelt de beer van Ggn mede dat ingekomen is een adres van de Bouwgrondm latscbappij s Graven hageVoorburg waarin betoogd wordt dat er geen aanleiding is een overeenkomst met de MaatBchappg tot Exploitatie van Tramwegen aan te gaan aangezien de bonwgrondmaatschappg verzekerd is van den aanleg van een elektrische Ign door de H T M over den booldweg van haar plan De heer de Ridder bestrgdt de bezwaren van den beer Treub tegen bet ontwerp de heer Blooker vereenigt zich daarmee De minister van Waterstaat constateert dat allen het er over eens zgn dat de Ig n Gouda Schoonhoven dient voltooid Daartoe nu is noodig èn een renteloos èn een rentegevend voorschot Met nitvoerige becgleringen tracht de minister aan te toonen dat de bedragen in t ontwerp gevraagd voldoende zgn om een bevredigende exploitatie te verzekeren De minister is voornemens met de gemeentebesturen van den Haag en Voorburg in overleg te treden om de verschillende belangen bij da verbinding van den Haag tet Voorburg betrokken met elkander in overeenstemming te brengen Een betere oplossing dan die welke in dit ontwerp is neergelegd heelt men niet kunnen vinden De minister van Financien betoogt dat de li n den Haag Leiden volstrekt niet alleen drijlt op de IJn den Haag Voorburg D haai Tienb keort btt al dat d Staat een latere elektrische verbinding met den Haag door de H T M wil tegenhouden omdat bg financieel belang heelt gekregen bij de slechtere Hjj conclndeert dat men een maatschappij die leitelgk lailliet is ook maar lailliet moet laten gaan Bij de voortgezette behandeling van het ontwerp bestrijdt de heer Lely de bezwaren van den heer Treub en betoogt de minister van flnancién uitvoerig dat rente en aflossing voldoende gedekt zijn De afschrijving van 2 pCt op bet rollend materieel zal alsnog verplicht worden gesteld De Regeering verklaart zich bereid om als bet wetsontwerp wordt aangenomen in de overeenkomst met de maatscbappg als eisch te stellen dat biJ naasting der Ign Gouda Schoonhoven de Staat als naastingssom zal betalen de bouwkosten na aftrek niet van slechts het renteloos maar ook van bet rentedragend voorschot voor zoover oog niet afgelost De heer Treub advizeert nu tot aanhouding van het ontwerp evenzeer de beer van Styrum en ten slotte wordt een motie in dien geest aangenomen met 33 tegen 25 stemmen Verschillende wetsontwerpen Vervolgens worden J oedgekeurJ de wetsontwerpen betreffende ruiling van gronden met de Vereenigde Nauernasche Westzaner zaneren Zaandammerpolders en met den grooteu IJpolder den spoorwogdam in den Bathpolder onteigening in Oldekerk onteigening voor doortrekking der Korte naerkade alhier bij dit ontwerp betoogden de heeren ter Laan en Smidt dat de gemeente niet meer mag onteigenen dan voor den nieuwen weg strikt noodzakelijk is onteigening voor S verbreeding van de Paardensteeg te Leiden Regeling van werkzaambeden Na nitvoerige discnssie is besloten om na afdoening van eenige kleinere wetsontwerpen eeist af te doen bet wetsontwerp betreffende bet onderzoek naar bet vaderschap en daarna te behandelen de staatsexploitatie van mijnen Op 12 Juni en volgende dagen zal het afdeelingsonderzoek der Verzekeringsontwerpen plaats hebben De volgende week Dinsdag en Woeudagmorgen zal het afdeelingsonderzoek plaats hebben van verschillende wetsontwerpen Dinsdag 1 uur openbare vergadering Blijkens een uit Nederlandsch Indië ontvangen telegram viel op den 6en dezer een vgandelgke bende het koelie bivak aan den tramweg bij Ara Koendo Atjeh en Onderboorigheden aan Gesneuveld zjn twee inlandsche militairen beneden den rnng Tan officier en een Chinees gewond zwaar één Ënropeesch en één inlandsch licht drie inlandsche militairen allen beneden den rang van officier De vijand liet twee dooden liggen en maakte tien model en twee particuliere geweren buit Gemengde Berichten Omtrent de staking der veldarbeidera in oostelgk Groningen scbrgft men De staking beeft een zeer kalm verlojp De hooding der stakers is voorbeeldig De politie overal versterkt heeft niets te doen Op de velden schiet thans bij het mooie Meiweer bet onkruid welig op Op een te Beerta in de open lacht gehouden vergadering der stakers werd door den voorzitter Swggman meegedeeld dat er stean was ontvangen van verschillende vereeoigingen nit deze provincie en daarbniten en dat bet niet noodig zon zgn een renteloos voorschot voor het verleenen van steun uit de kas der werkliedenvereeniging te nemen De arbeider Klooster een der voormannen in de staking deelde mee dat arbeiders by het organiaatiebestnnr waren gevraagd voor het Hoogeland Gr en elders Niemand behoefde dos voor bet oude loon het werkte hervatten daar in elk geval elders meer kon worden verdiend Ook vrouwen woonden deze samenkomst bg Eenigen barer spoorden baar mede taaksters aan vol te houden Het eerste rgbewgs voor de bestnring van rytnigen is te Chicago uitgereikt ain de tooneelspeelster Miss Mack Oadelgk werd dit voorbeeld nagevolgd door een zekere miss Fandell en drie vrouwen in baar dienst Zooals we reeds meldden heeft de politie te Bremen ICXK mark nitgeloofd voor de ontdekking van den brandstichter wiens misdadig bedryf voor millioenen schade heeft aangericht Nn heeft de Bremer Katoenbeurs daaraan een som van 4000 mark toegevoegd Uit het jaarverslag van den opzichter van Sutton Qoldfleld bet volkspark nabg Birmingham blgkt dat in 35 branden waarvan er 21 op rekening worden gesteld van da Uidland BaUwajr Oy 6000 vyiüen jarige hoornen 3000 twee tot vierjarige en 100 morgen 46 hectaren weiland en hei vernield zgn Men schrgft aan de Ass Ct t Is nu ongeveer tien jaar reeds geleden dat te Groningen een agent van politie 4e kl A van Vliet is verdronken En thans moet er licht komen in d3ze nog steeds duistere zaak n Weduwe mej S vroeger te Groningen laatst in Doitschland kwam Maandag te Winschoten en deed zeer gewichtige mededeelingen Direct kwam de hoofdinspectenr van politie te Groningen over en deze leidt thans met den inspecteur van politie te Winschoten het onderzoek Als dader moet worden genoemd een kastelein thans nog te Groningen woonachtig Op het statiousterrein te Utrecht is hedenmiddag een rangeerend treindeel in aanraking gekomen met een binnenkomenden goederentrein Twee wagens ontspoorden on vier wagens zgn min of meer ernstig beschadigd Persoonlgke ongelukken zgn er niet bg gebeurd Uit Oirschot meldt men Hedennacht zgn bier afgebrand de hnizen bewoond door C B en mej A de Rooy in eigendom toebehoorende aan laatstgenoemde De eerste een alleenwonend persoon maakt veel misbrnik van sterken drank moedwil of verregaande onvoorzichtigheid schgnen in het spel B is nog hedennacht gearresteerd Assurantie dekt de schade Gisteravond omstreeks nur stortte in de Regulierdwarsstraat te Amsterdam een gedeelte van den voorgevel van No 91 naar beneden Onmiddellgk werd de brandweer geroepen die op de nok van het dak klom om den gevel te onderzoeken Inmiddels was ook de inspecteur van het Bouwtoezicht gewaarschuwd zoomede de directeur van de gemeentetram daar een tanmerkelgke storing in bet tramverkeer was te verwachten wgl eenige draden van de electrische bovenleiding door de vallende steenmassa waren gebroken en verbogen De geheele straat voor bet buis was met steenbrokken bezaaid Het deskundig onderzoek bracht aan het licht dat bet perceel bouwvallig was althans het bovengedeelta van bet pand van bniten gezien geleek het huis door de Irisch uitziende verlkleur en de witheid van de steenvoegen hecht en sterk doch bet inwendige bracht andere resultaten Het perceel is minstens een paar honderd jaren oud en in den loop der jaren niet al te best onderhouden De gevelhaken waren doorgeroest en badden dientengevolge losgelaten Het was een allesbehalve gemakkelgk werk op bet smalle dak een verkenningstocht te bonden steil en nauw gebouw als dit huis was kostte bet reeds inspanning door de dakvenstertjes naar bniten te klauteren Bygelicbt door de brandweerfakkels zag men de mannen in de hoogte het perceel beeft vier verdiepingen en werd pi m 22 meters hoog geschat voetje voor voetje zich voortbewegen Het technische personeel van de tram was dadelgk aan den arbeid getogen om bet defect in de draden te herstellen Wg vernamen dat bg den aanleg van de tramIgn reeds vermeden was een draad aan den gevel van perceel 91 te bevestigen omdat deze daartoe niet voldoende sterk werd bevonden zegt het Hbl De inspecteur van bet Bouwtoezicht deed bet nog staande gedeelte van den topgevel met een touwlus omstrikken deze maatregel werd voor dn nacht voldoende geacht Hedenmorgen zou het bouwvallige geveldeel worden gesloopt en vandaag zouden de andere buizen met smalle geveltoppen in de straat ook aan een duchtig onderzoek onderworpen worden Als waar gebeurd meldt de M Arnh Ct het volgende Een conducteur vond op een der perrons tusschen Leiden Arnhem een portefeuille met f 1000 aan bankpapier Het gelukte den eigenaar op te sporen aan wien het vermiste werd ter hand gesteld Dank je well zei bet boertje en bg stak de portefeuille na zich overtuigd te hebben dat de inhoud ongeschonden was in zgn zak en ging been Maar zgn dankbaarheid liet hem geen mat hg voelde behoefte deze te uiten in den vorm van een stoffeiyk blgk Op een volgend station verliet bg den trein zocht den conducteur op en bood hem met glunder lachje een dubbeltje De by het ongeluk aan de Hembrug zoo ernstig gewonde luitenant Schuurman heeft eergister avond een beroerte gekregen meldt het Nbl V Ned De wondea genazen alle prachtig behalve da hoofdwond die steeds zorg gebaard heeft omdat splinters in de hersenen gedrongen waren Tengevolge daarvan kreeg hy nn een beroerte die zich zeer ernstig liet aanzien de sporen daarvan waren den volgenden ochtend nagenoeg verdwenen maar voor herhaling wordt gevreesd Uit Purmerend wordt gemeld dat de telegrambesteller W P gisterenavond ter bezorging van een telegram van Purmerend naar Watergang omstreeks 2 uur vandaarl vertrok en sedert niet is teruggekomen Het telegram is evenmin bezorgd Men vermoedt dat hem een ongeluk is overkomen Een soldaat der Kol Reserve te Ngmegen behoorende tot de 3e compagnie is Woensdagochtend door over den muur van het hospitaal te klimmen ontvlucht Alhoewel patronilles en politie hem Maandagavond op het spoor meenden te zgn men vermoedde dat hy zich in een verdacht buis schuil hield waar men echter niet mocht binnentreden is men eerst gisteren er in geslaagd den deserteur weder in handen te krggen Men bericht uit Hellevoetsluis By het honden van vaaroefeningen met torpedoboot XII welke toegevoegd is aan den monitor Reinier Glaeszen is Maandag in het Aardappelengat terwgl de boot volle kracht stoomende Wds de matroos lo kl torpedist C M Step overboord geslagen en verdronken Het Igk is nog niet gevonden Op het kerkhof te Sarbagan in bet Fransche departement Landes is door een boer een levend begravene ontdekt in de dertigjarige vrouw Esconbet De boer ging s avonds laat langs bet kerkhof toen hg geklop en hulpgeroep hoorde Hg kwam te hulp en opende de kist waaruit het geluid kwam De levend bogravene die den vorigen dag ter aarde was besteld sprong op viel in onmacht en was dood In het Igkkleed waren een aantal scheuren die als bewgs gelden van de wanhopige pogingen der ongelukkige om vrg te komen De bestuurder van een nieuwe automobiel van gravin Lillian Hoyos is nabg Fiume op een proeftochtje met een kameraad en een bediende van graaf George Hoyos vereng lukt De steile berg Tersat naby Fiume werd als oefenterrein gekozen Bg den terugrit in volle vaart werd een bocht te kort genomen en de ante stortte vgften meter in de diepte Oe bestuurder was dadeiyk dood de diende i na enkele uren overleden en de andere bestuurder is er ernstig aan toe De bootwerkers van de Hamburg Amerika Ign hebben zich hg de staking aangesloten De Kroonland van de Red Star Line vertrok Maandagmiddag de stokers en de hofmeesters hielpen mede om de steenkolen en de lading aan boord te brengen De Kroonland vertrok met een der grootste pa seagiersiysten die ooit door een boot den Red Star Line is verkregen namelgk 1 73 passagiers eerste klasse 241 tweede Iqlasse en 950 tusscbendekspassagiers Do bqotwerkers verklaarden dat geen hunner gedurende 48 uur zal werken behalve voqr de maatschappöen die de eischen hebben afgenomen De maatschappgen daarentegen verklaren dat zy de eischen niet zullen aannemen Inmiddels zgn hofmeesters stokers en bemanning pezig de ladingen van en op de stoomscbepen te brengen De dokmeesters verklaren dat zg reeds werkliedeii in dienst hebben genomen en spoedig edn voldoende aantal znllen hebben Als gevolg van de bedreiging met geweld is gistereb een sterke politiemacht naar de dokken tel Hoboken gezonden om de orde te handhaven Stadsnieuws li diOUDA 10 Mei 1907 V Op de heden alhier gehouden voorjaars paardenmailkt waren ongeveer 400 stuksaangevoerd I en werden door de aid Gouda der Hollandsche Maatscbappg van Landbouw een negentifl paarden aangekocht De volgende pryzen werden besteed JaaHingen van f 200 tot f 275 2Jarige 275 350 3 Jarige 300 450 Lniepaarden 450 600 Werkpaaraen 150 350 Hitten r 150 250 De handel was vrg levendig Gisterenmorgen ten 8 05 vertrok van hier per trein naiir Zoetermeer de velddienstafdeeling van tVolksweerbaarheid en do afdeeling Gottda der Nederlandsche Weerbaarheidsveréeniging tot bet houden van een groote velddienstoefening in vereeniging met de afdeelingen den Haag Rotterdam Delft en Leiden dbr N W V en Rotterdam V W Nadat ér aldaar door Sonda eenige oeleningen gebonden waren in t tirailleeren kwam spoedig de anto met de oranjevlag van den leider de luitenant Tnyt nit sGravenhage in t gezicht en even daarna arriveerden de aldeelingen s Gravenhage en Leiden per röwiel Na wederzydsche kennismaking werd de opdracht bekend gemaakt die hierin bestond dat een konvooi door een vyandelgke macht moest gebracht worden van Zoetermeer naar Rotterdam Fartggangers waren dit te weten gekomen en zouden ter hoogte van Berkel en Rodenrys dit konvooi trachten tegen te honden zoo mogelgk te nemen De commandant van het konvooi de sergeant Vinkhngzen rukte nn op met vier wagens Bg Berkel werd voeling met de partjgangers verkregen en daar de commandant wel inzag dat bg langs dezen weg niet te Rotterdam zon kunnen komen besloot de voorste wagen op te olleren en met de drie overige over Pynacker zgn doel te bereiken Terwgl nu deze drie wagens terugtrokken hield een kleine macht den vyand voortdurend bezig om te trachten hunne aandacht af te leiden Hierin slaagden zg uitstekend Toen dit nn lang genoeg geduurd bad trok ook deze afdeeling terug den leegen wagen achterlatend Het doel was bereikt en bet konvooi was zoodoende te Rotterdam aangekomen Te ongeveer half drie werd verzamelen geblazen en hield de leider eene bespreking te Berkel Inmiddels was het vier uur geworden en marcheerde Gouda naar het station Zoetermeer teneinde verder per trein naar de pgpenstad terug te koeren De oefening is wat de afdeelingen uit Qonda betreft uitstekend geslaagd zoodat zeer zeker iedere deelnemer met genoegen aan dezen dag die bovendien door prachtig weer begnnstigd werd zal terugdenken De heer Mak directeur der gasfabriek en waterleiding te Schoonhoven hield in een kooi eekhoorns welke driemaaldaags door hem zelf van voedsel werden voorzien By den laatsten nachtelgken storm was de kooi met de bewoners omgewaaid en hadden de vlugge beestjes van deze gelegenheid gebruik gemaakt hun gevangenis te ontvluchten De heer Mak was stellig van meening de beestjes niet meer terug te zullen zien doch wie schetst zyn verbazing toen de eekhoorns na eenige dagen weer bg de standplaats der kooi terug keerden bigkbaar met het doel evenals vroeger voedsel te ontvangen waarvan zg dan ook ruimschoots werden voorzien Sedert heeft de vroegere eigenaar de drie vluchtelingen zoodanig weten te dresseeren dat zy op juist dezelfde tyden waarop zg vroeger hun voedsel kregen op het terrein der fabriek verschynen zelfs uit de hand van den beer Mak etend bun voedsel ontvangen waarna zg weer verdwynen tot den volgenden maaltyd 384 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Vrgdag 10 Mei No 20913 1 100 Prgzen van 1 65 191 3002 5478 8188 11327 14113 16666 98 3362 5639 8242 11832 14 16721 305 3438 96 8336 11956 63 17019 20 89 5979 8432 12257 14501 17490 983 99 6381 73 12355 75 18139 1129 3637 6519 9417 83 78 67 1402 3717 6859 25 98 14773 18713 1616 3954 7123 9903 12522 14816 19080 46 4095 7282 10133 12865 14972 19432 1947 4788 7623 80 12985 15008 19717 2184 4977 31 88 13431 63 20019 2478 5065 7629 10251 13742 15515 20177 2677 6392 74 10603 13897 16045 20202 2648 6424 7780 40 14039 16638 20901 2935 Rechtzaken Men meldt uit Haarlem Den In Mei stond voor den kantonrechter hier terecht de 21 jarige H Van Hnizen die geen gevolg had gegeven aan de oproeping om ingelgfd te worden bg de militie De ambtenaar van bet O M eischte toen I 5 boete of 5 dagen De kantonrechter die heden in deze zaak uitspraak deed veroordeelde beklaagde tot f 5 boete of 5 dagen Voor de rechtbank te Groningen stond terecht D H te Warfum ter zake dat hg in den avond van 25 Januari 1907 te Biefketel onder Warfum opzettelgk gewelddadig en gevoelig Jan Smit beeft gednwd aangegrepen op den grond geworpen en met zgn voet waaraan hg eej schaats had tegen bet hoofd geschopt heeft ten gevolge van welke mishandeling Smidt in den nacht van 1 op 2 Maart in het Academisch Ziekenhuis is overleden Het O M achtte het ten laste gelegde bewezen eo eischte tegen bekl die ontkende vyi maanden gevangeniastral Amsterdam 7 Hei 1907 Volgens bet weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geèindigd 7 Mei door tasschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Wissel en Effectenhank Tweede serie cum dividend 1906 100 pCt Tarakan Petroleum Maat schappg 30 Ink Oblig Mgnbouw Mg Toeval 7 5 pCt Ie Hyp Oblig Mg tot expl der C Q Rommenhöller sche Koolzuur en Zunrstofwerken 70 Aand Maatscbappg de Katholieke Illustratie 42 Ink Oblig Nederlandsche Elec triciteit Maatscbappy 6 Aand Nederlandsche ScheepsbouwMaatscbappy ex dividend 1906 133 Nationaal Grondbezit 20 pCt gestort Eerste ofTweede Serie 330 Weltevreden Exploitatie Maatscbappg van Bouwterreinen 136 Bouwonderneming Wil lemspark f 326 Drentsche Veen en Middenkanaal Maatscbappg 22V pCt Opr aand Javascbe Cultuur Mg f 70 Weltevreden exploitatie My van Bouwterreinen 1 200 Aand Quarantiekapitaal van deSpaarbank voor de Stad Amsterdam ex dividend 1906 60pCt 4 pCt Oblig Vereeniging tot christelgke verzorging van krankzinnigen in Nederland 1 600 9S 4pCt Pandbr Znider Hypotheekb 91 Hollandia Hollandsche labriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen cum divident 1906 185 Hollandia Hollandsche fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen IdetxDividend 1906 170 Wats d riv de Dommel ca 97 id id id id id 100 BEUES VAN EOTTEEDAM T K H K MAANDAG 8 APRIL Staatéleeninijen FoaTDOAL Oblig Be Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RcsLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 4 AziB Japan Obligatien 18 9 4 74 74 CoLDHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i i Bypothetk Banken Aandb idem idem 4 99 Psndb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Otrecbtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb ZnidHoll Hypb 499 Pandb le Algem Groninger ScbeepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hyph 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Seheepvaart Maatsehappijen Pand Holland Gulf 8tv My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spooraeglteningen Italie Oblig Znid Italiaansche Spw lMy A 367 Premielteninqen Bhugie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverêen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Burgerlijke Stand Hoordreoht GEBQRENs Adriana Catberina ouders H de Winter n K Diepenhorst Johannes ouders C de Wit en T Klaaren Ggsbertus ondirs D Vergunjt en I van der Weyde Elizabeth ouders L B Boon en £ Palsgraat Willem ouders J Both en J Oraveland wynand onders J van der Wegde en J Kranyeveld OVERLEDEN D Boere 63 j C Earreman 71 j J Fluit bnisvr van IMoord Brabaotsch Schoeoeo LaarzeomagaztiD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe repiratién en aanKemeten werk BttluoODd TCDtoon tUltiBcSohaaDBsalwn Hh Auc JfiM WenldbacoMBd Biifao n Appr tanr Upuia gftUn s lyn d bMto middalm voor lut loaan mo iu knrlf PoM nui ftUo n ut a ny wlnkuiun in Mhomirwk oWUiitorUD Drocwyu ani lUa I m Md op BUtB cm fiibrUkmurk Ofln Ac kt W StNnuM Arahm Fredlklieart bij de Remonstrantsohe Qereformeerde Oemeente alhier Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze t 0Ueeer getcMUerüe JPorIretle feiutureBogaertg Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gntii op aanvraag Boxtel B BOÖAEBI i Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn Zondag 12 Mei s morgens 10 uur Ds C E HOOIJKAAS te Boskoop Huwelgksiuzegening 16 Mei a s te hall één mr A DVËRTEINTIK i Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te Dordrecht van 6 Februari 1907 is het buweiyk bestaan hebbende tusschen LEENDERT LAMMENS broodbakker te Dordrecht en AAGJE VAN DER LINDEN ontbonden door echttoheitUng De procureur des eischers Mr A SIGMOND PAARDEN van Ie American Petroleum ÜK Publieke verkooping op 14 Mei 1907 Walenburgerweg Nos 79 83 R OTTERDAM In aan§liilliag op de reeds geplaal§le adverlentie deelen wij mede dal de Paarde te bezlclidften ziju op ZOIVDAG IS MEI van S 4 uur en MAANDAG 13 MEI van 10 1 uur V D PÜT HARCK8EN Deurwaarders 8anguino8e Vlaum Siangulnosiini in vacuo Zuiver plantaardig bioedmallend middel De Sangninose verdient voor velen verre de voorkeur boven de gewone Staalpreparaten Waarom P Gewone Staalpillen de Sanguinose bederven de maag versterkt de maag benemen de eetlust wekt de eetlust op maken dikwijls het bloed zuivert en verrijkt het onzuiver bloed Daarom is Juist i het voorjaar een flinke Sangninoseknur zoo aan te raden Zes flacons Sanguinose doen wonderen aan het gansche gestel Maar zorg dat gg de echte Sanguinose krygt uit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prgs per flacon f 1 50 j 6 fl 1 8 12 fl f 15 Voor allen die lyden aan een zwakke borst is bet middel Vggenhonig voor Hoestenden f 1 per flaco n Te Oonda Firma WOLFF Co Westhaven TAS DAM Jb Co den Baag Cepensverzekering lllaatscbapDil S oTclrcclW 99 Mtigd t DordrccM OMtrleftt in l 73 maatccliappcnik KaïMtaal NmImMI I 2 000 000 IMrukari Badraa rulai M ainn RM r ralM Ut milllaak