Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1907

Maandag 13 Mei 1907 So 10330 46ste Jaargang mimm courant I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tele e H Ho M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN per flesch f l U i i 0 99 0 90 1 44 1 17 BEDBH SAIEBIAO Extra Cadeau als vorige week op iValuurlioler llengboter Mélanges üHargariiie Hoffle en Thee Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadkaikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QV1IBLISG Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Teleptaoon Interc No 2031 FERWERDA TMAN Grootste détail wünhandelaren in NEDERLAND DSFOT te aODDA bU F Ji j Booiv m mm AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERET f O SO per flesch per anker van 46 fl 3 per SeKh 0 60 0 72 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Oade Roode Port Extra Onde Roode Port Oude Witte Port Extra onde Witte Port Fine Old Pale Sherry Qoede Madeira Madeira Superior Vermouth Dom Bsllardi St Ettèphe Uédoo La Rose Lndon Petit Boorgügne Qraves Blanc Haat Saateroes Witte Bergerac Niersteiner Bttdeslieimer Prijzen netto a Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug g ave van de ongeopende flesschen HUIS TE HUUR Heerenbuls Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder Jinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 M M y LOOi DUBBELE BOURT B 13 Telln 117 Ia t rnimst voorzien van In elke stjjl van de eerste fabrieken tegon concarreerende prgzen Atolegger vao G s Wtler Spreek Uiur en Electrlsolie geleidingeo Wie van goed lioht houdt wende zich naar het GoudêCh VerlUshting MagaxIJn DE AV01 I TER daar alles door bekwame fitters verriclit wordt Prijs KAAS 38 c is nu 35 c dus 3 c afgeslagenTe GOUDA Wijdstraatl57 ESMBEF0T7MT1ES Ken wordt reriocbt op t HGKK te letten UIT BIT MAStlUN TAK M HAVENSWAAY ZONEN GOBIMOBEM Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van tif IwM tn een half en een Ned om I met vermelding van Nommer er Pr s voorzien van nevenataan Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL Toorüoen J BEEEBAART Lz Zenuw en ülaaglijders wordt ait overtuiging als een werkelgke balp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworlt dit boekje franco per post toegezonden door BOLKFOBL B Boekhan Zaltbommal Sottls Dnk van A BRINKMAN Zi WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druiventuisfhoning Extraet wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIANXBH is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Fn krük Duittehland Engeland Anurika Ned Indtl Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz UBLIANTHB werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond HBLIASTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UBLIANTHB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Oen Haag Verkrygbaar bj Firma WOLBB tS Co Westhaven 198 Oouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ioada A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuaer kerk a d IJ tel A N v if ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeteater A SCHBEB Haaelreeht P W v EDE Oudeaater K va dbe HEIJDEN te Reeuurijk P v d SPEK Moercapelle D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DBB HEIJDEN iraii iin m P A u GEOOT A a IQNÜR Oudeaater J P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKER te Beniehop WAAItSCBDWIiWCS Laat U niet misleiden doOr 0 S roop Het klooster SanetaPaulo AbdIJ bestaat niet dn Siroop van geenerlei waarde OtQhvt Stoll werck a Chocolade en Cacao C l a r D Bimatig door de nieuwst uitvindingen j raa liiuaal gebied verbeterde bbrieatle uitsluitend pibruilt van yne n fijnste grondstoi ri garandeerei Jet erbruiker van Stoliwerck s Ghoculade en Cacao een aanbeveiensvraurdig fabrikaat nauwkeurig beantnoordeiide aan den bifaoud der resp Etiketten Dt frraa beiiualde 87 Brerets als HoflererAUicler 44 Eero J lpIonia 8 gouden enz Medailles een Iwwijs an uitmuntend fiJn fabrika it V eda 1874 scbieef de Accademie national de Paris Noua Tous déoenions uue Ifeditnie d oir yremlëre e1aHia en eoneldératlon üe votra eKceUents febrtoatlon de Ohooolat bonbons vartós eto etö Ifwerek o iabrikaat is vbrkrijsbaar bij H H Confiseurs Banketbakker n enz leneraalvertegenwoordiger foor Kedetland Julias Mattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 GEBR RIJKEN É DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Telet 4637 Boofdmaga iJn Gedempte Binnenrotte 154 lelef 2899 He Magaxijn West Nieuwland 9 nabij Station Beurs REPAREERER VERHUREN STEHHEN I I INRUILEN DE PHONOLA dageiyks In onze Salons t hoiiren ÏMOLAFIANO MW FHONOLIST Xet yooral op de ECHT Jt jidteélcenJaff met rood lettentt JOberiahnstein emeeTeugocit victokmbkoh oBtnuHtiswit Jlfatttsehapp0 tot ExploUatie ran de Ftetorta Bnm JSaninor voor Jfederland Boompje éO Botterdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOIIinKL MKi FABRIBKEI Voedert uw Vee met de xaivere murwe x ZT3 z A E KZOE ii E nsr merk Ster en W E oitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma Parljê 1900 Negen OouOen Medaüle De taak der vrijzinnigen De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in aantocht en het begint aan weerszijden alweer merkbaar te gisten en te spannen Vrijzinnigen van allerlei gading zijn gedwongen te hoop te loopen en van de verkiezing van leden van in hoofdzaak administratieve colleges te maken een strqd tegen de kerkelijke coalitie Met andere woorden het is nog steeds de christelijke politiek die on heele staatkundig leven bederft en recht zoowel als links al te ongelijksoortige elementen op een hoop drijft Pogingen om een partij verdeeling te krijgen in behoudende en vooruitstrevende partijen zullen het is onze vaste overtuiging alleen dan kans van slagen hebben wanneer vooraf de kerkelijke partijen der Eerste zoowel als Tweede Kamer behoorlijk in de minderheid zijn gebracht Eerst dan zal er weer met de heeren te praten zijn Zoolang echter de kani nog zoo wiiuian staat om weer de meerderheid in de Tweede Kamer te verkrijgen mag het cement der coalitie zoo nu en dan een nieuw scheurtje vertoonen op instorten staat de zaak nog geenszins En hoe verderfelijk voor ons politiek leven begrijpelijk is zulks zeker Wie toch voor alles noodig vindt het pleit te voeren voor de eere Gods en heel het volk op te roepen om overal op alle terreinen des levens de souverei niteit Gods te erkennen hij mag het bejammeren dat zulks nadeelige gevolgen heeft die gevolgen komen toch in zijn waardeschatting slechts in de tweede plaats zij bevinden zich op een lager plan en men kijkt er over heen bij het heerlike uitzicht op een heel volk dat bereid is op alle terrein des levens de Bouvereiniteit Gods te erkennen Het ligt in den aard van ieder oprecht geloovige om vast te houden aan de mogelijkheid om heel het volk te brengen tot zijn eigen Heer of Kerk In dezen zin tracht iedere geloovige proselieten te FEVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 18 En toen men mij wilde wegzenden van Koenraad s sponde en zeide dat ik rust moest nemen weigerde ik standvastig het was njü alsof ik hem toebehoorde tot m de eeuwigheid en hem nooit neen nooit mocht vertalen De ziekte nam steeds in heftigheid toe Wiesjemooi zat met trouwe bezorgdheid aan het ziekbed en onderwijl dacht ik aan prinses Liselotte of zü niet door angst gekweld werd om het lot van hem die zoo daldeloos leed Maar boren in bet slot was niemand aauweiig die denken kon aan hetgeen bv ons voorviel De hertogelijke woning was door haar bewoners verlaten Alleen van den toren wapperde de rood witte vaan als een zwijgende getuigenis van leest en jubel Want Zyne Hoogheid had eindelijk gehoor gegeven aan den wensch zijner onderdanen en zii h een bruid gekozen En prinses Liselotte had hem begeleid toen bjj naarden rrMinda was gereisd ter verloving en rssl maken En men meent dat wanneer ook in het staatkundig leven de eere Gods steeds op den voorgrond treedt hierin een niet geringe bevordering is gelegen van godsdienstigheid in het algemeen Gegeven dus de eerlijke overtuiging dat alle menschelijke belangen alle menschelijk geluk en ellende in het niet verzinken bij de eere Gods dan heeft men hier de verklaring van de anders onbegrijpelijke uiting van den heer Van Idsinga die de nadeelige gevolgen van de christelijke politiek erkende maar ze desniettemin noodzakelijk noemde In dezen gedachtengang dient Nederland eerst gekerstend te Worden voor men zijn aandacht teq volle aan andere belangen kan wijden dient dus vastgehouden te worden aan die partijformatie die voor een doorwerken der Christelijke beginselen den gunstigep grondslag bied en staat zelfs het belang der kerstening in verhouding tot de nooden der samenleving als het eeuwige heil tot een zeer tijdelijk ongeluk Het heeft ons altijd vergeefsche moeite toegeschenen degenen die aldus deuken te willen terugbrengen van de dwalingen huns weegs op politiek gebied Ol men ze al voorhoudt dat er van die christelijke beginselen op staatkundig terrein in de practijk niets anders dan ongewenschte uitwerkselen te zien zijn of men al aantoont dat alleen het conservatisme profiteert bij de tegenwoordige partijverdeeling of men al het logische tracht aan te toonen van een nieuwe partijverdeeling in behoudende en vooruitstrevenden het moet aan de overzijde alles afstuiten op de lagere waardeering die daar aan alle menschelijke dingen ten deel valt zoodra er maar in de verte sprake is vaa de eere Gods Er is naar onze meening maar één middel om de kerkelijke coalitie uit elkaar te halen en dat is ze te overwinnen Wanneer aan de rechtsche partijen bij en door de stembus goed duidelijk kon worden gemaakt dat er in Nederland prachtige feesten en ontspanning hielden den gebieder en zün gevolg terag aan het Hot van den vader onzer toekomstige Landsvrouwe een Franseben hertog na verwant aan het Koningshuis der Bourbons Zoo is het beloop der wereld hier droefenis en weegeklaag ginds feestgeschal en bruidsgejnbel I En in het kleine sombere zieken vertrek daar lag een jongeling machteloos terneder terwijl de prinses die daarginds in het Frsnsche land Maar ik waagde het niet daarover verder na te denken en vestigde slechts zoodra inij de gedachte bekroop aan den geheimen band die hen aaneenhechtte ofschoon zg voor eeuwig gescheiden waren een schuwen blik op het koortsig gloeiende aangezicht in de blanke kussens Zie daar richt hij zich weder overeind hij strekt de hand uit als staat iemand aan bot voeteneind van zijn legerstede en met schelle stem die mg door nerg en beon dringt roept hij uit Ik zweer het bg mijn wonde bij de piJn die mij verteert bü alles wat mij heilig is op aarde bj de eer mijner moeder Toen trok zijo gelaat zich krampachtig samen en snerpend ontwrong zich de kreet aan z8n hijgende borst Ik h b gssn aoedsr I Wat wilt ge geen kans meer ib om ook door middel van het staatkundig leven propaganda te midfen voor de eere Gods dan spreekt het vanzelf dat de zuiver staatkundige verschillen iu den boezem der rechtsche partijen niet meer te bepleisteren zouden zijn Zoo zijn de vrijzinnigen dan bij de Statenverkiezingen wederom gedwongen laat ons het maar ronduit met een gangbaren term erkennen om anti elericaal te zijn Zij zijn gedwongen om de thesis de stelling van de rechterzijde te bekampen en zullen het zich getroosten ala het hun dan van die zijde wordt toegevoegd dat zij de schuld zijn van de anfithesis de tegenstelling wetende dat men rechts vaak lang niet vies is van wat men pleegt te noem en straatjongensrepiiek Want wie de thesis stelt stelt daarmede vanzelf de antithesis en de antitliese van wat men zelf gesteld heeft voor rekening te laten van zijn tegenstander en op hem van het stellen van die antithese de schuld te willen schuiven behoort al mede tot de onuoololute verlegenheidsargumenten van de rechterzijde Zoo zal dus wederom hoe droevig het ook is de komende Statenverkiezing in hoofdzaak beheerscht worden door de antithese en is de reden van het samengaan van üud liberalen unie liberalen en vrijzinnigdemocraten uitsluitend te zoeken in de noodzakelijkheid der bestrijding van de kerkelijke coalitie De drie vrijzinnige partijen hebben bij alle verschil gemeen de vrijzinnige gedachte dat aan de openbaring dt aan de kerk op staatkundig terrein geen hooger gezag toekomt dan aan het toezicht van menschen in het algemeen kan worden toegekend Zij zijn gezameniyk afkeerig van een propaganda op staatkundig terrein voor de eere Gods en achten de vermenging van staatkunde met godsdienst in strijd met de ware belangen des lands Er is dus geen sprake van een fusie van de drie vrijzinnige partijen maar het is een verbond ter bekamping van een gemeenschappelijken vijand Het ge van mij P Weg I Ik wil mü wreken I O mijn verwoest leven I A b waarom komt de dood niet tot mij om zicb mijner te ontfermen X Ik zocht zijn hand en drukte die in de mijne Vol ontzetting staarde Wiesjemoei op den zieke die thans uitgeput nederlag De zonden des vaders fluisterde zg Toen wischte zg hem bet klamme zweet van het voorhoofd en luisterde aandachtig naar zijn zacht gejaagd gefluister dat ik niet verstond en gaandeweg steeg tot waanzinnig geschreeuw dat afgrgsalijk werd teruggekaatst door de wanden van het overigens zoo stille ziekenvertrek HOOFDSTUK XI Wiesjemoei opende hot venster opdat de verkoelende buitenlucht in de zoele ruimte zon kunnen duordriogen en haar verfrisschen het laatste avondglanzen zond zga vergulde stralen naar binnen en met hen drong een klank van een vronwestsm door het venster diep krachtig welluidend zoet zoodat ik verwonderd het hoofd oprichtte en aandachtig luisterde Dat is het jonge dochtertje van de overleden zuster van je vader zeide Wiesjemoei tot aiij Di bekommert zich al heel vaar is in laatste instantie het kweken van drijvers door het alleen zaligmakend geloof Tegenover dien vijand zijn wij vrijzinnigen gedwongen ons te weren en openlijk te getuigen dat wij ons een eigen levensbeschouwing willen opbouwen zonder gebonden te zijn aan uitspraken van kerk of Heilige schrift Dit openlijk te getuigen kan alleen dan voor overbodig of tegen den goeden smaak gehouden worden zoolang de Christenen hun geloof en hun dogma s in den boezem der kerk houden Aangezien echter sinds lang de Christelijken hunne levensbeschouwing overal op den voorgrond brengen zonder dat wij verder komen is het de plicht der vrijzinnigen op staatkundig terrein anticlericsal te zijn waarmede nooit kan gezegd zijn dat zij zouden willen aanranden de vrijheid van godsdienst maar wat enkel een verweer is tegen het opdringen van Christelijke beginselen in de staatkunde Zoo is het dus begrijpelijk dat de gezamenlijke vrijzinnigen allen even sterk verlangen naar de mogelijkheid van eene omzetting van de Eerste Kamer Niet dat alle vrijzinnigen het der kerkelijke meerderheid in de Eerste Kamer zoo kwalijk nemen dat zij met den Heer van Houten minister Staal naar huis gestuurd heeft want inderdaad er zullen er onder de oudliberalen nog genoeg te vinden zijn die in hun bart dat nog zoo kwaad niet vonden vanwege de veiligheid tegenover den binnenlandschen vijand Maar alle vrijzinnige partijen verlangen om uit de impasse te geraken wat niet anders mogelijk is dan zoo noodig de Eerste Kamer te kunnen ontbinden met de zekerheid daar een vrijzinnige meerderheid te verkrijgen Dat is het naaste doel en zoo alleen is een vruchtbare werkzaamheid van het tegenwoordige ministerie mogelijk Maar voor wie verder ziet moeten deze Statenverkiezingen toch slechts een voorspel zijn Wij zijn daarmede hoe wenschelijk het zou zijn van de antithese politiek nog niet af en al kan zij daarbij een stevigen duw krijgen noodzakelijk blijft het dat weinig om den dood van haar moeder I De oude vrouw bukte zich uit het venster en riep met gedempte stem om den zieke die juist was ingesluimerd niet te wekken Hedwig houd op met dat zingen I Het is niet goed voor Koenraad I Toen riep dezelfde stem naar boven Wel neen Wiesjemoei juist integendeel Moeder zaliger werd veel rnstiger als ik begon te zingen 1 En onmiddellijk daarop ving zy weer aan met het oude volkswijsje van den jongen ruiter die in den vreemde ronddoolde In t stadje verschijnen het ros en do miter Met jubel begroet men den vroolgken snuiter Met kransen bevlochten is zgn bloodgelokt hoofd Ei beeft hiJ niet n meisken een roosje beloofd Mijn vader is dood m n moeder mü ontvloden Myn liefste beeft anderen baar kussen ge boden Beter ware de dood mij in bloedigen strjjd Dan zoo heel alleen zooder iets dat verblijdt Falber miJn ros waarom zie je mij aan t Wijl niemand ons noodt mee ten feeste te gaan 1 Wordt vervolgd