Goudsche Courant, dinsdag 14 mei 1907

Woensdag 15 Mei 1007 No to isz 40ste Jaargang mimm courant Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telelmnillo 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per IMjst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Stida Dnk ru A BBINKMAK éZx ea droeViï fü iOBr nn iL T j ilJ V I se drongen door tot het stille huil Tfi GOU DA De inrichting wordt GEOPEND Dinsdag 14 Mei Ditsluilenil Toor TolwaBaenen Het bad is opengesteld 1 tegen betaling voor mannen van s morgens O nnr tot hall 8 en van hall ell tot de slniting Voor vrouwen yan s morgens 8 10 nnr II Kotteloo voor minvermogenden eiken dag van 12 2 aar s middagsZaterdag s aronds Tan af 6 anr tot de sluiting gednrende de maanden Jnni en Jnli Tan s avonds 7 tot 8 nnr Namens de Commissie van toezicht A D VAN VEEUMINÖEN Secretaris Rijwielen ISpoorw llllJ De Spooru aUJ biedt Te Koop aan per stak Toor particulieren HO stuks Ie klas Engelsche Heeren Hijwielen met nikkelen wielen 2 remmen freewheel spatborden Danlopof Continentalbanden voor f 68 en 6 dito Toor Datneê zeer fijn gemonteerd hoogst elegant model voor f 7S gewone prijzen f I9dt en f IM Door een proces moeten deze Rijwielen voor dezen billtjken prtjs worden verkocht met volle garantie Vraag een Röwiel franco op zicht Try blijvend Brieven letter Q C Lathersche Burgwal 22 Den Haag Verkrijgbaar in flesschen SO ets VtS et en f t 9S bg H H Apothekers es Drogisten Let op het merk ASKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda b C LÜGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar tiin thais door nienw gevonden toepassingen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel Ja SOGAEBIa Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b j wieo modellen te bezichtigen ijjn aeina ogeen Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen aioedarmoede BUekmnekt Zeunwmwakte Moofdpllmem HIapetootheié OHmaekUn rermuigertug e reirmUndertng der Uehaamêkraehlem aematogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaal wat D spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gfebniiksaanwijzing f 1 50 Ëenige iabrlkanten H N v SCHAIK Co Deo Haag Verkrggbaar bij Firma WOLFF Co We lha eii 198 GRENDEL E H VAN MILD Veer tal ilouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8B Niatmrterk ad lJuel k S VAN 2B88KN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Chidmmter A SCHEER Bmetrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P i d SPEK MoercapeUe D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN y d HEIJDEN Waddmgiveen P A db GROOT A D JONGH OudenaUr J P KASTELEIN PtUyoekerdam D BIKKER Bmechop WAARSCHUWING Laak U niet mialeiden door AMié Siroop Het Uomlnaaneta Paulo Abdij bestaat niet dut Stroop an geenerlet waarde GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao Dwimatigft door Je nipu vste uitvindingen op ma hinaal g ebied rerbeterde flibriefttle en u t huten gcjbruik van iijfi j fijnbtö groniistoJlen garandeerei left verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een Mmbereicnswftardig fubrikaat sauwkeurig beantvroordende ua üen tafaood der resp Etikotten Ik irma behaalde 87 Brevet als HoflererAiicler 44 Ëero Dlploma s gouden ent Medalllfs een liewijs an uitmuntend tya bbribuit K ed 1671 schreef de Aocademie national de Faris Nou TOUB daemons una lieAjt Ale d er première elaiH an e Hialdér tlon Oe Totr9 exooUenta febrioatlon d Ohooolftt bonbona varies eto eto t Bw8rcl fübrriaat is è krijgbasr bij H H Cüiifiseara Banketbakker tna au rteneraalvertegenwoordiger ooi Kederland Jnlins Matteimlodt AnisterdAm Kalvcialraat 03 WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT ireS KOI lliHL l i B FABRIEHEI Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W ti aitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedingswaarde Mere Diploma Parij 1900 Segen Gouden MedaUle Z mt voomï op d ECHT JiaadtaaJnnïaff mat rood lottars jQberlahnstein üiHeereuKDiii victokmbkom oat nAHHswn s Mimtsehappy tot ExploUaUe van d FMorta Bron Kan nor vow SederlanA Boompjes 40 Botterdam DE OOEDKOOFSTE I DE MEEST PBACTISCHE DE MEE3T VOLhEDIQM ign beslist die der Firma WELDON TUE LADIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XHE ILL DBESSMAKEB I met een gratis geknipt patroon TBS BMSAAB OF CBILDBEXS FA8BIOSS Kiodermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGX Vw Boekhandelaar Proefnummer AUe met kostel BoU Bijvoegtet I Van alle in deze bladen voorkomende modellen z n GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer Een moDiter van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegeEonden Kan ingegeven worden m Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedsel zonder da het noodig ie dat de dronkaard er ieti van a weet Bet COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zaater of de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder liJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hjj zjjne redding te danken heeft Bet COZA POEDEB heeft het hniseIjjk gelnk van dnizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslastige en onttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zjn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE r d ÏJaXi Wacht U voor namaaksels Het Coz Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap M M V liOOi DUBBELE BUURT B IS Telln 117 Is t roimst voonien van GASORIIAHEIITEII in elke etgl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prijien Aanleifer m Gas Water Spreek BTor en Ëleetriseke geleidlogea Wie van goed licht houdt wende dd naar het Ooudsch TerUcMlng MagaxtJn DE A¥OMDfilTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt teUintSahe mskw7 EwAWUK na n mtvi ua lunrtff f wlakaliun in HboMiirwk Q T p ïïïrrassu A ti w t m tÊ m m AnhM g ii ij WanUkanmda ckMii Ann Bulteplandscft Overzicht De Fracsche regeering heeft belangrijk nieuws ontvangen nit Marokko Een van de stammen van het Zuiden de Behamma s moeten de stad Marakesj veroverd hebben en allo Europeanen behalve de Duitschers zouden naar de kust gevlucht zijn Het bericht is overgebracht door de telegraaftoeat Hen zooder draad aan boord van de Fraosche oorlogsschepen aan de Atrikaansche kust Men zal verstandig doen het bericht niet zonder voorbehoud te aanvaarden Het betreft hier echter geen mooning over de meerdere of mindere gevaariijklieid van den toestand maar een feit Het is gebeurd of het is niet gebeurd Als de Enropeanen naar de kust gevlucht zgn zullen wij weldra betrouwbaar nieuws nit Marfikesj vernemoa Dat schijnt men in elk geval wel te mogen aannemen wie er baas is in Marakesj de Sultan niet En nog iets anders mag men vaststellen van de bezetting van Oedzjda hebben de Franseben voorloopig weinig wil Alle berichten uit Marakesj en van de Westkust stemmen daarin overeen dat de Franschen niets zullen bereiken voor zij hun macht laten gelden te Marakesj zelf of daar in de buurt De Saltan wil persoonlijk misschien niets liever dan een macbt van troepen naar Marakesj zenden om zijn bevelen te laten uitvoeren naar den wensch der Fransche regeering maar de Sultan wordt van alle kanten in bet nauw gedreven Moelai Hafid dreigt op te staan in het Zuiden De Franschen zitten in het Oosten Baisooli spookt in het Westen rond en nit het Noorden komt nu bericht van een veldslag die de troepan des Sultans met den rogi zouden hebben geleverd Het heet dat de rogi den slag verloren heeft en dat de regeeringstroepen 200 gevangenen hebben gemaakt en vele aanhangers des rogi s gedood De slag moet hebben plaats gehad in de buurt van de factorij van Marsjika aan de kust van de Middollandsche zee Cit de nabijheid van Marsjika wordt gemeld dat er rook opstggt uit de factory zoodat men vermoedt dat er brand is De troepen des Sultans trekken in de richting van Marsjika In de kustplaatsen zien de Europeanen reikhalzend nit naar de Fransch Spaanache politie De Zwitsersche correspondent van de Nieuwe Botterdamsche courant beeft onlangs al geschreven hoe lang de Zwitsersche inspecteur heeft moeten wachten voor hg bij den Sultan in gehoor ontvangen kon worden Met de invoering van de politie gaat het zooals met alles in Marokko tergend langzaam t Zal mooi zgn als in 1897 het po FEViLLETOX VERVL OGEN G ELUK 20 Even gernischloes schreed ziJ naar Koenraad s ziekbed Zjj boog zich over hem heen zette zich daarna op den leunstoel dien ik bij m n wake steeds had ingenomen en begon wederom te zingen heel héél zachtkens als een wiegeliedeke Eoenraad lag nu rustig terwg l Wiesjemoei ongemerkt was ingesluimerd in den leunstoel Ban het venster Ik was neergehurkt op het kistje waarin de doek van pricses Liselotte werd bewaard en staarde met gloeiende blikken in de duisternis terwjl ik aandachtig luisterde naar haar zang Een sombere booze gedachtenstroom jrlooide door mijn brein even bekroop mg uet verlangen dat ik dit meisje ikit weg moest sleuren van de sponde en verjagen uit mtjn vaders huis met bevel nimmer weder terug te keeren En zü zong verder rnatig en zacht zoet 4 litiekorps gevormd is Marokko blijft in zorgwekkeuden staat ondanks de akte van Algtciras Eeoigen tiJd geleden is er gemeld dat het verbood van het spoorwegpersoneel aan de verschillende maatschappgen in Engeland een aantal eischen had gesteld betreffende werkdnnr en loonen en bovendien den eisch om het verbond te erkennen als vertegenwoordiger vao het personeel Niet alle maatschappijen hadden geantwoord en die antwoordden wezen niet alle de eischen at Maar over t geheel was het bescheid der maatschappijen ongunstig ZiJ willen wel onderhandelen met vertegenwoordigers van hun eigen personeel maar geen menseben van buiten af er in gemoeid zien en ook in de andere eischen konden de maatschappijen over het geheel niet treden Gisteren nu zjjn er over heel Engeland vergaderingen van spoorwegpersoneel gehouden om de besluiten van het verbond lu November op een congres te Birmiogham genomen te bekrachtigen i i het geheel een 150 Te Londen telde de bgeenkomst in het Hydepark ruim 12 000 man Volgens een verslag is bet een grootsche betooging geweest Benn de secretaris generaal van het verbond voerde er het woord bg Bg den optocht speelde er twaalf muziekkorpsen Met algemesne stemmen werd een besluit aaogenomen om voet biJ stuk te houden Te Newcastle besloot de bgeeukomst tegen den 2en Augustus een staking uit te schrijven wanneer de maatschappgen onwillig blgven De correspondent der Daily Telegraph te Boekarest seint aan zijn blad dat da ir eeo door Bolgaarsche anarchisten beraamd komplot tegen hel leven van koning Karol ontdekt is Een van de samenzweerders Gaidof genaamd is in hechtenis genomen Hg heeft bekend dat de misdaad den 23en Mei bad moeten volvoerd worden Eea menigte dynamiet is in beslag genomen Er wordt gverig naar de andere samenzweerders gezocht In Oostenrijk zullen heden voor de eerste maal de verkiezingen plaats hebben onder de nieuwe kieswet waarbij het algemeene gelijke en directe kiesrecht werd ingevoerd in plaats van het klassenkiesstelsel De kiescampagne die in de laatste maanden heel het Cisleithaanscbe deel der monarchie in beweging bracht heeft en dit is het opmerkelijke van het geval voor Ewald en zyn Line die van verdriet was gestorven wgl hg haar had verlaten en vertrokken was naar het vreemde land in het Oosten Soms klonk een vroolgke toon door die droefgeestige liederen zooals het goud der zonne zich een weg baant door de donkere dennetakken maar al heel spoedig werd de zang weder treurig en smartvol Ik kende ze allen de liedekens alom werden zg gezongen hier in t land doch op dien dag peraten zg ag gloeiend heet de tranen uit de oogen HOOFDSTUK XII Weken lang lag de arme Eoenraad op het ziekbed gekluisterd van tyd tot tgd bij zgn bewnstzgn maar meestal halfluid Wartaal mgmerende Slechts als Hedwig aan zgn sponde zat werd hg kalm zoodra hg den klank van baar stem vernam Zy was geduldig en onvermoeid zat zelve bgwyien geheel bewegingloes En buiten begon allengs de herfst zgn heerschappg te doen voelen over de wouden en boven op het hertogelgk slot was het lustig leven teruggekeerd Hondengeblaf en het eerst sedert langen tjjd geen nationalistischen maar een politiekeu ondergrond De Oosteurjjksche bladen op dit verschijnsel wijzend zien daarin een gevolg van het afbakenen der kiesdistricten op nationalisti schen grondslag En voor de eerste maal hebben in Oostenrijk de mioisters persoonlgk en officieel deelgenomen aan de kiescampagne Alle ministers hebbeu zich candidaat gesteld en zgn voor Je kiezers opgetreden Daarbg is gebleken dat er tusschen hunne programma s nag al verschil bestaat dit kwam zeer sterk uit bjj het vergelgken van de toespraken der Duitsche en Boheemscbo ministers Ministers Prode wenscht voor de verschillende afzooderlgke nationaliteiten autonomie als eenige middel om van Oosten rgk een eenswillenden bondstaat te maken Minister Pajak bestrijdt die meening en eischt herstel van bet koninkrijk Bohème met gelgke rechten voor do talen in geheel het land Dit is bg de verkiezingscampagne duidelijk gebleken dat de eerste taak van de nieuwe regeering en van bet nieuwe parlement zgn moot de regeling van do betrekkingen tns schen Duitschers en Tsjechen in Bohème en de regeling van de betrekkingen van Oostenrijk tot Hongarije Dat wenscht niet alleen de keizer dat w n ch n de ministers en dat vormde steeds den grondslag van alle partgprogramma s Maar naast de eenstemmigheid over de noodzakelijklieid der regeling staat zulk een bonte verscheidenheid van opvattingen over de wijzepvaarop die regelingen moeten geschieden dat er nog heel wat water door den Bonan zal oirjen voordat dezo neteligste aller quj Sties in de Mouorchie zal worden opgeloi Terwijl iii West Europa de volksvertegenwoordigers r zich gereed maken voor de Pinkstervacfntie is in Rusland gisteren het Paasch recés van de Doema eerst geëindigd Pe zitting van heden kan belangrijk worden De uiterste linkerzijde toch heeft het plan onmiddellijk een interpellatie te houden over de houding van den president der Doema den heer Golowin Het blg kt dat de socialisten volstrekt niet tevreden zjju met bet voornemen van Golowin om het votum van wantrouwen dat vóór het reces werd aangenomen slechts voor kennisgeving aan te nemen zg hebben besloten opnieuw en ditmaal in nog krasser vorm een motie voor te stelten waarin de Doema de handelingen vau den president Golowin afkeurt en zg hopen ook voor deze zy was schooner dan ooit wanneer zg uitri cd naar de bosscben en do vreemde ridders en edellieden in hao rood jachthuis vormden haar een schittereode eeregarde Of zij het huis een blik waardig keurde uit de blauwe oogen die zoo levenslustig onder bet bepluimde jachthoedje de wereld inkeken Of zy het vermoedde dat hg ziek was met den dood worstelde Ik weet het niet Want wanneer de schitterende stoet voorbg trok dan verliet ik het venster en begaf mg naar Eoenraad in bet stilte kamertje waarbinnen de tonen van de lachende buitenwereld niet konden doordringen Maar ik moest thans dikwgis mgn vader gezelschap honden Hy was bezig met de vervaardiging van een Carmen ter gelegenheid van bet huwelijk van Zyne Hoogheid en daar het schrgven hem moeiiyk viel zat ik naast zgn ziekenstoel en schreef de woorden op die hg mg dicteerde Dat waren moeilgke uren want myn hart toefde in het andere vertrek boven ons hoofd en soms terwgt mgn vader zgn gedachten bg eenverzamelde en ik plotseling hoorde hoe Eoenraad luid begon te glen sprong ik wild op Dan werd vader boos over deze stoornis en barstte in verwgtlogen los Wat bekommer jy je toch om Koen motie steun te vinden bij de andore groepen der linkerzijde Wat heeft do heer Golowin voor ontzettende dingen gedaan om zulk oen votum te verdienen P Hg heeft met krachtige hand do debatten geleid en vaak wellicht soratgds een beetje snol ingegrepen als onvoorzichtige of onparlementaire uitdrukkingen gebruikt werden Maar by heeft nog meer gedaan Hg heeft na het eenigszins scherpe legerdobat in de Doema in een onderhoud met den minister van oorlog verontschuldigingen aangeboden voor bet optreden van densocialistischen afgevaardigde Surabof die het leger beleedigd had Het Bussische blad Bo8sga bespreekt de Japansch Fransche overeenkomst en kenschetst de beteekenis daarvan aldus De toenadering tusschen Frankrijk en Japan is een gevolg van den voortgang der Uussisch Japaosche onderhandelingen De betrekkingen tusschen Frankrgk en Japan die tgdens den Russisch Japanschen oorlog ernstig waren begonnen aanmorkelgk beter te worden toen aan Buasische en Japansche zgdo een streven naar oprechte duurzame verzoening merkbaar werd Ook de loop der Engelsoh Bussische onderhandelingen moet in aanmerking worden genomen Dank zg deze overeenkomst wordt Frankrgk volkomen gerust gesteld over bet lot zgoer Oost Aziatische koloniën En waar Frankrgk olleen de onaantastbaarheid der Japansche bezittingen niet kan waarborgoo daar is het Franscb Japansche traclaat de aauvnlling van de waarhorgou die hot Engelscb Japausche en het Russisch Japansche tractaat bieden De onderhandelingen tusschen Japan en E rankryk vormen derhalve de natuurlgke aanvulling van de Russisch Japansche onderhandelingen Eu met eikaar hebban deze overeenkomsten geen ander doel dan den vrede in Oost Azië te verzekeren en het politieke evenwicht in het verre Oosten te bevestigen Verspreide Üericlileii FaiSKRUK Zeven inderwijzers hebben als protest teeen het ontslag van den onderwijzer Nègre bon ontslag genomen als leden van den raad van discipline van bet Seine departement De kerkelgke viering van de Maagd van Orleansleesten heeft zonder sloornis iristeren plaats gehad Er waren vele gemeeute raad P Is Hedwig niet bg hem en gaan moederden Wiesjemoei niet van tijd tot tiid bg hem naar boven om hem do medicamenten toe te dienenP Dan verborg ik myn hoofd in de handen wgl ik mg schaamde over de tranen die in mgn oogen opwelden en hot gelokte mümet den angst die my gloeiend verteerde tot bedaren te brengen Langzaam zeer langzaam trad het herstel iU Moeder richtte hem een ander vertrek in dat grooter was en getiefetgker De knecht droeg hem daarheen ivant hy was noir te zwak om te loepen Van Helmstddt was eeu kistje gekomen met vele boeken die moest ik uitpokken en op het tafeltje voor het bed leiriren Toen vloog het eerste glimlachje wederom zgn lippen Hedwig en ik konden maar niet op vertronwelgken voet geraken zg was zelfs teruggetrokken en schuw en bovendien min of meer lui Wordt vervolgd