Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1907

Donderdag 16 Mei 1907 o 10333 46ste Jaargang fiOUDSCHE COIMNT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon 9lo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Teletsinllo SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zob en Feestdagen De prijs per drie naaanden is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teztiel Indtistrie QOUDA te GOUDA Algemeene Vergadering Tan AANDEELHOUDERS op 30 MEI 1907 ten 8 ure n m ten Kantore der Firma Wed KNOX DORTLAND Tnrimarkt 248 te Gonda alwaar de aandeelen aan toonder volgens rt 20 der Statuten vjjJ dagen te voren gedeponeerd moeten worden De balans en winsten verliesrekening over 1906 liggen van at 15 Mei 1907 ter inzage ten Kantore der Venoootschsp Westhaven 160 De Directenr MOLIJN HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groota Kenken drooge Kelder linke Tnln Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t rnimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken tegon concnrreerende prijzen Aaolcjier na Gas Wsler Spreek Biur en Ëleotrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende lirh naar het Goudaeh VerlloMlng MaganlJn DE AVOIlDl§lTER daar alles door bekwame fitters verriolit wordt OE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACT18CHE DE MEEBT VOLLEDIQE ilOBEBLAMEM zijn beslist die der Firma WELDOH THS LA DIMS JOURNAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILD BMS a fASHioya Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Uw Boekhandelaar Proefnummer Alle met koitel Hall JtWoegeel ó Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag è WORMERVEER HOLLAflrif QoBdk Drik van A BRINKUAN Zn WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extnict wordt aanbevolen tegen Boretaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoegt Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIAlfTHE is verkrijgbaar bö alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederland Frankrijk VutUcliland Engeland Amerika Ned IndU Oranje Rivier KoUmie Trantvaal enz Z A t ï öonden 3 maal met Eere Modailles bekroond MBLIANTHB in flacons J 0 40 l 0 70 en i 1 UELIAMHE in doozen tabletten t 0 40 en t 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN 8CHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag u a v¥v ï r WOLEr Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda f J MILD Veerstal B m Gouda A BOUMAN J ord M PINKSE kieuierkerka dlJeel k H y ZESSEN Schoonhoven B v WUK OudMaij r A SCHEEB a o jJ P W T EDE Oudewater K va die HEIJDEN te Jleeuwiik P t d H nn N 5 i b KOLKMAN AUrf VAN DER HEIJDEN Pradd e R A u GROOT A o JONGH 0 fe at J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop uiull WAAIISCHVWIve Laat ü niet misleiden door J6d Siroo Het klooster SanctaPaulo AbdU bestaat niet dus Stroop van geenerlet waarde y Sanguinose VInnm l§langulno§um In aeuo Het best bekende afdoende middel tegen bloedarmoede tleekzuclit en zenuwzwakte Hebt g j een bleeke kleur P Zijt gij gednrig vermoeid f Ontbreekt n de eetlust P Hebt gü dikwyis hoofdpijn f Slaapt gy slecht f Hebt g piJn in den rug pyn in de lenden piJn op de maag f Suizen in het hoofd suiziogen in de ooren 1 Dan moet gü uw eigen belang verstaan en dadeiyk eene geregelde kuur beginnen met de Sangninose Want de Sangninose verrykt nw bloed en versterkt bet i zo wekt den eetlust op en bevordert eeno algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bjj de Sangninose toen niets hen geholpen had Maar zorg dut gy de echte hebt Zy is alleen echt als zy komt uit de fabriek van Haag VAN DAM Co Pr s per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl 1 16 Te Gouda bU WOLFF Co Wesihaven 198 N Verwonderiyk snel maakt onze Vygenhonig lich vrienden Het is onovertroffen voor alle hoestenden Maatsehapp tot JSkeploUaUe van de FMoria Bron Kaninvr voor SederkmA Soompieê éO lUOterdam GEBR RIJREN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaga ifn Gedempte Binnenrotte 154 Telef S99 Se Magauijn Weet yieuieland 9 nabij Ikation Beurs Telef 4657 STEHIEN VERHUREN INRUILEN REPARSEREN daïelttks In onie Salooi t h ren DE PHONOLA PHOMOLAPIANO MM PBOMST AJDYEETENTrËN in alle CouranteE worden aangenomen door het Advertealie Bureaii vao A BRIi kMAN ZOON i Noord Brabaotsch ScboeDeo Laarzeomagaziio KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwogsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Wit Mkót ajc ïj Ao Eohto 1 ialolJ 1 II Yol prafi aisgBn ia e aanUel gefcjuiHi i di ara nasc de oitJlndjri Dr Miüliao irt rervMriigi jp d oeets nuKUnos ui het wenidtonwwl tabbliaseiwut r n Gebra BtcO I warok t Ker lm eJKiw tDp THicfenells Bikcï Cacao n viorkanton biiPoeL tee iiloji cjiui ï D3t molk gtfeocü 1 a anHonnTM nzju lj drank toot da f lijkBot ijotnuE oeii i i te lqi la van t r 0 dor T r ton k p CttjouUte All h en ij6i r fj o Irnr oi mei n 1 Jwrih Jiwjiitk e r tji tt wruriea f V it ijgbiar oy t i t ci ctó S X Ap ittexsra ma FViv 11 4 Xa WïEfljtKjea f m ïT95 aais Uen aajTWlflgBnwoordigsr k Sadnvknd lultus iattenMMR ranterdam KalTKEtraat loa Dronkenschap bestaat niet meer Een moDBter an bet merkwaardige Co£b poeder wordt gratlB toegezonden Kan inaegeven tsorden in Koffie Thee Melk Likeur Abtint Bier Water o in liet voedeel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard erietavan afweet Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoef te weten waaraan hy zgne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft bet hniselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap en wordt rcrzoeht op t KBEK it lettoa UIT HIT MaGUUH TA K M IIAVËNSWAAY ZONEN OOaUIOHBJI Deze THESEN vordsa a l rerd in verzegelde pakjes van ey twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPrgs vooniau van nevenitaanil IHerk volgeni de Wei gedapo neerd Zich tot da nitvoerintf ran ge eerde orden aanbev ende V i C BUL voorheen J BBEEBAABT Li Bu ttenlapdscli Overzicht De laatste brieven die nit Marakesj Tandzjer bereiken gewagen over het plan der Europeanen om de stad te verlaten en naar de kust te trekken Niet all jen Engel schen en Franschen maar Daitschers evenzeer Eon bigkbaar offlciens bericht in de Kölnische Ztg zegt dat het laatste betrouwbare nieuws uit Mariikesj van 8 Mei is üe stad was toen nog niet door een Marokkaansche stam bezet maar de inlanilers nit de buurt hadden wel hooge eiscben laten hooren tegenover het stadsbestuur als daar zyn vrglating van gevangen vermoedelgk moordenaars van Manchamp wegzending der Franschen handhaving van den algezftteo gouverneur niet toelating van den Franichen consul die onderzoek komt doen omtrent den moord op Manchamp Naar Renter van Stromboli naar Italië seint is daar de Amerikaansche seismoloog de heer Frank Perret teraggekeerd Hg was de metgezel van prof Mattncci tgdens e uitbarsting van den Vesuvius in April 1906 De eilanders gapen hem thans aan als een krankzinnige daar hg op het eiland komt nu iedereen er vandaan trekt en zelfs den vulkaan beklimt Volgens een rapport van den heer Perret zgn de uitbarstingen van den vulkaan zeer onregelmatig Soms is hg dagen achtereen rustig om in eens te beginnen met zgn vreeselgke werking Dan braakt hg reusachtige rookkolommen en werpt enorme massa s asch en steenen uit De heer Perret meent echter dat do crisis voorbg is Kossuth de Hongaarsche minister van handel heeft bg de Kamer een wetsontwerp ingediend strekkende tot vaststelling van de traktementen van de employe s der staatsspoorwegen en van het dienstreglement Volgens dat ontwerp zullen de employe s een aanvangssalaris genieten van mOÜ kronen Alle twee jaren krggen zg verhooging Als zg aan een staking deelnemen of wanneer zg zich aan Igdelgk verzet schuldig maken zullen zg onmiddellgk worden ontslagen Er zullen geen vakvereenigingen van spoorwegbeambten mogen worden opgericht tenzg met toestemming van den minister van handel Do spoorwegbeambten zullen niet bet recht hebben zich aan te sluiten bg vakvereenigingen welker strekking onvereenigbaar is met de belangen der staats FtVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 21 zy had evenmin lust in spinnen als in het verzorgen der huishouding en in den arbeid in keuken en kelder en soms wanneer op een moeien herfstdag de zon haar gouden stralen op het geel en purperroode loof der wouden zond was zy urentang niet te vinden kwam eerst tegen den avond thuis en in de donkere lokken hing verraderlgk een geel blaadje of wat mos dan had zg in het bosch liggen droomen Soms ook week haar gewone kalmte en wanneer wg op lange regenachtige Octoberavonden in het kamertje van Koenraad zaten de lamp nog niet brandde en alleen de hontsblokkeu in de kachel een Sikkerenden schyn in het vuur wierp dan kon zg vertellen van oude langvervlogen geschiedenissen nit den oorlog toen Tilly door het land trok hoe hö daar boven in de bergen huisde en hoe zich de houtvester in Harzgerode op wonderbaarlgke wgze wist te redden doordien hy met behekste kogels blindelinga nit het venster schoot en dat hy Au bt lk lobot leB vtjud uerTelit spoorwegen Naar de Politische Correspondenz uit Konstantinopel verneemt zal de khedive dit jaar op zgn Enropoescbe reis een ontmoeting met koning Eduard hebben Dat zon een schouno gelegenheid voor koning Eanard wezen om zgn veel geroemde gave van de menichen voor zich te winnen te tüonon Het ia toch allemans geheim dat de khedive de nationalistische beweging in zgn land genegen is en die beweging gaat tegen Engeland in Of hg die ontmoeting met koning Ednard wel gezocht zon hebben Zou or niet eer een zachte aandrang op hem gooefend zgn om den koning van Engeland op te zoeken teneinde den indruk weg te nomon dat hg tegen do bezetters vna zgn land mokt P De Spaansohe Cortes zyn gisteren byeengekomen en geopend met een Koninkigke Boodschap waarin natnnrlgk met groote blgdscbap gesproken word over de geboorte van een prins van Asturië Maar die bigde gebeurtenis ia niet voldoende om aan de Spaansche politiek een richting te geven en haar te leiden op den weg der gezonde ontwikkeling De Cortes voortgekomen nit de verwarde toestanden die bg de behandeling van de Vereenigingswet gebleken zgn is nog zonderlinger samengesteld dan haar voorgangster En de regeering weet klaarblgkelgk niet wat zg van deze vertegenwoordiging te wachten heeft Het regeeringaprogram is zoo armelgk mogolgk met gewichtige plannen wil de regeoring liever wachten totdat zg met de nieuwe Kamer eerst kennis gemaakt heeft Sommige berichten uit Madrid geven zelfs te verstaan dat de Cortes heel spoedig weer ontbonden zal worden omdat niemand iets van baar verwacht De liberale groep die tot 50 leden is samengesmolten heeft op aandringen van Moret besloten de zittingen der Kamer niet bg te wonen maar de conservatieven eens te laten regeeron Dat hierdoor het politiek evenwicht gestoord moet worden licht voor de hand Maar voor de conservatieven is er ook niet veel kans op succes want zg zyn hopeloos verdeeld en staan tegenover allerlei anti dynastieke groepen waartoe 75 afgevaardigden en 21 senatoren behooren De solidairen de onder Salmeron verbonden republikeinen Carlisten en regionalisten besloten ditmaal krachtig te arbeiden voor de toekenning van zelfbestuur aan Catalonië en Valencia De regeering heeft zich be Maar dat waren ook vrykogels geweest die nooit hun doel misten I Om die te verkrggen moest men by het kogelgieten van den schors van een eik waarin de bliksem was geslagen eenige spaanders aftrekken en die by het giotsel voegen Dit gieten moest ter middernacht geschieden en wel in een der twaalf nachten Insschen Kerstmis en Driekoningen zy vertelde dit alles op zoo levendigen toon en kon haar stem plotseling zoo veranderen dat men soms meende den kreet te hooren eener beangstigde vrouw dan weer het rochelen van een door zulk een vrgkogel doodelgk getroffen vyand of het vertwyfelende weenen van een meisje afscheid nemende van haar liefste die ten stryde trekt Tnsschen die verhalen in zong zg een eenYondig liedje treurig zooals zg ze zoo goed en ontroeringwekkend kon zingen en dat klonk zoo heerlgk nit den scboonen mond onder de neergeslagen oogen En met een passend gebaar begeleidde zy verbaal en zang Koenraad luisterde met niet minder aandacht dan ik en toen op zekeren dag Walter die overgekomen was om te zien hoe t met zgn broeder was luidkeels lachte over vrykogela en dergeiyken onzin ts o voer hy hoiUg nit slist tegen dien eisch veiklaard doch weet dat onder de conservatieve meerderheid verschil van meening daarover bestaat In hooga militaire kringen bestaan ernstige grieven tegen de voorgenomen afschaf flng van de wet volgens welke persdelicten door de militaire krggsraden moeten worden berecht En zoo zit Maura dan tusschen de stakende liberalen en de al te gverige solidairen tusschen het hof en het leger Hg zoekt naar de gelegenheid om den koning voor de keus te stellen ontbinding der Cortes of aftreding van het kabinet Dan komt de oude generaal Azcarraga weder als kabinetsfcrineerder aan de beurt Tenzg Maura een oplossing vindt die het clericaalconaervatief reactioonaire bewind in Spanje nog wat levenbkracht geelt Russische toestanden worden in geen land ter wereld zoo scherp afgekeurd als in Engeland en geen uiting van verontwaardiging is sterk genoeg voor de Engelsche bladen wanneer wg spreken over het gebrek aan persoonlijke veiligheid in Rusland en over de willekeur der Russische bureaucratie dia iemand zonder eenig vonnis kan doen gevangen zetten en naar Siberië verbannen Een kort debat gisteren in het Engelsche Lagerhuis gevoerd toont dat zulke Ru3 iische toestanden ook nog in een groot deel van het groote Eng lache Egk bestaan en door de Regaering worden gehandhaafd Naar aanleiding van do jongste gebeurtenissen in Britsch Indié wees dr Rutherfort op de bepalingen der India Act van 1815 waarin den onderkoning van Indiè het recht wordt gegeven een onderdaan van den koning te doen arresteeren hem van de eene provincie naar de andere te brengen hem in de gevangenis te zetten en hem daarin levenslang te honden zonder eenig rechtsgeding of vonnis En hg vroeg of de Regeoring de nood zakelgkheid nog niet inzag om die wet zonder verwgl in te t ekkenf De minister voor Ierland John Morley deelde mede dat die wet nog steeds van kracht is en dat thans 32 personen krachtens de bepalingen ervan in arrest zgn Hg zeide dat de Regeering van het Voreenigde Koninkrgk niet voornemens was aan de Indische Regeering eenig wapen te ontnemen dat de wet in haar handen had gegeven voor de onderdrukking van onlusten De wet van 1815 geeft den onderkoning gelegenheid onmiddellgk rraatregelon te Maar laat haar toch vertellen Walter 1 zeide hy opgewonden Wees maar big dat jg geen vrykogels noodig hebt en met gewone wapenen in staat bent het wild neer te leggen Vader en moeder waren weinig gesticht over het gedrag onzer nieuwe huisgenoote vader zeide dat zg het hoofd vol had van romantiek en nog erger dwaze dingen Nooit zou uit haar een eerzame huisvrouw groeien Maar zy bekommerde zich weinig om de berispingen die zy moest hooren geduldig stond zy daar met bet hoofdje ter aarde gebogen daaromheen de brnino kroezige lokken die tot over haar slapen nederhingen en hoorde de lange boetpredikaties onverschillig aan Een poos lang echter zat zg werkelgk gverig aan het spinnewiel of hielp het dienstmeisje in de keuken maar al heel spoedig was zg weder de oude zorgeloos traag onverschillig en toch bekoorlgk HOOFDSTUK XIII Tegen het einde van October was Kpenraad in zooverre hersteld dat hg voor de eerste maal in het vertrek heen en weder kon loepen Voor het veniter bleet hy ataaa nomen wanneer onlusten dreigen En van die wet wordt steeds met groote omzichtigheid gebruik gemaakt Niemand kan krachtiger gekant zgn tegen dit soort arbitraire maatregelen dan de minister maar toch acht hg zich niet gerechtigd de afschaffing ervan voor te stellen Juist door de snelle en krachtige toepassing van deze macht waren thans wellicht in Pendjab ernstige rustverstoringen die in staat zouden geweest zgn alle hervormingsplannen welke de regeering en de onderkoning voor Indie overwegen in duigen te doen vallen De meerderheid in het Engelsche Lagerhuis juichte deze woorden van minister Horley toe Slechts John Redmond maakte de opmerking dat onderdrukking in Indie al oven weinigf ou bgdragen om de rust te verzekeren alslb Ierland Verspreide Berichten DuiTscaLiXD De sultan van Turkge heeft een nieuw bewys van vriendschap aan Duitschland vereerd baron v Mirbach opperhofmeester van de Duitsche keizerin verleende hy de Merjidiorde in briljanten en den Duitschen zaakgelastigde v Below de Ie klasse De Daily Mail weet te vertellen van een beweging die ten doel zon hebben ElzasLotharingeo te maken tot een groothertogdom en aan het hoofd daarvan te stellen s keizers tweeden zoon Eitel Friedrich ESOEUSD Volgens bericht nit Oost Bengalen beginnen Mahomedanen en Hindoes al in te zien dat de opstand tot niets leiden zal De Engelsche kiesrechtvrouwen vragen 20 000 pond om een campagne ten gnnete van vronwenkieirecht op touw te zetten zooals de wereld nog nooit gezien heeft Maxim Uorki is te Londen aangekomen om deel te nemen aan het congres van Russische revelntionnairen Zweden Beide kamers hebben de kiesrechthervorming aangenomen Voor de eerste kamer stemmen voortaan kiezers die meer dan 2000 kienen verdienen dat was vroeger 4000 voor de tweede kamer bestaat nu algemeen kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging OOSTIITBIJK HoXaABnE Oisteron hadden in Oottenryk de verkie Verwonderd wees hy naar een muur die op vreemde wgze opgetrokken tegenover ons huis stond ongeveer op de plek waar de helling van den slotberg zich boven het dal begint te verheffen Wat wordt daarginds gebouwd f vroeg hy Wy stonden naast elkaar en ik antwoordde hem dat ik t niet wist Inderdaad hadden angst en zorg voor zgn toestand mg alle belangstelling in hetgeen buiten voorviel ontnomen Wat kryg ik van je Koenraad als ik het vertel vroeg Hedwig terwgl zy haar naaiwerk uit de hand legde Lachend wendde hy het hoofd om Wat wil je dan hebben Hedwig p Ik zon wel eens willen weten wat tvoor een boekje is waarin je zoo yverigleest Ik heb heel goed gemerkt dat het geen geleerd theologisch werk is want daarmede komen de platen niet overeen die erin staan Met deze woorden wees zg op een boek dat hg opengeslagen in de hand hield Even verscheen een blosje op zyn gelaat Van verlegenheid misschien P Tegelgk overgeven 1 schertste hy Wordt vervolgd