Goudsche Courant, donderdag 16 mei 1907

zingen plaats de eerste op Orond van het algemeens kiesrecht Het aantal afgevaardigden zal voortaan 516 bedragen in plaats vaa 425 Bdblasd ïe Moskon heelt de politie een meeting der kadetten waarop de Ooema ledeo Maklakow en Kiesowetler het woord moesten voeren verboden Daarentegen liet men de monarchifcten gemat vergaderen en redevoeringen uitspreken in welke de ontbinding der Uooma werd gevraagd en de nilvallen van Doeriskevitch tegen de kadetten werden goedgekeurd Amiriica Oeoeraal Koeroki de Japanner heelt bjj prerldent Roosevelt gegeten Tal van antoriteiten zaten mede aan Verscbtikkelijke nachtelijke folteringen De ondervinding van een inwoner van Oonda Jeukende benauwende dolmakende aambeien Hoeveel slaielooze nachten hebben zü U niet veroorzaakt Welk een doodsangst gedareodi den dag Te vergeefs hebt gü een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en tóch bestaat er len echt geneesmiddel voor lees hetgeen een Uwer landgeoooten zegt De Heer W van Uijnsoeder wonende te Cothen in Utrecht deelt ous mede Ik heb reeds veel aangewend om te worden genezenvan een onaangenaam iets waaraan ik gedurende dertiW jaren geleden bob namelijk droge uitwendige aambeien Ik heb hierdoorheel wat moeten doorstaan zoowel door de jeuking als door de pyn en wat ik biervoor ook gedaan had niets hielp Do goede berichten omtrent Foster s Zalf gaven mij aanleiding hiervan een doosje te laten komen en ik kan U niet zeg jen of ik meer verwonderd dan wel meer gelnkklg was toen tk na tien dageil de zalf geregeld te hebben gebruikt volkonlen van mjjn ongelukkige kwaal genezen was Waar ik kan zal ik gaarne dit uitstekend geneesmiddel bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar ik en maclilig V het publiek te maken op ell a wijze die ü goeddunkt Zie toe dat gü de échte Foster s Zalf bekomt dezelfde soort die de Hoer van Bijnsoeder gehad heeft Ze is te Qouda verkrijgbaar bl de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 75 voor iénof F 10 voor zes doozen Slanken uit SclioonliOTen IC Heb je het gesnapt Ornijtertje waarom Ik je weer een uitnoodiging heb thuisgestuurd tot bijwoning der vergadering OfZondtig 28 April F Of heb je weer een protest klaar voor de Fakkel over leugenachtigheid van Jan Bazuin t Beeft toch een vreemde uitwerking die Coalitledeesem Maar voor Bram schijnt het dan toch geen windeieren te leggen Heb je ook gelezen van die R K dame die dezer dagen failliet is gegaan en vroeger een paar jaar geleden aan Bram een groote om gelds ter hand hoeft gesteld F Of Bram ie na uit de penarie helpen zal f Een verloting of zoo Dat schijnt onder de coalitiebroeders ook al geen principieele tegensta nd te ontmoeten Jan Valk heeft er mogelijk nog wel een paar kistjes l icelsior voor over Ën nu moet ik je nog een vraag doen Grnijter Ter wille van het heilig beginsel en als blijk van nut U hangm aan lut aanUtié ilyk heeft Bram onlangs aan een vereeniging die hem nitnoodigde als spreker te willen optreden den eiach gesteld dat e hem tute hondtrd gulden betaalde Nu fluisteren booze tongen dat Patrimonium alhier dit traktaatje bezorgd is Is dat loo Jan F Bet doet er trouwens weinig toe of het hier of elders gebeurde niet waar F Het feit is btdrontnd dat een man ais Kayper zich zoo het lastige minder eervolle laat ik het nog duidelijker zeggen voor den CIrooooten Lij ei der nraniuU r n utr te schuiven van den hals Bram die zelfs niet als Kamerlid zijn rentree wenschte te doen zal voor nesterige afdeelingen gaan preken I Zich op de Jaarvergadering van Patrimonium laten adoreeren en bewierooken dat gaat nog Zelfs is hy met stille trom te Qoroum geweest dns ook al niet deftig S enoeg Haar dat was alles v6ór de Crisis logelijk heeft do Crisis ook op hem i n ontnuchterende werking doen gevoelen en l hg nu wat minder hoog gutmul tgn Ik heb dan een aardig werkje voor hem in zyn snippernnrtjes Zgn zoon Prof A Knijper Jr de klompen heldi van Barendrecht kan hem daarby helpen Het betreft een nitgave var den Amsterdaatehen collega niet van Jan Bazuin maar vab e Knypertjes Prof Hngo de Vries over de Afstammings en Mutatietlusrit Kon mi oa ook aai aoht wa tenschappelgk Bram en weerleg op goede gronden deze theorie Je knnt er nog een aardigen duit uit slaan Want ik verzeker je het boekje zal gelezen worden En dan kan de Ornyter meteen zön naam er aan verbinden als de firma het daar uit wil geven Mo elgk schrgft Jan Valk het Voorwoord Alles loopt hier toch een eigenaardigen ongewonen gang 1 Daar staat nu op de plans tot Verbouw ombouw of overbouw der iasfabriek o pardon ik bedoel der openbare school EenU Soort dat op Vnjdag 10 Mei aanwyzing zal geschieden En tot driemaal toe plaatst Greup in de krant dat het 11 Mei zal wezen Oevolg Benun moet tieumaal de aanwijting doen het onderwgs moet tweemaal gestoord worden Waar het goed voor is F Het kan alleen zitten in de datum Mogelgk vond Greup in verband met de eigenaardigheid van onzen Schoolstrgd Mei een stil sprekend cgfer om dien vjfjarigen strgd te qualiflceeren Nu ik toch over den scboolbonw spreek wensch Ik in bet belang van de Gemeente die mg zoo na aan het hart ligt in het belang van de paganistische jeugd die ik alle goeds toewenscb op twee dingen de aandacht te vestigen Het eerste betreft de ventilatie Algemeen wordt het systeem van dr Swaabals hot beste in toepassing gebracht Wordt dit hier voorgeschreven F Zoo niet laat men dat dan nog doen Aan een goede ventilatie is alles gelegen voor de gezondheid der leerlingen Het tweede pnnt betreft de terwarming Wftt een stofrommel bet stoken van steenkool cokes of iets dergelgks veroorzaakt wat een zorg deze verwarmiiigswgze van den ondorwg er vereischt wat onkosten van aanmaken en schoonmaken het met zich brengt zonder doeltreffend te zyn wy weten het allen Wcinn ontzeil ook deze klip door in de school de gaewerwarming in te voeren Wat gemak van aanmaken wat uitsparen van onkosten wat stof zal hierdoor geweerd worden I Het buitenland heeft bewezen dat gasverwarroing doelmatig toegepast niet duurder is dan met fulkachols Over electriecbe terUehting zullen wg maar niet spreken dat biyft enkel weggelegd voor de bijeondere scholen Kooiman stel alsnog deze wgzigingen voor Denzelfden ongewonen droevigen gang loopt het ook van den aanleg van onze trambaan Het is of de goden vertoornd op ons zgn Dat nieuwe vervoermiddel schgneo wg niet deelachtig te knnnen of mogen worden Van Jnli 1906 toen Minister Kr ui na zyn terugkomst nlt Chili zgn wetsontwerp indiende zagen we reikhalzend uit naar de behandeling Bg de begrooting werd het verwezen naar een commissie Rapport werd uitgebracht de Crisis sloog weer allo hoop den bodem in Eindeiyk zou het dan toch in veilige haven belanden het wetsontwerp kwam Dinsdag 7 Mei in behandeling En ziet alweder is de loop der debatten van dien aard dat het weUontteerp wordt aangehouden en op een nader te bepalen dag zal behandeld worden O droevig noodlpt 1 Rust er dan een vloek op onze stad F En al weder worden de ingezetenen uitgenoodigd voor de zooveelste maal linn naamkaartje niet p f of p c uf p p c maar blanco te zenden aan den secretaris van de Kamer van Koophandel om voor den zooveelsten keer by Kamer en Regoering op spoed aan te dringen Intnsschen zal de zomer van 1907 weer wel verstreken zyn en de winter alles in zgn boeien slaan eer dit gehaspel tusschen Kamer en Regeering afgeloopen zal zgn Stnurt kaartjes voor de Ooudsche trem By ieder kaartje honderd pop Zoo komen we nit den naren strop Door Trenb ons 8 Mpi omgedast O wat een last wat 1 as t I Ontving k er zoo n paar daizend maar k Verzeker u de Tram komt klaar Twee ton slechts en wg zyn gered I 1 M Dan alle Kamers maar op zy gezet Want kaartjes zonder schrift Held Daarop ben k deez keer HPateld Wg moeUn ryden in t U Kt wy hebben al te lanj HRit Daarom stuurt gel Hn Bazuin k Schenk u den B Fortuin VJAN BAZUm BINNENLAND STATEN Ü ENEKAAL T m K K U K U HÊ m H Vergadering van Dinsdag 14 Mei Aan de orde ia bet wetsontwerp betreffend grenswgziging tnsschen Qravenhage an Voorburg en Waasenaar De heer Limburg licht met bebnlp van groote kaarten en teekeningen een amendement toe van hem en de heeren Jansen ter Laan Kolkman van Vauren Zgima en Lely strekkende om de grens te wgzigen in den zin van het adres dat door den Haagschen Gemeenteraad by de Tweede Kamer is ingadlaad Het li ia t l alu raa aas groota stad als s Gravenbage tegt apr dat de grensscheiding tnsschen haar en het plattelandsdorp Voorburg d ar worde aangebracht waar het dorpskarakter aanvangt Niets is er tegen om aan s Gravenbage de strook grond te schenken die zg wenscht De heer vad Bylandt bestrydt het amendement Hy zon er volstrikt geen bezwaar in zien dat Voorburg en Rgswyk geannexeerd werden en dan zooals bv in Londen afzonderlgke gemeentekommen in de groote stad zonden gevormd wordeo Spr is dus wel voor geheele toevoeging doch hetgeen het amendement wil acht spr onbiliyk en onredelgk Ook de heer Blooker bestrgdt het amendement en wel omdat men aan Voorborg wil ontnemen dat deel der gemeente dat door zgn rioleering enz hygiéoisch het best in orde is Ook spr raadt aan annexatie van Voorburg en Rgswgk wil den Haag bg latere grenswgziging niet komen te staan voor moeilgkheden als te Arnsterdam De heer Schaper bestrgdt het amendement eveneeos Het gevolg is dat vele kleine Inyden die thans goedkoop leven in de omliggende kleine gemeenten zouden worden ge ilnkt ten bate van den groeten man in s Gravenbage en wel dank zg ons ongelukkige ondemokratiache belastingstelsel Wat hier voorgesteld wordt zonder eenige schadevergoeding gaat niet aan De heer ter Laan daarentegen verdedigt het amendement bctoogende dat de ontwikkeling van s Oravonhage de door haar gewenschte uitbreiding eischt en den Haag anders een parasitiscbe uitwas zon krggen Er is hier hoogstens voor Voorborg van winstderving in de toekomst sprake Spr vraagt hoe de minister van Binnenlandsche Zaken denkt over annexatie van Rgswgk en Voorburg De minister van Binnenlandsche Zaken zegt in antwoord op deze laatste vraag dat het zgn overtuiging is dat vroeg of laat aan de orde zal moetan komen de vraag of algeheele annexatie van Voorburg en Rgswgk bg den Haag geleidelgk dan wel op eenmaal wenscbelgk is Dadeiyk nadat het onderhavige ontwerp tot wet zal zyn verheven zal de Regoering dan ook een plan ontwerpen van veel verdere strekking dan de greqsregeling thans voorgesteld De minister bestrydt het amendement Lirabnrg CS dat niet op wetttelgke wgze is voorbereid en zeer onbillgk tegenover Voorburg zal zgn De heer Limburg verklaart in het vertrouwen dat de minister weldra de door hem in oitzicht gestelde plannen tot meer afdoende grensregoliug zal indienen zQn amendement in te trejHien De heer Talma motiveert zgn stem tegen hot ontwerp dal zoo onvolledig is dat omtrent aanvulling reeds aanstonds dringend studie noodig wordt geacht De beer van Bylandt merkt bg de replieken nog op dat annexatie van geheel Voorburg of Rgswgk niet zal kunnen gebeuren zonder wgziging van de Gemeentewet De minister is t aanvankelgk met deze opmerking niet eens Hg acht de artt 128 e V geschreven zoowel voor geheele als gedeellelgke annexatiën De heer Lohman meent echter met den heer van Bylandt dat toch gewenscht zou zyn nisdan te regelen de rechten en bevoegdheden van bg een groote gemeente ingelgfde plattelandsdeelen Het wetsontwerp wordt daarop aangenomen met 57 tegen 10 stemmen Tegen stemden de heeren van Citters Brnmmelkamp Heemskerk Rnys vin de Velde van Idsicga van Vuuren Talma Daymaer van Twist en de Waal Malefljt Vervolgens werd behandeld het wetsontwerp tot verandering der grens tnsschen de gemeente Maastricht en de gemeenten Meerssen en Heer De heer Blooker licht een amendement van de commissie van rapporteurs toe strekkende om de grens vast te stellen op de wgie als in 1897 door Gedep Staten aan den minister van Binnenlandsche Zaken voorgesteld De heer Janssen Maastricht geeft do voorkeur aan het ontwerp boven het amendement De heer van Idsinga verdedigt uit een oogpunt van pobliek belang de grensregeling by bet amendement voorgesteld Morgen 12 uur voortzetting De eindstemming over het wetsontwerp tot afschaffing van het tiendrecfat is bepaald op a s Donderdag ni de pauze Provinciale Staten van Noord Holland hebben gisteren gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten vacature Den Tax v d Wall Bake met 41 stemmen terwgl op de heeren V d Bogaert Keuveld en Serrurier onderscheidenigk 19 5 en 1 stemmen aren uitgebracht Qemen fde Berichten Men meldt uit Delft De staking aan de flesschenfabriek alhier dDut sararudaid Toort Sadart giateraoi gen heeft tnsschen de fabrieksdirectie en de arbeiders geen aanraking plaats gehad De fabriek heefi voldoenden voorraad om de afievering onvertraagd te kunnen doen De arbeiders van bet te Schiedam gevestigde deel van het bedrgf werken tot en met den laatsten man door Men meldt uit Amsterdam Krachtens verlof van den president der rechtbank alhier was door den eersten deurwaarder O D Dammers conservatoir beslag gelegd op het Duitsche schooUchip Fürst Bülow liggende in de Honthaven hier ter stede Eenige uren later is dat beslag opgeheven nadat eeoe regeling was getroffen omtrent de vordering waarvoor het beslag was gelegd Het schip is daarop naar zee vertrokken Men schrgft aan het Hbl Gisteravond om zes uur was de Dorpstraat te Apeldoorn io rep en roer Een glazen flesch geruid met 60 liter benzine viel van een wagen en de inbond verspreidde zich over do straat liep in de riolen en in de gleuven der tramrails Een jongen van ongeveer 20 jaar met de fiets aankominde springt er af en werpt een brandenden lucifer in het gevaarlgke goedje dat onmiddellgk meters boog in vlammen slaat Als vurige tongen sloegen de vlammetjes uit de tramrails en begonnen zich gevaarlgke gassen in het riool op te hoepen die ook weldra waar de riolen openingen hebben met gzeren roosters met groote vlammen ontploften Herbaaldelgk rommelden de ontploffing op den Dereoterwe en menigeen begon waar t eerst al te ader als gratis illuminatie word beschouwd zich angstig af te vragen hoe dit moest eindigen Gelukkig brandde de vloeistof gaandeweg op en eindigde hiermede de brand Wat de verduisteringen betreft waaraan de heer T directeur der Maastricbtsche BrandverzekeringMg zien zou hebben schuldig gemaakt hierover deelt de Limb K nog de volgende bgzonderheden mode Vóór eenige jaren heeft T nit de brandkast der Brandverzekering Mg welker commissarissen de slenteU in hun bezit hadden zich door middel van een valschen sleutel welken M in Luik heeft laten maken effecten toegeèigend tot een bedrag van 7 8000 gulden Die effecten heeft T omgezet in geld op de Maastricbtsche Crediet en Handelsbank en de Credietvereeniging Amsterdam Bovendien heeft T in den loop der laatste jaren een groot aantal posten ontvangen waariy er waren van f 400 f 300 en andere bedragen Deze sommen werden evenwel niet door hem geboekt Ten eigen bate wendde hg ze aan De verschillende personen die dns hun sommen gestort hebben staan derhalve nog als debiteuren te boek Einde April dezes jaars bleek dat bovendien nog een paar dnizend gulden in T s kas te kort kwamen die eveneens ten eigen behoeve door hem bleken gebruikt te zgn Het totaal der verduisterde sommen bedraagt circa 13 000 gulden Al deze verduisteringen werden gepleegd gedurende de jaren 1904 1907 De heer T wiens jaarIgksch inkomen geschat wordt op plus minos f 2000 maakte groote verteringen Naar uit Vaals wordt medegedeeld hoeft de berT er meermalen gespeeld in een der talrgke clubs aldaar Op één dag zoo hg niet minder dan f 4000 aan de speeltafel verloren hebben Men Bchryft uit Utrecht Er heeft zich hier een comité van veeartsen en vétérinaire studenten gevormd om ter nagedachtenis van 21 Decem ierjl alhier overleden leeraar aan s Ryks Veeartsengschool Dr M H J P Thomassen den voorman der veeartsenykunda in Nederland en monument op te richten Men meldt aan de N N Ct Naby bet station Zuderdorp ontspoorde gisterenmiddag een der treinen van de Tweede Noord Hollandsche Tramweg Maatschappg komende nit de richting Purmerend Van de tram waarin zich veel personen bevonden wegens den marktdag in Pnrmereud kantelden 2 wagens Vgf personen werden gekwetst waaronder een paar meer ernstig De justitie uit Amsterdam was na het ongeval spoedig ter plaatse om een onderzoek naar de oorzaak in te stellen vermoedaiyk is de wisselstand niet geheel fai orde geweest Vele passagiers waaronder de borgemeester van Ilpendam zyn door een raam naar buiten gegaan Een wagon kantelde rechts een ander links Do wagens zyn beschadigd Spoedig was de directie ter plaaUeendo treinenloop ging verder geregeld Dit is het eerste ongeval van dien aard in de pi m 18 jaren dat deze tram baitaat Men meldt nit Arnhem Op het Velperplein geraakte gisterenmorgen aan omstreeks negenjarig jongetje door algaa aarooriiobtighaid ondar aaa trant wagen Beide boenen zgn versplinterd zoadat het noodzakelgk was geworden die af te zetten Tgdens het hevige onweder dat gisternamiddag ook in Limburg woedde is de bliksem geslagen in de boerderg van den landbouwer Molik even bniten Maashees De woning met schuor en stal brandden tot den grond af Twaalf varkens kwamen in de vlammen om Alles ia verzekerd De ongeregeldheden in Engelsch Indië Volgens een telegram nit Calcuta is er oen tweede volksmenner in Punjab met name Ajit Singh in hechtenis genomen en over de grens gebracht Een derde zoekt men nog Een voorman van de Hindoes eischt dat de regeering zegge waarom zg die mannen verbant opdat zg zich in de oogen van het volk rechtvaardige De regeering van EngelachIndië heeft bekend gemaakt dat er in zekere aangewezen streken van OostBengalen Assam en Pnnjab geen openbare vergaderingen tot behandeling van openbare of politieke zaken gebonden mogen worden tenzg zeven dagen tevoren schriftelgk aangekondigd Politieambtenaren zullen zoo n vergadering mogen bgwonen De districtamagiitraat nag elke vergadering die hg voor de orde gevaarlgk acht verbieden Zaterdag was een afdeeling militaire Inchtscbippers in de bnurt van MUnchen bezig met oefeningen Een stalen draad van een vastliggenden luchtbal kwam daarbg in aanraking met een electrischen kabel waarlangs een stroom van hooge spanning gevoerd werd Een man in het schuitje was oj slag dood twee anderen werden bewusteloos Rechtzaken Voor de Rechtbank te Rotterdam is gisteren behandeld de zaak tegen H B de K 29 jaar bakker te Gouda beklaagd van valschheid in geschrifte en gebruikmaking Uit de behandeling dezer zaak bleek dat beklaagde aan de s Gravenhaagscbe Algemeene Voorschotbank aanvraa bad gedaan voor eene geldleeuing groot f 5000 Hem was toen gezegd dat bg daarvoor borgen moest hebben Dit verzoek was gedaan in Juni 1904 Beklaagde bekende alsnn op een hem in blanco gegeven formulier voor een volmacht als namen van de twee borgen door hem reeds opgegeven aan den agent der bank W van Overbeeke te hebben geplaatst de namen K Muilwgk en P Brouwer de Koning Met den agent was hy naar de woningen van deze personen gegaan om het te doen voorkomen dat hg hen had laten teekenen De agent was intusschen bniten gebleven en nam later de aldns geteekende volmacht die dienst moest doen hg het opmaken van een notarieels acte in ontvangst Later had hg de f 5000 ontvangen Op geheel gelgke wgze had bekl tn Dec van datzelfde jaar f 3000 van de bank ontvangen als borgen opgevende J Stek P Brouwer de Koning J Mnilwgk en H Hoogendoorn en aan genoemden agent overhandigende de van die namen voorziene volmacht om namens hen by eene notarieele akte hen te verbinden als boofdelgke b irgen voor de te sluiten geldleening Bekl beweerde dat de agent hem zou gezegd hebben het komt er zoo erg niet op ann als er maar haodteekeningen op staan De agent ontkende dit beslist Al de bovengenoemde personen verklaarden zich niet als borg gesteld te hebben voor den beklaagde en dus ook de handteekeningen voorkomende op de volmachten niet geplaatst te hebben Door beklaagde s bekentenis en de afgelegde getuigenverklaringen achtte het O M bewezen de feiten den beklaagde ten laste gelegd Wel beweert bg daartoe gekomen te zgn door de gezeMen van den igent die dit echter beslist ntkent Doch al was dit waar de strafbarb valechheden zyn in ieder geval toch gepleegd Gevorderd werd eon jaar gevangenisstraf De veidediger mr G van der Vlagt nit Utrecht hield den agent der bank in deze voor den hoofdschuldige Deze was het slechts te doen om veel geld te verdienen zelfs zgn vader zon aan deze zaak een f 300 extra verdiend hebben Een eenvoudig boertje was volgens pleiter gevallen in de handen van paar fiagrante oplichters Ook was volgens pleiter hier geen nadeel berokkend Aangedrongen werd op vryspraak subsidiair een lichte straf Uitspraak 25 MeL Stadsnieuws GOüDA 15 Mei 1907 Van de naanlooze vennootschap Honthandel en Stoomhoutzagerij De Hoop v h H J Nederhorst alhier zyn de Koninkiyk goadgekenrde statuten gevoegd bg da StaaUCt ao UI Doel is het dryven van handel in hontin den meest nitgebreiden zin zoomeda het uitoefenen der houtzagerg en schaverg en al hetgeen daarmede in onmiddellgk verband staat en tot het wezen der zaak behoort Zgnde dit een voortzetting der zaken tot dusverre gedreven door den heer H J Nederhorst Sr Kapitaal f 250 000 verdeeld in 250 aandoelen van f 1000 Geplaatst zgn 115 aandeelen de overigen moeten vóór 1 Januari 191 7 geplaatst zgn Voor de eerste maal ia directenr do heer H D Wit De heeren J Coster en Zonen alhier ontvingen heden bericht dat hun inzending kaasstremsel boterklearsel en kaasklearsel ia bekroond met den Grand Prii Gouden Medaille op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen Ten bnreele van den garnizoens kommandant werd beden aanbesteed de levering van het benoodigde rook en pekelspek gedurende het 2de halfjaar van 1907 voor het garnizoen alhier Ingekomen waren 4 biljetten waarvan 1 van onwaarde Ingeschreven werd door Taverne te Leiden voor f 0 60 Brngnel alhier voor f 0 55 en Damen te Amsterdam voor f 0 54 aan wien het voorloopig ia toegewezen In de gisteren te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep bad de uitspraak plaats in de volgende zaak Hooger beroep van de Rgksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Baad van Beroep te Dordrecht waarbg met vornietiging eener beslissing van de Bank is herzien de ann A D te Gouda toegekende rente en dozen met ingang van 24 October 1906 is toegekend eene rente van I 0 18 per werkdag ter zake van een ongeval tengevolge waarvan de wgs en middenvinger der rechterhand nagenoeg niet gebogen knnnen worden en do ringvinger en de pink niet voldoende De Centrale Raad vernietigde de uitspraak en bevestigde de beslissing der Bank waarbg getroffene eene rente van f 0 12 a per werkdag is toegekend SxREEPKEaK Bg de Vrgdng j l gebonden stemming voor een lid van den gemeenteraad vacature Voorapug is gekozen de beer B van As lib met 112 stemmen terwyi de heer A Piorhagen anli rov 86 stemmen verkreeg Postkantoor te Goada Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid von de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Mei niet zgn knnnen worden uitgereikt Namtn der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brief Binnenland Benkhoff Amsterdam Briefkaarten T Daniels Aroaterdam 6 Broerken Groningen idem idem Briefkaarten Buitenland G B de Ruwe Cardiff I S Bruton Mannheim Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op do stukken te vermelden opdat deze hg onbeatelbaarheid aan hen knnnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQÜIN BEURS VAK EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL StaateUeninqen PoETooAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLABD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLtmBiA Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 Bypotheek Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Otrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOOV Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SeheepiHypb 4 lOO Pandb Nederl Hyp A Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepnaart Maateehappijen Pand Holland GuH Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUeningeit Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 Premieleeninqen BitLOis Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zoraermaiitels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japoiistufleu met bybehoorende Garneeringen van do goedkoopste tot de beste soorten in ëcherp eancHrreeremle prijxen n Aanbevelend Amsterdam 14 Mei 1907 Volgens het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 14 Mei door tnsschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder Courante fondsen Aand Commissieb 15 pCt gest 250 pCt s Gravenhaagscbe Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 169 Oranje Nassau Hypotheekbank 10 pCt gestort 109 Pretoria Hypotheek Mg 20 pCt gestort 100 Utrecbtscbe Hypotheekb 20 pCt gestort 165 Caltaur Mi Maron 102 Landbouw Mij Ttiisaroenie 100 Koetei Exploratie My 16 Goud Expl Mg Sinau 370 Groonhoedenveen 83 Nedorlandscha Veen 28 29 Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel Serie A 75 4 pCt Oblig Nederlandsche Mar garinefabriek te Weenen 82 Cert V 5 pCt Oblig Maats tot exploitatie van Bouwgronden Maasland 10 Aand Vennootschap tot exploitatie van onroerende goedoren 50 Oew aand Geldersche Stoomtramweg Maats 90 Aand Tweede Samarangsche Zeeën Brandassnrantie My 10 pCt gestort 55 Leeuwarder Waterl My 36 Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappg 22 Aand Hollandia Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen 70 71 Opr aand Holland Bank f 80 Javascbe Bosch Expl Mg f42 f56 Opr aand Javascbe Cnltnnr My f 70 My t expl der Suikerfabriek Kalibngor f 90 4 pCt Pandbr Haarl Hyp b f 100 f 94 pet Idem Zuider f 500 f 94 VERSCHEIDENHEID Door de architecten E Verachnyl en Cde Groot Jzn te Hilversum is gisteren namens verschillende collega s een schrgven aan den Baad gericht waarin zy berichten met telenrstelllng kennis te hebben genomen van t voorstel van B en W in zake een algemeens prgsvraag voor een eventueel nieuw te bouwen Raadhuis zy verzoeken den Raad het daarheen te willen leiden dat bedoelde prysvraag plaatseiyk wordt uitgeschreven nJ onder architecten één jaar binnen deze gemeente gevestigd Gisteren werden een viertal jongens van 13 14 jaar betrapt terwyi ze bezig waren telephoondraden langs den spoorweg by OndDiamen itnk ta inyden en in ta palmen Een wist ta ontvlnchten maar de overigen werden door een paar boeren gegrepen en aan de politie te Diemerbarg overgeleverd ADVEKTE Tl ramiIFOTTANTIEE Men wordt verzocht op t tf EKK te letten OIT HST MiGlZIJM VA M UAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THËËEN worden afgelererd m rersegelde pakjes ran vt twee en een hal en een f êd om met rermeldiDg Tan Nommer en Prgs Tooraien van nerenstaant Merk Tolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToerm van ge eerde orders aanbev ende J G BIJL voortioen J BREEBAAET Lï Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETER8 Jz ut O caclt t m kuilbniitii Zenuw en Maag lijders wordt Bit overtuiging als een werkelgko bnlp in den nood het boek ISaacSLgreTT er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartnorJt d t boekje franco per post toegezonden door BOLKFOËL S Boekhan Zaltbomme Itlenw onovertrollen A Fror I r Liobori vrolbokend E UIDW KBACBT ILIXia AHmh eobt met I abriBkimwk jy tot Toortdnrende radicale fu tekere genezing van allei zelii de mmst hardnekkige xei uw Blekten ooral ontataail door atdwalingen op ieugdiguftleeftflJ lota e enezing van elke zwute üleel tacht Benauwdheid H ofdpan Migraine Hartklopping Uagpya siechte spgeiverterïng On rmogen Impotenz PoUutione z Uitvoerige proBpectnasen Jryifor Üetoh fl 1 fl fl 8 dubbele fltwch 11 f iilra Depdt Matth v d Ve te Zaltbomiü 1 pol I M Oléban k Co Hotterdam V Happel s Oravenhaga HalmmaDi de Joag J Czti Kotter Um W Iff fc Oa Oouila rn bi rUo dro isteQ SAMOSWIJN 0A cent per Jleêch Aanbevelend FirmaHonuan Zoon Onderlinge BrandwaarborgUaaischappij te Scheveningen Opgericht Inno tfm logesehreveo kapitaal rulin 36 MilJioeo Benoemd tot AGENT van bovengenoemde Maatschappy voor GOU HA de Heer J SIMONIS aldaar inplaats van den Heer M GELIJNS wien op verzoek eervol ontslag is verleend Verzekeringen worden aangenomen in ouderlingen waarborg en tegen eene vaste jaariykiche contribntia