Goudsche Courant, donderdag 16 mei 1907

Q Vrijdag 17 Mei 1907 No 10334 46ste Jaargang mmm wmm J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefoOT No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telelot n Ho St De Uitgave dezer Couran geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per IK 8t 1 70 lenng van uii cii xccBiudgcu drie maanden is 1 2Ö iranco per Afzonderlijke Noinmers VU F CENTEN Hpt CorreBpondentiehsp ran iirOHOlCOMOS Ned VereeniKing ter beyordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten haize van Mevronw M HOOGENDIJK DiEKWAOEE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle ttjde Verpleegsters en Verplegers voor particniiere verpleging beschikbaar ja Noord Brabanisch Schoeo eo LaarzenmagazIJo KLEIWEG E ao tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Onnavolgbaar E n thans door nieaw gevonden toepassingen onze fn olieverf geiehlUUrdr Ê or tretteu l elHlure Hogaertt Zjj geven kracht en diepte die naaiakers niet knnnen bereiken Men overtoige zich geen imitatie voor do echte te ontvangen Oeill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel H HOOAEBIo Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Knnsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen zijn Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en 1 1 9S btj H H Apothekers en Drogistou Zet op het merk ASKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö C LOGER Apotheker Uarkt en b j WOLFF Co Westhaven 193 HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaveo K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISOHE DE HEEST VOLLEDIQE MOPEBLAHEl ijjn beslist die der Firma WBLDON THB LJ DIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XHE ILL DBES8HAKEB met een gratis geknipt patroon THE BkXAAB OF CHILD BBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vm Boekhandelaar Proefnummert AUe met koeiel Holt BUvoegael I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zön GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring tr p p tegen vooruitbetaling van i 0 6ü verkrijgbaar I by MILLY SIMONS Den Haag SoBda Drak vu A BBINEKAM A Z Wijziging in den Dienst GOUDA BO SKOOP Het vertrek van Gouda naar Boskoop n ni 2 45 is met 15 min vervroegd en dus gebracht op 9 30 DE VOLHARI ING Stoombootreederij De IJssel EERSTfi PlüHliTERDilG Van GODDA naar ROTTERDAM 5 nar v m 7 our v m en 5 uur n m Van ROTTERDAM naar GOUDA 7 30 uur v m 6 uur n m en 7 30 uur n m TWEEDE PIlKfitTERDA G Van GOUDA naar ROTTERDAM 5 uur v m 8 nar v m 3 uur n m en 5 uur n m Van ROTTERDAM naar GOUDA 7 30 uur v m 12 uur m 6 uur n m en 7 30 u n m DE DIRECTIE aemalogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioedarmoeée Bleekmuchl ZenuWMieakte Uoafifitfuen IHapelootheU Onmachteu fermagerimg en rernüHderlug tier Uehaam$krachten aematogeen in Poedervorin n 11 H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen BHL JI M worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrlkaoien li IS v SCHAIK Co Deo Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF S Co Westhaven 19S GRENDEL E H VAN MlLD Veeratal liouda A BOÜMAN Uoordrerht P1NK8E Nieuwerkerk ad IJtiel A ü VAN ZESSKN Sdmonhoven B v WIJK P W t EDE Oudewater A SCHEER Haaitreeht K VAN ÜEH HEIJDEN Reeawijk P v o SPEK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingmen P A dsGROOT A u JONGH Oudeicaier J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER Senêchop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het klonstar5anc a Paulo AbdH beataat niet flu Siroop van geenerlei waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE WIF ROTTERDAM W VLEUGELS ORGELS PIANINO S BoofdmagaiiHn Gedempte Binnenrotte tS4 Tttef SS99 ge Maga IJn Weet Nieuwkind 9 nabff Station Beurs Telef 4657 STfcIHEN INRDILEN VfiRBURBN REPAREEREN DE PHONOLA dagelijks la onze Halons te boeren nmmm kism fmolist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao J imaHf door lïe niou viit uitTitidingoii op ma hmaal febted TWbetor4e fkbrleiitle a ll tduitend gobmik van tyn en fijnste groiwJstüfien gvandoeroi 1 erbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeve caswaanK fabrilcaat nauwkeurig beantwoardendo lao den iahond da reep Etiketten Di frma bonaalde tl Brerets als nofleTemncler 44 Eero Olploma s gonden ens Medilllfi een iiewya an uitmuntend ijn NoiM vou Aét rao m une ine l ila Or renilère claaac en oonMAratloB O votra exooïlDct f br oatiOD de Ohooolat bonbons varies eto sto imf Vferct SiU kaat is ct krugbiutr bii H t Cunfiheurs Bauketbsk uu a 9MlBraaiierteftenwoordi r foor ederlaitd ivi m MatteiKlodt trdam KrtKüifltnuU 103 taHMMMnmüiüiil M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 TeUn 117 Is t rnimst vooriien van 6AS0RNAHENTBN in elke sljjl van de eerste fabrieken teien concnrreerende prgzen AiDle ger rai Gas W ler Spretk Bl r eo ElMtrische geleidingeo Wie van goed licht houdt wende lich naar het Ooudach TerUchtlng Magatljn DE A¥OMDSITER daar alles door bekwame fitters verriclit wordt Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coia poeder wordt gratis toegeEonden Kan ingegeven aorden m KoJU Thee Melk Likeur Abeint Bitf Water o in liet voedtel zonder dat het noodig té dat de dronkaard er iett van ajfaeet Het COZA POBDSB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijd absint enz bj den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoed te weten waaraan hg zjjne redding te dankea heeft Het COZA POBDBB heeft het hnise liJk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nnttige leden der maatschappij herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eeoige afdoend middel tegen dronkenschap WORMERVEER Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks verioh verkrijgbaar Braadkaikens Soepkippen Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concorreerenda prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O ParaWJU O Poe ier Oostonrtraat 18 BOTTERDAM Talaphooii latere Mo 2031 iNaiCHTlNUBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Geiicn art 8 der HINDERWET Doen tï weten Dat zi vergunning hebben verleend aan J Radder en iijnc rechtverkrijgenden tot het oprichten van cene fabrielt voor hoütbewert tng gedreven door eene stoommachine van 8 f K in het perceel aan de Katnemellisloot tijk R No 348 kadastraal bekend sectie A No 3817 GOUDA den 16 Mei 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlaodsctt Uverzicbl Reuter seint uit Rome d d 15 Mei B de behandeling van de begroeiing van buitenlandscbe zaken hield minister Tittoni een groote rede roering waarin hg herinnerde nan de verklaringen over de buiteulandache politiek door hem afgelegd in December 1906 en bevestigde dat het onderhoud te Rapallo het bezoek te Athene en de bijeenkomst te Qaëta de verwezenluking en bevestiging van die verklaringen waren Hg ontkende dat deze gebeurtenissen de uitvloeisels zijn van kunstmatige combinaties er is harmonie tusseben deze gebeurtenissen die slechts de vreedzame loyale en met succes bekroonde politiek van Italië bevestigen Over de samenkomst te Gaëta zoo vervolgde de minister i8 bier gesproken door staatslieden die beweerden dat ons verbond met Dnitschland onvereenigbaar is met onze vriendschap voor Engeland de laatste redevoering echter van prins Bulow moet iedere vrees hebben weggevaagd en de oude formule van onwrikbare getrouwheid aan bet Drievoudig Verbond van oprechte vriendschap met Frankrijk en Engeland en van hartelijke betrekkingen met alle mogendheden blijft steeds de richtsnoer van onze politiek Onze betrekkingen met Oostenrijk Hongarjje zgn nitstekend dit zal nog nader worden bevestigd door het bezoek van baron Aebrenthal Minister Tittoni rechtvaardigde daarna nog de reis van den Koning naar Athene door te wijzen op de sympathie die beide volken verbindt Daarna de Haagsche conferentie besprekend ging de spreker de geschiedenis van de inkrimping der krijgs FEVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 22 Het werd tnsschen die twee een spelletje nit kortswijl daar geen van beiden de eerste wilde zijn om zijn geheim te openbaren Eindelijk gaf hy toe Het zgn de treur en blijspelen vaneen Oriekschen dicht r zeide hjj Toen begon zg te lachen zoodat het als een zilverklank door de wanden werd ternggekaatst en Wiesjemoei in het voorbijgaan de deur opende om te zien wat er aan de hand was Kijk eens aan Koenraad hoe mooidat treft I Daarginds wordt een huis gebouwd waarin de trear en blgspelen van den Oriekschen dichter zullen worden opgevoerd Koenraad echter atamde met dien lach niet in Hjj ging weder voor het venster staan en zag aandachtig naar den arbeid der metselaars die juist een marmerblok van een wagen laadden Het was stil geworden in het vertrek Thtu iweeg ook Htdwig loernstingen na en verklaarde hü dat het voorstel van Engeland geen aanleiding zal geven tot wrijvingen of geschillen Hg behandelde daarna de vraag of het niet mogelijk zon zijn een formule te vinden voor vermindering der krggsmacht zonder dat daardoor de belangen van een of anderen staat geschaad worden Volgens de opvitting van Dnitschland en Oostenrijk is zulks niet mogelijk maar daaruit valt niet af te leiden dat ook ban de vrede niet dierbaar is De beer Tittoni b tuigde zijn blgvende ingenomenheid met het initiatief van Engeland maar liandhaafde zgu voorbehoud over de mogelgkheid om de plannen van Engeland practisch ten uitvoer te leggen Aan alles moet eens een eind komen zelfs aan een debat over de regeeringspolitiek in de Fransche Kamer Een geheele week heeft dat debat geduurd en tal van dramatische momenten zgn daarbg voorgekomen vooral de strgd Insschen Jaurès en de regeering was meer dan merkwaardig evenals het antwoord van Aristide Briand op de aanvallen van Jaurès Maar het merkwaardigste is de redevoering geweest die Clemencean gisteren hield Clemenceuu zeide daarin beslist te weigeren iets tegen de Confederation générale du Travail te ondernemen omdat hg dien bond volkomen wettig acht en h niet wil medewerken om de wet te schenden teneinde een toevallige meerderheid te krggen De regeericg zal niets toestaan om aan het bewind te blijven en hoopt dat allen die haar niet willen volgen tegen haar zullen stemmen riep Clemencean Maar tegelijkertijd noodigde bij alle partfjen uit de regeering te steunen in haar staatkunde van hervorming op sociaal gebied Scherp trad Clemencean op tegen de radicale groepen die hjj beschuldigde tegen het kabinet te werken niet om het openlijk ten val te brengen maar om het in t geheim te vermoorden 1 Om die reden wilde Clemencean dan ook niet de motie aanvaarden die door Deicasïé en zijn vrienden was ingediend en die door de regeeringspartijen was goedgekeurd De regeering meende daarin een nitnoodiging te zien om tegen de Confederation générale op te treden wat zij in strijd acht met de wet van 1884 Zij wil wel de leden vervolgen zoo deze in strgd handelen met de wet zij wil de toetreding van ambtenaren bij de Confederation beletten maar zg wil niets doen om dien Bond van vakvereeniglngen te ontbinden Wie heeft je dat verteld f vroeg Koenraad eindelijk Een van de linnenmeiden nit het slot antwoordde zij Toen ging baar tongetje als een molenrad Ik kap de geheele geschiedeniB haarfijn vertellen precies zooals ik ze uit haarmond gehoord heb want ik ben gisterenavond wel een uur bg haar geweest Oe moet weten dat de aanstaande gemalin van onzen hertog uit Frankrijk komt van eenHof waar het zeer Inslig toegaat Daarwordt heel dikwijls komedie gespeeld ende jonge prinses stelt geen enkel vermaakzoo hoog als dit Zjj noemt het een edeleknnst die in staat stelt alle meüschen ook de meest beroemde en die reeds dnizenden jaren dood zijn zoo na te bootsen alsof zij t zelf zijn Nu bouwt de hertog haar ter eere dit huls en moet ook reeds een tooneelspelerjtroep hebben aangeworven die daarin zal optreden tegen hooge belooning De oude dienstmeid zeide mg dat de hertog zijn kamerbeer beelemaal naar Dresden heeft gestuurd omdat daar de beste acteurs worden opgeleid ook den bouwheer heeft hij vandaar ontboden want moet ge weten de keurvorst van Saksen heeft eenige jarengeleden een schouwburg doen bonwen en nn wordt naar dat model bier lit theater boDvd O t lal prachtig wordul De groepen van het bloc hebban gisteren weder vergaderd en toen do motie Delcassé die zil Maandag hadden goedgekeurd wedjr verworpen Delcassë diende zjjn motie toen in bjj de radicale partij maar deze verwierp haar eveneens na de bestrijding van Sarrien die het niet ridderlijk vond op die wgie een kabinetscrisis te doen ontstaan Zoo stonden dus de groepen die de regeering steunden gisteren in het vuur zonder parool Tgdens de zitting werd een motie opgesteld door Manjan waarmede verschillende partglsiders zich vereenigden De regeering verklaarde die motie te aanvaarden ZiJ luidde De Kamer keurt de verklaringen der regeering goed en verwerpt elke toevoeging Na een langdurig debat over den voorrang en over de beteekenis der twintig ingediende moties werd ten slotte nadat de vergadering ruim acht uur geduurd had de motie Maujan aangenomen met 342 tegen 210 stemmen De geh elo recliterzgde eu een groot deel der uiterste linkerzgde stemde tegen Het kabinet Clemencean is voor het oogenblik gered Voor hoelang Over het geheel z jn de verkiezingen in Oostenrijk Dinsdag kalm verloupen voor de 516 mandaten zgn meer dan 200 candidaten gesteld en de uitslag der stemming wordt daardoor hoogst onzeker want deze eerste verkiezing na de invoering van hot algemeens geljke kiesrecht gepaard met kiesplicht plaatst het land voor een groot vraagteeken De invoering vanhct Wabiscbutzgesetz een wet tot bescherming der verkiezingen maakte tevens een einde aan het propaganda maken voor candidaten in de onmiddellgkc nabgheld der kieslokalen Het voornaamste werk van de partgbeslnren was het verschaften van kiezerskaarten aan de kiezers die deze niet hadden ontvangen In Weenen alleen waren dnizenden kaarten als onbestelbaar teruggekomen De kicspllchtwet bepaalt echter dat ook de kiezer die geen kaart ontving verplicht is zijn stem uit te brengen en wjjst hem de middelen aan om in het bezit van een kaart te komen Over den uitslag is nog niets te zeggen van de resultaten in 516 districten waren er gistermorgen 87 bekend die op een overwinning van de democratische groepen wgzen Maar eenige aanwijzing geeft gedeeltelijke resultaat niet Pieter Daens do broeder van priester Daens hoeft gisteren in de Belgische Ka Koenraad gaf geen antwoord Hjj begon weder in diep gepeins verzonken de kamer op en neer te loepen Na een lange pauze vroeg hij Je hebt nog nooit een tooneelspel zien opvoeren nietwaar En JiJ ook niet ia tniet ChrisjeP Jelui weet us niet hoe dairin gesproken en gehandeld wordt Indien jelui er last in hebt komt dan vanavond bij mij dan zal ik jelni voorlezen Zou vader dat wel goedvinden f bracht ik in het midden Hg zag mij met toornige blikken aan Wanneer je te bang bent laat t dan zeide hg kalm Daarop wendde hg mij den rug toe Ik gaf dadelgk toe Vergeef mg Koenraad ik zal komen I En ik kwam inderdaad Hedwig was reeds lang boven toen ik in de kamer verscheen Wiesjemoei had roodwangige belleflenrs op de kachelpijp gelegd do olielamp opgestoken en de pit zuiver gesnoten en nu zaten e met ons drieën om het vuur gezellig en warm terwijl halten een gure erfstwind de gele bladeren van de boomen joeg Koenraad begon met n kleine Inleiding mer de regeering aangevallen Hjj verweet het voorgaande Kabinet dat het zich misdragen had jegens de Kamer in zake de forten van Antwerpen en het parlement had beleedigd door de mijnwet in te trekken Waar tegenover staat dat het ministerie de Smet niets heelt gedaan voor de werklieden die voortgaan slavenarbeid te verrichten voor hongerloonen En de belastingen zijn toegenomen Wat kunnen wij verwachten van het nieuwe ministerie F Het zal ons het algemeen stemrecht niet brengen Vgftien jaar geleden zoo klaagde de chriaten demokraat Pieter Daens vijftien jaar geleden hadden de christendemokraten een aantal uitstekende mannen in hun gelederen die allen hervorming van het kiesrecht verlangden zg hebben hun meening van vroeger verloochend De bisschoppen en de heer Woeste hebben de schoone hoop van vroeger jaren doen vervliegen en wie nog op christelijk demokratisch standpunt durven blijven staan worden vervolgd in hun particulier bestaan Men laat ze verhongeren Eu toch zullen de nieuwe denkbeelden zegevieren Onlangs heeft men er een aanwijzing voor kunnen zien toen 19 katholieken met de socialisten voor het amendement Beernaert geatemd hebben Pieter Daens eindigde met een toespraak tot de twee demokratische ministers Renkin en Helleputte H j vroeg deze twee ol zij hun best wilden doen het heele ministerie en de clerlcale partij t algemeen stemrecht over te halen Laten zjj zich toch onttrekken aan den verderfelijken invloed van den heer Woeste den boosdoener die thans jubelt terwijl ijn vg and priester Daens arm en verlaten in doodstrgd ligt Later op den dag is Woeste veel aan het woord geweest H ontkende dat bet verschil van meeniog onder de katholieken iets te heteekenen zou hebben Oude rechterzijde en jonge rechterzijde dat zgn slechte woorden zjjde Woeste WiJ zijn conservatieven W j zijn de democraten in den waren zin des woords De linkerzijde lachte herhaaldelijk terwijl Woeste aan het woord was en Pieter Daens kon niet nalaten op een gegeven oogenblik te roepen hond je dan toch stil mani wat nieuw gelach veroorzaakte Woeste stak vinnig terng en sprak over allerlei staatkundige ploblemon zgn meening uit Over persooonljjken dienstplicht zeide bij dat het voert naar het programma van de socialisten en naar de opbelüog van de legers Uitbundig prees hg de voorlretteIgkheid van het bgzonder onderwijs Wat heeft dat allemaal met de regeerings Wat ik n ga voorlezen is vervaardigd door een Ëugelschman William Shakespeare die in groot aanzien stond hg hot Hol van koningin Elizabeth Het is een wonderschoon gedicht van liefdeleed en onwankelbare trouw die door niemand is overtroffen Romeo en Julia luidt de titel en het is In t Dnitsch vertaald door den doorluchligen l indgr iaf Oeorg II van Hessen Dnrmstadt bggenaamd de Qeleerde H j legde het boek op zjjn knieSon en verhaalde voor hij den tekst begon te lezen met schitterende oogen van de heftige vjandschapj die tnsschen de beide families der twee geliefden heerscbte Zg hadden elkaar biJ toeval ontmoet ter gelegenheid van een feest en waren onmiddellijk voor elkaar in hartstocht ontgloeid Toen las hjj en klankvol als reine muziek golfden de dichterwoorden door het vertrek als zweefden zjj op vlengelen Als fliomeeleo zang rnischto het ons voor de ooren biJ den groet van Julii tot don geliefde Zoo grenzeloos is mjjn minne miJn liefde zoo diep als de zee Hoe meer ik geel des te meer bezit ik want beiden zijn grenzeloos Ik leg al mijn geluk aan uwe voeten en volg n door de gansche wereld all mijn gebiediter Wordt wvolgd