Goudsche Courant, vrijdag 17 mei 1907

en L M Hoogerwaard Geertraida ouders J Tuiloo en R Wildschut Hendrik jMobus ouders H J Hornes en A van Dam 15 Hendrikas Cornells onders M de Jong en G Willemsen Agatha Constantina Johanna onders F H Weurman en S J Vogelaar Helena Johanna ouders J Lekkerkerk en H van Drielen 16 Wilhelmina ouders L van dor Bui en P Deelen OVERLEDEN 13 Mei Z Zwigt hnisvr van P Broekhuizen 63 j 14 D de Jong f 15 H F den Riet 58 j 16 J H Gardenier 2 j M Hogdra hnisvr van J T Bertols 64 j GEHUWD 15 Mei G W Nederend en P ö Verheel J Boer en K Rooseboom A van Veen en M van Kersborgen T Mul en B Vermeulen A P Leeflang en W S Hageman 16 C J van Haansbergen en J C Bronwer G F W vande Velde en A Burgersdyk Beeuiruk GEBOREN Cornells Adrianus onders L Oppelaar en M Kramers Jan Cornelia ouders J C Boer eu J Veenendaal Maarten ouders T van Boon en P Schouten Petronella Maria ouders M Hogenelst en W van Doorn Emmerentia Maria ouders N M Boere en A J Matze OVEBLEDEN A Damman wed van C van Bgn 72 j J M van Biet echtg van S Moons 36 i G J van Leenwen 17 j K Verkalk 1 j A Kraan wedvan 6 Buiaen 72 j 6EHQWD S van Driel wed van A van Ryn en J Z Paul m ADVEKTKNTIKN V Getrouwd C J VAN HAANSBEEGEN Ja en J C BBOUWEB V De Heer en Mevrouw VAN HAANSBEBGËN Bkolfweh betnigen mede uit naam van hunne wederzgdsche lamiliebetrekkingenbarteiyken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hunhnwelgk ontvangen Gouda 16 Mei 1907 V Getrouwd OÉRABD FRANgOlS WITTE VAN DE VELDE en AGATHA BUBGEBSDIJK die mede namens wederzydscbe Familie dank zeggen voor de ondervonden belangstelling 16 Mei 1907 4 f TCrkUring t maken riep Franck Woeste kwam op de regeeringsverklaring temg en zeide dat de heele rechterzijde die verklaring goedkeorde Hg eindigde met een schildering van de schoone vooroitzichiten die de komst vao bet mioiaterie de ITrooz opende I In do jongste Doema zitting verschenen de sociaal democraten en de revolotionairen met een roode bloem in het knoopsgat ter feielegenheid van den len Mei o t Aan de orde was de artikelsgewjjze behandeling van de begrootiogen der kanselarij De adjnnct van den minister van binnenlandsche zaken Kriajanofski verklaarde dat de regcering slechts naleving verlangde der wetten die een hoogere opleiding eischtpn voor de hooge ambtenaren van de kan Blar j der Doema I Do leden dor niterite linkerzüde vielen de bnreancratie aan die naar ban zeggen ook r eds in de Doema wortel geschoten heeft De algevaardigde Poerisjkewitsj hield daarop een heltige redevoering H voer nit tegen de socialisten die roode bloemen la het knoopsgat dragen als waren zy toreadors nit Andalnsie Daarop ontstond een onbeschrufeljjk rumoer D voorzitter ontnam ten slotte hot woord aan Foerisjkewitsj Vervolgens ging de Doema over tot de bejiandeling der artikelen welke hel een na het andere werden aangenomen In Hongarije nemen de moeilijkheden onder groepen der coalitie voortdarend toe daarbg komt na nog dat de Kroaten ontevreden worden en dreigen zicb nit de coalitie temg te trekken en zich by de oppositie te zullen aansluiten Maar bet ergst is dat de onal haifkelijkbeidaparty zich ontevreden toont over het werken van bet kabinet Werkele ZeliB onbslangrg ke wetsontwerpen kan de regeering alleen doen aannemen door Ie dreigen met baar ontslagaanvrage en desundanjis slaagde zö er nog niet eens een welje voor de voltooiing van den lokaalspoorweg Presburg Weonen te doen goedkeuren Thans staat de minister van landbouw voor een krasse oppositie van do onalhankeiykbeidsparty tegen de door hem ingediende dienltbodenwet D coalitie besloot eerst die wet voorioo S Ig niet te behandelen doch liet zich door lUOtly overhalen do eerste lezing thans te honden doch de debatten voor onbepaal den tyd nit te stellen Zolls voor het coalitie kabinet Werkele is bet das in Hoogarye nog moeiiyk genoeg aan do vorbchillende Inzichten van decoalitiegroepen te voldoen En wie moet het roer van het staatsschip ter hand nemen als Werkele bet straks loslaatP De directenren van de voornaamste Ëngelscbe spoorwegen hebben vergaderd on zyn het eens geworden wat te doen tegen de eischen van bet s oorwegpersoneel Een dier directeuren heelt aan een verslaggever het volgende gezegd Met nitzondering van de North Eastern Maatschappy trekken alle maatsohappyen eene lyn Voor goed bobben wy besloten de Baamgesmolten Vereeniging van Siioorwegpersonoel ol eenige andere vakvereeniging niet te erkennen Wy yn bereid met ons eigen personeel ol met een afgevaardigde nit zyn midden over veranderingen in den dienst te sproken maar derden moeten er buiten biyven Bovendien it de Sl V V S P niet de eenige vereeniging éft bet personeel vertegenwoordigt slechts ongeveer een tiende van het personeel wy zullen niet toegeven op dit punt in geen geval ook niet tegenover een staking Maar er komt geen staking Bell de secretaris van de S V v 8 P heeft een andere opvatting van den loop van den stryd Wy moeten zeide by aan en verslaggever van de Daily Chronicle oog de verslagen van de verschillende betoogingen van Zondag krugeni maar als ze overal zoo vol geestdrift zyn geweest als te Londen Birmingham Wolverhampton en tldere groote steden is er geen twyfel aan ol we tuilen t winnen Over een paar m landen komen de afgevaardigden die in November te Birmingham het program van eischen hebben opgesteld weer byeen en dan zullen we zien Bell vond t onredelijk van de spoorwegDaatschappyen dat zy de 8 V v 8 P met haar 80 000 leden en snel toenemende beteekenis niet erkennen willen In andere bedryven onderhandelen de patroons al lang net de vakvereenigingen Zg willen geen derden by de onderhandelingen met hnn perBoneel hebben maar tegenwoordig is t reeds Toortdnrend de Board ol Trade die als derde toBSohenbeide treedt Verspreide Berichten FulXibuk Tol u i aUbr ftrole gaat d doohlu van een der voomaamate aoeiaVitiscba leiders in de kamer in een klooster DUITSCHLAÏB De rykskanselier geeft binnenkort een parlementairen avond voor het eerst zal die Baar verlaidi niet door de leden van bet centrum worden bögewoond In Znid Kameroen biyken nog aardig wat menecheneters te wonen De Maka s byv eten niet alleen hnn gevangen vganden maar ook de ter dood veroordeelde misdadigere Onlangs hebben zg ongeveer 100 zwarte handelaars opgepeozeid op de publieke markt bieden zg menschenvleesch te koop aan De geringste misdaad wordt met den dood gestraft om maar altgd menscbenvleesch in voorraad te hebben 8pi I De doop van den prinseiyken telg zal Zaterdagmiddag plaats hebben De liberalen hebbeo bg bun staking volbard zy hebben gisteren de Kamerzitting niet bggewoond zoodat de candidaat der regeering Edoardo Dato gekozen is tot president Tot ondervoorzitters der Kamer zgo gekozen drie conservatieven en een republikein Door da onthouding der liberalen aaa den parlementairen arbeid en de samenstelling der appositie die thans geheel antidynastiek is is da politieke atmosfeer troebeler dan ooit RUSLASD Tot beden heeft de doema 23 zittingen gehouden 180 Leden hebben het woord gevoerd 325 gezwegen De socialist Alexeuski slaat bet record hg sprak STmaal In Petersburg hadden gisteren ruim 93 000 arbeiders wegens den Knseischen eerstenMeidag het werk neergelegd Do keizerin moeder die weleens als een bartelooze vrouw wordt afgeschilderd toonde gisteren haar goede hart toen er een kind door haar rgluig werd aangereden Zy stapte dadeiyk uit en nam bet kind mee naar ean ziekenhuis waar bleek dat de kleine oogekwotst gebleven was BALKiN SlilTEH Onmlddeliyk na den aanslag op ei koning Milan gepleegd had koning Alexander van Servië by een Ween ch rgtniglabrikant een drietal gepantserde victorira s besteld De afleveringen werd vertraagd en de wagons waren nog lang niet gereed toen koning Alexander vermoord werd Thans hteft de labrikant de ryinigen door een dcnrwaardor doen aanbieden aan Koningin Natalie de erfgenaam van haar zoon Koningin Natalie weigerde ze te aanvaarden en de labrikant begon een proces dat bg echter heeft verloren BINNENLAND STATEN GENEUAAL rvKKoe H iwen Vergadering van Woensdag 15 Mei De beer Rays de Beerenbrouck verdedigt by de voortgezette discussie over do verandering der grens tusscheo Maastricht en Meerasen en Heer de amendementen van de commissie van rapporteurs strekkende om aan Maastricht de grootere nitbreiding te geven als in 1897 door Oedep Staten werd gewenscht De beer Regont daarentegen beslrgdt die amendementen nadrnkkelgk er op wgzende dat gevolg van aanneming van t amondemeot zon zgn een vertakte grensscheiding De minister van Binnenlandsche Zaken bestreed het am ndement betoogende dat de adviezen van 10 jaren oud geen behoorIgken grondslag kunnen opleveren voor een goede grensregeling aangezien ze biet meer voldoende aanpassen aan den bestaanden toestand Aan het amendement ontbreekt een goede wettelgke voorbereiding en ook biedt t geen zekerheid dat het technisch goed in elkaar zit Daarna repliceerden de hoeren Blooker van Idsioga Janssen Maastricht en Buys De heer van Idsinga nader het amendement verdedigende betoogde dat voor de grensregeling als aangegeven in bet ontwerp geen ander motie te kunnen vinden dan persoonigke consideraties Spreker adviseerde dan ook aan de Kamer het amendement aan te nemen De minister kwam tegen deze bewering op Porsooniyke considerati8n zgn hem vreemd De grootere aitbreiding is wel gewenscht maar kan thans niet door het amendement tot stand worden gebracht Inlgving van het station en emplacement bg Maastricht is argent en rjjp Dit wordt daarom thans door het ontwerp beoogd Verdere nitbreiding van Mautricht eischt nadere voorbereiding Het amendement werd daarop verworpen mat 8i tafen 80 itemmen Hst wetsontwerp daarop aangenomen met 15 tegen 19 stemmen Zooder stemming werd vervolgens goedgekeurd bet wetsontwerp tot wgzigiog en aanvulling van art 77 der wet tot regeling van het Middelbaar Ooderwys splitsing van de akte midd teekenen Morgen U uur is aan de orde bet wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent dec accgns op het gedistelleerd Onze correspondent te Batavia seint unt heden Er is berhaahJelgk aanraking verkregen met de btnde van La Sinraog In het moeras aan de monding van de Sadang zgn zeven van diens volgelingen gesncaveld zgn vronw werd gevangen genomen al zgn Igfgoederen zyn paard en kris zgn buitgemaakt La Sinrang zwerft met nog slechts weinig volgelingen rond N E Ct Geineng de Berichten Men meldt uit Eindhoven De vergadering der fabrikantenvereeniging op gisterenmiddag behandelde hoofdzakelgk huishondelgke aangelegenheden Het standpunt in zake de slaking is ongewgzigd gehandhaafd De vergadering van den B Kath Volksbond besloot dat alle katholieke stakers en nitgeslotenen heden eene bedevaart naar Meiirveldhoven zallen ondernemen onder leiding der geestelgke adviseurs Daar werd tevens medegedeeld dat in de eerstvolgende vergadering te honden op Maandag e k des namiddags te half zes nadere uiteenzetting zon geschieden omtrent den loop der onderhandelingen met den patroonsbond Do opwinding onder de nitgeslotenen op gistermiddag bad zich gekeerd tegen den fabrikant den beer van H die twee neven eveneens aan het sigarenvak nit Cuyk had laten komen om hem thans te assisteeren En de menschen die tot dusverre zeer kalm zich hielden waren juist op den beer H zoo gebeten omdat hg een der bestuursleden van den R Katholieken Volksbond is En de mannen van dien bond voeren thans den bestaanstryd Een labrikant hoeft gisteren weder een meesterknecht zgner pakkerg ontslagen Deze niet uitgesloten dech vrywillig staker heelt eergisteren met nog 4 sigarenma cers getracht de werklieden aan een fabriek te Bladel waar deze patroon thans laat labriceeren tot staking over te halen Gisteren zgn wederom 5 sigarenmakers met hetzellde doel daarheen geweest doch tot no zonder resultaat Men deelt mede dat de aldeeling Velsen der Noordhollandsche vereeniging het Witte Kruis voor de eerstvolgende algemeene vergadering een voorstel tot reglementswyziging zal indienen in dezen zin dat de voorzitter van het hooldbeslnnr ook elders dan te Amsterdam woonachtig zal mogen zyn en alzoo mogeiyk te makeo dat mr H J 0 van Tienen te Zaandam lid van het hooldbestuur voor deze betrekking worde gekozen De aldeeling Velsen heelt per circulaire aan hare zajteraldeelingeo steun voor dit voorstel gevraagd Men meldt uit Delft De vuren aan de flesschenlabriok alhier zyn thans alle gebluscbl Een gevolg hiervan is o m dat de arbeiders neem aan zg zouden zich dadelgk aan den arbeid willen begeven toch altgd twee weken daarmede zonden moeten wachten omdat de ovens dien tyd noodig hebben om op temperatuur te komen Inmiddels lekt over de houding der stakers niets nit men zegt dat velen naar Duitschland zgn gegaan om daar in de glasindustrie te werken Over een weerstandskas beschikken de stakers niet Men meldt nit Vlaardingen Oisterenmorgen vroeg terwyi de echtelieden d R wonende op den Bovendayer nog te bek lagen heelt d B zgne echlgtDOOte zonder eenige oorzaak onverwaclls een steek met een zakmes in de hals toegebracht waardoor zy levensgevaariyk gewond in het ziekenhais moest worden opgenomen De R die zich zeil daarop aan hals en pols elf messteken beeft toegebracht is eveneens ter verpleging in het ziekenhais gebracht Men meldt nit Delft Een boer is gisteravond weer eens bet slachtoffer van kwartjesvinders geworden Aan het Jaagpad naby Delft werd het spel gespeeld Toen de buitenman nitgeschud was voor f 50 begreep hy pas dat de heeren niet zuiver speelden Gisterenmiddag is in èen Londensch hotel een juwelier voor f 20 000 aan kostbaarheden ontstolen Hg was daar op uitnoodiging van een onbekende met zyn schatten gekomen meenende goede zaken te zallen doen met den eigenaar van t hotel by wien da oobekenda hem brtobt Dt oobakands liet na eenigen tgd de twe anderen alleen de eigenaar van t hotel vroeg of hg de sieraden even aan zgn vronw mocht laten zien en verdween er voor goed mee Het was natuarlgk de eigenaar van t hotel niet Het onweer van Maandag heeft vooral ig Noordeiyk Drenthe en Friesland vele ongelukken veroorzaakt en groote schade aangericht Te Eelde sloeg de bliksem in den schoorsteen van het buis van de gezusters Hilbranta en sloeg mej B Hiibrants de schoenen van de voeten Een oogonblik werd zg liewusteloos doch het schgnt dat het geen slechte gevolgen zal hebben Te Ondehaske is de wed 8 op den openbaren weg door den bliksem gedood In Heerenveen sloeg de bliksem in de telephoon en sticbtt brand in het kantoor van de kassiersfirma Boschler en Fothaar Verder werden nog op verschillondde plaatsen koeien gedood door den bliksem terwgl ook vele boomen en telephooodraden het hebben moeten ontgelden Door drie agenten van politie is gisterenavond te Amsterdam een maii aangehoadai verdacht van zakkenrollerg Met kostte veel moeite hem in handen te krgl en aangezien hg achtervolgd wordende eorstTin de Bickers en daarna in de Eiiandsgrach sprong Een der politiebeambten heeft nog van een roeibootje gebruik gemaakt Een timmerman te Zaandam stak Zaterdagmiddag I 135 aan bankpapier in den zak van zyn jas om s avonds zgn volk te betalen Hg hing de jas in de werkplaats op en ging aan den arbeid s Avonds bleek dat een handige diel in den loop van den middag het geld uit de jas had gehaald Een der knechts die vroeger naar huis was gegaan wordt verdacht doch ontkent allo schuld Den geheelen dag woedde Zondag in de groote dennenbosscben van het landgoed Jonne by Ommen een hevige boschbrand Ongeveer 20 4 30 HA werden in de aech gelegd waarvan 9 HA gezaagde en geschilde dennen die op boegen gelegen geheel verbrandden De heer Reyne te Zwolle die aldaar voor bgna I 100 000 dennen heelt aangekocht en de eigenaar van het landgoed de heer Lups Igden aanzienlgke schade De heer R had zgn dennen verzekerd De burgemeester die den geheelen dag op het terrein aanwezig was beeft terstond een groot aantal arbeiders gereqaireord waardoor het mocht gelukken de vlammen aenigszins te betengelen zoodat op dit oogenblik de boerenhuizen waarvan de bewoners de inboedels reeds geborgen badden konden behouden bigren Een groote menigte ook uit omliggende gemeenten was aanwezig Öe enikheete dag en de verzeogende hitte van de boven de boomen aitslaande vlammen verzwaarden de blnssching zeer Toen de borgemeesteri met de politie op het terrein kwam maakte het vaar reeds zulke snelle vorderingen dat men aan blnsschen wanhoopte Dank zy bun flink en doortastend optreden de burgemeester werkte mede als een arbeider mocht het kracntig geholpen door de Junner boeren gelnkksn langzamerhand terrein te winnen zoodat tegen den avond bet gevaar voorloopig als geweken kon worden beschouwd De onmiddeliyk aan het bosch staande woning van den jachtopziener Kromhof bleef gespaard Zondagavond waren de beer J 0 Wilton en een dame schrgft de eerste aan de S R Ct slachtoffers oener worsteling onder een groote menschenmassa om in een open bywagen der Rotterdamsche tram te komen aan het eindstation van lyn 6 aan den Oudendyk Teneinde te genieten van een ritje per open tram in het heeriyka zomeravondwoer besloten zy op te loopen naar bovengenoemd eindpunt en schaarden zich in de ry van twee aan twee staande menschen langs de tramrails aldus opgesteld onder do veilige hoede van twee politiemannen welke ban naar zg aanvankeiyk dachten zouden vrgwaren tegen gedrang Da tram kwam aan en nauweiyks klaar staande begon een wild opdringen gepaard met stompen en duwen vrouwen met kinderen van nauw 6 maanden gilden mannea vloekten andere vrouwen schreeuwden om hun man en ecbtvriend de hartstochten waren ontketend het was een horde en dat allea onder de veilige hoede van twee politiemannen die letteriyk niets vermochten lit te richten tegen de menigte De staking der veldarbeiders te Groningen Uit Finsterwolde meldt man dat twee landbouwers te Reiderwolderpolder en vyi te Ekamp de gevraagde loonen hebben toegezegd Als de landbonwers schrifteljik bewjja afgeven dat zy de loonavarhooging toestaan wordt by hen het werk hervat mei hun noeger pereoaeel De ar eiders die werken naar de nieuwe loonregeling moeten voor de stakers afdragen wat zg meer dan 75 ets per dag verdienen Uit Beerta schrgft men dat de landbonwers met 24 tegen 19 stemmen het voorstel van deq burgemeester hebben verworpen om een commissie te benoemen dia zal overleggen met bet beataur der stakende veld arbeiders over een schikking De minderheid heeft xich daarop tot de stakers gewend om een ontwerploonregeling voor t heele jaar Het bustnnr der arbeiders echter acht overleg met een minderheid van de landbouwers overbodig Zondagmiddag na vieren ia de doorgaande trein uit Beriyn naar Müncben in het station Ebensfeld tasseben Lichtenfeis en Bamberg met al zgne rgtnigen in volle vaart van bet spoor geloopen Zoodra de machinist merkte dat de trein van de spoorstaven ging baalde hg de remmen over en voorkwam zoodoende een grooter ongeluk Verschillende reizigers liepen lichte schrammen en kneuzingen op enkele beambten kregen een zenuwschok maar het liep alles betrekkeiyk goed af De oorzaak van het derailiement is niet bekend Stadsnieuws GOUDA 16 Mei 1907 De minister van binnenlandsche zakea heelt bepaald dat bet eindexamen aan het gymnasium alhier zal worden gebonden op 24 25 en 26 Juni en tot gecommitteerden benoemd de b h dr W L van Heiten boogleeraar te Groningen dr J van Leenwen Jz en dr J 0 Kluyver hoogieeraren te Leiden Hen deelt ons mede dat op Dinsdag 21 Mei a s des avonds te V uur in de Groote Kerk weer zal plaats hebben de Ie orgelbespeling door den heer J H B Spaanderman manAls solisten hebben hunne welwillende medewerking toegezegd Mejnlfroow F H de Li É sopraan en de heeren M SÜgter tenor b Haag en L Hofman bas Woerden BjRx programma bevat voor Mej de Ligt Analnit Mattb us Passion J 8 Bach 2 liederen Van Back Aria uit H ndels Messias Werken voor Orgel van Bach Fantasie over Jesn meine Znversicht Ev Gez 89 Budnich Elevation Victor Marchot en Slotkoor Ie deel lit die Scheplung van Haydn Die Himmel erzSbien die Ehre Gottes bewerkt voor orgel door Marhull en waarin door Mej de Ligt en Heeren Stigter en Holman het soloterzet zal gezongen worden De heer Stigter zal bovendien nog zingen de Aria nit WUrd und Hobeit Angethan eveneens uit die SchOpfung Een programma zoo samengesteld als dit zal zeker een groot aantal maziekliefhebbers tot zicb roepen Waar de toegangsprgs zoo laag is gesteld zallen zeker heel veel belangstellenden van heeriyke muziek kunnen profiteeren Toen een dochter van Q Goudriaan te Krimpen a d Lek holten kwam zag zy haar zusje in de haven drgvon Zonder zich een oogenblik te tedenke i sprong zy er bg en had door haar moedige daad het genoegen haar zusje te redden Met spoed werden de gewone drenkeiingsmiddelen toegepast die het gewenschte succes hadden Rechtzaken Voor de Rechtbank te Almelo stond Dinsdag terecht Wilhelm Echterhof een jobg Duitscher beklaagd van moord gepleegd op J ten Balkt te Hengelo Ter zitting bleek dat beklaagde in een calé was geplaagd met zgn verleden Men verdacht hem er van dat hy in zgn vaderland iets op zyn kerfstok had Beklaagde is kwaad weggegaan zeggende wel te zullen afrekenen met hen Toen een tweetal van de plegers een oogenblik later zich naar buiten begaven werden zy door beklaagde onverhoeds aangevallen en met een pennemes hevig verwond Ter Balkt ontving een doodeiyken steek en was binnen een paar minuten een Igk Beklaagde vluchtte en werd eec paar dagen later te Zntpben gevat Hy gaf thans voor van den bewusten avond niets te weten omdat hg toen te veel gedronken had Getuigen k décharge deden mededeelingen ten zgne gunste wat zïn gedrag betrof Hy bad een kwaden dronk over zich De officier van justitie meende een zware straf te moeten eischen omdat beklaagde s geweten toch al niet zuiver is en hy zich den bewnsten avond ala een wild dier beeft gedragen Immer mogen dergelgke kleine tnlagefyen geen motief zyn voor zulk een vandaad Eisch 5 jaar gevangenisstraf VI AHKT B E B I O HT B R GkradS 16 Mei 1907 GRANEN Da gnwte wilUgte op de BsitenUnd tcbe markten bteel ook bier niet londer invloed Tarwe Zeeuwiche 8 50 4 8 80 mindere dito 8 a 8 J5 Afwijkende 7 t 7 50 Polder 6 80 i 7 50 Rogge Zeeuwsche 6 a 6 50 Polder a Buitenlandscbe per 70 kilo i 7 Gerst Wmter Zomer a i Chevalier 6 i 6 75 Buitenl voergerst per 7 kilo Haver per becloliler 4 25 4 75 100 kilo 8 75 k gas Hennepzaad Baitenlandsche per 50 Kilo 6 50 è 7 Kanarieiaad 7 a 9 50 Karwijiaad per 50 Kilo a Kooliaad per 50 Kilo i Erwten Kookerwten a ƒ BuiCenlaodsche voererwten per 80 Kilo ƒ 6 80 A 7 Boonen brume Boooen 7 50 1 10 Witte boonen i Paarden boonen 7 5 7 50 Duiven boonen a Maïs per 100 Kilo Bonte Amonkaansche 6 30 k 6 50 Kleine ronde 7 35 i 7 50 VaBMARKT Melkvee goede aanvOer handel matig echter priJECO blijven hoog Vette varkens redel aanvoer handel matig 31 a 34 ct per hall K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 19 k 31 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer haodel vlug I 10 4 1 60 per week Vette bcbapen red aanvoer haodel vrijwel 1 33 a 1 39 Lammeren goede aanvoer handel vlugger 13 a 16 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 8 a II Fokkalveren 13 i 18 Kaas aangevoerd 136 partijen handel matig ie kwal 37 5o k 39 3de kwal 34 k 36 Noordhollansche 37 Boter 1747 stukken van KG Handel vrijwel Goeboter 1 30 4 l 35 Weiboter u k i io BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL StaaUttentnQin PoETOOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RnSLAKD Iwang Dombr Obligation 41 96 Azix Japan Obiigatien 1899 4 74 74 CoLiTHBiA Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Recepis L too IV 24i u Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9b Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4i 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Seheepvaart üaalMhappijen Pand HoUand Gull Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUmingen iTAng Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 PremieUeninqen B L0iK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divtrien Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 omvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantelg Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofien met bybehoorende Oarneeringen van ds goedkoopste tot de beste soorten in elurp eimeurreerende pr en BargerlUke ataod GEBOREN U Mei Johannes Gerardas oudere P C Verheel en H J Dugs U Bemardna ChriaUaan oaden C L de BrajB Aanbevelend m immmi en w rdt verMeht op t XGRK te letten mr HIT Maguijh tak H UAVENSWAAY ZONEN QOBINCHSM Deie THESKN worden afgeleverd io verzegelde pakjes van viji twM n een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz MIeaw onoverlroHen I Frof Dr Liolwr wolbekond UIVW XRACBTIIIZI3 Ullnn ht mil F brl kiiiak tot voortdurende radicale en lekers genezing van alle lelli de meest hardnekkige nu ut Miekt m vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyj Totale genezing van elke iwakte Bloeb lidcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotens Pollntione enz Uitvoerige proapeotnasen Ir jifor lesoh 11 1 fl S fl 8V1 dubbele fieaoh n f Onlm l OepSl Mattb v d Veüta Zaltbomin II p61n M OKban k Oo Rotterdam F Happel s Orarenhage I llatmman de Jong J Gto Rottar lam W lff k Co Ooada n bil alU droaiitiia SAMOS WIJIN 0A Ml per JUteh Aanbevelend FirmaHerman Zoon Zenuw en Maagflijders wordt ait overtniging als een werkelgke balp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worJt dit hoekje franco per post toegeionden door BOLKPOBL 8 Boekhan Zs tlMinmA FERWERDi TIEIAN Grootste détail wünhandelaren in NEDERLAND DEPOT to OODDA bU F J J BOON VAN OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEEST O M per flesch per anker van 45 fl per fleach Oude Roode Port 108 Extra Onde Boode Port 1 44 Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior l Vermouth Don Billabdi 1 17 per flesch St Estèpho Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Efldesheimer 1 08 Pryzen netto a Contant Voor FEB8TELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wynen geleverd met recht van teruffgfave van de ongeopende flesschen