Goudsche Courant, zaterdag 18 mei 1907

Id de Italiaansche Kamer beeft giiteren de minister ran bnitenlandsche zaken signer Tittoni een belangrijke redevoering gehouden over de bnitenlandsche politiek die naar de Tribana niteenzet uitmnntle door helderheid en eerlijkheid en alle van verscbillende züden geuitte bezorgdheden over de gevaren van don politieken toestand voor Italië heeft weggenomen Vooral de verzekeringen vsn Tittoni dat de betrekkingen tnsBchen Italië en de beide andere leden va i het Drievoudig Verband Duitschland en Oostenrük niets te wenschen overlaten wordt door het Qiornala d Italia met grooto instemming aangehaald Trouwens reeds de mededeeling van Tittoni dat Italië geen aanleiding ziet om zich voor het Kngelsche ontwapeoingsdenkbeeld te verklaren toont naar de Italia uiteenzet dat ook op dit punt Italië geen hersenschimmen wil najagen maar geheel aan de zyde staat van de practische Dnitache staatkunde Kn waar de redevoering van Tittoni zoo dnidelyk deed uitkomen dat Italië een vaste staatkundige richting volgt daar is er voor de Italianen geen aanleiding d toekomst anders dan met vertrouwen tegemoet te zien Verspreide Berichten Fiihehijk De pans heelt een gilt van lOO OOO francs gezonden aan de Katholieke Hoogescbool Tap ParHs DVITSODLIKU Dernbnrg den minister van koloniën zullen we hem maar noemen omdat hg dat toch eerlang officieel wordt heeft zjjn vertrek voor zgn reis naar Oost Afrika tot 1 Jali oitgMteld ËmEUKD De regeering zal nu wat haast maken mot de beloofde grondwet voor de Üranje Rivierkolonie gisteien heeft Winston Chnrchill in het Lagerhuis verteld dat de wet onmiddellük na de Pinkstervacantie zal worden afgekondigd Ds koloniale conferentie te Landen is gesloten nadat nog het besluit was genomen tot instelling vap een snelstoomboot en spoorwegdienst tusschen Engeland en Australië over Canada RCSUNO De Petetsburgscbe correspondent van de LokalAnzeiger spreekt het bericht van den voorgenomen aanslag op den czaar beslist tegen De commissie die belast was met de enouëte naar de overgave van Port Arthur biyitt van dezelfde meeoing als de krijgsraad die Sloessels beleid afkeurde Stoes sel heeft dus volgens de wet de doodstraf verdiend De czaar zal hem echter wel begenadigden BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T W K K Ê B U M Hl m H Zitting van Donderdag IC Mei In behandeling komt heden het wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op het gedestilleerd waarvan de strekking is om het recht op korting voor branders en destillateurs voor eon tijdvak van 6 jaren te kunnen intrekken zoo bil herhaling misbruik gemaakt wordt van bedoeld recht binnen een tijdsverloop van viJf jaren na voorafgaande waarschuwing De heer Dnyustee bestrijdt den maatregel als zeer gevaarlijk Toe te juichen Is wél het doel er voor te waken dat geen gold op onrechtmatige wijzo aan do schatkist worde onttrokken doch de beslissing of er misbruik van het recht gemaakt wordt dient uitsluitend te worden gelaten aan den gewonen rechter 8pr geelt o m in overweging om bv den rechter te doen bepalen dat als er proces verbaal is opgemaakt ter take van ontduiking onmiddellijk de korting zou geschorst worden tot op don dag der recbterliike uitspraak in deze Voorts zet spr uiteen dat er waarborgen moeten sijn dat ren onschuldige niet noodeloos wordt betwaard Aan dien billijken eisch voldoet het ontwerp niet Zoo ia t een font dat geen beroep op de Kroon opeastaat van een waarschuwing De heer de Waal Malelijt heelt eveneens zeer ernstige bedenkingen Ook spr komt op tegen het vage van de bepa ing dat by gebleken misbruik het kortingsrecht wordt ontnomen en bij is evenzeer tegen het gemis van beroep op ds Kroon en kondigt een amsndémsnt aan om daarin ts voorzien Ds bfsr Losfl hseft dezs griersn lo dat b t ootwsrp nitt OTsrHhrlJft hst Isit waar aan een zeer belangr k Anudsel gsvolg verbonden is en 2o dat de fiscus tegenover wien het feit is gepleegd zelf zal moeten oordeeleo of er misbruik is gemaakt Het beroep op den minister van Financiën d i het hoofd van den fisons is uitteraard slechts een schijnbaar appèl De beer Pierson verdedigt den maatregel die aan een schandelijk misbruik een einde zal maken De minister van Financiën betrenrt dat het wetsontwerp van verschillende z den is bestreden Er doet zich nog z66 ergerlijk bedrog voor dat eindelgk een forsch middel noodig is Geboele afschaffing der korting zou in overweging kunnen komen maar dat zoo tgd vorderen en dan zou men eens wat in de Kamer hooren Bovendien zou do exporthandel er door geschaad worden Noemde men de feiten waarop misbruik berust in de wet dan zou men weer wat nieuws bedenken en dan zou de wet niet helpen In de wet van l JUl wordt trouwens precies hetzellde bepaald als thans wordt voorgesteld Na de pauze wordt na tweede lezing zonder stemming aangenomen het wetsontwerp tot alschalfing van de Tienden Vervolgens wordt voortgezet het debat over het accijns ontwerp De heer Bos verklaart zich voor het ontwerp Do heer van ds Velde betoogt dat bet ontwerp niet verworpen mag worden omdat bet een karakter van noodweer tegen smokke en draagt Na verschillende replieken wordt de algemeene beraadslaging gesloten Bg de artikelsgewijze behandeling betoogt de heer van Idsinga dat indien het beroep op ds Kroon mocht omgezet worden in een beroep op den burgerlgkeo rechter er een artikel in de wet moet komen waarnit duidelijk moet biyken dat do rechter Aók bevoegd ia zich over de schuldvordering krachtens deze wet nil ts spreken De heer Loell raadt aan de vstdere behandeling van dezs kwestie aan te bonden tot morgen waarbg do Kegeering raot het oog ook op oen inmiddels in overweging genomen rcdactiewgziging zich aansloot Do verdere behandeling wsrd hierop aangebonden tut morgen Hierop vangt inmiddels de beraadslaging aan over het wetsontwerp houdende tgdelgke voorziening ten aanzien van het invoerrecht van sukade enz De heer van Vuuren oordeelt dat niet te verontschuldigen is de beweerde onbekendheid van het departement van Fintnciën met den snkadehandel De statistieken toch toonen duidelgk aan dal 85 pCt van de ingevoerde sukade uit Italië komt en slechts 15 pCt uit omliggende landen wordt ingevoerd Morgen 11 unr voortzetting Gemengde Berichten Men meldt uit Eindhoven Hot is hier rustig De processie naar Meervoldhoveu waaraan door oen paar duizend meoschon ruim ia deelgenomen is in de beste ord atgeloogen In het bei ln der volgende week zal eens hernieuwde bespreking plaats hebben van do besturen der organisaties met bet bestuur der tabrikantenvereeniging De sue dem cobperatie Helpt Elkander zal gedurende de uitsluiting aan de nilgeslotenen eeuo vrije broodnitkeering doen en wel porcentsgewös verdeeld over mannen vrouwen en kindoren De kas van den R K Volksbond geelt 1 100 per week on de K K verssniging voor contante betaling zal hare leden eveneens balp verbchaflen Ook circnieeren lysten om te collecteoren In de labrieken te Bladel waar voor labrikanten van bier sigaren worden gema ikt wordt doorgewerkt De kwestie loopt daar over een pakker vnn een Bladelscb fabrikant door den fabrikant v R van hier daar In dienst genomen Tot staking kwam het echter niet Men meldt uit Leiden Gisteravond reed een automobiel van den heer Stallinga alhier langs den Hoogen Rijndgk in do richting Zoeterwonde en passeerde sou melkwagen Beide voortuigen weken bshoorlgk uit doch achter aan den melkwagsn hing esn jongen die juist tgdens het passeeren zich liet vallen en daardoor moest worden overreden door de auto die onmogslyk zoo spoedig kon stoppen Dr van der Harst constateerde rustige inwendige kneuzingen waarna de jongen per brancard naar het Acadsmisch Ziekenhuis werd vervoerd Maandag is ts Zsvenaar de bliksem geslogen in hst huis bewoond door J v d zonder brand te veroorzaken maar de mooie voorgevel een sobt antiek bonwstukje is in tweeën gespleten en op vorschiilende plaatsen Bloegen stokken nit den muur welke ovsr ds atraat gsslinggrd werdsn Haast gssn ktmsr Ussf ongedssrd morso sn loldsilngsB werden doorboord menbsls van hnn plaats geslagen en meer of minder vernield plafonds gescheurd en de kalk overal als gezaaid Op zolder een gezicht als had een duchtige aardschok plaats gehad stuken hont kalk steenen alles op en door elkaar Prins Brogue en zgn vronw zgn opgetreden in ssn specialiteiten thsater te Rome maar na twes minuten verbood do politie dit Het publiek bestond voor een goed deel uit jeugdige aristocraatjes en deze maakten tydens het optreden van den prins spektakel door fluiten gillen en het slaan op kleine trommen en dit alleen omdat ds prins in een interview verklaard zon hebben dat de aristocratie te Rome ds msest enbeschaafds van de geheele wereld was Woensdag middag werd een 17 jarige bediende van de firma N Singel te Amsterdam uitgezonden met oen bedrag van f 1300 voor den heer J v d B Leliegracht Vermoedelgk is hy zgn vriend den 18jnrigen K gaan halen en met dezen er van door gegaan zonder bet geld aan het bestemde adres af te geven Gisterenavond althans was nAch de bediende nóch do 18 jarige K te vinden zoodat het niet onwaarschgnigk is dat ze goeds sier van hst geld willen maken Gistermorgen ongeveer halfzeven viel de loodgieter Zwart van een 2en steiger van ssn in aanbouw zynd perceel te Alkmaar Hy viel met zgn borHt op de schoeiing en daarna ts water waarnit hy bswusteloos werd opgshaald Zwart bad geenerlei nitwendige kucnzingen bekomen doch zgn toestand is op t oogsnblik nog verre van gunstig Men meldt van den Hoek van Holland Gisteren is alhier aangekomen en naar sGravenzande overgebracht het Igk van een der passagiers van het s s Berlin hetwelk herkend is als dat van den heer S Serabski uit Liverpool Men schrgft aan de N R Ct Mevrouw A QraaflanJ adjunct directrice van Oranje Nassau s Oord heeft om gezondheidsredenen ontslag gevraagd Mevrouw Graafland was reeds van den aanvang van dit jaar tot herstel van gezondheid met verlof Men schrijft aan de N R Ct In het Hoornervoeu gom Wedde ör is gistermiddag de behuizing bewoond door den arbeider Krnize door onbekende oorzaak in nsch gelegd Een groot gedeelte van den inboedel werd gered Verzekering dekt de schade Men meldt aan de N R Ct Te Finsterwolde hebben twee landbouwers die aanvankelgk toegaven en de eischen inwilligden gisteren hun personeel ontslagen De arbeidersvereeniging is hierover ten zeersts ver jolgen Verschillende diensboden hebben hunne diensten met ingang van 19 dezer opgezegd In eene gisterenavond gehouden vergadering vau knechten en meiden werd besloten te staken als op 19 dezer nog geene schikking tusschen de strgdende partyen is gekomen Weder hebben twee l ndbouwers toegegeven aan de eischen der arbeiders Ongeveer 60 arbeiders zgn naar Duitschland gegaan Te Ooatwold heeft de Christ Prot Werkliedenvereeniging de tusschen besturen van werklieden en landbouwers oversengekomen loonsregeling met algemeens stemmen goedgekeurd zoodat hier gsregeld wordt doorgewerkt Te Midwolde is het aan de erven Edskes niet gelukt nieuw personeel te krögen Nadat aan bet bestuur der arbeidersvereeniging was te kennen gegeven dat de gevraagde loonsverhooging was toegestaan is betonde personssl weder san den arbeid gegaan Ds heer Botjes beeft ook toegezegd roorloopig ds ovsreengekomen loonsregeling te zullen invoeren Te Scbeemda in t oosteiyk gsdsslts hebben de landbouwers uit eigen beweging eece regeling ingevoerd ongeveer gelgk aan die te Midwolde zoodat ook daar geregsld wordt gswsrkt Esn eigenaardig staaltje van opvatting van bevordering der volksgszondhsid Isvert hot gemeentebestuur van Dordrecht Tot dusver werden de alvalproducten van het gemeentslgk slachthuis geborgen op hst terrein der mestvaalt aan den s Gravendeelschendgk maar zy veroorzaakten daar een zoo ondragelgken stank dat van verschillende kanten klachten werden geuit Besloten wsrd daaraan tegemoet ts komen door hst euvel ovsr ts brsngsn naar hst naburige Dabbeldam De gemetnta Doidt bsiit nl aan den Bsswsg naby hst Kromme Zandwegje een hoekje grond Daar liet zg een put graven van ongsvesr 40 i 50 mstsr op slschts esn paarmetsr alstand van den watergang waarnit een groot deel van Dubbeldam zgn drink water krggt on daarin wordt thans de wal gelgke rommel gestort den ganscheu omtrek verpestend den bodem en het water vervuilend OU de gezondheid in groot gevaar brengend Natnurlgk is dit aan de aandacht van het Dubbeidamsch gemeentebestuur niet ontgaan en reeds moeten van die zgdh maatregelen worden voorbereid om daaraan een eiad te maken Dordt Ct Men meldt aan de Tel De quaestie van dokter Bendien gemeentearts te Zeist bigkt nog lang niet opgelost Indertyd maakten wo melding van het verschgnen van een rapport der eerste Raadscommissie belast met het onderzoek naar de ingekomen klachten over den ge meentegeneesheer in welk rapport de samenstellers tot de conclusie kwamen dat er geen termen bestonden om dr B niet tot een herbenoeming voor te dragen Thans verscheen van den heer H Stap redacteur der Stichtsche Courant een brochure waarin bedoeld rapport wordt gekenmerkt als onvolledig en onwaar en waarin de schrüver na het tot in alle détails gecritiseerd ts hebben tot de slotsom komt dat het rapport is oen samenflansel van list en onwaarheid IntusBchen laat het rapport der tweede Raadscommissie nog steeds op zich wachten Zondagavond werd bg Wesseling een stadje in Duitschland een motorlietser door een auto overreden De automobilistsn lo den hen in een sloot langs den weg en gingen er toen in razende vaart van door Den volgenden dag vond men den armen man op het uiterste liggen Hg had nog de kracht om in een paar woorden te vertellen wat hem overkomen was en bezweek daarua aan zjjne kwetsuren De automobilisten zgn zonder herkend te zyn ontkomen Do koning van Italië is ternanwernood aan een aanslag ontkomen Dinsdag ontplofte te Pontelungo een bom eenige minuten vóór de koninkiyke trein passeerde Men heeft een persoon gearresteerd die weigert te sproken Het Zwoedscho blad Dagens Nyhster had onlangs een prgsvraag uitgeschreven waarvoor de deelnemers zoo kort mogeiyk moesten aangeven wat zg voor het schoonste hielden Onder de 1026 antwoorden noemt de zon esn voorname plaats in ook de natuur in allerlei gestalten komt menr dan eens voor Don eersten prgs kreeg oen jonge man die antwoordde De oogen dor moeder den tweeden kreeg ten antwoord De droom over dat wat we niet bereiken kunnen De derde prys werd aan een spotvogel tosgskend die schreef Een man die met bloote boenen een rivier doorwaadt en zgn schoonmoederdaarbg op ds armen draagt Een heeft het volgende als het schoontste der wereld aangegeven Het schoonste dat ik mg denken kan is de Zwesdscho vlag op hst Noorsclie kouingsslot Dit antwoord komt zooalsesn Noor boosaardig opmerkt den winner van den tweeden prgs zoor nabyi In de kantoren van ds wisselagenten De Laet en Van Gladbeeck in de Pelikaanstraat te Antwerpen is gisternacht ingebroken met znik een overleg een beleid en een vernuft dat men bgna van een wetenschappelgke inbraak zou kunnen spreken De kantoren bevinden zich in het benedengedeelte van een dépendance van het hotel Termians ds bovsnvsrdieping is ingenomen door hotelkamers De brandkast der firma bevindt zich in de tusschenverdieping en uit die brandkast is een som van meer dan 100 000 fr gestolen Zondagavond vroeg een Fransch sprekend heer van ongeveer 2D jarigen leefiyd dis voorgaf Lagasss ts hseten iugenienr ts zyn en nit Amsterdam te komen ssn kamsr en koos juist die boven het kantoorvertrek waarin de brandkast stond De gast bracht twee koffers mee Maandag kwamen er wee andere gasten Duitschers die zich Klein sn Trsnt noemden komende uit Bazel Zg haddon ook koffers bg zich en namen oen kamer dicht bg den gast Lagasss met wien ze evenwel geen omgang hadden en geen kennis maakten Om acht unr Dinsdagavond kwam Lagasss thuis list om elf uur een zwaren koffer van het station halen en vroeg warm water voor een voetbad Toen moeten Klein en Trent zich by hem gevoegd hebben en nu begon ssn nitgebroiden arbeid Het vloerklssd werd stukgesneden de vloer behendig zonder senig lawaai opengebroken zoo dat ds naaste kamerbewoners er niets van gehoord hebben toen werd esn parapinis door bet plafond gedrsvsn sn opgsstoksn ten einde ds kalk er in op ts vangen Tosn sr sen gat was van vyttig by dsrtig csntirastsr daaldsn ds hesrsn langt ssn touwladdsr af met ssn volmaakts inbrskanoitnuUng xooali draagbars also triichs lampsn hefboomsn tangsn vijlsn boren enz Hst voornaamste der uitrusting was svsnwsl sen acetyleenlamp van bgzonder samenstel Deze lamp moest dienen en heelt gediend voor de nitsmsltiog van het slot der brandkast wat met ssn vlam van 3000 gradsn warmtsontwikkeling gsmakkslijk most gegaan zyn Do ramsn van hst kantoorlokaal waron eerst zoodanig bebangsn dat buiten gssn licht gezien kon worden en ds hoeren werkten onder en achter son soort logo van dekens De stalen plaat van het veiligheidsslot wsrd algsamoltsn toen kon het slot nit elkaar genomen en ds brandkast geopend worden Met ds acstylssniamp warden verschillende aldeelingen opsngsmsakt en zoo kwamen de dieven in t bszit van 60 000 fr aan effecten 19 614 fr aan bnitenlandsch en Belgisch geld sn 20 000 fr aan Belgiachs bankbiljetten Zelfs een zak met nikkelen pasmunt werd niet versmaad Vier uur ongeveer moeten ds lui gswerkt hebben en om 5 22 Woensdagmorgen vertrokken de Duitschers met zware koffers naar Ostende terwgl Lagassso om 5 29 vertrok met een kaartje naar Mechelen Om acht uur ontdekte de werkvrouw die de kantoren schoonmaakt den diefstal doordat zg het slot niet kon openkrygen Onmiddellgk is overfti heen gstelegratesrd en getelefoneerd De signalsmsntsn dsr inbreksrs zyn verspreid de nummers der gestolen etiecten zyn bekend gemaakt maar men is nog niets verder allen ondervragingen en tsrrsiuopnemingen ten spyt Uit Dinxperlo schrgft men ons dat de klompenmakers daar door de groots navraag naar Pruisen vesl werk hsbben doch kunnen wegens gebrek aan werkvolk aan vele aanvragen niet voldoen De jocgens worden te spoedig naar de fabrieken gezonden waardoor het klompenbsdrgf schade ondervindt Om do ambitie voor het vak te verhoogeo hesft men ds loonen voor boren sn bet maken van klompen verhoogd met 3 cent en gebracht op 9 en 18 cent per uur Vad In Mei 1905 verhuisde een Amsterdamsche familie van ds Linnaensstraat naar de Ceintuurbaan Bg die gelegenheid miste msn sen üzeren kistje inhoudende eenige bankbiljetjes van f 10 en f 25 Toen verleden week de familie wsder verhuizen zon en de kisten van den zolder gehaald werden vond men onder en tusschen houtwol het gestolen gewaande kistje met den volledigeii inbond Indertgd werd een der kruiersknechts van den disfstal verdacht F en priester ts Reichstad in Bohème Zondag het kerkgebouw verlatende werd door esn arbsider met vier revolverschoten zwaar gekwetst De arbeider door de gendarmen achtervolgd en met drie kogels neergeveld trachtte zich op den grond liggende een schot door bet hoofd te jagen Zwaar gewond werd hg naar het gast hzis vsrvosrd alwaar hy bekend heeft den priester naar t leven te hebben gestaan omdat hy door disns toedoen zyn broodwinning had rerlorsn Volgens ssn mededeeling van de Times liggen honderden schepen in de dokken en heeft ds prsaidsnt vnn de bootwerkers vsrssniging verklaard dat bgaldien de eischen der stakers worden ingewilligd ook de arbeiders die koren en graan lossen zich bg hen zullsn aansluiten Ds ambtenarsn dsr stoomvaartmaatschappyen zisn schter dsn toestand niet zoo duister in en zyn van meening dat de staking weldra zal verloopen Zg zeggen dat bonderden ongeorganiseerde arbeiders dagsigks hun diensten komen aanbieden sn dat er twee duizend uit het Westen wordsn verwacht De hssr Samnsl Compsrs voorzittsr van den Amerikaanschen Arbeidersbond is ts NewYork aangekomen om ts trachten esn sinds aan ds staking te maken Ssdsrt langsn tyd is by hst esrste kantongsrscht te Sottsrdam esn zaak aanhangig bstrstfends sen vordering groot f 90 Nadat ds vordsring serst bg verstek wsrd toegewozsn wsrd tsgsn dat vonnie vsrzst aangetsekend zoodat ds zaak opnisnw op ds rol gebracht werd Nu wsrd door opposant esn wisssl in het geding gebracht en vervoegde zich de gemachtigde van geopposeerde mr H H de Hartog herhaaldelgk ter griffie sn zsUa aan de woning van den griffier om inzage van dat stuk Ook zond hy zyn bsdiends londsr dat aan dat vsrzoek tot inzags werd gevolg gsgsven Hst stuk was spoorloos verdwenon Dat wachten moede hseft mr Ds Hartog Woensdagmiddag per dsnrwaardsrssxploit den griffier in het paleis van jnstitis doen sommssren om hem als gemachtigde van gsopposssrds binnsn acht dagen op esn door hom griffier te bepalen dag en Bar inzage van bedoeld stuk te geven Ds griffier aan wien hst sxploit penoonlyk betNkud weril itslde toen het itok onmiddellijk tsr inzags van dsn gemachtigde Msn schrgft van den Hoek van Holland aan de Tel dd 15 Mei Vandaag is men klaar gekomen mst ds opruiming van hst wrak van de Berlin Nists is er mssr van te zien van ds groots ramp die ds gshssls wereld zoo diep ontroerd heeft Wat de woedende elementen in enkels uren vernietigd verwoest en beschadigd hebben daarover is men 14 dagen met dynamietontploffiugen bezig geweest Nu is alles weer gelgk sn vloeit de zee er ovsr hsen alsof er niets gebeurd s totdat zy weer tot woedende hnizenhoogo golven opgezweept nieuwe slachtoffers eischt Het Gerechtshof te Arnhem heeft den koperslager nit Enkhnizen die terecht had gestaan wegens bet ontvoeren van een krankzinnig met bevestiging van hst vonnis der Zwolsche Rechtbank van rechtsvervolging ontslagen De beklaagde had zgn vrouw die in het gesticht Veldwgk werd verpleegd toen zg een wandeling buiten het gesticht maakte op haar uitdrukksigk verlangen mee naar zyn huis genomen De sisch was een week gevangenisstraf Een zeer treurige geschiedenis heeft zich te Havelte afgespeeld De landbouwerszoon Alb H een 21 jarig jongmsnsch was in t te Dorp gelegen heidsvsld aan t plaggen steken Dit veld grenst onmiddellgk aan dat van den heer J Tromp Meesters te Steenwgk Een duideiyke grensscheiding is er niet De boschbaas der Hsidemaatschappij de heer Klaver die oo c toezicht op het veld van den heer Meesters beeft passeerde hem en zag dat hy zgn eigen recht overschreden had en op dat van den heer Meesters aan den arbeid was Proces verbaal volgde H schgot zich dit zeer te hebben aangetrokken althans na verschillende pogingen in t werk gestold te hebben om de zaak met K te schikken Zyn rgwiel moet hy bg iemand hebben neergezet ouder de byvoeging dat ze hem nooit in de gevangenis kregen Aanvankeiyk meende men dat hg naar Dnitscbland gevlucht was te meer daar men bericht bad gekregen dat een jongmensch van zyn leeltgd en signalement een spoorkaartje naar Emmerik genomen had Maandag vond men zgn Igk drgvende in de Drentsche Hooldvaart tusschen Havelle en Ullelte StadsnieuMTs GOUDA 17 Mei 1907 Woensdag 22 Mei zal de Vrgzinnige Kiesvereeniging Gouda een vergadering honden ter bespreking van ds verkiszing voor den Gemeenteraad Heden slaagde te Utrecht voor de akte lager ondurwgs Mej A Biesheuvel te Bodegraven BEÏÏES VAU EOTTEEDAm L K WK MAANDAG 8 APRIL StaaUleemnqen PoïTDQiL Oblig 3s Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RuBLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDHBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24i Hypoihtek Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rottsrd Hypb 4 lOl Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Is Algsm Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pandbriefbank 4 99 Pandb Ned Schseps Hypb 4 101 Bewyzen van Dsslgsr Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Esrsts Ned Hypothsskbrisfbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 SeheepvaartMaaUehappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUeningen iTuia Oblig Zuid Italiaaiuebe 8pw lMS A 887 Prgmiehêninqen BaioiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 08 1 Diveraen Uy tot Expl Laan van Mesrdsrvoort 1902 89Vt Onivaogeu DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermanteh Costumes Blouses Jupes en Jupona Robes en Japonatofien met bybehoorende Garneeringen van ds goedkoopste tot de beste soorten in cherp eoncurreerende prijxen Aanbevelend Fredlkt eurt bt de Remonstrantsolie Qereformeerde Qemeente alhier Zondag 19 Mei s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT HuwelgksiDzegening Woensdagmiddag 2 uur ADVKKTEfMTIlTrM Ter voldoening aan art 38 Wetboek van Koophandel wordt bericht dat by akte op den 26en April 1907 ten overstaan van den ondergeteekonden notaris te Gouda verleden wgziging is gebracht in de Statuten der Naamloozs Vennootschap DE STEARINp KAARSENFABRIEK GOUDA gevestigd ts Gouda waarbg o m is bspasld dat die vennootschap voortaan den naam zal dragen van KoDlnkliJke Stearine Kaarsent abriek ouda Zgude op hel Ontwerp der akte van wgziging de Koninklijke Bewilliging verleend bg Beslnlt van den 18en April 1907 hetwelk mot de akte is geplaatst in het bgvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van den 16en Mei 1907 no 113 N F CAMBJER VAN NOOTEN Not M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Teifn 117 Ie t ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken togon eoncurreerende prgzen na G s W ler Spreek Uiur eo Ëlectrische geleidiogeD Wis van goed licht houdt wende zich naar het Ooudiich VerUcMlng MagoMfJn DE A VOIlDI TER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Verkrggbaar in flessehen SO ets 7 ct sn f l XS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AlfKBB l F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te GouDi by 0 LÜGEH Apotbskor Harkt en bH WOLFF i Co Weetbaren 198 Dronkenschap bestaat niet meer t Een monster van het merkwaardige Cois poeder vordt gratis toegelonden Kan ingegtven wordin in Kojit Thee MeUc UJcmr Abtint Sier Water o in het voedeel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van a weet Uet COZA POEDJSB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA PUEOtSR werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit bsboslt te weten waaraan hg zyne redding te danken heeft Uet COZA POMDBB heeft het huiselijk geluk van duitenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige loden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen dis daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Wacht U voor namaaksels Het Goza Poeder is hst eenige afdoend middel tegen dronkenschap SENISBEFOTTANTEEE en wordt verzocht op t WEItK te letten DIT HIT MaOUIIH ViK M IIAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Ueis THëEEN wordsn afgele É rord m verzegelde pakjes van ut tnee en een hal m een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien vsn nevenstsani Merk volgens de Wet gsdepoZioh tot de uitvoering van geterde orders oanbev enne J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oUevert geicktUerde fortreilen felnlure nogaerlê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovortnigs zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Qelli Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H nOOAKBIti Jb Co Agsnt voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen ts bszichtigen zyn IVoord Brabaolsch Schoeo en LaarzenmagazlJD KLEIWEG E 30 tegenover ds Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Zenuw en Maag lijders wordt ait overtuiging als een werksigke bnip in den nood bet boek I5aa ca greTrex aanbevolen Na ontvangst van adrespnbrisfkaartworJt dit boekje franco per post toegezonden door BOLKFOBL B Boekhan Zaltbomme