Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1907

Woensdag 23 lUei 1007 40ste Jaarf ang So 10337 IDe grootste Sorteering T APIJTEN fi OMlJNSTOFFEN KtSSmi Wm V LOEBZEILE ElME KS Tafelkleeden Af f epasle Vitrages en rehan selpapieren in de nieuwste D e s n i n voorradig in liet T A P IJT T 11 A G A 2 IJ IV van Firma B DE JONG Gouwe isa GOUDA fiOUMHE MRAfT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ü M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ralataiill M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommew VIJF CENTEN NOTARIS N F Canibier vao IMooteo TE GOUDA ui op WOENSDAO 6 JUNI 1907 t d U nor io het Koiflehnii HABUONIE MO de Mar t ildur Id het opeobair Ter kooneL ho 1 Eao goed oDderboaden WOONHUIS met TUINTJE en afzonderiyke BOVENWONINa aao den IflBwerlen Singel Plut oen te Oondt wlJk R no 635 m OS a Verhoord beneden roor I 20U per jaar tot 1 Mei 1908 aan den beer K an Ingen en boven voor t 18U per Jaar tot 1 Mei 1910 aan den heer C H Qabry Noi 2 7 Zea naut elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN aan de Hoelekade w jk B ooa 128 tot en met 133 te Oonda Per reek verhoord elk voor i 1 60 Noi 8 en 9 Twee naaat elkaar gelegen WOONHUIZEN en ERVEN aan de Boelektde wtfk R noi 222 en 221 te Oooda Per week verhoord no 222 voor i 1 66 en no 221 voor i 1 35 No 10 Een WOONHUIS en EBF aan de Nienwehaven Lanrlersboort te Oonda wtjk N 00 296 Per week verhoord voor i 1 40 No 11 Een WOONHUIS en ERF Achter de Viiohmarkt w k I oo 137 te Gooda Per week verhoord voor i 1 20 Eo no 12 Een WOONHUIS en ERF aao het Jaagpad wtJk Q no 36 te Qooda Per week verbnnrd voor I 1 70 De peroeelen liJn te aanvaarden b j de betaling der kooppenningen op den 4en Jnll 1907 n t beaiohtigen no 1 mita vooral balet vragende op den 29en en 30en Mei D 4en Joni aj van 2 tot i iren en op den 4 g dar verknoping van 9 tot 11 oren en de overige peroeelen de laatate drie werkdagen liit den varkoopdag van 10 tot 8 nrec en op dien dag van 9 tot 11 oren Nadere loliohtingen geeft voornoemde Kolaria OPBHBARIYERKOOPING De Notaria H eHOBNBSDAAL te Oooda Il voornemeoa op Woenêdag 9 M0i 1007 dea voormiddag 11 uur In 4 Sociëteit VREDEBEST aan de Markt t Qooda in het openbaar in é oeailting te veilen en verkoppen Een op een der beate elanden ataand Winkel en Woonliuis waarin ongeveer 60 jaren met het meeste anocei een ohoenwinkel en aohoenmakerlj la nitgeoelend aan de W da raat te Oouda w k A no 39 met oitgang Achter de Kerk kadaater Sectie C no 191 groot M Centiaren Aanvaarding en betaling op 1 Jnll 1907 oi vroeger Ta btaichtigen 3 werkdagen vMr den verkoop van 10 18 en van 2 4 oor eo op den dag der verknoping van 9 11 nor Nadere Inliohtlogen b j geneemden Notaria Stoombootreederij De IJssel EERSTfi PIIVHSTGRDAG Van aOUDA naar ROTTERDAM 5 anr v m 7 nnr v m eo 5 nor n m Van ROTTERDAM naar GOUDA i 7 30 oor v m 8 our n m en 7 30 oar n m TWKKDE PIlKlSiTERDAG Van GOUDA naar ROTTERDAM 5 anr v m 8 nnr v m 3 nnr n m en 5 nnr n m Van BOTTERDAH naar GOUDA 7 30 nor v m 12 oor o 6 oor n m en 7 30 o n m DE DIHECTIE Snclblusscher H0LLAKDI4 Bekroond op het Internationaal Concours te Rotterdam met de Eerste Prü GOUDEN MEDAILLE Agent voor GOUDA en Omstreken B L K4A8TR0P L G roenendaal i 8 Gouda M M V LOOl D kkele Bttut 18 I CASnTrRBIJ etc relet 11 Uagu a tfta tie nieuwite B in iing vun Bloedarmoede Bleekauoht Halaria RinDcnkaaru Algemeeue Zwakte voortdurende HoofdpUn Oebrek aan eetluat De Eclite EINASRÜPPELS van Dr DE V U I dragen builen op de roode doos den naam f JV IJVN A J Hen lette daarop ZiJ jn overal verkrijgbaar a f 0 7t Ook rectitttreeka en franco van de fabriek tegen ioaending van po wi el k f 0 76 Ohemlnbe Fabriek van Dr H NANNINO den Ha c Vraagt veral Pr H HAiHII Wa HWirariAH f li i rUt rteatk p r ilt ritoadiffc 7t ADVERTMTIM in alle Couraiiteii worden a ng nomen door het A ver eaUe BBreM vu 1 BHINKNIN Z0 N SANClIINOSe Vinxiffl SangQinosTun in vacuo ZUIVER PLARTAiRDKTOnCOI De SangnInoBe vindt in Nederland algemeene aardeering bg Meektuehf bloedarmoeile en itlgetneene verulapplngttoetlonden In de meeste gevallen ia tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Maar zorg dat gg de erhte Sangninoie lebt van VA S t tM Jt Co alle andere in namaak PrS per flacon f 1 50 6 fl 1 8 12 fl f 15 Te Gond by WOLFT k Co Wealbaven 198 Ome Vljgenhoniy voor koeêten den maakte zich zeer snel vele vrienden in alle sleden en in alle kringen van Nederland Prijs f 1 per flacon SAMOSWIJN os e Ml ferjieêelt Aanbevelend FirmaEorman Zoon Verkrijgbaar in flesschen SO ei tSA en 1 9a bH H H Apothekera en Drogiatou Let op het merk ASKSH I F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te GouBi bg C LUGEH Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Weathaven 198 Noord BrabaBlsch Schoeo eo LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatito en aangemeten werk HUIS TE HUUR HMreobttls Oostlaveo H 88 Zea Kamera groota Kenken drooge Kelder flinke TolB Voonien van öaa n Waterleiding Te bevragen B 89 BOtda Drtk vaa A BRINKMAN Zi KEK MI8 iEVl MG RJCHTmOa WII KE GBVAAR SCHADK Of mMDKR aUKNXK VBROOI12AKKH BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennia dat op de Secretarie ter vuie ib gelegd een verroek met bijlagen van a CaU te Gouda om vergunning tot oprichting eeoer drukkerij gedreven door een gasmolor van j PK in hel perceel gelegen ie Gouda aan de KeiMrMraat Wijk K no 133 Kadastraal bekend Sectie U no 447 Dat op Dinsdag den 4 jam 1907 des na middags ten i ure op het Raadhuis gelegenheid is om beiiraren tegen de gevraagde vergunning ia te brengen en dat gedurende drie dagen vOör dien dag op de Secietane der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennia genomen Gouda den at Mei 1907 Burgemeester en Wethouder vocmoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Biiiteolaidscb üverziciit Nn de eerste indnk van den nitslag der Torkieiingeo io Oosteorïk wat begint te bezinken en de vrjjzinoig Dnitsche partijen den stand der herstemmingen wat nader bezien kernen xij tot de conclnsie dat nog niet allee verloren is al ia er veel verloren biJ de eerste verkiexing Het Dentsche Tageblatt bevat een berekening waarvin bet besinit is dat de vrijzinnigen van de 233 Dnitscbe mandaten er nog best 75 knnnen krjjgen endecleiicalen en christelljk democraten tezamen ten hoogste 100 Waarop die berekening stennt is niet heel dnidelük Een telegram nit Weenen meldt dat de minister president baron Beek oen poging heeft gedaan om de Dnitscbe bnrgerlijke partijen te vereenigen tot een compromis bjj de herstemmingen tegen de aoeiaaldemocraten Doch de voornitliehten op het welslagen zjin niet groot Een besinit kon niet worden genomen daar de leiders der Dnitsch vrijzinnige party verklaarden wegens de onvoldoende partijorga niaatie geen invloed genoeg te hebben om waarborgen voor de nitvoering van een overeenkomst te dnrven aanvaarden Het ia sonderiing dat de vrijzinnige partijen met het voomitzicht op de groote verandering die van de invoering van het algemeen kiesrecht het gevolg moest zjjn niet bi t da maatregelen namen om zich teorga FLVIi LET0iy VERVL OGEN G ELUK Toen ik elndeiyk in staat was te lezen bleek het een groet aan mï te bevatten benevens een dank voor de verpleging die hy van mg bad genoten en daaronder stond driemaal onderstreept Tot weeraiena Wees niet bevreesd voor mya toekomst Je tronwe liefhebbende broar Koenraadl HOOFDSTUK XV Vader barstte in heftige verwytingen nit toen hy Koenraad s vlucht vernam doch niettemin bemerkte ik dat hj niet vertoornd op hem was Bet b den Jongeling te vergeven dat h j door Ijtar en leergierigheid gedreven jnbrenk miikte op hetgeen zjjn plichten iegens ons hem voorschreven zelde vader tarwyi moeder jammerde en weende Waar ChOil k wilde hti mjj de redenen die tot t tweeferaoht aanleiding hadden gegeven giet openbaren Hat ia ook beter dat hy ifiatu nik iw TukUrlog hMngaat voagd niseeren Zjj moeten daarvan nn de gevolgen dragen De Tsjechische partgen sehjjnen wel tot een organisatie te zijn gekomen zij hebben tenminste eon overeenkomst aan egaiin om hunne candidaten die in herstemming komen te stennen tegen de soclaal lemocrateo In de jaren 1890 tot 94 heeft een gernchtmakrndo zaak de gemoederen in t ankrijk danig in beweging gebracht De hoofdpersoon van het drama was Tarpin de nitvinder van het meliniet een ontplofbare stof die tegenwoordig naast cordiet vrij algemeen voor lading van geweerpatronen wordt gebezigd Hg stelde zjjn uitvinding ter beschikking van hrt Fransche Departement van Oorlog dat een jaar later de stof in het leger invoerde Later bleek dat het geheim van het meliniet aan een andere Mogendheid was verraden Tnrpin zelf bracht dit feit aan het licht in een brochure waaraan hjj den titel gal Comment on a vendu la melinite Ten gevolge van deze onthullingen werd Tnrpin in 1891 veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf en vijl jaar ontzetting uit alle burgerlijke rechten wegens onthnlling van stukken met betrekking tot de landsverdediging De zaak werd met gesloten deuren behandeld zoodat men feitelijk niet weet at er ia voorgevallen In 1893 en 1891 werd in Senaat en Kamer de zaak wederom op bet tapijt gebracht zonder dat daarover meer licht werd verbreid Na 28 maanden gevangen te hebben gezeten werd Tnrpin begenadigd lopder dat hjj aelf om gratie bad gevraagd In 1900 werd hij verbonden aan het Departement van Oorlog en geplaatst bg de technische afdeeling der artillerie doch sea jaar later werd hy plotseling ontslagen Le Journal deelt thans mede dat hy zjjn taak in handen heeft gesteld van de Ligae pour la defense de la libertë individneile waarvan de voorzitter Conlon een dossier der zaak heeft bijeengebracht Deze zal nu aan het Hof van Cassatie herziening vragen van het vonois van 1891 Renter seint nit Peteribnrg dd 20 Mei In antwoord op een door de rechterzgde ingediende interpellatie vragende of de gemohten van een samenzweringf tegen het leven van den Tsaar op waarheid bernstten en of de minister van binnenlandsehe zaken daaromtrent bjjionderheden kan mededeelen verklaarde miniater president Stol rpin In Febrnari 1907 heeft de Peters vader er bg terwgl een vluchtig glimlacbje een vreemden schoenen glans verleende aan yn ernstig gelaat zonder twyfel herinnerde bjj zich zgn eigen jongelingsjaren want ook hg had eens een tweegevecht meegemaakt hetgeen hem op een langdurige Loetpredikatie van zyn vader waa komen te staan En zoo had hy ook tegenover Koenraad moeten optreden indien dit teere pnnt by hen ter sprake wi S gekomen Zoo was dan alles beter afgeloopen dtn ik aanvankelijk gevreesd had Na eenigen tyd ontvingen wy een brief waarin Koenraad schreef dat hg weliswaar wat zwakjes toch gezond in de akademicstad was aangekomen en reeds gverig was begonnen om in zgn studie het door zgn ziekte verznimde in te halen Voor alles wenscbte hy ons een genoegelyk Kerstfeest terwgl ook hy bet vooruitzicht bad het vrooiyk door te brengen daar hy van een vriend den zoon eener voorname familie van Sakatachen adel nit Dresden een invitatie had ontvangen om daar de Keratvacantie te komen doorbrengen Hy verhengde zich te meer daar men hem in het voomitzicht had gesteld het komadles Ien ten hove te mogen gaan zien vrasr loowel Dlitache als Engelsche trenren biyspelen ala ook eenige opera s voor b t Toatllcht tondan wordan gebracht bnrgiohe veiligheidspolitie bericht ontvangen dat een vereeniging was gevormd welko ten doel had een reeks terroristische aanslagen Io volvoeren Den 13en April zgn 28 leden van doze vereeniging in hechtenis genooec Het onderzoek heeft tot dusver aan het licht gebracht dat velen dier personen zich hebben aangesloten hjj de revoIntinnnaire socialisten om oen aanslag te plegen op het leven van den Tsaar en gewelddadigheden te plegen tegen de grootvorsten Nicolaas Nlcolaas Nicolajevitsj en den ministerpresident Slolypin Da leden der vereeniging hebben beproefd het keizerlgk paleis binnen te dringen doch zgn daarin niet geslaagd Na deze mededeeling van den heer StoIjpin Inam de Doema met algemeene stemmen de volgeode motie aan Vervnld van levendige vreugde over de gelukkige redding van den Tsaar nit het gevaar dat hem bedreigde en vol diepe verontwaardiging over den misdadigen aanslag gaat de Doema over tot de orde van den dag Nadat de toejuichingen waren verstomd traden de socialisten en de leden der arbeiderspartij die van de zitting waren weggebleven de zaal binnen Het congres der Octobristen betuigde in de vergadering van gisteren dea Tsaar lijn trouw en sprak zyo verontwaardiging nil over den beraamden maar gslnkkjg verijdelden aanslag Dit besluit gaf aanleiding tot een groote vaderlandslievende betooging in de vergadering j het volkslied werd gezongen De vergadering nam verder een motie aan waarin diepe verontwaardiging wordt uitgesproken over de staatkundige moorden en waarin het congres betreurt dat tot dasver de Doema daarvoor geen woord van alkanring heeft gevonden Tatlaoa Leontifif het revointlonaire Bnssiscbe meisje dat eenige maanden geleden te Thun wegens den moord in en hotel te Interlaken op een Franseben badgast dien zy aanzag voor den Rossischen staatsman Doeroowo tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld ia van de gevangenis te Lenzbnrg overgebracht naar een krankzinnigengesticht Haar geestvermogens waarmee het ook in het voorjaar van 1906 toen zU wegens deeldeming aan een aanval op Trepof in de vesting St Peter on Panl Werd opgesloten niet in orde was liJn opniraw gestoord Wg bevonden ons allan in het studeervertrek van vader toen by dit schrjfven ontving Hedwig stond aan het venster en zag naar den overkant waar de werklieden by de laatsto zonnestralen nog yverlg aao den sehonwbnrg arbeidden Moeder echter benevens Wiesjemoei en ik hadden ons om vader geschaard begeerig te vernamen hoe t met Koenraad ging Een heftig toooeel volgde Vader gelastte allen behalve my het vertrek te verlaten Ik moest aan zyn zyde plaats nemen Wetende dat op my de taak rustte het antwoord te moeten schrijven nam ik reeds de pen in de bevende baad doch moest niettemin gcrnimen poos wachten eer vader begon te dicteeren Zyn linkerhand lag tot een vuist gebald op het plat van de tafel en op zyn gelaat duidde een diepe rimpel tnsschen de dichtbegroeide wenkbrauwen op den toorn die in hem brnischte Vooruit 1 beval hy kortaf Terwijl ik nedenit om n m n zoon myn antwoord te dicteeren ia myn hart diep bedroefd Ifenit wrv Omtrent den beraamden aansla op dan Tsaar wordt nog uit Petersburg gemeld dat behalve den soldaat die gevangen genomen werd op Tsarskoje Solo nog een kozakkenonderofdcier behoorende tot de lijfwacht van den Tsaar en een leerling hotaanger van de kapel in hechtenis zijn genomen Ook zy bekenden schuldig te lyn en tot da samenzweerders te behooren die een aanslag op den Tsaar wilden aitvoeren Op hun aanwgzing worden vervolgens nog 3 militaire en 30 burgoriyke personen gevangen genomen die allen behoorden tot de revolotionnaire party Het zwaarst weegt de schold van den kozakken onderofficier die de wacht hield by den Tsaar en tot taak had den moordenaars toegang tot zyn vertrekken to verschaffen Volgens een later bericht zyn reeda 70 personen in verband met het complot in hechtenis genomen De eerste vermoedens dat er een samenzwering bestond waren ontstaan doordat by een visitatie van alle op Tsarskoje Selo gestationneerda soldaten op een van hen een aanzieniyko som gelda werd gevonden waarvan de man de herkomst eerst niet wilde mededeelen maar later door den mand viel en alles bekende Ook een ondergeschikt ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandsehe Zaken Emme ia in de laak betrokken Een zonderling verwarde politieke toestand heerscht op dit oogenblik in Portugal Tot nog tóe wiaaelden de progressistas vryzinnigen en regeneradores conservatieven elkander regelmatig in de regeering at Slechts bn zoor ingewikkelde politieke gebenrteoissen werd dit stelsel van opvolging onderbreken maar aoodra de geregelde gang van zaken herateld was kwamen de belde groota partyen weer by toerbeurt aan het bewind Verladea jaar kwam er verwarring toen de koning weigerde aan den toenmallgen ministerprosident lliatze Ribeiro vergunning te geven om de zitting der Cortes te sluiten de minister meende dat nieawe verkiezingen noodtg waren om de steeds toenemende repnbllkeinschs partjj te bestrydon Doclide koning droeg de vorwing van een ministerie op aan Joao Franco die meende dat de toenemende ontevredenheid beter door liberale hervormingen kun worden tegengegaan Dit was niet naar den zin van de leiders der beide groote partyen Joao Franco toch had zich van de prograssisten afgescheiden en was bezig een derde groep te vormen die der liberale concentratie Franco bood enkel progressisteo portefeniiles in ayn kabinet aan maar zonder reaultaat hy moaat dns in de Kamer strydsn tegen de verbonden conservatieven en progreasisten Toch slaagde hy er in enkele watten te doen aannemen die in het land gonitlg werden beoordeeld Maar de voortJnrende tegenwerking noodlaakte ook Franco den koning de ontbinding der Cortes voor t stellen Dit geschiedde londer de gewone bespreking met de partyleiders en zonder dat de dalnm der nienwe verkiezingen werd vastgraleld liet koninkiyk besluit bevatte zelfs de verklaring dat de regeering haar hervormingsplannen londer medewerking der vertegenwoordiging dns dictatoriaal zou invoeren Dit heeft een storm van verontwaardiging in Portugal doen ontstaan zoowel tegen de regeering ala tegen den koning alle partyen kiezen positie tegen Franco Kn al mogen zyne bedoelingen uitstekend zyn bet door hem te baat genomen middel is wellicht erger dan de kwaal die hy bestryden wil In elk geval speelt hy en gevaariyk apol De koloniale conferentie heeft in Engeland opnieuw den Itryd over vryhandel en tariefhervorming doen ontbranden Want verschillende koloniale premiers lyn groote protectionisten en zy hebben gedurende hun verhiyt ia Engeland gepoogd voor hns Uevaiings