Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1907

i r mü2 mJft9Sit BaLOii Loten Stad Antwerpen 1887 2 08 W Diwrun M j tot Expl Laan van Heerdervoort 1902 89 Onivaugën DE NIEUWSTE MODELLE Zomermaiitel Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstotlen met bybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in achevt ooncHrreerende pnjteu Aanbevelend denkbeeld propigsnds te mikeo Zy deden dit door tot groote verbazing en rerontwaardiging ran de liberale pera lich op afkearende en vaak zelfs beleedigende w ze te niten orer Engeland utaatalieilpn voornameiyk over de tegenwoordige miniaters Zy vinden bierby steun in zekeren proleuor Leacock die in de Morning Post een artikel plaatst waarin by John Bnll vooritelt als een onde man die zicb zelt overleefd heeft en wiens groote kinderen nnworden aangemaand om de zaak over te nemen of ten minste maktregelen daarvoor te beramen In een scherp artikel Jtomt de Westm Oazette op tegen deze ortattingen bet blad toont aan dat John ilall by moge oad geworden tyo nog bost zyo taak kan vervullen en dat die taak iets meer beteekent dan de boys Deakin Jameson Smart etc wel kunnen bevroeden En in elk geval is de houding van deze koloniale premiers in zooverre afkeurenswaardig dat zy tijdens bun verblgf in Engeland zicb op ongeoorloofde wyze bemoeiden n et de binnenlandsche politiek van het moederland iets wat zy zeker niet zonden toelaten van Engelscbe ministers als het de aangelegenheden van hnnne staten gold Het te Pretoria verschynend ui vel lykscb orgaan Land en Volk pabliceert een Itnk uit het Staatsblad der Z A B van 1875 waarby de koning van Swazieland Umbandine zyn ryk aan de Zaid Afrikaansche republiek afstond Deze afstand vermindert de rechten van do HyksregoerlDg geenszins daar Swazieland later veroverd word maar wel brengt het do punitie van de Stvazielandtche concessionarissen In gevaar want Inds Umbandine zUn souvereiniteit aan de republiek afstond kon hy niet meer be schikken over de administratieve rechten De aandacht van Lord Selborne is op deze letten gevestigd geworden Reuter seint uit Johanneaburg dd 19 Uei De Rand Hall verneemt dat er beden een vergadering Is gebonden van gedelegeerden van zeven entwintig mynen waar besloten is de algemeone werkstaking at te kondigen voor alle roynen van maatschappy n of syndicaten aangesloten by de Ka er van het Mynweten Na do laatste f iloeg op Dinsdag wordt het werk neergeegd Uet besluit is niet van toepassing op de mynen van de Robinson groep Verspreide BerichteD f FainnUK Is het Dnltiobe gezantschap had Vrydag een diner plaats waaraan behalve de vorst van Monaco eenige Franachs ministers en de enaatapresident deelnamen Het hof van oaasatie beeft den minister van Justitie het plezier gedaan het vonnis tegen dan abbé Jouln in dien sin te herzien dat In de overwegingen geschrapt zyn de woorden die een veroordeeiiog door den rechter van de sobeidingswet inhielden DurrsoaLiriD Men is er niet in goslangd de legen baden afgekondigde uitsluiting in de bouwbedryven te Beriyn die eenige duizenden werklieden omvatten zal at te wenden Maar wellicht wordt er vandaag al over een voorstel om de nltsluitlng zoo spoedig mogeiyk op te heffen onderhandeld BiiaiiAiiD De bevolking van Engeland en Wales is ternggeloopen In 1906 bedroeg zU nameujk 403 890 personen minder dan in 1905 Zondag werd er te Londen weer betoogd door de ontslagen aibeiders aan het Woolwicharsenaal Men aendt een aantal der ontslagenen door bemiddelliug van lietdadltheidjvereenigingen naar de kolonifin OoSTEHBlW HOKaiRUI Da aoolalisten te Leiuberg vierden Zaterdagavond hun overwinning by de stembus met een optocht waarin transparanton en roode vaandels worden meegenomen Natuurlijk kwam h t tot bakkeleien een aantal personen zyn gekwetst V t beloogers werden door do politie logorekocd Er worden militairen In gereedheid gehouden voor mogeiyke herhalingen by de herstemmingen HcsuiiD Te Wartchan is bet kantoor der staatsspoorwegen door 20 gewapenden overvallen die er 10 000 roebel stalen Twee menschen die er niets by te maken hadden en vier wachtsoldaten werden doodgeschoten en zes pertonen gewond by die gelegenheid In bat dicht by de Russische grens gelegen Finsche plaatsje Knrkalo werd door de politie een bommenfabriek ontdekt Er werden een aantal bommen gevonden benevens 12 K O dynamiet en andere benoodigdheden voor de lamaiutelUng van bommen Eli Hnasan osdar welke vyf studenten werden gevangeo genomen en naar Wilborg gebracht Oeneraal Sloeasel die onder politietoezicbt staat heeft grade aan den czaar verzocht Mackooiii In bat gebied van het Jenitsje eer hebben Tnrscbe troepen met booten patrouilletochten gehouden Zy vonden op twee eilandjes verschansingen en geraakten in str d met een Bolgaarache bande zeven Bulgaren ijn gevallen Er wordt nog verder gepatronilleerd Gemeng de Berichten Zaterdagmorgen ontspoorde even voor Leeuwarden de voorste locomotief van den sneltrein naar Zwolle Voor dezen trein waren twee locomotieven Nadat de locomotief weer in bet spoor was gebracht is de trein met èén locomotief vertrokken doch bad door een en ander ongeveer een uur vertraging gekregen Persoonlgke ongelukken deden zich daarby niet voor Zw Cl Twee arbeiders van da steenlabriek van de firma v d L in de Havlkkerwasrd naby De Steeg hebben gisteren uit baldadigheid een Li jnrigen jongen die eveneens 0 i die fabriek werkt aan een gutta pereba waterslang in een loods opgehangen Toen de jongen in zyo gezicht blauw werd lieten zy hem los jaarna hy bewnsteloos op den grond viel y De vadeff van den jongen trachtte hem by te brengen maar zander gevolg by is toen met mn zoon in een roeiboot naar Doesburg gwaien alwaar een geneesheer er in slaagde de levensgeesten by den knaap weder op te wekken Tegen de daders is proces verbaal opgemaakt Uit de Rotterdamsche haven De mannen van de nieuwe wcgerscorporatie De Volharding die thans nagenoeg compleet is werden Zaterdagmorgen in de vroegte te Katendrecht opgewacht dooreen troep bootwerkers minstens een 700 man sterk Deze gingen de mannen te lyf Er werd met steenen geworpen en zelfs werden er revolverschoten gelost De politie was echter ook op het appèl en joeg de bende met de blanke sabel uiteen Heel wat rake klappen werden uitgedeeld Eenigen tyd geleden Is gemeld dat het atoffeiyk overschot van generaal Chassè dat tot nn toe in de kerk te Oinneken begraven was zon worden overgebracht naar het monument voor de gevallenen van de Antwerpscha citadel staande op het kerkhof te uinneken Zaterdag heeft de opgraving plaats gehad in tegenwoordigheid van de commissie die zich met de overbrenging belast beeft Het geheele geraamte van den krygsman met overbiyfselen van de kist en verder ee i looden doosje en een gouden ring werden in het graf gevonden Alles werd in een nieuwe kist cuh gd die in de kerk is gezet tot nadere mi iiregelen zyn genomen voor de plechtige ovi jliienging De gouden ring beeft de commissiu m bewaring gehouden om dit kleinood op aanvnge aan de familie van den geuei iHl ter hai l lo stellen Aan den vuri van hot monument wordt nu een niimu kelder gemetseld waarheen de overbiyi vermoedeiyk met militaire honneurs zuILu nordenovergebracht Toen dit monument wuironder de gevallenen van de citadel begrn i n liggen werd onthnld woonde Koning Will m III deze plechtigheid by Men hoopt nn dal üj de overbrenging een vertegenwoordiger von 11 M de Koningin of den Prins zyn zal Uii Hilversum meldt men Er zal door verachillende ingezetenen een adres aan de directie der H IJ S M worden verzonden waarin verkocht wordt een trein zoo mogeiyk om twa ill uur des nachts spoortyd op het traject Amsi Tdam Amersfoort ta laten ryden opdat het üeioeken van tooneel en operavoorstellingen ook voor hen mogeiyk worde By de polttia te Arnhem is aangifte gedaan dat Zaterdagmorgen op de Kippenmarkt aldaar het achtjarig zoontje van den vischhandolaar M B E op een ergcriyke wyze is mishandeld door een vischvronw V bygenaamd De schele Leen een bekend type van de vischmarkt Een onderzoek wordt ingesteld Uit de Zuid Willemsvaart onder de gemeente Helmond is op 7 Hei 19U7 opgehaald bet lyk van en onbekenden man oud plus minus 65 Jaar lang l f 5 M goed gebouwd haar knevel en baard donker blond grjzend gekleed met blauw dnffelscbe jas zwarte pandjosjas blauw zwart geruite broek waarin twee kniestukken bottines met elastiek zwarte kansen wit linnen hemd awart veat katoen lydan balidoak Op het lyk is bevonden een portemonnaie Inboadende 3 centen een platte blikken cacaodoos vin de fljma Kamphuizen en Oly Zaandgk waarin een naamkaartje met ronwrand waarop staat Willem Dasèe Znysaestraat A 297 een glazen inmaakpolje waarin een soort hagedla op sterk water en een tgne kam De burgemeester van Helmond verzoekt inlichtingen omtrent d i identiteit van bet lyk Men schryft aan de N B Ct Sommige landbouwers Ie Finsterwolde zgn voornemens een grasmacl ne aan te koopen om zelf klaver te knnoeii maaien voor de paarden als Zondag ook ue knechten staken ielokkig is er eenige toenadering tusschen partgen want Donderdagavond werden twee bestnnrsloden van de arbeidersorganisatie uitgenoodigd tot eeoe bgeenkomst van vgf landbouwers waaronder twee dia dezer dagen uit de vereeniging van landbouwers traden Een bepaald resultaat bad de bgeenkomst niet doch men kwam zoo ver dat de landbouwers verklaarden dat als de arbeiders f 0 90 in plaats van f 1 per dag vragen er alle kans is dat men tot eene schikking komt Ook tegen het loon der vrouwen hadden de landbouwers bezwaar omdat niet alleen verhooging wordt gevraagd maar ook verkorting van arbeidslgd Dé bestuurders der arbaiders hebben van het gevraagde loon niets laten vallen en verklaard dat zg er gaarne op zanden aansturen om de vrouwen zoo weinig mogeiyk veldwerk te doen verrichten opdat dezen bun huishouding beter in orde kunnen bonden Van het zuiveren van bieten zal weinig komen als niet het werk wordt overgenomen door den suikerlabrikant of diens agent Want ook al komt het tot overeenstemming tusschen landbouwers en veldarbeiders toch zal eerst worden begonnen met het schoffelen en wieden van de granen en penlvrnchtan want deze leveren meer op dan bieten De commissie uit de landbouwers die Donderdagavond vergaderde om de ingezonden loonlgst der arbeiders te behandelen heeft aan hot bestuur der arbeidersorganisatie geantwoord dat de landbonwers Zaterdagavond zullen byeenkomen zoodat de arbeiders Zondagmorgen bericht kunnen ontvangen Dezen zullen dan Zondagavond kannen vergaderen om dit antwoord te behandelen Vele dienstboden te Finsterwolde die zich reeds weder hadden verhnurd hebben den dienst bii de landbouwers opgezegd Sommige landbouwers hebben de hulp van een veearts ingeroepen om hunne melkkoeien zoo spoedig mogeiyk gnst te maken Uit de kas der stakers worden in den laatsten tgd ruim 50 behoeftige gezinnen gesteund De Engelscbe Egyptoloog prof Flinders Petrie uit Egypte te Londen teruggekeerd heeft naar hg meedeelde bg zyn jongste opgravingen zeer belangrgke vondsten gedaan 0 a een verzameling van 150 schuilplaatsen welke door de onde Egyptenaren by de graven werden geplaatst ten dienste van de zielen der afgestorvenen wanneer deze uit de graven kwamen om zich te verkwikken aan de gebrachte offers Petrie is tot een nieuwe opvatting gekomen omtrent den oorsprong der rotsgraven van de Egyptische koningen Hg gelooft nu dat deze niets anders zgn dan vroegere steengroeven van welke later een nuttig gebruik werd gemaakt door ze te bestemmen tot koningsgraven In een begraafplaats welks bestaan vroeger geheel onbekend was zyn duizenden doodshoofden gevonden Al deze doodshoofden bevinden zich nu in het museum van bet Universitycollege te Londen Eenigen tyd geleden werden te Batavia op aanwgzing van den agent der firma Falkenbnrg 60 Javaansche koelies aangehouden die door hadjies clandertien naar Singapore zouden worden vervoerd De menschen zelf badden geweigerd Het bestuur wilde of kon niet in de kos ten van terugzending der menschen naar hun kampongs voorzien en omdat er geen behooilgk onderdak voor zulke menschen ir moesten zg maar zien hoe zy zicb borgen Oelukkig voor de menschen heeft toen de firma Falkenberg voor hun terugzending gezorgd Hen meldt nit Einhoven In een gisteravond gehouden vergadering van uitgestotenen is medegedeeld dat bestnnrderen der werkli lenorganiaatie beden in een gecombineerde vergadering met bet bestnnr der patroonsvereeniging zullen voorstellen staking en uitstniting tegelgk te doen eindigen en eene ctmmissie nit werklieden en patroons te benoemen tot vaststelling van een nieuwen loonstandaard Het werk wordt niet hervat indien iemand biyft uitgesloten De Middenstandsbond wekt alle vereenigingan op om loovael mogeiyk piopaguda ta maken vMr da aanaming der voorga stelde wet tot iavoarlBg van den MiddenEuropeeseben tyd als de officieele tydregelisg in Nederlaid De oplettendheid van den machinist van den trein welke halfeU te Soeatdgk uit Utrecht aankomt heeft Donderdag twee kinderen het leven gered Op de spooriyn achter de R K Heisjeaachool zag hg in do verte twee kleine kinderen spelen die biykbaar niet bewust waren van hot gevaar waarin zy verkeerden Niettegenstaande lyn herhaald en aanhoudend flaiten met de stoomluit bleven de kinderen matig doorspelen Onmiddellgk stelde by alles in het werk om den trein te doen stilhouden doch mocht daarin niet slagen voordat hy tameiyk dicht by de bedoelde plek was aangekomen Bg de intUBSchen verminderde vaart van den trein wist hg nu den kinderen door roepen en schreeuwen te beduiden dat zg van den spoorweg moesten gaan Oelukkig begrepen zg het nu en werd alzoo een noodlottig ongeluk voorkomen PosterUeo ei Telegrapfelc Benoemd 1 Juni tot directeur vu het postkantoor te Arnhem O van Weat thans in grlgke betrekking te Ngmegen tot directeur van het post en telegraafkantoor te Boxtel J Huisman thans in geiyita betrekking te Loenen tot directenr van bet post en telegraafkantoor te Zevenbergen J U Acker thans in gelgke betrekking ta Elhurg Verplaatst 13 Mei de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse U D Prenger van Helmond naar Stadskanaal en S de Oast van Tegelen naar Maaatricht byposten telegraafkantoor Wgk 16 Mei de commies der poSteryen Ie klasse A J F Wouters van Amsterdam byposten telegraafkantoor Hobbemastraat naar Utrecht de klerk der posleryen en telegrafie 2e klasse W du Bois v n Rotterdam telegraafkantoor naar Axel 1 Juni de klerken der posteryeu en telegrafie 2e klasse A Leiiikes van Rotterdam telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor en P van der Steen van Amsterdam telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor 9 Jnni de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse E Meger van de Bilt naar Öroningen telegraafkantoor Eervol ontslagen 1 Jnni da brievengaarder te Uitgeest A Starreveld Stadsnieuws GOUDA 21 Mei 1907 Aan de Raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda U Mei 1907 Ter voldoening aan het bepaalde bg artikel 264 der Gemeentewet hebben wg de eer den Raad ter vaststelling aan te bieden het Ie suppletoir Kohier van aanslagen bedoeld in artikel 1 der Verordening op de iiivordering van schoolgeld op de Burgerscholen der gemeente Oouda U Hei 1907 De Ooudsche Waterieiding Maatschappy aan wie bg Uw besluit van 24 Maart 1899 No 23 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 4 April d a v een gedeelte van den bnitenberm van Schielaod a Hoogen Zeedgk alhier in erfpacht werd afgestaan ter vergrooting van haar terrein heeft zieh bg adres van 25 April II tot Uwe vergadering gewend met het verzoek om thans ten gerieve van Jiaar bedrgf ook een gedeelte grond en berm westwaarts van bet in 1899 verkregene over eene lengte van 25 H langt genoemden dyk gemeten voor danzelfdeu tyd in erfpacht ta mogen ontvangen De aangevraagde grond en berm is het aan de Gemeente toebehoorende perceel kadastraal bekend Gemeente Gouda in Sectie F No 1338 groot 9 Aren De Commissie van bystand in het beheer der Gemeente werken door ons geraadpleegd heeft tegen de uitgifte in erfpacht op da voorwaarden omschreven in het ter sake betrekkeiyke rapport van den GemeenteBouwmeester geen bezwaar Volgens deze voorwaarden zal de scheiding tusschen genoemd perceel en het aangrenzende medaaan de Gemeente toebehoorende perceel Sectie F No 1286 loepen door het middeo van eene sloot met eene bodembreedte vaa èén Heter welke sloot door de Oemeenty zal worden gegraven en op goede diepte en breedte worden gehouden en behalve tot scheiding zal moeten dienen tot afvoer vanhet afvalwater der Waterleiding terwgl de nit de sloot gebaggerde specie door de Gemeente zal kunnen worden gebruikt o a voor grondverbetering en voor bet onderhoud van kaden Ons met de zienswyze van de Commissie vereenigende hebben wg de eer U voor te stellen het kadaatrale pare el Sectie F No 1838 borangaaoemd op dan roat vaa Uw bedut van 24 Vaart 1899 No 23 aan de Ooidacha Waterleiding Maatsrhappg in erfpacht nit te geven voor den tgd van veertien jaren eindigende den 2e Juni 1931 tegen eene jaarljksche pacht van f 30 met bepaling dat voor deze nitgute in erfpacht behalve de bovengenoemde zullen geldende voorwaarden bg gezegd besluit gesteld voor zoover daarvan thans niet is algeweken In den atand der staking en uitsluiting die thans reeds p m vier weken duurt komt tot heden nog geen verandering Voor alle fabrieken wordt nog steeds gepost Eiken Zaterdag ontvangen da sigarenmakers hunne nitkeering die voor ongehuwden bedraagt f 5 50 en voor gehuwden f 6 50 met f 0 50 voor elk kind Was er tot nog toe nog geen sprake van toenadering Zaterdag hadden de hoofdbesturen der federatie en van den Nederlandschen bond een conferentie met den sigarenfabrikant Donker by wien het grootste aantal uitgestotenen beeft gewrrkt Het resultaat van de bespreking is nog niet bekend Bg een onderzoek ia ons gebleken dat er heden een schryven by de fabrikantenvereeniging ontvangen is van de demon streerende sigarenmakers organisaliën met verzoek een onderhoud te hebben aangaande de staking al bier In de Zaterdagavond gehouden vergadering der Oondsche coöperatieve broodbakkerg en verbruiksvereeniging Ons Voordeel werd 0 a besloten tot aansluiting by het bureau voor arbeidsrecht on tot het verstrekken van een gedrukt flnantieel verslag aan de leden bg het einde van elk boekjaar Voor waardeverlies aan gebonwen enz zal voortaan drie procent worden afgeschreven Inplaats van twee procent Het bestuur bad voorgesteld vgf procent Het aantal leden der coöperatie bedraagt thans volgens bet verslag van den secretaris 1972 ï n electrische installatie wordt door de daarvoor benoemde commissie te dnur geacht voor de coöperatie Maandag 2en Pinksterdag werd alhier onder leiding van den heer H van Munster van Amsterdam secr der Christ Democr party eene afdeeling opgericht Over de vraag of de afdeeling by de Statenverkiezing nog candidaten zal stellen wordt met bet partgbestnar geraadpleegd Oisterenmorgen 8 uur vertrok de afdeeling Marschen Velddienst van Volksweerbaarhetd met de stoomboot de IJssel naar Moordrecht Daar aangekomen splitste de afdeeling zich zoo dat de eene helft naar Kortenoord trok terwyi de andere naar bet station Moordreeht ging Van Kortenoord werd over Zevenbniten naar dit station gemarcheerd xoodat de daar aanwezige party die onderwyi oefeningen hadden gemaakt la den rng werd aangevallen en zich als overwonnen moest beschouwen wat ook de tcheidsreobter de heer J Smit reserveluitenant uitmaakte Ten 1 nar arriveerden zy in deze gemeente Deze oefeningen worden door de leden zeer op prys gesteld en met graagte nemen zy daaraan deel niettegenstaande zy soms een paar uur moeten marcheeren Hen meldt nit Nienwerkerk a d IJsel Gistermorgen werd in de kom van het dorp door een automobiel een zesjarig meisje van J P B overreden met het ongefnkkig gevolg dat het na een paar uur overleed SCHOOIEOVU Vrydagavond vergaderde de Kamer van Koophandel in het HeerenLogement teneinde met de bnrgery te bespreken de actie die gevoerd zal worden om zoo spoedig mogeiyk een versneld middel van vervoer te krygen Een veerligtal ingezetenen waren bgeen De beer Schreuder voorzitter der Kamer presideerde Na lange en breede beschouwingen werd besloten dat de Kamer zich zal aaanmeeren vier leden uit Schoonhoven en uit Ammentol Bergambacht en Stotwgk één lid Dat deze Commissie de actie zal voeren op de wjze zooals zg dit geschikt en doeltreffend zal achten Dat zg van alles het publiek zal op de hoogte houden en in de groote bladen da Igdensgeschiedents die licb hier in 26 jaren heeft afgespeeld bekend zal maken en vooral de groote behoefte die aan een versneld vervoer bestaat dntdelgk tn bet licht zal stellen Naar de voorzitter mededeelde ia een verhoogd verdubbeld tarief van goederenvervoer langi de Lek binnenkort in oitzicht Voorbereidend TiïUTAlR ONDERRICHT Ingevolge de jongite wgzigingen aangebracHl in de regeling van het voorbereidend BiUtair onderricht zal de aanmelding tot boüat UB dit BdtrrioU datkoitalooa wordt verstrekt moeten geachieden v6 r den len Juni eerstkomende en wel a in plaatsen waar Infanterie of VeatingArtillerie in garnizoen ligt by den Commandeerende Officier der Infanterie of der Ves tingArtillerie b in de overige plaatsen bg den burgemeester der gemeente Bedoelde commandeerende officieren en burgemeesters zenden v6or of op 1 Juli aan den Inspecteer der Infanterie een staat in vermeldende onder meer welke jongelieden zich tot deelneming hebben aangemeld Vermits nu door genoemden Inspecteur na ontvangst van bedoelde staten alle verzoeken om alsnog tot het onderricht to worden toegelaten znllen worden afgewezen tanzg de belanghebbenden kannen aantoonen dat zg door verblgf in het buitenland of om andere redenen onschuldig zgn aan te late aanmelding meenen we de jongelieden die aan het voorbereidend militair onderricht wenschen deel te nomen dat 1 October a s begint nadrnkkelgk opmerkzaam te moeten maken op de noodzakelgkhi id zich daartoe voor 1 Juni a s aan te melden terwgl we tevens in herinnering brengen dat gelgke aanmelding ook moet geschieden door hen die ten vorigen jare reeds aan het onderricht deelnamen llto 384 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking vau lünsüng 21 Mei No 15ti 7 f 50 000 1318 131 58 14923 en 19045 ieder f 1000 1240 5719 en 6297 ieder f 400 1624 5747 I1I21 12770 en 20097 ieder f 200 1527 3309 3423 3503 8004 12330 14149 183 i3 en 200S9 ieder I 100 Prysen van f 70 16 2781 5657 8749 12614 15623 18023 56 98 5811 89 52 60 29 66 3280 52 8832 87 15665 18190 180 3334 6421 8910 12944 78 98 441 87 62 9016 13200 15774 18213 59 3575 6518 9179 2 90 18332 546 90 67 82 86 15b69 18425 630 3633 6690 9351 13325 16118 18503 45 64 6759 10093 13833 20 6 703 8880 63 10102 35 16247 18652 1085 4043 7105 10311 13934 16329 18751 1215 4176 7268 10471 66 74 54 1496 4344 7310 87 93 82 18828 1623 74 7436 10866 14136 16603 19180 59 4521 7500 11117 54 90 19132 1701 41 19 11235 14310 16779 67 1988 4648 64 66 14416 16847 19573 2069 4708 91 11407 14566 73 94 2133 32 8012 36 14670 17081 19826 58 54 77 91 14866 17249 19p53 2257 73 8238 98 14934 17388 20145 83 4819 8320 11503 53 17521 20305 97 36 8412 11867 98 91 20598 2325 46 96 12110 15004 17718 20601 2400 5018 8635 70 16409 17878 36 2504 5367 86 12 192 15606 18017 102h2 66 5410 8718 12343 BEURS VAN ROTTEEDAM Ïj K H K HAANDAG 8 APRIL StaaUltenmqtn PoETuoiL OWig 3e Serie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusuHD Iwang Dombr Obii gatien 4 96 Az Japan Obligatien 1899 4 74 i 74 OoLüiiBu Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Recepit L 100 IV a4Vi HfpoihMk Ban1ttn Aandb idem idem 4 99 Pandb Sotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 8 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4V 101 Bewyzen van Deeiger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 t Pand Holland Onlf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwtfUiningtn Itxlii Oblig ZnidItaliaaniebe8pw lM A 867 Onderli j e Brandwaarbor lCaatsehapp NEERLIIVDIA te Scbevenliigea Opgericht Inae 1880 ligtsdhreveii kapitul ruim 3 Millioeii Benoemd tot AOENT van bovengenoemde Maatschappy voor OOIinA de Heer J SIMONIS aldaar inplaats van den Heer M GELIJNS wien op verzoek eervol ontslag is verleend Verzekeringen worden aanglnomen in ouderlingen waarborg en togen leene vaate jaariykache contribntie Eohta Oude Jjenaver Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz VERSCHEIDENHEID Twee boeren hebben getracht van verschillende winkeliers te Delft goederen zonder betaling los te krygen door deze te doen bezorgen aan een kofflhuis waarin zy tydelgk intrek namen De kasteleines waarschuwde de politie die de pogingen der heeren deed mislukken waarna het tweetal aftrok r Itl Of mtM $ n kmrtèrmé Van den Zellberg in Tirol is ia de richtiog van het dorp Windbach een rotsmassa neergestort die veel schade heeft veroorzaakt Een twintigjarig meisje werd gedood een oppervlakte van twee hectare is nder een rots un zandlaag begraven Aardwoelingen Te Cbilpancingo in Mexico is de heftigste aardschok gevoeld sinds de jongste aardbeving Een aantal halzen zgn ingestort verlieten van menschenlevcns worden niet gemeld gACAOl WORMERVEER MOLLAMriT De Etna werpt nog immer en dikke rookwolk nil De lava stroom van de Strontboli wordt minder en het dorp San Bertolo s nu buiten gevaar De krater werpt nog wit gloeiende steenen nit tot groote hoogte en aan alle kanten stygt nog rook en vuur op K De verwaarloozing van den aiouden raad om zich by onweer verwyderd te honden van alle voorwerpen die ver boven ban omgevini uitsteken heeft in Beieren vyf mnnscben bet leven gekost Daar is de bliksem tgdens een hevige onweersbui in een boom geslagen onder welken een 5 tal menschen en een kind een schniiplaats gezocht hadden De volwassenen worden allen gedood het kind kreeg ernstige brandwonden Wild en Gevogelle Van at heden en verder dageiyks vertch verkrygbaar Braadkuikena Soepkippon Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboendars Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QVTTKLlHa Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 Een 17 Jarige emigrante Kabarotsky genaamd kon van den landverhuizersdienst te Antwerpen geen toestemming krygen om met haar ouders naar Amerika te vertrekken omdat zy san een oogziekte leed Zg bleef te Antwerpen en nam in af achting van haar herstel haar intrek in een logement aan de rue da Vaoneau Zondagmiddag wilde zy een petroleumtoestel uitdraaien dat in haar kamer stond masr zy viel op het stel en haar kleederen geraakten in brand Andere bewoners van het logement snelden toe en doofden de vlammen maar t was zoo hevig gebrand dat zy in levensgevaariyken toestand naar het hospitaal Stnyvenberg ii vervoerd VAN BlOMMLSTtlNS llMKT is roi tonüerViricii li l de BESTE j en volkomen ONSCHADELIJK APEUDOORN HOLLANO Op 20 April werd berecht de zaak tegen den beer Schalk redacteur van de Preangerbode beschuldigd xan laster tegen von Daerdel te Geroet en bet weigeren om een verweerschrift op te nemen De eisch was è dagen gevangenisstraf en f 50 boete GEBR RUREN é DE LANGE WÊF ROTTERDAM W VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofilmaga iJn Gedempte Binnenrotte tS4 Ttlet IIS99 He Maua On Weet THeuwlttnd 9 nabtj fUatlon Beur Teléf 4057 IMRDILEN STENIEH VERBUREN REPARBEREH DB PHONOLA dagelUka la enze üalou Ie beorea riOSOLMNO MM FEONOUST