Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1907

So loms Donderdag 23 Mei 1907 408 e Jaars ang mimm coiramt iieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TekifMi M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelelMa II M De üitgavd dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzolhdering van Zon en Feestdagen De prijs pejü drie maanden is 1 25 franco per jiost 17Ö Afaonderlijlte Nommers VIJF CENTEN Prijsopgaaf gevrugd E n jongmeoBch rraagt voor + 3 weken een eeovogilit PBNSIOff Br r do 2001 borsaa ru djt blad HUIS TE HUUR Heereobuis Oostbavea B 88 Sbw Kamers groote Keoken drooge Kelder tioke Toln Vaorzieo ran öae en Wat r leidinii Te berrageD B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Ban moDiter van bet merkwaardige Com poeder wordt graUi toege onden Xiiii ütaegfotn acrdt in Kcffit Tha Milt Uktur AmhU Bier WaUr of in lul voedtel tonder dat het noodig ie dal de dronkaa rd ér iOe van af weet liet OÓZA POBDXB betit de wonderbare eigen chap om tegenxin tot het drinken ran sterken drank bier wUo absint 7 bi den driinkaard op t wekken Btt t vZa POSDBB werkt zoo onopgemerkt en Mker dat de echtgenoote de tuter ol de dochter van den verslaatde het hem toe kan diedK zonder zyn medeweten en zooder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan hij zUne redding te danken besit Bet COZA POMDBB heelt bet hntael ik geluk ran dnlcenden gezinnen hersteld doiienden peraonen van schaamte en oneer gered en deze peraonen totlerenslnstige en inttlge leden der maatschappij horschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leTen van taliooien met menig jaar verlengd Het Instituut aardoor dit ongeëvenaard S eeder verspreid wordt zendt gratis aan en die daartoe aangerraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on chadeiyk te rjjn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE iS fiTSlg a Wacht U voor namaaksels Het Coia Poeder is het eenige ildoend middel tegen dronkenschap Noord BrabaDtscb Schoenen LaarzeDnagazUo KLEIWEG E 30 t tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIBD Schoenwerk Aaobevelend C SMITS Alle reparaUtn en aangemeten werk Verkrijgbaar in flessoben SO els 7S et en 1 t a by H H Apothekers en Drogisten fift op het merk AWKBKI P AD RICHTER A Co Rotterdam Te SovDx bt C LDaEH Apotheker Harkt en bï WOLFF A Co Weathaven 198 UteApfratintnnCM IHHsr A Ot if Serlli lMtt Slr Utt v op nuffl hlxtoluaMik Serlli iMtt SIr M Mn btti M op 1 riirtrlkU ly Rmtm M Mn a nbatMIft lUwtirt Mwm en en emfe t Ou t Iv W UtHmeÊM AniMa SMte DrU van A BRINKMAN A Zn MH HM kMSi awkHMytaH m mUttilykiii j i i m nisiil T J l N t fej acmatogeenüPoedervoriD is hot eenig ste helpend middel teg en Ill tnlarm0eé0 BleekmmeU Memmmmtemkie P ÊÊmmféptfium miapel ekeU I Oumadtlem feratm§ertm § rermlnéertHg der UeluuimukrmeMem acmatogeen in Poed Tvorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDEEVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN P0EDE8V0RM wordt aanbevolen door H H Joctoren Prijs per doos niet gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige fabrlkaoten H N v SCHAIK Co Den Haag VnkroKbaar bj Firma WOtPF Co WMrthaven 193 GRENDEL E B VAN MILD ViersUI üouda A BOUMAN AfoordrecM P1NK8E Nieuwerkerk ad IJeul kM VAN E88EN Sclu o hoten B v WIJK P W r BDE Ihutettaier A SCHEER Hoaetreehl K VAN DEB HEIJDEN Rteuva k P t d 8PKK MoereapeUe D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN r o HEIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A ua JONGH Oudewfttr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Bnêchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloo t r anc o Paulo Abdü bestaat niet duê Siroop van geenerlet uiaarite FEWERDA TI11ANI Grootste détail wynhandelaren in NEDERLAND DEPOT te QODDA bi F j j Büoiv VAN mam AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERE f O M per flesch per anker van 45 i f ïa per flesch Oude Roode Port lOS Extra Oude Roode Port l Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermoath Dox Bkixibdi 117 per fkach 8t Ebtèphe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternea 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nier8 iner 0 72 Rhdeiheimer 1 08 Pr ff zen netto d Contant Voor FEEglELlJKE GELEÜENHEDEN worden alle VVynen geleverd met recht van teruggavevan de on reopende flesschen Sanguioose Vlnum fiiangulnosiiiii In vacuo I Het best bekende afdoende middel t en lïloedarmoede bhekzuclit en zenuwzwakte Hebt gy een bleeke kleur P ZJjt gy gedurig vermoeid Ontbreekt n de eetlust f Uebt g9 dikwyis hooldpyn f Slaapt gy sleehtf Hebtgy pyn in den rng pjn in de lenden pyn op de maag F SniaaB in bet hooldsuizingsn in de ooren t Dan moet gy te eigen belang verstaan en dadeiyk eene geregelde kuur beginnen met de Sanguinoset Want de Bangninose verrgkt uw bloed en versterkt hel ig wekt don eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat by de Saogoinose toen niets hen gebolpen had Maar lorg dat gy da eohte hebtl Zg is alleen eëht als ly komt uit de iabrlek van Den Haag VAM DAM Co Prya per Saoon 1 1 60 6 1 8 12 1 i Ki Te Gonda bU WOLFF Co Westbal£ii 198 Verwttideriyk inel maakt onze Vygenhonig tich vrioid Het ia onovertroüen vooc alle hoeiteaden DE nOBDKOOPSTE i DE MEEST PRACTiaCHE OE mSEST VOIiLEDiaX 4 1 MOPEBLA PBIW gn beslist die der Firma TUE LADIB3 JOVBSAt met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBBaaUAKBH met een gratie geknipt patroon TBB BAZAAR Of CBILD BBsa rAsaiosa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen fBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kastel BoU Blfvoegeel Van Ule in deze bladen voorkomende modelfon zgo GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling Vjin 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag EENISDEFOTTMTIEE Il M lUVËNSWAAY Z E OORINCHEH Deze THEEËN worden a leeerd in verzegelde pakje van 111 7 twee en een half en een Ned on met vermelding ran Nommer en EPrys voorzien van nevenstaanfl IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoeting van geeerde orders aanbev ende a C BIJL voorneen J BHBEBAART Lz HV A k t 2 wi do Eofet I tï iti tuCéU te n i cgon leeemM M p4eii tn ïA 7jio iouinigen la det oUy dm Dr MlohttvlM l e s VMwl l g t jf d boste uwünea m het wenUh fxmit tecbli weii ent r c Oebra BtoOWWOk U Keulen iMlM Cikel eacao n vierktintot liuook ikui V i k net mell gpfcniJI een i tn ii i 3 fnnjnde drank lotr d ffilükb niA ioen i 8 theelipile vh t f t r vt r eea kop ObootUst Als 1 gOfxeiTt tfiim drank bij geval aa iuriiou sleuots mei nutet t getnilsiL TiTi 1 ij btar Uj vooniaaEiata B 1 1 Ap tlukaro ma I ft Kj V K nsIbtHjea I t UÖ c6 a iü = OeD lvortagenwoordig twt Btds hmd Juflus MttnlM lEooterdam Kalvesinat IH Onnavolgbaar lyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze la 9Ueeerf genMUerte Farm Irelltm fe turg Batatrl Zy geven kracht en diepte die namakers nietkuuun bereiken Men overtuige lich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Geiil Prgscourant met een aantal ongevraagde getnigechrilten sfratie op aanvraag Boxtel B BOOABBJIt Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellao t beiichtigen tya Xenuw en Maatflijders wordt lit overtoigittg als een wnkelgke hulp ia den nood hrt boek Si9e9e A 9 rr9X aaabavolaa Ma ontvangat van adnapor briefkaartworJt dit boekje taMieo in poM toagaaonden deer BLOKPtMVa Beaklum laiUMniBM Nv Bult eplaediièb Over zichl De uitslag der verkiezingen die onder de nieuwe kieswet in Jostenryk werden gehouden is voor meeigeen een verrassing geweest en niet het minst voor keizer Franz Joseph De Vobb Htg verneemt tenminste uit Weenen dat de keizer ooaangenBam verrast was door de groote overwinning die de Bociaal democraiitche party bg de verkiezing behaalde Ui rapporten der regeeringspersonen badden hem dit resultaat niet doen voorzien Veelier had de keizer verwacht dat ook in hot nieawe Huis een aantal oude berroelde parlementsleden zitting zonden krygen voornamelgk nit de kringen der grootgrondbezitters en van den adel en dat een goede meerderheid voor de regeeringsvoorsteliun zon te vindeo zgo De keizer moet die meening herhaaldeigk hebben uitgesproken en zgn telearstelling over het tot nog toe bekepde resnltaat moet de vorst moeilgk hebben kunnen verbergen Daarbg komt nog dat de milaire omgeving van den keizei bg dezen bezorgdheid hecit doen ontstaan de hooggeplaatste olflcieren meeneo toch dat bet toenemen van het aantal sociaal democrntiscbe leden in den Ryksraad moeiiykheden tengevolge zou kunnen hebben by de stemming over de militaire voorstellen die aan de nieuwe Kamer moeten worden voorgelegd Aan deze gemoedsstemming van den keiier wordt het gverige pogen van den minis terpresident baron Beek toegeschreven om voor de herstemmingen een compromis tnsachen de burgeriyke partyen tot stand te brengen tot dusver echter hebben die pogingen nog niet veel succes gehad Verleden week Zondag had het oude Londensche Zondagsblad de Observer dat tegenwoordig niet altgd in gonstigon zin van lich laa spreken een briet van een byzonderen correspondent uit Berlgn waarin beweerd werd dat men in Duitschland algemeen in de naaite toekomst een oorlog verwachtte De conservatieve Berlgnsche Post heeft de moeite genomen bet geschrgl van den Engeischman te Weerleggen Wy kannen slechts met nadruk herhalen zegt zy dat gjen ernstig staatsman hetzy in Duitschland ol Engeland een oorlog met het verwante voUr in den zin heelt En dat aan weerskMten naa geen verhevener doel wordt gratreeld dan naar de handhaving van den vrede dat de wapeningen van heide partyen aiechts aan dat doel dienstbaar tyn en dat FtViLLETOX VERVLOGEN GELUK BWact ik ontdek int gy Koenraad wegen bewandelt die u leet ver anllen voeren van het doel dat ge uitsluitend volgens plicht en roeping hebt na te streven Ik verbied n hiermede krachtens bet recht dat my over u is gegeven uw oogen te wenden naar de zonde Want het komediespel is zonde Het brengt schade aan elke menschenziel is een verzoeking des duivels Bun die in dat wufte spel geBoagen scheppen ui het eens diep bei a en U echter is het dubbel onwaardig uw oogen aan dergeiyke vertooningen te vargasten Geloof my het ware beter voor u indien dia oogen met blindheid werden geslagen dan dat ig op lolk een dwaas cbonwspel moeten roeten Ik had juist het tegendeel gehoopt namellHt dat ge wanneer ge hier in priestergewaad op den kansel zult staan het onzen vontdykta gebieder voor oogen zult houden dat ook hy loljt een onchristeiyk werk Mit lii rs d w ham ntlt harbalMi Kor er niet het minste geschilpunt ol wrövingsvlak is tuaschen de twee volken dat tot een oorlog zoo moeten leiden Ten bewgze van DnitEchland s vredelievende gezindheid vertelt de Dnitsche pers nog dat generaal v Einem de minister van oorlog dezer dagen met eenige leden van de begrootingscommissie uit den Kgksdag te Jttterbog is ge wecst om hnn de nieawe kanonnen te laten zien Men vertoonde hun de geweldige uitwerking van de machine kanonnen op 1400 M en de vernnltige inrichting van do stukken bet terugloopendcn vunrmond Generaal v Einem moet daarbg gezegd hebben ljthg het zeker niet zon biileved7 l t d Stnonültl in een oorlog gebruikt aoaden worden en dat hg geen oogenblik dacht dSher in do naaste toekomst oorlog zon ko en Tot nogtoe waren het maar gei die in Petersbnrgsche kringen fluisterend werden verteld over een aanslag op den Tsaar gelukkig bgtgds ontdekt en vergdeld Maar telkens kwamen nadere bgzonderheden aan het licht en eindelgk kou ook de regeering het niet meer verzwggen Zaterdag vergaderden de ministers op Tsarskoje Selo en daar werd de regaeringsmededeeling opgesteld die gisteren in de Doema en in den Rgksraad is voorgelezen De Rgksraad was opzetteiyk voor een bnitengewone zitting byeengeroepen In beide wetgevende lichamen werd met groote verontwaardiging kennis genomen van de mededeeling der regeering dat sedert eenige maanden een wCdvertakt complot U ontdekt om den Tsaar de grootvorsten Nikolaas en Nikolaas Nikolajewitsj on den minister president Stolypin te doeden De byzonderheden van het plan en van de ontdekking worden nog niet vermeld Maar wel maken de telegrammen melding van den indruk dien de ontdekking maakte op de Ooema en den Rgksraad dre in moties hun atkeuring uitspraken over de samenzweerders tegen het leven van den Tsaar De stryd in Spanje tusschen de regeering en de liberale groepen nit de Cortes duurt voort de atgevaardigden tot deze groepen behoorecd honden zich aan het door Moret uitgegeven wachtwoord en wonen de Kamerzittingen niet bg De regeering maakt daarvan gebruik om met een los bandje de geloolsbrieven der afgevaardigden te doen onderzoeken slechts in enkele al te zeer bestreden gevallen heelt de regeeringsparty de gelegenheid aangegrepen om door het opolleren van enkele zetels aan de liberalen T Want het werk dezer wereld vergaat laat af daarvan Maar hier spookt weder Eva s geest daar zooals ik vernomen heb zyn bruid hem daartoe heelt aangezet om het voorbeeld van andere licbtzinltige hoven na te volgen Ik heb n dus nu gezegd wat ik begeer en ik verlang dat gg in overeenstemming met myn wil zult handelen als gehoorzame zoon van 0w altyd liefhebbenden vader Ikzelf zou er gaarne een woordje hebben bygevoegd maar het was mg niet mogelgk daar vader nog eenmaal den brief overlas Toen hg my het papier daarop weder ter hand stelde om het dicht te vouwen en met zfn ring van het zegel te voorzien had ik nog even gelegenheid er haastig onder te sehryven Veel daizend groeten maak je niet beangst Koenraad I Toen ik eenige oogenHikken daarna mg naar de keuken begal vi nkte Wiesjemoei die by de talel stond en deeg mengde voor de peperkoeken die ter eere van Kerstmis zouden worden gebakken my toe om by haar t kouo daar i my wat te Mggan had een concessie te doen Doch tot nog toe zonder resnltaat De liberalen laten zich ook daardoor niet vermurwen maar vragen oitbroiding van het aantal liberale zetels in den Senaat Do regeering weigert daarop echter in te gaan De liberale werkstaking zal dus nog wel wat voortduren Da Romeinsche correspondent der Figaro seint aan zgn blad dat de bisschoppen van de Vereenigde Staten en Canada den Paus een aarlgksche bgdrage hebben aangeboden van 5 000 000 francs zgnde de opbrengst van collecten onder de Roomsch Katbolioken Dit aanbod zegt de man der l igaro komt juist op tyd Voor de Pieterspenning korat tegenwoordig slechts een zeer klein bedrag in van Frankrgk en de giften van zekere congregaties zgn aan het verminderen De correspondent meldt nog dat de Paus waarscbgnlgk een kardinaal in Canada en een in de Vereenigde Staten zal benoemen De Macedonische Bulgaren hebben Zondag 1 1 een protestmeeting belegd tegen de propaganda van Serviërs en Grieken De vergadering nam een beslait aan waarby do mogendheden die het tractaat van Berlgn ondecteekend hebben worden uitgenoodigd maatregelen te nemen tegen de sjrstematisahe uitdryving uit MacedonM van het Buig iarscbe element door Serviërs Grieken en Turken Voorts wordt in dit besluit de Bulgaarsche regeering aangespoord zich te verzetten tegen het streftn van Servië om met steun der Porte dl Bulgaren door omkoopery en verraad e onder te kri gen en een verdeeling van Micedonitf in invloedssferen te bewerken HetTbeslnJÜ emdigt met een nitnoodigiag tot deNbinneptandsche organisatie om den stryd voOTTlte onalhankelgkheid met alle ten dienste suande middelen te hervatten en een beroy op de publieke opinie in Europa om de Macedonische Bulgaren te beicharoen De koningin van Spanje heeft tot dusverre het kroonprinsje zeil gevoed Zg korat echter tot de ontdekking dat zg haar plichten als koningin niet kan nakomen wanneer zg haar moedorplichten trouw vervuilen wil Er wordt nu een min gehaald om het kindje te voeden en de koningin van Spanje offert de moedermelk op aan bet land t Zou ook wel jammer zyn voor Spanje als de koningin sommige plechtigheden niet zon kunnen bywonen doordat rg baar kind moest voeden Het kleine Altonsje is Zaterdag gedoopt Zg liet de rol in het deeg steken en fiuisterde my in het oor Nu wat heb ik je gezegd Cbrisje P ledere vogel zingt zooals by gebekt is al wordt hem ouk eiken dag een ander deuntje voorgefloten hy biyit by het wysjo dat zyn moeder hem geleerd heelt 1 Ik zuchtte Ach was hy toch maar voor goed thuis I Het oudje zag my met ooderioekende blikken aan Dat wil ik best gelooven kindlief I plaagde zy 01 denk je bygevnl dat oude Wiesje stekeblind is f Je ziet zoo bleek als n waskaars en lachen kannen je ook niet meer en je hebt last van hartkloppingenen slapen doe je ook niet goed Ik zal je een drankje klaar maken van roeden Frankischon wgn alkooksel van yzeren spykers en oleanderlool dat op Pinksteriondag v66r zoosopgang geplukt is Daarvan moetje eiken dag een glaasje vol drinken Datzal wel helpen Ik voelde dat het bloed my naar de wangen steeg Maar Wiesjemoei wat denkt u wel I Toen snelde ik naar de woonkamer by moeder en lette my voor het spinnewiel Haar banden lagen in haar schoot ge voaweo n om 4 oogen waren rood ran in de kapel van het paleis Alle grootwaardigheidsbekleeders op t schitterendst gekleed waren aanwezig In plecbtigen optocht werd de doopeiing door do markiezin van Salamanca van zgn wieg naar de kapel gedragen tusschen kardinaal Kinaldi die den paos peet vertegenwoordigde en de koningin moeder van Spanje de peet grootmoeder Daarachter aartshertog Engooius de hertog van Oporto prins Arthur van Connanght on prins Frederik Leopold van Hobenzollern vertegenwoordigers van vier peet vorsten dan kwamen de infantes Eulalia en Isabella en andere prinsen en prinsessen en het heele koninkiyk bals en de muziek van de hellebardlers die het schreeuwen van hot kind moest overstemmen Er werd veel by de plechtigheid geschoten met kanonnen Bg den ingang van de kapel werd de stoet verwelkomd door de looge geestoiykheid De kapel schitterde van bet goud der galajassen Mgr Sancha aartsbisschop van Toledo had de leiding van de doopplechtigheid Uet kindje werd gedoopt met water van de Jordaan Wy willen nog eenmaal zyn naam noemen Onze lezers mogen hem aanstonds weer vergeten Alfonso Pio Christine Eduardo Francisco Guilliermo Carlos Enrique Eugenie Fernando Antonio Veoancio Koning Alfonso de vader zag stralend van gelnk on gal z jn zoon als doopsgeschenk het halssnoer van bet gulden vlies het balssnoer van Karel III en het grootkruis van Isabella de Katholieke Aan een rammelaar ion Alfonsjo in de eerste jaren vermoedeiyk meer pleizier kunnen beleven Maar misschien krygt hy dien ook nog wel eens by gelegenheid Verspreide Oerichten FljUIIBUK Van ernstiger aard is een ontdekking die de Paryscho politie gemaakt heeft In het hospitaal Cochin ligt nameiyk oen Rus met een zwaar verminkte linkerhand Die man heeft nu verklaard gewond te zyn by de ontploffing van een pnenm ti8ch toestel maar men vermoedt dat hy e a helscbo machina bedoelt waarmede een anarchistische aanslag was beraamd Twee andere Bussen lyn al ingerekend Ten hnize van een hunner schynt de ontploffing te hebben plaats gehad by de valling van een bom DtlITIOaLAllD De keiler zal Wiesbaden een copls van het standbeeld van Wiflem den Zwyger cadeau doen dat zyn slottuin v slert den lichtbaar van bet weenen Hedwig zat voor het venster haar fijn donker kopje stak scherp af tegen den lichtenden achtergrond en zjj zong al naar gewoonte heel zacht terwyi zy spon En het klonk als een lied van verlangen als smachtte zy naar lente en meilucht naar iets onbeschryieiyks maar dat zoet was en teeder zoodat bet my warm werd om bet hart en myn voet stokte bp het treeplankje van het spinnewiel Ik meende dan nachtegaal te hoeren en zag het jonge groen van den lindeboom en een bleek gelaat met twee schitterende blauwe oogen en de woorden klonken my In de ooren Blgl by my Cbrisje opdat ik niet wegkwyne in de onrast en aldwaling myns harten Wy hebban elkaar Immers altyd zoo teeder llelgehad 1 Wat scheelt je toch kind vroegmoeder Slaap ja op klaarlichten dagP Ik hield nog steeds myn blikken op Hedwig gevestigd en zag dat haar anders loo bleek gelaat als purper gloeide wy staarden eikaar doordringend in da oogen Eensklaps vroeg ly Waarom ben je zoo rood Christianer Wordl venolgd