Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1907

Oude Roode Port 108 Extra Oude Roodo Purt 1 44 Oude WItto i ort l OH Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Palo Sherry 099 Goede Hndeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Don Bzi LiEpi 117 ADVËRTENTIi V Gstronwd F TIETER en J E BRINKMAN die mods namens wederzydschs Familie hartelgk dank betnigen voor de vele bewyzen van belangstelling by hnn buwelgk ondervonden Gouda 22 Mei 1907 Voor de bewyzon van deelneming ontvangen by het overiyden van onze geliefde Tante en Behnwdtants MejuUrouw MAATJE GOEKOOP betuigen wg ODzen harteiykon dank J A BEIJERINCK GoKKooa A BEUERINCK loumsu öeeonsoUdssrds Bultenlandsche Schuld Rscspis L 100 IV 24 HrnxMuek Banken Aandb idem idem 4 9 J Pandh Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandh Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4S 9 Pandb Ie Algem Groninger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Néderl Uyp i Pand brislbank 4 99 Pandh Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzon van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Scheepvaart Maaiichappijen Pand Holland Gnll Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandh ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoonaegUmingen Italh Oblig Zuid Italiaansche Spw IMg A 367 PremieUeninqen buboii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantel i Costumes Blouses Jupes en JuiKins Robes en Japonstoflen met bybehoorondo Garneeringen van de goedkoopste tot de boste soorten in ncherp omeurreereiule prij en Aanbevelend Onnavolgbaar gn thans door nienw gevonden toepassingen onze M tlecerf geêdUiéerdK Far ttellem ÊFetutnre Bogaerl Zy geven kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecète te ontvangen Gelll Pryscoorant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boïtel B BOGAKUIa Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn SAMOSWIJ 0ê eemt per JUteh Aanbevelend FirmaHerman Zoon MWEBDAi TIIIiN Grootste détail wünharidelaren in NEDERLANU DBPOT te OODDA bU F J i nm m ostadg AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET O M por flosch per anker van 45 fl f 3 per fleach St Eklépbe Medoc O X La Rose Lndon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Sauternoa 135 Wilte Bergerac 0 99 Nisrsteiner 072 Rfidesbeimer 1 08 per llesch Pryzen netto è Contant Voor FEK8TELIJKE ÜELE JENHEÜEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van eruffifave van de ongeopende flesschen Beitrijding van Bloedarmoede Blsekiuoht Malaria Binnenkoom Algemeene Zwakte voortdurende HoofdpUn en Qebrek aan eetlust De Echte ZINAORUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode dooi den naam NASNING Hen lette daarop Ia zijn overal verknjgbaaraf 0 75 Ook rechlilreck en franco van de fabriek tegen inzending van poitwisiel a f 0 76 OhemUohe Fa k ran Dr H NAf NINO den Haag rraagt vera Dr aRAXXIie s UWITtrilLJl t l ysrUl rasKh psr iUtsrflsschfo 70 T Beriyn li de rerkmas BrtniiiDg die de tong tegen den keiier bad nitgeatoken veroordeeld tot 9 maanden geTaDgenisatrat By Schnelbach aan den Rjin moeten good D diamanten ondekt i n Daa Ebeitigold f Biton Uit oiflcienie bron rerlnidt dat d regeering in oTereenatenining met den koning eeo wetaontweip beelt nitgewerkt over OTerneming van den € ongoataat In den loop deier veek xoo het ontwerp worden Ingediend EüOKLiHD De betoogiog der werkloozen van het Woolwicbaraenaal in ordeljjk verloopeo De koning had laten weten dat bjl al bet mogeiyke Toor ben doen zal De Hindoe advocaat die veroordeeld waa wegen verminking v n vee in do wel maar door Conan Doyio en anderen onschaldig werd verklaard boeit kwyttcbeldiag van str gekregen Hen ijvert er na v óor hem nog ebadevergoeding te veratrekken voor de jaren die hg gezeten boeit OoaTERKUK HoxaAaus De ond mini tiir KrIatoUy zei dat het algemeen atemrecht ua wel gaow in Hongarije ook komen zal daar ia echter zoo Terzekerda bd geen overwinning der aoeialiaten te vreezen Te Prtamyakl heelt de politie een optocht van Boeialiaten niteengejaagd Daar jaiat bet electrlBch licht nitging onstond een grooto paniek waardoor wel 10 meoschon gekwotat tin en twee gedood Het plaveisel waa me S bloed geverid 1 BuiLlXD I Veel talrijker dan edert lang zUn in 1 Bailand weder de diefstallen doorgewapen I den In Simferopol word de kaxeier Van eon I bank berooid De dieven ontkwamen me 80 000 roebeli In Tsjerkaaay beroofde men het kantoor van een aikerlabrlek Uier was de balt 11 000 roebels Te Hmolenak is een troep atndentea de 1 lamen kamer van bet geestelijk seminarie 1 binnengedrongen om bet afnemen der examens 1 te beletten Zjj schoton met revolvers en 1 wierpon met bommen Het aorainarie Is door 1 d troereo omsingeld BALlUa STiTBI I In da Oriekenwtik van Salonika is een I Balgaonoh koopman Petrof neergeschoten Bd Tym vielen vier Qriekacbo boeren in een 1 Uaderlaog en werden vermoord I Akik I De Timea verneemt uit Peking dat 1 laar eergisteren de laatste opigmkit gesio1 ten ii Men denkt thiins ouk maatregelen te nemen tegen het gebruik vnn morphine 1 Dit zal met eonige moeiiykheden gepaard 1 gaan daar Je enokkelhandel In morphine 1 n r sterk ontwikkeld is 1 De naalden voor de onderhaidacbe in1 r itine u el morphine komen meest nit I Verslag nit Rotterdam 1 Foster s Kngpyn Nieren Pillen genezen I een pijnlijken rug rluamatlschepijn zwelling 1 der ledematen onzuiver bloed duizeligheid 1 llapeloosheid onregelniatlgen hartslag en 1 werken den schadolijkim invloed tegen van 1 thee bior en spiritualiën 1 De beer Oroeneweg gepensioneerd rijks 1 ambtenaar Veemarkt 14 te Rotterdam deel 1 OU mede Oednrende de laatste zes maanden deb ik voel aan de nieren geleden Onop 1 hondolijk bad ik daardoor hevige pijn In 1 den rng en lendenen te doorslaan Deze 1 waa mil op miJn twee en tachligjarigen leef 1 ttjd zeer hinderiyk zoowei bif bet luopen als het zitten en zelfs durfde ik me s nachts 1 niet in mijn led omkeeren nit vrees dat de pijn nog erger w rd De ariue liet veeltijds I peainksel na en ik was alles behalve op mijn 1 gemak wat men lal begrijpen wanneer men 1 mVn leeftijd in aanmerking wil nemen toen ik mjj op doiie wijze al minder e i minder 1 begon te gevoelen Foster s Rngp n Nieren 1 Pilten werd my gezegd is bet middel om van een dergelijke ziekte te worden afga 1 holpen Ik bestelde een doosje dat ik ge 1 regeld begon in te nemen en hoe groot was 1 mi n verwondering toen ik door hot gebruik 1 van slechts éia enkel doosje een grooto 1 verlichting ondervond De pijn was bijna 1 totaal genezen ik voel me veel frisscher on 1 opgewekter en mei vertronwen zal ik dit 1 wddoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat bet bo I renatoanda waar is en machtig U het publiek 1 t maken op elke wijze dia U goeddunkt 1 Let er op dat giJ do échte Foster s Rugpijn 1 Nieren Pillen bekomt elke t chte doosvoeit 1 dea naam voluit benevens de bandteokening 1 van James Foster Zy zijn te Gouda ver 1 krygbaar by de hoeren Wolft Co West 1 haven 198 Toezending geschiedt franco na 1 ontvangat van postwissel i I 1 76 voor ièn 1 i t 10 Toot lea dooioa I Elankea tiit ScluonlioTen c Ik aoet beginnen met kortelgks te releveerea wat op 8 Hei ji in den Amsterdamseben Eaad is voorgevallen Amsterdam 8 Mei Alvorens met de werkzaambeden in de raadszitting van bedes werd aangevangen bekwam mr Fabiui ala ond te raadslid het woord om den bnrgemeester geluk te wentcben met zgo herbenoeming Kene benoeming in de lioogste mate eervol hoewel spreker volkomen beseft dat do regeering geen oogepblik geaarzeld beeft mr van Leeowen voor bet ambt opnieaw voor te dragen dat 2y integendeel dankbaar zal zgn geweest dat by zich ten tweede male beschikbaar stelde Het is my een voorrecht vervolgde spreker op dit oogenbiu il gevoelens te mogen vertolken van den rnaii de gevoelens van waardeering voor uw clirander oordeel helder inzicht groote werkkracht rnatelooze toewyding bewezen in de v i ailing van ow ambt en tevens voor uwe verstandige If Iing uw eerl l hcid in zaken en nw vriendel kboid in den urngang By de aanvaarding van Qw ambt zes jaar geleden verklaarde gy al nw krachten san de belangen der gemrente te zullen geven en mocht gg te kort sniitiin dat dit niet zou ziin uil gebrek aan iiti n wil maar uit ontoereikendheid van krarliicn De raad wenscht by dezen bet geluiifeiiis af te leggen dat gy woord hebt gehouden en dat het u niet alleen niet aan goede wil beeft ontbroken maar dat ook nwu krachten niet ontoereikend zgn gebleken Het is my een plicht hier ook ie herdenken den steun o verleend door de gefirde vroow die naast a staande de door haar aAnvaarde taak heeft vervold op aene wyzo n volkomen waardig Als de raad ooit een woord beelt gespro ken waarvan hy zeker is dat het de instemming zal hebben van gansch de burgery dan is het woord van dank dat ik thans uitspreek voor bet door u genomen besluit Moge Qod u verder de kracht en de wysbeid schenken om de door n aangevangen taak met gelgke waardigheid voort te zetten De raad zal het zich een groot voorrecht achten aan die taak met u samen te werken tot heil van het door ons allen zoo geliefde Amsterdam De raad die deze toespraak staande had aangehoord bezegelde haar met een warm applaus De bnrgemeester dankte den heer y abius voor de harteiyke woorden tot heaflerioht en voor de instemming van den raad daarmede Fabins mk poUtük Ugtn$tatuitr van if r mn iMuum rekent bet zich i roomcht de gevoelens te mogen vertolken van raad en burgery van Amsterdam I Beschamend voorbeeld voor de kerkoiyke hoeren in Schoonhoven Op 14 Mei jl deelde onze burgemeester aan den raad mede zyne lurbmoimna als hoofd der gemeente Niemand der leden vroeg hierop het woord Aan bet eind der vergadering toen bleek dat dit feit zonder een enkel woord vas waardeering of achting zon voorbygaan toen nam de heer Kooiman het woord om by dezen nog te herstellen wat door Group en Valk verzuimd wat Zes jareft geleden voelde de heer Oreup wel behoefte om noaat de woorden van den tydeiyken voorzitter by de installatie van den heer van Sloten ook zyn hart lucht te geven en namens den raad als oudste lid de veriekeriog van krachtigen steun te geven thans houdt Ureop als ondste lid en oudste wethouder waar das spreken dubbel plicht was den mond Fn ook Valk die andera geen gelegenheid laat voorby gaan om te pas ol te onpas te spreken ook hg is gesloten als het graf Was bier daa geen reden tot een kort woord van gelukwensch met de herbenoeming t la stellig In de eerste plaats eiscbté de burgerlgke beleefdheid zulks Tweedons was ireap en by gebreke van duze Valk ixrplühl als vertegenwoordiger der burgery dit feit niet zonder een gelukwensch gelaten passeeren Hchromelgk hebben zg hun plicht verzuimd bobben al do zwggondo korkoiyke hoeren zich doen kennen als krmUrigt UttnM t poliliéh kmimtn Tot zoo ieti voert de politieke hartstocht kUmi monscheo Hurgera van Schoonhoven van welke politieke of kerkeiyke richting ook wy vragen u ernstig al ol de beereo Valk en Oreup die zich plaatsen op ren zoo persoonlgkvyandlg standpunt tegenover bet boofd onzer gemeente die bgna dagalgks in de belangen dor gemeente in bet college van B en W met den bargomeester moeten MmMwerken getoond hebben de waardige vertegenwoordigers der burgery te zgn Ziet uit naar andere candidalen want ly offeren allee op aan eigen bratalo drgverg Wat een beschamend voorbeeld geeft mr Fabits aan deze korkelgko drgviTil Xelf haakten zy ii tir het burgameesteraambt ais een viaoh naar water Wal hebben ly f hoopt op vtraadciiiif voo miaiit ri l En toch hoe bedragen zooden zg uitgekomen zgn ook dan nog Want onze commi S ans is te diep overtuigd dat Schoonhoven moet hebben een man van vasten wil gruote kennis en onpartydigbeid De heer van Hloten is hierheen gekomen om met vaste hand den bezem te koeren vele misstanden op te rnimen en bnreaucratischa en andere tirannieke uitwassen weg te sngden Uy beeft bovendien het financieel Iwheer in de goede bedding weten te leiden zoodat een eind is gekomen aan alle gegoochel met cgfers en bet prgzecswaardigst van al hg gaat in alles strikt rechtvaardig en onpartgdig te werk ïédert hulp maar nümandt dürnar Zelfs niet de dienaar van Valk on öreup En dtór wringt hem de schoen Intosscben heeft een deel der burgery wel een anderen weg gevonden om zgn ingenomenheid met de herbenoeming van den heer van Hloten te betoocen Maar niet onaardig zou het zgn zoo deze zich ook vinden lieten om aan den raad zyn afkeuring ait te spreken over de houding van Oreap en Valk en hun joggies Eu verleden week Vrgdag had de Kamer van Koophandel een vergadering belegd waarin met de belangstellende bnrgerg de verdere tramplannen zonden besproken worden Het een en ander i s door dit blad reeds medegedeeld Maar wat mij het moest van al interesseerde was de ontvouwing van bet grooto plan op grootsche wgze toegelicht door Jan Valk senior Natnuriyk ontbrak ook by er niet En even natuurlgk won hy weer wat anders dan een gewoon mensch Hg wil een verbinding met Baanboek En waarom Let nu op de aardrykskundige kennis van onzen genialen welbooder Om een verbinding U knjgen van Sckmnhtnun oKr Partje naar België De vergadering lachte en dacht Je kunt wel merken dat Jan tot zgn tiende jaar beeft school gegaan Een herhalingscursus zon je nog wei een poosjj mogen volgen Jan JAN BAZUIN Gemengf e Berichten Renter seint uit Konstantinopel dat volgens gisteren uit Smyrna ontvangen berichten Donderdagavond 16 Mei baron Van Heemstra op zyn bezitting bg Smyrna door roovers is gevangen genoTien Do Hollandscho legatie die do aandacht der Porto op dit feit vestigde verzocht geen troepen er heen te zenden ten einde bet leven van den gevangene niet in gevaar te brengen Men gelooft dat de leden van baron Van Heemstra s familie er in geslaagd zyn diens vryiating te bewerken tegen betaling van een losgeld waarvoor waarschyniyk de Porte aansprakeiyk zal zyn Men scbryft uit Johannesburg dd 28 April By gelegenheid van de de Raytor feosten alhier werd het plan gemaakt medaljes te laten staan voor enkelen dor belden die zich by de schipbreuk van de Berlin zoo dink hebben gedragen De medaljes bestemd voor de vier mannen die de laatste drie vrouwen van het wrak hebben gered met name kapitein H Sperling Corn Sperling Moerkerk en Leondert Sperling zyn met deze mail verzonden naar den burgemeester van Hoek van Holland met verzoek die uit te reiken aan de rocbtbebbenden Het zgn gouden medaljes vertoonende aan de eene zyde oen lauwerkrans waarin da woorden Aan de Hollandscho belden en aan de keurzyde Ter herinnering aan 22 Februari 1907 van de Hollandscho Club Johannesburg Uit Arnhem meldt aan ds N S Ct Vrgdagavond werd door de Arnhemsche recherche in een hotel te dezer stede aangetroffen een Duitschor die in bet bezit van veel geld was en wiens gedrag hem verdacht maakte Hy werd verzocht op bet politiebureau te komen wnar het bleek dat by in het bezit was van 1200 Mark geld en verschillende nieuwe luxe artikelen Eerst verklaarde hy S te boeten boelibopder te zgn op een bierbroowery te Essen dat by het geld geërfd had en naar Holland was gekomen om eeno betrekking op een handelskantoor to zoeken Deze beweringen vonden geen geloot en den anderen morgen gaf hy eeo anderen naam en herkomst op Toen ook dit onwaarheid bleek te zyn bekends hy eindelgk te hseten O S en dat hÜ zich te Bochum D ten nadesie van zyne patroons do firma Scbulze Co bod schnidig gemaakt aan verdaistering van 13 000 mark waarvan hy 10 000 mark op een bank to Emmerik geplaatst had en 1000 mark aan eene nicht gestuurd Hg is daarna in verzekerde bewaring gehouden om na verzoek van de Daitscho JuBtitie ts worden uitgeleverd Men meldt ait Deventer oon ds N R Ct Qisteravond is een kindje van den heer sn msvronw V dat door hen alleen in hals woi tchtufslatw in hat wi f in brooj geraakt doordat hst Bst ssa slumsoa het nachtlichtje raakte De pinmeaa geraakte in brand vervolgena het badje en zoo hst kind Toen de moeder die naar de kerk waa geweest thuiskwam ontwaarde zy wat er gebeurd was Zy nam het wichtje dat hevige brandwonded aan hoofdje en armpje had en reeds bewusteloos was op waarschuwde eenige boren en voorbggangors die het voor ill het wiegje blusebten Op advies van den geneesheer werd bet knospjs naar het 8t Joseph geaticht gebracht waar hst weldra overleed De Haagsche tram heeft gedurende ds Pinksterdagen 235189 personen vervoerd en wel den len Pinksterdag 92 089 en den 2en 143 100 Naar men verneemt ligt het in het voornemen in den nacht van 25 op 26 Met bet stoomschip Vondel gebouwd op de werf vaa de Nederlandsche 8cheepsboawmaalschapp te Amsterdam voor rekening van deStoomvaart Maatach Nederland door de Oostsrdoksluis aldaar te verhalen De moeieiykheden indertg d met de Rembrandt by hst passeeren van de Oosterdokslois ondervonden zullen zich thans wel niet voordoen omdat de Kimkielen bg de Vondel nog niet zyn aangebracht Dit zal eerst geschieden sla bet schip op het IJ gekomen zynde in bet Wilhelminadok wordt geplaatst z p Uit Dedemsvaart schrytt men van Maandag Hedenmorgen omstreeks haifzes is er brand uitgebroken in bet huis bewoond door den bakker O H Zweers door hot instorten van het gewelf der bakoven waarin het vuur was aangelegd Het huis brandde totaal nit hoewel van de inboedel het een en ander is gered Het daarnaast gelegen buis bewoond door den kleermaker J H Abbink begon ook reeds te branden maar is behouden ofschoon het veel waterschade leed Verzekering dekt do schade Hen meldt aan de N Ct In de fabrieken der firma Ter Horst ts Ryssen werken thans 869 man terwyi nog 153 arbeiders buiten de fabriek staan Een dertigtal zal ongeveer nng geplaatst kannen worden Aan de werklieden is een reglement uitgereikt waarbg van weerszgden opzegging van dienst met 14 dngen moet plaats hebben De politie is teruggebracht tot 4 marechansaees en 10 rgksvoldwachtera die waarschgnlgk deze week allen naar hnn standplaats terugkeeron De Duitsche Maatscbappy tot redding van schipbreukelingen heeft naar aanleiding van het vergaan van de Berlin dtn groeten gouden eerepenning die zelden wordt uitgereikt gegeven aan kapitein Jansen en kapitein Sperling Voorts zgn 2 kleioe gouden en zes groote zilveren penningen beschikbaar gesteld De 100 000 nitgoslotenen in het bonwbodryf te Berlgn beschikken over een weerstandskas van 3 millioen mark Men meldt aan bet Vad dat F K qnderwiizer te Paterswolde in hechtenis is genomen verdacht van een schooljongen zoodanig geschopt te hebben dat deze eenigen tyd daarna in het ziekenhois te Groningen is ovorleden Winkeisinitingl Het comité te Amsterdam voor een vastgesteld sluitingsuur enz heeft tot de kieavereenigingen het verzoek gericht by de aanstaande verkiezingen voor den Gemeenteraad de wenscbeigkheid te overwegen dat ds candidaten voorstanders zgn van een geraeenteiyke verordening die het slnitingsuur voor winkels en magazynen regelt Men scbryft nit Volendam aan de Tel dd 20 Hei Hedenmorgen had alhier een voorval plaats dat ernstige gevolgen had kunnen hebben Omstreeks half elf terwyi de R K kerk stampvol was met kerkgangers ongevosr een 1600 personen geraakte door het spelen met lucifers door kinderen een booiklamp in brand waardoor alarm werd gemaakt In de kerk werd daarvan iets gehoord en daar men aan de kerk aan t verbouwen is en buiten om het kerkgebouw veel ontgravingen hebben plaats gehad kwam by velen plotseling het denkbeeld op dat ds kerk op instorten stond waardoor een pon e ontstond daar ieder overhaast de kerk wilde verlaten Do schrik zat er zoo in dat ssnigsB zich zolb van de gaandery lieten vallen wat de ontsteltenis nog meer deed toenemen Met duurde dan ook geruimen tyd eer de geeatelgken de gemoedsren tot kalmte hadden gebracht en de kerkeiyke plechtighsden wser kondon worden voortgsiet Stadsnieuws GOUDA 22 Hei 1907 VERGADERINGVA dioGEMEENTERA AD op Vrgdag 24 Msi 1907 des namiddags hall twea nur Aan de orde Ds benoeming ven kiezers tot plaats tervangende leden der stembureaui De benoeming van een wachter der brug by de Lange Groenendlut Ds rekening over 1906 van het Museum van Oudheden Het alwgzend prasadvies op het verzoek van den Alg Ned Politiebond om subsidie 6 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woning Wgk L No 302 Het voorstel tot het na wgziging vaslstsllen van de Verordeningen op de hettsg en de invordering van kaai en liggelden en van een bruggeld De ontwerp verordening regelende de tamenstelling en de bezoldiging van betpersoneel ter gemeente secretarie en het voorstel tot intrekking eener personeele toelage De plannen voor het van Itersoc Ziokenhuis Ds voorstellen van de Commiasie voords Stralverordeningen en van den heer 3 L van Eyk tot wyziging van art 66 dsr Algemesne Politie Verordening Het Suppletoir Kohier van Schoolgelden op de Burgerscholen dienst 1906 7 De reclames Van J A Lutjenkossink J A Heidendahl en E Hoogendgk Az tegen hunne aanslagen op het 2e suppletoir kohier der plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 Ds reclames van J Reparon f A J IJsaelstyn Co F Sigmans L Hogenelait A P J van Dam H J Oosterling F M van Leeuwen Molenaar J M T Beudeker het Bestuur der Sociëteit de Réunie H A H Duynstee P J Beilaart en H O van der Wolf tegen hunne aanslagen in hot vergunningsrecht voor dsn vsrkoop van sterken drank in betklein De eerste orgelbeapeling in dit seizoen heeft zeker ds aanwszigen wel voldaan wat de orgelnummers betreft Nos 1 en 3 voor de kenners No 5 a en b voor do liefhebbers elk wat wils Wat de zangnummsra aangaat vonden we TOn HsJ de Ligt de geruchten bewaarheid van baar mooi sopraan geluid Jammer dat zy met zulke zware stukken kwam in den beginne haar laatste nummertje was vrg goed Zg belooft veel voor de toekomst Ditzelfde mogen we zeggen van den heer Stigter Zgn soionummer voldeed vrg goed terwyi zgn aangenaam geluid bg volledige ontwikkeling zeksr gezocht zal worden In het Terzet ging de sopraan ten onder Jammer t is anders een stukje dat zoo weldadig kan aandoen vooral als de uitvoering correct is t Is evenwel niet gemakksiyk Het G F C elftal dat naar wy meldden waarschyniyk in Leiden op de seriewedstrgden voa de Leidsehe Voetbal Bond zon spelen heeft daac niet gespeeld Kampioen van de Gondschs Football Competitie is gsworden Olympla II alhier terw jl de tweede medaille toegewezen is aan E F C n uit Kralisgen Ia tegenwoordigheid van genoodigden en bslangatellenden had bedennamiddag do plechtige opening plaats van het Goudsche Brokkenbuis Ds Berkerbach v d Sprenkel als voorzitter van armenzorg een vereeniging die sinds negen jaren hier ter stede de nooden der armen helpt leenigen hield by deze gelegenheid een keurige toeapraak waarin hy wording en doel schetste en de aanwszigen de zaA aanbeval als zynde een inrichtilg die zonder onderscheids des peraoona handelt waar bet geldt den arme te steunen Geen beminniar om de groote trom ts roeren wilde ZEw toch deze gelennhsid niet voorby laten gaan zonder de Gondschs ingezetenen uit te noodigen te biyvsn dsnksn aan hst Brokkenhnis in de Boseodaal gevestigd in een lokaal dat er ais t wars voor geknipt is Dagelgks is bet den geheslen dag geopend vraagt inbrengers on koopera velen zullen hier van bun gading vinden nieman I wordt concnrrentie aangedaan De commissie dis op t oogsnblik ds zaken beheert bestaat uit ds hssrsn J H ds Wilde sn C J C Hoogsndyk tsrwyi ds hser S D Boon dis msde zittidg had bsdonkts als esmmiaoisiid MosUyk was bst gsweeat dit Brokkenhuis op ts rlchtsa Ds gssateiyke vader Ds van AsssndsUt de ziel der oprichting had zich gsen mosite ontzien om eeo kapitaaltjs byssn ts vsrzamelen waardoor de oprichting mogeIgk gewordsn was Ds Voorzitter hoopte dat ieder in zyn kring zou medewerken om ds zaak mst zoo vsel opotfsring tot stand gsbnoht la Mand U hoadsn Ds coneisrgs l dsr inrichting is altgd barsid bö snksis ksnnisgeving alles af te balen wat in eenige huishouding over zou zyn of in den weg zou staan ton einde bst ssn plaatsje te geven in zyn Brokkenhuis niet als cnriosieteit in een museum maar voor menige koopiustige die in zgn voorraad zgn gading zal zoeken Dat Goada s ingezetenen niet verzuimen ds zaak op alls mogeiyke wgze ts steunen In de Maandag gehouden vergadering der Centrale R K Kiesvereeniging in het district Gouda werd definitief besloten by de a s verkiezing voor de Provinciale Staten do drie s r aftredende leden do heercn Van der Straaten Hoogendgk en Vingerling candidaat te stellen Benoemd tot hoold eener Chr school voor uitgebreid lager onderwys te Gonda de heer P Byisma hoold der Chr school te IJselmonde In een onbewaakt oogenblik hadden ds kinderen van J in t Visschertje ts Gouda sen touw vastgemaakt aan den knop van een deur en een sleutel van een kast ten einde zich met schommelen te vermaken Het gevolg was dat de kast voorover viel en eenige oogenblikken later bieronder een 3 jarig kind met gebroken beentje werd weggehaald Zaterdagmorgen zakte de groentenvrouw Spemon te Schoonhoven terwyi zg met haar groenten ventte op straat plotseling ineen Voor dood werd zy bg den beer L in de Molenstraat binnengedragen De Inmiddels geroepen geneesheer kon echter niet anders dan den dood constateeren Dooj overmatig fietsrgden werd Zondagavond F Eerland uit Krimpen a d Lek te Berkenwoude in deerniswaardigen toestand aan den weg gevonden Nadat men hem daar bg menschen had binnengebracht werd door een ontboden geneesheer nit Stolwyk de eersle hulp verleend waarna men hem Maandagmorgen met een rytnig naai zgn woning vervoerde waar de hulp van dr Mars werd ingeroepen Uit Bodegraven meldt men Het werk aan de waterleiding alhier vordert thans goed De watertoren is reeds verscheidene meters boven den grond opgemetseld terwgl men reeds een begin heelt gemaakt met het leggen der booldlelding in de straten OuDEWATER 21 MoI Door de commissie van de Gaslabriek alhier werd 18 dezer onder gasvarbrnikers aanbesteed het bonwen van een schaltiokaal voor het personeel Ingeschreven werd als volgt J van Joolingen voor I 198 50 G J Hoefs 1183 L Blonk I 173 50 R J Dionicins I 173 on Jac de Vast I 173 By loting gegund aan laatstgsnoemds 384 Staats loterij 5s Klasss Trskking vsu Woensdag 22 Mei No 6895 I 25 000 6753 I 15 000 3838 4065 en 7656 ieder I 1000 4508 13396 13763 en 17442 ieder I 400 4224 5445 10658 18089 en 19170 ieder I 200 11745 15620 16673 17956 en 20759 ieder I 100 Pryzen van I 70 14412 17681 34 17942 14771 18033 15135 84 75 18181 15245 18215 16343 18321 15432 18414 16518 18547 32 18764 57 18904 15729 54 15954 19419 94 19511 16053 19733 16345 20066 16832 20322 43 60 51 20704 17066 5 17317 31 43 51 58 86 135 2656 37 2759 208 2865 439 2913 803 36 947 3131 1086 3254 98 3389 1412 3691 1547 3792 1631 4058 97 4436 1774 5ff 1837 4546 1938 4 71 2051 4829 53 5080 2170 95 2298 5314 2379 56 2406 5501 44 73 2630 5633 6640 8606 11026 60 5729 6210 6338 61 6478 6554 6743 6875 7011 8830 11152 8999 11317 9041 11704 9113 20 9272 74 9487 11864 9572 11911 9618 36 9997 12244 9999 63 7156 10107 12712 7464 10225 12822 7599 77 69 8132 88 95 74 10604 13061 82 54 13251 8212 66 13423 8329 10742 13577 31 10874 13880 8404 10921 14068 38 36 14182 8583 11009 14244 BEÏÏBS 7M BOTTEBIAM L K H K MAANDAG 8 APRIL SUtaUUemn tn PoaTDOU Oblig 3s Ssrie Ir 050 8 69 oblig 8s Bsris tr 8600 S bVk