Goudsche Courant, donderdag 23 mei 1907

Vrijdag 24 Mei 1907 46ste Jaargang o 10339 fiOUDS HE COÜRAM MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelefMi Sf ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Croote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelelM Ha M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z ri en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per iK st 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN OPENBARmRKOOPIN De Nolari H OBOBSBSDAAL te Qonds in Toornemens op Woenêdag 20 Met 1907 ie voormidd 11 uur in de Sociëteit VREDEBt HT ean de Markt te Ooads io het openbaar io ééne zlttisg l treilen en verkoopen Een op een der bette etanden itaand Winkel en Woonliuis waaria ongereer GO jaren met bet meeite nccee ees uboenwinkel en Bcboenmakerij il Bitgeoetend aan de Wjjditraat te Oouda w k A no 39 met nitgang Achter de Kerk kadaiter Sectie C no 191 groot 44 Cmtiaren Aanraarding en betaling op 1 Joli 1907 ol vroeger Te beaichtigen i werkdagen v6Ar den Terkoop van 10 12 en van 2 4 nnr en op den dag der verkooping van 9 11 nar Nadere inlichtingen b j genoemden Notaril Voor Volktverzekering en Ziehen fond wordt EËÜ Colporteur GEVRAAGD Vast salaris en provisie Br Ir No 2602 Bnr v d Blad HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven H 8 § Zes Kimem groote Keukon droog Keldur linke Toin Vooralen van ia en Waterleiding Te bevragen B 89 DB OOBDKOOP8TR I DE MBB8T PBACTlSOaB DE UBEST VOLLBDIOE MO PEBLAIIEM i beiltot die der Firma WELDON THB LADIBa JOU BK AL met minstens drie gratl geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DHBSaUAKBH met een gratia geknipt patroon THJE BkZAAlt OF CHILD BBira FASHioya Kindermodea met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vte BoekhandMaar Proe nummer AlU met kmtel HM mfeoegeel f I Van alle in dese bladen voorkomende modellen gn GEKNIPTK PAÏRONKN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 60 verkrijgbaar MILLY NIMONS Don Haag EENIBDIFDT7ANTHEE ea wordt venacbt p t MEKK te letten OIT UIT MaOIIIJN V M lUVENSWAAYZOME OOBINOHBH Deie THBEEN worden afgeleverd in veraegelde palqea vanei lwM m n half en mn Nti om met vermelding van Nommei er IPrgs voonien van navenstuuii lUerk volgeni de Wet gedepo Zioh tot de aitvoeting van geMrde orders aanbev enne J C BUL Toorhsen J BBEEBAABT Li aoida Dnk van A BBINKHAN Z GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoo ilmaatuiJn Gedempte HlnnenroUe tS4 Tele SS99 He MagaxIJn Went ülettwlnnd 9 nabij Htatlon Beate Telef 40S7 VERUDREN URDILEI STEIIEM DE PHONOLA REPAREEREI dagelUks i oase lalaai Ie htona reOSOlAFIANO ffiSTO PH0N0L15T I acmalogeen Poedervorin is het fenig ste helpend middel tegen niordarmeeée ÊBIerkmueU Zentiwmirmkle Uo f4pllnem miapelonihrU OnmacMeu $ ermagerl g e Wermlttéerl g éer Uehaamikritehleu aeinalof een in Poedervoriii heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoKen worden opgelost HAKMAÏOOKEN IN POEDERVORM ia hel praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOUEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs er doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Kciilge iabrikaoien li v SCIIAIK Co üen Haag Verkrijgbaar bjj Kirma WOLFF t Co Westhaven 193 GRENDEL B H VAN MILD Veerslal UoiWo A BOIIMAN Wnordrechl PINKSE Nuuicerhrk ad U ul k tl VAN ZESSEN Schooiihovm B v WI IK P W v EDE WoiMter SCHEER Hmutrttta K VAN DKB HEMDEN Himwijk P v a SPEK MotrrapeUt D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN o HEIJDEN Waddingintn P A DsOllOOT A u JONOn Oudt waUr J P KASTELEIN PoMrotkerdam D BIKKER BttiKhop WAAllSÜHUWINU Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterdancia Paulo Abdij beataat niet dus Siroop van geenerlet waarde OebfS 9fK llv7erck s Chocolade en Cacao Doilmiitif door Ct niouwKto i ivindingen opiRt binaat gebied TArbMerde fkbrieftUe A aitduitenO gebruik vao fijnr Iijiistu f ruiiditütioa f mrandocrei ioi rbruiker van StoUwerck s Chocolade an Cacao eM aanbeveions sardijr fithnkiiat nauwkeurij tcAutwoordcnde aan ien lidkoad dar rasp EtUotten Dt irma btnealde 87 Urcvcts dis llofleveriiMcler 44 Kero OIpioma s i obden enz Medaille een bewijs can uilniuntend f ji abri fa it lïeeda 18H eihrecf de Aceademie national ds FarU NoiM ▼ oua iiotnfna uM nedxlll Or i TtM lèi cImm ea aonaldAratlaai oa TOtri xoellecU tkbrlcntlou d Ohooolnt bonbons varMa eto to Mtliivnil 3 fal r liuit Is ïorkryghaar bij H H Confiseurs Banketbakkers sna u OeneraaJverte enwoordiger oor edarlaad iM a Mattemlodt Amsterdam Kahcmlrast 109 rec ABVEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlenlle Rurean van i BKI KHi V ZOOI tCHT tMndtBtOnniMQ in t vood9 op d JDberlahnstein OlltaTEUKDIli VieronUBHOM OBtHUHKSmH Ovfrai KA uraatêthapplj tof ExpMtaU van fa Fleiorfa Brofi Kamiftvr wor SadmitmA Boomi éO BotUrOam IMoord Brabaiiscl Schoenen LaarzeoBapzUi KLKIWEü E 30 tegenover de Kleivegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80UED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een mooiter van het merkwaardige Ckna poeder wordt gratu toegelooden Kan ingegnen wordM üi Ktfie The € Melk Liitur Abiint Bier Water o in liet ooedael zonder dat het noodig ie dat dt dronkaard er iets ttan a weel Het COZA POBDBB beait de wonderbare eigenschap ota tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint ens bij den dronkaard op te wekken Het COZA POBDEB werkt loo onojjgenierkt en zeker dat de echtgenoote de snater ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoel te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POBDBB beseft het hniseItjk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslnstige en nnttige leden der maatschsppg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt eo het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institont waardoor dit ongefivenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aaogevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld C0ZAINSTITüTE JSr 1 ird Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eeniga aidoead middel tegen dronkenschap WORMERVEER HOLlAMdf Zenuw en Maaglijders ordt ait overtuiging als een werkelgke bnlp in den nood het boek I3a a igreTr©x aaafaavolen Na ontvangst van adres per briefkaartwori dit boekje Iraneo per poet toegesooden door BLOKFOBL B Boaklxan Zaltbomma Tant Hiii 18S ïïaSrs ït iffir JS tóS Bultcniandscb Ovcrz lcttt De avondbladen van gisteren melden dat V Lindeqoist totnntoe gouverneur van de kolonie Zuidwest Afrika tot onderstaatssecretaris van koloniën is benoemd Lindequisl was in 19Ü 2 consul generaal te Kaapstad geworden In 190 t werd hg reeds naar Berlgn ontboden waar hem de gouverneurspost in Zuidwest Alrika werd aangeboden Hjj stelde als voorwaarde dat de bevelhebber van de troepen onder zgne bevelen zon staan en na lange onderhandelingen werd hem dit toegestaan Hg kwam in de kolonie aan op het oogenblik dat generaal v Trolha het opperbevel over de troepen neerlegde Toen de Rgksdag in den somer van 1906 de credieten voor de koloniën verworpen had riep men hom weer naar Duitschland om de regeering met zjjn raad ter zijde lie staan Hg nam een werkzaam aandeel aan den verkiezingsvoldtocht en stond Dernborg in de begrootingscommissie trouw ter zijde Van Berlgn ait ging hg ook herhaaldelijk naar Londen om met de Engelsehe regeering over de bekende moeilgkheden aan de grens van de Kaapkolonie en het Doitsche gebied te onderhandelen Tot opvolger van Lindeqnist als gouverneur is de conservatieve afgevaardigde v Scbdckmann benoemd Zgo naam was tot dezen winter weinig bekend Maar na zgne rede iu bet Pruisische Huis van afgevaardigden over het zondige nachtleven van de Beriyners was hg korten tijd op aller lippen Er is veel gelachen om zjjne vaderljike vermaningen over de enschelijkheid van vroeg naar bed gaan als de bron van alle deugdzaamheid en ingelogenheid Scbnckmann is niet onbekend met het koloniale bestuur Van 1890 tot 1893 is hg legatie raad bg de koloniale afdeeling en middeierwtjl ook waarnemend gosveroenr iu Kameroen geweest Daarna kwam hij als werkelijk geheim lega tieraad aan bel ministerie van buitenlandsche zaken en wijdde zich veel aan den iandbonw Over dezb benoeming met voorbijgaan van vele anderen die voor het gouverneurschap eerder in aanmerking schenen te komen zal In de pers nog wel het noodige gezegd worden De Norddentsche meldt dat Lindeqnist nog voor korten tyd naar de kolonie terug zal keeren om zijn opvolger in de bestuurszaken in te wijden De Fransche minister president Clemenceau hield Maandag een redevoering te FEViLLETOX YERVL OfiEW G ELUK 27 En jijf vroeg ik on toch ook iets tezeggen Heb je een aanbidder daar bovenIn de bergen achtergelaten Trots wierp zg het hoofdje in den nek Ik heb menigen stnraper kunnen kry gen die over niets anders kon praten dan over schieten en honden eo dat was niet naar mgn smaak Hoeder verweet haar deze hoogvliegerg zooals zg het noemde Wie te boog klimt valt laag sprak xij Toen zweeg het meisje en spon stil voort Baar op haar jeugdig gezichte lagen trots ra tyfhoofdlgheid Ook toen ik het woord tot haar richtte gaf zg geen bescheid en zoo bleef er geruime poos een drukkende stilte heerschen in het anders lOo gezellige vertrek En buiten dansten lustig de sneeuwvlokken voor de vensters hoe ver was de tgd van 0D8 van lentavrengde en gelnk HOOFDSTUK XVX Ew itrm wistsT wu iisgebrokea riermont Ferrand ter verdediging van ziJn politiek Kenschetsend daarin zjjn de volgende gedeelten WiJ moeten sterk zijn maar ons wachten onze kracht te gebruiken tot onderdrukking van de rechten van anderen De eer der Republiek is de verklaring der Rechten van den Mensch en de verbreiding daarvan in allo beschaafde landen Veel kwaad wordt van ons verteld mijar wij worden onrechtvaardig beoordeeld Wij schenden de wetten niet wij voltrekken die aan degenen die da orde op straat gewelddadig willen verstoren die dat doen zijn de vijanden der Republiek Wij moeten wel krachtig optreden tegen Ie misdadigers die verklaarden dat men het vaderland niet moet verdedigen maar op den dag des gevaars moest deeerteeren Als het zoover met een land gekomen is dan is het beter zoo het ophoudt te bestaan Wg echter willen niet dat Frankrijk zal sterven Kn daarom moeten wij hen bestrijden die zich noch Republikeinen nock Franscfaen toonen Wi sullen hen in dien strijd overwinnen doch alleen met behulp van de wet Ten slotte sprak Clemenceau over de hervormingsplannen der Regeering en drukte hg de verwachting uit dat een sterke radicale meerderheid de Begeering bn de invoering dier hervormingen sternen zal Telegrammen hebben reeds den uitslag temeld van de stemming van de lersche nationale conventie te Dublin over het wetsontwerp van de regeering tot instelling van een bestuursraad voor Ierland Ter aanvulling zg nog vermeld dat er op de vergadering vele Roomsche priesters en ook afgevaardigden van Ieren in Amerika waren O Callagbao een der sprekers was b v uit Amerika Ter verbetering diene dat Redmond niet gezegd beeft dat de regeering Dillon en hem niet over bet wetsontwerp geraadpleegd integendeel hun raad afgewezen had maar ten onrechte had men beweerd dat Dillon en hij zich verbanden hadden het wetsontwerp te verdedigen integendeel hun raad was afgewezen Wij hebben de rede die Redmond in het Lagerhuis gehouden heeft op den dag dat minister Birrell het wetsontwerp indiende overgelezen en Inderdaad blijkt daaruit dat Redmond zgn woord er niet aan verpand heeft Hij begon met zich zgn oordeel voor te behonden tot tijd en wijle hiJ het wetsontwerp in druk gezien en nauwkeurig onderzocht had En op de vraag of het wetsontwerp aannemelijk was voor Home Rulers Wg zaten boog in de bergen zoo gied als ingesneeuwd en menige stille avond ging voorbg waarop nanwelgks een woord werd gesproken en alleen het ruischen van het spinnewiel werd vernomen en van buiten het kabbelen der rivier door de met blinden gesloten vensters tot ons doordrong Van overal rondom weerklonken jammer en noodkreten de wouden hadden veel van sneeuwval te lyden gehad en de dalen van overstrooming het wild was verhongerd en in de woningen der armen heerschten gebrek en ziekte Maar toen in April de eerste viooltjes bloeiden voerde de hertog zgn jonge gemalin in de residentie De brailoft was te Dgon gevierd geworden in het verre Frankenland nu wachtten den jonggehuwden ook hier nog een schier eindelooze r van feestelijkheden waartoe vele vorstelijke personen waren nilgenoodigd Ik vernam dat alles van Hedwig die niet was weg te daan van de oude heks de linnenmeid Die woonde in het slot en was bekend met de minste kleinigheid die er voorviel Haar voseenoogen loerden overal rond en de bedienden van bet Hof ware niet bijzonder met haar ingenomen want haar lange ooren hoorden meer dan noodig wai $ t i bljjde inkonut itonden Hadwig N of het geen slagboom zon blijken voor het bereiken van een volkomen zelfstandig Ierland daarop moest de nationale conventie het antwoord geven zcide hij En zoo was er meer io zjjn redo dat zgo terugtocht dekte Al wat men er van zeggen kon was dat h j hel ontwerp niet voetsloot verwierp Wat Redmond van den welwiilendon beoordeelaar dien hjj zich in het Lagerhnis toonde tot den scherpen hokelaar op de conventie te Dublin gemaakt heeft is niet te zeggen Misschien heeft de lezing van den tekst der wet hem overtuigd dat ziJ de zaak van Home Role zou benadeelen misschien heelt hg gemerkt dat zgn party zoo lel tegen de wet was dat bg geen kans zag de meerderheid aan zgn zji te krggen en heeft hg de eenheid in de partg willende bewaren zich tegen de wet gekeerd missebisn bobben beide overwogingen b j hem gegolden Naar t schjjnt was vooral de geestelgkheid van den aanvang at sterk tegen de wet gekant Io de hberale bladen werd dat vooral hieruit verklaard dat de wet bet onderwijs in Ierland onder het beheer brengt van den lerschen bestuursraad waarin geen geestelijken gekozen mogen worden De geestelgkheid zon dus geen macht over de school hebben Keu uitvoeriger verslag lezende merken wa nog op dat de leider dor nationalisten de schuld voor het indienen van deze onbevredigende wet geeft aan die partggenooten die indortgd zich gunstig uitlieten over Dunraven s devolutieplan Al achtte Redmond Birrell s ontwerp veel beter dan dat van Donraven het lag toch in die Ign Met deze wet maobt hot in de toepassing spaak loepen vervolgde Uirrall en dan zou t heeten de Ieren kunnen zich niet zelf regeeren Bovendien het recht van velu dat de onderkoning over elk besluit van den raad heeft maakt de wet tot een bespotting Eigenaardig in Transvaal waar de gouverneur een dergelgke bevoegdheid tsgenovrr de volksvertegenwoordiging heeft toont men zich innig dankbaar Ten slotte zei Redmond dat de lersche nationalistische parlementsleden aan de regeering zouden vragen bare beloften na te komen in zake uitgezette pachters de universiteitskwestie en de landvel De afgevaardigden van de lersche nationale party hebben dus de lersche wet der regeering onaannemeiyk verklaard Zy willen er niets van weten hebben zy gezegd in Redmond s rede is er echter een gedeelte dait men kan uitleggen alsof hg nog wel voor de wet te vinden zou zgn indien er een aantal wgzigingen in gebracht werden ik op het bordes voor onze huisdeur Op het groote plein verdrong zich byna de geheele bevolking van ons landje tairgke eerepoorten van dennegroen en sparretwggen waren opgericht en bovendien was elk huis versierd en waren alle vensters bezet mei nieuwsgierige gezichten Van het slot wapperdt de vaan van het jonge paar en bg het naderen van den stoet werden de houwitsers gelost zoodat het geluid door de bergen werd weerkaatst als rommelde de donder De soldaten in groot tenue stonden en haie geschaard de dienaren van het hertogeiyk hof in rjjk vergulde livrei sommigen te voet anderen te paard marcheerden vooraan Daarop volgden elk op een prachtig getuigd paard de adjudanten en de opperceremonit meester welke laatste zich haast niet bewegen kon zoo styi was zyn rok gegalonneerd daarna de met vier paarden bespannen hofequipages waarin de eere jallora zaten zoo schoon als tulpen die Wiesjemoei in de kostbaar Hollandsche bloempotten kweekte Deze rgtuigen werden begeleid door Uiryke ruiters in rgke kleederdracht zoodat de lentezon nog nimmer zulk een kleurryk tafereel bad beschenen Met een glimlach van geluk op het gelaat groetend naar alle kanten leunde een slanke brningelokte vrouw achterover in de met goud geitikte kunni vu da holkoets aan Wat zal de regeering nu doen f De Westminster Gazettt meent dat ig de wet nn wtl zal introkken De lersche coni entie schreef hot blad gisteren voor het haar besluit kende heelt het lot van de wet in de hand want men kan niet onderstellen dat de regeering die tijd voor haar werk in het parlement tekort komt weken zal bestedon aan do behandeling van een wetsontwerp waar de Toryparty hitter tegen is en dat de lersche partg als onbevredigend verwerpt Het blad houdt de Ieren dan voor boe hun politiek van alleS Of nints nn tientallen van jaren gegolden en hun niets opgeleverd heeft Het zou voor Birrell wol hard wezen verleden jaar zyn onderwgswet intrekken omdat bet Hoogorhuis haar verwierp en nn zgn lersche wet omdat de lersche conventie haar afwyst Heel kalm lyn do zittingen der Russische Doema nng niet Verleden week moest Golowin de president der Doetia het voorstel doen drie leden der recbterigde gedurende 15 dagen van de zittingen uit te sluiten wegens onbehooriyk gedrag Qistaren poogden die uitgesloten leden wier optreden door niemand zelfs in regoeringskringen wordt goedgekeurd toch de zitting bg te wonen President Uolowin gaf aan den commandant van de wacht in het Taurische paleis last de drie dooi de censuur getroffen leden buiten het gebouw te brengen Maar de commandant had niar hg beweerde geen bevoegdheid om dit bevel van den Doemapresident op te volgen Qolowln moest daarop de zitting sluiten totdat de drie oitgeslotenen zich vorwgderd hadden Ken andere onaangenaamheid had de president Maandag bg de voortzetting der debatten over da agrarische quaestie Een voorstel tot iluitiug der debatten werd verworpen Daarna werd echter oen voorstel aangeuoinou om hot debat in do zitting van Maandag ten einde te brengen hoewel er nog vyitig sprekers op de lyst waren ingeschreven De president wilde dit besluit van da vergadering doen uitvoeren maar oogenblikkelgk liep de zaal leeg zoodat er geen meerderheid moer aanwezig was eo iolowin genoodzaakt was de zitting te sluiten ea het debat tot den volgenden dag te verdagen Waar zoo herhaaldelgk door de regeering en door de Doemi zelf het gezag van den president wordt aangetast zonder dat deze in staat is zich daartegen te verzetten daar heelt iolowio ztfn vooroemen te kennen gegeven om zgn ambt neer te leggen De K D party die dit plan reeds verhinderd de zyde van onzen hertog vroolgk schitterden haar zwarte oogen wedyvorend met de koslBare odelgosteenteo die met verkwistende pracbt haar gewaad van zilverbrocaat sierden Wetende dat zy vlak langs ons hnis zou rydeo had royn vader zich geposteerd by bet venster in bet volle ornaat van zgn ambt dat by ondanks de pgnen die hem kwelden had aangetrokken Heods vlogen de blikken der hooge vrouw minzaam glimlachend naar onze woning toen wendde zg yiings het hoofd om en haar oogen volgden een vingurwgzing van haar doorinchtigen gemaal naar den schouwburg op wiens frontispice bet trotsche opschrift prgkle Appolini et Musis Apollo en dor Muzen gewyd Allen konden zien hoe bet jonge vrouwtje van vreugdevolle verrassing in de handen klapte Toen ik wilde zien welken indruk deze kleine maar veelbetcekenende gebeurtenis op mijn vader had gemaakt was hg reeds va h het venster teruggetreden en toen ik naar zyn kamer yide zat hg reeds met somber gelaat in zyn ziekenstoel en antwoordde my niet hoe dringeod ik hem ook met vragen overstelpte Wordt tertolgd