Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1907

Oblig 3 Serie fr 2500 3 69 i Rusi AND Iwang Dombr Obligation 4 96 t AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüMDii Goconsolideerdo Buitenlandsche Schuld Kocopis L 100 IV 2i A Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9U Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hypb 3 97 OnivaugëüT UE NIEUWSTE MODELLl Zoinermantels Costumes Blouses Jiipes en Jupons Robes en apoBstofïen met bybehoorondo Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in Hcherp oncurreeirende prijxen Aanbevelend iLBN J é l dX Burgerlijke Stand GEBOEEN 19 Mei Arisjo Johanna ouders L Goedhart en A Houweling 20 Johanna Cornelia ouders C Jue en J M Planken Johanna Gerritje ouders D Koogman en W van Hees GerarduS ouders G Neef en M C van der Vegt 22 Aafje Jacoba ouders T J de Krugs en R de Jong Petronella Martina Theodora Mai ia ouders T de Graaf en M H Vulto Ri k Ggsbertus ouders G Willemse en A J Hopman OVERLEDEN 19 Mei wed A de Gruil 46 j Marinkelle 33 j V GEHUWD 22 Mei F KBrinkman A C Foringn 22 B J C ïieter en J E Voor de bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Tante en Hehuwdlanto Mejuffrouw MAATJE GOEKOOP betuigen wg onzon h irtelgken dank J A PEIJEEINCK GOKKÖOl A BEIJEBINCK nSBEPüTWTlIEi fleii wordt vei zuetif op t UËIIK te letten UIT EIET MaOUIJN VAN M uwENsvvuY umx QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd ill verzegelde pakjes van ïi iwee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer er Prgs voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de Qitvoe aii van ge ferde orders aanbev eude J q BUL voorheen J BRKEBAARÏ Lz uoi l Krabanlsch Schoencu Laarzcnmagaziju KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstoeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C 8MIT8 A lle rei aratiHii en aanffemoten werk De € aii4ll laleii voor de Provinciale fiiatcii vaii alle Vrijxliiiilge Klesvereeiiiglngeii eu € oiiillé § In het geheele lll§lriel Cionda zijn M BOOgAERDT Bzik Ie Krimpen aaii de Lek Mr I BROUWER te Gouda ü SCHOUTEN HOOGEiMIIJR Ie Woerden die voor de steiniuliig op 11 Jliiul a § ten zeersie worden aanbevolen had na het votnm ran wantrouwen naar aanleiding der door Qolowin aan den minister van oorlog aangeboden verontschnldi gingen 2al ditmaal wel genoodzaakt zfja naar een anderen candidaat voor liet presidentschap der Doema lit te zien De correspondent der Frankinrter Zeitnng te KoDstantinopel meldt dat de Engelscbe gezant in bet belang van de handhaving der rust en orde in Macedonië het ontslag heeft geëischt van den Qriekscbe n bisschop van Drama De grootvizie ontbood daarop den patriarch en verweet hem dat de bonding der Grieksche geestelgkheid een inmenging van Engeland in de binnenlaodscbe aangelegenbeden van Turkije had uitgelokt De grootvizier gaf den patriarch voor het ontslag van den bisschop van Drama een termgn van tien dagen V Voor da Engelscbe conservatieven bevat de lerscbe Conncil Bill van den heer Augustine Birrel klaarblükeiyk te veel maar voor de lersche nationalisten te weinig En daarom heeft deze poging om Ierland een wetgevend lichaam te geven zooder Home Rnle in te voeren eigenlijk niemands volkomen instemming Dat is gisteren gebleken in de vergadering der lersche Nationale Conventie te Dnblin die bijeengekomen was om over bet voorstel van Birrel te beraadslagen John Bedmond leidde de bijeenkomst en stelde dadelijk een motie voor om de lerscbe Conncil biH te verwerpen daar die wet volkomen onvoldoende is en het lersche volk elke poging om de lersche qnaestie door halve maatregelen op te lossen als onvruchtbaar moet afkeuren Bedmond zette uiteen dat noch hij noch John Dillon waren geraadpleegd bij het opstellen van bet wetsontwerp zij hebbei alleen voor het in behandeling nemen van het onlwerp gestemd opdat het door het lersche volk zou kunnen worden overwogen Door tegen de indiening te stemmen zouden de lersche leden aanleiding gegeven hebben tot de beschuldiging dat ziJ de openbare meening in Ierland beletten wilden zich uit te spreken Breedvoerig zette Bedmond niteen waarom het ontwerp van Birrel niet kan V ldoen aan de wenschen der Ieren hij verklaarde dat de liberale party in Engeland terug moet komen op bet standpunt eens door Gladstone verdedigd hg de indiening van zgn Home Enle ontwerp Het voorstel vau John Redmond werd na een korte bespreking met algemeene stemmen aangenomen Verspreide Berichten FXAJfKBUK De bemanning van den in de Chineescbe wateren gestranden kruiser Ohanzy is gered Een andere kruiser zal trachten het schip vlot te sleepen DUITSOHLAKD De gouverneur van Zuidwest Afrika Lindeqnist is tot onder minister aan het nieuwe departement van koloniën benoemd Billow zal naar verluidt den minister van buitenlandsche zaken vau Oostenrijk een tegenbezoek in Weenen gaan brengen EnSELiND Het Spaansche koningspaar komt in October of November veer naar Wight Over de vraag of op de Engelscbe spoorwegen zal worden gestaakt wordt eerst door een vergadering die aan het eind der volgende maand gehouden wordt beslist Nu het gebruik van draadlooze telegrafie zoo algemeen geworden is heeft men besloten bet gebruik van postduiven aan boord van oorlogsschepen af te schaffen Volgens een bericht uit Umballa in En gelschIndië zou aldaar een inboorlingenregiment afgedankt zgn omdat het niet betrouwbaar meer was Indien dit waar biykt wgst bet op een ernstige uitbreiding der gipting Dinsdag is de eigenaar van de inlandscbe courant Indië tn önjranwala wegens ophitsing gearresteerd Italik Naar de Times correspondent te Eome verneemt heeft de paus besloten de Vulgata door de orde der Benedictijner monniken te doen herzien De Stromboli heeft veel asch en modder uitgeworpen waardoor de wijngaarden op zijn hellingen hebben geleden De bevolking is beangst Tdrkob De sultan moet besloten hebben Febim Pascha den schelmscben politiechef uit Stamboel dia al voor lyn pekelionden gestraft is door een gedwongen verhuizing naar Broessa nog wat verder van honk te sturen omdat hem bet gerncht ter oore gekomen zou zyn dat Fehim met een regiment naar Constantinopel marcbeeren wil Naar het heet zgn de Arabische stammen aan den Euphraat en de Tigris in opstand gekomen AziE Acht Chineescbe zeekadetten leden van de keizerlgke familie zullen naar Engeland gaan om daar hun vakkennis uit te breiden Twaalf spruiten van het keizerlgke bloed gaan met betzelfde doel naar Duitschland Verder worden nog 20 zeelui van minder hooge afkomst by de Engelscbe marine geplaatst Japan heeft voor twaalf millioen dollar materieel voor de Zaid Mantsjosrösche spoorwegen in Amerika besteld tegen een boegen prgs om een snelle aflevering te veVzekeren BINNENLAND STATEN GENEttAAL K e R 8 T E K A M E II Zitting van Woendag 22 Mei De Kamer keurt na eenige discnssie het wetsontwerp nopens het tarief van in en uitvoerrechten in Indië goed Hierna wordt bet woord verleend aan den beer Hovy voor een interpellatie tot den minister van Koloniën letretfende meedeelingen door den leeraar L Tiemersma te Batavia gedaan betreffende leerstellingen door een zekeren van der Biesen op Timor verkondigd omtrent den persoon van Christus Bgbel Joodscbe volk enz en welke groote ergernif verwekten zóó dat inlandsche leeraren ontslag namen Spr vraagt inlichtingen De minister antwoordt dat hem Van de feiten op Timor niets bekend is Intusschen heeft hy om inlichtingen gevraagd die dienen opgewacht te worden De kwestie van scheiding van Eerli en Staat is reeds lang in onderzoek en z odra dat mogelgk is zal de minister omtrfent het resultaat der ingewonnen adviezen iets meededen De heer Hovy had verwacht dat de minister afkeuring zou doen hooren De minister repliceert Hierna gaat de Kamer in comité generoal tot hot bonoeaen van oen adjunct commWs ter griffie Ifc heropening van de zitting deelt de voonitter mee dat de benoeming is uitgesteld tot Woensdag Morgen vergadering der afdeelingen Vrydag te U unr openbare vergadering van de rnterpellatiënStork en van Houten T w ts K u e U M n B u Zitting van Woensdag 22 Mei Accyns op gedestilleerd De Eegeering beeft een wgzig ng voorgesteld waardoor beroep op den echter van de aanzegging van den directeur der belastingen nopens intrekking van het recht op accgpskorting openlaat De minister van Financiën licht deze wgziging nog eenigszina toe door welke de heer van Idsihga zich bevredigd verklaart terwyi de heer de Waal Malefijt wenscht dat er ook beroep op den rechter zal zQn van de waarschuwing van de belasting administratie Nadat de minister do aanneming ontraden beeft trekt de beer Duynstee een amendement van hem in op artikel 2 Hg verklaart daarbg door het debat overtuigd te zyn geworden dat de rechter ook zal oordeelen over de feiten waarop de aanzegging van den directeur berust Het wetsontwerp wordt hierop zonder stemming aangenomen Daarna komt aan de orde het wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de keuring van voor uitvoer bestemd vleesch bedoelende strenge bepalingen tegen uitvoer naar het buitenland van minderwaardig vleesch Bg het algemeen debat betoogt de heer Lieftinck dat van het ontwerp weinig te wachten is indien niet meer eenheid gebracht wordt in de keuring van het vleesch hier te lande en in Engeland Het vleesch dat aan den Hoek van Holland goedgekeurd wordt wordt afgekeurd by aankomst te Londen De heer Beyne juicht het ontwerp toe Ook voor het binnenland acht spr een scherpe vleeschkeuring noodig 8pr wgst er op dat de landen waar verplichte keuring bestaat de beste marktprijzen in bet buitenland maken Spr waarschuwt verder tegen te veel centralisatie in deze en dringt aan op eenige liberaliteit De heer Scbokking hoopt dat waar dit ontwerp niet wordt aangeboden op hygiënische gronden rekening zal worden gebonden met bet bedrgf Zoo dringt spr o a aan op het bestaan vao keuring ook by kunst licht met het oog op de kleine oiportslachtergen De minister van Landbouw betoogt dat onze concurrenten Amerika Australië en Denemarken eveneens hun heil zoeken in scherpe keuring Tegenover den heer Liefüac verklaart de minister dat in Engeland wel degeiyk prgs wordt gesteld op bet Nederlandsche geedkeuringsmerk De keuriogskosten zullen zoo laag mogelgk gesteld worden en het bedrgf zal zoo min mogelük bomoeilgkt worden Keuring by kuusllicnt zal zooveel noodig worden toegelaten Centraliseering zal zooveel mogelgk vermeden worden De minister verklaart ten slotte dot hy bezig is een algemeene Kenringswet voor te bereiden Daarby zal da keuring van Gemeentewege geschieden naar algemeene Egksvoorschriften De minister neemt over een amendement om ook te verbieden het ten vervoer aan eenig middel van vervoer aanbieden van ongekeurd vleesch en een amendement van den heer van Sasse van Ysselt om te bepalen dat teruggaaf van afgekeurd vleesch niet plaats heeft indien dit moet worden vernietigd De eindstemnüp over het ontwerp wordt verdaagd tot morgen na de pauze Hierna is aan de orde de interpellatie van den heer de Klerk over het reddingswezen aan den Hoek van Holland Interpellant stelde de volgende vragen Wie heeft by een scheepsramp aan den Hoek van Holland de hoofdleiding in handen r Hoeveel uren is het personeel van destoomreddingboot tgdens de ramp van het stoomschip Berlin in dienst gewoestP Is er reserve personeelP 4 Zgn alle personen in dienst van de Z H My tot redding van schipbrenkelingen gestationeerd aan den Hoek van Holland tegen ongevallen en bedryfsziekten verzekerd en in een weduwen weezen en onderdomsfonds P Kan er op de stoomreddingboot geen reservemateriaal aanwezig zgnP Is het niet noodzakelgk dat er aan den Hoek van Holland een tweede stoomreddingboot komt P T Is er op de stoomreddingboot gelegenheid aan schipbreukelingen de eerste halp te verleenen en zoo neen 3 Moet er dan geen vaartuig voor dat doel aanwezig zyn P Is er aan den Hoek van Holland geen ziekenhuis of barak waar schipbreukelingen ter genezing kunnen worden opgenomen en zoo neen wil de minister by zijn ambtgenoot van Binnenlandsohe Zaken pogingen aanwenden dat er zulk een gebouw komtP Is het mogeiyk dat er een vnrbindings dingsen reddingssteiser komt tusschen den vasten wal en den lichtopstand op het einde van het Noorderboofd VBn den Nieuwen Waterweg en zoo ja Wil de minister by zyn ambtgenootvan Waterstaat daarop aandringen P Moet het reddingswezen aan den Hoekvan Holland waar een groot wereldverkeer is aan den Staat worden toevertrouwd of aan particulier initiatief worden overgelaten evenals dit tot dusver het geval is geweest P Interpellant betoogt dat het reddingswezen niet aan particulieren kan worden overgelaten al brengt hy alle buide aan de moedige redders inzonderheid aan prins Hendrik De noodzakelgkheid van een reserve stoomreddingboot is duidelgk gebleken Ware die aanwezig geweest dan ware ongetwgfeld nog een grooter aantal menschenlevens gered De minister van Landbouw beantwoordt de vragen in de volgorde waarin zg gesteld zyn De leiding is bg den commissaris vanbet loodswezen aan den Hoek In het geheel 46 uren Er is geen volledig reservepersoneel wel enkele mannen De Redding My zorgde tot dnsver op de ruimste wgze voor personeel en nagelaten betrekkingen Do mannen zyn tegenwoordig in de Ongevallenwet opgenomen 6 Er is geen plaats voor reserve materieel Overwogen wordt plaats te zoeken voor een tweede anker In overweging is een tweede motorreddingboot aan te schaffen Op de reddingboot is geen gelegenheid aan schipbrenkelingen hulp te verleenen zy worden zoo spoedig mogelgk naar don wal gebracht Niet noodig Neen 11 en 12 Deze zaken zullen onderde oogen worden gezien 18 Aan opdracht aan den Staat zgn eigenaardige bezwaren verbonden o a het voortdurend in dienst houden van personeel waarvoor maar hy enkele gelegenheden werk is hetgeen niet bevorderlgk wordt geacht aan het reddingswezen De minister deelt ten slotte mee dat de Regeering voornemens is aan de Koningin in overweging te geven een Staatscommissie te benoemen nan welke zal worden opgedragen te onderzoeken of en zoo ja welke voorzieningen behoeven te worden getroffen met betrekking tot redding uit den vasten wal De beer van Kol kondigt oen motie aan tot overweging van het reddingswezen door den Staat Morgen 11 unr voortzetting Gemengfde Berichten Men meldt aan de N E Ct Met op twee na algemeene stemmen hebben de veldarbeiders te Beerta in de gisterenavond gebonden vergadering de ioonsregeling door de commissiën uit beide partyen ontworpen goedgekeurd Woensdag zullen de landbouwers eea besluit nemen De Kamer van Arbeid voor de confectiebedryven te H iarlem waarschuwt op grond van bet door haar ingesteld onderzoek in zake de hier te lande bestaande firma s handelende in roodbreimachines en die zich verplichten tot inkoop der op bare machines vcrwardigde goedere n gegadigden tegen aankoop eener machine Eureca of Eureka zonder vooraf een grijndig onderzoek in te stellen De Kamer stelt bg voortduring aan haar bureau Langendykstraat lOrood te Jlaarlem een ieder in de gelegenheid alle of dit onderwerp betrekking hebbende bescheiden in te zien Ook de boerenknechts en meiden in het Oldambt aangesloten bg den bond hebben ten getale van 42 Zondag avond gestaakt De landbouwers gaan met bun vrouwen zelf aan het melken De toestand is zoo als nimmer te voren Van een deel van den oogst komt niets terecht ofschoon de weersomstandigheden den landbouwers mei uitzondering van de enkele warme Meidagen zeer gunstig zyn Door de arbeiders zjn looulgsten voor t heele jaar vastgesteld Uit de landbouwers in de gemeennten Beerta en Finsterwold heeft zich een commissie gevormd met het doel een organisatie van landbouwers in het leven te roepen Vele zoons van landbouwers édders bieden zich aan om bet werk te verrichten bg landbouwers die ten gevolge van destikitigder arbeiders en nu ook van de dieoatbodt n in ongelegenheid verkeeren Dinsdagmiddag daalde op een stuk klaj verlaad gelegen aan den Loversdyfc te Teringen by Breda een lucbtbailou neer In de mand bevonden zich twee le lnitenants der genie van het Belgische leger de boeren Van Weenen en Seeger Zg waren ten half twee öreenw tyd te Antwerpen opgestegen de grootste bereikte hoogte was 1500 M op die hoogte was het koud Het was eene ontzettende toeloop van volk en de officieren zuilen geen aangenamen indruk van het publiek mjd nemen Er werd ontzettend gedrongen en de straatjeugd vermaakte zich met werpen met kikvorschen zoodat de luchtreizigers met moeite hunne kalmte bewaarden en zich beklaagden dat zy nooit zoo behandeld waren als zy ergens neerdaalden De marechanssee kon een en ander onmogeiyk beletten De huurders van het land werden schadeloos gesteld Prov Nbr Men meldt aan do N E Ct In de Maas onder de gemeente Maasland is gister een schokker door een zeeboot overvaren De schokker was terstond in de diepte verdwenen De drie opvarenden hebben zich gered op bet anker van de zeeboot Na het getuigenverhoor in de zaak van notaris de Vos nam het O M requisitor Spreker deelde mede dat hy gemeend heeft een groot getal feiten te moeten opnemen in de dagvaarding een ware bloemlezing van verduisteringen en vervalscbingen welke nog te vermeerderen zou geweest zyn omdat de daarby betrokken personen het recht hebben alles te weten nu een Eyksambtenaar een zoo groot aantal malversaties heeft gepleegd Door het volle vertrouwen dat de verschillende personen in den beklaagde stelden waren dezen slecht op de hoogte van hun eigen zaken en leverde dit soms raoeilgkheden op om bewgs tegen den beklaagde te krggen Na opgemerkt te hebben dat de beklaagde zyn eed als Ryksambtenaar in vele opzichten geschonden heeft ging spreker verschillende punten uit de dagvaarding na Aan bot einde van zgn requisitoir schetste spreker waaraan bekl zich heeft schuldig gemaakt Hö laakte zyn misdryven zeer Als de gemeenste misdadiger heeft bekl gestolen en geroofd meest van onontwikkelde en eenvoudige personen Hg vroeg veroordeeling tot 5 jaren gevangenisstraf zonder altr k vu dan voorlooplge hechtenis voor de volgende feiten misd gf van diefstal van verduistering van valscbheden in geschriften en van gebruikmaking daarvan Men meldt nitHellondoorn aan de w Ct Hedenmorgen te aclit uur is te Lomelo afgebrand een groot boerenhuis met inboedel schuur hooiberg en hoüirngt an B Iramink Van de dienstmeid verschroeide het hooldhaar Eenige varkens zyn verbrand Alles is verzekerd Ook verbrandde een schaapskooi behoorende aan Warmink Do oorzaak van den brand is onbekend Men meldt uit Eindhoven In een gistermiddag gehouden vergadering van nitgeslotenen is door het bestuur der B K Tabaksbewerkersboud medegedeeld dat in eene hernieuwde aan te vragen bneenkomst met bestunrderen der fabnkantenvereeniging zal worden voorgesteld eene commissie van arbitrage te benoemen Daarin zullen zitting nemen 3 fabrikanten on drie werklieden die een zevende lid bevoegd persoon zullen aanwyzen Deze commissie zal dan een bemiddelingsvoorstel trachten te vinden allereerst in da kwestie Xalfs Do Jong Vervolgens zal zy een nienwe ioonsregeling vaststellen binnen zes weken nadat de arbeid zal zgn hervat Dezeloonstandaard zal dan 24 maand daarna dus 4 maanden nadat het werk horvat is in werking treden Te Lisse hebben hoogstwaarscbynlgk bet aalde lafaards in jicn nacht van 4 op 5 Mei I I een fraaie boomenry van 900 meters lengte die de firma M Veldhuizen van Zanten Zonen alhier op de nieuw aangelegde Zwarte Laan had geplant totaal uitgerooid en aan den kant gesmeten en nadat de boomen direct door genoemde firma wederom waren geplant in den nacht daaropvolgende voor een gedeelte half door midden gehakt De politie heeft een onderzoek ingesteld doch zonder succe o De heeren Veldhuizen van Zanten Zonen hadden intusschen do beschadigde boo aien met hars besmeerd en gespalkt in de hoop ze nog in leven te kunnen houden en eiken nacht een wacht geplaatst die echter van Zaterdag op Zondag voor het laatst heeftgewaakt Baldadigen liebben terstond van het niet meer aanwezig zgn van de wacht gebruik gemaakt en alle boomen 190 in getal met byislagen geheel door midden gehukt Het eenige wat de vernielers hebben achtergelaten was een leeg jeneverglafc O H C De moordenares van den Parpschen rentenier Muller is zooals nadei blgkl nog niet naar een krankzinnigengesticht overgebracht Het meisje heeft te Lenzberg in de gevangenis reeds lang teekenen van overspanning gegeven zg was er zeer lastig en onrustig maar men meent dat zy zich zoo houdt om te Bern in een krankzinnigengesticht te komen waaruit zj gemakkeiyker zou kunnen ontvluchten met hulp van buiten Voorloopig is zy van Lenzberg overgebracht naar de gevangenis te St Johannsen die mogulgkheid op ontvluchten vrgwel buitensluit Te Weenen is gisteren het achtste internationaal landhnishondkundig congres geopend Er waren vele deelnemers De B Oostenrgkscbe minister van landbouw graaf Von Auersperg heette de deelnemers welkom Als eerevoorzitter werd o ra gekozen dr Banduin van s Gravenhage Bg een wielerwedstryd te Bayonne zyn Maandag de tribunes ingestort Vele toeschouwers werden verwond drie ernstig De menigte was woedend op de ondernemers en richtte een groote vernieling aan op do baan Stadsnieuws GOUDA 28 Mei 1907 Aan de raadsleden zyn de volgende ingekomen stokken toegezonden Gouda 21 Mei 1907 Toen wy in de allerlaatste dagen der maand April door de klacht van een onder kennis kregen van de zeer te laken wgze waarop de toenmalige leeraar der Muziekschool W F Kerper zgn plicht verwaarloosde is door ons wgl het te laat was om andere maatregelen te nemen de vraag overwogen of niet een deel van het salaris van genoemden leeraar behoorde te worden ingeheuden wy hebben evenwel gemeend daartoe niet te moeten overgaan omdat het recht daartoe allerminst vast stond wy vertrouwen dat door van onzentwege gegeven instructiSn ten doel hebbende rechtstreeks toezicht uit te oefenen op de plichtsvervulling der onderwyzers aan de Muziekschool ten minste voor zoover betreft hunne tegenwoordigheid gedurende de voor hen bepaalde lesuren herhaling van hel gebeurde uitgesloten is toch achten wy het gewenscht dtt ons de bevoegdheid worde gegeven bg willekeurig verzuim de belooning voor de niet gegeven lossen in te houden Ook do Commissie van Toe cicht geeft ons iets dergelijks in ovorweging Wy hebben mitsdien de eer den Raad voor te stollen aan artikel 10 van het Reglement voor de Studs Moziekschool Gemeenteblad No 2 oen vierde lid toe te voogen luidende als volgt nargomeester en Wethouders zgn bevoegd bg willekeurig verzuim van lesuren oen deel der bezoldiging in te houden en wel tot een bedrag van ten hoogste f 2 50 por verznimd lesuur Gouda 21 Mei 1907 De Gezondheidscommissie betwist bg schrgven van 16 dezer No 33 B do juistheid van eene op gezag van den Inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht itoor ons in het krachtens artikel 52 der Woningwet uitgebracht verslag over 190G gedane inedodeeling en verzoekt ons aan Uwe Vergadering inzage van dit haar schrgven te goren Wg hebben daartegen allerminst bezwaar maar moenen dan ook de geheele correspondentie ter zake tusschen ons College de Gezondheidscommissie en den Inspecteur van het Bouwen Woningtoezicht te moeten overleggen ten einde de juistheid onzer mededeeling te staven Deze geheele correspondentie hebben wy do eer U hierby ter kennisneming too te zenden Aan don Raad der Gemeente Gouda i het volgende adres gezonden Geeft mot verschuldigde eerbied te kennen De Vereeniging De Drnnkwet lo Gouda goedgekeurd üg Koninklgk Besluit van 26 Julijl8e2rN 35 dat her scliaUing om bet vergonningsrecht lot den verkoojVvau sterken drank in t klein in de nieuwe w is gebracht als iets waarop de vergnnninghoJder recht heeft dat dit recht chter in deze gemeente voor den Vergunninghouder van weinig beteekenis is dat Art 2 der Verordening op de heffing van vergunningsrecht voor don verkoop van sterken drank in t klein bepaald dat do huarwaarde van panden mot vergunning door Bargemeester en Wethouders jaarlgks wordt vastgesteld nde dat gelet op art 5 der g dening één lid uit het Collefeo van HiVge meester en Wethouders wordt aangewezen als Voorzitter in de Commissie van Herachalting genoemd ReGlaine Commiasiü yaiG natnurlijk zgn eersie meenmg handhyfft dat waar in ceze gemeente deAanblagen dcL vergunningen geregeld verhoogd worden en dit zeker niet de bedoeling der Drankwet is welke alleen beoogt het lieteuguleu der openbare dronkenschap wat door het hoogopvoeren van vergunningsrocftt niet is te bereiken dat bovengenoemde vereeniging eene andere regeling zou willen en daiti om neemt zg de vrgheid UEd Achtbare de v ordening der stad Amsterdam uls voorbeeld te stellen Daar toch kan de belanghebbende vergunninghouder een deskundige aanwgzen die voor hem optreedt Burgemeester en Wethonders wgzen als herschatter aan iemand die niet aan de schatting beeft deelgenomen en een derde deskundige wordt op verzoek van Burgemeester en Wethouders aangewezen door den ontvanger der directe belastingen Deze deskundigen maken een proces verbaal op en zenden dit aan Burgemeester on Wethouders Aan don Raad wordt prae advies uitgebracht door een vaste Raad Commissie bestaande uit drie leden en vier plaatsvervangers Deze Commissie hooft de bevoegdheid do deskundigen te hooren en van lle bescheiden kennis te nemen die betrekking hebben op het bezwaarsohrilt Zulk een RaadsCommissie kon nuttig werk doen en in elk geval controleerend ontreden Redenen waarom genoemde Vereeniging ÜEd Achtbare beleefd verzoekt ook in deze gemeente de klachten tegen de aanslag in het vergunningsrecht op dergelgke wgze wolden behandeld en hierover in Uwen Raad van gedachten te wisselen t Wolkdoende enz A J IJSSELSTIJN Voorzitter J J SCHEER Secretaris De le luit der inf J J H Meger is bg r Eoserve van gedetacheerd uit wostIndië Suriname teruggekeerd hem is verlof verleend in afwachting van wederindeeling bg het logor h t 1 Melden wg in ons vorig nnmmer dat de heer Boon bedankt had als bestuurslid van hei Brokkenhnis thans kunnen wg mede ioelen dat de lieer Quant do benoeming heelt aaogfnomen Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Waddingsveen ds T J Wielinga to Zuidbroek Gisteren slaagde te Utrecht voor de akte lager onderwgs moj C F van Gonderen te Stolwjk Alpes a d Rijn Bg de Dinsdag gehouden stemming voor twee loden van djn gemeenteraad werden gekozen do hoeren G M Hernyreei a r met 399 en J Vlasman r k met 364 Btcmmen De heer A de Jong lib verkreeg 199 stemmen do heer jhr Uoreel Maurignault lib 162 stemmen 384 Btaats ioterij No Trekking van Donderdag 23 Mei 18469 f 6000 9311 en 11901 ieder f 1000 4767 en 18615 ieder f 400 8664 12659 1 3077 en 14719 ieder f 200 ieder 7667 14758 166 18721 en 18835 f 100 Prgien van f 70 98 3822 182 75 402 4034 687 4126 800 80 89 4214 1100 4301 59 73 1242 4653 1375 4785 1854 5091 89 5266 1955 6326 2353 5508 65 5711 80 71 2740 5800 2883 5921 2939 80 3069 6047 3209 64 91 6119 3395 26 3723 0341 0501 10094 12688 15292 18242 6664 10320 12748 15401 18533 6741 44 53 15510 18900 50 10411 12888 15718 37164 93 89 15870 19034 7483 10521 12924 16074 19176 7540 49 13208 16131 19238 7620 81 13536 16266 5 7744 10999 13611 16508 957915 112G7 25 63 193278130 11333 79 16793 19469 78 44 13832 16855 19580 8381 52 45 16954 198428554 11450 56 96 19919 61 11576 95 17193 82 8674 11613 13935 17239 20103 8704 56 14051 40 319307 11750 67 17439 20203 13 54 11207 17500 86 99 12269 14535 17972 20301 9422 12307 14788 18070 66 9608 45 14950 18145 20543 9801 67 15128 18221 20868 6341 10086 12426 15288 MARKTBERICHTE N Gouda 23 Mei 1907 GKANKN Tengevolge de teebtdagen w 11 er ZQO goed als geen aanvoer üe vraagprijzen waren VëemakKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen zeer goed Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 22 a 25 ct per halt G Biggen voor Kngeland vveuiig aanvoer hande traa f 19 i 21 ct per half K G Magere Bi gen goede aanvoer hamtel vlug I 15 k I 60 per week Vette Schapen red aanvoer handel vrijwel i 23 a i 30 Lammeren goed aanvoer handel vrijwel 13 i 16 Nuchtere Kalvf ren goede aanvoer handel vlug ƒ 10 i ƒ 13 Pokkalveren 12 i 18 Kaas aangevoerd 127 partijen handel gewoon ie kwal 27 i 28 50 2de kwal 24 i 26 Noordhollansche Boter 1811 stukken van KG Handel ijlug Goeboter 1 15 i l 35 Weiboter i i i io BEÏÏRS 7AH HOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 APRIL aiaattleenmqen PoKTüBAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 1