Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1907

Zaterdag 25 Mei 1907 i o 10340 46s e Jaargang mum IMieuws en Advertentieblad foor Gouda en pmstreken Telefoon Ko $ 9 IDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend i naar plaatsruimte r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelelMo IVo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Z E en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Ipost 1 70 Afzonderlijke Nnmincrs VIJF CENTEN NTi woordi ing van do vereeniging van Hamburger reeders en een dooV de zeelieden te J iezen commissie vorklaardp mon zich bereid De voorzitter vaij de Hi mburgsche afdoening zeido in de vergadering dat de leiders Mich bi het einde der stalffig in Mei IWS erbonden had deii pjl eenjgobchikt tijdpunt e ëJschen der zeelieden j door te zotton aaiom haddtn zg gisteren Sn een strooibiljet B staking C ttoföciioll gepMflameeril en de eelui nitgeiï o lig l Sfh ifl l T orzitter n ees er op fat fenhoid onaer werk datjzg Miers ladf Ig d vorljit jroon De kameifaden van dezen toijn ker haddw het jwerk neergelegd omdat patroon hem nlèt weer in dienst f ilde en De ministcK had den vorigeiildag sgd dat dé bi uste mjj fwerker Werk Jond had in frankrijk Mit echtgenoot en vader otsiizeide gisteren dat er ïfjaar wti r Se mijnwj jJikïjk zon lïrken zoi Ri knb k op ddj publieke tfil leialist Hoiilailjl dikt I nog evéti itanAn ril y Rijwielen AaDgehouden door de Douanen se stnks iBte klas Engelsche H ËRENEIJWIELEN met nikkelen wielen 2 remmen freewheel spatborden Dnnlop of Continentalbtnden voor f CS en 13 dito voor Dam a zeer üjn gemonteerd hoogst elegant model voor 1 75 gewone prjjzen t 125 en 1 140 met volle garantie Vraag een rijwiel Iranco op zicht vrjj blijvend Brieven letters G C Lnthersche Burgwal 22 Den Haag HUIS TE HUUR Heerentiuts Oosthaven B 88 Zes Kamers grooto Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 f¥ild en Gevogelle Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Daiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend X OVTXELING Poeier Oosterstraat 18 EOTTEHDAM Telephoon Interc No 2031 Verkrijgbaar in fiesschen SO ets 7S et en f 1 115 bij H H Apothekers en Drogistou Zet op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LütJER Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 198 Onnayolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu olieverf geaeMMerde Portretten PetntureBogaert Zij geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel a BOGAEBia J Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn WERELD SÜCCES Do Wereltlberoemde Superior DruivenLorsthoiiing Extract mÊMMMTME wordt aanbevolen togen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Boratpijn Keel ijn Heeschheid enz MBLIANTHE is verkrijgbaar bü alle voorname Apothekers en Drogisten in grooto en kleine steden dorpen en gehuchten in Ntderlmd Frankrijk Duitichland Engtland Amerika Ned lndii Oranje Rivier Kolonie Tranevaal em UBLIANTBE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTUB in flacons f 0 40 I 0 70 en f 1 MELIANTBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Uoningbloem Den Haag Verkrijgbaar bö Firma WOLBJF Co Westhaven 198 Oouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieumrkerka dlJsel A N ïan ZESSEN Sehoonhomn B v WIJK Oudewaier A SCHEER Haaitrechl P W v EDE Oudewater K van dbe HEIJDEN te Reeumjk P v d SPEK MgercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER B EUOE iWaddingeveen P A ub GROOT A d JONOH Oudeuiaifr J P KASTELEIN Polibroehrdam D BIKKER te Benicliop WAAKSCHUWIiVe Laat D niet misleiden door fteiy Siroop Het klooster SanctaPaulo AbdlJ bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde N 8anguinose Vlniim üanguiiiosiiin In vacuo Het best bekende afdoende middel teg en bloedarmoede tleekzuclit en zenuwzwakte Hebt gij een bleeke kleur P Zijt giJ gedurig vermoeid P Ontbreekt u de eetlust Hebt gb dikwijls hoofdpijn P Slaapt gö slecht Hebt giJ pijn in den rng pp in de lenden pjjn op do maag Suizen in het hoofd suizingen in d ooren P Dan ipoet g j aw eigen belang verstaan en dadelijk eene geregelde kunr beginnen met de Sangninose Want de Sanguinose verrokt nw bloed en versterkt het zo wekt den eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bij de Sangninose toen niets hen geholpen had Maar zorg dat gj de echte hebt Z j is alleen echt als zg komt uit defabriek van I Den Haag VAN DAM Co I Prija per flacon I 1 50 6 fl f 8 12 8 f 15 I Te Gouda bij WOLFF Co Wesihaven 19S I Verwonderlök snel maakt onze VijgenUonig ich vrienden Het is onovertroffen voor alle hoestenden GËBRTrIJRÈN ¥ DE UINGÉ ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 3599 He Magasljn West Sieuivland 9 nabij Station Beurs Telef 4657 INRUILEN STEHHEN VERHUREN REPAREEREN dagelijks In oatt Salons te hofiren DE PHONOLA FEOÜOLAFIANO MM FiïONOLIST GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao Doalmatifje aoor Üe cicii vt te u h indingou op uia fimttal gobied T rbl terde fcbrieatle ctt nitsluitend gtibruik va j Éijn oa fi nstö groiuistoiïon garandeerei Jei rbraifcer van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveienswaarilig tabTik iat u fuwltcuiig beantwoordenao sad en inhoud der fesp Etiketten De ma bciiuilde 87 Brerets als lïofleTeraMcler 44 EtM O OIploma s gonden enz Medafllrs een liewys tm uitmuatcnd tija fiibrU a it Keeds 1874 schreef de Accademie national de ïaiis Nous vous iéonmoaa une in da ile d r première el ii ie on eomdd rstion ae votr excellente fabrloatlon de Ohooolat bonbons vaj és eto to ïtaifWBrtk a fabrüioat is vtTkriJgbaar bij H H Gmflsem s Banketbaklmrp en enz leneraalvertegenwoovdiger loor iederknd Jtdins r ttei lodt Amsterdam Kalveislraat 10 3 ADVERTENTIilN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau vaa A BKIi KMiN ZOON i OOEDKOOP8TE È DE MEEST PHACT18CHE DE MEEST VOLLEDIQE f I ilOPEBLA § ï ziJn beslist die der Firma THE LADIES JOUJiNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBB met een gratis geknipt patroon TBB BAZAAR OF CBILD REya EASBioys Kiiidermodes met vele gratis geknipte patronen r RAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met koatel BoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden ingegeven worden m Thee Melk Likeur Kal Koffie Absint Bier Water of in Itet voedsel zonder dat liet noodig is dat de dronkaard er iets van afweet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POMDER werkt zoö opgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zoster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoef te weten waaraan hij zgne redding te danken heeft Bet COZA POEDÜB heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer red en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappu horschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelnkkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeèvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE rJe ïïa d Wacht ü voor naraaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Eobte Oude Jenever B Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Let op emehet e kurtirand Zenuw en Maag lijders wordt uit overlniging als een werkeljke hulp in deu nood het boek I3aad g eTrex aanbevolen Nb ontvangst van adres per briefkaartworJt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL 8 Boekhan Zaltbomme QoBda Dr k T n A BEINKMAN i Z BÜBGEMEESTEE en waTHOüDÏ BS van GOUDA brengen ter ksAiia vanide ingezetenen M dat het Primitief Kohier d r ipljjatselijko directe belasting naar het intópmen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1907 door Gedeputeerde Staten van Zuid JHolland goedgekeurd in afschrift gedurönd vi f maanden voor een ieder ter lezing is n dergelegd op de Secretarie der Gemeente i en dat voormeld Kohier ter invordering i teege onden aan den Geraeente Ontv ger GOUDA 21 Mei 190 i Burgemeester en W tlondeVs voornoemd E ijMAETBNS j J iSecretari 1 4 a BROU y$E I U l ulteol nüsclt Overzicht Reuter seinfe nit Johannesburg dd 23 Mei Te 7 40 in Sen avond zijn ten gevolge van het bdlljek i ïn dreigende troepen stakers de arbeiders van eenige afgelegen munen die tot dnsvecro geweigerd liadden aan de staking deel te nemen gedwongen het werk neer te leggen Verschillende ernstige verstoringen dor orde hebben zich heden voorgedaan Omheiningen van mijnen z jn tegen den grond gehaald Politieagenten die een mijn bewaakten ziJn met steenen geworpen en met stokken geslagen Bo een andere mi n veroorzaakte de mishandeling van arbeidswillige werklieden een gevecht waarin revolverschoten gewisseld werden een der mijnwerkers werd daarbj gewond Zeshonderd man Engelsche cavalerie en infanterietroepen zijn hedenavond aangekomen Zooals reeds kort per telegraaf gemeld is besloot de Zeemansbond in de vergadering van gisterenavond het werk onmiddellijk te staken Dit geschiedde in een motie die door de aanwezige ongeveer 1200 leden met algemeene tegen vijf stemmen werd aingenomen Daarin werden de door het bestuur met betrekking tot do loon en tariefbeweging genomen maatregelen goedgekeurd Als reden voor de staking werd verder aangegeven dat den zeelui geen andere weg openstond om hun eischen die den 20en Mei opnieuw gesteld zijn door de reeders te doen erkennen Tot onderhandelingen tnsschen een vertegen FEVILLETOK VERVLOGEN GELUK Bedroefd begaf ik miJ weder op straat en kon nog juist een blik werpen in den wagen waarin prinses Liselotte zat en in het hoeragejubel van het volk vermengden zich de maziek en het knallen der schoten Hedwig stond bij do ijzeren balustrade die zg met beide handen had vastgeklemd en staarde met bewonderende blikken den stoet na die nn het slingerende pad naar den top van den slotberg opging Als bedwelmend fonkelden haar oogeii in het bleeke gelaat als werd zij verteerd door de begeerte zich te storten in de verlokkende vreemde heerlijkheid en praal Wonderschoon zag zg er nit onder den krans van blauwe viooltjes waarmede zg zich dien ochtend zeer vroeg nrenlang had getooid en menige blik drong tot haar door van de vreemde ridders die den stoet sloten Toen moeder dit bemerkte riep zij dat wij naar binnen moesten komen in den tuin want dat het eerbaren meisjes niet paste iloh 100 te Itteo bektjken daar r na toch nstoren l inl ifiiller Én Duitsfhol Zoemaijfeboni pt thans eeiMrooU flijgcwc de zeelui he ifo cht Wegon s W tijdens fle st kiug t cr fbooti ooten doen jDaakl ij konlt ring over mn strjd inilj erder zit 10 de strijci i slf het OosIgebied dwars fcaar de resdiöi voigcns li nverklaring gedwongen wareMietwo bewilligen als behoorende tot ftite Hambltggevestigde Centrale VereiniJiliiVan Daitltto reeders i l f De kost ep logiestoestanden waren niets verbeterd en verschillende reederijen hadden beproefd de in t vorige jaar overeengekomen tarieven naar beneden te drukken Den Isten April van i it jaar had men zich tot de vereeniging der Haèibnrger reeders gewend raet het verzoek met een commissie te onderhiTndelen over het wegnemen van verschillende misstanden Den iden April antwoordde do vereeniging dat by een rondvraag niet gebleken was dat zobdnnige misstanden bestonden Op 20 Mei werden de eischen van t vorige jaar herhaald en buitendien slechts een verhooging van 40 op 50 pf voor overuren verlangd daarop is geen antwoord ontvangen Daarna wefd het besluit tot staking genomen De Kamer is gisteren met kgven niet veel verder gekomen en Vrg dag zal het onderwerp weer aan de orde zijn De socialisten wilden dat de minister Hubert de beschuldiging zal intrekken die hij geuit had tegen de 40 leiders van de mvjnwerkersstaking die volgens dün minister tegen het belang der nrbeid ers de staking volhielden omdat zïj voor hnn leidei sschap goed bezoldigd worden Men kan niet dan billijken dat de socialisten afdoende bewjzen eischen voor deze zware beschuldiging Maar zij deden het zoo heftig dat zij het weldra met den voorzitter te kwaad kregen Wat de bewijzen betreft had minister Hubert o a den naam genoemd van zekeren arbeider die weggezonden was door den niets meer te zien was Hedwig schrikte op als ontwaakte ziJ uit een diepen droom maar volgde mij zonder tegenspraak naar onzen tuin Daar was het stil de struiken prgkten in hun eersten lentedos en slechts zeer ondnidelgk drong met tasschenpoozen een jubeltoon tot ons door Hedwig vloog vóór mij het pad af dat naar het prieel voerde haar donker kleedje woei om haar slanke gestalte Ik volgde haar langzaam en bleef hier en daar voor een perk staan ook voor het bloembed dat Koenraad eens had toebehoord Van dat hg vertrokken was verpleegde ik het met de grootste zorgvuldigheid en had dit voorjaar zijn naam er op gezaaid ik verheugde mg nu dat de groene sprietjes begonnen op te komen en duidelgk den naam Koenraad te lezen gaven Ik wiedde nog even zeer ving een paar onkruid plantjes uit en toen ik het prieeltje betrad voegde ik raü biJ Hedwig Tot myn verwondering zag ik dat zg haar hoofdje in de handen verborgen hield de krans met viooltjes lag op den grond en zjj weende luid en bitter Wat scheelt er aan Hedwig P vroeg ik verschrikt Zy hief het gezichtje tot mij op de tranen paltedon tnaschen haar donkere wimperi tde inister lot was iet verléielden ui elijk ging door Ei dfjffl die Ihrljoider eon slfJohi enflon üeclito vhd f Jjtat mel ipMten ter hoo itl iatr te H rr mblpn vond den steek f fB 1 riep even Levi dl t dbet er ook eigenlijk Jietjl itoei lgi e Sineets u hebt u ingebeeld heAf ihïster dat 40 leiders elk pw dag4franï 50 opstreken 40 ellendelingen dus die hun kameradan verkocht hebben Dat is ongehoord I De arbeiders van Luik zijn geen schapen Smeets zeide o a de minister is een schobbejak en do voorzitter zal mij niet tot de orde durven roepen Toen de voorzitter van Smeets eischte dat die zjjn scheldwoorden zou intrekken verklaarde Smeets dat hg het doen zon als de minister Hubert zgn beschuldiging tegen de 40 leiders bewgzen kon Uet werd ten slotte zoo n herrie dat de socialist Furn6mont met gebalde vuist voor den minister kwam te staan Het besluit van de lersche Nationale Conventie te Dublin tot verwerping van Birrel s lersche wetsvoorstellen wordt door de liberale zoowel als door de unionistische pers in Engeland opgevat als een nederlaag voor de regeering En algemeen verwacht men dat de voorstellen van Birrel zullen worden ingetrokken Nu de Ieren getoond hebben alles of niets te wenschen is de invoering van een wet die de Ieren niet zou bevredigen en in Engeland op groeten tegenstand zou stuiten dwaasheid De radicale bladen keuren natuurlgk de houding der Ieren sterk af De Trinnne zegt De Ieren maken het voor de Engelsche liberalen niet gemakkeIgk in naaste toekomst de lersche zaak wat verder te brengen En de Dajiy Express zou het heel natuurlgk vinden g jg Ik heb heimwee Snikkend en stamelend had zg deze drie woorden uitgebracht Heimwee Naar wat Hedwig f Toen stond zg op en spreidde de armen uit als wilde zg wegvliegen omhoog in den klaren blauwen hemel weg nit het enge stille tuintje naar de onbekende verte Daarop klonk het als een zucht van haar lippen Ik weet het niet Haar blikken volgden een valk die pijlsnel en majestueus in de lucht omhoog steeg zoodat hg na weinige minuten nauwelijks ter grootte van een stip langs het uitspansel zweefde Ik liet haar van toen af aan haar zelf over en zeide het mgn moeder nooit dat zg eiken dag soms uren lang in het prieeltje of in het woud zat te droomen en smachtend heimwee koesterde Waarheen P HOOFDSTUK XVII Toen Hedwig op zekeren dag heimelgk naar het hertogelijk lustpark wilde sluipen werd dit door vader opgemerkt Onmiddellijk liet hij haar tot zich roepen en drukte haar verwjtend op het hart dat het niet aste daar zoo zonder toezicht rond te dwa de regeerin thans zeide Wg hebben gepoogd een lersche wetgeving in te voeren maar het lersche volk heeft het ons belet Wy knnnen er dus nu niets meer aan doen Do Daily News acht h tgeen de lersche nationalisten gedaan hebben een slecht werk voor de liberare denkbeelden dat de liberalen moet neerdrukken en ontmoedigen zonder de invoering vui Home Bole voor Ierland te bevorderen f De abnservatieve Morning Post zegt dat nooit een Engelsche regeering zooi el nederlagen leed als dize ij znlk een k ort tgdpbestek De vraag is ki niet wat de regeering zal doen ntaar vM het land zal doen met de regeering die a natie op deze wijze eéu gek flgunr liet slaa En de Daily Telegraph vraaêt 0f Sir Henry CampbsU Bannermsjp het voorne mens heeft zijn imperialistische collega s inhot kabinet tot aftreden te nopen en de vraag of in Ierland Home Hnle zal worden ingevoerd aan de uitspraak der kiezels teonderwerpen P I De vrees voor da sociaal democraten heeft in Oostenrijk toch een gevolg gehad dat voor enkele weken vrijwel onmogelgk word geacht de burgerlijke partgen gaan een compromis aan met do christen democraten die feitelijk anti semieten zijn ter bestrijding van de socialisten biJ de herstemmingen Beeds is besloten dat do christendemocraten in Trautenaa znllen stemmen voor den Pangerinaanschen afgevaardigde Wolff die daar in herstemming komt met den sociaal democraat Eppinger Andere districten znllen dit voorbeeld volgen wanneer de burgerlijke partg cn besluiten in districten waar christendemocraten in herstemming komen met socialisten voor de christenen te stemmen Met eenige verbittering wordt door de Weener bladen gewezen op het feit dat regoeringsambtenaren die zich tegenover christendemocraten candidaat hadden gesteld gestraft zgn voor die vermetelheid door overplaatsing naar afgelegen standplaatsen In Galiciö waar de verkiezingen op een anderen dag plaats hadden dan in Oostenrijk is bij de eerste stemming bijna geen enkele candidaat gekozen In ongeveer alle districten moeten herstemmingen plaats hebben Vandaag worden in 169 districten van Oostenrgk en de kroonlnnden herstemmingen gehouden waarvan de uitslag begrgpelgkerwijze in Weenen met groote bealangstelling wordt tegemoet gezien len de plaats van eeu jong meisje was thuis hg haar onders of bij diegenen welke deze taak vervulden Zg echter verliet ook toen niet het plaatsje aan het venster vanwaar zg een blik kon werpen op het verboden en daarom nog sterker begeerde terrein en rekte zich den blanken hals om te zien wat daarginds voorviel Nu was daar inderdaad veel te zien en veel te bewonderen want tegenwoordig was de bertogelgke hofhouding veel weelderiger en prachtlievender ingericht dan voorheen Vele vreemde edellieden en edelvrouwen kwamen en gingen die op hun beurt weder een groot gevolg van dienstpersoneel met zich voerden Deze laatslen welke zeer weinig te doen hadden slenterden meestal op het plein voor ons huis Des avonds heerschte voor het logement onder de lindeboomen zelfs nog meer vrooiykheid dan boven in de pronkzalen van het slot Meisjes dans en bier Tot in het holst van den nacht was t een leven van belang dat onwillekeurig herinnerde aan den Eersten Meinacht op den Blocksherg de heksenkermis waarvan Wiesjemoei zulke ijselgke verhalen kon opdiBschen Wordt vtnolgd