Goudsche Courant, maandag 27 mei 1907

o 10341 Maandag 27 Mei 1007 40ste Jaargang JMieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teletoi n o 82 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 25 franco per lost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF GENTEN Telefoon No SI ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 3 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd per flesch f 108 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 117 Reclamedag Oluyssen Extra Cadeau Steiids in al onze winkels voor bons voorradig lOOO 1500 verschillende artikelen Bons worien echter desverklezend Ingewisseld voor geld en wel 10 cent mits blJ 50 Ineens Te GOUDA Wijdstraatl57 Zenuw en ilaaffltjders wordt ait overtaiging aU een werkelgke hal ia den nood het boek He CandIdaten voor de Prowlnelale iStaten van alle Vrijzinnige Klesvereenlgingen en Comités lu liet geheele DIstirlet Gouda zijn M BOOC Afc KDT B n te Krimpeii aan de Lek Hir ü N BROUWER te Gouda ü 8CHOUTIi i H00GË1 DIJK te Woerden die voor de stemming op 11 Juni a s ten zeerste worden aanbevolen aanberolen Na ontvangst van adreaper briefkaartworLt t boekje iranco per post toegeaonden doo SoBda Drak van A BRINKMAN Z FEBWERDAJIEHAN Grootste détajl wynharidelaren in NEDERLAND DEPOT te GOÜDA bij F J i BooRi VARi man AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET O SO per flesch por anker Tan 45 fl 34 per flesch 0 60 0 72 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Oude Roodo Port Extra Oude Koodc Port Oude Witte Port Extra oado Witio Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth Dom Bellaudi St Ebtèphe Medoc La Eose Ludon Petit Bonrgogno Graves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner RttdeBheimer Prljzeh netto a Contant Voor FEESTELIJKE GELEtJENHEDEN worden alle Wijnen ffeleverd niet recht van terugg ave van de ongeopende flesschen Afd GOUDA der Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden in X H HET BESTUUR bericht de catecMtatieén weder aanvangen Maandag 97 Mel a s in het gebouw Oouwe C 202 Het onderwijs zal worden gegeven door den WelEerw Heer Ds UDEN MOESMAN em pred te s Gravenhage Gelegenheid tot aangifte van Jiieuwe Leerlingen lederen MAANDAGAVOND aan het gebouw o bö een der bestuursleden HUIS TE HÜMR Heerenhuis Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Onnavolgbaar xp thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oUeverf geêcMMerile fortrellen relntureUogaertt Zjj geven kracht en diepte die nasiakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B BOGAEUIa Je Co Agent Toor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn acmatogeeiiiiPoedervorm is het oenijjste helponil middel teg en llloetlar moede HleekaucM Zeimwiiiuiaklef UoofdiHlteu mtapeléotheia OumacMen Vermagering en Vermindering der Ucltaamikrachten aemato een in Poedervorm heeft een aangenlame smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAT06KEN IN POEDERVORM is het ptaeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos metl g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenlge labrikanten H N v 8CHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firm WOLFK Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Qouda A B0ÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerk adljmel k N VAN ZESSEN SehooJmm B v WIJK P W v EDE Oudewater A S 3HEER Haattrecht K VAN DKQ HEIJDEN Kfeuwijk P v o SPEK Moercapelle D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddmgsveen P A dsGBOOt A DE JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pobbroekerdam D UIKKER Benmhop WAARSCHUWING Laat ü niet njisleiden door Abdij Siroop Het klonsterSanc a Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van geenerlei waarde Patent H Stollen Ktti ickarl IroiifliLtritt Wkrnung Wer grome Er oio i£i erê PatmitH SfolUtn errungan hit Anlau lu rif loHledenw ihèrthlosen Nachahntunffm gti bM Mvi kaufg dahar unisrs hteta actmrfen H SioUen mir ron im J reet odtr In aolchtn ilieiihandluniea l danto una$r Plakat nia nobanitahmd autiahingt W SS PrM li t n and Ze ugnitiae iruVt and frum j GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hootilmagasijn Gedempte Binnenrotte 134 Telef S390 Se Magazijn West Nleiiwland 9 nabij Station Beam Telef 4037 INRUILEN STEHHEN VERHUREN REFAREËREN iliiifelijks In aaee laloiH te houren FH0NOLI3T FHONOLAFIAi JiandteéJeeninff met roods ietters Maatschappij tot ExpUdtalie van de FietorUt Bron Kantoor voor Sederland Boompjea éO RottertUtm DE PHONOLA Je Tw eede K amsr Dp he r Heemskerk zou volgens een der 1 bladen in een rede in zijn district Sliedrecht dezer dagen verklaard hebben dat liet feen zeer gewenschte toestand yoqt het land was dat de meerderheid in Ue Eerste Kamer van een andere kleujl is dfin in de Tweede Wij hebben wel nergens in de bladen een lügenstrafting van idit bericht gelezen maar het moet onjuist zijn 6 leidir der anti revolutionnairen kan gezegd hebben dat juist een clericale meerderheid in de Eerste Kam er hem voor het heil des lands z iftr gcwenscht toeschijnt hij kan juist deze clericale meerderlieid lof hebben toegezwaaid omdat zij het niet laat bij kwaadaardige voorlüopige verslagen over de haar toegezonden ontwerpen maar ook door het afstemmen van een begrootifig en het dreigen met andere daden zich doet gelden maar in het algemeen kan liij niet verklaard hebben dat het een uitstekende politieke toestand zou zijn in dien de beide Kamers juist tegenovergestelde meerderheden hebben Immers daarmede zou hij dr Kuyper s roemruchte ontbinding van de Eerste Kamer veroordeeld hebben en hoezeer de paladijnen hun vroegeren opperleider ook ter zijde schijnen te hebben gelaten bij de behandeling van I dfi jongste crisis een verloochening van de daden van dr Kuyper gedurende het roemruchte coalitie Kahinet en dat nog wel in des oudMinisters vroeger eigen district SUedrecht dat is niet aan te nemen Blijft dus over de bovengestelde hypothese dat de heer Heemskerk de tegenwoordige meerderheid in de Eerste Kamer zoo behagelijk heeft gevonden Die voorkeur is begrijpelijk en evenzeer is het hegrijpelijk dat de leiders der clericalen ten onzent de daden van de Eerste Kamermeerderheid onder een ander oogpunt bezien dan lieden die met hen in richting verschillen toch is er ook indien de heer Heemskerk zich alleen tot FtVtLLETOX VERVL OGEN G ELUK 29 Ook het troepje dor reizende tooneelspelers logeerde daar Het was een vreemdsoortig stelletje een samenraapsel van allerlei nationaliteiten zelfs Italianen zwartoogig en met gebronsd gelaat Die liepen voor ons huis heen en weder en vaif tjjd tot tjjd vloog een overmoedige fonkelende blik naar ons venster wanneer Hedwig daarachter zichtbaar was Dan glimlachte zg vrooljjk en boog zich naar voren zoodat my het schaamrood op de wangen steeg en ik niet meer aan het raam dnrfde verschijnen Trouwens werd dft ook spoedig door moeder verboden zoodat Hedwig niet meer naar buiten dnrfde zien en evenmin daar kon zitten met haar spinnewiel of haar naaiwerk Wiesjemoei hield streng toezicht of het verbod mijner moeder wel slipt werd opgevolgd Eenige dagen later noodigde Z ne Hoogheid vader en ons len uit ter bijwoning Tan de rooritelliog fCi een FraDich bltjipel het steken van de loftrompet over de huidige clericale meerderheid in de Eerste Kamer heeft bepaald nog eeftige reden van verbazing Had toch niet de Standaard de Eerste Kamer aangeraden om niet Staal s begrooting te verwerpen en hebben de lieeren Heemskerk en Lohman in de Tweede Kamer niet verklaard dat er van een geconcerteerde actie niets aan was met andere woorden dat van overleg met de rechterzijde aan den anderen kant van het Binnenhof geen sprake was geweest maar dat de heeren geheel naar eigen inzicht hadden gehandeld Waar de heeren zelf aldus hebben toegegeven althans niet weersproken dat de rechterzijde van den Senaat in strijd met de raadgevingen van de rechtsche pers en in strijd met de stem van invloedrijke rechterleden in de Tweede Kamer gedurende een paar maanden den parlementairen arbeid tot stilstand hebben gebracht daar klinkt een loftuiting op do rechterzijde van het Hoogerhuis en een raad aan de kiezers om de samenstelling van de Eerste Kamer te houden zooals zij is toch een weinig zonderling Maar er is meer De Eerste Kamer onderscheidt zich na hare ontbinding door een bijzondere felheid van toon Hare verslagen vroeger modellen van deftige koele redeneering zijn tegenwoordig ware verzamelingen van bitsheden Men gevoelt bij de lezing dat hier een aantal mannen aan het woord zijn die noode de zittende Regeering kunnen verdragen Dat bij zoodanige stemming der geesten de beoordeeling van de wetsontwerpen die de Kamer bereiken niet bijzonder objectief is kan iedereen begrijpen en waartoe een dergelijke gemoedsstemming moet voeren is gemakkelijk in te zien De Eerste Kamer die hoog bpven de politieke partijen zou moeten stafcn wier leden door bezadigdheid uitblinkende zich niet zouden laten medesleepen qot den waan van den dag is nog haast een meer politiek college geworden dan de Tweede Kamer wat een te grooter ge getiteld De schijnheilige man Tartnffe van een zekeren monsieur Molière Vader ontbrandde in ziedenden toorn en alleen aan bet zachte toespreken van mijn moeder was het toe te schrpven en dat ging nog met zeer veel moeite gepaard dat hj het scbrijven waarin bjj voor de invitatie bedankte in gepaste vormen inkleedde Hy betuigde zjjn dank voor Zijner Hoogheids genade maar het was niet passend voor een dienaar des Heeren Indien Züne Hoogheid het hem vergunde gaf hij er de voorkenr aan met zgn familie thuis te bljjven Dagen lang was hij nog verachrikkelük boos en hij Het de gordijnen neer voor het venster waardoor hij op het gehate gebouw een blik kon werpen Ik bekommerde mg niet om al die redenen tot ergernis en telde slechts lederen dag en ieder uur totdat Koenraad zon terogkeeren Het hertogelijk schrijven dat eenige weken later volgde was wel geschikt om de herinrering aan de minaangename nitnoodiging die er aan was voorafgegaan zooal niet te doen verdwijnen dan toch te verzachten Het bevatte niet meer en niet minder dan de bewilliging dat Koenraad op vaar oplevert juist om de klasse van staatsburgers waaruit de leden der Eerste Kamer voor het meerendeel gekozen is Pat de kerkelijke partijen evenwel met groote kracht en hardnekkigheid zullen trachten de tegenwoordige samenstelling der Eerste Kamer te behouden spreekt wel van zelf na uitingen als die van Mr Heemskerk in welken zin deze ook zijn op te vatten Maar dit is juist zoo bijzonder merkwaardig in den tegenwoordigen tijd Slagen de kerkelijke partijen er in om de Provinciale Staten samengesteld te houden als tot dusver dan is er van verbetering van onze wetgeving in vooruitstrevenden zin geen sprake meer en is er aan een gelukken der komende Grondwetsherziening geen denken natuurlijk voorloopig Van een behoorlijke voorziening in allerlei behoeften die ook de democratische antirevolutionairen wier leider Mr Heemskerk is ter harte heeten te gaan is in den eersten tijd niets te hopen maar wel is te vreezen een politieke verwarring zoM er wedei ga Kimers men behoeft geen profeet te zijn om na de lezing van het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over het arbeidscontract te voorspellen dat niettegenstaande de Regeering verschillende daarin voorkomende onjuistheden heeft weerlegd de Senaat als hij zijn tegenwoordige samenstellmg behoudt ook den Minister van Justitie naar huis zal zenden wat den val der Regeering zal moeten na zich sleepen en een nieuw ministerie zal natuurlijk zich na de ervaringen van het huidige op hervormingsgebied dan wel onthouden van het ondernemen van pogingen tot hervormingen die toch gedoemd zoudon zijn om schipbreuk te lijden De conservatieven die in dit vooruitzicht mochten juichen zouden verstandig doen met eerst eens goed na te denken alvorens het ontstaan van dergelijken toestand in de hand te werken Was het niet Macauly als historiekenner tot oordeelen bevoegd als weinigen die het woord sprak Those who reject den eerstvolgenden Pinksterzondag zijn proefpredikatie mocht houden in de Hofkerk Prinses Liselotte had haar petekind een ambtsgewaad vereerd van kostbaar Brabantsch laken en een halskraag van ragfijn linnen Het hing nn behoedzaam tegen stof beschut in zijn kamertje en eiken dag ging ik naar boven en opende het venster nam het stof van de meubels en zette alles aan kant O hoe gelnkkig voelde ik miJ in de zoete verwachting I Dikwijls bleef ik uren lang droomen in het kleine vertrek en tuurde naar de zonnestraaltjes die langs de wanden gleden En io mjjn verbeelding zag ik reeds hoe zich weldra boven de schrijftafel het donkergelokte hoofd van een jengeling zou buigen in ernstige studie en ik meende zjjn klankvolle welluidende stem te hoeren Zoo is dan toch alles terecht gekomen mijn teergeliefd znsje Ik had moeite om mg te bedwingen Neen niet je znsteri klonk een heimelijke stem in mijn binnenste Ik sprong op Neen veel zoeter nog meer dan duizendmaal zoeteri En ik dankte ded dat hjj mijn broeder niet was en vouwde de handen tot een gebed Toor haar die hem het leven bad ge an improvecemt because it is on innovation shall be compelled to accept thp innovation when it has ceased to be an improvement Het tegenhouden van wetgevende maatregelen uit kortzichtigheid of vrees heeft nog nimmer gebaat de ontwikkeling gaat steeds haar gang soms schijnbaar langzaam soms schijnbaar sneller maar onwrikbaar breekt zij zich baan De heer Van Houten heeft eens als Minister van Binnenlandsche Zaken zich de luimigheid veroorloofd dat Ie Vrij zinnigdemocraten zich met recht vooruitstrevend mochten noemen oihdat zij wel vooruit streefden maar niet vooruit kwamen waarschijnlijk zal hem nog wel de gelegenheid worden gegeven om de juistheid dezer uitspraak te toetsen maar hoe men ook moge denken over vooruitgang of behoud in elk geval zal men wijs doen met te helpen om de Eerste Kamer om te zetten Stop zetten van de machine kan niemand wenschen en verwarring nog minder Buitefllamlscli Overzicht Hoqtor seint uit Johannesburg 2i Mei De stakers van de Bandmijnen zetten beden voor do Croesns mijn eene betooging op touw ZiJ weigerden uiteen te gaan toen zij daartoe werden gesommeerd Een eskadron huzaren maakte daarop een charge waarop de stakers de vlucht namen Kenter seint uit Petersburg 24 Mei Een wetsontwerp betreffeede het toestaan van 17 i raillioen roebel voor liet ondersteunen van de slachtollers in het hongersnoodgebied werd met 176 tegen U9 stommen aanfi enomen De Polen onthielden zich van stemming Tevens werd besloten dat aan de Doema tot H Jan 1908 volledige verslagen over de uitvoering van de in 1906 en 1907 verleende onderstenningen zullen uitgebracht worden De herstemmingen in Ooslenrp die gisteren plaats hadden hebben het resnltaat van de eerste verkiezingen slechts geddelteljk bevestigd Met groote heftigheid werd schonken en eenzaam was gebleven ofschoon zij toch recht had op liefde op de heilige kinderliefde Arme Liselotte I Ik kon niet meer vertoornd op haar zjjn om zijnentwille I En hjj kwami Ach vraagt mjj niet hoe t mj te moede was toen ik hem wederzag aan wien ik elk oogenblik had gedacht vol smachtend verlangen I Ik weet alleen dat ik mg met een ruikertje vergeet mjj nietjes op mijn bruin kleedje sierde en een blauw lintje n mg n lokken vlocht Ik weet mij nog alleen te herinneren dat Wiesjemoei mij lachend aankeek en dat ik des avonds in den tuin heen en weder liep en eindeljjk onbewust van hetgeen ik deed het poortje opende en langs den zoom van het bosch wandelde in de richting vanwaar hiJ moest komen Aan den hemel scheen bet avondrood purperrood en tot zoo ver de horiz in reikte lag over het land een genrige danw zachtkens speelde de wind om mjjn gloeiend hoofd en deed do jonge toere blaadjes Jnistorend Wordt vervolgd