Goudsche Courant, maandag 27 mei 1907

I a door de groote partjjen de Btrgd gevoerd En de nitslag is dat de sociaal democraten als sterkste party in den Böksraad znllen komen maar toch niet meer dan 1 5 der leden van dat lichaam zullen vormen voor het oogenblik hebben zü 82 zetels van de ilO voor Oostenrijk verkregen De verkiezingen in Galictë hebben later plaats zoodat de geheele nitslag eerst daarna kan vorden overzien Het zal na zaak zjjn dat de vrijzinnige groepen in den Rgksraad zich bijeenvoegen om te trachten een tegenwicht te vormep tegen de socialistische party en de antisemieten Dit is mogelijk zoo de Dnitschliberalen de Dnitsch radicalen en de DnltBcbe volkspartij zich aaneensluiten en in hnn bond de radicalen opnemen dan kunnen zij een blok vormen dat 108 leden omvat doch het zal de vraag ziJn ol de Duitsche groepen hunne onderlinge verschillen in zoover kunnen vergeten dat zg op een gemeenschappelijk program kannen samenwerken in de nieuwe Kamer De Fransehe regeering heeft een wetsontwerp bij de kamer ingediend ter bestrgding der crisis in den wijnbouw die op het oogenblik in Znid Frankrijk heerscbt Het ontwerp legt den wijnbouwers de verplichting op aangifte te doen van de opbrengst van den wijnoogst en van den wijnvoorraad in de kelders aanwezig Belastingambtenaren krijgen dan het recht geregeld de wijnkelders te bezoeken en de juistheid der aangiften te onderzoeken Geen wijnbouwer mag meer wijn afleveren nit zijn kelders dan hg heeft aangemeld Voorts worden maatregelen voorgeschreven om het suikeren en wasschen van den wgn te voorkomen Het ontwerp bevat verder strenge bepalingen tegen kasteleins die den wgn doopen ol vervalschen Maar de regeering heelt het meeste vertrouwen in de gevolgen der aangifte want de grootste wgnverval chers zgn de wynbouwers zelf De Temps heeft een breedvoerig onderzoek ingesteld naar de teestand der wgnbonwers Daarby is gebleken dat sommige gemeenten tweemaal en zelfs driemaal meer wgn uitvoeren dan er geoogst werd en daartegen wil de regeering thans maatregelen nemen Of die maatregelen znllen helpen moet de toekomst loeren De regeeringsvoorstellen schynen in het zuiden van Frankryk onder de wgnbouwers nogal tevredenheid te verwekken De Pruisische regeering heeft ambtenaren Tan de Saksische ministerie tot een samenspreking te Bostock uitgenoodigd waar zy tegenover vertegenwoordigers van alle Elbeoeverstaten haar standpunt op het stuk van riviertoUen zal uiteen zetten De Seksers hebben volgens een officieus bericht uit Dresden in opdracht om geen twgfel te laten bestaan dat de Saksische regeering rechtuit blgft weigeren tot de invoering van riviertoUen mede te werken V De Petersburgsche correspondent der BerIgnsche Post heeft een onderhoud gehad met den minister van justitie die zich als volgt over den huldigen toestand uitliet Wy beleven zeer ernstige tgden In welk ander land ziet men volksvertegenwoordiggers het woord voeren in revolutiounaire byeenkomsten op straat Eiken dag ver meerdert het aantal dergenen tegen wie een vervolging moet worden ingesteld De toe komst vervult my met zorg Niemand kan zeggen wat nog in Rusland gebeuren zal V Vorst Ferdinand van Bulgarge heeft zgn verblgf in Rnsland dat eigenlgk bestemd was van langoren duur te zy n onderbroken en is weder te Sofia teruggekeerd Van ambteiyke zyde wordt als reden opgegeven dat de Vorst de opening van een nieuwe spoorwegiyn komt bywonen en dat hy den 31en Mei zgn naamdag in zgn eigen land wil vieren In politieke kringen brengt men een en ander echter in verband met moeieiykheden van staatkundigen aard Er zou nl oneenigheid heerschen in den boezem van het kabinet Een ministerieele crisis wordt waarschyniyk geacht hoewel men denkt dat het ministerie in allen gevalle zal aanbiyven tot de beëindiging van het proces tegen de moordenaars van minister Petkof Naar de Politische Correspondenz verneemt is de Tnrksche regeering ter oore gekomen dat Armenische revolutionn iren bijeenkomsten beleggen op het eiland Cyprus Hnn doel zon zgn onrust te stoken in het wilajet Adana De betrokken autoriteiten hebben nu aanzegging gekregen gestrenge maatregelen te nemen tegen de revolntionnaire propaganda In Zwitserland wordt het door Frankrgk gegeven voorbeeld gevolgd de plannen tot opheffing van de begrooting v n eeredienst en tot scheiding van Kerk en Staat die in verschillende deelen van de Helvetische Republiek aan de orde waren gesteld worden in bet kanton Qenève thans in den kantonnalen Orooten Raad behandeld Deze Raad had een commissie benoemd om een wetsvoorstel tot scheiding van Kerk en Staat uit te werken dit voorstel is sedert eenige dagen door den Raad in behandeling genomen Een der belangrgkste artikelen van het voorstel heeft betrekking op de toewyzing der kerken en pastoriën aan ds kerkgenootschappen De commissie bad in haar voorstellen op dit punt verschil gemaakt tusscheu Roomsch katholieken en nationaal katholieken en voor de Roomschkatholieken de mogelgkheid opengesteld het gemeenschappelgk gebruik van de kerkgebouwen aan de nationaal katholieken te weigeren De burgerlgke gemeenten die als eigenaars der kerkgebouwen optreden krggen het recht deze aan de kerkelgke gemeenten desnoods kosteloos in huur of bruikleen te geven Deze bepalingen werden door den Orooten Raad van Geneve met 62 tegen 12 stemmen goedgekeurd En daardoor is de aanneming van het geheele wetsvoorstel voor het kanton Geneve verzekerd Weer een bericht nit Gouda Foster s Kugpyn Nieren Pillen verlichten en heelen in hun grootsch werk de vermoeide nierweefseis zg lossen bet gekristalliseerd urinezuar op en houden het lichaam vrg van niergiften die zieken teweegbrengen Mejuffrouw H van Waas Baanstraat L 94 te Gouda meldt ons Het is thans reeds acht jaren dat ik opgescheept ben met een vlgmende pgn onder de schouderbladen die menigmaal over den geheelen rug ging en mg zeer veel last veroorzaakte bg rogn dagelgksche bezigheden Het was my bgna onmogelgk geworden te bakken en de pgn die ik te doorstaan had wanneer ik mg wilde oprichten was gewoon vorschrikkelgk Zelfs s nachts liet de pgn mg niet met rust en moest ik het menigmaal nicschreenwen zoo hevig was deze Ik stond b morgens vermoeid en lusteloos op en liet was voor mg werkelgk een straf mgn werk weer op te vatten Nu en dan had ik last van opgezwollen voeten en met myn eetlust was het treurig gcEteld ik had veel zweetingen die door plotselinge huiveringen gevolgd werden alsof het koorts was Daar ik reeds zoo lang aan deze ziekte geleden had dacht ik dat deze ongeneeselgk zou zgn en dit maakte my zeer melancholiek Tot mgn gelnk maakte ik echter kennis met Foster s Rngpyn Nieren Pillen dadelgk na het gebruik hiervan bekwam ik verlichting en nog voor ik een enkel doosje geledigd had was er een algeheele verandering in mgn toestand gekomen Ik ben thans veel flinker en sterker en van de vroegere pgn bemerk ik zoo goed als niets meer Met vertrouwen kan ik dit veortreffeiyk geneesmiddel dan ook aan nierlgders reco i mandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt Spreek langzaam en duidelgk wanneer gg Foster s Rngpyn Nieren Pillen koopt danzal er geen vergissing plaats hebben Zgzyn te Gouda verkrygbaar by de heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 1 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fkankruk De staat komt in hooger beroep tegen het vonnis waarby aan OT keizerin Eugenie een aantal voorwerpen nit staatsmnsea die behoord hebben tot de particuliere nalatenschap van Napoleon zyn toegewezen Nu is te Belfort weer sen Elzasser als spion gevat Dbitschlasd Te Brnnsbattel is een man gearresteerd die van spionnage wordt verdacht Hg was als matroos met het naar Stettin gaande stoomschip Bavarsa van Bilbao meegekomen Officieus wordt het Standard berlcht tegengesproken van de oprichting eener Dttitsche bank in Bagdad Te Wilhelmshaven is aangekomen de torpedoboot 107 die zwaar beschadigd was by een botsing met een kruiser ËNSEUND Naar de Daily News vertelt heeft de Londensche politie een lyst opgemaakt ran de deelnemers aan het congres van Rnssische revolationnairen te Londen Maar bedenkt zy wel vraagt het blad dat zy daardoor de Russische gevangenissen helpt vnllen De koningin van Spanje brengt wanneer zy ia November met haar man naar Bngeland komt haar spruit den prins van Astnrië mee BsLaiK De spionnenzaak is op niets nitgeloopen de verdachten zijn op vrye voeten gesteld De 78 jarige staatsminister Beernaert heeft zware longontsteking RüSLlND Tegen 36 sociaal democratische leden van de doema is een strafvervolging ingesteld wegens het voeten van revolntionnaire propaganda onder de militairen Te Lodz is een ingenieur op klaarlichten dag vermoord In een theehuis van Bond van ware Russische mannen te Petersburg is een bom ontploft Later werd nog een tweede bom ontdekt STATEN GENERAAL EERSTE KAMBn Zitting van Vrgdag 34 Mei Goedgekeurd wordt het ontwerp houdende een krediet van f 100 000 voor de ontvangst van de afgevaardigden ter Vredesconierentie na een korte toelichting van den minister van Bnitenlandsche Zaken Met de meeste voortvarendheid wordt gearbeid aan de voltooiing van het Vredespaleis zei de minister Spoedig zal het tgdstip der eerstesteenleg ging bekend worden gemaakt Verder worden nog verschillende kleinere ontwerpen goedgekeurd Daarna gaardi Kamer over in geheime zitting ter benoeming van een adjunct commies ter griffie Na heropening deelt de voorzitter mee dat als zoodanig benoemd is de heer H van den Bosch van hier op een salaris van f 1600 Hierna houdt de heer Stork zgn interpellatie betreffende den toestand der Rgkeverzekeringsbank Vooraf komt hy op tegen lasterlgke aantijgingen in adressen van het bestuur der Kgksverbeteringsbank tegen spreker aantggingen welke in ambtelgke stukken niet moesten voorkomen Spreker vraagt welke de oorzalfen zgn van die minder gunstige flnancieelo aitkomsten vari de bank op welke wgze de Regeering zal voorzien in hot tekort welke de nitslag is van het onderzoek naar de meening in het verslag der bank geuit dat het stelsel van risicooverdracht tot gevolg hoeft dat ongevallen lichtelgk worden verzwegen en eindelgk vroeg spr of de minister niet van oordeel is dat het instituut der risico overdracht een zoo nuttig mogeiyk eftekt moet hebben De minister Veegens verklaart dat het thans bestaande deficit bg de bank drie oorzaken heeft meer administratiekosten dan waarop aanvankelgk was gerekend renteverlies op beleggingen en verliezen geleden bi de verzekeringen voor het bedryf van laden en lossen van schepen Op de vraag hoe de Regeering denkt te voorzien in het vermoedelgk tekort kan de minister thans nog geen positief antwoord geven Ten aanzien der derde vraag betoogf de minister dat bet streven van zelfrisicodra gende vereenigingen om het aantal ongevallen te beperken niet wiskunstig te bewgzen is De werkgevers worden ook niet beschuldigd van opzettelgke verzwgging van ongevallen maar dat zy in strgd met de bedoeling der wet de beslissing omtrent de aanwezigheid van een ongeval zelf in de hand honden De vierde vraag beantwoordt de minister volmondig toestemmend al is s ministers ongunstig oordeel over het instituut der risicooverdracht van algemeene bekendheid Ook stemt de minister toe dat de Egksverzekeringbank moet meewerken tot het nuttig effect van het instituut De minister heeft de directie der bank uitgenoodigd een circulaire te richten tot de werkgevers waarbij zg worden gewezen op hun verplichting om aangifte van kleine ongevallen te doen Er volgt discussie De heer Stork verklaart daarby dat niet alleen te lage tarieven voor het laden en lossen van zeeschepen maar ook voor andere bedrgven o a het textielbedrgl bestaan Ook spr acht de doktorenkosten beslist te hoog en oordeelt ook dat te hooge uitkeeringen aan jeugdige personen worden gedaan Nog een font is de slechte controle op de juiste invulling der loonlgsten die contrSIe is vooral dringend noodig in de bouwvakken Ook profiteeren te veel werklieden zonder noodzaak van de wet Bpr betoogt nog dat risico overdracht want voorkoming van ongevallen of vermindering van ongevallen is voor hem van meer belang dan hooge rente Voor de werkgevers is de overdracht van groote beteekenis In zgn repliek deelt de minister Veegjns mee dat een technische herziening van de OogevalleBwet ia bewerking ia Algeheele herziening van het tarief kan eerst na de eerste weteuschappeiyke balans geschieden De interpellatie wordt gesloten Hierna komt aan de orde de interpellatie van Houten over den loop der ministerieele crisis De heer van Houten betoogt dat de opvatting der Begeering dat zg in baar geheel by de zaak waar t om ging betrokken was nadere rechtvaardiging eischt Verder betoogt spr dat de wyze waarop de Begeering de Eerste Kamer in de politiek heeft gesleept afkeurenswaardig is Van een geconcentieerde actie was bovendien geen spoor van bewy s Morgen te 11 uur n bet woord aan den minister f WK KUB ijdk 24 Mei véór en in het Hr K a m oir motie M rchant tot Zitting van Vi Militaire wacb gebouw d Aan de orde is di afschaffing van de mMtalre wacht vóór eain de Kamer De heer Marchant ie motie toelichtende betoogt dat die raenSchen hier top wacht eigeniyk hun tgd maa verlummewi en die wacht onnoodig is dlar op anmre even afdoende wgze in bgsklind kan oMen voorzien wai neer dit noodig nochr zgn Tooi i onnutte 8nbetaa de diénsleu 4 n de mili tairen niet onderjlde mpenen j Do hew ter Laan ifouut de motie Spr betoogt 4orts dat ooi de Whten voorde paleizen leesten verdiiynep De heer van Vlgm ln beatrydt de motie met een herinnering aan 1903 toen de stakers on oepen worden naSr den Haag om de rn mf beraadslagingen der Kamer te De he r Thomson steunt de m tie doch verklaart zich tegen ophelfiog van do wachtvoor het paleis der Koningin 1 Door de heeren van Nijpen ep vanlldsinga wordt de vmoüe bestreden Del mi iisters van Oorlog en vaa fflustitie onthouden zich van i een oordeel lèhr de motie De eerste verklaart dat de opheffing van de wachten aan de Kamer een bezuin ging zou geven van f 1800 iot f 1900 per j ar hetgeen hbm niet onwelkom zou zgn de tweede berekent dat vervanging der militairen door Egksveldwaohters gemiddeld t 2800 sjaars zon kosten Nadat de heer Mirchant zich niet bereid heeft verklaard de motie uit te breiden tot de paleizen en na replieken wordt de motie aangenomen met 35 tegen 22 stemmen Zonder stemming wordt hierna aangenomen een wetsontwerp tot verhooging van de vestingbegrooting voor 1906 Onderzoek naar het vaderschap i De heer van Doorn bestrgdt het betreflende wetsontwerp dat hg niet gemotiveerd acht en niet in het belang van de zedeiykheid en het algemeen belang Spr betwist dat na aanneming van dit gezegende ontwerp het aantal gevallen van kindermoord en abortus zullen afnemen Uitvoerig betoogt spr dat gaat men eenmaal den weg van dit ontwerp op men aan het onwettig geboren kind in de toekomst ook het erfrecht niet zal kunnen onthouden Voor alles zou spr do opinie wel eens willen hoeren van de fatsoeniyke getrouwde vronw over dit ontwerp Zal zy het gedoogen dat het onwettig geboren kind in haar hals wordt gebracht met haar eigen kinderen wordt opgevoed Spr ziet in dit ontwerp veeleer een premie op de ezprostitutie dan een bestryding Vragendag De heer van Kol stelt aan den minister van Koloniën een paar vragen omtrent het overleggen van rapporten betreffende misstanden op de Chineesche houtkapondernemingen in den Bloow Archïpel waarop de minister van Koloniën antwoord dat deze rapporten oad zyn en de toestanden sedert zeer zyn verbeterd Dinsdag 11 nnr voortzetting van het debat over het wetsontwerp tot onderzoek naar het vaderschap Gemengde Berichten Aan boord van het stoomschip Adeline Patti liggende aan paal 17 in de Maashaven is de hulp van de politie ingeroepen Op dat stoomschip werd aan vier luiken gewerkt Aan twee met medewerking van beeedigde meters en wegers aan één ongewogen terwyi aan het o f elevator aan het werk zou gaan Acht van do beeedigde meters en wegers verzetten zich tegen dit werken van den elavator op een schip waar zg hun diensten verrichtten ea wierpen de Ignen waarmede de elevator aan de Adeline Patti verbonden was los Door de tusschenkomst van den inspecteur van politie den heer W B om die zich vergezeld van de noodige politiemacht derwaarts begaf werd rustver toring voorkomen s u n is de elevator op de Adeline Patti aan een Inik zgn werk begonnen Men schrytt uit Antwerpen aan het Volk Donderdag werden het dagblad de NienwO Gazet en het soc dem dagblad de Werker gedagvaard om te verschynen voor de Rechtbank om zich te verdedigen tegen een eisch om 60 000 francs schadevergoeding voor de N Gazet en 10000 voor de Werker te betalen aan den abbé Santol van Regent s kinderkazerne te Maastricht wegens het plaatsen in bun bladen van lasterlgke artikelen die zgn goeden naam schaden gdene een hevig onweder dat gisterennatht over Texel woedde sloeg de bliksemlaqgs de telephoonleiding bg C B op tHotntje Een draad smolt af zoodat eenbeun van brand ontstond hetwelk spoedig wnd gedoofd door middel van een kleedingBtdl De bliksem richtte verder nog eenige schjide aan schilderyen en andet huisraadaan en schgnt door den nmnr ontsnapt tezyn f Voor de Amsterdamsche Rechtbank deed zich heden Jeep geval van plotselinge krankziBnigheid I f simulatie daarvan voor De l8jarige I eendert i Joh Bakker toch antwoordde ojf de gewone vragbavnaar ouderdom en naam e z z er Undeli en weigerde ijdé bank beschuldigden op den vloer moeite hadden daarna ziel rustig te toedfagen gil liggen zooqijlt dejveldwachi htm in bedwang te hoifdei l e zitting erd geschoi d de hekl naar de igevang nis ternggjebracht fp onder genees knidig toezicht gesteld Be veMediger mr Vap Kemp6n had hbm nimmer zodals heden el Was hg zeupw htig In aalgetrdffen y f = sc Jeidf 1 1 SI men injVeeniitf igistererimorgei Ifdenwisseling den onderbaai op Je wgkmeestershoeve aan een gapende wonde aan h loopende van den slaap tot dader een bejijard man wen in voorloopig arrest gesteld oe spSedii geliruikt fleel een korte wi pleegde v d n ijet mes nieuw Na ht de vererpteogde 2e g sticht hoofd toe de kin De lonmiddeliyk u H U W1 8 ioo B6oioiu terwyi de mishandelde na eerst te zyn verbonden per brancard naar het hospitaal werd vervoerd In het dorp Hasan Abdal naby Rawalpindi Pendsjab heerscbt groote beroering ingevolge de op ruime schaal verspreide geruchten dat de regeering in geheel Pendsjab de putten hééft vergiftigen waardoor in één week tgds 100 000 menschen sterven feitelgk zQn er in den laatslen tgd per week 75 000 menschen aan de pest overleden Een Hindoe die deze kwaadwillige geruchten liet verspreiden is veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf en 33 pond boete en een ander die t zelfde deed tot 18 maanden gevangenisstraf De dienstweigeraar jfammen onlangs uit het hospitaal te Haarlem ontslagen is wegens het niet laten afteekenen van zyn verlofpas voor zes weken in werkelgken dienst teruggeroepen Daar by aan de oproeping geen gevolg heeft gegeven is hy op 13 Mei weer in de provoost opgq Ioten In den loop der volgende week wordt hy vermoedelgk naar het huis van bewaring te Haarlem vervoerd om daar wederom voor den krygsraad terecht te staan Naar het Vad verneemt bedroeg de losprgs aan de roevers die baron Van Heemstra te Smyrna hadden gevangen genomen 70 000 gulden Te Brezania naby Pozarevac in Servië is een brng over de Morava ingestort toen er zich een twintigtal menschen op bevonden Zes boerinnen en een kind kwamen om het leven Aan het loket der Bykspostspaarbank aan het hoofdkantoor te Amsterdam vervoegde zich gisteren een jnffrouw met een spaarbankboekje van 440 gulden om er wat af te balen De dienstdoende ambtenaar nam het boek e ter hand doch met één oogopslag ondekte hy dat bet ryke boekje niets anders als valsche inscbrgvingen bandteekeningen en dagetempels bevatte Hy liet onmiddell k de politie waarschuwen en de juffroow oen zekere De V werd gearresteerd terwyi het boekje werd in beslag genomen üit het verhoor dat do vrouw daarop onderging bleek dat juffrouw De V twee jaar geleden op een spaarbankboekje t 1 had laten inschryven Toen zy later in geldnood verkeerde verzekerde een zekere B S wien zy alles verteld had dat hg wel een middel wist om geld te krygen en hy veranderde de f 1 in f 800 en na eenigen tyd zelf in f 4400 Op vertoon van dit valsche spaarbankboekje wist jnffrouw De V van buren en vrienden geld te leenen Zg maakte tal van I ilachtotien dia bg het zien van de groote som van f 4400 natuurlgk zg haar alles leenden wat zg verlangde Maar ten slotte begonnen de goedgevigen hun geld terng te vragen zg drongen op betaling aan en ten laatste waagde de oplichtster het om naar het postkantoor te gaan om ten minste wat van f 4400 te innen Dit deed zy gisteren en vloog er in Ook B S is gearresteerd N V N Gisterenmorgen werden aan bet hoofdbureau van politie te Uttecht niet minder èan 18 landloopers die zim kwamen aanmelden voor Veenhaizen aab een vergelgkepd ond zoek onderworpen met het resultaat dat er 9 werden afgewezen en 9 confoi m hun verzoek zullen worden opgezonden Stichtsche Ct Abe Humme eeft van de bekendste maar meest gewetenlooze advokaten van Newyork is wegens aansporing tot meineed tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld Tezamen met zgn pSjrtner Hawe heeft hg in den loop der jaren rechtskundigen bijstand verleend aan meer dan 700 moordenaars Do Erfgooilers quaestie Tegen den Meer Kloris Vos en vier zijner telpers a èen gerechtelgke verv lging ingesteld wegqjis ïiet optreden aaii dl Karnomelksloot i den avond van dan eersten sehaardag J I N V d p i t T 1 jSedeM Maandag wordt te Wti ningen vérmisU de heer V J L JGenoem e heer vertrok MaanftagaVOnd nit jFurmerend naa zijn wenpplaait maar is daar tot op beden nog nietSaangakomen MWvreest dat hem en ongeluk ia overkomeK 1 f aanlejding van ip Bertln een Men ft eidt iit den Haa Hier t r st Ie heeft nai de ramp i et bet stoiimsi bgeenkoPRt pi ats gehad vaq afgevaardigden van vereenigiiwen op de zee art b trekking hebbende en i ndero belapgstollenden Na breedvoerige bji isjtrokingon is er besloten een commissie te lienüemcn ten eind bg do regeering aan to dringen op het nanen van tydeiyke Voorzieningen om reeds tdurendo dezen wipter bg uvontaeole stranding de redding vfit meer kans op sncces te kunnen beproevemi Tevens werd haar opgedragen middelen tb beramen om tot meer geregelde samenwerrang op dit gebied zoowel binnenslands als ook ten aanzien van bet buitenland te gerakepl Op den VlentcuEchenweg by Utrecht zgn gistermiddag een sink geschut van de veldartillerio en een handwagen tegen elkaar gereden Door den schok tuimelde de bestuurder van den handwagen de 64 jarige J S togen den grond kwam onder het kanon met het droevige gevolg d it de raderen over zgn beide boenen gingen Zwaar gekwetst is hy naar het stedelgk ziekenhuis te Utrecht overgebracht De glasblazersstaking te Delft In een manifest aan de burgery doelen de glasblazers aan de flesschenfabriek te Delft nog eens mee welke bezwaren zg tegen het dagelgks tellen de hoofdreden van het conflict hebbon Tot nog toe werden de flesschen zeggen zg na eerst drie dagen in de koelovens gezeten te hebhen daaruit in de sorteerloods in partijen uitgezet Wanneer aan een oven door meerdere glasmakers dezelfde soort flesschen gemaakt werden merkte iedere glasmaker zyn eigen flesschen Zoodoende kon een ieder nagaan hoeveel flesschen hg gemaakt had Ook kon men dan nagaan waarom de flesschen afgekeurd werden Dat alles zou nu echter door het tellen der flesschen onder het werk geheel anders worden De glasmaker geeft s avonds het aantal flesschen op dat hy gemaakt heeft Inplaats dat de flesschen dan op ry uitgezet worden worden zy uit den wagen gesorteerd Het merken der flesschen is onmogelgk Het uitschot wordt naar evenredigheid van het opgegeven aantal berekend waardoor alle glasmakers de schade moeten dragen die door enkelen veroorzaakt wordt Ook zyn begane abuizen by de loonberekening niet meer na te gaan De glasblazers werken onder een loontarief gebaseerd op het kwantnm stelsel Wanneer men het gestelde kwantum de gestelde hoeveelheid bereikt krggt men een premie komt men éen flesch tekort zoo is de premie weg welke bedraagt voor glaamaker steller en aan anger f 140 Wanneer men 100 flesschen meer maakt dan het la kwantum ontvangt men voor iedere 100 flesschen 10 cent extra Ook dat verspeelt men hg het tekort komen van éen enkele flesch Daarom willen de arbeiders nauwkeurtg nagaan hoeveel flesschen zy gemaakt hebben Stadsnieuws GOUDA 25 Mei 1907 Op de vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken die Woensdag a s te 8 uur in het gebouw Arti Legi zal worden gehouden zal ouder anderen in behandeling kómen Het ontwerp arbeidswet voorts eone missive van do vereeniging van Nederlaudsche Werkgevers betreffende het wetsontwerp op het arbeidscontract en hel ontwerpziekteverzekeringswet 1907 en voorts een tweetal ingekomen brieven over zaken betreffende tel onie en pc stergen Gisterenavond ten ongeveer negen uur brak brand njt in he pakhuis van den heer J V Dantzig gelegep in de Kister Ggzensteeg Spoedig werd water gfegeven door twee slangen uit del waterleiding zoodat binnen een half udr alles geBluscht was De stellingen waarop de manulacturen waren geborgoü zyn VMbrand letfwyi de manufacturen veel doo uur en Ator hebben geledec Tot 12 nuti bleef mfen met een slongfop de waterleidihg aanwejig om verder onheil dadeigk te knniken bedAigen Öisterenavond had een ve gfljdtering plaats van de sigarenmakers patrooniBinet eenige afgevaardigden von de iedêratfa en von den sigfurenmakersbond Do sigaredU kers bielden hnn eisch tot verhoogingljVol de paJtroons kpnden daar niet toe overgaan doorde booge tabaksprgzeo i Daarna had een vorgaderifjf plaats van de uitgesloten en de stakende sigarenmakers In Morgenrood Nadat en uitslag der vergadering vah den patroonsbondl as medegedeeld werd besloten niet to te geven da r vrgwel vaststaat dat men d l t verhoogd tarief wel kan geven In düo loop dezor week zal nogmaals beproejd worden stappen tot toenadei ing te doen t oor de polilio werd gisteren aangehondep een 19 jilrig jongmeiibcli ui Rotterdam dié zich hier schuldig liiid goiraakt aan bet ontvreemden van een iilver hoi loge Hg isnaér Rotterdam overgcbtachl Het programma van het 2e Volksconcert op I Maandag 27 Mei di i avonds te 6 j uur te geven door bet Muziekcorps der d d Schutterg onder directie van den heer J B Arentz luidt aldus Marscb v d opera Aida Verdi Ohvoitnre Bona Forlnna L Oanivez Walser La Coqnette Holztrilger Potpourri Gitana Balfe Deflleerraarach v d opera Carmen üestruzé Ouverture Retour aa pays Coquelet Walser Enchantée E Berger Fantasie Zampa F Herold G a s c o n t r ö 1 e 24 Mei 1907 5 uur namiddagDruk 40 m M Licbtkracbt 15 00 Kaarsen Warmtegevend c ig Vermogen Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen nuttige handwerken mej C F van öenderen te Stolwgk Op den 23n April werden door kinderen te Wüddinxveen in een blikken doosje gevooden 20 bankbiljetten van f 100 genummerd H F 9456 N N 8544 H R 6369 3 K 3718 J L 919 J O 8912 K A 11 K R 6180 K S 136 K W 8045 K W 8337 L E 1393 L E 2207 L F 3379 L J 5758 L M 7171 L W 3957 L S 2094 L X 3756 L Y 4682 en 1 bankbil et van 1 300 genummerd A G 1589 Het vermoeden bestaat dat deze biljetten afkomstig zyn van diefstal en daarom verzoekt de officier van jnstitie te Rotterdam bericht als iemand iets kan meedeelen omtrent de herkomst van de biljetten Stolwijk 24 Mei In de heden gebonden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder t Beiersche alhier werd de voorzitter de heer H Anker Wz als Zoodanig met algemeene 198 stemmen herkozen Goedgekeurd werd de rekening en verantwoording van den penningmeester over het dienstjaar 1906 bedragende in ontvangsten f 2886 91V in uitgaven f 2607 37 batig saldo dus f 279 54 Tevens werd ingediend de begrooting voor het dienstjaar 1907 in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 2740 17 De omslog per H A bedraagt f 3 50 Door den voorzitter werd nog medegedeeld dat was ontvangen de goedkeuring van Ged Staten op de nieuwe polderkeur die van 27 Mei tot 27 Juni a e ter lezing zal worden elegd BZ OW DEN I ijn uer de Redacteui t Zoudt U zoo vriendelgk willen zgn aan de Goudsche vereeniging voor gezondheidskoloniën Uw zeer gewaardeerde medewerking te willen verleenen Eenige jaren geleden ontvingen wg van enkele Goudsche dames gedragen boven en onderkleederen di e wg in het koloniehuis onneheuvel gebruiken voor kinderen die zelf met in staat zyn ze mee te brengen Nu Uebben wg dit jaar echter zooveel kinderen die wg van kleertjes moeten voorzien dat onze voorraad bg langen na niet voldoende zal zyn Wy zouden dus al uw lezeressen willen vragen of ze niet het één 01 ander aan ons kunnen afstaan wy moeden kleertjes hebbeu zoowol boven als ondergoed vfior jongens en meisjes tusschen o en 13 jaar Al is het goed wat versleten dat is geen bezwaar want allicht kunnen wy het gebruiken en de kleinste gave is ons van harte welkom Voor de ontvangst stelt zich gaarne beschikbaar Mevrouw BERENDS de Ridder Oosthaven B 79 ü mynheer de Redacteur dankende voordo verleende plaatsruimte Hoogachtend Voor het bestnur der Goudfeche Vereeniging van Gezondheids koloniöp I Ij Het Dames Comité Mevr J p V d VELDE Smits J T A HALEWIJN WzsTENENH Mej L E H PEINCE Soiui v D Loeff E BERENOS DE Eidber S DE VOOYS i M B BURGEESDHK Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantols Costuifles Blouses Jupe s en Jupons Robes en Japonstofïeii met bgbehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in ncherp canciirreerende pnjieen Aanbevelend Burgert 11 ke Ötand GEBOREN 28 Mei Cornells Arie onders 1 P de Groot en K Slierendrecht 24 Pioternella Johanna ouders J Mei en G A Prevo OVERLEDEN 24 Mei J Kooiman hnisvr van ï Blom 66 j ONDERTROUWD 24 Mei C Baggert en A Eaapis N 1 Segn en F de Vroom H Koerren en L Tempelman P C Vonk en W Hollis of Hoelofs S Reparon on A Lens H do Jong en J J van den Heuvel advkrtentii n Verkrygbaar in flesschen 30 ets 75 ct en f l ZS bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKMlit F AD RICHTER Co Eotterdam Te Gouda bg C LÜGEK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 A het andere is nèmaak l H tolk on oli l lymte n g makkelykste poetsmIdtWI voor Heerea en vooral dames en Klnderachoenwerk Is de Appreluar van CM MUIItr Ca Btrlln Beuth Str 14 Men lette goed tfÖlL op naam en fabrleksmerlc VirfcryiOeir by Heartn WJnke l ri In icheenwerk galmteriea M M eei Q nHr l D9pei by W Sardaniaa ArnfaM Op de roode doos waarin de KcMe Kinadrnppels van Dr DE VRIJ verkocht worden $ taat niet andert dan