Goudsche Courant, maandag 27 mei 1907

De Claiidldalen voor de Provinciale iSlalen aii alle Vrljzlunige HIeswereenIgliigeii en € oinllé § In bet gebeele Wl§lrlet Gonda zijn M ROOGAEftDT R n le Krimpen aan de Lek Mv D i RRCUJWER le Gouda R SCHOIJTK HOOGËIXDIJK le Woerden die voor de stemming op 11 Jnnla s tenzeerite worden aanbevolen Dinsdag 38 Mei 1007 46ste Jaargang IVo 10343 mimm mum JM uwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletot n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeü is 1 26 Iranco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF GENTEN lelefoiHi o 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedore regel mei r 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad ver ten tien tot 1 uur des raidd NOTARIS N F Gambler van Mouten TE GOUDA zal op WOENSDAG 5 JUNI 1907 v m 11 nnr in liet Kofflebds HARMONIE aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopen No 1 Een goed onijerhonden WOOMIUIS met TUINTJE en afzonderlijke BOVENWONING aan den Flnweelen Singel Plantsoen te Gonda wiik R nos 635 en i3 5ii Verhuurd beneden voor 200 per jaar tot 1 Mei 1908 aan den heer K van Ingen en boven voor i 180 per jaar tot 1 Mei 1910 aan den heer C H Gabry Nos 2 7 Zes naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN aan de Boelekade wijk R nos 128 tot en met 133 te Gonda Per week verhnnrd olk voor I 1 60 Nos 8 en 9 Twee naast elkaar gelegen WOONHUIZEN en ERVEN aan do Boelekade wp R nos 222 en 221 te Gouda Per week verhuurd no 222 voor f 1 05 en no 221 voor t 1 35 No 10 Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwehaven Lauriersbuurt te Gouda wiJk N no 296 Per week verhuurd voor f 1 40 No 11 Een WOONHUIS en ERF Achter de Vischmarkt wijk I no 137 te Gonda Per week verhuurd voor 1 1 20 No 12 Een WOONHUIS en ERF aan het Jaagpad wijk Q no 36 te Gouda Per week verhuurd voor t 1 70 En no 13 Een WOONHUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda wgk Q no 2i Per week verhuurd voor i 2 De perceelen zg n te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op den 4en Jali 1907 en te bezichtigen no 1 mits vooraf belet vragende op den 29en en 30cn Mei en 4en Juni a s van 2 tot 4 uren en op deu dag der verkooping van 9 tot 11 uren en Ie overige perceelen de laatste drie werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 urenNadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Verkooping De Notaris H GliOBSBXDAAL te Gouda zal op Dlnudag 11 Jnni 1907 des voormiddagi 9 uur aan het huis aan de Turfmarkt wijk H no 90 te Gouda in bet openbaar verknopen oin coDiant geld Een gedeelte van een goed onderhouden Inboedel bestaande in een Notenhouten Ameublement 8 Stoelen Canapé Tafel Buffet en Garderobe ui Spiugelkast Eikenhonten Buffet en 6 dito Stoelen Brandkast Tafels Stoelen Spiegels Schilderijen Petroleumkronen Ledikanten Bedden en Beddegoed Voorts eecige TUINMEUBELEN waaronder een verplaatsbaren IJzeren Koepel op henten voet diver Glas Porcelein en Aardewerk en hetgeen verder ten verkoop z al worden aangeboden De staande Meubelen worden buiten in volgorde der nommern verkocht Te bezichtigen daags voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 nur Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris GROENENDAAL HUIS TE HUUR Ucerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei flinke Tuin Voorzien van Gas en Wat rleiding Te bevragen B 89 Bangui nose Vlnnm tlïangnlnosnm In vacuo Het best bekende afdoende middel tegen tloedarmoede tlsekzucht en zenuwzwakte Hebt gg een bleeke kleur f Zgt gg gedurig vermoeid P Ontbreekt u de eetlust f Hebt giJ dikwills hoofdpijn Slaapt gij slecht P Hebt gÖ p jn in den rug pijn in de lenden pun op do maag f Suizen in het hoofd suizingen in de ooren f Dan moot gü uie eigen belang verstaan en dadelgk eene geregelde knor beginnen met de Sunguinose Want do Sanguinose verrgkt uw bloed en versterkt het zti wekt den eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bj de Smguinose toen niets hen geholpen had Maar zorg dat g i de echte hebt ZiJ is alleen echt als zg komt nit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prijs per flacon f 150 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bIJ WOLFF Co Weslhavcn 19S Verwonderlp snel maakt onze VggenhoTiig ich vrienden Het is onovertroffen voor alle hoestenden GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Oedempte Binnenrotte 134 Telef 3S09 2e Mnaaxijn West Sleuwliind 9 nabij Station Beam Telef i6S7 INRUILEN STEMMEN VERHUREN REPAREEREN d i elijks hl oMe S iloas te bo jren DE PHONOLA PHOHOliPp Jlf ÜL PHOSOIIST W ÉR EL D SIJCC ¥ s7 De Wereldberoemde Superior Üruivenbursthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIANTHB is verkrijgbaar bg alle voorttame Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüachland Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz M ELIANTBE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MBLIANTBE in flacons f 0 40 l 0 70 en f 1 UELIANIHB in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrygbaar bfl Firm WOLFE Co Westhaven 198 Qouda GRENDEL Qouda E H VAN MILD Veerstal B 120 ffouAi A BOUMAN AfoofrfrecA PINKSB NieuwerkerkadlJul A N v s ZESSEN Schoonhoven B ï WIJK Oudeaairr A SCHEEB laatlrecht P W v EDE Oudewater K VAN DBR HEIJDEN te Beetimjk P v D SPKK Moercapelle D v d STAR Wed J BOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN ITadrfm jiimn P A m GKOOT A d JONÜH 0 d tta r J P KASTELBIN PoUhroekerdam D BIKKER te Beniehop WAy nSCHIIWIJVe Laat U niet misleiden door M Si oo Het klooster SanctaPuulo Abdy bestaat niet dus Siroop van geenerlei teaarde OPENBAREMKOOPING De Notaris H GBOBNBNDAAL te Gouda is voornemens op Woensdag Hg Mei 1907 des voormiddags II uur in de Sociëteit VBEDEBEST aan de Markt te Gonda in het openbaar inéénezitting te veilen en verkoopen Een op een der beste standen staand Winkel en Woonhuis waarin ongeveer 60 jaren met het meeste succes een schoenwinkel en schoenmakerg is uitgeoefend aan de Wgdstraat te Qouda wgk A no 39 met uitgang Achter de Kerk kadaster Sectie C no 191 groot 44 Centiaren Aanvaarding en betaling op 1 Juli 1907 of vroeger Te bezichtigen 3 werkdagen v66r den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadare inlichtingen bjj genoemden Notaris Onderlinge ErandwaarborgUaatscliappij te Schcieiiiiiifeii Opgericht Anuo 1880 logescfireven kapitaal ruiüi 36 iHilIioen Benoemd tot AGENT van bovengenoemde Maatscb ippij voor OVIIj üo Heer J SIMONIS aldaar inplaats van don Heer M GELIJNS wien op verzoek eervol ontslag is verleend Verzekeringen worden aangenomen in onderlingen waarborg en tegen eene vaste jaarlpsche contributie GOTJID De INSCHHIJVI VG vin leerlingen voor den Cursus 1907 1908 zal plaats hebben in het Schoolgebouw op WOENISDAG 5 JUNI en ZATERDAG 8 JUNI a s des namiddags van 2 4 uur De Directeur Dr S S HOOGSTRA SAMOSWIJN os cent per Jleêch Aanbevelend PirmaHerman Zoon Markt A 66 en 67 Buitengewoon groote sorteering DAMES Zomer Blouses Mieuwste modellen Lage Prijzen Gouda Druk vaa A BRINKMAN Zs ITationale Militie Oproeping van Verlofgangers in werkelijken dienst De BüKGEMEESTEE van GOUDA maakt bekend dat de in deze Gemeente gevestigde verlofganger wiens naam hieronder is vermeld bij deze tegen het achter zijnen naam aangegeven tijdstip krachtens ait 111 der Militiewet 19Ö1 in werkelijken dienst wordt opgeroepen Hoenekoop Hendrik 10 Jnni 1907 van de lichting 1903 bij hot 2e Eeg VeldArtil lerie te s Gravenhage De opgeroepen verlofgangers zullen zorg dragen dat zij zich ieder op den voor hein aangegeven dag in uniform gekleed eo voorzien van hun verlofpas zakboekje alsmede van al de bij hun vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen van kleeding en uitrusting bij hun korps aanmelden en wel de namiddags v66r vier uur de milicientelegraflsten v66r een uur of indien dit met het oog op den duur der reis niet mogelijk is zoo spoedig doenip daarna Zij die binnen het Rijk woonplaats hebben behoeven hun reis niet eerder aan te vangen dan op den dag voor de opkomst bepaald Het is in het algemeen wenschelijk dat de opgaroepenen zich op den laatsten dag vóór hun vertrek naar het korps des voormiddags tusschen 10 en 12 uur ter Gemeentesecretarie aanmelden voorzien van hun zakboekje ten einde zoo noodig in het bezit te worden gesteld van de vereischte vervoerbewijzen en passagebiljetten en tot het desgewenscht in ontvangst nemen van daggeld een en ander voor zooveel zij daarop recht hebben en tevens om zoo zg die gewenscht acht n inlichtingen te bekomen aangaande de reis De verlofgangers echter voor de laatste maal met groot verlof vertrokken né 16 Maart 1904 die alleen per spoor of tramweg moeten reizen en in wier zakboekje aanwezig ia op wit papier gedrukt en met rooden inkt ingevuld vervoerbewijs behoeven zich niet ter Gemeentesecretarie aan te melden doch begeven zich rechtstreeks naar het station van vertrek en stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den stationsbeambte met de uitgifte van plaatsbewijzen belast De verlofgangers behooren er op indachtig te ziJn dat bun het zakboekje wordt teruggegeven alsmede de strook van het vek voerbewijs aangezien deze strook hno gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs Verldfgangers die hoewel han reis aan FEViLLETOX VERVL OfiEN G ELUK 80 Oader don benkeboom aan den rand van den weg zette ik mg neder om uit te kijken naar hem over mijn hoofd vlogen de vogeltjes naar en van hun nestjes en van den slottoren klonken de laatste tonen van het luiden der klokken Eo verder geen enkel geluid geen toon om miJ heen dan htt sjirpen der krekels Heilige avoodstilte heerschte alom Daar boog een donkere gestalte om den hoek van het bosch Met het lichte ranaeltje op den rng den relzigersstaf in de hand kwam hij aangescbreden met zoo voornamen zellbewnsten gang als ik nooit iemand had zien loepen Eoenraadt Ik wilde hem met dien kreet verwelkomen maar was er niet toe in staat ik kon hem slechts tegemoet snellen aanvankelijk zeer snal maar allengs werden mgn schreden laagMmer en einlelijk bleef ik ataao vangende per spoor of tramweg een gedeelte van het traject moeten afleggen per stoomboot of die op hunne reis van één of meer veren moeten gebruik maken moeten zi h steeds naar de Gemeentesecretarie begeven tot het in ontvangst nemen van de vereischte vervoerbewijzen en passagebiljetten Het is noodig zich ten minste een halt uur vóór het vertrek van den trein of tram aan het station te bevinden Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen moet hiervan zoodra doenlijk door overlegging van eene op gezegeld papier geschreven en gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter Gemeentesecretarie blijken Geldt het verlofgangers aan wie wegens onvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven dan kan deze aldus ter verzending aan wien behoort ter Gemeentesecretarie worden ingeleverd Betreft het verlofgangers aan wis in verband met eene vorige oproeping in werkelijken dienst door denzelfden geneeskundige reeds eene verklaring is uitgereikt dan kan ook voor nietonvermogendeu met eene ongezegelde en nietgelegaliseerde verklaring worden volsta n Na hnn herstel vervoegen zij zich onverwijld bij hun korps Hü die zonder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping wordt na daartoe verstrekte machtiging van den Minister van Oorlog als deserteur afgevoerd HQ die zonder geldige reden zich telaat bij het korps aanmeldt maakt zich strafschuldig Het niet ontvangen eener bijzondere oproeping ontheft een verlofganger geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst daar de openbare kennisgeving eenig en alleen als bewijs geldt dat hy behoorlijk is opgeroepen Den verlofgangers die op grond van kostwinnerschap vermeenen in de termen te verkeeren tot het erlangen van ontheffing van bovenbedoelden werkelijken dienst wordt in hun belang aangeraden daartoe spoedig san De Koningin het verzoek te doen Dat verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven en moet rechtstreeks aan Hare Majesteit worden gezonden Prankeering is niet noodig Op gelgke wijze moet worden gehandeld met aanvragen hetzij om ontheffing hetzjj om eene geldelijke vergoeding Wenscht men echter alleen voor eene geldelijke vergoeding in aanmerking te komen dan kan deze biJ ongezegeld en ongefrankeerd verzoekschrift aan den Minister van Oorleg worden gevraagd Overigens kunnen zoo noodig nadere inlichtingen mondeling worden gevraagd ter Gemeentesecre Een vreemde angst had zich van mij meester gemaakt Ook hy had mg dadelg k herkend Hij liep nu harder nu vatten twee handen de mijnen en een stem die ik steeds had meenen te hooren in waken en in droomen sprak Wees gegroet Christianel Nog waagde ik het niet mijn blikken tot hem cp te heffen Toen sloeg hij den arm om mg heen en vroeg op schertsenden toon Wat is dat Chrisje f Je bent mij tegemoet gekomen en hebt toch geen woordvoor mg Toen zag ik hem aan Daar zag ik ze weer die blauwe ernstige oogen en het geliefde laangezicht I Maar het was bleek en de groeven die er zich op vertoonden spraken van harden arbeid en veel kommer en strijd Eindelijk vond ik de kracht om te zeggen Je bent nog altg d niet gezond Koenraad Maar nu kun JiJ je by ons uitrusten moge het je daar goed bevallen HiJ drukte m de hand Zoo helpe miJ God daarbgl Naast elkander schreden wfl voort van tijd tot tiJd zag ik hem aan zoo stil als hS naast mg voortging En ik meende dat de wereld nog nooit loo schoon was geweest tarie eiken werkdag tusschen 9 en 12 uur voormiddags GOUDA den 25 Mei 1904 De Burgemeester voornoemd K L MARTENS BuitcDiandsch Ovcrzlchi Over de inhaling van den nieuwen gouverneur van West Vlaanderen iu Brugge bevat de V Gazet het volgende Het was Donderdagnanoen de offioieelc ontvangst van baron Huzette die komend van zgn kasteel te Steenebruggen zp officieele intrede deed in Brugge De stad was heelemaal bevlagd en de beiaardklanken trippeldon vimolgk door de ruimte Daar was alom een feestelgk uitzicht in het aloude Brugge Aan de Sinte Kathelgnopoort werd de heer gouverneur ontvangen door den burgemeester het schepencollege en meest al de gemeenteraadsleden Daarna werd er een stoet gevormd voorafgegaan door de gendarmerie en do compagnie der JagersVerkenners en deze bracht den nieuwen gouverneur naar het provinciaal hotel onder de toejuichingjo eener dichte menigte De burgerwacht vormde de haag in de Steenstraat terwgl ter Groote Markt al de troepen van het garnizoen stonden geschaard In het provinciaal hotel werd baron Huzette verwelkomd door den heer Van Hee voorzitter van den provincialen raad waarna bij zich naar zg n betel begaf om er de overheden te ontvangen waaronder de generaalcommaodant der provincie de bisschop volksvertegenwoordigers provinciale raadsleden de arrondissements commissarissen het consulaire korps de kolonels van leger en burgerwacht de provinciale griffie de opperambtenaars der provinciën Reuter seint uit Johannesburg 25 Mei Alle mijnen behalve de Bobinsongroep zg n nu in de staking betrokken De stakers hielden heden meetings waarop werd aangeraden de orde te bewaren In de afgeloopen nacht werd bjj Eoodepoort beproefd een goederentrein door middel van dynamiet te doen ontsporen De locodotief bleef echter in de rails De anti clericale betoogingen houden maar niet op Eergisteren hebben de studenten te Rome in een drukbezochte vergadering een als na in het verbleekende avondrood Hij was gekomen I Wat bekommerde ik mg verder om do wereld en haar beslommeringen f HOOFDSTUK XVNI Toen brak een tg d aan zoo zoet als de lente in Gods vrije natuur Allengs verdwenen van mijca vaders voorhoofd de rimpels der zorgen en zijn blik vestigde zich met een uitdrukking van welgevallen op Koenraad en mjjn moeder volgde hem overal met schitterende oogen maar soms zweefden zg eensklaps naar mjj over en dan plooide haar anders zoo ernstige mond zich tot een schalksch glimlachje En boven zat Koenraad ijverig over zijn boeken gebogen en bestudeerde ziJn Pinksterpraek Hü liet zich zelden zien en had zijn kamer verplaatst naar den achterkant van het huis waar hg op den tuin uitzag Dit deed hij om bij zijn studie niet te worden gestoord door het rumoer van buiten Somwijlen wanneer ik in den tuin wandelde stond hg aan het venster en staarde in gedachten verdiept op de groene wiegelende takken der lindeboomen Ook hoorde ik hem boven dikwöls op en neder wandelen rusteloos urenlang Bena toen hü mü weder onder zgn venster motie tegen de clericale politiek der regeoiing aangenomen Besloten word verder om een algemeen anticloricaal congres voor te bereiden Na afioop der vergadering ontmoetten de bezoekers oen troop katholieke jongelui en er ontstond een vochtpartg Ten slotte joeg de politie alles uiteen Ook te Napels hebbon do studenten gemanifesteerd en daar kwam het eveneens tot oen opstootje Voor de kerk van den lloiligcii Geest werd door oen politia inspectenr een revolverschot gelost op een troep studenten die hem te Ig f gingen Onmiddellgk daarop stormden oen aantal misdienaren met slokken gewapend do kerk uit en ranselden op do studenten los Een aantal personen word gearrcHtoord De Britscho journalfston diè op bezoek gaan naar Doitichland vertrokken 2 i Mei en worden i Jnni torngverwacht Ondor de 38 redacteur die de tour inedemaken zgii o a Stead jan do Revienw of Revienw i Gardiner van de Daily News Spender van de Westminster Gazette Thompson van Reynolds Bllerthorpe van de Daily L ol en Pryor van de Tribune Heden worden zij to Bremen verwacht vanwaar zg morgen naar Hamburg trekken on op 29 Wei naar Berign waar zg tot i Juni blgven Een garden party bg Von Billow een diner van de Duitscho K imor van Koophandel een Bior cominers on op 31 Mei een parade to Potsdam waarna zg dejeunecren bij don Keizer Op 1 Jnni trekt het gezelschap naar Dresden dan naar Munchcn Frankfort Ifomburg en Rndesheira waarna hot den Rgn atstoomt en den tour in Kenlcu besluit De Russische Doema is in de laatste dagen bezig geweest met de behandeling van oen der moeilijkste en lastigste vraagstukken die in Rusland aan de orde kunnen komen de agrarische qnaestie En bg de b6 sprekingen heeft minister Stolypin een redevoering gchoudon dio tot de bosto behoort welke deze staatsman lot nog toe heeft uitgesproken Hg trad mot op als dictator als verdediger van het bestaande omdat het nu eenmaal zoo is maar hg erkende de noodzakclg kheid om wijzigingen in te voeren en behandelde de verschillende hervormingsplannen weliswaar op een kritische wijze maar die loeh bigk gaf van ernstige studie en van het pogen urn do bestmogelgke oplossing te vinden Hij ging van de meening uit dat de ver zag staan kwam hg naar benedon Wat zio je bloek Koenraad I zeide ik Je studeert te veel Hij schudde het hoofd Nooit genoeg antwoordde hjj Hg zuchtte als drukte hem een centenaarslaat en voegde er vragend bg Ben ik Biet nog te jong Christiaiie voor zulk een ern sllj ambt Neen neen Koenraad Niet do jeugd y heeft invloed op de vervulling van een ambt maar do bekwaamheid En bekwaam ben jegenoeg Hg zuchtte wederom on antwoordde Dat meent vader ook ilCn tochben ik zoo angstig zoo gejaagd Toen lachte ik hem uit maar innerlgk was ik zeer bezorgd voor hem want hij was dikwijls zoor opgewonden on toornig waar toch niemand hem het minste leed veroorzaakte Zoo ging hij Hedweg bjjna onvriendelgk uit den weg en lette bgna niet meer op haar dan op de grijze kat die hem op do trap voorbij sloop Zij nam hem zulks echter volstrekt niet kwalgk en keek ham hoogsteus na met een raadselachtigcn glimlach Wordt vervolgd