Goudsche Courant, dinsdag 28 mei 1907

i o 10 143 Woensdag 39 Mei 1907 De Caudidaien voor de Provineiale filialen van alle Vrijzinnige Hiesvereeniglnsen en Couiilé § in bel gebeele Di§lrict Gonda zijn ü BOOGAERDT B n te Krimpen aan de Lek Mr D S BROUWER te Gouda K SCHOUTEI HOOGEl DIJK te Woeiden die voor de slemnilng op 11 Juni a s ten zeerste worden aanbevolen 408te Jaargang GOUDSCHE COURANT DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoi n Ito S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks nut uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie inaan lea is 1 26 franco per IMJSt 1 70 ftfeonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N TeleleaB aio tt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 ihir des olidtl Dronkenschap bestaat niet meer IVoord Brabanlscb Schoen en LaarzeomagazlJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle rep ratiën en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MOBEBLAIIEM zijn beslist die der Firma WELDOl THB LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkZAAH OP CHILDBESS EASHION8 Kinilermodes met vele gratis ge i pte patronen VBAAOT Vw Boekhandeldtn Proefnummera Alle met koatel BoU Bljooegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn ÖEKNIPTE PATRONEN met Holl verklSring Ir p p tegen voornitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag EEMDEFOITASTEEE Hea wordt verzocht op t HERK te letten DIT UIT UaSUUH tik U lUVËNSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THKEEN worden ai gelererd in verzegelde pakjes van vij Uoa n etn half en een Ned one met vermeldinu van Nommer er Pr s voorzien van nevenstaant Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde Orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BRBEBAABT Lz Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olieverf ffeêcUMerde Portretten PelutureBogaertê Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Oeill Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschritten gratie op aanvraag Boxtel H BOGABUIb £ Co Agont voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn HUIS TE HUUR Qcerenhuis Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Jz UI cp MttI n tfUnmi Soada Drik van A BBINEUAN U 4 DE WERELDRLOR Sociëteit DE RÉUNIE Oostbaven B 38 Goüda I acmalogeensPoedervorm Entree Ie Bang 30 cent Kinderen Ie Rang 20 cent 2e Bang 20 cent 2e Rang 15 cent Uitvoerige verklaringen van dit wetenschappelijk interessant Kunstwerk worden dagelijks gegeven voorm precies 11 en 12 uur nam 2 3 en 1 uur s avonds 8 en 9 uur is het eenig ste helpend middel teg en Bloedarmoede aieelCKUclit Xenummcalete Hoofapifuen miapelooalieta Onmaeltten Vermagertng en Vermindering der Uehaamtkraehteu aemalojjeen in Poedervorin I H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen M BiJHIk worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige fabrikanten H v SCHAIK Co Den Haag Verkrygbaar bü Firma WOLFP Co Westhaven 198 GRENDEL E a VAN MILD Veerstal ümda A BOÜMAN Moordraht PINK8E Nieitwerkerk ad lJ el A N VAN ZE88KN Schooithmen B v WIJK P W v EDE Chulewater A SCHEER Baaatrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwiik P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingeveen P A db GROOT A DB JONGH OudemUr 1 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benedwp WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterSancfa Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde GEBR RIJREN é DE LANGE IV ROTTERDAM S VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte tB4 Telef SS99 Ze MagnxUn Weat Sleuutland 9 nabij Station Beurs Telef éOSt INRUILEN STEHIEN VERHUREN REPAREBREN dageiyks ia onze Nalons te hooren DE PHONOLA FBOKOLAFMO WM FBONOLIST Gebi Stollwerck s Chocolade en Cacao ♦ o Balmatige door Ie nieu wste uiu ndingen i ma Innaai gebied VM bet rdefitlirieitle uitsluitend gebruik van f n m lijnstu groiulhtoiieu garandeerei lel erbruiker van StoUwerck s Ohoculade en Cacao een aafibevexenswaardtg ftibrikaat sauwltenrig beantwoordende bao vien inbond der resp Etilotten De irraa bohaaldc 87 Brerets als lIofleTeraacler 44 Eere Dlplom i 8 gobden enii Kedalllrs een bewijs aa uitmuntend y i tibiikj t Kceds 1874 schreef de Accademio national Ie Paris Notu TouH déoemons uns 3Sed t4Ue KVr première cliiame ep oonidd rfkfioii ae votro oxoell6Ct fls W atlou de ahooc l Lt bonbona varies eto etö 8l lfw r k o Irikaat ie c krygb uir bij U H Coufiseui s BanketbakkMt na enz ïeiiOi jiihOTtênJiiwooriJiger loor Sede Und Jviiim HiitteDKladt A Dótonitiri Kniveisiriwt lO S Een monater van betmerkwaardige Coza poeder wordt gratiB toegezonden j Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Ukeur Absint Bier Water of in ht voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard erietevan a weet Uet COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken draak bier wgo absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt eo zeker dat de echtgenoote de znster o de dochter van den verslaalde bet hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat do patiënt ooit behoef te weten waaraan hg zgne redding te dankeu heeft Het COZA POEDEB heeft het hniseIt k geink van dnizeoden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslnstige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozon met menig jaar verlengd Het Institant waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dnnkbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on scbadelgk te 7gn Correspondentie in alle talon der wereld COZAmSTITUTE r d a ïïllr Zd Wacht U voor naraaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap sANei ii 0SË Viwim Sanguiaosuin in vacuo ZUIVER FLANTAARDieTONICUH De Sangninose vindt in Nederland algemeene waardeering bjj bleekxuohl bloedarmoede en algemeene verslappingstoestanden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 16 gram voldoende Maar zorg dat gg de ecAM Sangninose liebt van VAlt DAU A Co i alle andere is namaak Prjjs per 12 fl f 15 flacon l 1 60 6 fl l 8 Co Te Gonda bS WOLFF Westhaven 198 Onze yijgenhonig voor hoestenden maakte zich zeer snel vele vrienden in alle steden en in alle kringen van Nederland Prgs J 1 per flacon Zenuw en Maaglijders wordt nit overtniging als een werkel ke ba in den nood het boek lESaad gre vez aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartwont dit boekje franco por post toegezonden door BLOKFOEL S Boekban Zaltborime f H l tntt 0BMt M 1uli n muMttlylm linHiiilrUil nwr Hwrw in vooral damn en ICliultneliMaWirk la l Appratunr van e M Mllw Ct f J Berlin Sntll Str l4 M i leut 0f4 tüCfi op naam en fabrlakamcrk wètv Mi ni V aaMraal atat Ir W lartaataaN itrak KËWISGEVli G Inrichtingen welke gevaar schade op hinder kunnen vbroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van louda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter Ugemeene kennis dat op de Becrelarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van Johi Punselie te Gouda om vergunning tot oprichting van eene Banketbakkerij in het perceel gelegen aan de eugstraat Wijk G no 7 Kailastraal bekend Sectie C no 607 Dat op Dinsdag den 11 Juni 1907 des namiddags ten i s ure op het Raadhuis gelegenheid IS otn bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 28 Met 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER Uullenlandscb Uverzicbt De Fransche minister van bnitenlandache zaken heeft Zaterdag in den ministerraad belangrgke mededeelingen gedaan aangaande Marokko De oischen die Frankrjjk had gesteld en het antwoord van het magzen dat na een eorsto ontwgkend antwoord in beginsel alle oischen inwilligde zgn openbaar gemaakt De Marokkaanscbe regcering dan beeft in beginsel toegegeven dat de pasja van Marakes die de bevolking tegen dr Manchamp heeft opgestookt wordt afgezet De pasja is echter op het oogenblik ziek De Marokkaanscbe regeering biedt aan dat een Fransche dokter controleeren zal of de kiekte inderdaad ernstig genoeg is om den afgezetten pasja alsnog in Marakesj te laten blijven De B ransche consul te Mogador mag een volledig onderzoek instellen te Marakesj naar de daders van den moord op dr Manchamp en de Marokkaanscbe ambtenaren moeten Jen consnl bg dat onderzoek behnlpzaam zgn De van den moord op Manchamp en andere moorden op Franschen verdachte personen zullen naar Tandzjer worden opgezonden Do schadevergoeding voor den moord op dr Manchamp wordt toegezegd Do inrichting der politie overeenkomstig de akte van Algeciras zal worden bespoedigd De Marokkaanscbe ambtenaar die den opstand tegen de Franschen in Mauritanië heeft opgestookt zal worden afgezet De strikte nakoming der afspraken met Frankrgk omtrent de vel mVILLETOIV VERVL OGEN G ELUK 31 Op Hemelvaartsdag toen wij onder de linde in den tuin zaten en Hedwig onder het werk een liedje zong wierp hg verstoord zgn venster dicht zoodat een rnit kletterend in scherven brak Maar Hedwig deed alsof zg niets had gemerkt en zong verder niet luider en niet zachter Ën toch meerde ik dat het nog zoeter en wellnidender klonk dan zooeven Stil Hedwig zeide ik tot haar Je stoort Koenraad Toen lachte ziJ en haar lach klonk zoo zoet en welluidend als zilveren tonen BoTcn werd haastig een stoel verschoven schreden kwamen van de trap naar beneden en Koenraad ging ons rakelings voorbij zonder op te zien met ijlenden tred als kon hij niet te spoedig nit onze nabgheid komen Toen ging do huisdeur open en dicht en werd alles stil Ja doet verkeerd zeide ik ja stoort bom in aija stadie Hedwig I Hoe kan hij iets tot stand brengen de juiste woorden TlBdtD om t n toehoorden te roeren en tot ligheid van de Algergnsche grensstrook wordt verzekerd t Is na maar de vraag wat er tot uitvoering van al die fraaie beloften zal geschieden De Politische Correspondenz verneemt uit Sofia dat de geruchten over de aanstaande ministerieele crisis uit de lucht gegrepen zgn De tojngkeer van vorst Ferdinand staat volstrekt niet in verband met oneenigheid in den boezem van het kabinet Het ontslag van het ministerie wordt weliswaar door een deel van de leiders der Stamboelovisten wonschelgk geacht doch voorloopig hebben zg weinig kans op verwezenlgking hunner wonschen Te Swutow zijn berichten ontvangen aangaande een opstand te Wongkong in de prefectuur Chinchew in China De opstandelingen zgn voor één deel inboorlingen van het district voor een ander deel menschen uit de naburige provincies Alle burgerlijke e militaire overheidspersonen te Wongkong zgn vermoord het Yamen is verbrand De kolonel te Swatow en admiraal Li zgn met troepen naar bet terrein van den opstand vertrokken De flinkheid der politie te Swatow heeft het uitbreken van een beweging in de verdragsBaven voorkomen De mijndirectiea te Johannesburg verklaren dat de arbeiders in grooten getale terugkeeren In bet mgndistrict zgn tbans overal troepen gelegerd en tengevolge hiervan nemen een aantal ontmoedigde stakers den Arbeid weder op De volledige dagploeg van de Ferreiramgn heeft gister gewerkt en het werk aan de Roodepoort üeutral m jn zal morgen hervat worden Het Lagerhnis heelt Vrgdag twee wetsontwerpen in tweede lezing aangenomen Het eene maakt bet voor menseben die gewetensbezwaren tegen de koepokinenting hebben gemakkelgker om voor hun kinderen vrijstelling van inenting te verkrijgen Volgens minister Burns is het doel van dit wetsontwerp alleen om het beginsel van vrijstelling reeds in de wet opgenomen rechtvaardiger te laten werken Overigens vreesde hij er geen vermindering van de inenting van Het tweede wetsontwerp wil het geknoei met de tonnenmaat van schepen tegengaan Men richt tegenwoordig de schepen zoo in dat ziJ voor haven en dokgelden enz minder öod te voeren wannoor jjj bier beneden zulk een wereldlgken kortswijl drijft f Zg antwoordde niet maar stond op en ging nog dieper den tuin in en toen na een poosje moeder naar haar vroeg voor een hnishoudelgke bezigheid was zij nergens te vinden Bij het invallen der schemering kwam Koenraad terug en ik hoorde hoe hg zonder zich op te houden zich dadelijk naar de kamer van vader begaf Daarbinnen bleef h i gernimen tijd en het avondeten dat Wiesjemoei onder de lindeboomen had opgediend werd koud en moest weggeruimd worden Na een poosje toen het geheel donker was geworden werd ik door moeder naar vaders studeerkamer ontboden Er was nog geen licht aangestoken alleen de maan scheen met haar smallen sikkel door het venster naar binnen en toonde my vaders aangezicht dat in de kussens van den ziekestoel rustte Christiacel sprak hy en zyn stem klonk zachter en vriendèiyker dan ik ooit had geboord Chrlstiane treed nader I Ik heb iets heel gewichtigs metje te bespreken I Ik trad Older en waobtte op betgeea b j betalen dan zij eigenlijk voor het bergvermogen bchuldig zonden zijn Het wetsontwerp schrijft voor dat er van de grosso tonnenmaat 60 pet bi de artikelsgewiize behandeling zal de regeering na ruggespraak met de belanghebbenden voorstellen 65 pet voor het voortstnwingsvermogen wordt afgetrokken om aldus de netto register tonnenmaat te verkrijgen Het logies van de bemanning blijft buiten dat wetsontwerp De wel zou over zeven jaar van kracht worden Ter gelegenheid van de plechtige opening van den Finschen Landdag op Zaterdag l I hoeft er een godsdienstoefening plaats gehad in den Nikolai dom te Helsingfors Op do toespraken der geestelijken die zoowel in bet Finsch als in het Zweedscb gehouden werden volgde een Te Denm Daarna had in de troonzaal van het keizerlijk paleis de pleobtige opening van den Landdag plaats door den gouvornenr generaal Verhardt die namens den Tsaar grootvorst do troonrede voorlas waarin de zegen des Allerhoogsten werd afgesmeekt over den arbeid van den Landdag Na de voorlezing der troonrede voerde de afgevaardigde Talman het woord Hy sprak in het Finsch H wees er op dat het streven van den Landdag voornamelQk gericht moest zgn op da bevordering van den stoUeigken welstand an de geestelijke ontwikkeling der onbemiddelde volksklasse De vurigste wensch van het Finsche volk was dat het bestaan der Finnen als natie werd bestendigd Nadat de gouverneur generaal voorlezing gedaan had van de door de regeering ingediende wetsontwerpen bracht de vergadering een drievoudig hoera uit op den Tsaargrootvorst De afgevaardigden van alle fracties waren voltallig opgekomen De Giornale d Itali bevat een belangrijk gedeelte van hot rapport van den afgevaardigde d Arlotta over de begrooting van marine dat een zonderlingen indruk maakt op het oogenblik waarin men in de pers de ontwapeningsvoorstellen van Engeland bespreekt Want de rapportour dor Italiaansche begrootingscommissie stelt een aanmerkelijke vergooting der Italiaansoho marine voor Behalve de schepen in aanbouw waarvan hij de spoedige voltobüng vraagt wenscben de admiraals volgens dan rapjiorteur nog vier groote slagachepen van 20 1 ton elk en bewapend met 10 stukken vaq SÖ S c U Het toestaan daarvan zal naaK d Arlotta mg te zeggen bad Het duurde echter een geruime poos eer hy begon Het scheen mg toe dat by de juiste woorden niet kon vinden Eiodelgk ving hg aan Ik bedoel kindlief ik heb bet oog op Koenraad Ik geloof dat je hem altyd hebt liefgehad als een broeder nietwaar P Ja vader 1 antwoordde ik met moeite Nu echter is de tyd aangebroken je met de waarheid bekend te maken en mede te deelen dat hg even weinig tot onze familie behoort als de vreemdeling die onze huisdeur voorbggaat Hg is niet mynzoon zooals hy evenmin je broeder is Hg zweeg en zgn van diep verstand en geleerdheid getuigende oo n zagen door de duisternis been my uitvorschead aan Toen ik niet antwoordde vroeg hg mg Wist je het reeds Cbristianef Ja antwoordde ik zenuwachtig door onbestemde vrees bevangen Dan weet je ook wie zgn naders zyn I Ik schudde zwygend het hoofd niet zeker wat ik moest antwoorden Hoe zou jo wat dat betreft de waarbeid ook bekend zyn voer vader voort daar het toch eea diep geheim is En naarik hoop werpt het ook geen schaduw op jouw gevoelens jegens hem Hy ia een braaf man onte Eoentatd een goede rronw in uiteenzet 200 millioon als buitenguwouu crediet op de begrooting van 1908 vorderen indien men ten minste die slagschepen binnen atzienbaren tijd wenicht afgemaakt te zien Wanneer da regeering den aanbouw vao deze schepen noodzakelijk acht zal zij aan het parlement een volledig programma moeten voorleggen van de maritieme plannen met berekening der kosten en opgave van de middelen om die te bestrijden De rapporteur d Arlotta acht het bovendien wonschelgk dat admiraal Bettolo de chef van den generalen staf in staat wordt gesteld zich voor te bereiden op het uitoefenen van een commando in oorlogstijd door het tijdens de vlootmanoeuvres te vervullen De rapporteur wjjst op de landen in de nabijheid van Italië die zich voortdurend uitbreiden op maritiem gebied ten einde het evenwicht te krggen in de zeeën waarin Italië krachtens zijne ligging de eerste plaats moest innemen En daarom acht hü hot voor do veiligheid en de nationale onafhankelijkheid van Italië noodi dat de Italiaansche vloot zich krachtig ontwikkelen zal opdat Italië voor elke verrassing gewaarborgd zal wezen Nadat de Finsche Landdag zich goconstitnurd en zijn bureau gekozen had kon da plechtige opening der zitting door den gonverneur genaraal namens den Tsaar plaats hebben Volgeode op een godsdienstoefening in den dom te Helsingfors had de bijeenkomst plaats in de troonzaal van hel paleis de gouverneur staande voor den troon las de troodrede van den Tsaar voor Ik begroet u ais vertegenwoordigers van het Finsche volk en verwacht van n vruchtbaren arbeid en getrouwe vervulling van uwe plichten Moge nwe werkzaamheid succes hebben en bpragon tot bevestiging van do grondslagen der ingevoerde hervormingen Nieuwe wetsontwerpen die op de verschillende onderdeelen van het volksleven betrekking bobben zullen n ten deele tbans ten deelo in den loop der zitting ter beraadslaging worden voorgelegd Terwijl ik don zegen van den Allerhoogste afsmeek op u on uwen arbeid verklaar ik den Landdag voor geopend De Talman van den Landdag antwoordde op de troonrede in het Finsch Hi wees er op dat verschillen van meening uit te wisschen en de burgers tot juist begrip van elkanders denkbeelden te brengen het doel moet zijn der maatregelen die gericht zijn op de verheffing van den roaterieelon welvaart en van de geestelijke ontwikkeling van de onbemiddelde volksklassen daarin alle opzichten waardig Ik weet niet o het waar is hetgeen moeder mg in vertrouwen heeft raodogedeeid nameiyk datgg beiden elkander met andore oogen aanziet dan zooals men van broeder en zuster kan verwachten Vader riep ik verschrikt uit Hy vatte my bg de hand en trok mij naar zioh toe Ik knielde voor hem nedei myn gemoed was aan de grootste verwarring ter prooi Op kalman toon ging vader voort Hy was een droomerige knaap die dikwglB uit den band sprong Thans echter is hg gerypt tot een ernstig man die bin nen korten tgd zQn ambt zal vervullen toteero Gods Hy beeft mg zooeven de bekentenis afgelegd dat zgn hart n genegen is en als zgn meening uitgesproken dat niemand geschikter is voor jonge prodikantsvrouw dan jy Hg wil je antwoord vernemen op Pinksterzondag na de preek Jemoet natunrlijk rgpeiyk overwegen of je denkt zyn gezellin te kunnen zgn voor bet geheele leven in lief en leed in nood en voorspoed tot den dood Even zweeg hg toen besloot vader ernstig Welk antwoord geeft je jongo hartje daarop myn Cbristianef I Wordt vmolgi