Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1907

ziet de tegenwoordige TOlksrertegenwoordigidg een barer eerste plichten De Torigste wenscben van het Finsche volk zijn er op gericht zich te wijdeo aan de Tervnlliag van zjjn beschavingstaak en zgn bestaan als natie te handhaven De beste grondslagen voor die werkzaamheid ziet het volk in de bionenlandsche zellstandigheid van Finland De Talman eindigde zgn toespraak met het verzoek aan den gonvernear den keizer de verzekering van de eerbiedige toewijding van den Landdag over te brengen De nieawe Oostenrüksche Kamer zal tegen 15 Jnoi worden bijeengeroepen op 17 Jani zal de Keizer de troonrede uitspreken vooral moet het harean van de Kamer worden samengesteld Berichten uit Weenen melden dat waarschijnlijk dr AdolphËbenhoch Landeshaaptmann van Opper Oostenrgk in aanmerking zal komen om tot president der ni nwe Kamer te worden gekozen Dr Ëbenhoch is de leider der Daitschclericale partij s gevolg van den uitslag der verkiezingen rOKiogeo aanwendt om zich aan te sluiten bij de Christelijksociale groep Dr Ëbenhoch wees er reeds op in een onderhoud met de Neue Freie Presse dat de programma s der beide groepen ongeveer gelijkliidend zgn en dat het antisemietisme der partijen alloen zeggen wil streven naar de christelijke en religieuse volmaking van ons volk en ons zelf Slaiten do beide partyen zich bij elkander aan Je anti semieten met hun 67 leden ea de clericaien met 30 leden uan is da nieawe groep de sterkste van bat Huis en wordt de verkiezing van dr Ëbenhoch tot president van het Oostenryksche Huis van Afgevaardigden zoo goed a s verzekerd Verspreide Berichten FSXHKBUK De Petit Parisien zegt dat minister Pichon de Fransch Japanscheiovereenkomst heeft onderworpen aan het advies van Radolin den Duitschen gezant Het in begin Juni verwachtte Japansche eskader zal zich met de Fransche Noordzeeen Middellandscbe Zeevloten vereenigen te La Pallnee en zich dan naar Bordeaux begeven om internationale zeilwedstrgden bü te wonen waar ook president Fallières biJ verwacht wordt In den Zaterdag gehouden kabinetsraad is het antwoord der Marokkaansche regeering voorgelezen bevattende inwilliging van alle door Frankrijk gestelde eischen Hoewel de in de Chineesche wateren gestrande kruiser ChanziJ lang niet voordeelig zit heeft de commandant beleefd bedankt voor de van Duitseba züde aangeboden tuit f DviTSOHLim De keizer is Zaterdag naar Dresden geweest om den koning van Saksen te feliciteeren met zijn verjaardag Van te voren bad bil een onderhoud gehad met den naar Petersburg gaande Russische gezant Hoewel de politie te Berlin uit niets de overtaiging heeft kunnen krijgen dat de Russische anarchisten een of anderen aanslag in den zin hadden treedt zij toch met gestrengheid tegen hen op omdat zfj den Duitschen anarchisten het hommenmaken schijnen te leereol De bom te Offenbach ion dan ook van Russisch maaksel zijn EXGEUXD Oisteren kwam in het Lagerhuis aan de orde een wet die beoogt den uittocht van arbeidskrachten van het platteland naar de groote steden tegen te gaan door den plaatselijken besturen de bevoegdheid te geven land voor de bevolking aan te koopeo Te Portsmouth kwam de Japansche prins Foeshim naar het duiken van een onderzeeBcho boot kijken Haar de boot wou met geec geweld of zachten dwang omlaag I In Amerika heeft men juist welgeslaagde proeven genomen met een onderzeeache raderboot die prachtig bestuurbaar moet ig n Spuje De koningin is voor t eerst weer drie uur op geweest Haar gezondheid is uitmuntend Een in Lissabon gevangen genomen arnarchist heeft verklaard dat hy tot de medeplichtigen gehoord heeft van Morral die het vorig jaar den aanslag op den koning pleegde vier andere medei lichtigen zgn naar Amerika ontvlucht OotTENBUK HoHaASU Het nieuwe parlement komt 15 Juni bijeen I 17 Juni zal de keizer de troonrede houden en de rolgeode dag beginnen de dsbattui I De Hongaarsche regeering is voornemens het eiland Margaretha gelegen in de Donau binnen Boedapest dat aan aartshertog Joseph teebeboort voor de som van 14 millioen kronen aan te koopen De oppositiebladeu beweren dat de aankoop geschiedt om de financiën des aartshertogs die door de verkwistigen zijner moeder niet weinig geleden hebben te herstellen BltKlH STATi Ten gevolge van vertoogen der Ooatenrijksche en Tnrksrbe gezanten gaat de sultan een irade uitvaardigen waarin streng optreden tegen de Servische en Bnlgaarscho benden in Macedonië wordt gelast V8R64DERIKGMDI N6l NEENTERi4D VRIJDAG 24 MEI Vervolg Aan de ordet De plannen voor het van Iterson Ziekenhnis De Voorzitter Aan de orde zouden zijn de plannen voor het van Itersonziekenhnis Ik stel voor dit punt te verdagen en te behandelen na punt 12 der agend Kan de raad zich daarmee vereenigen F Dan is dat goedgekeurd Aan de orde De voorstellen van de Commissie voor de Strafverordeningeo en van den beer J L van Ëijk tot wijziging van art 66 der Algemeene Politie Verordening De heer van Itersoo Het voorstel van B en W heeft voor miJ veel aantrekkelgks en ook het voorstel van den heer van Egk Daarom zou ik eigenlijk niet weten waarop ik zou moeten stemmen Ik heb daarom een derde motie samengesteld die naar ik verwacht alle heeren zal kannen voldoen De heer van Iterson dient daarop de volgende motie in Deze vergunning wordt niet vereischt zoolang op straat in de naaste omgeving daarvan het bedrijf van den eigenaar onafgebroken door hem of van zijnentwege wordt Uitgeoefend in welk geval daardoor de vrije doorgang niet belemmerd mag worden noch iemand die van den openbaren weg gebruik maakt daarvan nadeol of hinder zal kannen ondervinden Daar zij niet ondersteund wordt kan zjj geen onderwerp van beraadslaging nitmaken Het voorstel van Kijk wordt daarop aangenomen met 14 tegen 4 stemmen die van de hoeren Nederhorst Herman van Iterson en van der Ree Het voorstel der commissie is hierdoor vervallen Aan de orde Het Suppletoir Kohier van Schoolgelden op de Burgerscholen dienst 1906 7 De reclames van J A Lutjenkossink J A Heidendahl en E Hoogendgk Az tegen hunne aanslagen op het 2e suppletoir kohier der plaataelgke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 De reclames van J Reparon A J IJsselstijn Co F Sigmans L Hogenelslt A P J van Dam M J Oosterling F M van Leeuwen Molenaar J M T Bendeker het Bestuur der Sociëteit de Réunie H A M Dnijnstee F J Bellaart en H O van der Wolf tegen hunne aanslagen in het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein De Voorzitter M H thans jjjn ain de orde eenige voorstellen die de R ad gewoon is met gesloten deuren te behandelen Ik maak daarom van mijn bevoegdheid gebruik de openbare vergadering te schorsen en met n over te gaan in geheime zitting Wordt vprvolgd Gemengde Berichten Het komt wel eens voor dat een landbouwer een stok vee dat tengevolge van een ongeluk geslacht moet wordeb aan een eiportslachter verkoopt wordt uit Winterswijk geschreven Ofschoon het voo consumptie d in niet altijd aanbevelansv aardig is kan bet toch nog voor andere doeleinden gebruikt worden Het dier goelkoop gekocht wordt dan voor een eenigszins hoogeren prjjs veraccjjnsd doch do belastingambtenaren vinden die aangifte dan soms te laag en gaan daarom tot benadering over De kommiezen laten het dier dan voor hun rekening slachten en nitponden d w z ze laten door den omroeper bekend maken dat er op de een of andere plaa s vleeach voor een zeer goedkoopen prjjs per pond te koop is De kommiezen maken hiermede dikwijls een goed zaakje Zoo hebben z de vorige week op die manier we f 60 aan een koe verdiend Vrijdag deed I zich een zelfde geval voor met een uit nood geslachte koe De kommiezen gingen op dezelfde wijze te werk doch de burgemeester liet toen door den omroeper hekend maken dat het vleeach afkomstig was van een koe die een ongemak gehad had De kooplust was er toen btj het publiek uit Voor de Eotterdamsche rechtbank heeft terechtgestaan M P 25 jaar commissionair in vaste goederen vroeger directeur der s Gravenhaag8che Voorschoten Incassobank beklaagd van oplichting Bekl erkendo in de Schiedamsche Ct een advertentie te hebben doen opnemen waarin o m voorkwam Geld beschikbaar met en zonder borg rente 5 pCt per jaar alsmede v or 2e hypotheek enz Hjj behandelde de zaak als tnsschenpersoon Op de advertentie was geschreven door M J S uit Schiedam die een krediet aanvroeg van f 300 Hierop had hekl dezen een brief geschreven met een gedrukt boofd Kantoor van Vaste goederen Hypotheken Credieten Assnrantièn met verzoek te komen ten kantore Middellandstraat 98 Hjj had S toen voor kosten van onderzoek f 4 gevraagd en ontvangen Dit was in Januari van dit jaar Binnen 14 dagen zon S antwoord ontvangen Bekl erkende TOor de f 4 geen informaties omtrent den aanvrager genomen te hebben S verklaarde de f 4 gegeven te hebben omdat hij in de vaste meening verkeerde met een goed kantoor te doen te hebben en de f 300 te zullen ontvangen Hij hoorde echter niets was nog eens te vergeefs geweest ten kantore waarop bekl hem een bezoek had gebracht te Schiedam hem meedeelende dat de post in orde was er moest echter f 22 betaald worden voor verdere kosten en intrest S had ook dit betaald hil zon op 15 Februari het geld in ontvangst kannen komen nemen Toen hij kwam was bekl verdwenen Een bekende verklaarde dat er nog al veel mensc n kwamen op het kantoor waar alleen een Tafel en een paar stoelen stonden Geld uitbetalen had de bediende nooit zien doen Wegens oplichting werd zes maanden gevangenis gevraagd Men meldt aan de N R Ct Zaterdagnamiddag omstreeks halfzes reed een automobiel komend van Zwolle op weg naar Groningen waarin de familie B van Groningen een heer en twee dames met chauffeur op den Rijksweg niet ver van Diever in volle vaart tegen een boom Een dame werd door glasscherven ernstig verwond in het ziekenhuis te Meppel opgeno o Haar toestand was ondanks het groute bloedverlies gisteren bevredigend De au o mobiel was erg beschadigd Men schrijft uit Middelburg Zaterdagavond is hier een voor een boerenmelkwagen gespannen paard in de Langedelft op hol geslagen In de Segeerstraat trachtte de heer v d H het tot staan te brengen werd tegen de straat geslagen tengevolge waarvan hy eenigen tgd bewusteloos was en verschillende belangryko verwondingen opliep Het paard ging met den wagen te water doch werd gered Heden was de toestand van den heer v d H naar omstandigheden redelgk De onderwgzer K te Paterswolde die zooals wg meldden te Assen in hechtenis was genomen naar aanleiding van eene beweerde mishandeling met doodelöken afloop van een zgner leerlingen is weer in vrgheid gesteld Te Grantham heeft Zaterdag met een rgtnig een ernstig ongeluk plaats gehad Hoe het zich heeft toegedragen wordt niet gemeld Er zyn 3 dooden en drie gewonden voor wier leven echter gevreesd wordt Op een avond reed bg Namen een auto tegen een yzerdraad dat dwars over den weg gespannen was Als het rytuig open was geweest zou Jlea i ittenden de hals afgesneden zyn Gtelal g was het rgtnig gesloten zoodat geeq araer onheil werd aangericht dan wat schadalaan de auto Doch eenige oogenblikkenjlater volgde een open auto met dames die er n iet zoo goed afgekomen zouden zgn Men weet dat twee jaren geleden door een combinatie een bod van 7 ton is gedaan voor het oude Beursterrein te Amsterdam om daarop een groot hotel te zetten Van de zaak is toen niets terechtgekomen omdat inmiddels onderhandelingen waren aangeknoopt met het ryk over het plaatsen van een nieaw post en telegraafkantoor op het terrein Nadat ook die onderhandelingen waren afgesprongen is bovenbedoelde combinatie in het begin van dit jaar op haar aanbod teruggekomen waarop van gemeentewege is geantwoord dat men bereid was de onderhandelingen te heropenen indien 9 ton werd geboden en daarop bevestigend antwoord was gekomen vóór een bepaalden datum in Mei Deze datum is thans verstreken zonder dat de combinatie iets van lich heeft doen hoeren zoodat de zaak is afgesprongen Br zgn dus op het oogenblik weder geen gegadigden voor het terrein N V d D Men meldt aan de N B Ct Te Winchoten hebben de tichelwerken der firma E Potte gisterenmiddag het werk neergelegd Zg eischen dat voor 1908 wordt toegezegd elf cent per duizend steensn meer De fabriek is stop gezet Tgdens het spoorwegderaillement te Borencarspel dat 19 Mei plaats had heeft de overwegwachteres vrouw Agenand v n de halte Broekerhaven door den schrik haar spraakvermogen verloren en dit tot heden niet terugbekomen Bedoelde wachteres die dart 18B5 met de bediening van die wachtfiost Is belast en wegens ongesteldheid tgdeljgk builen dienst was gesteld zag op korten afstand van uit haar woning bet deraillement aan wat haar zoo aangreep dat zg bewusteloos ineenzakte en sedert dien tgd sprakeloos ii gebleven Brandstichting in t politiebureau Zekeren L v W die eergisteren aan bat politiebureau te s HertogenbojcU kwam oa nachtverbiyf werd aldaar onderkomen verschaft en tot dekking werden een tweetal dekens te zgner beschikking gesteld Waarschgnlgk om in de gevangenis te komen heeft hg zgn dekens in brand gestoken door middel van ter sluiks bg zich gehouden lucifers Spoedig werd de brand ontdekt ea de dader is gisteren op last van den eommiss iris van politie wegens moedwillige brandstichting naar de gevangenis overgebracht Het reeds enkele dagen geleden opgen voornemen tot oprichting eener coöperatie sigarenfabriek der uilgeslotenen tabaksba werkers te Eindhoven heeft thans vasten vorm verkregen De oprichting eener zoodanige fabriek is vastgesteld en reeds is eene oproeping gedaan voor gegadigden naar de betrekking van directeur De correspondent van de N R Ct te Constantinopel schrgft dd 23 dezer naar i leiding van de ontvoering van baron Van Heemstra diens bevrgding was den correspondent op dien datum nog niet bekend het volgende In navolging van de ontvoering van den Engelschen Levantgn Abbott te Saloniki voor wiens loslating de Britsche Regeering 15 000 T P 165 000 golden heeft betaald in de hoop en in de verwachting dat geld op de eene of de andere wgze van de Turksche schatkist terugbetaald te krigén hebben nu roevers in de provincie Aïdin Smyrna van Grieksche en Turksche afkomst verleden week opgelicht en weggevoerd W H J baron Van Heemstra sinds jaren aldaar gevestigd als heereboer op verschillende tsjifiik s landeryen Baron Van Heemstra is eenige jaren geleden met een juffrouw Whittal getrouwd behoorende tot een oude Engelsch Levantgnsche familie welke ruimschoots met aardsche goederen is gezegend Die laatste omstandighMid in verband gebracht met de mildheid der Britsche Regeering in liet ge val van den Engelschen Levantyn Abbott heeft misschien de roevers het oog doen vallen op dit slachtoffer Het mag echter niet verzwegen worden dat de heer Van Heemstra vóór eenigen tgd had aangekocht een landgoed van een Turk gelegen midden in een der onveiligste streken van de provincie op zes uur rgdens te paard van het naaste spoorwegstation nog ruim een uur sporena van Smyrna en dat hg zich van dat station daarheen steeds geheel alleen op weg begaf niettegenstaande herhaalde waarschnvingen van bevoegde personen om zich niet loo bloot te stellen Zoodra ons gezantschap alhier van den consulgeneraal bericht omtrent het voorgevallene had gekregen heeft graaf Van Limburg Styrum de zaakgelastigde der Koningin die zich reeds in menige andere aangelegenheid onze belangen rakende als een zeer flink doortastend en handig diplomaat heeft doen kennen dadelgk den Nederlands chen tweeden tolk van het gezantschap naar den eersten secretaris van den Sultan geZonden om het geval mede te doelen en den rnimsten hystand van de Turksche overheden te verlangen ter bevrgding van den ontvoerden Nederlandschen onderdaan Aldin is geec Macedonië en gevallen zyn aldaar reeds voorgekomen dat zoodra de overheid krachtig te kennen gaf dat een bepaalde ontvoering berooving brandstichting of diefstal haar hoogst onwelkom was en beslist ernstig vervolgd zou worden de ontvoerde zonder meer werd losgelaten of het geroofde afgeperste of gestolaoe werd teruggegeven Het komt er in dergeiyka gevallen maar op aan de betrokken overheid er volkomen van te doordringen dat aldus te handelen volstrekt in haar eigen belang en tot haar eigen welzyn la Vrgdagmiddag heeft dicht by het Bussischa station Molodelsenne een ipoorwe oigalsk plaata gehad wurdoor mb OB HU Dd pa niek onder de reiiigen ontstond die aan Tier spoorwegbeambten het leven kostte Vgf werden er zwaar gewond Een sneltreir ontspoorde op een boogen spoorwegdam en de locomotief stortte met vyf personenwagens van den dam af Eerat een uur na deze ramp kwam een reservetrein op de plaats dea onheila die onmiddellgk een aanvang maakte de gewonden onder de puinhopen in veiligheid te brengen Uit Petersburg vertrok later een sneltrein met een ministerieele commissie van onderzoek naar het terrein van de ramp PosterUea eo Telegraphic Be noemd 16 Mei tot schrgver by den post en telegraafdienst te Utrecht bureel Ingenieur C M van Andel 1 Juni op verzoek tot commies der telegrafie Ie klasse de directeur by den post en telegraafdienst O P Scheers te Haarlem Bebeerder bgpost en telegraafkantoor Plein 16 Juni tot directeur van het post en telegraafkantoor te Koog Zaandyk J 6 van Nanta Lemcke thans directeur hy den posten telegraafdienst te s Qravenhage Beheerder bgpost en telegraafkantoor van den Boschstraat Bevorderd 1 Juni tot hoofdcommies der telegrafie de commies Ie klasse M Verschoor tot commies der telegrafie Ie klasse de commiezen 2e klasse T J Oeraets n J N Roeteriok Verplaatst 16 Mei de commies der telegrafie 2e klasse A J Maasen van het hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Linnaensstraat te Amsterdam de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse D Poort van Amsterdam telegraafkantoor naar Monnikendam 1 Juni de commies der posteryen 2e klasse J H T Pfaff van het bgpost en telegraafkantoor Ooudsche Singel naar het hoofdpostkantoor te Rotterdam de commies der postergen en telegrafie 2e klasse A C A Pistors van Kerkrade naar Rotterdam bypost en telegraafkantoor Ooudsche Singel de commies der posteryen en telegrafie 4e klasse D Edel van Hoorn naar Amsterdam postkantooi Eervol ontslagen op verzoek 11 Mei de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse J A H van Lier te Amsterdam telegraafkantoor Eervol ontslagen de commiezen der telegrafie 2e klasse J A D G Correljé en J F Hardeweg beiden te Amsterdam Stadsnieuws GOUDA 28 Mei 1907 Beden middag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed Het verbouwen van de 2de Burgerschool voor Jongens Ingeschreven werd door J Slegt voor f 1560 C T Tholens 1680 Gebr Dessing 1334 J Overkamp 1244 75 A Moeten te Moordrecht 1220 Ervon C A de Gidts 1192 86 A Hoogendoom 1148 J de Jong Wz 1089 C W den Hoed 1080 J P de Groot 1033 Alvorens de biljetten werden geopend werd medegedeeld dat de alg voorschriften in zyn geheel zullen worden toegepast In de gisterenavond gehouden vergadering T n da leden der Sociëteit Ons Genoegen werd tot bestuurslid herkozen de heer J J rdSB van Doesburgh De rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar werd goedgekeurd Gisterenavond werd door de politie gearresteerd een stakende sigarenmaker die tot handtaiteiykheden overging op eennietataker Na opgemaakt proces verbaal werd hy weder in vryheid geateld De wereldklok die te zien is in de Sociëteit de Réunie trekt steeds meer en meer bezoeken Ieder die dit reuzenwerk heeft gezien en de uitleg daarvan heeft gehoord is een en al verbazing over de vernuftige samenstelling van den heer Augnat NoU Da heer A S Hoogstra ia t Leiden geslaagd voor het examen van candidaat in de rechtan Wegen beogen leeityd heeft de heer L J Otto sedert tal van jaren lid van dan raad te KiimpeD a d IJtel thant als zoodanig OBtilag genomen 384 Staats loteriJ 5 KlaiM Trekking van Dinsdag 28 Mei No 17160 f 100 000 m l 1S0S6 OD 18671 ieder i 1000 2491 en 18085 ieder f 400 3178 5897 13380 13796 14200 en 19317 ieder f 200 2990 4090 4645 6986 7432 10643 10783 11528 12927 13518 13651 en 18330 ieder f 100 Prgzen van f 70 64 2513 5176 8533 11812 14562 18612 200 2700 95 92 11938 14723 56 11 45 6312 8729 12111 50 18730 424 90 75 53 45 69 66 49 2808 5776 8874 12226 15090 18870 511 78 6950 8906 12350 96 87 30 2952 6013 9013 86 15221 18917 60 67 89 61 12423 15327 27 690 81 6190 9153 12640 15433 49 91 3118 6242 9219 44 42 19032 1041 3270 6317 9341 75 15788 19129 72 3429 6650 42 12781 15900 19290 1178 3670 6758 9450 12819 16135 19384 91 82 6980 9608 46 71 19480 1404 3730 88 61 12919 16253 92 72 35 7250 9657 13218 84 19523 1651 3825 71 9795 61 16401 19745 52 3932 79 9827 72 29 19962 1642 4342 7300 9942 13418 16640 20130 52 71 7431 75 33 56 69 1704 4408 61 10146 13506 16714 98 97 22 92 10618 13627 54 20221 99 28 7506 10937 31 76 64 1823 62 82 11060 13727 17042 74 2024 54 7944 11181 13878 17106 20331 2114 76 67 11206 13979 17231 80 44 4699 80 11383 14061 17360 20638 56 4675 8032 11689 14323 17628 49 2241 99 91 11707 66 17837 20849 61 4746 8117 83 78 48 52 2403 83 38 99 14407 18162 20960 37 6020 8446 11802 67 18235 3978 2500 22 48 3 14528 41 6a Klasse 4e Lijst No 10650 m z f 70 BEÏÏES VM EOTTEEDAM TV XJ V MAANDAG 8 APRIL Staatttetnxnijen PoETUBAi Oblig 3e Serie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RoBLAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDiiBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 HjipoUuik BattkenAandb idem idem 4 90 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb SUdelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SchoepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Fand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 t Seheipvaart MaaUfAappijen Pand Holland Gnlf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUmittgm Itaui Oblig Zuid Italiaansche Spw IMy A 367 PremUUeningm büuaiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 l i Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 OntvangcD DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantelg Costumes Blouses JufJes en Jupons Robes en Japons tofien met bybehoorende Gameeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in eherp eoneurreermOe ptynm Aanbevelend VERSCBEIDENHEID Uit Brielle meldt men Het Igk van den op Zaterdag voor Pinksteren overhoord geslagen sergeant G A B r van het korps der Brieische torpedisten iB gisterenmiddag niet ver van de plaata waar hg verdronk gevonden en naar den Briel gevoerd waar hy heden mot militaire plechtigheid begraven zal worden De overledene was een zeer oppassend jongman van nog slechts negentien jaren De 1 10 000 kwamen niet op de maan terecht Het geheimzinnige geval van de verdwgmng van f 10 000 van den rgksontvanger van Weesp welke som bestemd was voor den Rgksbetaalmeester te Amsterdam is opgelost De jongelui hadden s morgens bg het ontwaken niet goed gekeken want uit een later op den dag ingesteld onderzoek bleek het geld wel degeiyk in de kast te liggen I De tentoonstelling van gekleurde reprodoctiên der primitieve van de Znid Nederlandsche school die in bet trapportaal van hot Museum van Kunstngverheid te Haarlem wordt gebonden heeft algemeene bevrediging gewekt en zal nog eenige dagen geopend biyven Velen hebbeo dan ook reeds van de bizondere gelegenheid gebruik gemaakt deze schat van Kunstwerken die op zoo voortreffelijke wgze zgn geproduceerd bgeen te zien Men meldt uit Rotterdam In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft boven Rotterdam een geweldig onweder gewoed dat omstreeks 3 uur zgn toppunt bereikte en toen op verschillende plaatsen insloeg De bliksem was niet van de lucht af en de slagen deden de huizen dreunen Het meest hadden te Igden een aantal gzeren palen waaraan de bovengeleidingen der electrische tram verbonden zgn Uit verschillende van deze sloegen vonken en enkele personen bekwamen bg aanraking lichte brandwonden Aan den Zuidhoek te Oud Charlois sloeg de bliksem gelgktgdig in bg twee landbouwers waar hg brand in de woonkamer veroorzaakte die door de bewoners zelfgebluscht werd Mede werden daar zeven telegraafpalen omvergeworpen Zoowol op de telegraaf als op delelepboonlynen ontstonden heel wat storingen Verder sloeg de bliksem in een pand in de Raamstraat waar een stuk van het dak werd opgelicht en op straat geworpen In de Kaephorststraat sloeg de hliksnm in by een broodbakker In den Zwaanphals en de Lange Torenstraat sloeg de bliksem mede in verschillende telephoonpalen waardoor de Ignen afsmolten Naar aan de N Gr Ct wordt geschreven kunnen de wetsvoorstellen der regeering tot herziening der Grondwet binnen enkele weken misschien zelfs enkele dagen by de Tweede Kamer worden verwacht De regeering zal naar de corr meent te weten een drietal wetsontwerpen aanbieden waarvan t eene uitsluitend op t blancoartikel betreffende het kiesrecht betrekking heeft terwgl de beide andere zich zullen aansluiten by de Toorstellen der Staatscommissie Burgeril ka Stand GEBOREN 23 Mei Adriaan Lucas ouders I J Demenint en B Zirkzee 24 Jansje Agatha ouders H Schoemaker en A Treels 25 Adriana ouders M van Essen en A J Lagendgk Simon ouders A O Boot en A M van Leenweit Cornells Johannes onders A van HMnwrden en A C van den Berg 29 NèpiTje Jacoba ouders K Tninenburg en P Stalenborg Waandrina Bemardina ouders E van Boven en J Tesink 28 Petms Antonius ouders B M van der Griend en A M van denHook Theodorus ouders T Laurier en C L Braat OVERLEDEN 25 Mel A Janknegt 83 j 26 M J do Gidts 53 j C Hogervorst huisvr van C J Loogaard 52 j 27 A T van Leeuwen 7 j 10 m ADVERTENTIi N Zenuw en Maaglijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hal in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworit dit boekje franco per post to eionden door BIiOKFOBL B BoaUian ZaltbommeL Dronkenschap bestaat niet meer Een mooster van het merkwaardige Coza poeder Tordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Uleur Abrint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodiy ie dat de dronkaard er iets van a weel net COZA POBDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgo absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zaater of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zander dat het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan by zyne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het hniseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige on nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te ijn Correspondentie in allo talen der wereld COZAINSTITUTE r rï ï Xa Wacht U voor naraaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap leaw onovertroflen Prof Dr Liebor Ibokenil m I2lüV EBACHT lLIZi t I AUwa eoht nut Ftbrielwnerk JUk voortdarende radicale rii zekere genezing van alle zelU de meest hardnekkige xennwnlekten Tooral ontstaan dnur afdwalingea op jeugdigen leeft J l ota e eneiing van elke zwakte Bloe idcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige proipectaasen irji cr fetoli £ 1 B S 1 BV dubbelslewh II f 1 Ontr T IDepót Matlh v d Vegte Zallbomm I pSl M Oléban li Co Eottordain r Uappel a GraTenhage I Ifalmmana da long J Czn Rotter lu ii II k Co Oouda a bi alle drogiitan SAKIG Jli OSË Vinuffl Sanguinosum in vacuo ZDIVER PLANTAARDIG TONIGDH De Sangninose vindt in Nederland algemeene waardeoring by bleekxuehi bloedarmoede en algemeene verulappingêtoestanden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Maar zorg dat gö de echte Sangninose liobt van FAS DAM Jt Co alle andere is namaak Prgs per flacon f 1 60 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda by WOLFF Co Westhaven 198 Onze Viigenhonig voor hoettten den maakte zich zeer snel vele vrienden in alle steden en in alle kringen van Nederland Prys f 1 per flacon Bakroond Tantoou UlUnsSoliociiBUüurT Hftge Aug 18M tanr Upwin Ektin mi m d wU mldialMi voor bM aoi i io it