Goudsche Courant, woensdag 29 mei 1907

Donderdag 30 Mei 1907 408te Jaargang So 10344 I De Caudidaten voor de Provinciale fiitaten van alle Vrijzinnige Hiesvereenigingen en Comités in hiet geheele District Gonda zijn M BOOGAERDT Bzn Ie Krimpen aan de Lek Mr D i BROUWER te Gouda K SCHOUTEN HOOGE DIJK te Woerden die voor de stemming op 1 1 Jfnni a s ten zeerste worden aanbevolen GOUBSCHE COIMOT J ieuw8 en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefeen e St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tele 0 n Ne St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jMjst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN per flesch St Ebtèphe Medoc 0 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves BI4nc 0 72 Haut Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdesheimer 1 08 Jfevroow PRINCESoHm tak dir Loeïp Oostliaven 87 VRAAGT tegen 1 Aug een DIËNSTBODK goed kannende koken en werken Hoog loon indien bekwaam voor haar taak H H Kaashandelaren IEMAND eenige jaren als volontair in de Kaashandel geweest zjjnde teenncht plaatging De beste getnigschritten staan ten dienste Franco brieven ocder nummer 2008 aan het Bureau dezer courant iülS TE HUUR Hcerenhuis Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Verkrjgbaar in flesschen SO ots TA et en f t ZS bjj H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk AXKBB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda i bj C LlTtiEH Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 Wild en Gevogelte Van at heden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Fanklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜIIMLINO Poe ier OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 EEM DEPOT MTHEE Men wordt rerzocUt op t HERK te letten UIT HIT MaDIZI tak M IIAVËNSWAAY ZONEN aORINCHBU Deze THËËEN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vy twee tn een half en een Ned one met vermelding van Nommer er £ Prye voorzien van nevenstaani Merk volgeuz de Wet gedepo neerd Zich tot de mtvoenng van geeerde orders aanbev ende i C BIJL voorheen J BBEEBAABT Lz FEBWERDA TIEIANi Q rootste détail Avynhandelaren in NEDERLAND DEPOT te GODDA btl F j j Büo VAN mm AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET 0 80 per flesch por anker van 45 8 32 Oude Roode Port Extra Oude Roode Port Oude Witte Port Eïtra oude Witte Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth Don Bellardi per 0e3ch f 1 08 1 1 44 1 08 1 80 0 99 0 90 l li 1 17 Prezen netto d Contant Voor FEESTELIJKE üELEüEffHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug g ave van de ongeopende flesschen WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz liELIi NIHS is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitschland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal em UELIANTHM werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHB in flacons f 0 40 1 0 70 en 1 1 MELIAXTBS in doezen tabletten t 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomlabriek De Bontngbloem Den Haag Vorkrïgbaar bg Firma WOLEf C Co Westhaven 198 Gouda GBENUBL Qoada E H VAN MILD Veerstal B 126 Gmda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d IJul A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK OuAttaWr A SCHBEB Haaitrechi F W v EDEl Oudemxttr K vu dbb HEIJDEN te Reeuttijk P v d SPEK MoercapeUe O v d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN Waddingtveen P A uu GBOüT A d JONGH Oudtaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentehop WAAIISCHUWIVQ Laat U niet misleiden door vl6 l roop Het klooster SanetaPaulo AbiHJ bestaat niet dn Siroop van i eenerlei waarOe Cevensperzekering niaatscbappi 99 M lla4 U Derdrccbt 0 g H W 875 maat el app liik Kapitaal eltc li n l t 2 090 000 IMnwk rd Btdrafl ruim O mnilscii RMcrw nilia UI mlllfeeih ADVEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Burean van A BKIAIKNAN ZOON oor l Brabantsch Schoenen LaarzeDDiagazIJo KLEIV EG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOP ElBLATlirM ziJn beslist die der Firma WELUOÜ rilB LADIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAR OF CBILÜ HESS FASBIOSS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT Uw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kontel BoU Bljooegjiel j Van alle in deze bladen voorkomende modelion zvjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Wie löikor a wii de EditA £ tlLel CaCaU te ntTaagen teumtn gecteld M n vele p i E lheQiingen ia ieu htihdel gekomen d Uu outi jiaam des aitvfanlera Dr Miohaellii vnrurdigl op de beste msihines in het vereddb rmnde étabbliaaement rui Qabra Btoll wwrok te Keclen dicht Eikel CacsLO m vierkanten bussen 4 lleze iikid CK au ia met melk gl Mfct eeB4 tan ame gezonde drenk voer l ejijkscc gebniik een 1 2 ifaeriqida vee t poBder vour een kop Choool Alt geneesknictKge dnuik tuj evtl en d arrhoe iübM met wjtot gebrai ien Vetkrijgbati bij je vucraumcte B 1 ApotSekan em f m a 9M a al Oen rMlvsrt geawoordi er Mim ItattenkiMll innterdam KalveistraiU ISS Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geachllllerde Por treOe relntureHogaertê Zg geven kracht en diepte die naaiakera niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen öeUl Prijscourant met een aantal enge vraagde getnigschritten gratie op aanvraag Boxtel B BaOABBIS C Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bJ wien möÉBlWé te bezichtigen zijn Souda Drak van A BRINKMAN A Zs BultenlaDdscii Overzicht Een Eenter telegram uit Johannesburg deelt iets mede alt het verslag over de Centrale Znid Afrikaansche Spoorwegen d z de slaatsspoorwegen van Transvaal en Transoranje in 1906 Het reizigersverkeer heelt 70 976 pd St minder opgebracht dan in 1905 Er zun meer enkele reizen naar dan van de kust afgegeven hetgeen duidt op vermindering van de bevolking door verplaatsing Het goederenvervoer bracht 532 903 minder op dan in 1905 Koning Haakon en Koningin Mand zijn gistermiddag te Parijs ontvangen aan het station van het Bois de Bonlogno door don heer en mevrouw Fallières en een stoet van grootwaardigheidsbekleeders waaronder minister Clemencean de voorzitter van Senaat en Kamer verscheiden gezanten de Noorsche gezant met zijn echlgenoote Het feestprogramma is ongeveer gelijk aan het programma dat eenige jaren geleden gevolgd is bö bet bezoek van den Koning en de Koningin van Italië te Parjs Het echtpaar logeert in het ministerie van buiteulandsche zaken Vandaag Dinsdag znllen de Koning en de Koningin een déjenner geven in het Noorsche gezantscbapshotel aan den president en de presidentske Verder gaan Haakon en Maud een echte PariJEche vreemdelingendag doormaken met Invaliden Pantheon rijtoer raiitinée op t stadhuis en s avonds naar de opera Er ziin Zondag 300 000 betoogers te Carcassonne geweest of naar een andere opgave 298 000 Twee honderd acht en negentig duizend menschen die van den st at eischen dat hiJ hnn bedrgf afdoende beschermen zal en de honderdduizenden zijn de vertegenwoordigers van millioenen of om in den stgl van de te Carcassone gehouden redevoeringen te blijven van half Frankrijk Geef ons een bestaan en als wij het 10 Juni niet hebben dan staan wiJ allemaal op Laat de regeeriog zorgen dat zg de soldaten uit het Zuiden wegzendt want geen soldaat van de zuidelgke regimenten die geen vader of broeder of oom heeft die landbouwer is De soldaten zullen aan onze zgde stri den Marcelin Albert is de afgod van den dag geweest Wil vergeleken ds beweging der verarmde wgnbouwers met de kruistochten Als in de dagen der kruistochten zoo donderde Albert de heete menigte toe als in de FtVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 82 Het was mjj te moede alsof de hemel was neergedaald in het duistere vertrek en een bovenaardsche glans schitterde in mijn oogen Eindelijk vond ik de kracht om te stamelen Ja vader ja duizendmaal ja I En is je zijn donkere afkomst geensteen des aanstoots P Neen o ueenl Niets liever wensc ikdan hem te behouden Voor alles wat hem ontbreekt zal ik miJn liefde jegens hem verdubbelen Ik zal hem je antwoord overbrengen ga iij miJn kind nu naar boven naar je kamertje en overleg met Hem die o e harten en nieren proeft Toen wankelde ik bet vertrek nit en steeg de trappen op naar mijn kamertje Daar zonk ik op mijn knieëq neder voor het bed verborg het hoofd in de kussens en wist niet wat te beginnen zoo bedwelmde mij het plotselinge geluk Zwaar drukte het my die zaligheid alleen te ditgen dagen jdat de Albineezen onder de muren van Carcassonne geloof en vaderland kwamen verdedigen zoo is het leger der wijnbouwers komen kampeeren onder de muren van het onde Caicaseonne Onze zaak is even edel Onze zaak is even heilig Onze voorvaderen van de 13de eeuw stierven als helden om haar te verdedigen Wjubonwers weest hunner waardig Roept het uit luid en onweerstaanbaar Vooruit voor onze rechten Het Zuiden wil het het Zuiden zal het hebben Waarlijk nooit is er een meeting van geheelonthouders geweest waar met zooveel vnur tegen den wijn werd gesproken als hier voor den wjjn nl voor den natnnrlgken w jn Natuurlijke wjjn Dat is de lenze Natuurlijke wgn die woorden worden gekoesterd en uitgegalmd eu uitgejubeld tot de menigte er zich aan bedronken heeft Alsof het een zegen voor de menschheid gold Zooiets als de afschaffing van de slave nij Hoe heeler de dronkenschap hoe wreeder de ontnnchtering Hongarije dat voor zg n eigen taal van Oostenriik erkenning vraagt aU dienst taal en legertaal staat in het eigen land voor denzelfden eisch van de Kroaten voor hun ta l Heeds geruimen tijd worden onderhandelingen over deze moeilijke en zeer ingewikkelde taalquaeslie gevoerd tusschen Hongarije en Kroatië En de Hongaren hebben reeds heel wat concessies aan de Kroaten gedaan Zoo is voor den spoorwegdienst bepaald dat de diensltaal Kroatisch wezen zal en dat zooveel mogelijk in Kroatië Kroaten als ambtenaren zullen worden aangesteld Voor den dienst en het verkeer tusschen Kroatische bureaux zal ook het Kroatisch Is diensttaal worden beschouwd Maar de Hongaansche regeering eischt tevens dat de Kroatische spoorwegambtenaren de Hongaarsche taal machtig ziJn en meent daarin geen schending van de overeenkomst te zien Die eisch wordt echter geenszins beschouwd als een voorwaarde voor de eindelijke regeling van de taalfnaestie Verwonderlgk is het dat ondanks de adviezen van den Banus en den Onderbanas van Kroatië de Kroatische Landdag deze door Hongarije voorgestelde regeling heeft verworpen Da onderhandelingen zgn daarop afgebroken De regeering yan Kroatië heeft zich met den Landdag solidair verklaard De Kroaten znllen nu bij de behandeling van de spoorweg wet een soort nationalen tegenstand toonen die volgens de berichten En toch was Koenraad in mgn onmiddellijke nabijheid in zg n studeervertrek Kan hij dan niet vermoeden dat ik smachtend naar hem verlangde in dit oogenblik f Met zenuwachtige gejaagdheid streek ik mijn lokken terug die mg langs de slapen waren gevallen en opende het venster De koele nachtlucbt waaide mg tegemoet zwijgend en donker lag de tuin aan mijn voelen Alleen uit Koenraad s venster viel een lichtende schijn op de bladeren van het geboomte en daarbinnen bewoog zich rusteloos een schaduw op en neder Zon hij aan mij denken en aan het antwoord dat ik hem zou geven f Ach moest hij dan niet reeds weten dat het ja luidde Jal in alle eeuwigheid Toen ving zachtkens een nachtegaal aan te kweelen in den lindeboom zoet en zwaarmoedig tegelijk klonk het Zoo ver ik kon boog ik mg nit het venster Koenraad I Koenraad I klonk het fluisterend van mijn lippen en veréihrikt hield ik op Want niemand antwoordde my Alleen de nachtegaal zong verder en ik barstte in snikken uit Waarom f uit Boedapest wel aanleiding zal geven tot ontbinding van den Kroatischen Landdag Renter seint uit Kaapstad dd 28 Mei De Transvaalsche premier Louis Botha kwam heden hier aan In antwoord op een adres van welkom wees hij erop dat de koloniale conferentie strekte tot versterking van de toekomst van het rijk en dat zij een flinke stap voorwaarts beteekende naar de federatie die een wensch is van zjjn party Generaal Botha beloofde een deputatie uit de stakers van de Randmijnen die een verzoekschrift wenscht te overhandigen te znllen ontvangen zoodra hg te Pretoria terng is De Brnnswjjksche Landdag eal vandaag hertog Johau Albert van MecklenburgSchwerin tot regent kiezen Gisteren is de Landdag geopend met ëen toespraak vanminister Otto waarin hij aan de nagedachtenis van den vorigen regent prins Albert van Pruisen hulde bracht en de utappenopsomde die de regeering en anderen tot regeling van het vraagstuk der troonopvolging gedaan hadden eerst de poging om het tusschen Pruisen en den hertog van Cimberland bestaande geschil uit den weg te rnimen dan het besluit van den Landdag om nog eens de beslissing van den Bondsraad in te roepen het besluit van den Bondsraad verklarende dat de jongste Ign van het huis Brunswgk Cumberland nog altgil verhinderd was in het hertogdom op te vol en en eindelgk het besluit van den Landdag om deverkiezing van een nieuwen regent voor tebereiden De regentschapsraad droeg hertog Johao Albert van Mecklenburg Schwerin als regent van het hertogdom voor In overeenstemming daarmee diende de minister een wetsontwerp in De regentschapsraad zou volgens de vroeger aangenomen gewoonte de persoonlijke eigenschappen van den voorgedragen regent niet aanroeren en bepaalde zich er toe den wensch uit te sproken dat de kens tot welzgn van het hertogdom zonstrekken De Landdag besloot het wetsontwerp niet in de commissie te behandelen en nam het voorstel van den voorzitter aan om er vandaag over te stemmen Gisteren zgn de Engelsche journalisten die in Duitschland komen om er de verbroedering te bevorderen en beter met land en volk bekend Ce worden te Bremen aan HOOFDSTUK XIX Ondanks de lachende toekomst lag er een waas van twyfel dat een verlammend gevoel bg mg wekte over myn geluk zooals wolken die voorbg de zon dryven en haar stralen onderscheppen Ontelbare malen vroeg ik mg af hoe het toch mogeiyk was dat bg mjj kou voorbggaan zonder my aan te zien daar hg mg immers lief had Dat is zoo de manier van doen van geleerde hoeren troostte my Wiesjemoei nadat ik hem eens op de trap had ontmoet met nog bleeker gelaat dan gewoonlgk en zoo in gedachten verdiept dal hy my nietbemerkte ofschoon mgn kleedje hem aanraakte Het is zoo de manier van doen vangeleerde hoeren herhaalde de onde vrouw dat zg nooit acht slaan op hetgeen om hen heen voorvalt Je zult je daaraan moetenwennen mgn lammetje hem nooit mogen storen en geduldig wachten lot het hem in den zin komt zich mot je te onderhouden Een andere man vindt altgd gelegenheid omte liefkozen en te schertsen met zgu vrouw maar voor een geestelgk heer is zoo iets ongepast Je vader was ook niet anders Ik heb het altyd gezegd het is geen gemakkeiyke taak prediktntivroav te zyn gekomnn Zg werden er feestelijk ontvangen en in tal van toespraken bg de aankomst eu later bij het diner gehouden werd de noodzakelijkheid van vriendschappelijke betrekkingen tusschen Engeland en Duitschland betoogd Officieel worden de Engelschen ook welkom géheeten door de Norddeutsche Allgemeine Zeitung Dit blad schrgft Als welkome gasten komen beden vertegenwoordigers van talrijke groote Engelsche bladen op Dnitschen grond aan zij zullen naar wij hopen op hnu reis door Duitschland zich met eigen oogen er van kunnen overtuigen dat ons volk in vredelievenden en aanhondenden arbeid een hooge mate van welvaart eu beschaving bereikt heeft en voor de vergelijking met geen andere mogendheid behoeft terng te schrikken Onder bescherming van een legermacht die haar karakter als bewaarder van den vrede langer dan een menschenleeftijd heeft doen blijken streeft ons volk er naar de vruchten der steeds toenemende ontwikkeling voor steeds grootere kringen toegankelijk te maken en dh zegeningen van de beschaving in steeds hooger mate te doen worden tot gemeengoed voor allen De Engelsche gasten znllen overal onder alle kringen der bevolking den levendigen wensch ontdekken tot Engeland en tot alle andere mogendheden der wereld op wederkeerigheid berustende vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden Wij hopen dat zij met die indrukken in hun land zullen terugkeeren en daar zullen werken legende verderfelijke pogingen om tweedracht to zaaien tusschen twee groote volken die naar de Westm Gazelle onlangs zeer juist uiteenzette honderd redenen bebbeo om elkaar te achten In dit vertronwen roepen wij den Engelschen gasten een hartelgk welkom toe Verspreide Berichten FlAKKSUE De socialistische boud in het departement der Loire waarvan minister Briand lid is èn ate hem naar de kamer beeft gezonden heeft beraadslaagd over de uitstooting van den minister wiens optreden bij vele medeleden ergenis had gewekt De vrienden die de heer Briand altijd nog heeft hebbeu hel echter gewonnen een motie tol uitzetting werd met 58 tegen 18 stemmen verworpen Zaterdag der volgende week zullen door 400 000 Fransche spoorwegbeambten briefkaarten met een locomotief er op naar den Daarvan was ik ten volle overtuigd En toch zon ik met niemand ter wereld hebben geruild En steeds zat Koenraad als vastgenageld over zyn boeken zoodat tk my er byna over verwonderde dat de studie voor één preek zoo langen tyd verelschte Soms hoorde ik hem luid spreken krachtig klonk zgn diepe stem en welluidend als geschapen voor de voordracht van een prediker zoodat ik meermalen op de trap stond te luisteren ook al kon ik de woorden niet verslaan En in stilte zat ik te naaien aan een blauwe japon met klein roodbruin fluweelen zoompje en toen moeder mg eens bg dien arbeid verraste bracht zg mg even daarna twee zilveren gespen die met kettinkjes aan elkaar waren verbonden om het Igfje over de borst daarmede te sluiten En lachend voegde zy my toe Die prykten op myn bruidsjapon I Hedwig echter was stil en bleek geworden sinds den namiddag toen zy onder de linden had gezongen Nn opende zg slechts zeer zelden den mond en had blauwe kringen om de oogen Zoodra zg Koenraad ontwaarde scheen het dat haar aangezicht nog bleeker werd dan anders en als schoten nit haar donkere oogen Uiksemstralen op de zynen Wordt vinolfd