Goudsche Courant, donderdag 30 mei 1907

y ADVËRTENTIF JV Wild en Gevoselle Van af heden en verder dagelijks verscb verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aUTTELINa Foeiet Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc o 2031 EENISBErOTTMTHES Men wordt verzocht op t HERK te letten oiT nat Maoizuh va H lUVËNSWAAY ZONEN QOBINCHEH Deze THKEEN worden afgele1l rerd in verzegelde pakjes van o i JlJI tuee en een hatf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevensiaand Merk volgen de Wet gedepa neerd Zioh tot de uitvoering van geeerde orders aanbev eude seaaatspresident gezonden worden om aan te dringen de wet op de oadedagspeneioenen nn eindelök eens aan te nemen DUITSCHLISD Dei Brnnswökscbe Landdag heeft de civiele Ijjst voor den nieuwen regent op dezelfde hoogte als bó zgn voorganger gehandhaafd Men weet dat prins Albrecht Johann Van Mecklenbarg weigerde onder de markt te gaan werken öisteren om 11 anr heeft zgn verkiezing plaats gehad De Hamburg Amerika Ljfn Tiert haar zestigjaren bestaan De keizer en de minister van marine zonden a o hartelgke geInkwenscben Ekqelaxd Ballin de directeur der Hamburg Ame rikalijo ontkent dat zgn maatsrbappij een rechtstreekschen dienst gaat beginnen tosschen Liverpool en New York Met de groote Dreadnought is het toch maar niet beelemaal in orde het oorlogsschip heeft een beschadigd roer aan stuurboord gekregen door op een wrak te stoeten en bü gelegenheid van de reparatie zal het schip tevens nieuwe schroeven krggen OoSTBNBUK HOHaiUIJB Tengevolge van de verkiezing van den Zionist dr Gabel te Buczacz in öalioië zgn daar onlusten tegen de Joden uitgebroken Er zijn troepen heengezonden In Wojnilow werd een Butheensch grondbezitter doodgeslagen omdat hg op een Pool bad gestemd I BOSLiKD In een der Petersbnrgs e voorsteden is een wekliedenvergaderini door de politie Pope Petrow boema afgevaardigde Jie voor straf in een klooster heeft gezeten omdat hy tot de kadettenpartg behoorde komt Woensdag los en hem zal dan een geestdriftige ontvangst worden bereid Habg Biga is weer een posttrein is volle vaart beroofd Tdekijb Turkije heeft bij de Dnitsohe Orientbank een voorschot gevraagd van 300 000 pond om eene oude schuld bü Kropp al te be tdn A m In Engelsch IndiS smeult het ook nog onder de asch Er zijn personen opgepakt die op weg waren naar Japan om hulp te vragen tegen de Engelsche onderdrukkers AHERIKi De in Kanton overleden weduwe van president Mac Kinley die in 1901 vermoord werd is 60 jaar oud geworden Sedert den dood van baar man en twee kinderen was zy voortdurend Igdeude Verteld te Utrecht Een inwoner van Utrecht vertelt hier vrg en openhartig hoe hiJ beterschap beeft bekomen van een bedroevende huidziekte De inwoners van 0onda die een geneesmiddel zoeken voor aambeien prikkelende huiduitslag of eenige andere huidziekte zullen het de moeite waard vinden om van den goeden raad van hun bunrman nut te trekken De hoer T J Meenwsen Piet Heinstraat 25 te Utrecht deelt ons mede Jaren lang ben ik geplaagd geweest door droge aambeien die mij zeer veel last bezorgden vanwege de hevige jeuking en stekende pijn Het was soms zoo erg dat ik niet stil op myn stoel kon blijven zitten doch ook bg het loepen was het zeer hinderlijk Buitendien had ik steeds een hevige jeuking op het middengedeelte van mijn lichaam Van alles had ik er reeds voor aangewend doch wat ik ook probeerde niets was er wat me zelfs bet minste hielp en op mijn zeven enzeventigjarigen leeft d verwachtte ik niet dat ik ooit weer van deze hinderlijke kwaal verlost zou worden Toen men mü ten laatste opmerkzaam maakte op Foster s Zalf wat een bg uitstek goed middel tegen mijn ziekte zon zijn ontbood ik dadelijk mjjn doosje Ik begon het te gebruiken en ik was boven de wolken van vreugde toen ik reeds dadelijk verlost werd van de ellendige jeuking En nadat ik de behandeling gedurende veertien dagen had voortgezet was ik geheel en al van de lastige kwaal bevrjjd Ik zon wel iedereen die met een dergelijke onaangename ziekte aangedaan is dit prachtig geneesmiddel willen aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddnnkt Zie toe dat gjj de echte Foster s Zalf bekomt dezelfde soort die de heer Meenwsen gehad heeft Zo is te Oooda verkrijgbaar bij de heeren Wolft en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 76 voor één of F 10 voor zes doezen Ela ken uit Schoonhoven Cl Ach ach wat zijn ie op het eiland Voorne toch nog achterlp Dat schrgft me een paar weken geleden met een ophef in alle kranten dat daar in Rokanje d tergu geneeskrachtige moddtrladen zijn ingericht ModJerbaden Dat tracht me ook nog rccktmt te maken in Schoonhoven Schoonhoven dat reeds een jaar of twee in bezit is van een der prachtigste modderhaden die je vinden kunt Maar zie je wij nederige baatzuchtige lieden mj houden dat voor one Wij slaan niet op de groote trom Van dat voorrecht laten wg enkel ii etadgenooUn proËlmreal En gezondP Dat hebben we verleden jaar ondervonden MiUiarden iyphuebaccüUn zgn met de eb van de vuilnisbelt door het zwembad gegaan het vet van verterende honden en ratten kon je er met een lepel afscheppen en geen enkele aanwijzing heeft men kunnen doen dat ook maar één zwemmer door de ziekte is aangetast Het is waar toen het al te mooi begon te worden toen de zwemmers te voWlaedig zouden worden hebben we de Uodderbaden een poosje stop gezet En dezen zomer bg leven en welzijn kunnen we al weer genieten van de geneeskrachtige moddifhadm Althans de jeugd was op Zaterdag 25 Mei al druk bezig Moeten er weer slachtoffers vallen wou ik vragen alvorens er wat in de richting van een zwembad gedaan wordt O Kerkelijke raad van Schoonhoven wat laadt ge een verantwoording op n door uw burgers van een flinke badplaats verstoken te honden I Kom Valk en Schreuder laat jullie particulier initiatief eens krachtig optreden en breng het Schoonhovensche Modderbad in eigen exploitatie Wg hebben nog meer Modderbronnen 1 Maar deze zijn in gemeentetijk beheer En Den Uijl schijnt hiervan de directeur te zijn Hij althans heeft den heer van Nooten verslaggever van de raadszittingen een modderbad toegediend meer dan present En Valk en Grenp hielpen bieraan i en handje mee de eerste door den stenograaf een brevet van onkunde uit te reiken nu dat heeft bg al meer gedaan de ander door het nut ervan in twiifel te trekken terwijl hij zelf de onmisbaarheid ervan aantoonde Nou Jan wat jon betreft stel ik voor om je woorden door drie stenografen te laten opteekenen Dan zal het nog wel eens voorkomen dat je beweren zult dat je woorden verdraaid zgn Dat komt van je eigen draaierigheid weet je I En Grenp wil de heele boel opdoeken Die vindt de openbaarheid zoo lastig Ik weet voor JOU een anderen weg meer afdoend Piet je wijzigt het reglement van orde in dien zin dat alle vergaderingen gelieim zijn Dan ben je radicaal van die dwarihijkenj af Wat heeft de burgerij en die krantenschrijvers wat heeft zoo n miserabele kerel als Jan Bazuin met den raad noodigi Erg modderig en vies deed ook het E K Kerkbestuur in zijn adres over dien grondroof Het gaat tusschen de waardige Wethouders en het niet minder waardige minstens eerwaardige bestuur als tosseben kibbelende jongens tie weitee t nietei Maar intusachen blgft het hek staan en Jan Piet weten heel handig de aandacht van t vieze zaakje af te leiden door den nieumen aeg Onbeantwoord blgft intussohen de vraag van Kooiman Wie Lieot Den brotalen behoort de halve straks de heele wereld wordt hier weer eens voor de zooveelste maal bewaarheid Modder modder t is één modderpoel Vuil en vies is gansch de boel In den n odder kan men baden s Winters door den modder waden Modder smijt men naar de school In modd rig last ren vindt men jool Modder vliegt zelfs van t Stadhuis Op den ambtenaren buis Ja met modder gooien daar Edelachtb ren naar elkaar Modder vieze modder apat Zelfs op des stenografen blad Wie hier niet in beil ge renke staat Jooit men in de goot of op dt etraat Maar dat zal ganw veranderen Er ziJn nu drie Chrittelijhe scholen die onze burgerij binnen korte jaren zullen ieretenen En als dan de Schoonhovensche Conrant opgedoekt is wat onze Kerkelijke raad blijkens het oordeel van den Dijl in de baud heeft dan wordt de ChriiUlijke Fakkel onze Stadseditie die niet weinig zal bijdragen tot ontwikkeling van den waarheidenn onzer burgerij Van Nooten met zjjn krant is d o o dll Ik heb hem daar gevonden in de goot I Den Ugl zat met den knie er op En sloeg hem danig op den kop Tot alle leven was er uit Toen riep Jan Valk Schei uit En Ujjl en Valk in rouwgewaad Trokken toen samen langs de straat Om overal bekend te maken Dat in deez stand van zaken Van Nootens krant voor t taatet verscheen Omdat het Satulnerehg eruit verdween I I Nu ging de krant Naar t pierenland 1 Want met Den Ugl Ging schuil De eenige reclame Daarachter kwam nu Fakkelman Met Krakelingen pan Hg strooide moppen voor ons uit En nu en dan een ijn beechuit Maar t volk nep uit Neen boze guit Wg laten ons niet foppen Door jou bedorven moppen Wg moeten lezen t raadamrelag En als dat dan niet langer mag Zoo zullen hg verkiezen Grenp en c s duchtig niezen Wjl smijten uit den raad Op straat Wie ons te lang al ringeloorenj En slaan ze zelfs om de ooren JAN BAZUIN ST ATEN G ENER AAL T If E K I B U A M B B Zitting van Dinsdag 28 Mei De heer van Wgnbergen wees biJ de voortzetting van het algemeen debat over het ontwerp betreffende het vaderschap op de groote en niet kunstmatig opgewekte belangstelling welke in bet land voor deze regeling bestaat aan welke hiJ volgaarne zijn stem zal geven omdat aan een bestaand onrecht een einde zal word in gemaakt Vastgehouden wordt aan het beginsel dat de familie wortelt in het huwelijk Het kind hetzij dan in of buiten huwelijk geboren heeft recht op het leven en uit het recht vloeit voort de plicht het te voeden op te voeden en te onderbonden Spreker bestreed in dat verband de rede van den heer van Doorn Spreker ontkende voorts dat door dit wetsontwerp het wettig huwelgk wordt aangetast Er wordt geen familieband geschapen en het onechte kind wordt niet golgkgesteld met het in wettig huweljjk verwekte Verder ontkende hij dat door dit ontwerp de zedelijkheid zal worden aangetast en dat het gebruik der Nienw Malthusiaansche middelen zal toenemen De heer Hugenholtz juichte het ontwerp toe als een daad van recht tegenover het onechte kind dat al te lang reeds rechteloos aan het noodlot is overgelaten En of nu bet aantal rechtelooze kinderen zooals de heer van Doorn beweerde meer of minder groot is doet weinig ter zstke Ook deze spreker meende dat dit ontwerp zal leiden tot mindere prostitueering der vronw Spreker erkende dat er schande over de familie kan gebracht worden maar dit bezwaar mag niet wegen tegenover het belang dat bet hier geldt Spreker zette nog uiteen dat van dit wetsontwerp een groote preventieve werking zal uitgaan De man toch zal bedacht voor de gevolgen zich thans meer in acht nemen wat den huwelijksband ten goede zal komen De heer de Visser betoogde tegenover de cijfers van den heer van Doorn dat het aantal niet erkende kinderen wel groot is Ook deed spr uitkomen dat de erkenning voor het allergrootste deel geschiedt door de moeders Tegenover 78 pCt der moedors in 1903 dce haar kinderen erkenden stond in dat jaar 1 pCt der vaders Dit bewijst dat wjj ons met dit ontwerp op den goeden weg bevinden Ten aanzien van bet argument van de onbewijsbaarheid van den eisch tegen den verwekker van het kind deed spreker een beroep op de vindingrijkheid van de juristen die steeds beweren dat voor elke zaak een rechtsgrond is te vinden om ook in deze een juisten rechtsgrond te ontdekken Spreker noemde dit ontwerp ten slotte de slnitsteen van het gebouw der Kinderwetten De heer Lohman bestreed de regeling van welke dit ontwerp uitgaat als een geheel verkeerde Hij wil besehorming van de vronw niet van het kind Het gaat niet aan personen die zich aan ontucht hebben schuldig gemaakt te dwingen tot erkenning der natuurlgke kinderen Hier wordt niet gegeven een actie tot onderzoek naar het vaderschap maar een actie tot invordering van de schuld tegen dengeen die met een vrouw gemeenschap heeft gehad Spreker betoogde nog dat do onderhavige regeling het onechte kind privilegieert boven het wettige welke laatste bv geen actie tegen de ouders kan instellen biJ verwaarloozing ep gemis aan onderhoud Hoogstens kunnen de ouders uit de ouderlijke macht ontzet worden En als gevolg van een en ander zal ook de ongehuwde moeder een voorrecht krijgen boven de gehuwde Spreker noemde vrouwen die het vriJe hnwelgk verdedigen dwazen die haar eigen 1 belang niet beseffen want lij miaien de I waarborgen die het wettig instituut van het huwelgk schenkt De heer Blooker bestreed het ontwerp dat z i groote nadeelen Voor de gemeenschap oplevert dan het voordeden brengt voor het natnnrlgke kind Ook deze spreker toch verwachtte van dit ontwerp toeneming van de vruchtafdrijving en van do prostitutie Wat dit laatste betreft vees hiJ er op dat de door deze wet bedreigde man zal trachten de vronw met ivelke hü omgang had ook in gemeenschap met andere mannen te brengen ten eiude aan het gevaar te ontkomen dat hij na het verstrijken van den termgn als verwekker van het kind wordt beschouwd De heer Heemskerk betoogt de aannemelijkheid van dit ontwerp en bracht hulde aan den ontwerper ond minister Loeff Vrees voor chantage behoeft z i niet te bestaan aangezien voor bet bewjjs in deze allerlei omstandigheden zullen moeten worden bijgebracht De heer van der Zwaag verdedigt het ontwerp met nadruk Hg verwachtte vooral vermindering van het aantal kindermoorden Want de meeste moede s brengen haar kinderen om uit vrees voor de toekomst dier sturaperdjes Ook vermindering van abortus verwacht spr De heer Schokking wil in geen geval in deze materie een familieband scheppen Ook spreker wijst op de preventieve kracht van het toelaten van het onderzoek De heer Marchant zet uiteen dat op den verwekker naast materieele plichten ook redelgke verplichtingen rusten Spreker sprak verschillende aangevoerde argumenten tegen en betoogde dat door het stellen van de gewrongen bewering dat de verwekker niet de vader is men tot allerlei verkeerde conclusies komt Morgen 11 uur voortzetting VeR i4DBRIPi6V4NDEKGKHEENTERA4D VfiIJDAG 24 MEI Tervolg Na heropening is aan de orde Het Suppletoir Kohier van SohoolgeldOD op de Burgerscholen dienst 1906 7 De voorzitter M H Ik heb de eer de openbare vergadering te heropenen en stel aan de orde het suppletoir Kohier der schoolgelden op de Burgerscholen Is er iemand die over dat Kohier het woord of stemming verlangt 1 Zoo niet dan is het vastgesteld Aan de orde De reclames van J A Lutjenkossink J A Heidendahl en E Hoogendgk Az tegen hunne aanslagen op het 2e suppletoir kohier der plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 De Voorzitter Verder heb ik de eer mede te doelen dat in de zoo even gehouden vergadering met gesloten deuren betreffende de reclames tegen aanslagen in de plaatselijke inkomstenbelasting beslissingen zgn genomen in dien geest dat de aanslag van J A Lutjenkossink is geregeerd de aanslagen van J A Heidendahl en E Hoogendgk Az zgn gehandhaafd Aan de orde Do reclames van J Reparon f A J IJsselstgn Co F Sigmans L HogeneUlt A P J van Dam M J Oosterling F M van Leeuwen Molenaar J M T Beudeker het Bestuur der Sociëteit de Réunie H A M Dnijnstee P J Bellaart en H G van der Wolf tegen hunne aanslagen in het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein Do Voorzitter vervolgd En wat botreft de aanslagen in het vergunningsrecht is de aanslag van Reparon gehandhaafd van h A J IJsselstiJn Co gehandhaafd van F Sigmans ternggebracht op f 37 50 van L Hogenelst gehandhaafd van A P J van Dam teruggebracht op f 37 50 van M J Oosterling ternggebracht op I 100 van F M van Leeuwen Molenaar gehandhaafd van J M T Beudeker teruggebracht op f 50 van het Bestuur der Sociëteit de Réunie gehandhaafd De reclame van H A M Duijnstee is buiten beschikking gebleven als zijnde ingediend ongezegeld de reclame van H G van der Wolf en van P J Bellaart werden niet ontvankelgk verklaard daar zg te Uat zgn ingediend Aan de orde De plannen voor bet van Iterson Ziekenhuis De Voorzitter Het zg miJ vergund namens de commissie door den Baad benoemd voor bet ontwerpen der plannen voor het van Iterson Ziekenh jis het volgende mede te doelen BiJ het doen ontwerpen van het plan hoeft de commissie overwogen of enkel moest worden voldaan aan bet testament en dns aan de dadelijke behoefte van do gemeente dan wel of ook wel rekening moest gehouden worden met de toekomst en met do behoefte aan geneeskundige verpleging in de toekomst In het eerste geval was het voldoende om een liekenhoia te ontwerpen voor fiO bodden in bot tweede geval moet een nekenbnis worden ontworpen met meer bedden een uitgebreid ziekenhuis dns De commissie heeft gemeend den tweeden weg te moeten kiezen en van daar dat de plannen voor het ziekenhuis zooals die na zeer veel overleg en bespreking met de architecten tot stand gekomen zijn zgn berekend voor 76 bedden namelijk een hoofdgebouw voor 68 hebben en een barak voor besmettelijke ziekten met 8 bedden mot een reserve ruimte voor meerdere bedden Het plan bevat alles wat voor een modern ziekenhuis noodig is maar ook niet meer Niet noemenswaardig is er in te schrappen Bü de vasttelling is wel rekening gebonden dat het ziekenhnis voldoen moet aan alle eischen aan een moderne inrichting te stellen een model ziekenhuis dns in één woord maar luxe is vermeden en ontbreekt geheel er aan Wordt vervolgd Gemeng de Berichten Kiezerskweek Do heer A van den Ameele te Grüpskerke schrgft aan de Uidd Ct Ik ben een voorstander om art 3 der Kieswet zoo ruim mogelgk uit te leggen zoodat een werkman niet bij de minste ondersteuning van zgn kiesrecht wordt beroofd Maar ik wensch op te komen tegen de partgdigheid wanneer bet de politiek of de antirevolutionnairen party geldt Zoo gaat hier de gemeente veldwachter in uniform gekleed op last van den burgemeester althans met diens medeweten voorzien van de noodige gedrukte formulieren de z g christelgke personen opzoeken die in de termen vallen voor loon huurof spaarbankkiezer Dezen hebben slechts by den veldwachter te teekenen en klaar is het Woont in de buurt een niet christelyice die evenals zQn buurman in de termen valt om kiezer te worden dan wordt deze niet opgezocht Is het te verwonderen dat de laatsten zich niet aanmelden voor dat doel denkende dat zg toch geen kiezers zgn want dat anders de veldwachter ook wel bg hen zou zgn gekomen Toen ik mg in 1905 naar het gemeentehuis begaf om de noodige formulieren om te trachten die personen op de kiezerslgst te brengen welke door den veldwachter niet waren opgemerkt werden mg die formulieren eenvoudig geweigerd Men meldt uit Eindhoven Zoowel de nitgeslotenen als de Vereeniging van Sigaren en Tabaksfabrikanten vergaderden gisterenmiddag om drie uur De tabrikantenvereeniging besloot tot openbaarmaking der volgende kennisgeving De aangesloten sigarenfabrikanten maken bekend dat op kunne fabrieken althans voor zoover er daar werk is ter beoordeeling van lederen patroon afzonderlgk alle werklieden welke op Zaterdagavond 11 Mei 1907 geen lid van eenige organisatie waren den arbeid mogen hervatten De in deze kennisgeving bedoelde werklieden kunnen zich dns onmiddellgk aanmelden by den fabrikant bg wien zg gewerkt hebben In de vergadering der nitgeslotenen werd besloten standvastig by den primitieven eisch te volharden en een beroep gedaan op de ongeorganiseerden om schouder aan schouder te blgven strgden met de georganiseerden Verder werd medegedeeld dat boewol voorloopig óp kleine schaal weldra zal worden aangevangen met coöperatieve fabrikatie Met het oog op de vergadering der tabrikantenvereeniging op denzelfden tyd gebonden zullen de nitgeslotenen morgenochtend 10 uur weder vergaderen Stadsnieuws GOUDA 29 Mei 1907 Naar wg vernemen zal den 4en Juni weder eane orgelbespeling plaats hebben door don heer J H B Spaanderman Daarbg zullen hare medewerking verUenen de dames Lena van Diggelen sopraan nit Den Haag sn Marie Smeehnisen mezzo sopraan nit Rotterdam die o a zullen zingen een dnet nit den 12sten psalm Ter benoeming tot leeraar in de Duitscbe taal en letterkunde aan de hoogere burgerschool te Zaandam worden aanbevolen de heeren 1 J K de Raaf alhier 2 M van Maanen te Hoorn 3 J H Mulder Jr te Doetinchem i In de gister te Utrecht gehouden openbüre terechtzitting van de Centrale Raad ian Beroep had de nitspraak plaats van de volgende zaak Huoger beroep van de Ryksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Doidreebt waarby met Teraleti ging eener beslissing van de Bank die f 0 36 per werkdag toekende aan Ja de K schoonmaakster alhier is toegekend eene rente van f 0 50 per werkdag ter zake van een ongeval waardoor haar rechtervoet is gekneusd en tengevolge waarvan zg nu lydt aan platvoet stand en moeilgk loopt De Centrale Raad bevestigde de uitspraak Tot poldermeester van den Kortland en KUinpolder te Nieuwerkerk a d IJsel is gekozen de heer P van Leeuwen in plaats van den heer J Erberveld Te Ouderkerk a d IJsel is onder het vee van A G Dogterora door den districtsveearts Lanléris mond en klauwzeer geconstateerd Het vee op de aangrenzende weide werd verdacht verklaard Haxstbecut 27 Mei In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Rozendaal heden ten raadbnize dezer gemeente gehouden werden vastgesteld a do rekening over 1906 in ontvangstop f 2039 34 in uitgaaf op f 1586 33 batigsaldo f 453 01 en b de begroeting voor 1907 aan inkomsten en uitgaven op f 2048 73 met eenomslag van f 2 50 per Hectare tegen f 3 in hot vorige jaar In deze begrooting werden nitgetrokken de laatste termynen van de eenige geldloening en tevens van do jongste vyzelvernieuwing Bg de gehouden verkiezing van een schout van den polder Rozendaal opgenoemd werd als zoodanig herkozen de heer A A Spruit die al de geldige uitgebrachte stemmen op zich vereenigde 384 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 29 Mei No 2552 4142 4828 7197 7581 10902 en 19291 ieder f 1000 1130 6221 13140 en 19387 ieder f 400 481 725 4210 5210 8727 13919 17432 17569 en 19639 ieder f 100 Pryzen van f 70 9 3007 6776 9968 12591 15136 18078 35 31 6950 10004 12643 40 18119 67 3103 7099 10250 76 15235 18272 71 3441 7110 10306 12738 99 18484 169 3579 7218 10469 12834 16340 18517 227 3753 48 10605 40 16741 18616 261 3918 66 10837 62 63 73 527 4171 7462 56 73 78 18785 52 4228 7557 67 12948 15878 18894 625 87 7685 10908 90 15932 18902 48 4340 7991 11 91 58 32 946 59 93 94 13091 16039 19098 1201 88 8019 11006 96 98 19227 54 4407 38 28 13136 16168 19386 78 42 8134 46 39 16200 19825 81 46 95 11321 69 57 78 1329 4628 8295 11446 13211 16342 19984 40 4711 8303 11545 61 16431 96 92 97 11 85 13393 86 20013 1424 5146 12 11618 13476 16534 78 31 6257 8425 86 13746 16607 20107 1521 99 52 11724 13838 16774 19 86 5426 81 68 86 16927 20233 1609 68 8503 97 13900 91 59 1900 5550 8734 11836 14167 17016 20369 2001 78 8814 11900 58 17284 92 84 5754 75 87 14216 17330 20406 2127 5889 9088 12011 14314 17411 9 2559 6133 9398 12106 91 17624 72 80 43 9410 60 14422 81 20676 99 49 13 12347 64 17738 20675 2829 6465 23 12461 14716 17989 20708 37 6516 69 76 14801 97 20947 2938 25 9600 12562 15011 18018 42 6662 9726 65 5e Klasse 6e Lgst No 530 f 70 m z 430 f 70 BEUES VAK ROTTERDAM MAANDAG 8 APRIL Staateleemnqen PoBTuOAi Oblig 3e Serie fr 060 3 59Vi Oblig 3e Serie fr 2600 3 59Vi RosLAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziii Japan Obligatien 1899 4 74V 74 CoLCHBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i i Hypotkeek Banim Aandb idem idein 4 99 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOVi Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerSoUeepiHypb 4Vi 100 Pandb Kederl Hyp k Pand briofbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen v n Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96V Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99V Pandb Hollandsche Hypb 4 99V4 Scheepvaart Maatechappiien Pand Holland Gulf Stv My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvBegltêningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 VAN Blommlsteins Iimkt is prüi tünderVindeli t de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Premietteninqen bsbQia Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Dinereen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 L I I Ontvangeu DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bybehoorende Garneeringen van dg goedkoopste tot de beste soorten in eherp eoHCHrnierende prijnen Aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz FERWliRDlJIllAN Grootste dótail wtjnhandelaren in NEDERLAND DEPOT te QODDA bU V J l BOON VAN OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERET f O SO per flesch per anker van 45 fl per ftcKh Oude Roode Port 1 08 Extra Oude Roode Port 1 44 Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior i it Vermouth Don Bklurdi 1 17 per flesch St Efctèphe Medoc 0 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Bant Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niorsteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Pryzen netto A Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug gave van de ong eopende flesschen Ukn Patent H Stollen mitiiKi Mmlffl UWM jMiiiiiimi üttunriiint riMiUtt Warmng Dtnr grOM Brfotg ma imen Patmt H StoUef erpungeit titt lutleu te reeliwrthlo n yachahnnitiom gegeten Kat Itenfe Mier eiueri itele echnrfen H StoUm mr nt me llreel Ier m KUsMn OtuiliuHlImtet H ieim ueerHeket ftle iHimilÉlmil amiiUiittm ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BHli RNAN Si ZOON