Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1907

De € audldaten voor de Provinciale Staten van alle Vrijzinnige Hlesvereeniglngen en € ouiité § in het geheele lllstrict Gonda zijn M BOOGa ERDT B n Ie Krimpen aan de Lek Mr I i BBOUWËB te Gouda K SCHOUTEf J HOOGEl DIJK t Woerden die voor de sleinming op 11 Juni a s ten zeerste worden aanbevolen Vrijdag 31 Mei 1907 46ste Jaargang i o 10 45 fiOlDSCHE TORAMT JSieuws en Advertentieblad v oor Gouda en Omstreken Telefoon o St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Teletoi n S 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z e en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 26 franco per I 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN PHflNOLAf lANO MM ON PEOSOUST aemalogeeii Poedervorm Gouda De INSGHRIJIViae van leerlingen voor den Cursus 1907 1908 zal plaats hebben in het Schoolgeboav op WOENSDAG 5 JUNI en ZATERDAG 8 JUNI a s des namiddags van 4 nur De Directanr Dr S S HOOGSTBA Het Correspondentschap van VOMOKOMOS Ned Vareeniging Ier bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖENDIJK DIHKZWAOEB Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tijde Verpleegsters fü Verplegers voor partienliere verpleging Seschikbaar zyn i I Kaasliandelaren IEMAND eenige jaren als volontair in de Kaashandel geweest zgnde wenscht plaatging De beste getuigschriften staan ten dienste Franco brieven ocder nummer 2603 aan het Bureau dezer courant TE KOOP op besten drnksten stand te Rotterdam Huis met Zaak in COMESTIBLES en aanverwante artikelen Drukke zaak huis met groot gemetseld pakhuis mooien winkel eo bovenhais Brieven franco letters Z P D Algemeen Advertentie Bureau NIJQH VAN DIÏM R Eotterdam Mevrouw PRINCE Schim vak dek Lobff OoBlhaven 87 VRAAGT tegen 1 Aug een DIENSTBODE goed kunnende koken en werken Hoog loon indien bekwaam voor haar taak HUIS TE HUURL fleerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van öas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in flesschen SO ets IS et en f l as bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEB I ¥ AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bS C tüGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze In Ueverf getehtUerde Por Iretle FetHtureBogaertt zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eckie te ontvangen Gelll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel a BOQAERI3 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen eüd I I DE WERELDRLOR Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven B 38 Gouda Uitvoerige verklaringen van dit wetenschappelijk interessant Kunstwerk worden dagelijks gegeven voorra precies 11 en 12 uur nam 2 3 en 1 nnr s avonds 8 en 9 uur Entree Ie Rang 30 cent 2e Rang 20 cent Kinderen Ie Bang 20 cent 2e Rang 16 cent GEBR RIJREN DE LANGE Wr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagaxün Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 9699 fle Mnrm iln West Nleuwland 9 nabij Utatton Bear Telef 46S7 TERHDREN STEHHEN INRUILEN REPAREEBEN dtgeiyks U onze Saloni te lio iren DE PHONOLA 18 het eenig ste helpend middel tegen nioedarmoede nteekuucM Xenummicakte Uoofdpffuen Slapeiooêlieid Onmaehten Vermageriug en Wermtndering der UchaamêkracMen aematoji een in Poedervorm 1 heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëeiiigc tabrlkanien II v SGHAlk Co Uea Haag Verkrygbaar bj Firm WOLFf Co Westhafen 193 GRENDEL E E VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJsstl A N VAN ZES8BN SehooilmtK B t WIJK F W t EDE OudeuiaUr A SCHEER Haastrechl K VAN DEB HEIJDEN Keeuwijk P y o SPEK Moercapelle D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddmgiveen P A db GROOT A u JONGH Oudemater J P KASTELEIN Polabroekerdam D BIKKER Bentchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosleriSancea Paulo Abdif bestaat niet dut Stroop van geenerlei waarde GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao Ba imitig aoot ue sieu Tfite uilvmflingeD op ma biDtuil gf hied rerbeterdefkbrieatle lutaluitend gebruik van fiji t ysi fijnste grondbt 0 0 1 paran ïeerei sn verbruiker van Stollwerck s Ohoculade ec Cacao leen aanbereienswaariiig fabriktiat itauwKeurig benntwoordende aan en inhoud der reep Etiketten Dt rma b ii aMe 87 Brerets als HoflererHUcler 44 Eere J ip oma 8 gouden enz MedalUeg een bew js ran uitmuntend fy i fabrika tt b eeds 1874 schreef de Accaeiemi national d Faris Nou Tou déMmona une n d llle dVr prent lAre clasHe en eoiudd rtttloa aeTotrA exoellent fbbrtooüon de Chocolat bonbons varies eto eto ttol warck e fabrikaat ia t6Tkrijgbaar bii U A C infiseors Banketbakkerf tna us ïeneraalvertegenwoovdiper oor ï ederl ndJtüins Kettemlodt Amsterdnrn Kaiverstraat 103 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza Boeder wordt gratig toegezonden Kan inaegeven morden m Koffie Thee Melk Likeur Abêint Bier Wattr of in lièl voedtel zonder dat het noodia ie dat de dronkaard er iets van a weet Het COZ l POMDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wun absint enz bjj den dronkaard op te wekken Bet COZA POEOEll werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder ïö medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDBU heeft het haifeICk geluk van duizenden gezinnen hersteld daizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talioozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verRpreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelyk te jjn Correspondentie in alle talen der wereld CöZAINSTITUTE JinV1ï i Sa Wacht U voor uamaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap itteuw onovertroOen Prof Dr Liobers welbekend SiSVW KBACBI SI IZS AÜMD echt met Pabnekimerk tot Tourtdarende radicale ru tekere genezing van Ue wM de meest hardnekkige xenuiiikiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgi e l eneziog van elke zwakte Bloei a acht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onrermogen lm poten z Pollutione enz tJitToerige proapectnsaen Trtjii cr feMk fl 1 fl 2 fi S dubbele flcwb 11 S Oiifra I Depot Matth v d Voiïte Zaltbomni 1 pijti M Oléban k Oo Rotterdam r Happol a Wravenliage I Halmmani de Jong J Czn EotltHan VVf Iff k Co ftoada rn biï alle droipjtea Noord Brabanlsch SchoeDep LaarzeomagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS l Het buu mtattieljluu en e makkelyklU etimliUd voot Heereo en vooral dune en Kindertchoenwerk U de Appretunr van C M MIIMr t Ct WV Berlla Btatk Str r4 Men lette oe öitVop en fcbrlekemerk VMrraleer Heeri WI UIHc Hl l l gMwrMl D p t bï w H e Drak van A BRINKMAN i Zn Alle reparatiën en aangemeten werk Bui teolaiidscli Overzictl De Russische Doema heeft zich bezig gehouden met een voorstel door 38 afgevaardigden van de rechterzöde ingediend om openlijk de politieke misdaden te veroordeelen Volgens de onlangs aangebrachte wijziging in bet huishoudelijk reglement konden vier sprekers over dit voorstel bet woord voeren twee voor en twee tegen Twee leden der rechterzi de verdedigden het voorstel en betoogden dat de Doema die de afschaffing van de doodstraf en van de uitzonderingswetten eischt haar moreel aanzien zal verhoogen zoo zq de afschuwelijke politieke misdaden openlijk veroordeelt Twee socialistische sprekers verklaarden zich tegen het voorstel ziJ zeiden niet te begrijpen boe de rechterzijde die met alle middelen poogt de Doema te vernederen en de ontbinding verlangt zulk een voorstel kon indienen en meenden dat bet niet uit oprechte beweegredenen voortspruit De Doema zon integendeel haar moreel aanzien verlagen wanneer zjj nit vrees voor ontbinding dit voorstel aanneemt De Doema besloot een middenweg te bewandelen en nam met 215 tegen 146 stemmen een motie aan bedoelende de bespreking over bet voorstel der rechterzgde niet te houden Tegen deze motie stemden de uiterste linkerzgde en de rechterzijde voor de motie de E D party en de arbeiderspartij De Eadetten leider Hessen had nog verklaard dat zjjn partij weigert een oordeel nit te spreken over een zaak die in geen enkel opzicht tot de bevoegdheid van de Bgksdoema behoort en daarom over dit voorstel van de rechterzijde niet in discussie wil treden Reuter seint uit Saloniki dd 29 Mei De afdeeling soldaten die de bende achtervolgde welke bij Nevrokope een postzending overviel verloor vier dooden Van de bende werden ook vier leden gedood onder wie twee Bulgaarsche officieren waren Reuter seint nit Madrid dd 29 Mei Uit Melilla wordt gexeld In het gevecht van Maandag verloren de troepen van den sultan 20 man aan dooden de opstandelingen 10 Het hardnekkige gevecht daurde den geheelen dag Onderwijl bombardeerde Suida Marchica de opstandelingen trokken terug FEVILLETOX VERVLOGEN GELUK Soms voelde ik dat haar blikken toornig op my gevestigd waren zoodat het mg bang te moede werd Ik weet niet wat haar scheelt zeide Wiesjemoei soms meen ik dat ze gek is geworden zoo raaskaalt zg in haar slaap en zegt dan allerhande dwaze dingen Uren lang kon zg aan het venster staan en bat gewoel met haar oogen op het slutplein verslinden of zij tuurde naar het komediegebonw Op zekeren avond toen ik onverwacht de deur van haar kamertje opende wendde zg zich om en strekte gebiedend de hand naar mg zoodat ik bgna verbgsterd de deur wgd open liet en op den drempel staan bleef Zy had zicb een vit laken als een geplooid gewaad omgehangen en een fijn neteldoek als een sluier om het achterhoofd bevestigd Zoo stond zg voor mg en de zonnestralen speelden op baar donkere lokken en den fljogeTormden arm Huitig een ichrede op mü toetredende rtaj ld fit De stemming van gisteren in de Fransohe Kamer ging wel niet vlak tegen de regeering in maar het verslag van de kamervergadering geeft toch den indruk dat het ministerie Clemeoceau weer een stootje te verduren heeft gehad Niet zoozeer de stemming over den datum van wegzending der lichting 1903 als wel bet debat dat er aan voorafging was min of meer pgnlijk voor de regeering Berteanx ond minister van oorlog voorzitter van de commissie voor het leger verweet minister Picijuart besluiteloosheid Wat wil het ministerie nu eigeniyk vroeg hg Minister Picquart heeft voor de wegzending tegenover verschillende personen met verschillende datums genoegen genomen Op denzelfden dag verklaarde de minister strikt 17 Juli en geen anderen dag voor de wegzending te willen aannemen en 12 Juli ook goed te vinden De commissie heeft recht te welen tot welk besluit de regeering per slot gekomen is Generaal Picquart had moeten zeggen ik stel voor 17 Juli maar ik neem desnoods genoegen met 12 Juli En wat is het nu geworden f Minister CIbmenceau gaf toe aan Berleanx dat de regeering geaarzeld had Zij had tegeiykertgd do gevoelens van de Kamer willen eerbiedigen en de belangen der landsverdediging behartigen Wg hebben per slot de kabinetskwestie gesteld voor den datum 29 JVni oAidat wy daar de landsverdediging mee gemoeid aehten maar wat 12 Juli betreft daarover mag de Kamer in alle vrgheid beslissen Er waren maar 5 kamerleden dia tegen het amendement tot het bepalen der wegzending op 12 in plaats van 17 Juli stemden Men begrgpt allicht waarom de minister liever zgn soldaten tot 17 Juli houden wilde Het is om het feest van 14 Juli Voordat de lichting 1903 voorgoed naar huis gaat zeide de minister is het nuttig dat zg nog eenmaal op den groeten feestdag het vaandel groet De drang tot vervroeging ging vooral nit van vertegenwoordigers van landbouwende districten De landbouw komt banden Ie kort in den zomer Hoqd de soldaten dus niet langer dan noodig is zeiden deze kamerleden Het voorstel om 29 Juni als datum vast te stellen verwierp de Kamer echter met 830 tegen 200 stemmen Humbert verdedigt het amendement voor 12 Juli met een betoog dat ie soldaten er niet zyn voor de parade van 14 Juli maar voor de landsverdediging Als het voor de landsverdediging niet noodig is mag de minister de soldaten geen dag langer houden Wat komt gg hier doenl Je woordwekt mil geen vreugde op zal nooit vreugdebg mg opwekken En ook mgn woordenzyn anders als die n welgevallig zgnl Doodeiyk verschrikt riep zg uit HedwigI Hedwig Je git je hebt koorts I Ik vatte baar bg de hand en schudde bet slanke lichaam been en weder Zg rukte zich echter los en stiet mg van zich Op bitteren toon voegde zg mg toe Maar ga dan toch en vertel je vaderwat je gezien hebtl Ik zal mg gelukkiggevoelen als bg my de deur wgst Danben ik vrg en behoef niet langer hier ingemetseld te zgn in dit buis dat somberderis dan een klooster Ik voelde mij diep gekrenkt en antwoordde Wees niet ondankbaar I Wat begeerje voor vryheid Hebt ge bet hier in huisdan zoo slecht Een spottende glimlach speelde om haar Tolle lippen Zou je bet kunnen begrgpen als ik hetje zeide P Heb je een flanw vermoeden dater nog iets hoogere is weggelegd voor eenmenschenleven dan een bekrompen kleingeluk t Dat een vrouwenhart naar iets anderssmacht dan naar spinnewiel hoofddoek en kiodarkanerr Qt toch beenl Hoe Nauwelgks is de tweespalt tusschen Amerika en Japan over de Californische schoolquaestie bggelegd of een nieuwe uiting vanrassenhaat in San Francisco maakt de betrekkingen tusschen de heide landen wederzeer gespannen r Ditmaal is de schold beslist geheel aan de xijde der Amerikanen In San Francisco heerschen toestanden die aan Anarchie grenzen In de stad woedt een felle partijstrijd De burgemeester Scbmitz en een reeks hooge stedelg ke ambtenaren worden van omkoopbaarheid beschuldigd zonder dat zg tot nog toe van hun ambt ontzet zijn Verder huist er in San Francisco een bgzonder boosaardig gepeupel dat sedert de groote aardbeving telkens opnieuw de veiligheid verstoort door plundering en moord Bg een dezer uitbarstingen werd Japansch eigendom aangetast De bgzonderheden van het geval zgn nog niet bekend maar zeker is het dat een Japansch restaurant en een badinrichting vernield en leeggeplunderd werden De politie liet het gepeupel stil begaan en veranttvoordt zich met de bewering dat zg het te druk heeft met de werkstakingen Natuuriyk verwekken deze gebeurtenissen in Tokio groote ergernis Roosevelt zelf zal daarvan niet veel kunnen jrq teeren Hg heeft verklaard zich niet herkiesbaar te stellen aan hér elDde van zyn vierjarige presidentschap periodt die op 1 Maart 1909 eindigt Reeds sedert geruimen tgd wordt gesproken over de keuze van zgn opvolger Roosevelt s candidaat is zjjn vriend de oudmiuis ter Taft die gedurende de jongste gebeurtenissen op Cuba daar het gouverneurschap heeft waargenomen Maar de protectionisten in de Vereeni de Staten dreigen Taft s verkiezing met alle middelen te zullen bestrgden indien hy zich niet voor de handhaving van de thans geldende zeer hooge invoerrechten verklaart Dit weigert aft bg heeft zich integendeel beslist voor een herziening van het toltarief verklaard waardoor de politieke toestand zeker bemoeilgkt wordt daar het geheele protectionistisch gezinde deel der Amerikaansche Republikeinscbe partg zich Bfi leze uiting tegen Taft verklaarde En da ir de protectionisten tot nog toe de sterkste groep van de Republikeinscbe partg waren in elk geval in die partg den meesten invloed hadden daar ziJ het grootste deel der verkiezinga onkosten droegen wordt de kans voor Taft s verkiezing wel aanmerkelgk verminderd zou je t kunnen weten waar op je aangezicht steeds een tevreden glimlachje zetelt zoodat men je bgna zou bengden als de slappe ko t die h t geestelgk voedsel van je duf leveb is het der moeite waard maakte I Ik bleef als aan den grond genageld staan en was niet in staat om te antwoorden Toen ik schier radeloos bet hoofd omwendde stond Koenraad op den drempel en zag over mgn schouders heen naar de slanke vrouwengestalte in de vreemde kloedg waar de zonnestralen een gouden sluier om weefden Koenraad vroeg ik angstig wat scheelthaar f Zy spreekt wartaal Spreekhaar toel Langzaam zweefde zgn blik van baar opmg en zgn oogen zagen mg aan uit het bleekegelaat als staarden zg in de gle ruimte zoo koud en doods Koenraad 1 wilde ik roepen want plotseling werd mg het hart zoo wee Maarhet woord bestierf mg op de lippen Hg wendde zich weder tot Hedwig en vroeg haar op zachten toon Wat heb je zooeven gezegd Waar heb je dat geboord Een purper blos dekte haar wangen als voelde zg dat zy nooit tegenover een strengeren rechter bad gestaan Ztl trad BU zijn zyde vatte hem bü de De opschriften op de standbeelden van de Oranjes bg het koninkigke paleis te Berlgn die gisteren onthuld zgn luiden als volgt Willem I prins van Oranje graaf van Nassau genaamd de Zwgger Stichter van de Nederlandsche onafhankelgkheid Hy viel voor zyn evangelisch geloof 1533 1584 Saevis iranquillus in nndis Kalm in bruisende golven Maurits prins van Oranje graaf van Nassau zoon v in Willem I en van Anna dochter van keurvorst Maurits van Saksen Hy bovrgdde bet land van de heerschappg der Spanjaards 1567 tot 1625 Tamdem fit surculus arbor Eindelgk wordt het rgsje een boom Frederik Hendrik prins van Oranje graat van Nassau jongste zoon van Willem I en en van Lonise van Coligny vader van keurvorstin Lonise Henriëtte Uitnemend veldheer en staatsman de held van sHertogenbosch Hy herstelde den door godsdiensttwist ten zeerste geschokten binnenlandschcn vrede 1584 1647 Patriae patrique Voor vaderland en vader Willem II prins van Oranje graaf van Nassau zoon van prins Frederik Hendrik Hy stierf in het derde jaar van zyn stadhouderschap in het vleren twintigste zijns levens een vurig vermetel onverschrokken heerscher 1626 tot 1650 Óenerosa inortns semina exsurgunt suos Edele nakomelingen verheffen zich tot hunnen oorsprong Willem III prins van Oranje graaf van Nassau zoon van Willem II en de dochter van Karel I van Engeland gehuwd met de dochter van Jakobus II van Engeland sedert 1689 koning van Engeland Voorvechter van Europa tegen de Fransche veroveringsstaatkunde van Lodewyk XIV 1660 tot 1702 Nunc aut nnnquam Nu of nooit De Keizer heeft aan de beeldhouwers Schott en Haverkamp den Roeden Adelaar 3de klasse aan BrUtt de orde van de Kroon 2de klasse en aan Bancke de orde van de Kroon 4de klasse Verleend Wat is er niet in een naami Algemeen vond men in Engeland dat de zoogenaamde hulptroepen militie yeomanry en vrgwilligers slecht georganiseerd zgn Haldane de tegenwoordige minister van oorlog heeft een hervorming voorgesteld en de ontworpen krggamacht waarin die hulptroepen zullen opgaan en die bestemd is om het moederland te verdedigen bet territoriale leger genoemd Maar toen eerst voelde men in Engeland hoe dierbaar de oude korpsen van militie yeomanry en de vrgwilligers de natie hand en trok hem mede tot voor het geopende venster Toen riep zg uit terwyi zg de hand uitstrekte en naar het komediegehouw wees D ar daar I En als het een zonde was dan moge Ood my vergeven Ik kan het niet gelooven dat zoo iets schoons iets edels verdoemenswaard is Hg gaf geen antwoord en staarde als in een droom naar het witte huis aan de overzgde Daarop vroeg hg Wie hebt ge Antinone zien spelen Toen kwam er weder leven in bet meisje en als in verrukking biel zg de gevouwen handen tot hem op Wie riep zg nit O Koenraad datzoudt ge niet kunnen raden I Maarschoon was zy verbeven schoon zooals zgoptrad en over het tooneel schreed in haarsmetteloos wit gewaad met alle teekenenvan droefbeid en rouw op het gelaat Jeweet dat het Hof gisteren komedie speeldetot eigen vermaak De oude linnenmeid die ik menigmaal in een eenzaam nhrtjeafleiding bezorgde beeft mg ongemerkt meein bet slot genomen En van nit het donkerste hoekje heb ik haar gezien prinsesLiselotte als Antigone Wordt vtrvolgd