Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1907

GEBR RUREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagoMVn Gedempte BtnnenroUe 154 lelef 599 ge Uaga tjn Weet Sieualand 9 nabi Station Beur Telef 4657 dagelUks In onze Salens te hoeren FMOLAniNO UISNON PBONOLIST ECHT Oberlahnsleln ailtmEURDtR VICTOKtABItOH OBtHlAHMSWH i Maattêiapplf M ExpMUU te mn de FMorta Bron jraftf 0r oor iMarbMd Boompjeê éO Botterdam toch waren Konden d e OBmen n die indeeling tenminste bluven I De liLeraal Sir Charlee Dilke stelde hot gisteren in bet Lagerbnis by de behaodeling van de Ugerwet voor De nnionUt Sir Ho varl Vine at iitennde het voorKt l een andere unionist vroeg althans om eou k ümerltenden naam voor de nieowe strijdmacht Een derde merlite op dat de volksmond reeds van Terriers en Haldanes begon te spreken De minister zei dat de volksmond wel den besten naam voor de mannen van het territoriale leger zon vinden wilde men ze vrywilllgers noemen goed Toen ook Ballonr zich plechtig in de beraadslaging had gemengd zei de minister dat hg reeds ingezien bad dat het dwaas zon zijn een naam bij de wet vast te stellen Laten de troe ien zich noemen zooals zg willen met de onde namen b v het is hem allee wel Dilke s voorstel werd ten slotte met 212 tegen 91 stemmen verworpen Verspreide Berichten Fkihkbijk President Fallières heelt den koning van Noorwegen verzekerd dat bü zich gelnkkig zal rekenen het bezoek des konings te kunnen beantwoorden Men kan dns een uitstapje van den president naar Noorwegen verwachten De honderd dnizend francs die de pans voor het Instituut Iranfais te Parijs geschonken heelt moeten hem voor dat doel zgn gegeven door een ryke Fransche dame De gearresteerde Russische revolntlonnalr Petrow heeft gisteren bekend dat de ontploffing die hem zoo ernstig aan de hand verwondde veroorzaakt werd by het verwgderen van een patroon uit een revolver xooals het Russische leger die gebruikt DüITSOHLlND De Krenzztg verhaalt dat op de conferentie van afgevaardigden uit aan de Elbe gelegen staten te Rostock alleen Saksen zich tegen de riviertollen zou hebben verklaaid De andere staten ook Mecklenburg zonden hun verzet tegen de Pruisische voornemens hebben opgegeven In Altbeim werd een schoenmaker Slinger in hechtenis genomen onder verdenking den bomaanslag te Offenbach gepleegd te hebben De man bekende anarchist te zyn De minister van binnenlandsehe zaken van Prnisen heeft een van de PooJscbe oiscben ingewilligd voortaan mogen meisjes by den bnrgeriyken stand worden ingeschreven met namen die den Poolschen uitgang ska hebben EXOEUID Prof Délipnne van de VIctoria unIversiteit heeft een nienwe bacil ontdekt die o a in een van da voorsteden van Manchester 300 ziek had gemaakt De menschen kregen een styven nek konden niet spreken en ten slotte geen vast voedsel meer naar binnen krggen In Calcutta verschynende bladen gaan voort met openiyk den opstand tegen het Britsche geiag te prediken Id Egypte is een afdeeling inlandsche woBStgnruiters van 25 man totaal verdwenen zyn vermoedeiyk op do zandzee omgekomen RUSLUID De afgevaardigden van LIthanen zyn voornemens een voorstel bg de doema iu te dienen dat beoogt Lithauen van Polen af te scheiden Zy eischen voorts voor Lithanen een antonomie op democratischen grondslag By het afloopen van 2 torpodobooten van van d Newawerf gelukte het aan eenige arbeiders een roode vlag in top te hyschen op één van de booten met het opschrift Land en Vrgheid AhesuM In San Francisco hebben de Japanners nu op hun beurt Amerikanen aangevallen en eenigen deodeiyk gekwetst Als dat maar niet spaak loopt I BINNENLAND STATEN QENEttAAL r If B iC U B U M M B H Zitting van Woensdag 29 Mal Onderzoek naar bet vaderschap De beer Merchant noemt het de groote verdienste van dit wetsontwerp dat de vader of verwekker dan van natnurlgke kinderen er op gewezen wordt dat hy verplicht is zich de zorg voor die kinderen aan te trekken en ook dat hy zedeiyk verplicht is de vronw waarmee hg gemeenschap had te hnwen Intussehen kritiseert spr de z i koiMtaatiga MDenitelling in het ontwerp van het bewOs en in dat verband betoogt spr dat bet bewys van de verwekking van het kind en bet bewgs van het vaderschap precies hetzelfde is De afstamming is het bewysmiddel en daarom meent spr dat het vaderschap zeer goed te bewyzen is Verder b ioogt spr nog dat de in deze wet bedoelde alimentatie actie rechtsgronden mist De minister van Justitie beantwoordt de sprekers en brengt In den aanvang zgner rede met een enkel woord een harteiyk eeresahnt Aan het Kamerlid Lohman die heden zgn 70n verjaardag viert brave s De m nister verdedigt uitvoerig het beginsel van t welk dit wetsontwerp nilgaat tegenover de heeren Lohman en van Doorn wier bestryding hem verrast na het afdeellngsverslag der Kamer dat van principieel verzet tegen het ontwerp geen blijken droeg Spr wyst er op dat in het buitenland de meeningen omtrent handhaving van het Napoleontische verbod groote kentering ondergaan en dat wat ons land betreft ruim 20 jaren geleden in de juristen vereeniging door uitnemende rechtsgeleerden het stelsel van nitaloiting van het absoluut verbod van onderzoek naar het vaderschap verdedigd werd De vraag of wg datgene wat algemeen als zedeiyke verplichting van den vader tegenover bet natnuriyke kind wordt beschouwd behooren te maken tot rechtsplicht beantwoordt de minister bevestigend en dat doet het ontwerp dan ook Ook uit een oogpunt van maatschappelgk belang is ingrypen noodig Van de onecht geboren kinderen toch wordt de kleinste helft niet door de vaders erkend en de sterfte onder deze kinderen Is bnitengewoon groot De minister weerspreekt de bewering dat het aantal onechte kinderen toeneemt in landen waar de actie omtrent het vaderschap bestaat De minister sluit zich aan by hen die betogen dat de preventieve kracht van dat ontwerp uitgaande groot is en dat het in de hand zal werken het huwelgk der verleide vronw De tusschenkomst van den voogdyrnad zal in vele gevallen er toe kunnen leiden om een man en vrouw tot elkaar te brengen In elk geval het huwelgk zal niet benadeeld worden door de erkenning van den onderhoudsplicht door den verwekker De minister betoogt verder dat het onjuist is dat door dat wetsontwerp de onechte kinderen gepriviiegeerd zullen worden boven de wettige Deze laatsten toch behouden indien zi door hun ouders verwaarloosd worden en deze uit de ouderlgke macht worden ontzet het recht op het iokOMenvan den vader En dat recht missen de natunrlyke kinderen Medewerking aan pogingen om dit wetsontwerp meer of minder uit te breiden door regeling van de algeheele rechtspositie van het natunriyke kind kan de minister niet verleenen Sommige amendementen van de heeren Limburg c i vallen dan bniten het kader van dit wetsontwerp De minister betoogt dat het vaderschap te bewgzen Is en dat de mogelgkheid daartoe in het ontwerp voldoende geregeld is Spr zon op den natunrlgken vader den geheelen opvoedingsplicht willen leggen doch dit zon liggen bniten het kader van dit ontwerp dat slechts een eerste stap is en daarom alleen geeft de alimentatieactie De heer van Doorn repliceert Spr voorspelt dat men vroeg of laat krachtens dit ontwerp zal moeten komen tot geiykstelllng van onechte en wettige kindermi Hy biyft het ontwerp verwerpelgk achten De wetgever mag er niet toe medewerken dat de vrouw onvoorzichtiger gemaakt wordt Na verdere replieken wordt het algemeen debat gesloten Aan de orde komt thans art 1 luidende Het Ie lid van art 342 van het B W wordtt gelezen De regtsvordering tot inroeping van staat op grond van beweerd vaderschap wordt niet toegelaten behoudens het bepaalde by art 3lia De heeren Limburg Smidt en van Deventer hebben een reeks amendementen voorgesteld waarvan het eerste strekt om het geheele artikel 342 te doen vervallen teneinde het onderzoek van het vaderschap zoo gemakkelgk mogelgk te maken De heer Limburg dit amendement toelichtende wgst evenals de heer van Doorn op de struisvogelpolitiek om den verwekker Vun het kind niet als vader te willen aanmerken Nn kan er een toestand ontstaan dat een natuuriyk kind welks moeder met een ander houdt dan met dengeen die als de oorzaak van de geboorte van bet kind kan beschouwd worden kan zeggen hier staat myn verwekker en daar staat myn vader I Aan zulke absurditeiten wenscht het amendement bg voorbaat een einde te maken Vrydag voortzetting van de interpellatieHugenholtz betreffende den Mariniersboud Morgen 11 uur Toortzelting VKR64DliRil GViNDEN6l MI ENTi RUD VRIJDAG 24 MEI Vervolg Dit op de voorgrond stellend geeft de commissie de volgende begrooting der cyfers In de eerste plaats van bet hoofdgebouw Honten tnndeering f 24922 Metsel en pleisterwerk 35718 50 Beton vloeren en trappen 38910 Steen en beeldhouwwerken 1Ö531 Pannendakbedekking 2000 Timmerwerk 19922 50 Lood zink en houtcement 7217 25 Ijzerwerk 3009 Verf en glaswerk 5260 Gas en waterleiding 3000 Samen 1 152420 75 Winst risicoverzekering 15579 25 f 168000 Bouwkosten Barak 11000 Afvoer vuilwater met reiniging afvalwater koelinrichting enz 10000 Dempen van sloot en verbete ring van wegen 2500 Centrale verwarming warm water bereiding keuken en desinfectie inrichting 2000 Electrische lift en moter 3500 Electrische installatie 10000 Closets meubilair 10000 Opzicht directie en adminis tratie 15000 Tuinaanleg hekwerken 10000 Samen f 260000 Bovendien zyn geraamd voor instrumenten 5000 Totaal f 265000 Daartegenover zy het my vergunt u te geven een expose van den financieelen toestand der erfenis Op dit oogenblik is de waarde der effecten volgens de laagste koersberekening van eergisteren f 379 k t 380000 behalve de aandeelen in de Kaarsenfabriek die een waarde van f 40000 hebben totaal dns f 419 4 f 420000 Aan rente wordt minstens nog gemaakt vóór dat de bouw voltooid is 15 4 f 16000 Er is over 3 H A van het aangekochte land de waarde daarvan by verkoop bedraagt minstens f 40000 totaal dus f 475000 Daarvan gtat af aan bouwkosten voor bet ziekenhuis en aanschaffing van instrumenten f 265000 rest f 210000 minstens wat een inschryving op het Grootboek vertegenwoordigt van een kleine 1 200000 plus de waarde der aandeelen van de Kaarsenfabriek Hetgeen er overblgft kan wanneer we het dividend der Kaarseofabrik gemiddeld op 5 pCt stellen op ongeveer f 9000 rente gerekend worden Dat is wat ik heb mede te doelen namens de commissie Wordt verder door iemand het woord verlangt De heer Donker Ja M de V In de eerste plaats zou ik willen voorstellen punt 9 van de agenda at te voeren net het oog daarop dat we nog eens een kykje willen nemen in de begrooting In de 2e plaats zon ik willen voorstellen lichtdrukken te verstrekken aan de leden van den gemeenteraad van alle teekeningen De Se plaats een afdruk zoo mogelgk van de begrooting en in de 4e plaats ik mag niet zeggen een begrooting maar zoo ongeveer een koeten berekening van de vermoedeiyke exploitatie Dit Mgnh de Voorz zyn vier vragen waartegen naar ik meen wel niemand bezwaar zal bobben De Voorzitter De heer Donker stelt dus voor punt 9 af te voeren Alvorens te vragen of dat vierledig voorstel wordt ondersteund meen ik toch er op te moeten wyzen dat het der commissie hoogst aangenaam zou zgn als zoo niet heden dan toch zoe spoedig mogeiyk een beslissing in die zaak genomen wordt Het komt my voor dat het verlangen om van al die teekeningen het is een heel rolletje lichtdrukken te vervaardigen een verlangen is dat het verzoek der commissie in den weg staat Het geven van afschriften van de begrooting die toch vandaag of morgen trouwens in de krant staat daartegen is geen bezwaar Een opgave omtrent de vermoedeiyke exploitatie van het nienwe ziekenhuis is uiterst moeiiyk te geven Ik zal echter mgn best doen de regenten van het tegenwoordig ziekenhuis uit te noodigen een berekening in te dienen Een bepaald verlangen om die opgaven te krygen dat zal moeiiyk zyn te doen Wordtl vervolgd Gemengfde Berichten Door een 70 tal personen te zamen vormende een loteryclub die gevestigd is in het cati van den heer Vermeulen op den hoek van de Hazenbroekstraat on Nicolaas Beetstraat te Amsterdam was n heel lot genomen in de StaatsloMry Gisteren viel daarop de hosderddniiud wat Mooli t bt r p n is groote vreugde bracht in ds lotariiclnh waarvan hoofdzakeiyk diamantbewerkeri waaronder werkloozen lid zyn Tel Kdpenick te Venlo Zaterdagmiddae voegde zich een onbekend persoon h arbeider H in het Ven te Venlo voor vend de brigadier der marechansiee ie i en op zoek zonde naar den moordenaar van Hinsbeck die vermoed werd zich aldaar in den omtrek op te honden Na geruimen tijd aldaar aan de woning over een en ander te hebben gepraat ziende een ander persoon over den openbaren weg ryden zelde hy daar rydt een collega van my die moet ik even iets mededeelen leen mg de fiets evenik ben er zoo mee terng Waarop hy per rywiel wegreed en tot heden nog niet la teruggekeerd By onderzoek is gebleken dat van het geheele verhaal hoegenaamd niets waar is en mee hier met een sluwen oplichter te doen heeft Een onderzoek werd door de marechaussee ingesteld pet rywiel dat hy onder de gemeente Velden en Arceiondet valsche voorgevens te gelde gemaakt heeft is daar ook in beslag genomen terwyi men den dader vermeent op het speerte zgn Venl Ct Gisterenmiddag heeft zich te Kleef iemud van den nltkyktoren gestort Hg was op slag dood Reeds gedurende 2 dogen wordt het 2 jarig zoontje van de familie De Vries uit de Molenstraat te Eindhoven vermist Men vreest dat het kind in het achter de ouderlyke woning gelegen molenwater verdronken is Vruchteloos is dit water reeds onophoudeiyk afgedregd Gisteren heeft men daarom den watertoevoer door middel der Gennepsche sluis afgesloten zoodat bet Holenwater droog begon te loopen Ook dit leverde echter geen resultaat op Een eigenaardige prijsvraag is door de Londensche Westminster Gazette uitgeschreven Het blad looft vyftig pond sterling nit voor de beste beschrgving van den toestand welke ontstaan zou zyn indien Napoleon den slag by Waterloo gewonnen had Men mag zich bepalen tot de onmiddellgke gevolgen of de vermoedelgke geschiedenis der betrokken landen tot 1837 schetsen Antwoorden mogen den vorm van een volledig opstel hebben of als een hoofdstuk uit een groote geschiedenis of historiBchen roman voorgesteld worden Maatstaf ter beoordeeling zal zyn deels de kennis van Napoleon s ideeSn en Eegeeringswyze zoo als die nit echte bronoin kan verkregen worden deels de literaire verdiensten Voor 1 Juli mag men antwoorden drie tot vierduizend woorden lang inzenden De prgs zal in geen geval ouder meer dan twee mededingers verdeeld worden Men sneldt nit Winschoten De staking der tichelwerkers van de firma Post is gisteren geëindigd Alle eischen zyn ingewilligd en het werk is hervat De N Gt schryft By den internationalen worstelwedstryd in het Geb ouw in den Haag moet het Dinsdagavond beestachtig zgn toegegaan Beroemde krachtmenschen knepen elkaar op unfaire n gze daar halfdood worgden elkander bgkans takelden elkander op zoodanige wgze toe dat eindelgk de politie er zich mee bemoeide zonder evenwel termen te kunnen vinden om den hoofddader te arresteeren Deze werd door een verwoede menigte bniten het Gebouw opgewacht en kon slechts onder sterke politie begeleidiug zyn hotel bereiken Andere belden geraakten door een nederlaag dusdanig van streek die door een afranseling tusschen de conussen tot bedaren moesten worden gebracht en aan heftige zenuwaanvallen ten prooi van het tooneel verwyderd Het pnbliek brulde en fioot daartnsschen door toeschonwers en deelnemers schynen gedurende den heelen avond in een toestand van razerng verkeerd te hebben In den spoorweg van Arnhem naar Zntphen zaten Zaterdag twee jongedames die zeer vrooiyk gestemd schenen beiden waren dien dag geslaagd voor het onderwgzersexamen De eene had het bewysstuk van haar bekwaamheid de akte naast zich liggen met andere paperassen waaronder een brochure welke haar was uitgereikt en die geruimen tyd een onderwerp van gesprek tusschen de gelukkigen was Dicht by Zntphen wierp een der dames onder den uitroep Wat doe ik met dit vod de brochure het portier nit maar oumiddeiyk daarna bemerkte zy tot haar schrik dat ze ook haar akte uit t raampje had geworpen Haar eerste beweging was de akte te willen nospringenj gelnkkig werd ze door haar mededingster tegen gehouden Te ZatpkeD ttapte 10 uit om den rerlkten Mhat te gou leeken Of haar dit gelukt is heeft oue berichtgever niet knonen te weten komen zegt t Nieuw Gisteren ion de Amsterdamsche rechtbank uitspraak doen in de zaak van de Duitsche vrouw die te recht gestaan heeft wegens diefstallen en van wie bleek dat zg gewoon was zich met morfine in te spuiten Alvorens uitspraak te doen wenschte de rechtbank dr Sngders nog te booren Deze verklaarde dat hy de vronw die op hem een zeer normalen indruk maakte wenschte te genezen volgens de methode van plotselinge morfintonthouding Die onthouding heeft een gunstig verloop gehad Spoedig herstelde zy van de lichte verschgnselen die gewooniyk het gevolg zgn van plotselinge onthouding Toch is de vronw een liehameiyke zieke met allerlei kwalen behept Dr S achtte bekl niet toerekenbaar Vwr deze vrouw kan het leven in de cel al zou natuuriyk een ziekeninrichting de voorkeur verdienen een goeden invloed hebben om haar morfine onthoudster te doen worden Maar komt zy weer in de maatBchappg terng dan zal ze weer tot mofinegebruik vervallen De rechtbank heeft daarop bekl die in het huis van bewaring ziek ligt veroordeeld tot 9 maanden gevangenis Stadsnieuws GOUDA 30 Mei 1907 Getal kiezers iu het Kiesdistrict Gouda voor leden der Staten van Zuid Holland in 1907 in de Stemdistricten Gouda 2959 Haastrecht 349 Woerden 957 Waarder 161 Barwoutswaarder 131 Rietveld 124 Oudewater 477 Hekendorp 124 Papekop 71 Lange Ruigeweide 136 Waddingsveen 789 Reenwök 490 Schoonhoven 756 Vlist 95 Stolwyk 467 Ouderkerk a d IJssel 570 Berkenwonde 124 Oouderak 250 Bergambacht 626 Ammorstol 237 Lekkerkerk 686 Krimpen a d Lek 505 Krimpen a d IJssel 518 Totaal 11602 Het totaal bg de laatste verkiezing voor de Provinciale Staten in 1904 was 9627 Door de Rechtbank te Rotterdam is gisteren het faillissement uitgesproken van M Hoogondoorn timmerman te Reouwyk Curator Mr F H Kranenburg alhier Gedurende de maand Mei zyn in deSpaaren Hulpbank Gouda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 375 posten f 15644 63 bg geschreven rente 31 47 Terugbetaling in 136 posten 9703 67 Meer ingelegd dan terngbet f 5872 43 Aan bet einde der m aand April was ten name der Inleggers ingeschreven 488738 52 Zoodat hnn tegoed Ulto Mei bedraagt 1489610 95 In den loop der maand Mei zgn 17 nieuwe boekjes algegeven 13 algeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 26 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Mei 2372 boekjes in omloop waren MA RKTBBBIOHTB a Ooada 30 Mei 19a GRANEN De vaste stemming op de marlcten hield bijna geregeld stand soodat ook hier om tot saken te komeo belangrijk hooger prijzen moesten besteed worden Tarwe Zeeuwsche 8 60 A o mindere dito S to i 8 50 Afwijkende 7 50 i 8 Polder j ao i f 8 RoggeZeeawsche 6 60 4 7 Polder ji Bttitenlondsche per 70 kilo i Gerst Winter ƒ 4 Zomer 4 4 Chevalier ƒ 6 50 4 6 90 BttUenl voergersl per 70 kilo 4 Haver pet hectoliter 4 50 4 5 Per 100 kilo 9 25 4 ƒ 9 75 Hennepiood Bnitenlandsche per 50 Kilo 6 50 4 7 Kanarieiaad 7 4 9 50 Karwijiaad 1 per 50 Kilo 4 Küolioad per 50 Kilo ƒ Erwten Kookenvten 4 Buitenlandsche voererwten per 8a Kilo 4 Boenen 1 bnlne Boonen 8 4 0 50 Witte boonen ƒ 4 Foardni boonen 4 Dai en boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 50 4 6 75 Kleine rondo 735 4 7 75 Vmmakkt Melkvee gOede aanvoer handel matig prijien gedrukt Vette varkens weinig aanvoer handel vrijwel ai a 34 ct per holi K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel vrijwel 19 4 ai ct per half K G Magere Btggeo gn ote aanvoer handel vlug 1 15 4 1 65 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vlug 1 7 34Lammeren goede aanvoer handel ving ij 4 17 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 10 4 li Fokkalveren ia 4 ao Kaas aangevoerd 146 partijen handel vlug ie kwal a7 4 39 ade kwaL a4 4 a6 NoordliolUinsche 37 Boter I5S7 stukken van KG Handel vrijwel Goeboter 1 30 4 1 40 Welbeter ƒ 1 05 4 i so 384 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Donderdag 30 Mei No 3738 en 8662 ieder f 1600 4996 en 8866 ieder f 1000 1599 9576 10638 13962 14076 en 15028 ieder f 400 6511 en 13744 ieder f 200 7941 8717 9152 10165 10413 12060 12139 13798 14319 15167 16922 18316 18723 en 20548 ieder f 100 Prgzen van f 70 185 3366 7169 10259 12054 15266 17846 264 3418 7253 63 12118 15590 76 488 36 57 99 90 99 91 655 98 7348 10349 12268 16622 17934 651 3913 7482 10432 82 15812 18063 751 14 7616 80 12444 49 82 61 4177 7723 10512 62 57 18129 87 88 7931 61 64 15907 18205 856 4303 96 10674 12686 16069 18306 1068 9 8033 10842 12755 16157 18456 1468 4416 70 82 12802 87 18592 1708 4668 89 10919 7 16226 18636 64 4700 8214 11060 38 92 18763 1806 12 80 62 12971 16310 86 11 4884 8460 11129 13022 16460 18907 78 6165 8619 37 33 66 19052 2023 5236 58 11222 34 16555 58 45 69 8737 11548 13199 16604 19174 89 6416 82 53 13277 77 90 2271 5546 8862 11638 13883 96 19276 98 5605 8992 39 13442 16783 98 2307 5712 9035 50 13640 16801 19865 24861 95 9200 11732 62 16988 19903 2601 5861 67 34 13876 17129 20239 33 6966 9518 11816 89 17256 20307 2661 6084 61 18 13976 95 19 2727 6162 9668 52 14674 17404 20418 2816 66 9702 63 14728 8 20681 50 95 9835 63 72 31 20738 2931 6219 36 11946 95 17603 38 91 6392 10121 12006 14989 17734 97 3083 6487 10209 8 15074 17807 20931 84 6841 53 38 15173 24 52 3148 7046 5e Klasse 6e Lgst No 2343 m z f 70 Rechtzaken De officier van justitie is in hooger beroep gegaan van het vrgsprekend vonnis door de rechtbank te Rotterdam gewezen tegen den tooneelspeler E en den heer S directeur van het Casino te Rotterdam beklaagd geweest van het vederrechtelgk opvoeren van het tooneelstnk In de jonge Jan BEUES VAN ROTTEEEAM T K H ïf MAANDAG 8 APRIL SiaaUUnaniim PoETCOAi Oblig 8e Serie fr 050 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 69Vi RüSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azi Japon Obligatien 1899 1 74V 74 CoLDHBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schnid Recepis L 100 IV 24 i H fxHluth Bmkm Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 4 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 BewVzen ran Deelger Korthw Poe Hyp Bank J 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandscbo Hypb 4 99V4 Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 iTALii Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 867 Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 OnmuK Uy tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofien met bjjbehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot da beste soorten in tehvrp eoneurreerende pnaiten Aanbevelend Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Mei Marinus ouders A van de Water en A Claring 29 Adriana ouders J Vuyk en H Ruls OVERLEDEN 28 Mei W Zeverboom 77 j GEHUWD 29 Mei B C Looyaard en J Flux H L Vergeer en C Leenders C Koster en J P van Vnuren W Langeraar en P Kouwenhove D Hogervorst ea D ö Rozestraten ReeuwUk GEBOREN Petrus ouders C Baars en J van der Weyden Klaas Wynand ouders K van Koon en H Anker Arie ouders H van Dgk en M Schouten Hendrik ouders W Sehriek en M Hey Uarlnns ouders I Heemskerk en A M Blonk Jan Gerrit ouders J Edelman en G Kraan Cornelia Maria ouders J van der Kleg en C A Blonk OVERLEDEN E L de Jong 46 j J Vermeulen wed van Joh van Leeuwen 78 i J A Boere 1 j TERHUMN DE PHONOLA Xet yoorüï op d GEHUWD J van Tol en P v Wensveen ADVERTEIVTIKN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze Broeder Zwager en Oom Mr B VAN EETEN Officier van Justitie by de Arrondlsae mentsRechtbank te Heerenveen Gouda 29 Mei 1907 Dit aller naam Mr P L BEGRAM VAN EETKN VoUtnit Mitigt kamiêgmng Ronwbezoeken knnnen niet afgewacht worden Door het verbindend worden der eenige nitdeelingsiyst heeft het faiUissement van A H 8CHEFFER meubelmaker te Gouda een einde genomen De Curator Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFF Vintim Sanguinosum in vacuo ZUIVER PL NTUROI6T0NIGDI De Sanguinose vindt in Nederland algemeene waardeering by bleeknuelit bloedarmoede en gemeene veralappingHoeaianden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 16 gram voldoende Maar zorg dat gy de eeht Sanguinose hebt van FAX DAM Jt Co alle andere is namaak Prys per fiacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda by WOLFF I Co Westhaven 198 Onze yHgenhontg voor hoeatenden maakte zich zeer snel vele vrienden in alle steden en in alle kringen van Nederland Prys f 1 per Bacon VAN BlOMMLSTtlN fa InkT i ll0 t ndel lI llell de BESTE eii volkomen ON SCHADE LUI I INRUILEN STfillEH tttLodtMlkmaiag mat roodm Jetttfxv J APELDOORN HOLLAND