Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1907

De Candidaten voor de Provinciale fiitaten van alle Vrijzinnige Hiesvcrcenigingen en Comités in bet geheele District Conda zijn ü BOOGAERDT B n te Krimpen aan de Lek Mr D N BBOUWËR te Gouda K SCHOUTËI HOOGEl DIJK te Woeiden die voor de stemming op f 1 Juni a s ten zeerste worden aanlievolea Zaterdag 1 Juni 1907 408te Jaargang No 10346 JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en OnMtreken Tdafaaa Ra at ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletot n Aa S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN FBRWEBOAJIEIAN Q rootste détail wynhandelaren in NEDERLAND DEPOT te QODDA bU F J J BOO V A OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET 0 80 per flesch per anker van 45 fl 3 at Ei lèphe Medoc La Rose Lndon Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac Nitrsteiner Rüdesheimcr Mevronw Z RINCE ScHni vin der Loeïf OostLu u 87 VRAAGT tegen 1 A ig een DIENSTBOD goed knDnende koken en werken Hoog loon indien bekwaam voor baar taak HÜïrTiliüüR llcerenliiils Oosthaven K 88 Zes KAïner grooto Kenkon drooge Keldei flinke Tuin Voorzien an Gas en Waterleiding Te berragen i 89 Noord Brabanlsch Scboeoeo LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aapbevelend C SMITS Alle repAratiën en aangemeten erk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffi Thee Melk Likeur 4i tini Bier Water of in iet voedsel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van af weet Het COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wiJn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POMDMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan hy zijne redding te danken heelt Hef COZA POMDEB heelt het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dalzenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappu herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTEar d enTr ng Zd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poedej is bet eenige aldoend middel tegen dronkenschap DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISOHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBLAWKll zijn beslist die der Firma WKLDOm Xfl X AÜ1ES jovuyAL met minstens drie gratis gtkn patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DKESSMAKElt met een gratis geknipt patroon XHB BAZAAR OP CHILD BBS S PASBlOyS Kindormodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vtv Boekhandelaar Proefnummers Alle met koêtel HM Bijvoegsel Van alle in deie bladen voorkomende modellen zp GEKNIPTE PATHONEN 1 met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag WERELD SUCCES Do Wereldberoemde Superior Druivenborsthoningr Extract mÊMMMTME wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANXBE is verkrijgbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duiteehland Engeland Amerika Ned lndii Oranje Rivitr Kolonie Transvaal ent UELIANTHB werd 9 maal met Sond en 3 maal met Eere Medailles bekroond MMZIANXHB in flacons f 0 40 1 0 70 en f 1 MBLlAlfTHE in doozen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK b Koninklgke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLPP Co Westhaven 198 Oouda GRBNUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ffoudo A BOÜMAN JtfoorrfreoAf PINKSE Nieuwerkerka d IJsel A N y N ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewaier A SCHEER Haastrecht P W ï EDE Oudewater K van ds HEIJDEN te Reeumjk P v d SPEK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN Waddingsveen P A on QBOÜT A o JONUH Oudtwater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop WAAIISCHUWIiVC Laat D niet misleiden door 6 i S roo Het klooster SanotaPaulo AbdU bestaat niet I Stroop van geenerlet waarde Ceven$perzekering rnaat$cbapp w JDardpCcht a VMtlgd t DenIrtcMt 0 g ri M in n73 maatfcbapptlijft Kapitaal ettctft n l t 2 000 000 gurnktrd Bedrag rul 0 miniocn R ralm Mt mini i ADVEETENTIffl in alle Coiiraiiteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKli RHAIV ZOOI Wie ekor i vu a Soht fiIkel CaeM t ontvangen iMmcJ gertald eo na vele aatatalagai ia 4e faaadet gékomm oadez om naam im uitvinden Dr MiohaeUn nnMdW op da best maoUnea in het mnlA nemd tabUiaaemeat van Mmi flUl wnrok t Keclen iielN ISikel Cacao n vlarkaniaa boaan De SOai Ckcaa h mat BiaBt kiÉtt eea aangeDaia gaand drank oar U l jkach gabndk tmii haéhfib w t posder Toor een tB i r T it Ut geneeskivcbfige dunk b gmal djarrhoe iliKdta mal inter ta nhraikio Verkrwbuv bij da nriMUli l Ap it£aks ma t Vt U ta Trljf HM c m Oan nalT r g iwo at ir hnd Junin HBBankMl imBterdam JDüreEstiaat 114 Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geacMMerde Portrelleu felHtureUogaerlê Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qeill Prilscourant met een aantal ongevraagde getoigschrilten gratit op aanvraag Boitel H BOOAhBJi Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QtlANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Verkrijgbaar in tlesschen SO ets 7S et en 1 1 3S biJ H H Apothekers en Drogistou Let op het merk AlfKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LÜOER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Aleuw onovertroBen A I Prof Dr Liebers welbekeod wL UIUV EaACB7 ILIZai Alleen eeht tuet Ftbriekimetk Ug tot Toortdnrende radicale tn zekere genezing van alle zell ie meest hardnekkige enuW mtekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyJ locate enezing van elke zwakte Bloe ïdoht Beuanwdheid Hooidpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsTerteriug Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uit voerige prospectassen l njspor feêoh fl 1 fl fl 3 Vi dubbele fleacb I fl 6 OentrailDapót Matth r d Vegte Zaltbomm ÜcpÖU M Cléban k Co Rotterdam F Happel 8 GraTenhago T Halmmaaa de Jong J Cid BotterHam Wc Iff fc Co aoada f n hV alle droi tea Gouda Drak T n A BRINKMAN 4 Z BuiteDlandscb üverzlcbl Thome het socialistische Parlementslid had op de legerwet van minister Haldane oen amendement voorgesteld waarin voor alle mannelijke burgers boven de 18 jaar oelening in den wapenhandel werd voorgeschreven De voorzitter stelde het echter buiten de orde omdat het tegen de strekking van het wetsontwerp inging Thome ontkeat tegenover een verslaggever dat ziJn voorstel den algemeen dienstplicht invoert Het is zegt hg het algemeen door de sociaal democratie aangenomen beginsel van het gewapende volk Het staande leger met zjjn kazerneleven wil Tborne alschatlen Alle man moet geoelend zijn om in het gevaar zijn land te verdedigen Buitenslands boeit niemand te vechten dat blgve vrijwilligerswerk Ook in den socialistischen staat meent Thorne zal een gewapende macht noodig zijn ook omdat er altijd wel een minderheid zal overblijven die naar de oude orde van zaken terugstreelt Thorne moest nog bekennen dat zijn eigen parti in het Parlement de arbeiderspartij niet met zijn amendement ingenomen was Terwijl koning Hakon van Noorwegen in Parijs vertoelde en daar door de Parijzenaars blijde dat zij weer eens Vive Ie Rol 1 kunnen roepen wordt toegejnicbt is in Noorwegen een miniaterieele crisis uitgebroken De minister van oorlog in Noorwegen generaal Olson heelt zijn ontslag gevraagd Het is geen geheim dat generaal Olson niet thuis was in het ministerie Michelsen Olson behoorde reeds in de dagen der scheiding tot de leidende personen van de Noorweegsche onafhankelijkheidspartij en was een barer meest agressieve leiders Dat gat aanleiding tot zjjne benoeming als minister van oorlog maar bet bleek spoedig dat het hem moeilijk viel ziJn persoonlijke neigingen ondergeschikt te maken aan de algemeene politiek Die politiek was er op gericht toen de scheiding eens was tot stand gekomen met Zweden goede zoo mogelijk vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden en alles te Termgden wat Zweden eenigszins onaangenaam kon zgn Dit kwam vooral aan den dag bij de regeling der militaire Mganisatie En generaal Olson bleek toep met demeeningen van Micbelaen niet in te stemmen en op meer dan een pont alleen te staan Dit heeft hem aanleiding gegeven zijn ontslagte nemen Het schijnt thans Michelsen s plan te zgn FEVMLLETOX VERVL OGEN G ELUK 34 Mij bonsde het hart alt wilde het uit mgn boezem springen Prinses LiselotteP riep hg nit Ja Koenraadl Ach dat jij erniet bij waart I En smeekend voegde zg er bg Ben je vertoornd op mgP Is hetook jouw meening dat het zondig is Toen wendde b j zich met een zenuwachtige beweging om Zijn bleek gelaat was nn met een blos overtogen en hiJ verliet het vertrek zonder mg aan te zien En ik tond toch met angstig kloppend hart bevende over al mijn leden vlak naast de dair Hedwig daarentegen rukte djn sluier van het hoofd wierp hem tor aarde en barstte in snikken uit zoodat ik vreesde dat zg in onmacht zou vallen Niettemin vatte ik onmiddellijk het voornemen op dadelijk een einde te maken aan dezan ontioudbaren toestand door naar vader te gaan en hem te zeggen dat Hedffig zSa Tarbot had gattotiaard Ik waa woa een burgerlijken minister van landsverdediging in het kabinet op te nemen De minister van openbare werken heeft bö den Senaat een wetsontwerp ingediend betreffende de binnenlandsche kolonisatie de ontginning van woeste gronden De woeste gronden behoorende tot het ataatsdomein of tot het gemeentelijk domein zullen verkaveld worden en ter bebouwing worden toegewezen aan behoeftige gezinnen De gegadige krijgt viJf jaren bet vrg gebruik van het hen toegeivezen stak na aSoop van die vgl jaren wordt hij eigenaar en is hg als zoodanig verplicht grondbelasting te betalen De stukken land die de gemeente alstaat zullen worden betaald in termijnen van 2 pet van den kostprgs De prijs moet voldaan zijn in 50 jaren De uitgegeven kavelingen zijn onsplitsbaar en niet vervreemdbaar zij zullen gedurendo 10 jaren niet mogen worden overgedragen De regeeriog zal de kolonisten de middelenom zich in te richten en de ontginning aante vangen verschailen door tnsschenkomstvan coöperatieve vereenigingen die moetenworden opgericht in elke streek waar opboven aangegeven wijze gronden zgn algestaan Een centrale commissie zal met de algemeene regeling worden belast Bg het ontwerp wordt de regeering een crediet van een millioen peseta s toegestaan voor het nemen van een eerste proef 100 peseta s voor eiken domeinboer Men verwacht ook spoedig de indiening van een wetsontwerp tot decentralisatie van bestuur Het ministerie Maura zou tot de overtuiging zijn gekomen dat decentralisatie van bestuur het beste middel zon zijn om de Eatalonische en andere gewestelijke bewegingen haar gevaarlijk karakter te ontnemen Als de conservatieve regeeriog er in slaagt deze groote plannen ten uitvoer te brengen dan brengt zg een jware ontwenteling te weeg V Het besluit van de Dooma om niet in te gaan op eene bespreking van het voorstel der rechterzijde tot afkeuring van politieke misdaden heeft in Petersbnrgsche hof en regeeringskringen een zeer onaangenamen indruk gemaakt En algemeen is men overtuigd dat dit besluit van de Doema ernstige en zeer belangrijke gevolgen zal hebben De Tsaar ontving zooals wij reeds mededeelden een deputatie uit de leden der dend op Koenraad dat bij haar niet berisp had maar ik kwam weldra tot de overweging dat hg bang was in toorn nit te barsten Niettemin klonk een waarschuwende stem in mijn binnenste die mij bang maakte en zwaar drnkte Terwgl ik mg naar boneden wilde begeven stond Koenraad op de trap Christiane vroeg hg wil je naar vadergaan f Dat was de eerste maal dat hg het woord tot mij richtte sinds den dag toen hjj aanzoek bad gedaan om mgn hand Ja antwoordde ik want het baart mijergernis dat Hedwig zijn verbod heeft getrotseerd daar zg toch in ons huis woonten nu reeds baar zieleheil in gevaar heeftgebracht Hij zeide niets bij keek mij alleen aan Nooit heb ik mg nauwkeurig kunnen iierinneren wat alles in zijn oogen lag uitgedrukt medelgden verwijt en smeekingen onuitgesproken droefgeestige smeekingen Zoo ga dani sprak hy eindelijk In een oogwenk was hg in zgn studeerkamer verdwenen zoodat ik niet anders dacht dan dat hij in toorn ontstoken van mg heen was gegaan rechterzijde vao de Doema in geho r en zeide bQ die gelegenheid te betrearen dat de Doema niet geheel en al samengesteld is alt mannen als giJ Dan zou h t land gerust en ik gelukkig zgn voegde hg r aan toe Maar bjj dit merkwaardig onderhoud werdopnieuw door de reactionnaire afgevaardigden aangedrongen op de ontbinding van deDoema daar van deze vertegenwoordigingtoch geen ernstigen arbeid te wachten is Na VBrandering van de kieswet kon dan eenderde Doema worden gekozen Waarschijnlijk zijn de in verband hiermede geseinde geruchten over de aanstaande ontbinding van de Doema vervroegd maar zeker schynt hst dat de regeering biJ de behaqdeling der ingediende voorstellen tot het verleenen van amnestie en tot alschalSng der doodstral een beslist weigerend antwoord zal geven De Doema heeft door haar besluit haar positie ernstig geschokt en de reactie een wapen in banden gegeven in den strijd tegen den vooruitgang Zoowel het journal des Débats als da Tempi zijn verontwaardigd over de leden der rechterzijde die gestemd hebben voor de wegzending der lichting 1903 op 29 Juni Een 60 tal loden der reebterzijde hebben met de antimilitaristen meegestemd om de regeetitlf dwars te zyn Z $ hebban voor aea maatregel gestemd die zij zelf onverdedigbaar achtten uit een oogpunt van landsverdediging met een politiek doel Het Journal des Débats wijst op de uiterst zwakke en weifelende houding van de regeering en van minister Piciiuart De Temps vindt vooral bedenkelijk dat de Kamer en de regeering het belang van het land hebben achtergesteld bjj het partijbelang bii het kiezersbelang No is dat wat overdreven van de Temps Op viJf dagen komt het toch niet aan De regeoring had aanvankelijk 17 Juli gewild De Kamer wilde nagenoeg eenstemming 12 Juli en de regeering gaf hierin toe Het land snakt naar arbeiders Om de parade van 14 Juli wilde men de heele licht ing 1903 niet langer op de been houden dan wenschelijk werd geacht voor de landsverdediging Eenigszins zonderling verontrustend zijn de bericliten over den opstand die plotseling uitgebroken i in China De proclamatie uitgevaardigd door de revolutionnaire vereeniging te Swatow geeft eenig licht over de bedoelingen van de Eenige oogenblikken daarna stond ik voor miJn vader Reeds bg de deur riep hij mij verwijtend toe Waar bljjf je Ben je vergeten dat ik de bavestigingspreek wilde dicteeren voor Koenraad Ik maakte mij fluks gereed om te echrgven en toen ik zag hoe ongeduldig hij was wachtte ik mg wel zijn toorn op te wekken en verzweeg hem wat ik zooeven ervaren bad Gehoorzaam schreef ik op wat hg mg dicteerde Jeremias I 6 en 7 Ach Heere Heere ik hen niet do aangewezen man te prediken want ik ben nogte jong Toen sprak de Heere tot hem Zeg niet ik ben te jong maar ga waarheen ik u zend en predik wat ik n beveel En ik schreef zooals vader mi het haarfijn uitlegde dat Koenraad door een wonderbaarlijke beschikking Qodo nog jong aan jaren tot hooge onderscheiding was geroepen en dat hiJ zou streven naar een onbevlekt leven en noesten arbeid want verstand was beter dan een grijsgelokt hoofd en een leven in den Hoere beter dan hoogo onderdom Het riol loMda liiu latÊÊÊÊÊimmmmÊÊÊmmmmÊÊmÊÊÊÊÊÊmÊiÊÊÊÊmm opstudalingen Die proclamatie toch csgl dat de opstand niet gericht is tegen de vreemdelingen noch tegen de Chkeeun maar tegen de regeering De opstandelingen willen de Y mena verbranden de ambtenaren doeden en de regeering omverwarpen DU is het program van den geheimen bond die onder den naam Triaa of Drieeenigheidsbond bekend is en die reeds meermalen een opstand in China heeft doen ontstaan Het doel van dien bond ia d vervanging van de Mandsjoe d nastie der Tsing door een Chineesche dynaatie alt hat geslacht Ming Het was deze geheime bond dia ia 1861 aanleiding gal tot den bernchten opstand der Taipings die door Qordon serat in 1864 werd beëindigd De Trias bond heeft ook later een pur maal aanleiding gegeven tot onlasten en is sedert het begin van dit jaar weer overig aan het werk in het district Hnilai en ia de provincie Kwantung 1 I I ji i i I I I I Bg= =sasBgB Ba Verspreide Berichten FUXKRUK Zeven Dollaohe offlcieren ran dan sneralen staf hebben gisteren begeleid door den plaatselgken commandant de kazernea te Vlncennes beziohtigd Bij het te water loopen van een niettwen kruiser te Bordeaux de Virité heeft men een nieawigbeid in toepassing gebracht het schip is van de werf geloopen met ketels machines bepantsering en pantsertoreos Het schip is 14 870 ton groot en kost 41 366 000 francs In de woning van den redacteur van een arnachistenblad te Parijs de Libertairen zjjn zeven anarchistische valsche mnntara aangebonden een kist met werktuigen en 600 valsche tweefrancstukken werden in beslag genomen DurrsoHLiSD Een bericht ait Engelsche bron zegt dat BUlow van den zomer op Scheveningen komt om in verbinding te biyven met de Duitsche gedelegeerden op de vredesconferentie De burgemeester van Frankfort Adickes heelt definitief geweigerd in aanmerking te komen als minister van eeredienst te Berlijn met het oog op zQn wankele gezondheiden ziJn ouderdom En nu treedt voor deze gemeente in Christus Koenraad genaamd Ebrentraut in de plaats van zijn ouden vader den hofprediker Sebastiaan Ebrentraut nadat hij naar bebooren aan de Hoogeschool te Helmstldt Qods woord en de zuivere leer der Evangelische Kerk heeft bestudeerd en leeren begrijpen en beloofd en plechtig verzekerd niet alleen deze Leer bestendig trouw te blijven maar ook zijn ambt waardig en met ijver te hekleeden en wordt hiJ bij dezen na met goed gevolg afgelegd examen op apostolische wgze bevestigd Ik moest het geschrevene met luide stem voorlezen en de plaatsvervanger mijns vaders een oude man kalm en zachtmoedig van aard die juist het vertrek was binnengetreden voegde er bg En CU moge de joffer er nog bijvoegen Dat Ood ziJn onmisbaren zegen op zijn hoofddoe nederdalen opdat hjj trede in de voetstappen van ziJn geliefden ouden vader ender Kerk gelijke diensten bewijze Toen ik ook dit had neergeschreven gelastte vader Breng het nn naar boren bij Koenraad opdat hiJ het leze En vraag hem of hgtevreden ia met de preek die bB ziJn bevestiging zal worden gehouden Hg kan m jzalt liJn oordeel mededeelen Wordt vtmlgd p