Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1907

iS Sept t Not 84 Aug 17 JaU 6 3 Aag 7 Sept 10 Aug 6 JuU Sept 27 Juli 20 14 Aag 5 Oct 3 Aug 14 Sept 7 NATION HERHALINGSOE LE MILITIE FENINGEN IN 190 7 De BÜRGEMBE8TEK raa GOltDA mtskt bekiud dtt in dme Gemeonbe gorestigda r rlofgADgeri behoorende tot de hieronder venaelde lichtiogea ea korpsen bg dese worden opguwnen om op den dmtam Achter elk korps of korpsonderdeel Termeld krachteni art 111 der Militiewet 1901 in 1907 roor Herhahngsoeteningen in werkelgken dienst te komen Datum Tan opkomst onder de wapenen l atam TanrertreT met g fooUerUf Uatnm van opkömat onder de wapenen Datum Tan opkomat onder de wapenen ïl 1 £ S J 5 S o o n J a I 3 g 5 o j I S j o o d ig o os B i N H a 9 S SgSSJ Cms Wapens uohti5gbn köePsbn en kobpsonubbdbbijsn 1 WAPENS LICHTINGEN KORPSEN EN KORPSONDERDEELEN SP ia INFANTERIE Lichting 1900 Begiment Qienadiera en Jagera late 2de 3de en4e bataljon late regiment late 2de 3de en 4de bataljon 2d6 regiment late 2de Hde en 4de bataljon 3dQ regiment late 2de 3de en 4de bataljon 4de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 5de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 6de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 7de regiment late 2de 3da en 4de bataljon Sate regiment late en 2de bataljon 3de en 4de bataljon Ode regiment late 2de 3de en 4de batalion lOde regiment late 2de 3de en 4de bataljon llde raiment late en 2de bataljon 3de en 4 le bataljon Lichting 1902 Begiment Gmadiera en Jagera late 2de 3de en 4de bataljon late aeoiment late 2de 3de en 4de bataljon 2de regiment late 2de 8de en 4de bataljon 3de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 4de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 5de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 6de regiment late 2de 3de en 4de bataljon 7de regiment lite 2de 3de en 4de bataljon Sate regiment late 2ds 3de en 4da bataljon 9de regiment late 2da 3de en 4de bataljon lOde i giment late 2de 3de en 4de bataljon tide regiment late en 2de bataljon 8de en 4de bataljon Lichting 1904 Begiment Orenadiera en Jagera late 2de 3de en 4Kle bataljon late refpment late 2de 3de en 4de bataljon 25 Maart 15 April 6 Mei 27 17 Jnni 13 April 4 M 25 15 Juni 6 Juli Sde regiment een rgfde van hen die ran de regimenton hnuren bg de treinafdeeling zgnorergoplaatat 24 Augoilina 17 17 24 Ang I 30 Aug 24 Aagaataa 17 24 I 28 Septen ber 17 Aagaataa 17 Ang I 14 Sept 17 Auguatua 24 10 Aug I 14 Sept 17 Aagaataa 12 Ang 5 5 12 12 5 12 16 Sept 5 Aug S 5 12 29 Juli 5 Aug 5 Aug 29 JuU 29 12 Aug 5 29 Juli 5 Aug Q Sept 29 Juli 26 Ang 29 Juli 5 Aug 26 29 Juli idem idem idem idem idem idem idem idem 29 JnU 5 Anguatua 26 16 Septomber 15 Juli 5 Anguatua 17 Augnatua 24 14 Septomber 5 October 3 Auguatua 24 Baitorjjen le regiment de helft der late 2de 3de 4de 5deen 6de batterg 26 Aaguatos IC Septomber 26 Augustus 9 Septomber 10 Juni 1 Juli 12 Auguataa 26 16 Septomber 3 Juni 24 14 Septomber 5 October 14 Septomber Septamber Juni 20 Juli Anguatua 14 Septamber 5 October 22 Jani 13 JuU 9 Sept 26 Aug 5 9 Sept 9 26 Ang 9 Sept 12 Aug 26 I 26 9 Sept 26 Aug 28 September 14 24 Aogaaens28 September 28 14 28 30 Augoatna 14 September 14 28 14 25 Aagaataa 2 Sept 19 Aug 29 Juli 2 Sept 2 19 Aug 2 Sept i Aug 19 19 2 Sept 19 Aug 29 Juli Juli Septomber 26 Auguatua O Septomber Juni 16 Septomber JuU September 23 Septamber 14 Sept I 21 Sept 28 September 28 Sept I 21 Sept 28 September 14 Sept 1 21 Sept 5 Oct 7 Sept 21 26 Ang 19 26 2 Sept 26 Ang 19 2 Sept 5 Aug 19 t 26 Aug 24 Juni 19 Aug 26 26 9 Sep 26 Aug 9 Sept 9 9 26 Aug 9 Sept 12 Aug 26 16 Sept Jul 26 Aug Sept de helft der late 2de 3de 4de 5de en 6de battorg 3de regiment de helft der late 2de en 3de batterg de helft der late 2de en 3de battorg 4de regiment de helft der lato 2deen3debattorü da helft der lato 2de en 3de battorg Lichting 1904 lato regiment de helft der Isto 2de 3de 4de 5de en 6de batterg de helft der lato 2de 3de 4de 5de en 6de battorg 2de regiment de helft der Isto 2de Sde 4de 5de en 6de batterg de helft der Isto 2de Sde 4de 5de en 6de batterg Sde regiment de helft der lato 2de en Sde battorg de heft der lato 2de en Sde battorg een Tierde der 4 le 5de en 6de battorij een vierde der 4de 5de en 6de battorg de helft der 4de 5de en 6de battorg 4de regiment de helft der Isto 2de en 3de battorg de helft der Isto 2de en 3de battorg KORPS RIJDENDE ARTILLERIE Lichting 1904 da helft der lato en 2de battorg de helft der lato en 2de battorg idem idem idem idem 14 Sept 5 Oct Sde 4de 5de 6de 7de Sato 7 Sept 28 Sept Oct Juli 5 Oct KORPS P0NT0NNIER8 Lichting 1900 lato en 2de compagnie 28 Sept 30 Ang 14 Sept 5 Oct Juli 14 Sept Sept 28 Sept idem Mem idem idem idem late en 2de bataljoa late 2de en 3de compagnie ran het Sde bataljon en bet iie bataljon 4de compagnie Tan het 3ile bataljon Sde regiment late 2de Sde en 4de bataljon lOde idem idem llde idem idem Verachillende Lichtingen De milicien aergeauten die in het jaar 190S hunne eerate oefening hebben rolbracht en na afloop daarTan met groot Terlof zgn Tertrokkeu of behoord hebben tot de eerate ploeg Tan het bluiend gedeelte en dadelgk na het folbrbugeu Tan hunnen dienat bij die ploeg huiiwaarts zgn gekeerd HOSPiTAALSOLDATBN Lichting 1900 late en 2de compagnie a n raeda opgeroepen 8de en 4de compagnie zjjo reeds opgeroepen Lichting 1902 lite 2de 3de en 4de compagnie Lichting 1904 1 late 2de 3de en 4de compagnie HIIZAMIN Lichting 1904 late regiment de helft der lichting 8de reSment de helft der lichting i de helft der lichting 4de regiment de helf der lichting de helft der lichting VELD ABTILLBBIB Lichting 190Ï Ie regiment de helft der late 2de 34e 4de Ue en 6de batterg late regiment idem idara I 3de regiment een Tierde der late 2de Sde ua5de en 6de batterg e regiment idem idem Sde regiment idem idem 2de regiment idem idem 8de regiment de helft der late 2de en 3de batterg 8de regiment idem idam I 8de regimint de helft der 4de 5de en 6de batterg Sde regiment een Tierde idem idam Sde regiment een Tierde idem idem 4de regiment de helft der late 2de en Sde batterg 4de regiment idem idon Lichting 1903 Treinafdeelingen agn reeda opgeroepen late regiment een Tierde ran hen die Tan de regimenten hniaren bg de treinafdeeling ajin oTeijpplaatatJidem idem idem idem idem idem 2de rag ment een Tierde Tan hen die van de regimenten huiaren bg de treinafdeeling agn OTCrgeplaatitidam idem idam idem itaa idam Lichtiiig 1902 lato compagnie 2de compagnie iO Jali 19 Oct 28 Sept Juli 21 Sept 28 Lichting 1904 lato compagnie 2de compagnie VESTING ARTILLERIE Lichting 1900 6 Juli 13 JuU 12 Oct i9 Oct 15 Juni S Juni 7 Sept 14 Sept 19 Oct 86 Oct 19 86 10 Ang 17 Ang 27 Juli 3 3 Aug 10 Aug 19 Oct 26 Oct 20 Juli 7 JnU lato regiment lato 2de 3de 4de 5de 6de 7de 24 Jnni 30 Septomber 3 Juni 26 Auguataa 7 October 7 en 8ato compagnie 9de en 10de compagnie 2de regiment lato 3de 5de Sato en 9de compagnie 17 Jali 30 Maait 20 April 14 Sept 28 Sept 13 Jnni 18 Maart 8 April 26 Aug 8q 26 Aug 26 18 Sept 5 Aug 2 1 JnU 6 April 27 21 Sept 12 Oct 22 Juli 8 15 30 Seiitomber Juk Septomber 28 Sept 21 Sept 2de 4de 6e 7de en 10 coaipagaie 3de regiment alle compagnieën 4de regiment alle cempagnieën Lichting 1902 lato regiment lato 2de 3de 4de 5de 6de 7de en 8ato compagnie 9de en lOde compagnie 2de regiment ato 3de 5de Sato en 9de compagnie 2de 4de 6de 7da en 10de compagnie 3de regiment alle compagnieën 4de regiment lato 6e 7de Sato 9de en lOde compagnie 14 September 14 6 October 24 Auguatua 14 September 21 Sept 4 Septomber Oct 10 Aug 13 Julii 22 Jun Jali 24 Aug 30 Septomber 22 Juli 4 Juni 3 1 JuU 5 Augustas 6 Juli 27 22 Joai 13 Jali 3 Aagnatoi 24 10 30 29 Jani 20 JnU 10 Anaoitna 14 September 5 October 17 Jani 8 JaU 8 Jani 24 15 Juli 5 Aug 22 Juli 12 Aug 10 Juni 1 Juli 22 26 Aug 16 Sept 2 April 22 13 Mei 8 Jani 2 April 22 21 Mai 10 Jaai 27 Juli IS JaU 27 JaU 87 Juli 8 Juli I 4 Jani S4 Juni 2de 3de 4de en 5e compagnie plaata Tan opkomat 2de compagnie lort Prina Hendrik 3de comprgnie fort de Ragtor 4de compagiue Willematad 5de compagnie Brielle Lichting 1904 lato regiment lato 2de 3de 4ito 5de 6de 7e en Ssto compagnie 9de en 10de compagnie 2de regiment lato 3de 5de 8tto en 9de comp 2de 6de 7de en 10de compagnie 4de compagnie 3de regiment Isto 2de 3de 4de 5de 6de 7de 9de en lOde compagnie Sato compagnie roor hen die 24 Juni moeton opkomen ia de plaats Tan opkomat fort bg Pennerden 4de regiment alle compagn eën é Aug 29 Jnni 20 Juli il Sept 20 Juli 13 17 Aug 21 Sept tO Jali 30 Aug 14 i JuU 17 Juni 8 Juli i S tombe 1 JnU 14 Juni 19 JuU 2 1 Juli 12 Anguatua KOBPS PANTSBRFOBT A TILLERIE Lichting 1900 ate en 2de compagnie 3de compagnie Lichting 1902 4de compagnie lato compagnie2de compagnieSde compagnie 4de compagnie 20 April 11 Mei 1 Jani 22 20 April 11 Mei 8 Jani 29 a Lichting 1904 lato compagnie 2de compagnie 3de compagnie 4de compagnie KORPS TORPEDISTBN 29 Jani 29 3 t Jani 10 Joni 10 10 Lichting 1901 lato compagnie plaato van opkomat Brielle de compagnie lato peloton plaata van opkomat Boek van Holland Ida peloton plaste van opkomat dan Helder y rr lc in ou rslgui BonuBer BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T KF m K U B U M m B H Zitting van Donderdag 30 Mei Onderzoek naar bet vaderschap De heer Heemskerk betoogt aitToerig dat het gister vermelde amendemeot Limborg CS en nog eenige amendementen dier heeren niet door de Kamer kaonen worden behandeld als gebeel bniten dit wetsontwerp staande Het eenige toch wat in deze wet geregeld moet worden betreft de geldelijke verplichting voortvloeiende njt het feit der verwekking van bet kind Daartegenover stellen de voorstellers het stelsel dat geregeld moet worden den staat van de onwettige kinderen niet alleen met het oog op den vader maar pok op de moeder Hpreker hoopt dat de Kamer deze amendementen met ontvankelgk zal verklaren Deze meening wordt bestreden door den heer van Idsinga doch verdedigd door den heer Loell die meent dat men het recht van ameji fi ment te bniten gaat door geheel nieojr eg nselen in een ontwerp te brengen tJe amen lemeoten Limbarg es behooren thnis in h t recht van initiatief niet in het recht i in amendement Deze wet moet worden een nationale wet en dat zal zjj niet zyn als de bedoelde amendementen worden aangenomen Hg zou t zelfs betrearen als ze gehandhaafd werden door de voorstellers De heer Limburg verdedigt het goed recht der amendementen die aannemelük zgn zoowel voor ben die verder willen gaan dan het wetsontwerp als voor hen die geen stap verder willen gaan en toekenning van rechten van onwettige kinderen maar desniettemin niet willen toelaten dat in één zeilde onderwerp wordt geweigerd het onderzoek naar bet vaderschap maar toegelaten het onderzoek naar den verwekker van het kind De heer Heemskerk stelt voor het eerste amendemept Limbnrg het geheel doen vervallen van art 342 Bargerlgk Wetboek verbiedende het onderzoek naar het vaderschap niet als amendement te beschonwen Dit voorstel wordt verworpen met 45 tegen 27 stemmen Alsnn licht de heer Heemskerk een amendement toe op art 1 voorgesteld door hem en drie zgner medeleden van de commissie van rapporteurs en beoogende om de dnbbelvormigheid in de beteekenis van de alimentatieactie weg te nemen De heer Rnys de Beerenbronck licht een amendement toe mede namens do heeren de Visser en de Waai Malefljt bedoelende dnidelgk te doen nitkomen dat geen onwettige doch slechts wettige kinderen tot het gezin knnnen worden toegelaten alleen bü vrywillige erkenning kan het kind tot de wettelijke bloedverwanten van den natnnrIgken vader be iooren De minister van Justitie betoogt dat het amendemeiitLimbarg c s niet aannemelijk is Het tegenwoordige art 342 B W sluit alt een rechtsvordering tot het inroepen van staat en een rechtsvordering tot alimentatie Na wil de regeering toelaten de actie tot alimentatie terwgl het amendement Limbarg ook door schrapping van het geheele artikel niet slechts de actie wil gronden op het vaderschap maar tevens de gelegenheid wil openen tot inroeping van staat voor alle onwettige kinderen ook die verwekt door verkrachting of bg schaking En dit kan de Begeering niet aanvaarden Het amendement Rnys de Beerenbronck ontraadt de minister ten sterkste omdat men daardoor zal ontnemen een recht tot inroeping van staat dat kinderen bij schaking of verkrachting reeds sedert een eenw hebben en bon das thans niet kan ontnomen worden Het amendement Heemskerk c s acht de minister onnoodig De heer van Idsinga oordeelt t gewenscht aanneming van het amendement Limbarg tot schrapping van het artikel van het 342 B W echter ook zonder maar in het minst er de rechtsgevolgen aan te hechten die de voorstellers voor ban verdere amendementen in de wet wiUen doen opnemen Ds heer Loelf betoogt dat zijn beginsel in deie ia dat goed onderscheiden blgve enerzijds de actie tot inroeping van staitt en anderzijds ds actie tot alimentatie en deze laatste jnicht hiJ toe De familiekring moet gesloten blgven voor die kindereij welke men er niet in wil toelaten De beer van Doorn zal stemmen vóór hek amsndsmsntLimbnrg omdat dit althans de ssriükste redactie is als men dan toch het tolsel in z jn volle consequentie wil Ook de heer Lohman gaat mede met hst dsnkbeeld Limbnrg De heer Rnys trekt zgn amendement in In stemming komt ten slotte hst amen dsmsntLimbnrg vervallsn van artikel 342 B W Dit wordt verworpen met 43 tegsn 19 UmnMai l t ameodsmgnt TU Stynim wordt Tsrworpsn met 32 tegen 31 stsmmen het amendement HeemslÉerk c s bedoelende duidelijk uit te spreken dat de alimentatieactie geen actie tot inroepen van staat is wordt aangenomen met 35 tegen 28 stemmen Artikel 1 van hst ontwerp wordt daarna aangenomen alzoo gswgzigd in den geest als door de commissie van rapportenrs werd gewenscht De vergadering wordt daarna verdaagd tot morgen 11 nar Gemeng de Berichten Men meldt aan de N R Ct In de weverij on de firma G J van Heek en Zn de Richtersbleek te Enschedé is thans aangeplakt dat de arbeiders een wachtgeld znllen ontvangen van 60 ct per gstonw Men meldt nit s Gravenhags De directenr van de levensverzekeringmaatscbappg Neerlandia is wegons ontdekte oneerlykheden in zijn geldelijke administratie geseborst Hg stelde zich gisteren ter beschikking der justitie Men meldt Een jongetje van 5 jaar van den watermolenaar Q S in den Paiensteynschen polder te Zegwaart is AVoensdag bjj den molen spelenderwijze in den molentocht geraakt en eenige oogenblikken later door den vader levenloos op bet droge gebracht De Locbemsche Igm en gelatine fabriek te Locbem is gieternacht totaal afgebrand De groote schoorsteen de machinekamer de bergplaats voor beendermeel en het benzinemagazijn bleven alleen behouden Assurantie dekt de schade 70 werklieden aan de fabriek verbonden znllen binnen enkele dagen weer aan het werk kunnen gaan Uit Amsterdam meldt men Gisteravond viel een knaap aan de O Z Achterburgwal te water Een werkman die hem ter redding nasprong werd door den jongen zoodanig vastgegrepen dat beiden in de diepte verdwetaen De man werd echter door middel van de dreg door een agent van politie en den knaap door een anderen werkman die zich daartoe te water begal tgdig gered Gisternacht is ingebroken in het gemeentehuis te Hnybergen N Br Een groot aantal registers werden vernield terwgl verschillende bescheiden zg n vermist Door eenige rgksambtenaren werden schoten op de vluchtende inbrekers gelost echter zonder gevolg Men heeft ze nog niet in handen Hbl Omtrent den moordaanslag o het Damrak te Amsterdam meldt het Hbl nog dat de politie gisteren het verhoor heeft voortgezet doch de motieven welke den dader Dries tot den aanslag hebben geleid heeft men niet kunnen ontdekken De man deelde wel eenige bijzonderheden onitreiii zgn vroegere leven mede maar i oodra men kwam tot de eigenlijke beweeg reden van zjjn daad bewaarde hg een volslagen stilzwggen en was bij er niet toe te krijgen ook maar een enkel woord los te laieo Hy was nog geen vol jaar in Amsterdam woonachtig bjj vertoefde voor dien tijd in een der kolonies van het Heilsleger waarin hij werd opgenomen na voor verschillende vergrijpen ongeveer aont jaar in de gevangenis ts hebben doorgebracht o a ook in Arnhem Hg bezocht vrg geregeld de samenkomsten van het Leger in het lokaal in de Warmoesstraat waar Adriana Van Hoorn eveneens geregeld kwam als sergeante van t Heilsleger Ëenig beronw over zijn daad toont de man niet by gaat heden naar het Huis van Bewaring Stadsnieuws GOUDA 31 Mei 1907 De heer S Verbens alhier is benoemd tot onderwijzer te Haarlem Bg Kon Besl is met ingang van 1 Jnni bevorderd tot commies der posterjen en telegrafie 3e klaete J F Daalmans Tot lesraar in de Duitscbe taal en letterkunde aan de H B S to Zaandam is benoemd de heer J K da Baal alhier Te Delft is geslaagd voor het propaedeatiscb examen voor electro technisch ingenieur de hssr M 3 van Weslrisnen alhier 384 Staats loterij 5o Klasse Trekking van Vrijdag 31 Mei No 13009 f 10000 11482 en 14091 ieder f 1000 271 1466 4839 18083 en 20179 ieder 1 400 689 1204 10773 12045 en 18632 ieder f 200 No 6864 10446 12390 13041 13317 13879 en 16822 ieder ieder 1 100 183 3374 270 82 301 3688 62 3804 427 86 42 4023 545 40 85 624 41 47 4203 994 1054 1206 1317 4353 52 4443 1405 4601 15302 17982 7 18080 17 95 15565 18182 157 58 18210 15852 24 69 88 15924 18337 16041 18402 92 30 16116 1H716 16225 18811 16350 85 95 18951 99 67 164 16 19014 39 23 16538 19109 54 68 96 87 16712 79218 39 19310 70 91 16815 19417 74 51 80 72 16911 19526 171 57 40 17331 68 39 95 17483 19794 87 19966 17548 20086 17832 92 64 20136 64 20424 17904 45 20608 Prijzen van f 70 6340 9477 12386 78 12474 91 12599 9677 12655 9781 12779 9812 12901 82 30 88 95 90 10038 13001 6921 10108 37 23 53 78 7032 10378 13125 10 59 34 1537 39 88 59 1771 96 1825 4738 31 79 61 4991 2090 5038 2454 5136 93 57 2574 5225 92 27 2660 5320 78 5493 92 5504 2784 6 85 6634 2944 6987 3223 6050 51 68 53 6308 87 10523 577239 69 13258 7323 10614 133877475 10763 136027567 10899 137947892 10930 138017906 11075 13925 8007 76 39 25 11190 51 48 11251 72 8197 79 14070 99 11368 98 8260 11605 14201 63 11757 14329 70 69 14437 8431 11804 50 8593 30 77 97 56 14502 8665 12040 148735 92 14725 9054 12125 14859 90 36 15060 9162 12262 65 88 12315 99 98 82 15181 9300 INGEZONDEN De toeloop van nieuwsgierige menschen en vooral van kinderen bg het naar huisgaan van werkwilligen scbgnt in de laatste dagen in omvang toe te nemen en zelfs voegen zich daaronder personen ook eenige vrouwen dis blgkbaar belust op een relletje het de naar buis gaande personen en de politie muoilijk maken door schreeuwen zingen en somtijds gooien met ateenen Wg vreezen dat hierdoor de politie genoodzaakt zal worden krachtdadig op te treden en zonden ouders van kinderen er vooral op willen wg zen dat zg hun kinderen toch vooral waarschuwen niet mede te loopen daar zg anders gevaar loopen in het gedrang te komen of klappen te ontvangen De groote massa nieuwsgierigen die hun verstand hebben moeten zelf dan maar gevoelen indien ziJ aan de waarschuwing der poUtie geen gehoor geven Een voorstander van orde en rust BEÏÏES VAN ROTTEEDAM I K H K MAANDAG 8 APRIL StaaUtêeninQen Portugal ObUg 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSUND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLüKBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Becepis L 100 l i 24V Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Paridb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 98 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotheekbriefbank 4 35 98 Pandb Hollandsche Hypb 4 SehtepmmrtMaaUduipfnjm Pand HoUand Gnlf Stv Mjj Pandb Nationale Hypb 3 Pandb ö Hypotheekbank teAmiteidio 4 100 Spoon0egle ninff€n Italië Oblig Znid Italiaansche Spw lMjj A 367 PremieUenituftn bHLQii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diversen Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Oolvaagen DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstofien met btjbehoorende Garnesringen van de gosdkoopste tot de beste soorten in êchtrp eoneurreerende pry en Aanbevelend ADVKIITENTIKN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze Broeder Zwager en Oom Mr B VAN EETEN Officier van Justitie bij de Arrondisse mentsRechtbank te Heerenveen Gouda 29 Mei 1907 Uit aller naam Mr P L BEGRAM VAN EETEN VoUtrekt eenige henniegcoing Konwbezoeken knnnen niet afgewacht worden Rijwielen Aangehouden door de Dooanen X6 stnks Isto klaa Engelsche HeerenR tr fe met nikkelen wielen 2 remmen freewheel spstborden Dnnlop ofContinentalbanden voor f 9S en t9 dito voor Uame $ zeer fijn gemonteerd hoogst elegant model voor f TS gewone prijzen f 125 en 140 met volle garantie Vraag een rgwiel franco op zicht vrij blijvend Brieven letter G C Luthsrschs Burgwal 22 Den Haag DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIQE ilOBEBLAWEll zijn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVBNAL f met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBEaaMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OV CHILD BBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT TJw Boekhandelaar Proefnummers Alle met koêtel Holl Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Wild eii Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verscb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T SPTTULIjyo Poeier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intsrc No 2031