Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1907

Maandag 3 Juni 1007 No 10347 46s e Jaargang fiOüMHE eURMT ieu9vs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telelot n Ko St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Oeereohuls Oosthaven B 8S Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tnin Vooriien van Gas en Wattr leiding Te bevrageD B 80 steeds in al onze winkels voor bons voorradig f 000 k 1500 verschillende artikelen Bons worden echter desv eriiiecend ingewisseld voor geld en wel 4 10 cent mits i ij AO ineens Te GOUDA Wijdstraatl57 De Caudidaten voor de Provinciale Staten van alle Vrijzinnige ülesvereenigingen en Comités in bet geheele Distriet Conda zijn M BOOGAERDT Bzn te Krimpen aan de Lek Mr D N BROUWER te Gouda R SCH0UTE1 HOOGEi DIJK te Woerden die voor de stemming op 11 Juni a 8 ten zeerste worden aanbevolen FERWliRDAtTMANi Grootste détail w nhandelaren in NEDERLAND DBFOT te GODDA bi F l i BOOK VAN OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERET per flesch St Ebtèphe Medoc O 60 L Eose Ladon 0 72 Petit Boargogne 0 99 Graces Blanc 0 72 Haot Saoternes 1 35 Witte Borgerac 0 99 Nie üinor 0 72 O M per flesch por anker van tó fl ƒ 3 per flesch Oade Roode Port ƒ 108 Extra Oude Roode Port IM Oude Witte Port 1 08 Eitra oade Witte Port 180 Fine Old Pale Sherry 099 Qoede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 1 17 Kndesheiraer 1 08 Vermonth Don Bkllabdi Pry zen netto A Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terugg ave van de ongeopende flesschen HEM SATEmO Reclamedag Bluyssen Extra Cadeau Noord Brabaotsch SchoeD en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenorer de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatifin en aangemeten werk I i DE WERELDKLOR Sociëteit ÜE RÉUNIE Oosthaven B 38 Gouda Uitvoerige verklaringen van dit wetenschappelgk interessant Kanstwerk worden dagelgks gegeven voorm precies 11 en 12 nar nam 2 3 en ngr aayonds 8 en 9 nar 2e Bang 20 cent 2e Sang 15 cent Entree Ie Rang 30 cent Kinderen Ie Bang 20 cent acmalogeeniiPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen Bl eaarmoede BleekmueM t BenuwKKiakle Hoofaplfne fHapeUtotheU OnmachteH Wermagerlmg en FerminOerlHg Oer Uekaamêkraehten aematogeen in Poedervorm H H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoUen Biffl B worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVOBM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f L50 Eenige labrlkanten 11 v SCHAIK Co Den Haag Verkrngbaar bj Firma WOLF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Oouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJmU K H VAN ZE88BN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE htdewater A SüHEEB Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d 8PBK MoercapeUe D v o 8TAB Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingeveen P A db GROOT A DB JONGH Oudeaater J P KASTELEIN Polakroekerdam D BIKKER Brnxhop WAARSCayWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSan a Paulo Abdü bestaat met dua Siroop an geenerlei waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE WtF ROTTERDAM W VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagaxijn Gedempte Binnenrotte 1B4 TeUf ÜBM He Magaxijn Weet Nieuteland 9 nabij Station Beur Telef 4eS7 INRUILEN STEHIEN TERBDREN REPAMEREN Uh ï nUNUua dagelijks Ie onze Sialons te hooreii met rood letterm verlcrljgbaar FnOÜOLAFMO UISNON FEOMIST MaaUehapptj tot ExpMtaUe van de Ftetorüt Bron Kanêwr voor SederJauA Boompje éO Botterdam Zenuw en Maa flijders wordt uit overtuiging als een werkeljke knip In den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefkaartworit d t boekje fnmoo per port ioegeionden door BLOKPOBL S Boekhan BsltboraniPl öoBd Dnk v i A BRINKMAN Z uiïtwee bladen BLAD Dit No bestaat EERSTE KëM ISGEV1 G INRICHTINGEK WEl KK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van den VVd Directeur Generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utreetit om vergunning tot het maken van eene inriclitiog voor het reinigen en lachtmaken van water tot voeding der locomotieven op station Gouda op het perceel ICadastraal bekend Sectie H no 1079 Dat op Vrijdag den 14 Juni 1907 des paraiddags ten i7a tïre op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vöör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 31 Mei 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Ce militaire quaestie bij de Staten7erkieziQgen In den regel hebljen onze Provinciale Staten met het militaire vraagstuk niets uit te staan De defensie des lands is niet als tijdens de Republiek nog ten deele eene gewestelijke zaak maar uitsluitend aan de zorg van den Staat opgedragen Het klinkir daarom zonderling dat thans bij de a s Statenverkiezingen het militaire vraagstuk een rol speelt en nog wel een belangrijke rol Toch is dit het geval maar vindt alleen verklaring in het feit dat onze Provinciale Staten tegelijkertijd kiescolleges zijn voor de leden van de Eerste Kamer Zoo het ooit duidelijk kan worden dat deze functie een verderfelijken invloed op de samenstelling der gewestelijke besturen uitoefent wier eigenlijke taak is de provincie te besturen dan moet dit nu het geval zijn Intusschen zoolang de Provinciale Staten ook de leden der Eerste Kamer kiezen FEVMLLETOX VERVL OGEN G ELUK 35 Met beklemd gemoed betrad ik Koenraad s kamer Waarscbgnlök bad hy mgn kloppen niet gehoord want hg zat voor zgn schrgftalel gebogen over een aantal folianten en manuscripten Hg schreef echter niet doch las en zjjn donkere lokken waren hem over het TOorhooM gevallen zoo gverig was hg beiig Ik trad bgna gernischloos op hem toe en toen ik over zgn schouders keek viel onwillekeurig mj n blik op een boekje dat op ien opengeslagen bgbel lag En ik las Antigone een Grieksch treurspel van SophoUes in het Dnitsch vertaald door Ik was niet in staat den naam te lezen w ot schrik en ontzetting verduisterden mijn oogep Stil legde ik de bevestigingspreek op de telel en ging heen Koenraad bewoog zich niet en toen ik de deoi Bloot zat hjj nog in dezellde bonding en tMrde all weieolooa is het verboden boek blijft de mogelijkheid bestaan dat de Statenverkiezingen liaar gewicht bijna uitsluitend ontleenen aan land ibelangen wier behartiging niet aan de Staten zelf maar aan de Eerste Kamer is opgedragen Nu heeft de Eerste Kamer in den laatsten tijd meer van zich doen spreken dan gewoonlyk van eene oude juffrouw pleegt te gescliieden Vooreerst heeft zij zicli over het arbeids contract uitgelaten op eene wijze die tol eenige bezorgdheid aanleiding geeft Immers dit zorgvuldig voorbereide wetsontwerp werd in de Tweede Kamer na breedvoerige discussiën en een tot in alle bijzonderheden doordringend onderzoek aangenomen met algemeene stemmen uitgezonderd die der sociaaldemocraten wien het ontwerp niet ver genoeg ging Eindelijk had dit ontwerp in onzen Senaat algemeene sympathie moeten verwerven doch inplaats daarvan verschijnt eene van vele zijde hoogst ongunstige beoordeeling getuigende van eene tegeningenomendheid met sociale wetgeving welke ook weinig medewerking belooft zoodra andere wetsontwerpen van dien aard in de hooge vergadering zullen zijn aangeland Krasser was echter de houding der Eerste Kamer bij de behandeling der oorlogsbegrooting van minister Staal Deze minister die volgens het rigeerii programma èn ons leger m de riciting van het volksleger zoude hervormen èn waar mogelijk wilde bezuinigen hjfl reeds een aantal maatregelen zij het yok ieder op zich zelf van geringe beteeütnis getroffen om gelden te bezuinigei i toen hij op de begrooting voor 1907 geen gelden uittrok voor het blijvend gedeelte bij de bereden wapens en veel minder gelden voor dat bij de onbereden wapens Blijkens de toelichting wilde hij het blijvend gedeelte bij de bereden wapens afschaffen en bij de onbereden wapens zeer sterk verminderen Keeds voordat de begrooting in behandeling kwam vroeg de inspecteur der cavalerie generaal Smeding op grond vau s ministers plannen met den noodigen ophef ontslag uit den dienst Dra HOOFDSTUK XX Ondanks mgn ervaringen ging alles met matige kalmte verder in ons huis want mg ontbrak de moed Hedwig aan te klagen wegens haar ongehoorzaamheid en durfde evenmin den vrede verstoren in de harten mgner ouders Joor te zeggen dat Koenraad wist wat zjj had gedaan Ik kon echter niet verhinderen dat het mg treurig te moede werd en ik diepe zuchten slaakte en steeds meer verlangde naar het heilige Pinksterfeest in de meening dat wanneer ik maar eerst Koenraad s openlijk verklaarde vertoefde was zich alles ten goede zou keeren Zijn teruggetrokkenheid schreef ik nog steeds toe aan zijn overdreven angst voor zijn eerste spreek en voor het gewichtige ambt dat hem wachtte Toen de laatste week voor Pinksteren was aangebroken werd ons heele hnis ten onderste boven gekeerd Wiesjemoei was zeer slecht geluimd zooals zj gewoonlijk was wanneer zg veel te doen had en haar sleutelring maakte meer rumoer dan gewoonlijk Dan was zij boven op de vliering dan weer klonk haar stem uit den kelder Zij heeft den schoonmaakduivel in het lïil bromde vader maar hg was toch niet booi wut hjj leide icherUend tot mj dat volgde nu in de pers een geweldige strijd tegen minister Staal die voortgezet in de Tweede Kamer eindigde met aanneming der oorlogsbegrooting nadat de minister had toegezegd vóór 1 April j l de noodige gegevens aan de Kamer te verstrekken om te doen zien dat zijne plannen technisch uitvoerbaar waren of zoo hem bleek dat het niet ging die plannen op te schorten Niettegenstaande deze toezegging verscheen er een afdeelingsverslag der Eerste Kamer zoo scherp als wellicht te voren nimmer was geschied De openbare beraadslaging na het besliste antwoord van den minister was niet minder scherp en eindigde ondanks de verklaring van den minister De Meester dat deze zaak het geheele Kabinet raakte met verwerping der oorlogsbegrooting De Eerste Kamer gaf daarbij onomwonden te kennen dat zij van eene vermindering van persoonlijke en flnantieele lasten niet wil weten wanneer daarmede gepaard gaat de democratiseering van het leger legerhervorming in de richting van het volksleger Weliswaar heeft men het bij de dezer dagen gehouden interpellatie Van Houten doen voorkomen alsof de Eerste Kamer de begrooting had verworpen omdat de technische uitvoerbaarheid van s ministers plannen niet vaststond omdat alles te overhaast en niet voldoende voorbereid gmg doch dit kan men niet volhouden Daar tegen spreken de toen gehouden redevoeringen en het feit dat de minister juist liad toegezegd dat hij voor 1 April de gegevens zou verstrekken dat zijne plannen wel uitvoerbaar en wel voorbereid waren Het praatje van sommige senatoren van rechts dat zij wel voor de afschaffing of beperking waren maar ditmaal moesten tegenstemmen omdat alles te gehaast ging is dan ook juist een gladheidje bij de a s stembus Neen de Eerste Kamer heeft in Februari j l om principieele redenen de begrooting van minister Staal vei worpen En evenmin als het de heeren senatoren van rechts zal gelukken hun praatje ingang te doen vinden zal ook op zulk een gewichtigen feestdag alles moet blinken van reinheid niet alle ziel en gemoed maar ook datgene wat ons stoffelgk omringt En zoo heerschte er een vroolijke drnkte in hnis de kamers blonken van reinheid provisiekast en kelder waren goed gevold zooals anders slecbts tegen Kerstmis de gewoonte was en moeder bakte en kookte nog steeds door want wü verwachtten veel bezoek van vrienden en verwanten Zeer veel dat ik toen beleefde is ondoidelgk geworden en vaag in mijn herinnering Dat èëne echter staat daidel k voor mij scherp omlijnd in al zijn treurigheid Niet de kleinste bizonderheid ontbreekt in mijn geheugen van dat nar dat mij ellendig maakte voor langen baogen tg d Hoe dikwijls droom ik nu nog den benanwenden droom hoe dikwijls verdwijnt het heden en boeit miJ het verleden in zulk een mate dat ik het weder doorleef met dezelfde dnldelooze smarten I Dan wordt het levendig om mg in het eenzame vertrek dan tikt de klok weder luid en duidelijk dopr de stilte dan rnischt de wind weder door de takken der lindehoornen als toenmaals I Dan klinken mij wederom de woorden in de ooren die mij het hart hadden gebroken en luiden de Pinkitetklokken die den de Standaard slagen in haar beweren De miUtaire quaestie is nu losgelaten en de antithese van links weer op den voorgrond geschoven De militaire quaestie is niet losgelaten en zal ook niet meer losgelaten worden eer de oplossing is verkregen Nu dient in het oog te worden gehouden dat de quaestie van het blijvende gedeelte waarin minister Staal was betrokken slechts zijdelings met de hervorming in de richting van een volksleger had uit te staan In het volksleger wordt de man alleen voor oefeningen onder de wapenen gehouden Voorzoover nu het bjijvend gedeelte werd afgeschaft of beperkt was dit een toevallige stap in de richting van het volksleger daar vaststaat dat het blijveid gedeelte er niet voor oefening ia Het was dan ook meer een maatregel v n bezuiniging en van vermindering der persoonlijke lasten die ten slotte zoo ge ring is dat daarover niet al die strijd zou kunnen gestreden zijn Een diepe achtergrond het volksleger maakte de kampen over en weer zoo strijdlustig De militaristen begrepen heel goed dat afschafffing van het blijvend gedeelte weer een argument minder voor het bestaan van hun kasteleger zou zijn en dat voor alles de man die een begin zij het ook een bescheiden begin maakte met de legerhervorming moest worden verwijderd van het Plein Vandaar dat kleine verbeteringen onscliuldig als iets werden opgeblazen tot aanrandingen van onze weerbaarheid en met minister Staal niet veel anders meer te doen viel dan eene vervolging wegens landverraad Het is gebleken dat de Eerste Kamer niet er voor terugdeinsde om de militaire hervorihingeu tegen te houden en wel zooals het in Februari jl heete om principieele redenen of zooals het in het gezicht van de stembus wordt genoemd omdat de zaak niet voldoende voorbereid was Alsof ooit de Staten Generaal met de uitvoering der wetten zouden zijn belast Tot nog toedraagt daarvoor de Re bittersten dag mjjns levens welkom hadden geheeteu I Het overmant mij dat verleden met al zijn smarten verjaagt miJ uit het kamertje naar beueden in den tuin en vandaar naar den eenzamen weg in het boscb en lang lang dnnrt het eer ik in staat ben huiswaarts te keeren Twee dagen voor Pinksteren toen de Melboomen reeds voor de huisdeur eu in het portaal prijkten en liefeiyken geur verspreidden zat ik met Hedwig in den tuin Wü vlochten kransen die den kansel moesten versieren waarop Koenraad voor de eerste maal zon staan Haar handen beefden toen zg de rozen en bloeiende ranken om bet groene loof wond zg deed alles zeer zenuwachtig en eindelp vroeg zg Valt het je niet zwaar Christiane een mensch vergiffenis te schenken die je bittere smart heelt aangedaan f Zij zag mij met een vreemden bewogen blik aan en haar boezem h gde zwaar onder bet bruine wollen lijfje dat haar nauw omspaade Wordt vervolgd