Goudsche Courant, dinsdag 4 juni 1907

i o 10348 Dinsdag 4 Juni 1007 408 e Jaargang II im fiouDSCHE mum JSieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken r Teleloi n Re 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z7n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bultenlaodscl Uverzicbl De stalling te Pargs is algemeen geworden behalve in Brest en omgeving Uit St Nazaire Nantes Nice La Roebelle zgn bedert Zaterdagmorgen geen schepen meer vertrokken te Bordeaux zal dit bedenavond hel geval zgn De regeering die inziet dat de beweging niet gericht is tegen de patroons maar tegen haarzelve scbunt vastbesloten krachtig weeiBtand te bieden De avondbladen dringen ernstig daarop aan Kenter seint nit Pretoria dd 1 Jnni Minister Botha ontving oen deputatie van stakers en deelde deze mede dat er twee commissies waren benoemd cm een onderzoek in zake de staking in te stellen en dat de regceriag gevolg zon geven aan do voorstellen die deze in hare rapporten zouden doen Een schcidsgerecht ontwerp achtte hg van geen nut tenzg de maatschappgen verklaarden zich aan de beslissing daarvan te zullen onderwerpen Reuter seint nit Amoy dd 1 Jnni Er beeft een gevecht plaats gehad tusschen keizerliike troepen en opstandelingen halver wege tusschen Amoy en Swatow waarbg 700 man vielen De opstandelingen ruimden bet veld men verwacht echter dat zg de operaties znllen hervatten zoodra de troepen vertrokken zullen zjjn De opstai delingen ign goed georganiseerd maar slecht gewapend er wordt niet geplunderd en buitenlanders worden niet lastig gevallen De opstand is ontstaan nit ontevredenheid omdat er door da overheid geen rgstmeel was verstrekt in de door hongersnood geteisterde districten De opstand is overge8lag en naar Cheangchew op 30 K M alstand vac Amoy en de inwoners vinchtten naar die stad De te Petersburg verschgnende Bearsconrant critiseert zeer scherp de eergisteren in de I oema gehouden debatten ten aanzien van de terroristische daden Het blad zegt dat de zitting eer deed denken aan een meeting dan aan een parlementaire vergadering De olSciense Slowo beschuldigt de constitntioneel democraten er van dat zg gebrek aan noed toonden door alleen de gewelddaden in de Baltische provincies te veroordeelen en niet die in geheel Rusland Door een dergelgke zwakheid te toonen hebben volgens het blad de cadetten bewezen dat zg geen leidende partg in de Doema kunnen zign zoolang zg hun voormannen volgen die de Doema compromitteeren door nu eens inet de revolutionnairen en dan met de reactionnairon gemeene zaak te maken De Bjetsj erkent dat de nederlaag der cadetten het gevolg is van het samenspannen van alle partgon tegen hen en de onhandigheid van Poznanski die b afwezigheid van üolowin de vergadering presideerde Het blad hoopt echter dat de slechte indruk dien dit fiasco moet hebbon gemaakt spoedig zal worden uitgewischt De Nowoje VVremia bevat een brief van den afgevaardigde der rechterzgde Schonlguin die in herinnering brengt dat hg Igdens de zitting van eergisteren fluisterend eenige woorden zeide tot Roditchet waarop deze van hem eisclito dat hg deze w iorden van de tribune af tot hem zou zoggen £ 00 dat iedereen ze hoeren kon Dit werd toen door den voorzitter geweigerd en daarom maakt Scbonlguin ze toch openbaar De woorden zgn Bedenk wel dat ik niet in staat van beschuldiging ben gesteld zooals mgnheer Oonrko Als u u beleedigd acht dan ben ik bereid n voldoening te geven Ondanks de officeole tegenspraak betreffende de ministercrisis schgnt er wel degeIgk een conflict te zgn ontstaan tusschen Vouits den ex gezant van Hervie te Weenen en Pasjitsj Vouitsj wordt beschuldigd een geheim onderhoud te Weenen met graaf Golachowsky te hebben gehad waarin er sprake van zon geweest zgn Servië weer onder Oostenrgkschen invloed te brengen Het bezoek der Engelsche jonrnalisten aan Duitschland wordt in Frankrgk met groote opmerkzaamheid gade geslagen Verschillende oordeelen worden over het doel en de vermoedelgke resultaten van dat bezoek uit Zoo heeft de Temps een artikel over de redevoering van den heer Voo Mdhlberg waarin dit blad zegt Die redevoering schjjnt ons door vorm en inhoud voortrettelgk zg treft door gematigdheid ernst en waardigheid De heer Von MUhlberg heeft zgn vaderland niet beter willen schilderen dan het is Wg mogen er wel op wgzeo dat nooit het Dnitsche volk als geheel in het buitenland slecht beoordeeld is Niemand in Frankrgk en zeker niet in Engeland ziet de werkzame grootheid van Duitschland voorb evenmin als den diepen en ernstigen geest den vruchtbaren mothodischen arbeid die in vredestijd de resultaten van den oorlog wist ten nutte te maken en wg ontkennen zeker niet de groote waarde van bet Dnitsche karakter en van wat men in Berlijn de knlturelle Werth noemt Wat in Europa wantrouwen en ongerustheid doet ontstaan is niet de macht van Duitschland raaar de wgze waarop de Dnitsche staatsboden die ma ht willen gebruiken Maar die staatslieden leven niet eeuwig en hun gedachten en meeningen ontwikkelen zich Als hnone handelingen overeenstemmen met de woorden van don heer Von MUhlberg dan zation zg spoedig ervaren dat de geheele wereld Duitschland rechtvaardig beoordeelt zoo Duitschland ook de anderen met donzelfden maat inoat Het blad betoogt d in vorder dat Frankriik in de toekomst zoomin als in het verleden iets zal doen om de verschillen tusschen Engeland en Dnilschland te verscherpen Wie een vredespolitiek wenscht zou dwaas doen een atmosfeer van strgd om zich te verspreidon Ér is slechts een oogenblik geweest waarin strijd waarschgnlgk was dat was toen Dnitsche staatslieden van andere volken het recht wilden bestrgden naar hun welgevallen verbonden aan te gaan of vriendschap te sluiten Sedert dat recht niet meer bestreden wordt Is de goede verstandhouding verzekerd De Fransche minister Caillanx heeft aan zgn begroeting een overzicht toegevoegd van de ontwikkeling der Eransche floaneidn van 1893 af en dat overzicht geeft een eigenaardigen kgk op de Fransche flnancieele politiek Voor 1893 bedroeg de begrooting 3 291 325 181 fr voor 1908 3 853 875 891 fr of 562 5 millioen meer Maar heel zuiver is die berekening niet Vó6r 1901 waren namelijk de uitgaven voor Algiers in de gewone begrooting opgenomen na dat jaar wordt voor Algiers een afzonderlgke begrooting ingediend die voor 1907 103 millioen franca bedroeg Voorts worden sedert 1893 tweemaal de renten der Fransche staatsleeningen geconverteerd de eerste maal van 4 op 3Vi percent de tweede maal van 3 i op 3 percent Door deze verlaging van den rentevoet werden eerst 68 en later nog eens 34 ipillioen te zamen 102 millioen fr per jaar gespaard Sedert 1905 is de begrooting van eeredienst vervallen waardoor na aftrek van de pensioenen en wachtgelden aan de geestelgkheid 20 millioen fr minder op de begrooting wordt gebracht En ten slotte stonden de vermeerderde inkomsten der spoorwegen toe de betalingen voor de gewaarborgde rente die in 1893 nog ongeveer 100 millioen francs bedroeg geheel te laten vervallen Waar dus in de begrooting voor 1908 ongeveer 325 millioen francs ontbreken voor uitgaven die op de begrooting voor 1893 nog voorkwamen en de nieuwe begrooting toch nog 562 millioen fr meer eiscbt dan die voor 1893 daar is het totaal bedrag feitelgk 387 millioen grooter geworden Aan een feestmaal van Zuidafrikaanscbe kooplieden en belangstellenden by den Zuidafrikaanschen handel in het Hotel Metropole la Iionden heeft de minister van koloniën lord Elgin een redevoering gebonden waarin hg mededeelde dat binnen enkele dagen de grondwet voor de Oranje rivier Kolonie aan het Engelsche parlement lal worden medegedeeld En uit Pretoria komt het bericht dat lord Selbonrne in da bijeenkomst van de Vereenigde Commissie uit de koloniën verklaarde dat de antonouiie van de Oranjerivierkolonie re ds in November van dit jaar zal worden ingevoerd Zoo zal dus nog voordat het loopende jaar ten einde is ook in den tweeden der geannexeerde staten door Engeland het antonome bestnur worden afgekondigd waardoor de bepalingen van den vrede van Vereeniging eindelgk gehoel en al zullen worden Eergisteren is general Botha naar Reuter reeds seinde hlrtelijk verwelkomd bg zijn aankomst te Pretoria In antwoord op een adres 25 000 mandteekeningen dragend zeide de premier dat hg uit de Koloniale Conferentie zeer veel geloerd had Het was een voorrecht voor hem geweest daar de leiders van ip Regeering de oppositie en de groote Koloniale Staatslieden te ontmoeten en de gelegenheid te hebbeo gehad den welsprekenden Sir Laurier en Dealin te hooren Met dit alles had hg zgn voordeel gedaan en h j gaf Transvaal de verzekering van den goeden wil van de Britsche regeering Het deed hem leed van nieuwe onlusten nl de staking aan den Rand te moeten boeren maar in warme bewoordingen keurde hij de houding der regeering goed en sprak de overtuiging uit dat de mgnwerkers weldra hun gezond verstand zonden terngkrggen en de staking zouden beëindigen daar hg verwachtte dat in het vervolg iFEViLlETOX Ib VERVL OGEN G ELUK 86 Toen ik haar verwonderd aankeek wendde ly haar oogen af van mg en deed alsof zg onder de bloemen zocht zonder echter een oit het korfje te nemen Ik weet bet niet Hedwig antwoordde ik want totnogtoe heeft niemand mjj smart aangedaan Haar mocht dit eens geschieden dan zal ik steeds alles in het werk stellen om diengene vergiffenis te schenken Zy zweeg en woalde verder in het bloemkor Het scheen mg toe dat haar oogen vochtig waren geworden Ik schoof mgn stoel dichter bg den hare Waarom vraag je dit Hedwig en wat is er toch dat ja zoo treurig stemt vroegik Een gevoel van diep medelijden maakte lich van mi meester want zg was een arme verlaten weeze duizendmaal armer dan ik die ouders had en een vaderhuis en wie CD Mt gelik wachtte Ik legde mfln arm om haar schender O Hedwig moog je eeu loo gelnkkig zjjn als ik het spoedig hoop te worden I En herinner je dan steeds dat je in mg een trouw minnend hart bezit Wanneer j e leed treft en je hart in angst en zorgen is beklemd kom dan tot mg en tot Koenraad I Toen sprong ziJ boosaardig op haar hand stiet mg terug zoo heftig dat het mg p jn deed Laat mij riep zjj nit Haar lippen beefden als wilde zg verder spreken maar zg zweeg en begon weder gverig bloemen uit te zoeken voor do kransen Maar zg vlochtte ze onregelmatig en maakte zo weder los Eindelgk wierp zg den krans op de steenen bank en liep zoo snel zg kon het prieel nit Ik wilde miJ toch overtuigen wat haar scheelde maar bad natuurlijk niet hel flauwste vermoeden dat haar geweten worstelde met den machtigsten aller hartstochten die een menschenhart onder hun heerschappg trachten te krijgen en waarover men slechts kan zegepralen na zelf een doodeiyke wonde te hebben bekomen Ik had een flauw vermoeden dat reeds de dolk nit het gevest was getrokken die my den doodsteek zon geven en dat nog slechts een lafhartig sidderen voor den schuld dien zg op zich laadde haat deze vragen in den mond had gelegd Ik Tolbncht alleen myn trbeld tot de bloemeatooi voor rog lag in al haar kleurenpracht en Wiesjemoei die jnist in den tuin kwam mg jirees voor den goeden smaak waarvan ik bg hel rangschikken der geurige Flora s kinderen bigk had gegeven En zoo was dan da heilige avond v6or Pinksteren aangebroken Stil en plechtig was het in huis en hof de nachtwind flnisterde zachtkens door de hoornen anders bewoog zich niets in de ronde Bg het avondeten zat Koenraad niet aan tafel alleen wg vrouwen waren aanwezig Er werd weinig gesproken en ik roerde de spgzen niet aan Ook Hedwig was niet in staat om te eten en lag er slecht uit zoodat Wiesjemoei beloofde een pleistertje voor haar klaar te maken Dat moest zg op de maag leggen dan zou ze wel opknappen Zwggend werd het maal genuttigd en toen ging ieder stil zyns weegs In vaders kamer speelde nog de avondzon en zette zgn ernstig gelaat in rozigen gloed Zoo zal ik dan morgen myn hartewensch vervuld zien sprak by toen ik hem goedennacht knste Heeft Ood het niet altyd goed met ons beschikt £ a toen ik hem verliet vermtande hy my Wees atil kindlief opdat Koenraad vanavond niet gestoord worde I Eindeiyk ging ik naar boven naar myn eigen kamertje en nam hel kleedje uit de kast dat ik van plan was morgen aan te trekken en haalde alles voor den dag terwijl my het hart klopte van louter geluk en zaligheid Ook sneed ik een paar takjes van den myrthestruik en van de rozemaryn om die op het gezangboek te leggen En toen alles voor het feest was voorbereid blies ik het licht oit en zette me voor het open venster om te droomen van het groote geluk dat de dag van morgen my zon brengen Het was een zoele donkere avond in het begin der Jnlimaand Het was byna om te stikken in de enge ruimte Of was het slechts het bloed dat in heete golven mg naar het hoofd steeg Door de takken der linden flikkerde in de verte het weerlicbt en bedwelmend drongen de genren van den oleander en de bloeiende struiken door in het vertrek Ik weet niet hoe het kwam maar ik was ongemerkt ingesluimerd totdal ik eensklaps met plolselingen schrik opsprong Ik meende dat my een benauwende droom gekweld bad want dat kon immers geen waarheid lynl Wordt ttmifd