Goudsche Courant, dinsdag 4 juni 1907

EENI9 EF0T7AirTm Hen wnrdt verincbt op t XKRK te letten orr HIT ItfAeuuM vak M lUVENSWAAY ZONEN aOBINOHBH De THBKEN worden afgele Jverd in Venagelde pakjes van vi 4 Xm n MO Aai en tn Ntd om met vermelding van Nommar er Prgs voorzien van nevenstaauf Merk volgens da Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoerioK van ge Mnla orders aanbev enda a G BIJL da Znid Afrikaansebe vraagatnkken door goeden wil eensgczindlieid en rechtvaardigheid niet met geveld zonden werden opgeloit Verspreilte Berichten FlUKKBIJK Naar verinidt zal de regeering met het oog op de verkiezingen voor de algemeene railen op de zomerzitting van bet parlement reeds op Fi ali sluiten Aan bet departement van Marine te Parjjs werd bekend gemaakt dat in den voorlaatsten nacht do kraiser Chanzy in de Chineesche wateren gezonken is Van de bemanning heelt niemand letsel bekomen Do commissie van onderzoek naar de bjj Mootagnini in beslag genomen papieren zal de stukken zoo noodig opnieuw laten vertalen en ze dan doen publiceeren Van een beweerde knoeierjj op boog gezag is niets gebleken maar de vertaling was alecht DUITSCIIUN De berichten dat Dnitschland en Rusland onderhandeld zonden hebben over een te plaatsen Russische leening Russische vlootvernienwing zellboataur van i olen waarborgen voor Uuitschland voor Let behoud van Kiaotschou en zoo meer worden van Bnssiscbe zijde tegengesproken De anarchist Süoger die van den bomaanslag te Ollenbaeh verdacht werd is werkelijk vrijgelaten ËHUELAXII Het Lagorhnis nam Vrijdag in tweede lezing met algemeene stemmen een wetsvoorstel aan dat bedoelt oen hof van appèl voor strafzaken te stichten lTjii rK In alle univerciteitssteden worden door studenten aoti clericalo betnogingon gehouden Zaterdag weer in Milaan en Pavia De politie wilde don stoet van betoogers beletten voor hel paleis van den aartsbisschop te verschijnen wat natuurlijk weer tot een botsing aanleiding gaf Zes politiebeambten en karibiniers en eenige betoogers zjju gekwetst Qemeng de Berichten De hoofddader van den diefstal met braak te Antwerpen de zlcb noemende Lagasso is te Trier aangehouden zoodut men nu bet hoelo clubje inbrekers van do Pelikaanstraat te Antwerpen in hechtenis beeft Men spenrt nu neg te Antwerpen naar medeplichtigen en helpers In den nacht van Donderdag op Vri dag hebben naar uil Catlowitz in Opper ijiiezië gemeld wordt een twintigtal bandieten het op de Pnisische grens gelegen latdgoed Ogrodzener overrompeld De eigenaar en xtjn vrouw werden vermoord lerwg l b j het gevecht dat ontstond i knechts werden gedood en verscheidene der roevers gewond Dezen onivluohtlen mol oen buit van 1000 roebels Op den publieken weg en drukke straat In Salonika hebben Grieken het hoofd van een Bulgaarsche school door schoten doodelijke wonden toegebracht Hem werd de schuld toegeschreven van den dood van FoewB een Grioksch bendeaanvoerder en van diens mannen Naar uit Houston In don Amerikaanschen staat Texas wordt gemeld is de streek weder bezocht door hevige btormen gepaard gaande met wolkbreuken waardoor het land kilometers ver ouder water staat Het spoor wegverkeer is gestremd en een aantal buizen xün verwoest en weggespoeld De bevolking vlacbt De tentooDslelling van oude weefsels en gewerkte sloffen die in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem geopend is lal den 15 Jnnl gesleten worden Deze belangrijke verzameling die duizende motieven op het gebied der weetkunst en der naaldknnst oit verscbiUeude tijdperken en landen bevat lal zeker deie laatste veertien dagen nog talrijke belangstollenden trekken Het is wel niet algemeen bekend dat op die tentoonstelling een oud bedrukt Egyptisch weefsel aanwezig is dat op de iutenbergseho tentoonstelling te Hainz voor het oudst bekende exemplaar van dmkknnat werd gehouden Op het weelsel is afgebeeld de gevleugelde figuur der Egyptische Uodin Neighte die gexeten aan den wcefstoel het speeltje in de hand houdt Boven haar hoofd duidt de gouden zon op haar goddelijken afkomst terwijl sperwcrvicugels en slangen met zonneschijven de bekroning vormen Deie modeldrnk alt boven Egjrpte werd vermoedelijk 3000 jaar voor onze jaartelliag vervaardigd en bewijst dat in dit verafgelegen tjjpperk het weven in hoog aanzien stond Den 1 Juli zal in het Museum eene tentoonstelling van bnitenlandsche modern knnstdrnkwerk geopend worden waartoe de beste bnitenlandsche drukkers hunne medewerking hebben toegezegd Het Mnsenm van KunstnQverheid werd gedurende de maand Mei bezocht door 790 belangstellenden Uit de aan het Museum verbonden boekerij werden 192 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen in liet land uitgeleend Een jong krachtig en gezond luitenant voor IndiC bestemd bad vernomen dat in Indié veel met den blinden darm gesukkeld werd en dat als men te velde of in een afgelegen garnizoen was wanneer de kwaal zich openbaarde men erg veel last en piJn van dil ongeval kon hebben Kil is daarom v6or ziJn uilzending naareen bekend operateur gegaan en verzocht hem den blinden darm weg te nemen De deskundige beweerde Jat de jongo manniets aan dat uitrustingsstuk mankeerde doch heeft er hem op beslist aandringen ten slotte toch van bevrijd Door de doktersvereeniging Ie Woenen is geprotesteerd tegen het trekken van tanden door de Barmhartige Broeders Deze orde beeft oen hospitaal waar arme zieken verpleegd worden en sedert jaren wordt er ook gratis tandheelkundige hulp verleend Vroeger zalen de patiënten op lange banken en ging de dokier ben een voor een na Thans worden de Igders afzonderlijk in kamers behandeld De dokiers beweren dat de broeders niet bevoegd zijn tot het trekken van landen en kiezen De geestelijken voeren aan dat het trekken geschiedt door huisdokters de broeders verleenen alleen hulp daarby Per jaar worden er totaal een 60 000 tanden getrokken Tussrhen den heer Frank Orimes nil Illinois en miss Helen Burns nil HI Louis wordt i Jnli a s een gewichtig pleit beslecht Dan 7al namelijk een paard van den heer Qrimes loopen tegon een paard van den oom der jonge dame en t gaal om de band dezer laatste Wordt zjj geslagen of liever laat haar ros zich slaan dan geeft zij den heer Frank Urimes hart en hand Onlangs klopte het paard van dezen in een gelmproviseerden wedstrijd op den weg een paard van Helena s oom en de dame was zoo overmoedig of practisehr Frank uit te dagen lot een nieuwen ren nu om bovengeooemden ongewonon omzet Gisterenmiddag woedde boven Bennekom een kort doch hevig onweder De bliksem sloeg in de arbeiderswoning van C Vermeer en richtte eenige verwoesting ann zonder evenwel brand te veroorzaken Een 19 iarig meisje bezig zjjiide met strijken werd zoo door don schrik bevangen dal geneesknndige hulp moest ingeroepen worden ook de moeder die in hetzelfde kamertje was stelde zich onder geneeskundige behandeling van dr Jacobso Bondewijnse Uet gezelschap voor de zomerspelen slaande onder leiding der bh Willem Royaards en Ednard Verkade bestaat uit veertje 1 dames en heeren medespelers verder een technisch personeel Daar ons klimaat zich nu eenmaal niet tot open lucbt spelen leent hebben de voorstellingen plaats in zalen die echter alleen eene verhooging geen looneel behoeven te bezitten daar het geheele dekoratief per verhuiswagen wordt meegevoerd en op het vlakke podium zal worden opgebouwd Het dekoratief is door de leiders vervaardigd waaraan onder meer de Heeren Isselman en Zoon nit Haarlem medewerkten De belichting van het looneel zal worden verkregen door een aantal kalklicbt reflectors teneinde bij iedere voorstelling onafhankelijk van de saaiverlichting eenzelfde pikluraal resultaat te kunnen hebben De kostuums z jn in overleg met de leiders ontworpen door Mejuffrouw Cato Noeb nil Amsterdam en worden onder haar toeiicht gemaaktDe première der moralileit Elckerlijo zal den 28slen Juni die van hel abelspel gLimseloet vau Denemarken op den 29sten Juni a s plaats hebben te Laren N H in de groots zaal van het H6lel Hamdort des avonds te half negen uur Dat de premières juist in Laren worden gegeven vindt zijne verklaring in het eit dat reeds voor twee jaren de heer Royaards door den heer Nico van Harpen was aangezocht geworden eenige open luchtspelen onder zijne leiding aldaar te doen vertoonen en dat gelijke onderhandelingen in hol begin van dit jaar werden gevoerd die den stoot tot ons ondernemen hebben gegeven Door het konlraot met eene tiob naar aanleiding biervan te Laren gevormd hebbende combinatie vervallen de voorstellingen in Bussum Baarn en Hilversum die oorspronkelijk in onze bedoeling hebben gelegen Den 1ste en 2de Juli geeft het gezelschap de beide spelen voor de leden van den Rotterdamschen Kunstkring in de Doelezaal te Rotterdam Daarna volgen voorstellingen o a in do Schouwburgzaal te Apeldoorn in de nieuwe Concertzaal van bet Oroote Badhuis Ie Zandvoort in Den Haag of Scheveningen in de nabijheid van Arnhem in Haarlem en elders De Igd waarin onze voorstellingen gegeven moeten worden blijft gemeten van den 288ten Juni tot den eersten Augustns a s BiJ de Hollandia roeiwedalrjden te Oudshoorn werd do eerste prijs in den sirijd lusschen vierriems gieken entrigged gewonnen door Amstel in 7 min U sec No 2 was Delfscho Sport No 3 De Hoop Ie Amsterdam In het arrestantenlokaal te s Oravenzande was Vrjjd ig een persoon opgeborgen verdacht van diefstal van een hond Zaterdagnacht is de man uil zijn gevangenis ontvlucht door het dak heen Deze gevangenis is dan geen middeleenwsche kerker gebleken De passagiers van trein 840 die Zaterdagmorgen van Doetinchem naar Winterswijk vertrok ziJn dank zü de waakzaamheid van den machinist De Jong aan een ernstig gevaar ontsnapt Nabg het station Varsseveld w is de Ijju nl versperd door een paard en wagen en slechts door het krachtig remmen van den machinist kon de botsing nog vermeden worden Tegen den voerman wordt waarschijnlijk procesverbaal opgemaakt hoewel o i de schuld meer bjj de H S M en het Rijk ligt daar langs bijna alle overwegen afsluilboomen te eenenmale ontbreken Onlangs vermeldden we de oprichting van een clab te Heer in Limburg die als doel schijnt te hebben vreemdelingen lastig te vallen en te mishandelen Een lid dier clnb heefi Dinsdag te Maastricht terechtgestaan In ijen avond van 22 April was ik met nog 7 man in het calè V aan t repeteeren voor een kwartetzang vertelde de mishandelde Beklaagde kwam tegen 10 uur met nog 8 man binnen zeilen P ging op een van ons gezelschap toe en vroeg dezen een sigaar die liem door de vrouw des huizes werd aangereikt Ik zei daarop Geet ze allemaal maar een sigaar P vroeg vervolgens aan zekeren S om vnur dat hem gegeven werd Zich tol mij wendend zei P Ich zou dich wel ins op dienen nek willen houwen I waarop ik zei Ik zou niet weten waarom 1 P zocht evenwel ruzie en zei na eenige oogenblikken tegen me Dicb bis eine keffer eine groete keffer waarop ik antwoordde Maan de bis verdaold de hubs de verkierde veur En tegelijkertijd kreeg ik een slag tegen mijn hoofd van P onder diens uitroep kunnen of niet kennen 1 Meerdere slagen volgden Ik word naar het venster gedrongen waar een algeheele schermutseling ontstond Buiten op straat kwam ik in een greppel terecht waar ik nog verschillende slagen kreeg Geheel suf en kermende van pgn ben ik naar huis gegaan In de Staalsmijn Wilhelmioa overkwam in I vorige jaar een weikman een ongeluk dal een doodelijken afloop had Daar de Staat voor de mijnen eigen risico droeg moest voor de rente aan de nagelaten betrekkingen toegewezen in hel fonds der Rijksverzekeringsbank als ds zg contante waarde f 6392 worden gestort Dientengevolge heeft het departement van Landbouw naar men weet met 1 Januari van dat gevaarlijke eigen risico afgezien Poslerüeii eo Telegraphic Verplaatst 1 Mei de telefoniste M van der Borg van Groningen naar Rollerdam 18 Mei de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse W T J Hermsen van Rotterdam telegraafkantoor na ir Togelen 1 Jani de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse M G Munnikhuizen van Huizen naar Hilversum 2 Juni de surnumerair der posterijen en telegrafie H Robertson van Rotterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage postkantoor 16 Juni de klerken der posterijen en telegrafie 2e klasse Q Stel van Amsterdam telegraafkantoor naar Groningen telegraafkantoor en J Braam van Groningen telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor 16 Juni de commies der posterijen 3e klasse W B Blokhnis van Nijmegen postkantoor naar Zwolle do commies der posterijen en telegrafie ia klasse W B A Stillen van ZwoUa bureel Inspaotenr naar Ntjmageo postkantoor de telefonioten R Steensma en W Lemei van Arnhem naar Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek13 Mei de telefoniste H S H Knhlemeier te Amsterdam Eervol ontslagen wegens Ij chaamsgebreken 16 Juli de klerk der posterijen en telegrafie Ie klasse Q j D Schepp te Amsterdam bijpost en telegraafkantoor Haarlemmerplein Eervol ontslagen 3 Mei dekterk der posterijen en telegrafie Ie klasse Q c des Bouvrie Ie Amsterdam tolegraaf antoer Stadsnieuws GOUDA 3 Juni 1907 De heer E J J van der Heijden alhier heeft Ie Utrecht met gunstig gevolg examen doet rechtswetenschappen afgelegd Heden werd hel enkele maanden geleden in gebrnik genomen gebouw der R K Mi litairenVereeniging aan de Westhaven op plechtige wijze officieel geopend Om elf uur geschiedde door den hoogeerw heer Deken Mgr Malingré do inwijding Daarna werd in den groeten doelmatig ingerichlen tuin gelegenheid gegeven voor de leden om deel te nemen aan ve schillende volksspelen en zich onledig te honden met schieten speerwerpen enz Voor deze wedstrijden zjjn verschillende mooie eu nuttige prijzen beschikbaar Bil de gebonden examens voor de practgk Boekhouden zgn geslaagd onze sladgenoolen do heeren J L Hulleman G van Egk en J Salomons allen leerlingen van den heer E A Zwaneveld alhier Maandag a s zal de heer Mr W Tb C van Doorn in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen als spreker optreden in oen openbare vergadering van de Centrale Liberale Kiesvereeniging Onderwerp De Staten Verkiezing Tegen den timmerman F alhier is procesverbaal opgemaakt tor zake beleediging van een sigarenmaker en wegens het hinderlijk volgen De heer H de Wilde zal Zaterdag a s te Waddinxveen een lezing houden over de Staten Verkiezing De liberale Kiesvereeniging te Waddinxveen hield Ziterdag een openbare vergadering waarin als spreker optrad de hoer Jhr Mr W Th C van Doorn afgevaardigde voor het district Gouda in de Tweede Kamer De Voorzitter der Kiesvereeniging de heer G Alblas opende deze vergadering en dankte den heer van Doorn dat hjj bereid was geweest om Ie Waddinxveen een spreekbeurt Ie vervallen en daarin de kiezers de beteekenis van de Stalen Verkiezing duidelijk te maken Hij dankte bem levens voor zjjn optreden in de Tweede Kamer voor dit district De heer van Doorn daarop het woord verkrijgende betuigde in de eerste plaats zijn dank voor de vriendelgke woorden die de Voorzitter hem had gebracht voor zijn optreden in de Tweede Kamer en dat het voor hem een hoogst aangename taak was om hier voor de kiezers te kunnen spreken toen ten minste de uitnoodiging tol hem kwar had hjj niet geaarzeld die aan Ie nemen Daarop besprak spr de beteekeois vau ds Statenverkiezing De rol van de Prov Stalen is eigenlijk een zeer bescheiden rol daar zij zoo nn en dan een paar maal vergaderen zoodat wel eens spottend is gezegd dat de Prov Staten was een fabriek van waterschaps reglementen zoodat wat de staten zelf betreft deze betrekking zoo belangrijk niet is De belangstelling die zich telkens openbaart biJ een verkiezing toont wel dat aan die keuze iets meer verbonden is De Staten hebben in tweeërlei opzichten belang in slandi zaken in de eerste plaats in da verkiezing van leden van Ged Stalen die een groolen invloed hebben op de besluiten en wetten die genomen worden er is bijna geen wet o Ged Staten werden geroepen die wetten nit te voeren z hebben ook toe te zien op de gemeente en walerschapsbesturen zoodat da betrekking van God Staten een zeer belangrijke is en in de tweede plaats kiezen de Prov Staten de leden der Eerste Kamer Deze keer gaat do vraag wie wg zullen afvaardigen naar de Eerste Kamer dat voelen wg allemaal en na hetgeen gebeurd is met de afstemming der oorlogs begrooting kunnen wiJ onze afgevaardigden in de Eerste Kamer niet behouden De Eerste Kamer die ala rem voor de Tweede Kamer moet dienst doen is aedert 1850 tot aan ISOi niet ontbonden geweeit totdat in 1904 Dr Knyper de grondwet op zg heeft gezet en mat miskenning der grondwettige instelling de Eerste Kamer ontbond De provincie Zuid Holland wordt in de Eerste Kamer vertegenwoordigd door tion leden waarvan er 5 in de provincie wonen en 4 daarbuiten als drie te Amsterdam een te Nijmegen en een te Stockholm die nog geen enkele zitting heelt bijgewoond willen de kiezers van Waddinxveen deze ongezonde toestand wal betreft de afvaardiging van vijf leden die niet in de provincie wenen en daar natnurtgk niets voor kunnen voelen bestendigen dan moeten zij de aftredende leden der Staten herkiezen varlangen ziJ evenwel dat Znid Holland zal worden vertegenwoordigd door menschan nit dezelfde provincie dan moeten zjj de bh Brouwer Schouten Hoogendgk en Boogaerdt kiezen die wel in slaat zullen zijn 10 afgevaardigden te kiezen nit deze provincie die dus beier de belangen zullen behartigen Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt waarop de Voorzitter Jhr van Doorn dank betuigde voor zgn gehouden rede an de hoop uitsprak dat de Slatenverkiezing in gnnstigen zin zon uitvallen en ieder aanspoorde om de verkiezing van de boeren Brou ver Schouten Hoogendgk en Boogaerdt mat alle kracht te bevorderen waarna de vergadering werd gesloten Stolwijx 2 Juni 1907 t Was Vrpag 31 Mei feest voor de leerlingen der beide scholen in deze gemeente De Edelachtbare Heer J E Immink burgemeester van Stolwijk bood nml den leerlingen een schoolfeest aan Door de goede zorgen der onderwijzers was hel schoollokaal der Ie Opeob School feestelijk versierd Nadat Z E A en diens Echtgenoote door de onderwijzers en de ondste leerlingen van zijne woning was afgehaald werd de gastvrouw namens het onderw personeel een fraaie bloemenmand aangeboden Vervolgens werd bet echtpaar I toegesproken en werd hun een welkomstlied toegezongen waarna de heer van Staveren van Gouda de kinderen alleraardigst wist bezig Ie bonden met bel vertoonen van zijne bekende lichtbeelden Vooral het portret van Burg en Echtg viel bijzonder in den smaak s Namiddags werden da kinderen op het kerkplein eenigszins door tentjes en kramen als kermis ingericht getrakteerd op krentenbrood koek en melk of limonade Een twintigtal dames verleenden daaraan haar zeer gewaardeerde medewerking Een paar uren vermaakte de schooljeugd zich hier ongedwongen met hun spelen Met het zingen van enkele liederen en een geestdriftig Lang zullen zij leven nam men een hartelijk afscheid van gastheer en gastvronw waarna allen dankbaar en hoogt voldaan hniswaarls keerden Het echtpaar Immink kan voorzeker met de hoogste tevredenheid terugzien op het zoo uitstekend geslaagde schoolfeest 334 te staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 3 Juni No 19090 f 1500 941 4432 9957 10216 en 12287 ieder f 1000 1730 3319 3618 7001 10912 en 12220 ieder f 400 5984 8884 en 9637 ieder f 200 76 781 1638 3097 3549 6490 6594 8410 12586 13121 en 19713 ieder f 100 60 2895 100 3075 122 3232 70 3393 452 3537 650 3624 784 72 95 3741 911 3870 40 4170 90 4216 1025 73 1134 94 72 4302 1228 70 51 5002 68 5158 71 5290 73 5374 1328 5443 49 47 69 55601422 76 28 77 34 5603 1841 5726 88 42 1943 6833 6908 2064 60042341 6158 96 50 6200 97 6301 2424 6426 14949 17863 60 17926 15068 18003 15194 18264 16203 18320 89 71 16310 18648 15407 76 34 18711 15503 18821 76 19094 15921 19147 43 19229 87 34 16030 59 16119 19371 49 79 56 19406 16262 19647 89 19677 16303 79747 57 60 69 87 79 19941 20076 16407 20213 20388 16672 20440 16745 4816827 7816997 87 17135 20520 43 20630 91 85 17274 20728 66 6839 8908 7024 72 7111 54 Prijzen van f 70 6656 9566 12180 9627 85 54 12304 9729 12613 62 12706 9803 36 9923 12843 55 12907 7201 10017 13014 11 29 45 7427 56 49 30 60 76 7535 10213 13123 7621 30 13216 7753 96 83 61 10568 13379 7820 10600 13681 34 10906 13652 8036 9 61 8108 16 13773 28 23 13814 8281 11109 13904 8487 20 14066 8521 38 72 8702 11504 14128 74 62 14229 8824 11640 14377 94 81 14415 8909 11755 14639 11 93 S3 65 94 14611 98 11810 36 9059 68 64 9100 11998 14722 18 12019 69 39 53 9206 32 60 17394 20854 2589 93 71 63 14863 17444 92 2632 6630 9519 12159 14924 17792 20926 2752 6604 48 73 33 17826 78 57 45 5e Klasse 8e Lijst No 15869 70 vervalt Rechtzaken Door da Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd Zaterdag het vonnis gewezen van P O Ph 39 jaar bediende te Schoonhoven beklaagd geweest van verduistering van gelden ten nadeele van zijn patroon den manufacturier W Brandw k te Schoonhoven hg werd vrijgesproken Zijn invrpeidstélling werd gelast BEÏÏES VAN EOTTEEDAM IK H K MAANDAG 8 APRIL StaatsleenttKïeri PoEToan Oblig 3o Serie fr 050 3 69V Oblig 3e Serie fr 2600 3 69V Rusland Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 24 Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 91 Pandb Rollerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrecbische Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 4U9 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp iSi Pandbriafbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Scheeptmart Maaterfiappijen Pand Holland Gnlf Slv Mo 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMiJ A 367 Premieleeninqen bbLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divereen Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Outvaiigeii DE NIEUWSTE MODELLEN Zomermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japons tofïen met bübehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp cancurreerende prijzen Aanbevelend VERSCHEIDENHEID De President Lincoln de nieuwe boot dar Hamburg Amerika Linie is vau haar proefreis te Hamburg teruggekeerd Het schip meet 18000 ton heeft zeven dekken en is ingericht om 324 passagiers Ie klas 125 2e klas en 1004 3e klas op te nemen benevens 2300 tnsschendekspassagiers De machines ontwikkelen 7500 paardekracht en geven bat schip een snelheid van 14 knoopen Op 1 Jnni zal de boot baar eerste reis naar NewYork ondernemen Te Corogna in Spanje werd op een overweg van de spoorbaan een ossenwagen door een trein overreden en verpletterd In den wagen zaten 9 vrouwen die allen zijn omgekomen Tijdens een onweer dal boven Belfort woedde sloeg de bliksem door de telefoonleiding in het fort Roppe en tri f ein elcctricien die juist sprak HJ werd terstond gedood Da Japansehe bond te San Francisco heeft tot haar leedwezen in een manifest de totale onmacht der autoriteiten om de Japanners te beschermen openlijk moeten uitspreken en de bijzondere bescherming der politie ingeroepen Zij geven hieraan de voorkeur boven het aannemen van een afwachtende houding gedurende welke allicht nieuwe daden van geweld den toestand mooi moeiIgker zouden maken n VEIITËI TII N Direet gevraagd voor loop en andere werkzaamheden Cm P een gescMkt Persoon Bureau dezer Courant Brieven aan het onder No 2604 voorheen J BBEEBAART Li 4 DE WERELDKLOR Gouda f Sociëteit l K RËUMR üosthaven B 38 Uitvoerige verklaringen van dit wetenschappelijk interessant Kunstwerk worden dagelijks gegeven voorm precies 11 en 12 uur nam 2 3 en 4 nnr s avonds 8 en 9 uur Entree Ie Rang 30 cent 2e Rang 20 cent Kinderen Ie Rang 20 cent 2e Rang 15 cent Cevensoerzekering rnaatscbappi SMMflfld l Derarccbt OM rUbl In W73 maaifcDappcliik Kavllaal velttckcnd I 2 000 000 Uerziliird Bcdcaii ruim 60 minieni Reserve rata Ut mllllet GEBR RIJKEN Ê DE LANGE Wtr ROTTERDAM Bll VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hopfdmagauijn Gedempte Binnenrotte 184 Telef flSBO He Magazijn West Steuwland 9 nabil ütatlon Beurs Telef éOaf MRDILEN STëHHEN VERHUREN dagelijks In onze italoni te heeren DE PHONOLA PaONOllST FSONOLAFIANO Zi t voorat op de ECHT Iiandtëélutninff tnet rood lottarm J3berlahnstein JOa OIHteTiUKOtlt VICTORIABRO I OBtltmHHSTlW l s Owal £ ÏÏft ïerkrijgbaar Maataehappy tot HxpUtUaUe ran de Fietorta Bron KanAtor voor 2federïantL Boompjtê éO Botterdam M M V LOOi Dubbele Buurt 13 I ASriTrEHIi etc ftltt U7 Magazijn vtui de nieuwste fiaromiiieDteD Baden en Geizere met zokerlioulnkraati fiuU ptretaa BlMcen voor tuin keuken en hutsh gebruik