Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1907

Woensdag 5 Juni 1007 o 10349 408 e Jaargang fiOüDSCHE COHAFT I ieutv8 en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks verach verkrijgbanr Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korboenders Reevleesch enz énz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GPTTJÏilffG Poeier Oosterstraat 18 ROTTERDAM TelephooD Interc No 2031 Telel n K St i De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN TelefMi Ne 1 ADVERTENTIEN worden gepbatat van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd AlleQW onovertroflen I A 1 welbokead m lïlOW EBACBT IUZSa I II AIImh echt met Ptbnekunerk I L tot Toortdnrende radicale en 1 sekere genezing van Ue vtlii de meest hardnekkige zenuw I Miekterif ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd i r Ca e enezing van elke zwakte Bloek adcht Benanwdheid Hoofdpgn J Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte spysvertering Onvermogen I Tmpotenz PoUuiioue ens UitI voerige proBpectassen ll ripfor etob fl 1 fl 2 11 SV dubbele fleidi I n ci ICenlranl I ep6t Mattb v d Ve te Zallbomnij iD pul M Olébati Ie Go Rotterdam r Happel B irr venliage Uatmmaaa de Jong i Om BoUerdMI W Iff k Cj ftouda a br alle droipigtoa aoada Dnk raa A BBINEUANi Zi HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaveo K 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Reld jr iinke Tain Voorsien an Gb en Waterleiding Te bevragen B 89 VereeDiglDg ARNË ZORG Aldeiling BROKMEMHUIS KOZENDAAL HOEK PAEADUS ALHIEH Medeburger van OouAa I Zendt Uw visitelcaartje aan bovengenoemd adres en onze beambte komt ten spoedigste by U om af te lialen wat Ojj aan d ze nuttige inrichting wilt alstaan en U telinia meer tot lasIT dan gemak is De Commissie C J C HOOGBNDIJK i H DE WILDE L A H QUANT DE OOEDKOOP8TE DE MEEST FRACTISOHE DE HEEST VOLLEDIOE MOBEBLAIIEl zyn beslist die der Firma WELDOÜ TUM LADIES JOÜBHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TH ILIt DBBaaUAK£U f met een gratis geknipt patroon § TUE BMSAAB OF CHILU BES a FASHlOSa f Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQT Vut Boekhandelaar Proefnammem é Alle met koittel Uoll Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zÜD GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p letren voornltbetaling van f 0 0 verkrygbaar by MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer Ben moDiter van het merkwaardige Coia poeder wordt gratia toegeloaden Kan ingfffeven worden m Koffit Tha MM Liimr Mttint Bier Water of in hel voeUêel tonder dat tet rtoodig ia dat de dronkaard erietivan a aetl nel COZA POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyo absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ol de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder yn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zyno redding te danken heeft Het COZA POBDEB heeft bet hniselyk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard S oeder verspreid wordt zendt gratis aan en die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeluk te zgn Uorreapondeotie in alle talen der wereld COZAINBTmiTE SL Ï X Wacht U roor namaaksels Het Coz Poeder is bet eenige afdoend middel tegen dronkenschap Rtt bMtt oaMliaMykM M g ntklalylutt pB tafliftderi nar ÜMne I Toonl dssM s DodmokButwirtK AMnttmi ns e nnar 4 Ca III tMtthtlr M Man WHloM flp naUB tn tebrttkamülc Ml S rw WIrttfIX I i m w w I rt Ml Ij llw lln wnaa a S ml awMtr De Candidates voor de Provinciale iStaten van alle Vrijzinnige Klesvereeniginseu en CoiiiltésIn het geheele District Couda zijn M BOOGAfc RDT B n te Krimpen aan de Lek Mr II i BR UWËR te ouda k SCHOIJTEK HOOGËi DIJK Ie Woerden die voor de steinmlns op 11 iuul a s ten zeerste worden aanbevolen MWEROA TIEHANI Grootste détail wünhandelaren in NEDERLAND DEPOT te aODDA bU F J J BOOK VAK OSTADK Wie Keker yn wo d Eokt AANBEVOLEN MERKEN ElJUsl Caeao te cntTaagen MmumJ CHAT MALLEEET O M per flesch per anker van 45 fl S9 K cteld en na rele fitBtaixiüügm h dea handel gekomen oadet om umi im uitrinden Dr tllobaeU i iiMwll il op de beste nu bineo tn het eiridk ramde tabbliaaenMat van Gbbra 8M1WWOk t Keohn tIM per flesch per fiesch St Ektèphe Hédoc 0 La Hose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 1 08 Oude Roede Port 108 Extra Oude Roode Port 1 44 Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior in Vermouth Don Bkllaedi 1 Eikel Cac e in vicrinDtsa biMBib De Sfai OKM k 1 1 j iiiM eeu aangwiam geaond iaakmm tf elgladi hni een 1 S Umlaili w t podsT TNr m kop OhoMhM Als geneeakncWipt dluk b Mnl diarrboe ahcM ael water te mktiéim Prezen netto d Contant Voor FEEvSTELUKE GELEUENHEDEN worden alle Wijnen f eleverii met recht van terug gave van de ongeopende flesschen OesM i lTtigwnwiw tMr tkérn acmalogeen Poedervorm is het eeirigste helpend middel tegen Uloeüarmt eée Bleekmuekt Xeuuitmtakle MooftlptfneH Hlapelooêhetd Onmachten fermagerlug en Wermiuderiug Oer Uehaamikrachten aematogeen in Poedervorm n n H H heeft oen aangename smaak en kan in alle drinkbare vIoaistoHen AHi lk worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POKDERVOSU wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebrmksaanwijzing f 1 50 Ëenige fabrikanten H iV v SCHAIK Go Den Haag Worm E RV EER Verkriiffbaar by Firma WOLPr Co Westhaven 198 QRENDïiL E B VAN MILD V erstal Ooada A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuuerkerlc ad IJuel A N VAN J5B8SEN Schoonhme B v WIJK P W t BDE Oudewofw A SCHEER Boa tredu K VAN DEB HEIJDEN Reeumik P v D SPEK MoereapelU D j d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddmgeimn P A diGBOOT A UB JONGH Oudemaer J P KASTELEIN PoUI roekerdam D BIKKER Bentchop j Sm Patent H Stollen MiAwrni Minriitni htnuiu D r i n BrfHf KMI mM w M Mm ê nh iiS nsi mi ii rtl M m jrg 4i iHMli ii Itittm Hm ttttt teHtr meen iHlê êcharfmt H JMtai av Mi a 4 M vta f M mom k mm Hv im mim i i i tmtttt u f mi ttutnlmt tf e mt pm WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door AbdH airoop Het kloosterSaneCa Paula Abdif bestaat niet dut airoop van geenerlei uiaarde Bulteplandsch Overzicbl Uit alle harens van Frankrijk komen berichten van schepen die niet vertrekken kunnen Ook de visschers staken zoodat bjj de werkstaking der scheepvaart nu er eeno is gekomen die direct do voeding bedreigt Hoe de markten van visch te voorzien f hoe bet verkeer met Algiers en Tunis aan te bonden f Voor het laatste heeft de regeering onmiddellgk maatregelen genomen met staatsbooten Voor de mail zullen wekelijks zes booten uit Marseille naar Algiers vertrekken twee naar Bona of Fhilippeviile om de beurt twee niiar Oran Vier booten zullen naar Korsika varen en alle twee dagen een van Nizza Op dezelfde wijze is het verkeer van de Alrikadnsche kust naar Marseille geregeld Maar in bet goederenvervoer is hiermee nog geenszins voorzien De wet behoudt dit tusschen Fransche havens aan Fransche schepen voor en staatsbooten kuonen onn ogeiyk in de behoeften van den handel voorzien Maar bet schijnt dat officieren en matrozen van de marine voor den dienst op particuliere booten zullen worden beschikbaar gestel p De Algemeone Kaad van Algerië heeft een motie aangenomen verlangende dat het parlement tgdelijk het monopolie der Fransche vlag voor het havenverkeer intrekke Ook om veiligheidsredonön heeft de gooverneur deze motie ondersteund Wat de vischvangst betreft de Temps denkt dat de visschers in bun eigen belang de staking niet zuilen willen en kunnen volhouden zelf vinden zg immers in visch ook hun voornaamste voeding Trouwens in enkele havens is besloten dat men wel staken maar voor eigen behoefte doorvisechen zon Overigens zal Frankrijk zich van visch nit de havens aan de Noordzee moeten voorzien Bil den reeds gemelden nitslag van de verkiezing voor den Beierschen Landdag vallen nog eenige opmerkingen te maken Qroote verrassingen heeft zij niet gebracht Het centrnm is de groote overheerschende party gebleven Het had in den ouden Landdag 102 zetels van de 157 in den nieuwen van de 163 plaatsen 99 Het aantal mandaten is dus met 6 toegenomen dat van de altranontaansche zetels met 3 achteruitgegaan Een kleine achteruitgang voor het centrum De sociaal democraten zgn van 12 op 20 komende met 3 mandaten vooruitgegaan Dat voordeel hebben zy stellig niet voor een gering deel aan hun geheime FEVILLETOX VERVL OGEN G ELUK 37 Het scheen my toe als werd mgn oor getroffen door een zacht gefluisterd woord van liefde en duideiyk zeer dnideiyk zoodat mg het hart bonede in mgn boezem van diepe smart en ziedenden toorn stegen de klanken thans tot my omhoog Hedwig Hedwig Ik kan niet snders Moge God mg genadig zgn in Zyn eeuwigdurende goedertierenheid De zonde is niet zoo groot als wanneer ikZgibuisontwydde met een valseben eed Daarop volgde een lange poos van diep stUzwygen Toen klonk wederom zgn stem zoo zoet dat mgn lichaam sidderde van zaligheid en smart tevens en ik tegeiykertyd toornig de vuisten balde En machtelooze woede kookte in mgn boezem Maar wat bekommer ik my om leed at is my ni nog dolen in den vreemde en de minachting der menseben Hedwig F Een hart dat mg verstaat is dat niet meer waard dan aliesf Eb ik hooide een onlerdrakten jnbeltoon boodgenootschap met de ultramontanen te danken dat hun profgtelgker is geweest dan by de verkiezing voor den Bgksdag het officieele bondgenootschap Het bezit van de overige partyen is tamelgk wel ongewyzigd De liberalen hebben twee mandaten gewonnen en bezitten nn 25 zetels Hun stemmeoaantal is ook in verschillende districten vooruitgegaan Da vrge vereeniging die voornamelgk den Band der Landwirte en den Beierschen Boerenbond omvat heeft 19 candidalen verkozen gekregen en een mandaat verloren De liberale MUcchener Neneste Nacbricliten zegt van den uitslag dat ieJereen die het met Beieren goed meent er met weemoed kennis van zal nemen Opnieuw is de heerschappg bevestigd van de partg die als een nachtmei rie op bet land drnkt Men wgt algemeen de schuld aan de nieuwe indeeling van de kiesdistricten die het centrum met zyoe groote meerderheid geheel naar eigen zin en goedvinden heeft kunnen bewerkstelligen Binnen enkele dagen zal keizer Franz Jozef zyn plechtigen intocht houden in Boedapest om de feesteiykheden bg te wonen die daar gegeven zullen worden ter herinnering aan znn 40iirige regeering als koning van Hongarye Zal koning Franz Jozef wanneer by Zaterdag zgn intocht hondl daar midden in een regeeringscrisis komen f Die vraag houdt de gemoederen in Hongarye en Oosteorgk voortdurend bezig De leden der Hongaarsche Begeerii g pogen den indruk te doen ontslaan dat het gevaar voor verscherping van de raeeningsverschillen tnsschen de kroon en bet kabinet niet dreigend is Maar daarmede is niet in overeenstemming hetgeen Zaterdag door de ministers Andrassy en Apponyi gezegd is aan het feestmaal van de onafhankeiykheids party Qraaf Andrassy zeide te hopen dat er geen crisis zon ontslaan en dat een stryd onnoodig zou bigken Apponyi ging nog verder en zeide dat het voorbarig is thans van crisis en strgd te spreken Maar hg voegde er aan toe Als het tot een crisis komt zal het geen partieele maar een volkomen regeeringscrisis zyn Waar twee ministers zoo spreken en verklaren dat een crisis de geheele regeering van Hongarye zal wegvagen daar is het begjjypelgk dat de openbare raeening in Hongarge niet gerustgesteld is mmmmmi m mmÊiÊÊm gmi memmgBem mmm mmÊmi van Hedwig s lippen daarop een onverstaanbaar fluisteren en eindelgk klonken voetstap pen op de trap de deur ging open Zwaar zonk mgn hoofd neder op de vensterbank mgn handen knepen krampechtig in mgn boezem oög wist ik niet of ik waakte of droomde HOOFDSTUK XXI De schellen waren my van de oogen gevallen Was ik dan tot nu toe blind geweest f Hg had mij nooit lief gehad bad slechts naar mg gegrepen als een drenkeling naar den stroohalm in de hoop dat ik don hartstocht die bem verteerde zon kunnen bedwingen wanneer by aan zyn ambt en zgn echt zon zgn gebonden Maar te elfder ure zegepraalde de hartstocht waa hg overwoDuen lag hy overmand ter aarde Wat Mi Verward en angstig schoten de gedachten door myn gemarteld brein totdat ik eindeiyk de kracht vond om met wankelende schreden mgn kamertje op te zoeken Toen ik daar stond wist ik zelf niet wat ik wilde Ik vatte het plan hem na te tjlen kern te zeggen dat zyn gelak my meer waard wu du het Bjjae dat Ik hem tn woorden Het wordt met den dag duidelgker dat de tweede Doema in Rusland ook niet lang meer zal bestaan van alle zyden wordt de aanstaande ontbinding alsonvermgdelgk voorgesteld Zaterdag werd aan de beurs te Petersburg op zoo beslisten toon over de ontbindiog gesproken dat de roebelkoers 1 percent daalde De Petersbnrgkya Wjedomosti die beschouwd wordt als het orgaan van de hofparty schrijft Vele der radicale Doemaleden koesteren ongetwyfeld revolutionaire plannen en pogen die te verwezeniyken Als de regeering vroeger of later de diaden der ontzettende samenzwering tegen den Tsaar in banden krygon zal dan zal hetdoidelgk bigken dat ondor de politieke monsters die daaraan deelnamen zich ook leden van de vergadering in het Taurische paleis bevonden Die moesten uit de Doema gebannen worden Maar de Doema zal hen niet uitleveren zal het niet wagen hen aan den arm der gerechtigheid over te geven Wat de tweede Doema te wachten staat is dus duidelgk En wellicht ie het oogenblik er van niet ver meer De Bond van echt Russische mannen heeft in telegrammen en adressen zoo vaak de ODtbioding der Doema gevraagd dat dit reeds een gemeenplaats geworden ia Thans besloot de bond om voortdurend deputaties van hearen en arbeiders naar Tsarskoje Selo te zenden met hetzelfde verzoek om daardoor by den Keizer en diens omgeving den indruk te wekken dat het geheele volk de ontbinding van het parlement verlangt Renter seint uit Londen dd 3 Juni In een mededeeling over staatkundige zaken verklaarde Sir Henry Campbell Bannerman dat de regeering had besloten geen herfatzitting te houden De Licensing bill die in de troonrede toegezegd waa zal in den loop van deze zitting niet meer worden ingediend maar zal in het volgend jaar het allereerst by het Huis inkomen Wat het wetsontwerp op Ierland betreft wees hyop de verwerping van het ontwerp door de lersche conventie en zeide hg dat onder deze omstandigheden die voor de regeering een zeer groote teleurstelling zyn deze het ontwerp niet langer zou handhaven maar dat ze van plan was eeu ontwerp in te dienen strekkende om de uit hun eigendom ontzette lersche pachters weder In hun vroeger bezit te hersteilen In de volgende zitting zullen nitgebreide maatregelen op het gebied van bet onderwys worden voorgesteld In deze zitting hoopte de regeering nog de volgende maat teruggaf en Hedwig wilde zegenen daarhy haar liever bad dan mg Maar toen ik den deurknop in de band had zonk zy slap neder en had niet de kracht zich weder op te heffen en bevend over al mgn leden als werd ik Joor gloeiende koortsen geteisterd hurkte ik op den drempel neder en staarde in de duisternis hoe lang dat weet ik niet Niets bewoog zich in het huis dan alleen de oude gangklok die haar slinger zwaaide heen en weer onverschillig of haar tikken sombere uren van smart aankondigde of oogsnblikken van juichende zaligheid En allengs schoten lichtstralen door de duisternis eindeiyk grauwde het eerste morgeoliobt door het venster en gleed langs de treden der trap Ik sprong op ik meende beweging in Koenraad s kamer te hooren ik drukte my dicht tegen den muur want nu werd de deur geopend en trad hy over den drempel Hy ging my rakelings voorbg naar de trap daar bleef hy staan en leunde op den rand van de balustrade In de schemering zag ik zyo bleek gelaat en ontwaarde den reistasch en wandelstok Langzaam en zwaar als een oververmoeide daalde hy de bovenste trede af en vermoeid en zwaar klonken zyn schreden op het portaal Nn bleet by itaan toen ging regelen af te doen de Snancieele wetten het wetsontwerp op het territoriale leger de patentwet de wet op honger beroep in strafzaken die op het klein grondbezit de wet op de uit hun eigendom ontzette lersche pachters en andere maatregelen ran minder belang Op 17 of 24 Juni hoopt de regeering een voorstel te doen omtrent de verhonding tasschen Hooger en Lagerhuis waarby ze haar opvattingen op dit punt zal mededeelen en deie onderwerpen aiu het oordeel van het Huls De beer Churchil deelde mede dat da grondwet voor de Oranjerivier kolonie op 10 Juni zal worden afgekondigd V In een redevoering in da liberale club te Lissabon heeft dd Portngeesche ministerpresident Joao Franco de redenen uiteengezet die hem er toe gebracht hebben het parlement te ontbinden en voorloopig een dictatoriaal bestuur in Portugal in te stellen Maar of die redenen in Portagal steekhoudend zullen geacht worden ia da vraag De vrees voor eventualiteiten is er niet door verminderd En de hoogst gespannen toestand die sedert gernimen tyd in Portugal bestaat op politiek gebied geeft aanleiding tot allerlei onrustbarende geruchten Verleden eek hebben zeven leden van den Staatsraad In eeu scbryven aan koning Carlos breedvoerig den tegenwoordigen toestand uiteoeogezet dien zy als een absolont bewind kenschetsen zy vragen eerbiedig om terugkeer tot den grondwettigen toestand Dat is de eisch die ook in vergaderingen van leden der Eerste Kamer en van de conservatieve en liberale leiders der Kamer van Algevaardigden worden gesteld Allen verklaren dat de toestand gevaarlgk is voor koning en volk Leden der oppositie van beide halzen hebben eeo audiëntie gevraagd by den Koning om hem daarvan te overtuigen Maar Joao Franco Is voor bet oogenblik de man die s Konings oor heeft en die Carlos I er van overtuigd heeft dat alleen door het invoeren van hervormihgen zonder medewerking van de Cortes de toestand kan worden verbeterd Onder die hervormingen behoort In de eerste plaats een wyziging in de samenstelling van bet Heerenhuis de Eerste Kamer waarin de tegenstanders van Franco s politiek de meerderheid hebben Maar boe moeieiyk het ook valt te regeeren met een Hoogerhuis dat zich tegen de wetsvoorstellen verzet die de Kamer aannam toch gaat het niet aan door schending der grondwet te pogen de aaraenslelling van dat Huis te wyzigen En daarom vreest men in Portagal dat hy verder Zacht piepte de hnisdenr en toen werd alles stil spookachtig stil Koenraad I Koenraad I wilde ik roepen maar had er de kracht niet toe Zoo moet het iemand te moede zyn die schyndood naar het graf wordt gedragen voelende hoe het nacht wordt om hem heen machteloos om een leeken van leven té geven Koenraad I Koenraad schreeuwde Ik eindeiyk zoo Inid dat ik my ontzette overden galm myner stem Toen stormde ik naar beneden naar den tuin en yide langs de vochtige paden naar de deur die half open stond alsof iemand door de haast bad vergeten ze achter zich te sluiten Eenzaam lag de weg voor mg die naar den zoom van het bosch voert in het grauwe norgenlicht echter bespearde ik een wit kanten doekje dat vochtig eo zwaar van den dauw aan den bagedoorn hing naast de tuindeur Ik kende dat doekje want Hedwig had het den vorigen dag nog om den hals gedragen Met haar stamelde Ik Wenk mnolgd