Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1907

FERWEFlDlJIEHiNi Orootste détail w jnhandela en in NEDERLAND DEPOT te OODD bU F J J mm VARI OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERET 0 O per flesch per anker van 46 fl 3 per flesch Oude Roode Port 1 08 Extra Oude Roode Port 1 44 Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Doh Bellarui 1 17 Pryzen netto ó Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnett ffeleverd met recht van terug gfave van Ie ongeoijcnde flesschen WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOmiMKL tti V BHIKHK V Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk aier en W Ei uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bmre mploma Parij 1900 Segtn OnuOm MedaUlM 1615 3772 98 3841 1776 8942 de politiek van minister Fruico wel eens noodlottige gevolgen zon kannen hebben Verspreide Berichten FlAIEEUK 04j eraal Billot de vroegere minister van oorlog Is overleden De man verwierliich een bijzondere bekendheid door zgn rol in de Dreyluzaak bg was minister van oorlog in het kabinet Mëline en verklaarde in de Kamer telkens weer dat Dreyins schnldig was Zola s asch zal in de laatste helft van Jnni naar het Pantheon worden overgebracht Denys Cochip zal in Je Kamer over de papieren van Hontagnini interpelleeren De anarchint Qarda die het vorige jaar te Parjjs een bom wierp in het Mexicaansche gczaritfcchap en die onlangs ontsnapte nit een gekkenhnis te Santander is te Madrid opnieaw gearresteerd DülTSOHI lNI Hert g Johan Albrecht van HecklenbargSchwerin heelt nn deflnitiel do benoemiof van regent van Brnnawyk aangenomen Hy hoopte zeide hy met Gods hnlp het goede voor het land te inileo betrachten De hertog staat voor orthodox te boek ËHOEUKD Joe Chamberlain is te bover aan wal gestapt van zgn thuisreis hy is lang nog niet de onde maar toch heelt zjn kanr hem goed gedaan By de oathalling van een standbeeld van den hertog van Cambridge door koning Ednard zal de goavernenr van Beriyn als vertegenwoordiger van keizer Wilhelm tegenwoordig zyn OoiTiiiRijK HoHOAaije In Oostenryk heelt een aaneensiniting plaats gehad van übristoiyk socialen met Daitsche ond clericalen waardoor de party van Laeger Weenen s burgemeester de sterkste party in de Kamer is geworden Kusi iid Weer zyn ar Zaterdag eenige rechtsche Doemaleden door den czaar ontvangen ook ds Doemapresident Oolowin By de ontvangst van Poerischkowitscb moet deze den czaar verzocht hebben de Ooema naar hais te staren waarop hy ten bescheid kreeg dat de czaar zeil wel wist wat hy doen moest I UlROKXO Te Casa Blanca zfin de soldaten van den saltan aan het maiten geslagen wegens achterstallige soldy Da Fransche krnlsers Lalande en Jeane d Arc moeten te Tetoean troepen geland hebben naar bet heette om proviand in te nemen De goavernear van Tetoean en de Spaansche consal aldaar protesteerden BINNENLAND De St Ct no 128 bevat de volgende wetten Wet van den 25sten Hei Stbl no 106 hondende nadere regeling en aanvulling van de wet van 17 November 1872 8lbl DO 180 hondende vasutelling der tarieven van lp uit en doorvoer in Neder iandschIndi Wet van den 27Bten Hei 8tbl No 136 tot aanvniling en verhooging van het negende hoofdstak der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906 Qemeng de Berichten Hen meldt ait Finsterwold De Zaterdag gebonden vergadering van stakende veldarbeiders vrouwen en dienstboden te Finsterwold was bezocht door ongeveer 375 personen Besloten werd geen loonljjit over t geheele jaar aan de landbouwers over te leggen doch te biyven by de eerst gestelde voorwaarden zynde een loon tot den zicht on bindtyd voor de mannen van f 1 voor de vronwen van 60 cent Later kan wel met de landbonwers worden gesproken over een looniyst hoewel de arbeiders die voor zich niet wenscheiyk achten Aangeraden werd later een o ereeokomst per nnr aan te gaan en dan te vragen 12 i cent per aar en 20 cent voor overoren De arbeiders zyn dan altyd vry het werk neer Ie leggen Hedegedeeld werd dal de letboer op de boerdery van de stad Oroningen contracten met arbeiders heelt aangegaan waarby In sommige tyden van het jaar gelden op het loon zullen worden ingebonden om zekerheid te krggen dat de arbeiders zich niet schuldig makea aan contractbresk Het aangaan van soortgeiyke ovtreenkorasten werd ten sterkste ontraden De staking daart na reeds byna vyi weken DgedareDdi dien tyd hebban vale arbeiders niets verdiend terwyi anderen b v vele slgkgravers bgna doorloopend aan t werk waren Wet dragen dezen per dag 25 cent aan de stakers al doch wenscbeiyk werd het geacht dat de slgkgravers nn eens een poosje rusten en auderen laten werken Twee ploegen siykgravers hebben hierin toegestemd De tegeling hieromtrent zal bat bestuur op zich nemen Algemeen werd goed gevonden dat twee bestuursleden niet naar elders zullen gaan werken om de leiding der stakers in handen te houden Woensdag en Donderdag vertrekken vele hoiiers naar Friesland Naar ait Hamburg wordt gemeld heeft de Centrale bond van readers in Duitschland bekend gemaakt dat door de reedersvereenigingen in Engeland Zweden Noorwegen en Denemarken pogingen in het werk worden gesteld om bet daarheen te leiilen dat tgdens den dnar van de staking te Hamburg aan Dnltbche zeelieden die na 1 Hei den dienst van Dnitsche reeders hebben verlaten in het buitenland geen werk wordt gegeven Reeds is een politie beambte beschuldigd van geregelden omgang met bet hoofd der Camorra in hechtenis genomen terwyi drie redacteuren der Propaganda die eene verklaring onderteekenden waarby zy alle verantwoordeiykheid aanvaardden voor de tegen den afgevaardigde Romano ingebrachte beschuldigingen zgn opgeroepen door den procnrenrgeneraal die tegen Romano een onderzoek heeft ingesteld in verband met de dezen ten laste gelegde wanbedryven De keizerlgke troepen en de opstandelingen zyn nuar een Renter telegram meldt halverwege tnsschen Swatow en Amoy slaags geraakt De rebellen lieten honderden dooden achter en sloegen op de vlucht Hen verwacht echter dat zy de operaties zullen hervatten zoodra de troepen weg zgn De opstandelingen zyn hoewel slecht gewapend goed georganiseerd plnnderen doen ze niet en buitenlanders worden met rust gelaten Het heet nn dat de opstand is ontstaan uit ontevredenheid omdat er door de overheid geen rgstmeel was verstrekt in de door hongersnood geteisterde districten Do opstand ia overgeslagen naar Cheangehew op 30 K M afstand van Amoy en de inwoners vluchtten naar die stad Aan de commLisie uit de Kamer van koophandel te Ëlndhovden is namens de Fabrikantenvereeniging medegedeeld dat deze haar standpunt biyit handhaven en ticfa hondt aan bet besluit der vereeniging van 15 Hei nl dat de uitsluiting niet kan worden opgeheven alvorens de kwestie Aallsde Jong nl de staking nit de wereld is Hen meldt uit den Haag Naar aanleiding van de worstel en vechtpartyen waartoe de worstelwedstrgden In de vorige week in het Oebonw v K en W tusscben de mededingers geleid hebben heelt de burgemeester gelast dat wanneer zich weer dergeiyke tooneelen mochten herhalen de politie onmiddellgk een einde moet maken aan de voorstelling en de zaal ontruimen Te Rochdale in Engeland heelt zich een geval van schyndood voorgedaan Drie uur nadat daar een jongman zoo men dacht overleden was kwam een aanspreker de maat nemen voor de doodkist Hy meende toen het lichaam een beweging te zien maken en zag vervolgens duldeiyk dat de gesloten oogleden zich even openden Hy maakte alarm en de gewaande doode werd bggebracbt Aan een verslaggever heeft deze verteld welken angst hy uitstond terwyi hy zich onmaehtig voelde een teeken van leven te geven Onze berichtgever te Aalsmeer schryft Toen Zondagmorgen pl m half drie nar de stoombooten Carsjens en de Volharding te Aalsmeer met ongeveer 500 hengelaars nit Amsterdam arriveerden werden zy opgewacht door een achttal rykspolitieagenten de ge meentepolltie en den burgemeester van Aalsmeer In den ringvaart lagen een achttal bootjes In ieder bootje ging een politieman met een inwoner nit Aalsmeer die de sportliefhebbers den geheelen dag achtervolgden Reeds het vorige jaar maakte ik in uw blad melding dat deze wyze van optreden en de goede samenwerking tusscben politie en ingezetenen beste resultaten had afgeworpen Wat toch is het geval f Heeron hengelaars begeven zich per roeibootjes op de akkers en tuinen trappen alles stuk wat voor de voeten komt en dnrven ook nog wel eens op te treden als spreenwon in de aardbeienvelden Ook Zondagmorgen is de moeite weer ruimschoots beloond geworden Niet minder toch dan achttien processen verbaal worden door de politie tegen de hengelaars opgemaakt wegens het loopen over een anders land zonder vergnnning van de eigenaars terwyi een paar tegenipartelendei werdeo meiiegtaoBeD Jlet deze wgze van surveilleeren hoopt men dengebeelen zomerdoor te gaas H Nadat men Zaterdag ochtend te Amsterdam onweer bad gehad ontlastte er zich s middags 5 uur een zeer zwaar boven Kampen De bliksem sloeg in een kokerpaal naby bet station waarin twee kabala vao de teleloongeleidin di onmiddellgk ia brand vloog De draden smolten waardoor het geheele teleioniscb verkeer met t Noorden was verbroken Te Baarn schrok Zaterdag middag tydens bet onweer bet paard van een groentenhandelaar nit Amersfoort voor een felle lichtstraal en sloeg op hul de CO jarige voerman werd van den wagen geslingerd eo met gebroken been en zware inwendige kneuzingen pgenomen Te Renkum sloeg du bliksem in twee woningen Hoewel er geen brand werd veroorzaakt Is er vrgwat schade aangericht balken en deuren werden versplinterd en het behangsel van de muren gerukt De bewoners kwamen met den schrik vrg Bg Hensden sloeg de bliksem in een landbonwerswoning waar alle ruiten in een vertrek en een schoorsteen verbryzeld werden Te Elshont is de bliksem in een schnnr geslagen die atbranddj Zaterdagmiddag te 5 uur ontlastte zich boven Apeldoorn een geweldige volkbrenk met zwaar onweder De bliksem sloeg in een Rykskokerpaal bg de brugpost Dierensche kanaal nabg t station te Apeldoorn waarin 2 kabels van de telepboongelelding die onmiddellgk in brand vloog Hoewel terstond tot binssching werd overgegaan waren de geleiddraden reeds gesmolten en dientengevolge het geheele telephonisch verkeer met I Noorden verbroken Men meldt nit Delft Van de 160 glasblazers die aan de flesscbenlabriek alhier werken en bebooren tot de 400 man die het bedrgf telt zgn er in de drie weken van de staking 42 vertrokken deels naar Engeland meerendeels naar Duitschland Stadsnieuws GOUDA 4 Juni 1907 Heden werden de candidaten lgsten ingeleverd voor de verkiezing van drie leden der Provinciale Staten Candidaten zgn alfabetisch de hh H BOOGAEKDT Bz Hr D N BROUWER C HOOGENDIJK Az K TER LAAN J H A SCHAPER K SCHOUTEN HOOGENDIJK A VAN DER STRAATEN Hr P J TROELSTRA A VINGERLING H BOOOAERDT Bz Mr D N BROUWER en K SCHOUTEN HOOGENDIJK gesteld door J L Belonje A W v d Kleyn B L Raastrop T A de Weger Ai J L van Egk A Elshout C E v As F Herman Fz F Egeter C G Spit J A Verroaas R Knitert J O Dill S D Boon R J v Kuiken B ter Horst R Uooy H de Haas J J V Houweninge Hr P L Begram van Eeten J Smit J Ouderkerk J Laproi J H Wilier A v d Bgl P Bisschop W Kuster H A C Brinkman J Olman A J Dyihoorn I A Cats A Trgbits S H V d Kraats C J M Kroon H Knuttel T van Tilburg C H Verloog C van Veoa Ai 0 A V d Want A Goedewaagen H A Cats G W v Driesten E vanAckoog C Bongaarda D W IJssel deSchepper J van Zutphea A Hulder W Gol W J van Beek Adoll v Dantzig J W Botterop J van Buuren E J Vonk A J V Dantzig I IJssel de Schepper A V IJsendgk H M Schim van der Loell H J Nederborst C W van de Velde enJ Vergeer te Gouda H W Versteeven L A Rass Geelhoedt D Teyinck H Harting van Ark Mr J Group S van Nooten Dr A T P van Son G Jan Niekerk P Grenp L de Knegt S E van Nooten W Ni PIper A Westbroek R J J Piera Fred A Tepe H E Schenk P Koppenol A Hesker H A Rosz te Schoonhoven C Kok Wi W A Emeis 8 van der Wegde J Sprik W Visser A de Jong Ji G de Jong Js C Zaanen Hz W Zaanen H Bode C Blom Ws C den Besten J W ds Vos C Zaanen H Jz T ZaanenHz W Zaanen Hz J van Loon O W de Vries C Stuurman R J Faas te Ammerstol W Brouwer J Hoogenboezem D Oskam H Bezemer en A Oskam Dz te Bergambacht en J Ondshoorn te chosohoven Z if JoDg P Hailing J Otto L J Otto W V d Lngt J G Kerger L Versluys Joh WMtbroek 0 r i Sium Jr A r d Giessen Ci C v d Oienen Sr J v d Giessen H Noordegraaf C Vugk Rz R Vugk Cl W Westbroek H v d Schelling E Westbroek W Sl euwenboek J Borggraaf A Snoei A Boers Cz W Westbroek I Twigt C P Breedveld K Kok A KokKi J ï d Plas A Groeneveld Ls D Visser J van Vliet K G Smit B Boogaerdt G H C Wepster J Verhoeff D Dogteroa P H van Wgnen C van Halewgn Pt c Boater J Kattestaart P C Albers A ttm Sr P J V d Velden K Smit Jr 8 vu Halewgn W van Halewyn G C v d Berg J M van Limborgb F Hgnlieff Tz Chr van Halewgn J C da Bruin P J van Wj nen Jr J Staat L C Groeneveld Jz H van Wgnen H Kaptein H A de Jong Bt W Hars D Hage en A H D Wepster te Krimpen a d Lek R V Wgk P Klugver D Beens J Groonevelo W C v Eek G Isa cs G Herrewyn J v Vnlpen j v Vulpen Jf J Houwer C Fluyt C J v Egk J H V Hiert F v Deth N Blok L v Dgk W G Haye W H van Diggelen H J Groeneveld j Zon Theod Spaanderman K Steeasma D H L J v Diggelen C de Feyfer D Heger B P Scholten C d Jong F A Hinkema O J Wgnberger W Ultoe Jr L A Diepenbroek J J SIpkent A Kok h Baelden Joh Paling D Everwgn C Waltg Pb Orpenheimer W Meger C A V Loo W J Slagter C H Meyer W P den Daas G Smit H Brnnt Ji B V Wyk H W V d Pas C den Blanken A H Reneman Joh Broekhuizen G Bouthoorn P C Verkerk Jhr J B Coenen v s Gravosloot W v d Heiden M A Schaly S V Creveld A de Goederen Q de Goederen L N de Goederen Ed Oppenhelmer F Pyper R v Egken en B J Vos vanZallngen te Woerden De Heeren C HOOGENDIJK Az A Viir DEa STRAATEN en A VINGERLING gesteld door J Berghuis G v d Akerboom G J Slothonber D Bremmer Jz Jan Rupke Cz L Vermeulen E G v d Megden J Faber Sz A Bezoeo D Beudeker K Bleg B H van Wichen G Kuster A Versluis P Baan W Burger C Neven A M Brulninks B J van Rbyn Sr J van Rhyn A V d Hegden A van NIelen H v d Water A Voshnizen H van Ryswgk A Brnnt P Hartog T Zoethootmaar E Roos A V d Heiden H Dgs K Barendrecbt A Kleiweg P J J Scheller J van Pinksteren H van Dgk C A Staal C Bremmer J Blom J de Frankrgker H Brandhorst C Kroon B van Egk O Zv5gers W Kors en J den Boon te Waddinxveen J Pieterson Hoens te Gouda A Jonkheid As F Dercksen A Van Ede W van Ede A P J Bugs J de Vast Jacz H H JUngeling A Buys D H Hogervorst D v d Klis Szn G J Colenbrander G P van t Riet H Ngenhnis J de Vast F de Wit W G de Jong A de Jong J Hagoort J C Hagoort Jao V Vliet J V Vliet J Fritsihy G Brnnt J v d Klis W de Haan H Treels J A Bey E C Bahms Pzn P P Rahms E C Rahms K de Bruin F A Hoerel G van Buurt G L Genting J J A Fischer W H ter Heerdt H A v Leefland G N J V d Pavoordt C Langeslag J Kraan J C Verheul H L van Delft J H M de Groot J H Vioholf D vanden Brink J J Herks C de Lange JohanJ J Putman C de Lange Joh v d Slugs B de Wit Fzn H van der Klis E öroeneweg A van Dgk W J van der Heer G J J Vlek W J V Hiltenbnrg K Slujien J Rietveld te Ondewater J PietenooHoens te Gouda Herman A Schrender te Schoonhoven C van de Weerd en W M de Jong te Gouda G J B y Az te Reeuwyk D Tom te Geoderak P J Bahms te Oudewater J Pieterson Hoens D van Wolferen P J Koiyn W C van Oei J van de Putte P H Both C J van de Putte G Koojjman G Wientjes P A Laleber A F Laleber H H Dercksen J Rietveld A Scharloo G Rietveld B J van Raay W Vermenlen D de Bey B J J viin Voort A IJsselstegn B W van Wingerden A v d Kug C P de Waal I Vnyk B J Vagk H Vugk J J Cramer E Rykaart P H Hornes A W C du Chatenier L v d Wolf J Lafeber P J V d Wolf Joh S Langen A A C van Asch J van Galen G Krook J vanHensch Pz B A Burger R U Jongenbarger A Wartona P Blazer A T van Oosterom P D Hugiwyk T Sap N v Vliel H Heystek E Estié G Jue E C v d Kleg en A Lotmin te Goada Herman A Schrender C Oosterom I Schreud r J Talie M A Valk N C Simons Andr Hey r G J v d Bergh G Bouwmeester B J J V Baaren C J H v d Braak H T V d Braak L D Ponsioen H A v Bum H T Ponoloen 3 Poniloeii Sr W Soeter L C Verroen J W J Moes V H Doesburg J v d Slugs Jr G de Rgk J Balfert J L Doesburg J 6 Doesburg D V d Lek H Peltenbnrg L H Doesburg W F Itjeshorst C v Willenswaard Cz J H ConradI B do Kramer L L v Willenswaard A A V d Bont H J P Kruis P Krins J V d Spek J B H v Willinswaaad P C van Vliet P J v d Berg J J Steioliart H Hooykaas J A Emmerik W Hooykaas C P Meger J de Grngter te Schoonhoven en J Pieterson Hoens te Gonda K TER LAAN J H A SCHAPER en Mr P J TROELSTRA gesteld door A van Gelder A da Boom H de Boom T de Boom H van Gelder B Gronneveld Jz A Heerkerk Adr Koog C P C den Boer A Kapoen D Kooy F de Hon VV de Hon W van der Velden J J Staat J Vermaal 6 ten Stoete J van Wgnen D Doelen F P Nobel Jac vnn AVgnen C den Buitelaar en C v d Laan te Krimpen a d Lek D Huisman H Hegkoop A Goedendorp J W de Hon J de Vries L Spaweboon C Lagerwaard W van Genderen L Sariy C Verduin J K v d Ham A H do Groot en J Z Eenennaara te Krimpen a d IJsel H C Gelok J W Peerbolte E Paraol J W Tlfnag P A Hngzer G v d Dassen H W v d Weg G H Peerbolte en A Dgkgraaf te Schoonhoven A Zanen Hz H van den Dool A Loeren de Jong J Brand W Kok Sr 1 de Jong Jz C Kok Sr P de Bruin Az en B de Jong te Ammerstol R Stavenissede Branw te Gouda E van Dantzig A Jz J Bunschoten P de Vos C de Geus A den Edel L S C ts E J K Westbroek J Verzeide A Fokkers Jr M Mallen P Schoonderwoerd P A Quint L Sanders B A M Stavenisse de Branw E v d Werf T J J Dgkman W Kreeuwen T de Jong J H v d Bosch N J Dykman F A de Vries P v Zonneveld B Sterk Job Mulder Ed van Dantzig P S Danvlllier W M Elshont J H Rietveld J H Schouten A Latenstein en J K de Raaf te Gouda H Molenaar te Haastrecht J Reinbergen P H A Berlgn J Anders en B Scholten te Gonda K Buurman A Buurman J v d Krans A v d Krans H Buurman en 6 de Knegt te Woddinxveen J Luijthart J v d Krebe C Zappeg G J de Rotte en G Schnltemaker te Gouda Het Programma van l 3e Volksconcert op Donderdag 6 Jnni des avonds 7 uur In t Houtmansplantsoen t geven dooi t muziek korps der Schutterg o der directie van den beer J G Arentz luid als volgt 1 Marsch Leste et en jöné Steenebrngen 2 Ouverture La Per venche v Maillg 3 Walzer Chants d Hy ménèe A Czibulka Miranda Divertissement F J Schwelnsberg Marsch EnVaconces E Mulkt Ouverture La perie dn Nord Cb de Carmsnt Tont feu tont flamme Polka de Berger Fantasie Velleda A Forelli Hedenmiddag werd ten Raadbnize dezer gemeente verpacht bet grasgewas aan de Krugerlaan Ingeschreven werd door W Erberveld f 211 W Rgkeiykhnizen 245 F van Vliet 251 D van Vliet 261 L Houdyk 270 384 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 4 Juni No 51 15905 en 17742 ieder f 1000 1131 en 2416 ieder I 400 1359 1611 4004 5331 11297 en Pryzen van I 70 5461 8865 10910 95 44 9056 11016 9273 11115 9418 11248 47 11328 56 77 9669 11533 78 40 9712 11668 19 71 45 11717 83 36 9811 96 65 11851 9915 11907 7342 10023 68 7433 43 12022 7707 10206 39 79 3065 214 3107 99 80 425 87 69 3213 90 29 551629 63 3577 710 3604 991 43 5654 62 90 5817 5993 6237 6359 6443 6648 97 6700 6191 6907 7070 7226 3396 1056 1103 99 1292 1491 18150 ieder f 200 1026 3456 3854 4079 6945 7625 12844 14251 14441 14994 17695 17996 18502 en 19734 ieder f 100 13709 17236 53 17300 13848 26 91 49 14019 17460 14148 17677 14224 17916 68 17 80 18105 14301 15 45 26 14400 76 14661 18273 14939 18408 66 18522 15142 58 71 18661 87 18795 15239 18806 1851 4011 11 10303 93 57 91 1906 66 37 39 95 1Ö427 19000 79 4172 87 46 12102 99 62 2049 4237 7867 93 12294 15658 74 2311 44 93 10422 12333 15706 19171 37 55 7903 34 80 15970 19312 82 4369 37 43 12535 16094 20052 2421 76 54 60 12625 16178 20117 62 H2 8010 10533 1 2808 16234 29 2515 4404 8146 59 10 75 44 3634 59 83 10672 68 16614 20220 7 S 4557 8216 10719 12975 16722 20317 2H20 4837 8302 24 13020 92 20496 69 5081 8475 30 66 94 20500 9f m 5238 8577 66 13473 16877 33 30 7 50 8613 99 82 17074 20727 42 60 8777 10831 13626 17170 93 49 5 S55 8850 57 56 5e Klasse 9o Lgst komt nog bg No 547 I 7 t en No 78 4 en 13904 1 70 m z niet BEUES VAN EOTTEEDAlT L K H K MAANDAG 8 APRIL Staatgteerimtffn PoETDOAi Obllg 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Sorio Ir 2 00 3 59 liosi AND Iwang Dombr Obli gatlen 4 96 AziE Japan Obllgatien 1899 4 74 74 Coi üMiiiA Geconsolideerde Bnltenlandsche Schuld Recepis IV 241 9 4 4 3V 4 4 101 977 100 9 100 100 100 HypotheekBanken A indb idem IdemPandb Rottcrd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pnndb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrecbtsrbe Hypb 4 Pandb Westland rhe Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4 J9 Pnndb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nedorl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scboeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotheekbriefbank 4 35 98 Pandb Hollandscbe Hypb 4 ScheepvaartMaaUehappijen P ind Holland Gulf Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Arasterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig uid ltallaansche Spw lMg A 367 Premieleeninqen büi aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN Zoinermantels Costumes Blouses Jupes en Jupons Robes en Japonstoffen met bybehoorende Garneeringen van de goedkoopste tot de beste soorten in scherp cmcMrreerenée prijnen Aanbevelend VEBSCHEIDE NHEID Het bg de inbraak In bet wisselkantoor der firma De Laet en Qlabbeeck te Antwerpen gestolen bedrag is thans geheel ternggevonden Men weet dat de politie bg de 3 gearresteerde daders slechts 12 500 francs van de 100 000 had gevonden Later is gebleken dat Kissling de hoofddader gelogeerd had in een hotel te Athns In Luxemburg on daar vond men het nog ontbrekende geld en de effecten grootendeels terng Aan 30 werklieden en jongmaatjes van 17 tot 21 jaar werkzaam bg de Munitiefabriek afdeeling Patroonfabrlek aan do Hembrugis aangezegd dat zy met ingang van den Ie Augustus 8 s zullen ontslagen worden wegens personeelsvermindering Mn die inrichting Oranje Nassau s Oord Het N V d D bepleit de geheele instelling over te dragen aan een reeds bestaande vereeniging en don liebt aan de Nederlandsche Vereeniging tot oprichtingen Exploitatie van Volkssanatoria voor BorstIgders een vereeniging die daardoor om zoo te zeggen van zelve aangewezen is en die reeds te Hellendoorn een sanatorium bezit Zoo al niet alle partgen daarmede tevreden zouden ign men was dan toch gered uit de impasse waarin men nu geraakt is De gelden van het Emmafonds konden dan ook ten bate komen aan de patiënten die te Hellendoorn worden verpleegd Ernstige conflicten over bevoegdheden zyn bgna ondenkbaar Indien gelgk de toestand dan worden zou bet bestuur verantwoordeIgk Ia aan een algemeeno vergadering bestaande uit door de afdoelingen gekozen afgevaardigden En Oranje Naaaau a Oord kon verjongd als het ware en op vasteren grondslag wat zgn inrichting betreft opleven tot vernieuwden bloei Burgerlijke Btsod GEBOREN 31 Mei Adrianns Wilhelmus Johannes ouders J Sirre en C C Wsipoots Jacoba Aleida Aaltje ouders J de Mol en A Speksngder Gerardua Marinus ouders J H Wiezer en A Ueerkens Oeertruida Maria ouders P L van derWneter en P van der Waeter 1 JuniLovie ouders M Gompers en L lignveld 2 Gorrit Franciscan ouders J J W IJsselstgn en M van Brandwgk Eva ouders P Si harloo en N Polet Elizabeth ouders A van der Draai en J M Aret OVERLEDEN J Juni J van Houten wed J Anders 61 j en 11 m ADVKHTErVTJlKN Sociëteit OnsG renoegen Leening 1883 Heeren AANDEELHOUDERS dezer Leening worden door deze In kennis gesteld dat de COUPONS van af heden tot 30 luni betaalbaar zgn gesteld by den Penningmeester J L VAN EIJK Kantoor Kattensingel q 1 60 HET BESTUUR Gouda 4 Juni 1907 per desch St Ebtèphe Medoc O 10 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rlldesbeimer 1 08 Vrreenlging ARMP ZORG Afdeding BnOHHENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS ALHIER Medeburger van Oouda Zendt Uw visitekaartje aan bovengenoemd adres en onze beambte komt ten spoedigste bg U om af te halen wat Gg aan deze nuttige inrichting wilt afstaan en U tehuis meer tot Jast dan gemak is De Commissie C J C HOOGENDIJK J H DE WILDE L A H QUANT l u worilt verzocht op t WEItK te letten 2 UIT H T MaGVZIIN VAK I M iiAVENSWAAY immj OORINOHSU Deze THEEËN worden afgele rerti iü renegelde pakjes van e twee m een half en een Ned om met Termelding rao Nommer er Pr s Toomen ran nevenatfuux lUerkf ToIgeuB de Wet gedepo neerd Zich tot d aitvoeiiD van e eerde orders aauber ende J G BIJL roorüeen J BBEEBAART Lz Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze 4h ollreerf getcMMrrAr RorIretlen felHlure Bogaerlt zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitatie voor de eekfe te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmtit op aanvraag Boxtel B BOGAKBIi J Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn