Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1907

lie Caiidldateo voor de Provliielale Sltaten van alle Vrijzinnige Hiesvcreenlglneen en Comités In bet gelieele lllstrlct Conda zljn M BOOGAIilltDT B ii le Kiimpen aaii de Lek Mr I Bli UWi R le C ouda K SCHOUTI HOOGEI IHJK le WoeiMleii voorde steinniins o p I Jfimi as ten zeerste worden aanbevolen Direct genrnaytl voor loop en andere Donderdag 6 Juni 1907 40s e Jaargang No 10350 m mm amm jyiieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi Ne M ADVERTöiNTIEN worden gepkatat van 1 5 i egels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar p aet ruinite Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Mt Teletoi n Mo 89 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uilzondering van Zie en Feestdagen De prijs per drie maandea is 1 25 fi anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommcrs VIJF CENTEN worden aang enomen door het Adverteiitlc Riirean van A BKINKNAN ZOOIM aoodt Dnk ran A BRINKMAN Zx werkzaambcden een geschikt Por soon Brieven aan bet Bsrean dezer Ooarant onder No 2604 HUIS TE HUUR Hcerenhuls Oostbaven It 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Keldur linke Tuin Voorzien van Ga en VValtrleiding Te lievragon B 89 ild en Gevogelte Van af heden en verder dageluk i vorsch verkrijgbatir Braadknikens Soepkippen Dniven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazante j Patrijzen Snippon Korhoenders Huovleoseh enz enz tegen de meest sterk concurreorende prgzon Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTTBLIAG Poeier OoBtorstraat IH HOÏTERDAM Telephoon Interc No 2031 nuw en flaa iijders ordt nit overtuiging als een werkeiyke bal in den nood het boek ï3aad g e ver ttuubevolen Na ontvangst van adres per briefkaartwor t d t boekje franco per post toegezonden dour BLOKFOEL S Bookhan ZaïtbominPl oord Hrabanlsch Schoenm LaarzenmagazIJu KLKIWEG E 30 tegenover de KIciwegsteeg HANDEL IN ALLE SOOKTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS vUe reparatiën en aangemeten werk Verkrijgbaar in ftosschen SO ets 7 et on t LUS hü H H Apothekers on Drogisten let op het merk AS KB Hl F All RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bit C LUliEK Apotheker Markt en bü VVOLl K Co Westhaven 198 Op de roede doos waarin de Kekle Kinadrnppnls van Dr DE VRIJ verkocht vorden faal f amderê dan Al het andere is nèmaak bV Hit kult OBHhwMrlutt m makkclrluto ottinddM voor Htttn tn vooral daawt ra IQndirKhoanwtrk UdeAppretuttTTtnC M Mllll r4 0 Y f tarlln Biitli Str 14 Men letti otd IliV op niam en fabrtekimerk Vcrkfriliair kr ttMran Wlnl lfM i la ithvflflwwk iiTuUriH i I DE WERELDRLOR Sociëteit DE RÉUNIE Oostbaven B 38 Gouda Uitvoerige verklaringen van dit wetenschappelijk interessant Kunstwerk worden dagelijks gegeven voorra precies 11 en 12 anr nam 2 3 en 1 nnr s avonds 8 en 9 nnr 2e Rang 20 cent 2e Rang 15 cent Entree le Rang 30 cent Kinderen lo Bang 20 cent Sluiting ZONDAGAVOND halt 10 uur WERELD SUCCE8 De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoiiing Extract wmuêmtmM wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeet Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIANIUE is verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnchten a Nederland Frankrijk Ihtttschland HMt tland Amerika Ned Indié Oranje Rivier Kolonie Tranivaal enz UEIjIAyraB werd O maal met öond en 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIAHTUE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MBLIANTUB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek Oe Honingbtoem Don Haag Verkrijgbaar biJ Firma WOtPF Co Westhaven 198 Gouda ÜBENUEL Gouda E 11 VAN MILD Veeratal U 126 Gouda A I30UMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d JJtel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewaier A SCHEER Ilaaitreck P W v EDE Oudeivater K viN Dsa HEIJDEN te Reeuwük P v d SPEK Moercapelle D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER nEIJDENiraAfinv n P A us GROOT A d JONUH Oiidwaier J P KASTELEIN l oUbroekerdam D BIKKER te Benichop WAAIIHCHUWIiVU Laat U niet misleiden door 16 iy S roop Het klooster HanctaPaulo Abdij bestaat niet dun Siroop van geenerlel waarde GebT y 3t oU vs irck a Chocolac eii Cacao n B mBtJK6 iio i c nicii TKts iiniaiiingt n i ii hmual Rotiiod verbeterd hbrleatle e uitsluitend pibniik van ll v tü gr ii dstoü on parandoerei la erbroikcr van Stoliwerck s Chocolade en Cacao ewi arbeve nifcrtiwriiif fuljiiluiar a iii i iii wg beantwoordende an ien inhoni der resp KtiiiPtteiJ IX irma biniialdu edalllpg h t Hs 1874 echreei de Accademie national 87 Ure vets ils llofiererftvtcfer 44 Kerc Diploma g gouden en M een Iwwij a i uilniuntond tij i tabrüimt de Paria ADVEETMTIÜN in aUe Couranten Nou voim A orEon une n il ile dv première elaiwe on oonalderation oo 7otiv9 oxof leute fpbrioatton de Ohooolat bonbons varlos eta eto WbIVmo 1 fuLi ikimt is vt knjgbanr bij U il Cwiaseuvs Bankelbakkerf na ena Teneraa verte enivoordiper iwr NcderbuidJullns Mattenlodt Amsterdam Kiilverslrant 103 I GOEDKOOPSTE è I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLE DIGE W zi n beslist die der Firma IVELUOl f THE LA DIES J O VUUA L met minstens drie gratis geknipte k patronen en Sen gekleurde plaat TUE ILL DRBSSUAKBB f met een gratis geknipt patroon k TBE BAZAAR OF CHILD BESa EASBlOyS f Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen TBAAGT Vw Boekhandelaar Proetnummer Alle met koatel Holt Bljuoegeél Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag Uol ro nd TentoonI BtellingSohobnmskery 1 s Uagf Ang les Wereldberoemde Sohoen Appr i taiir I ipftrln S tin enx syn de beete I middelen yoar bet Sunder moeite I keurig poet ren mlle n art en I gekleonl eoboenwerk Vetkryghau I 6y winkeliure ni schoenwerk Oalantrien Drogeryen ene Men lette S Jed op naam en fabrieksmerk enAgeut V Sardemaen Amhem Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden ingegeven worden Thee Melk Likeur Kan Koffie Abèint Bier Water of in het voedsel zonder liat het noodig ia dat de dronkaard er iete van a weet Het COZA POBDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan bij zijne redding te danken beeft Het COZA POEDER heeft bet huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozsn met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE reïrjf ird Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eeoige afdoend middel tegen dronkenschap ÜENII GEVING i BURUEMEESTBR van GOÜDA brengt tor oi enbare kennis dat de op den + Juni 1907 bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming drie leden van de Stalen der Provincie Zuid Holland op de Secretarie der gemeente voor een ieder tor inzage zijn uedergelegd d it afschrifte i daarvan ziJn aangeplakt aan den Koiten Groenendaal bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld i OüDA den 5n luni 1907 De Burgemeester voornoemd R L MAETENS KEK VISGEVIKG Oe BURGEMEESTER del gimeenle ÜOUÜA öezien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag den 11 Juni n f tissclicn dei von ii dJ iirs ailit en des namidil ij a vjruren de itainming al gescli a leu r vervulling in drie plaai eo m de Stalen der Pioviiicio Zuil Holland wia voor caurtidalen zijni M BÜOGAER I Bz Mr D N BROUWER C HOOUENDIJK Az K TER LAAN 1 H A SCHAPER K SCHOOTRN HOOUKNDIJK A VAN DEK oTRAVl EN Mr P J TROEI STBA A VINGERLINÖ En herinnert iian den inhoud van Art 128 van het Wetboek van Stralrerjjt luidende H j die opzettelijk ich voor een ander uitgevende aan eene krachten wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezin dedneeral woidt gestraft met gevangeni strnl van ten hoogste één jaar GOUDA den 5n Jnni 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENh BuiteDlaodscb Overzicht De staking der zeelieden in Frankrijk duurt nog voort Reed is er gezegd weer aan het werk gaan maar er wordt nog geaarzeld Nocht tn8 tehijiit de slaking sleohls van korten duur te uilen zjjn Gisteren waren er afgevaaidigden nit do verschillende havens naar Parö gekomen om te over FtViLLETOX YERVL OfiEN G ELUK 88 Ik dacht dat ik opnieuw het bewustzgn zou verliezen en tastte met de handen in de takken van den struik zonder te letten op de doornen die mg wondden en staarde met zielloozen blik in de verte Een ontzettende leegte slees kond en verstikkend in my op Achter my lag de tuin mgner jeugd waarin tot nog toe rozen en jasmgn hadden gebloeid en voor mg in de schemering stond een eindeloos Niets En allengs werd het licht pnrpergloed daagde in het Oosten en een leeuwerik steeg jubelend omhoog in het blanwe firmament Maar in mg bleef het duister nooit zon voor mg de zon weder opgaan Zoo stond ik bewegingloos als een beeld van starre vertwyfeling tot Wiesjemoei mij heen en weer schudde en haar oud goedig aangezicht mg aanstaarde Bevend over al haar leden stamelde zy Dtt Gh d lioh erbarme Ohrittiuel leggen over de voorstellen reeds tn Maroeillo behandeld Ook Leeft de minister van marine gedelegeerden Ontvangen De iLgeeriiig geeft gedeeltelgk toe uameluk op het stuk van de kortingen qp het loon voor de pensioenen noodig Maarl n de pensioenen zelf wil de regeering geen verhooging brengen Vandaar dut de gedelegeerden na het bezoek aan het ministerit ondervraagd verzekerden dat zu zouden volhouden Te Madrid is het proces begonnen tegen do zeven personen beschuldigd van medeplicbtiglieid aan den aanslag in de Calle Mayor op den Koning en de Koningin den dag van hun huwelijk De voornaamste beschuldigden zjjn Kerrer en do journalist NakeuB Ferrer is de man der tócole Moderne in welke Morral de pleger van den aanslag eenige dagen heeft vertoefd De rogeering van Noorwegen had oen concessie verleend voor de normaliseering van het Mjosenmeer Een commissie van a ht leden door het Storting benoemd om naar deze zaak onderzoek te doen heeft nu gisteren verslag uitgebracht Zeven van de acht leden verklaren die concessie voor onwettig Onder schrijft bet Storting wat mon waarüchunluk acbt deze slotsom der commissie dan treedt het ministerie naar men stellig beweert af In do Russi che Doema zitten ook vier geestelijken der Grieksch orthodoxe staatskerk en hoewel zij volkomen wettig hun mandaat uitoefenen meent toch de Heilige Synode het hoogste bestuurslichaam der Russische staatskoik voor deze geestelijkeafgevaardigden bijzondere voorschriften te moeten geven De priester Petrot werd reods dadelp na i ijn verkiezing en nog voordal de Dooma bijeen was naar een kloorter geetuuid d tar moest hjj een straftijd doormaken on nu beeft bö zjjn zetel mogen innemen doch niet onder de K D partij l welke hij eigenlijk volgens zjin program behoort maar onder de ïrudowik de arbeidt rspartij Alle vier de gekozen priesters behooron tot de linkerzijde en toen onlangs de Doema een motie behandelde wa iriu afkeuring over een aanslag op het leven van den Tsaai werd uitgesproken verwijderden zii zicb nit de zittingzaal omdat zij naar een hunner openiyk verklaarde dezen geheelen aanslag voor een verzinsel der politie hielden Natuurlijk heeft deze houding van de vier priesters by de Heilige Synode groote erger En toen ik opzag lag de tuin in helderen ochtendt chiin de vogelen zongen in de hoornen en van den slottoren begonnen de klokken te luiden Pinksteren zeida ik De oude vrouw vatte n g bg de hand Droom je f Weet je dan niet wat er gebeurd isP Je beminde is weg en met hom die slet En boven op zgn slaapkamer worstelt je vader met den dood Kom tot jezelf en volg my als je hem levend wil aantreffen Maar toen ik nog steeds bewegingloos staan bleef en niet in staat bleek mu te roeren trok zg mg met geweld door den tnin want reeds kwamen in feestgewaad gedoste dorpelingen de haag voorby Zy voerde my met zich mede over den drempel dien eenige uren geleden lün voet had betreden en trok my naar het slaapvertrek myner ouders Daar lag myn moeder neergeknield voor het bed waarin myn vader nederlag zyn gezicht was nog witter dan de lakens die om zgn hoofd waren gelegd en een opengevonwen briefje klemde hy tnsschen ds vingers Terzgde stonden met bedroefde gezichten vaders plaatsvervanger in ambtsornaat en de koiter met het gewfjde vaatwerk terwüi nis gewekt en do metropolitaan van Potershuig heeft nu aan do vier geestelijken den i icb gesteld dat zij hun lidmaatschap van df radicale groepen zullen opzeggen Een hunner heeft nu medegedeeld den Metropolitaan ichriftelijk te hebben geantwoord dat bet voldoen aan dien eisch onmogelijk ia daar de radicale partyen juist de bedoeling hebben die do priesters bil do nitoefening hunner geestelijke waardigheid bobben ondervonden dal het meest in overeenstemming zon met de nooden en wenschon van bet volk 0f zjj daardoor hun geestelijke waardigheid moeten verliezen moot de Synode beslissen Zy hebben hun waardigheid lief maar hooger nog stellen zü hun recht zich te wyden aan den dienst van hetgeen zg al waar on in het belang van het volk achten Het antwojrd van de Synode op dit schrgveu wordt thans in en buiten Rusland met belangstelling teg moet gezien Rr heerscbt in Hongarue geen feesteiyke stemming zegt Budapest het orgaan van minister Kossuth by het bespreken van de crisisgernc iten on wat daarmede samenhangt De weigering van de kroon om de waarborgen te goven dat do grondwettige toestand in Hongarye niet weder zal worden opgeheven en vervangen door een bewind als dit vaa het kabinet Fejervary maakt tn Hongarije een zeer onaangenamen indruk l n hoe meer de dag der jubileumsfeesten nadert des te gedrukter wordt de stemming h t schijnt of de Hongaarsche natie niet veel lust heeft om feest te vieren Wy hadden zoo vervolgt Budapest zoo gehoopt dat de 8e Juni werkeiyk een nationale feestdag wezen zou waarop de Kouing en de natie door dezelfde gevoelens befaeerscht en saamgebracht zouden worden Hel biykt thans niet zoo te zQn De haruioeie tnsschen den koning en het volk ontbreekt hoewel het volk het zgne gedaan heelt n zich niets t6 verwyten heeft Men zegt dat ons ongeduld in de zaak rier grondwettige waarborgen ongegrond is Of het gegronil is of niet een feit is het dat dat dit ongeduld aanwezig ia en reeds opcoiyk wordt getoond Naar de meening van het volk is er thans niets wat meer waarde hoeft dan het geven dier waarborgen Zoolang die niet afgekondigd zijn moet steeds de duistere vrees blgven bestaan dat er weder slechte tgden kunnen komen waarin de weerstandskracht dor natie niet versterkt zal blgken tegenover de gevaren die haar bedreigen Zoolang die waarborgen niet zgn afgekondigd biytt da verdenking de dokter vaders hand in de zgne hield en de polsslagen telde Ken onheilspellend stilzwygen heerschte in het vertrek Toen vader my ontwaarde sprak hU Myn arm kind jou trof het diepste weel En wederom werd het stil Eensklaps rinkelde de schel van de huis De stervende richtte zich op en stamelde Hy komi hy komt terug als beronwhebbend zondaar 1 Maakt plaats voor hemi Maar toen de deur haastig n erd opengeworpen was het Walther die snikken jan mgn zgde nederviel en zyn hoofd op vaders borst liet zinken Een poosje later toen klopte het hart niet meer En buiten luidden de klokken votir de derde maal en in dichte drommen stroomde het volk naar de kerk om Koenraad te hooron Toen stond Wiesjemoei op en liet de gordgnen neder voor de vensters en schoof het nachtslot voor de deur van het huis waar schande en woordbreuk waren binnen geslopen en hun tot geleide de niet ontzienende Dood Nadat raden itotteiyk omhnliel op de bestaan dat er menschen lyn die er op rekenen dat het conflict taaschen kroon en natie nog eens kan uitbreken en die er belang by hebben te zorgen dat de natie in zulk een conflict niet sterker wezen zal dan zy tot dusver was Het zou wenschelük zyiij dat de natie op dit punt nog voor 8 Janl ingelicht werd Want alleen in dat geval kan de 8o Juni werkeiyk een oatiooale feestdag worden De officieuze correspondent van de Kdin Ztg houdt een lange oratio pro BUlow ter weerlegging van verschillende geruchten die in don laatston tyd ook in verband met het gefluister over Philipp Enlenburg s tafelronde in de pers waren gedrongen Het is niet waar verzekert de correspondent dat BUlow zich heeft willen verweren tegen het persooniyke rogeerstelsel en daarom de iutoipellatie van de nationaal liboralen in den Rgksdag over deze zaak heeft uitgelokt niet waar dat v Tschirschky staatssecretaris van bnitenlandsche zaken is geworden tegen den zin van BUlow en dank ly den invloed van Eulenburg niet waar eindeiyk dat graaf Hellmut von Moltke de chef van den generalen staf die verleden jaar plotseling genoemd word als de komende kanselier en ook alweer door de kuiperyen van de camarilla tegen BUlow op het kuasen geholpen zou worden iets met die plannon uitstaande heeft gehad Moltke la verontwaardigd geweest dat zQn naam er mee in verband gebracht werd De correspondent zegt Over de vraag of de kring om Eulenburg in October van het vorige jaar naar een terzydestelling van den rykskanselier heeft gestreefd kan ik geen oordeel vellen daar ik met de gedachten en bedoelingen van dezen kring niet voldoende vertrouwd ben Zeker ia echter dat graaf Hellmut V Moltke de chef van den generalen staf met zulke bedoelingen niet het geringste te maken heeft gehad Dat andere personen op den val van prins BUlow vigileerden en er oo c niet afkeering van waren er aan mee te helpen is reeds daarom als zeker aan te nemen omdat nooit een staats man zoo lang als prins Bttlow aan het hoofd van de zaken zal staan zonder dat er menschen zyn die een verandering als dienstig aan hun eigen belang en daarom wenscheiyk achten Met zulke verscbynselen zal een staatsman altyd rekening hebben te houden Wie het bovenstaande aandachtig leest moet den indruk krygen dat BUlow aan het hof herhaaldeiyk tegen machtige hem vQaudige invloeden te kampen heelt gehad En dat is eigeniyk de belaiigrykste mededeeling in de geheele langademige logeostraffing doodsbaar was gelegd zocht ik zonder dateen traan parelde in mgn gloeiende oogeu myn kamertje op waarvoor de linde zich wiegelde in het zonlicht en ik trachtte te bidden En toen ik de lippen opende vond ik niet de woorden des gebeda maar ontsnapten de woorden van het liodelie myn mond het lied van zonde en schande en ik prevelde Er stond in den meinacht een lindeboom tot bet mg walgde voor myzelll HOOFDSTUK XXIL Lange bange jaren zyn vervlogen als een zw re benauTende droom Ik was stil geworden deed al miJn hniselyke plichten als spinqen en naaien en verpleegde myn moeder die ziek en hnlpeloos was gebleven sinds dien dag In de kamers van mgn vader woonde thans zyn opvolger die zelf kinderloos weduwnaar gaarne mijn moeder en met haar Wiesjemoei en mg in hnis hield zoodat wy niet behoefden te verhuizen naar bet wednwenhof dat klein en ongezellig midden in het stadje staat en bovendien nog bewoond werd door de hoogbejaarde weduwe van vaders voorganger Wordt vtnotgd