Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1907

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOMIIfHLtWKB FtVBRIKKE Voedert uw Tee met de uivere murtee ILITI TZi lDK OE Ii E LT 0 merk Ster en fV Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parljê 1900 Segen Gouden MedaUles Verspreide Berichten FaiKKHIJK Men zegt dat president Fallières in het najaar onmiddellijk na zgn ykandinaviscbe reis ook een bezoek zal brengen aan den Engelschen koning Da kamer heeft gisteren het wetsontwerp op de Trgheid en het geheim der stemming aangenomen Bij dit ontwerp wordt o a bepaald dat een kiezer die ziek is zgn stembiljet in een enveloppe kan siniten en het door een ander in de bus kan laten doen Het marinebestnnr heeft een nienw systeem torpedoboot aangekocht nitgevonden door graaf Récope die slechts door twee menschen bemand behoeft te worden DulTBCULlSD Naar de Hamb Corresp verneemt zal bet proces dat Von Moltke tegen den joarnalist Harden beginnen wilde wegens laster geen voortgang hebben omdat men er maar onaangename onthsllingen van verwacht Brnnswijk was gisteren reeds in teesttooi voor de ontvangst van den nieuwen regent Qonda Inistert Wjj Inisteren er naar wanneer een bunrman spreekt De heer O de Lange wonende te Zegveld in Utrecht meldt ons tftedert gernimen t id ben ik aangedaan geweest met een hevige pp In den rag gepaard met rbeamatische aandoeningen Onopbondeiyk bad ik bier last van en wanneer ik s morgens opstond was ik als t ware geslagen zoo ellendig vermoeid gevoelde ik mjj dan Ik had zeer veel last van maagznar sn wist niet wat ik moest gaan beginnen toen men mij opmerKlaam maakte op Foster s Kagpjjn Nieren Pillen welke een nltstekend geneesmiddel zonden 7tfn voor deze soort kiekte Het verbengt mtj V te kannen melden dat mti n hoop niet beschaamd werd want reeds n i nw geneesmiddel gedarinde vier dageu te hebben ingenomen bekwam ik een groote verlichting en thans nadat ik téa dooxje geledigd heb gevoel ik niets meer van de vroegere p jn en ben Ik geheel en al genezen Uit dankbaarheid zal ik gaarne de goede eigenschappen van nw geneesmiddel alom bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het pabliek te maken op elke wt z die U goeddankt Mogeiyk zal men U een ander geneesmiddel te koop aanbieden met de bemerking even goed of jaist hetzelfde Oy vergist V wanneer ge dit gelooft want er bestaat geen ander geneesmiddel even goed voor de nieren ol jalst hetzejfde als Foster s Ragpyn Nieren Pillen Zy zjjn te Honda verkrOgbaar by de Heeren Wolft üo Westhaven 19 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel K illb voor één of f 10 voor zes doozen Kksken uit Schoonhoven CII In den krant en straks in strooibiljetren worden voor de a s verkiezing der Provinciale Staten de aftredende leden aanbevolen door De Be stnren der Chriitehjkt Pariijm Het ia die wtjze van onderteokening waartegen wy met kracht en klem moeten opkomen Die onderteekening wordt gebrnikt als muhiding 4tr Ueart die onderteekening is door en door vaUck Dat de katholieke antirevolntionaire en chrlsteiykhittorische party een verbond siniten op politiek gebied ter bereiking van sociale wetten ter verovering van het regeerkasteel het staat ban vry Maar dat xi ter bereiking van dat doel een lens aanheffen die ons volk in twee vyandige kampen verdeelt die de andere helft van het volk verkettert die bovendien door en door valsch is dat is o toorloo de tactiek Eerst heeft dé uitermate knappe maar in nog erger mate eer en heerschzuchtiKe Knyper op godiditMlig Urrtin getracht die vryzinnige richting de man te worden toen dat niet lukte Is hy na verscheidene bokkesprongen geëindigd met de dottaniu Datzelfde verschynsel is waar te nemen in s mans polüukt loopbaan Eerst heil zoekende langs dmiocraliêrhtn vt trapte hy van zich al de mannen met twet nanwa tevens ateun zoekende by den katholiekn dimocraai dr Scbaepman Toen deze weg hem niet tot het gewenaehte doel voerde wierp by in 1901 den democratischen mantel weg en beproefde door by het volk de laagste hartstochten op te wekken den godsdienatbaat de regeering omver te werpen Het ia hem gelukt In tckyn bad het Evangelie het gewonnen in werkeiykheid klom bet conurvititmt ten troon Do dtmotratiteAe Knyper was geslagen door den contenvtumn Iiohman En nu is de groote politieke fout geweest dat uhijn voor w4z n is genomen dat Kuyper in plaats van Lobman als kabiB t t rnMr t r u opgttndM CbrUtaigk loa ons land geregeerd worden m mum inderdaad vierde bet conservatisme hoogtjj De feiten hebben het bewezen Het volk heeft dit zeer goed gevoeld En Kngper vond het in 1905 noodig om in plaats van te wgzen op zgn chritulijkt dadon bg de stembus oos volk te verdeelen in thmUnen en paganuUn de stemboslens van 1901 te verscherpen Het volk had van zgn christelgk gedoe genoeg Het gat Kuyper den schop De geschiedenis zal hem oordeelen Zgn buitengewone talenten hulde brengend was hy behept met en grenzenlooze eerzucht Deze eerzucht maakte hem Tot verrader der demoeraiie En van den christeiyken godsdienst bracht by een surrogaat in den handel dat op de politieke markt aan den man werd gebracht als merk Politiek Christendom Dat politieke christendom verdeelt ons volk in twee vyaidige kampen Dat politieke christendom haalt de predikanten uit de kerk op de politieke markt Dat politieke christendom bant den waren godsdienst uit bet hart en kweekt fari zelsme Dat politieke christendom staat een gezonde politieke partgverhonding in den weg Conservatisme Uemocratie De betturen der Chrütelijhe Parlijen 1 I 7M chrinlelgk is een der partgen dat zg het verbond beeft hernieuwd met de hier en overal zoo gesmade Godloochenende partg der Fociaal democratie 1 In Beieren wordt het zwart roode bondgenootschap voor de verkiezing voor drn Landdag waar de kans goed staat bernieawd In het district Gcrmersheim hebbeu bev centrum en do sociaal democraten opeolgk een verkiezingebondgenootscbap aangegaan in KaiHersiantern beeft het centrum zgne twee caodidaten teruggetrokken en de kiezeiA in bun keus vrygelaten maar hun verboden voor een man van het liberale blok te stemmen Vnr de fraaiigheden van het Duitsche Centrum zullen we maar zwggen Hoe de Katholieken in Oostenrgk te werk gaan bewjjst de jongste leuke geschiedenis uit den Oostenrgkschen verkieziogsétrgd van den afgevaardigde Wolf in het Boheemsche district Tiantenao Deze heer Wolf is de man uie eenige jaren geleden de bekende beweging Los von Rom aanving die het nittreden van duizenden Daitschors uit de katholieke kerk tengevolge had By gelegenheid van een Katholiekendag te Weeuen hield deze heer Wolf een aiiti Boomsche rede waarin o a het volgende voorkwam Als Duitsch nationaal politikns en alsvertegenwoordiger van een der vrgheidslievendste en verlichtste districten van hetDuitscne volk in Bohemen ben ix nier gekomen om te protestueren tegen een geest dien wg met gloeiende ziel buten en waartegen wy als bet er op aan komt met dood en duivel tot een vernielingskamp zullen aangorden Tudscben hen die han inzichten op den katholiekendag verkondigen en die hen toejuichten en ons is een klnv van ongekende diepte die nooit en door nietszal kunnen worden gedempt Er is geen vredig geen pakteeren mogelgk slecht een stryd op ood of leven Of wy moeten die macbt n èderwerpen t t wy moeten er van afzien in den vryheidszonneschgn ons nationaal Ie ontwikkelen Deze zeilde heer Wolf was in herstemming met een radikaal en beeft daarop met de christelgksocialeu dezelfden die dien gebeten katholiekendag hielden een berstemmiogsverbond gesloten Eu de katholieken brachten hem iu bet parlement uit vrees voor den ander die wat vooruitstrevender was Is t niet fraai r Herinnert dit geval niet aan onzen groeten Kuyper die thans in aanbidding ligt geknield voor Rome aan de dagen toen hg bet calvinistisch beginsel niet bezoedelen wilde met politieken modder Tegenover Rome in volstrekten zin vrg te bigven is een les van levenswysheid die vooral aan antirevolutionaire ooren niet genoeg kan ingefluisterd worden Door u aan Rome te koppelen verepeelt gtMU lueiotiut brengt ge uw goeden naam in opepraak verloochent ge uw voUubitlorie en handelt ge wat het ergst is mei uu begineel in bjnrethten etr d 1877 En toch wys ik zoo beslist mogelgk de gevolgtrekking at alsof we daarom saam als één man met de Katholieken konden optrekken Dat dit niet kan ligt aan onze gloriense historie dat dit niet lian en nooit zal kunnen ligt aan het bloed der martelaren dat gevloeid heeft dat dit niet kan en nooit zal kunnen ligt aan den schranderen grgsaard te Rome die de pretentie maakt gevolmachtigd stedehouder van Christas op aarde te sgo 1891 Hoe heeft Kngper zelf dexe fiere woorden te schande gemaakt I Dat in die kerk zelve de Conservatieve richting domineert bewgst bet volgende Naar de Romeinsche correspondent der Tribun mddt hMit mb awltl priesttn t Rome een open brief tot Pins X gericht De brief is een antwoord op de kritiek door den Paus in zgn allocutie van 17 April 11 geoefend op de moderne richting onder een zeker deel der geestelgkheid De scbrgvers wgzen er volgens genoemden correspondent op dat de katholieke kerk verstandig zou doen haar verondord standpunt te laten varen en haar inrichting io overeenstemming te brengen met de vorderingen van wetenschap en democratie Op deze wyze zou naar de stellers zeggen de kerk haar oude beerschappg over de menscbbeid kannen herwinnen De scbrgvers leggen er nadruk op dat zg Katholieken wenschen te bigven en besluiten met dit beroep op den Paus Van u smeeken wg wgsbeid kalmte rechtvaardigheid en genade af Overal een strgd tusschen Co 8ebvitisiie en Dexocbitie De rechterzgde tracht ten onzent dien stryd te verbloemen door liet Coneervatieme een ChrieUlijk Pelitiel lappendekentjc om te handen De rechterzgde heeft door die valiiche leus zichzelf en het land in een toestand v an politieke onmacht gebracht gebracht Die toestand mag niet langer voortduren De Juni stembus stelt aan de kiezers de volgende vragen Zult gj den godsdienst nog langer laten misbrnik n in dienst van het Conservatisrae f Wilt gg de politinke overmacht der regeering en kcmera bestendigen 01 Wenacht gg een gezomle politieke partgverhonding in bel leven te roepen op democratischen grondslag P Wilt gg komen tot ailbreiding van kiesrecht los van den census P b Wilt gy sociale hervormingen mogelgk maken 1 Zorgt dan dal de Kente Kamer in hare ton eervatuve meerderJieid niet btijve voortbéataan oj veraterkt worde JAN BAZUIN BINNENLAND 8TATEN GENEBAAL T W K K o iC U M M K H Zitting van Dinsdag i Juni By het voortgezet debat over hot wetsontwerp betreffende oprichting van een departement van Gouvernemenlsbedryven in IndiS wordt dat ontwerp krachtig verdedigd door den heer Bos die eveneens bepleit een flinke bezoldiging vnn de leiders der verschillende bedröven Ook wgst spr op de wensclielykheid van het instellen van commissies van toezicht of bgstand De leiders moeten zelfstandig zgn en niet gesteld worden oniler een directeurgeneraal De minister van Koloniën verdedigt het ontwerp als noodzakeiyk wil men een einde maken aan de huidige gedesorganiseerde regeling Dn minister bestrgdt den by het debat geniten wensch naar een Regeeringscommissaris voor de bedrgven in plaats van een departement Dergelgk ambt zon in strgd zyn met het Indische Regeeringsreglement M n meent een geschikt man voor hoofd van het nieuwe departement te zullen vinden Met verschillende wenken gegeven door de heeren van Kol eu Bos zal de minister trachten rekening te bonden o a het toekennen van een winstaandeel aan de ambtenaren Ook zal te overwegen zgn het denkbeeld om het nieuwe departement dienstbaar te maken aan de belangen van de industrie der iulandsche bevolking bv door inrichting van een atelier voor inlaadsche ngverheid Na eenige replieken wordt het wetsontwerp zonder stemming goedgekeurd Voortgezet wordt hierop de beraadslaging over het ontwerp betreffende het onderzoek naar het vaderschap en wel over art 2 van bet ontwerp bedoelende om art 313 B W zé6danig te wyzigen dat voortaan zal zyn toegelaten de rechtsvordering tot inroeping van staat op grond van beweerd moederschaii m a w verplichte erkenning van een natuurlgk kind door de moeder Een door den beer Limburg op dit artikel voorgesteld amendement wordt door den voorsteller ingetrokken Over het artikel zelf sprekende ontwikkelt de heer Limburg daartegen enkele bezwaren voornamelgk tegen het uitsluiten in het algemeen van den beslissenden eed waardoor de Regeering zicbzelve den pas afsngdt om dien eed te doen toepassen dUr waar ze moet strekken tot afwyzing van de actie Op dit en andere bezwaren antwoordt de minister van Justitie dat de eed is een vorm van transactie en dat uver den staat van een kind geen transactie kan worden toegelaten Haar in speciale omstandigheden in den loop der procedure ontstaan en niet betrekking hebbende op den staat van het kind zal de decisoire eed wel toegelaten kunnen wordan Art 2 wordt goedgekeurd De behandeling van art 3 wordt tot nader aangehouden aangezien de minister hierin een wgziging aanbrengt waarover de commissie vau rapporteurs zich op dit oogenblik no niet kon uitspreken Daarom komt thans in behandeling artikel 4 met een groot aantal daarop voorgestelde amendementen Dit artikel bedoelt invoeginr in het B W van verschillende nieuwe bepalingen ter zake van het vaderschap De minister licht de bedoeling vaa ü artikel toe De beweerde gemeenschap ttischen de 6e en 10e maand vóór de bevalling berust op een vermoeden natuurlgk De verweerder kan zich daartegen verzetten Slaagt de verweerder niet in het bewgs of kan hg niet aantoonen dat gedurende de 6e en 10e maand ook andere personen gemeenschap met de vrouw hebben gehad dan nog kan de actie worden afgewezen indien de rechter niet overtuigd is van de waarde van de beweerde afstamming Bovendien geeft hei artikel nog een anderen waai borg legen chantage nl deze dat de rechter die niei precies overtuigd is van de afstamming de vordering kan toewó so tot een lajer bedrag dan in andere gevallen wordt toegekend De heer van Limburg heeft beswaar er tegen dat indien nit verschillende omstandigheden brieven inwoning verstrekking vau geld enz op voldoende wgzeku i woideu aangetoond dat een bepaald persoon de vader is van eec natunrlgk Kind cie actie van de moeder desniettemin kan worden ontzegd indien de van hel vaderscnap verdacnte persoon slechts kan bewg eo dat de vrouw binoen den gestelden ttrmgii gemeen schap heeft gelicd mei een andei Omdiiie voorkomen heeft spr met de boeren vaii J eventer en Smidt een amendement voorgesteld om voor den rechter de mogelgkheid te openen ook in dit geval de alimentatieactie toe te staan De beer van Styrum licht een amendement toe strekkende om te bepalen dat iemand tegen wie een alimentatie actie wordt ingesteld zich zal kunnen beroepen op een vonnis waarby de actie tegen een ander is toegewezen Voorts strekt het amendement om te voorkomen dat over een reeds erkend kind nog een ander tot vader kan worien aangewezen De heer van Veen er op wgzende dal in normale omstandigheden het kind in den regel op 18 jarigen leeftgd tot eigen onderhoud bekwaam is licht een amendement toe om het bg de alimentatie actie bedoelde onder lionü tot den 18 jarigen leeftgd todoeu duren De beer van Idsinga licht een amendeuieol toe waardoor ten opzichte van de alimeo tatieactie niet gesproken wordt van den vader die verplicht is lot onderhoud maar bepaald zal worden Ieder is veiplicht te voorzien in de kosten van ondeihoud en opvoeding gedurende de minderjarigheid van zyn kind al is dat buiten hawelgk verwekt en niet gewettigd of wettiglgk erkend De heer Blooker wyst er op dat in tiet ontwerp een langere termgn voor mogelgka zwangerschap wordt aangenomen als in verschillende andere artikelen van het B W Daar het moeilgk is een bepaalden termgn voor de zwangerschap aan te geven gal hg in overweging den geheelen tormgn weg te laten De heer van Vaaren bestrgdt het amen dementvan Veen De rechter die bet bedrag der nitkeering bepaalt kan den dunr der nitkeertng vaststellen Spreker verdedigt daarentegen het amendement Limburg De heer van Doorn acht t onbillgk dat slechts aan het kind een actie wordt gegeven tegen den vader maar niet tegen de moeder en ook onbiliyk is het dat t kind geboren uit een prostituee geen actie zal hebben De consequentie brengt mee dat alle personen die gemeenschap met de vrouw hadden als verwekkers van t kind worden aangewezen en aansprakelgk gesteld voor het onderhoud De heer Schokking verdedigt het amendoment Van Veen omdat het een bevoorrechting van het onechte kind zon zgn den onderhoudsplicht tot den 21 jarigen leeftgd op te leggen Spreker bestrydt voorts het Regeeringsartikel zeil omdat de gedwongen erkenning bigft uitgesloten De heer van Karnebeek bestrydt het amen dementLimburg De actie is gegrond op een vermoeden dat een bepaald persoon de verwekker is en nu zou t een juridisch monstrum zyn wanneer men wetende dat de vrouw met andere personen gemeenschap had toch slechts één persoon als verwekker aan te wgzen De heer Uogenboltz verdedigt het amen dementLimburg strekkende om misbruik te voorkomen bg het bewgzen dat de met meerderen gemeenschap had voorts bestrgdt hy den heer v u Idsinga m jiiens vrees voor het woord vader in dit ontwerp De heiligheid van bet huweiyk wordt door dat woord in verband met de materie die het hier geldt niet aangetast De hoer van Idsinga verdedigt zgn amendement nader Hierna wordt do vergadenng tot morgen 11 aar rerdaafd Gemeng de Berichten Dit Woerden m ldt men Een treurig ongeval S hier gistermiddag gebeurd Een in de vorige weik gehuwde vrouw die bg een sloot bezig was met waschgoed spoelen is vermoedelgk door een windvlaag te water geraakt met het gevolg dat even laier haar Igk werd opgehaald N R Cl Men meldt uit Eindhoven In den afgeloopen nacht zgn in de sigarenfabrieken van de flima A lfscn de Jongh en Allink en Burgers te Woensel een menigte rnilen ingeworpeu zoo ook bg nog een paar burgers wonende tego ove de labile der laats enoemde firma Stadsnieuws GOUDA o Jnni 1907 VERGADKBINGïasiiküöKMKENTKRA vD op Vrgdag 7 Juni 907 lie namiddags half twee nur Aan de oide i 1 Oe samepftolliog der it rabureaux voor iJe verkiejing van 3 Ifc leii der 3rcvinfiale iSlateo 2 I e iekeni ii eu over 190 vari de Volk s gaarkenkei en fet Hoffman öesti iit i Het voorstel tut ui gi ie in eifpai ilnan oe GoadBolie W terleidiiig Maa ïcoappg van ee stokje g ood aan Schieland s Hoogen ileedgk 4 Het vooflfi lot wgzi ing van iiet Reglenieii voor de Sladfc Wn iek fhool j He voorstel in sake de gemeente Apotheek b De plannen voor et van Iterson Zie kenliuii Bet tegen morgsn a ngckomligde volktconcert gaat nfui iloor mr at zal W iaitcbii ilgk de volgende week Ooii ierdag pla tts Iteiibeo De tweede oijelbi rehiij ii i iemvorni is zeker dooi ilo aj iws igen cei grt Oi genoegea aa i e oori Dö O geiMimmeii nehii zeer in deu smaak i o 7 riet oe winst Hel eerste iangnnmmer vai liej vai Diggelen tlee OQS vreezen dal de vriiwillig opgeaomen laak babr te waai oa ziiii Immanuel as al beier lerwgl eznilied zeker aller HOfdkenin wegnroeg K mkt haar stom op l oog n blik itug tvni Qi ifitir Jat zal ie t j l wel veia iJeien eii veibelpren J enig ïio te piirges teid werdtju Wt bg iiX DoPtt i Mej u eliugzen douiineerde zee lerk en vaak met e n tembaiAing die ni iider aaoi enaam Siu1ee Zoo gn g er veel van tie schoonheid vet leren vin een nummer dat een parellje iiad ka i Pti zjjo Zonden we den beei pjai lermnn titgd zoo welwillend mogen vragen sgn boo dort nog eeus te vergasten roet een t uga Praeludiam of iets van dien aard vau de nieawere lichting bgv van Max Regei ot van een andere grootiieid Op muzikaal gebied t Is een verzoek van eenige misschien van vele toehooiders die Iroow op huo pott geen gelegeniieid lalen voorbggaan bun belangstelling te toonen in wat by de orgelbespelingen door den organist en zgn welwillende medewerkers 8ters wordt ten gehoore gebracht Gevonden voorwerpen gedurende de maand Mei 1907 Aan het bureau van politie zgn terng te bekomen eenige huissleutels zakmesje lederen sigarenkoker deurknop van een rgtuig Verder zyn te bevragen H C kerkboekje by Wout Raam 57 gouden ring Vis Boelekade 153 loteu HamburgBche loterg by Pinkse Vest 601 groene reiszak by V d Bosch 3e Kade B92 zwarte dames portemonnaie by Borst Wgdstr 44a zilveren armband bg v d Veer N Haven 253 pak draadnagels bg Scholten Peperstr meisjeszak inh portemonnaie enz bg Berkhof Ketelstraat 539 bruin hondje bg v d Kaa Heerenstraat 674 talelmes bg van Zuyien Spieringstraat 42 portemonnaie by Scbeers P C Bothstraat 116 bonte boezelaar by Kastelein Boomgaardstroat 92 lederen tascb inh zakdoek enz bg Mulder Spoorstr 205 bcnrsje lub rozenkrans bg de Groot Stoolsteeg 75 zilveren broche bg Bakker Groeneweg 206 gzeren hekje bg Leemeyer IJssellaan 756 vrouwenzak inh portemonnaie met geld bg Hulscher Kleiweg 73 zilveren armband by van Weelde Turfmarkt doublé armband bg Diestelhorst Kleiweg 6 paren kousen by Grendel Boelekade 150 R C kerkboek by Reparon Keizerstraat 167 fantasie broche met portret bg van Heek Vorstmanstr 444 gouden kruisje bg v d Zwalm N Haren 266 gouden belletje bg Buising Gouwe 215 kinderboezelaar bg de Jong Pr Hendrikstr 297 portemonnaie met geld en postzegels by van Hertum Turfmarkt 269 zwarte portemonnaie by Broekhuizen Boelektde 291 mes io acbsde hg Janaen Groeneweg 4 hondenhalsband by Straver Platteweg Reenwgk portemonnaie inh 2 sleutels bg Schriek Raam 30 hondenhalsband bg Carrebgn 3e Kade 423 paar nieuwe pantoffels bg V d Tol Tnrfm 101 jonge eend bg Winkel Bockenbergatr 777 1 zweep bg Sander t Raam 230 zakmesje bg van Beek WilleoF 11 scbapenschaar bg Brands Ondewater meterstokje bg de Graaf rurfsingel 115 4 witte zakdoeken by Akkerman Boelekade 232 zeemlederen handschoen by van Leeuwen Honlinanagracht 258 vaarboombg Abooiua A Je ifcbai 141 broche bg J Ve uöom Flnwe leii Uiel 649 blan koralen keii kje b va i Diiu e i Boldiog Vest 578 lederen poiie iionnaie bg Ribnuw Raam 446 koralen armband by Casteiyn Leodulsteeg 156 Doeden peld inoi Jilvereu knop bg iirevei i tuk Spier ttgstr 54 aorlogekeiting bg diok Spieiiiig tr 88a cbarivaii v i een tiriuband Jiy T Wonie berg Heerenstf 505 roi eul ta S bg v d Geest Ketebtraat 539 i arepkoker by do loi g N Haven 902 ki id r nai hlhemd bij Verdonw K Tiendew 15 paardeniJek bji Dortlanrt Tuinsir 315 üi luur b i van Oei Lange Gruenendaal 42 I Caukraut bg 8ik KaïnemelUloot 304 lipaarbaokzegels bii Nedeihof Kattensingel 61 popii u vagen bg Hegn Markt 133 zak sodi bii Teekeii Karnemelksloot 330 ceiniiiur bg Oostemijli Verlorei Kost 517 vrou enzik bg ap Kalle isiogel 122 boodschapmindjp bg üiitciboogaar Oost Haven 1 Ie terp 1 mnilltorf bji Lugerenberg Vl Haven 174 vronwun ak ra t inh bg Piins Süoojj Itital 919 ciondit t Inni 1907 ta Oominissari van Politie gel VV VA GARDHREN 384 Staats loterij je KlaMe Treküing vau Woensdag 5 Jnni i o 1 50 3750 12584 en 20300 ieder f 1000 3235 4226 51877 9734 14732 15918 er 20183 ieder f 400 284 8094 I J55 en 14666 ieder f 200 188 5054 5206 5217 i22l 6049 8776 11341 11738 13460 13471 17386 17985 er 19829 ieder f 100 Prgzen van f 70 58 2499 6169 9756 12862 15967 18335 94 2 ll 8209 9813 13012 99 64 192 70 65 0064 m 16010 18521 229 2640 18 10105 13102 58 89 160 2764 6803 10243 76 16137 18040 411 2888 88 79 13228 10270 18995 3l96 6902 03I7 13340 78 19047 3 i30 41 10423 81 16326 48 538 51 7004 10755 13416 31 49 94 95 39 71 46 61 19100 701 3608 7136 82 78 80 93 5 29 44 10832 13563 16477 19213 54 4035 87 65 13634 99 19390 56 50 7403 10955 88 16518 19463 86 4150 97 90 13766 33 19834 88 1212 7687 1107S 1 1920 10021 88 815 4 i3 91 11213 57 65 98 1018 52 7860 44 14262 16781 19942 78 65 57 11319 90 16821 71 1171 4633 7930 11466 14376 94 20333 1218 61 39 11631 14446 16956 63 45 4838 8039 32 14793 17028 87 65 49 8283 11744 14854 17102 20401 1313 4959 8350 12021 14954 51 14 1499 5114 07 41 Ia2a9 17216 25 1513 5243 8419 12235 lo301 17348 20614 1688 5594 8541 54 35 82 33 1724 5600 8690 12314 15412 17770 45 1802 5894 8788 12488 15603 17843 20745 47 5960 9072 12541 II 17903 20871 2305 6040 9125 12646 15827 43 88 12 6108 9275 12734 41 18005 20925 63 40 9312 44 15908 18128 44 2413 51 9665 12813 57 18222 98 Rechtzaken De Arrondissements Rechlbank te Rotterdam veroordeelde gisteren W S 30 jaar timmerman alhier wegens mishandeling van een ambtenaar tot 45 dagen gevangenisstraf Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen gebrnden ten overstaan van Notaris N F Cambior van Nooten op 5 Jnni 1907 Woonhuis aan de Flnweelen Singel Plantsoen R 635 en 635a k de beer C Btmtenbal te Reeuwyk voor f 4010 Woonhuis aan de Boelekade B 128 k de heer H Smit te Gouda voor f 912 50 Woonhuis alsvoren R 129 k de beer J Smit te Leiden voor f 917 50 Woonhuis als voren R 130 k de heer H Smit genoemd voor f 906 Woonhuis als voren R 133 k de heer J Smit genoemd voor f 950 Twee woonhuizen alsvoren E 221 en 222 k de beer C Bonlenbal genoemd voor f 1060 Woonhnis aan de Niewe Haven Lauriers buurt N 296 k dezelfde voor f 610 Woonhuis Achter de Vischmarkt I 137 k dezelfde voor f 470 Woonhuis aan het Jaagpad Q 36 k de heer J C Straver te Reenwgk voor f 940 Winkelhuis aldaar Q 24 k de heer A Verhoef te Gouda voor f 1120 BEÏÏES VM EOTTEIIDAM L K H KMAANDAG 8 APRIL Staataleeningen PoBTuoAi Oblig 3e Serie fr 050 3 591 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLiSD Iwang Dombr Obli tatien 4 96 Aziï Japan Obligation 1899 4 74V 74 CoLUMBU Geconsolideerde Buiteniandsche Schuld Recepis L too 1 24 Hypotlieek Banken Aandh idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepVHypb 4 lÖO Pandb Nederl Hyp ik Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned 1 Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatarhappijen Pand Holland Gull Stï Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 3pooryf€gleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Premixleeninqen bBi Qiii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Oiilvaiigeii DB N1EUW8TE MODELLEN Zomermaiitels Co stumos IJlouscs Jiipcs en Jupons Itobe t en laponstofti ii mol bybehoorende Garneoringen van de goedkoopste tot de beste soorten in Hcherp e mcurreerende prijxeii Aanbevelend v j £ fJOi tlfy M rj vff 15000 GULDEN en 20000 Boeken in prachtband ord n In t0O7 Gratis vtrdacid onder lt v rbri 4ksrt van SOLOMirgirtna De grootste Verbruiker wmt d n grootsten prys In flik pikjfl 8olo mirgaHn b vEndfln lioh inlldhttnsan difl tcvtni t l wordan v r tr kt door Ant iurfsnt Margirinefabrieksn Om on door lilt wlnkotiort ADVERTEI TIKIV De Heer eu Mevrouw P WEIJER de BoBX geven kennis van de geboorte van hun zoon JACOB 4 Juni 1907 Vereeniging ARN£ ZORG Afderling BBOKKBWHOIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS ALHIER Medebargtri van Oouda I Zendt Uw visitekaartje aan bovengenoemd adres en onze beambte komt ten spoedigste bg U om af te balen wat Gg aan deze nuttige inrichting wilt afstaan en U tehuis meer tot last dan gemak is De Commissie C J C HOOGENDIJK J H DE WILDE L A H QUANT BTOÈmTMTËËÏ eu wwAt verroclit up t ffKUK te leCtan crr bn MAOizijN tam H lUVENSWAAY ZONEM OORINCHEU Deze THKEEN worden afgeleverd in verzegelde pakje van 01 taee en een üU en een Ned one met vermelding van Nommer en jPrgs voorzien vaa nevenstaam Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeiing van geeerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BREEBAART L oor l Brabantsch Schoen eo LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Vlle repAratiën en aanflremeten werk Bekroond T iit on UI 1 IncSohoOTimftkanr H ff Ant UHW W reldh roemcU BohoMfAppr tav t p Hn EktlD Ol lya d IimM mlddtMD Toor het londtr moalu kmiic poMv rftn alle mmt n laklanra leh xtnwark Vorr rT t w Djr wlak Ilura in arhoaawarh UUajmïtn DroK ryan eua Hra Mto fc r X IMÊÈ 8 omI np OMun bO fkbriakmurk fni A t ati W IvteUM ArnbwL