Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1907

De Caudidafen voor de Provinciale fillaten van alle Vrijzinnige Hiesvereenigingen en € oinilé§iu iielgeiieele Disiriet iionda zijn M BOOGAisRDT Bxn te Kriiupen aan de Lek Ml ü I BttOUWKR te Gouda K SCIIOlJTEi BOOGE DIJR Ie Woerden die voor de sleinining op 11 Juni a s len zeerste worden aanlie volen Dronkenschap bestaat niet meer Een monater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratia toegelonden So 10351 Vrijdag 7 Juni 1907 46s e Jaargang wmmimmtmmmrmm GOÜMHË COIMIVT MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon Sin M ADVKRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woitien berekend naar plaataïuimle Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelelM H M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per lOst 1 70 Afzonderlijke Nommrrs VIJF CENTEN Aardappelen De Majoor ommd OfScier te Ooadl al op VIUJUAO U J U N I 1907 e k dea middaga ten t ir a a 1 1 are te zünen borecle Varkennmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in liet openbaar aanbenteden De levering van pl m 400 Hectoliter Anrdapixilen goduiendc het lijdvak van den KSn Jidi toten metalen ain October liW ten behoeve van de soldatenmenag eg in het garnizoen te Gouda De algemeene yoornraarden van levering van IB November liH 7 Vlo aldeeling no 17 U M bl lOüó ïun tegen vul en twiniig cent per riemplaar verkrijgbaar by de Kirraa de Oebroedem VAN CLKEK ie a Qravenbege Verdere inlicblingen betrellendo do levering kunnen bj den len Lnllcnant Kwarticrmeester bnreel Jeroialomatraat worden in GoBda 1 Juni 1907 De Uajoor Commd Oiaclor voornoemd A h BOONACKEH 4e Regiment Infanterie 8e BATALJON zy die nog leU te wtrieren bobben Tu de KORPOBAALH GYMNAHTIEK KN SCHEUMVKREKNIÖING E 3C C E L I I O R knosen licb vervoegen ten bureele vau den onderg toekonde v66r of op 15 JUNI e k tniacben lU en Vl nar v m De Eerita Lisltenant Kwartiermeoster M b UbD HUIS TËlüiii Heerenhuls Ooslhavcn li 88 Ze Kamers grooto Keuken droogo Koldti linke Tuin Vooriien van Oas en Waterleiding Te bevragen I 89 DE I ï OOBDKOOP8TE I DE MEEST PRACTISOHE 1 4 DE MEEST VOLLEDIGE iiODEBLA WEM ijjn beslist dio dor Kirma WELDON tllKS LA Dl BS JOVHyJ L met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XIIB ILL UHBHHMAKEIt mot oen gratis geknipt patroon TUE BKZAAB O F CBILÜ HBJi s rAsaioya Kiudermodee met rele gratia geknipte patronen VRAAÜT Vv BotkhanéMaar Alle met Jto el Um BtJootgtM I Van alle in deie bladen voorkomende modellen yn GHIKNIPTK l ATHONKN raot Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar i bii MILIA SIMONS Den Haag Zenuw en ilaafflijders jrordt Bit overtuiging al een werkelijke hol in dra nood het boek wnbevolan Na ontvangst van adreaper brielkaarlwor l d t boekje franco per post toegeaondon door BLOKFOaii S Hobkhtn Zstboramcl Öövda Drtk Ttfl l JiHINKMAN Z I DE WERELDRLOK Sociëteit i K KÉlJf lR Oostliaven B 38 Gouda Uitvoerige verklaringen van dit wetenschappelijk interessant Kunstwerk worden dageli ks gegeven voorm precies 11 en 12 uur nam 2 3 en 1 uur 8 vond H on H uur 2e Rang 20 cent 2e Rang 15 cent Kntrée Ie Bang 30 cent Kinderen Ie Rang 20 cent Slöitinfr ZONDAOAVONÜ hall 10 uur GEBli RIJREN Ê DE LANGE 9 ROTTERDAM W VLEUGELS ORGELS PIANINO S Haofdmagiuijn OeiUmpte Binnenrotte tiS4 Telef tia99 4 Hlaanit Jn Went Ifieiiietanil 9 nabij Htatlon Beur Telef étt St VERHDREM REPAREEHEN mwm jRm duceliJks In onze Saloiii la boeren DE PHONOLA FnOHOLAFIMO USNOK FEOMIST acinalogecüsPoedei vorm is het eenigste helpend middel tegen ntoeüarmoeae UleehmucM TteuntTmiPHkte Êioofapllueu Mlapelootkeia Oumaehlen fermagerlug en Wermtu4erlHg Oer Uekaamêkruehte aeinalogeeii in Poedei vorin heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolten worden opgelost HAKMATOOEKN IN POEDERVORM is bet praeperaat wat U spoedig geneest IIAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prgs j cr doos met gfebruiksaanwijzing f 1 60 Haag ORENDEL E 1 VAN lenige iabrikanteii II H v SCIIAIK Co Den Firma WOLFF Co Westhaven 193 Mll D er8t l iiomla A UOIIMAN Moordrecht PINK8E Ntmmrteri ad IJutl k H VAN ZESSEN lioo ilwm 1 v WIJK P W v EDE OiidewaUr A SCBEER HaaiIreckt K VAN DBB HKUDEN Remmjt P v d SPEK MoercapelU D v o STAR Wed J H0U8T M KOLKMAN AHN v i HEIJDEN Wadding i em P A dbGKOOT A UE JüNOH hiJtieattr J P KASTELEIN l okbrotkerdam D BIKKER Bomhop AAR8CniIWlN0 Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het kloosteraanefa Pauto Abdil bestaat mei dut Siroop van geenerM waarde QtBhvS Sfcoll werck s Chocolade en Cacao H 4 a Doumallgft óo r Je nica vtile uitTitnIingon op miohiuaal gobiod rerlMtenh flibrtettie Iilshattmil pi ri 11 lijiKto groixlslolton garandnerei lo rbruikor van Stollwerck s Chocüiade en Cacao een auibevoirasn aanlig f ibrikiat naawlceiiTig beuitwoordoriM aan ien inhoud dei lesp Etiketlen I c Irma btnaaWe t7 Btir i s rtls IfofltTerawcler 44 Eerp Olploma 8 gouden enis Medailles een lm an uitmuntend tyn tabritait Keedn 18 schreef de Accademi national de faria HouavouM tidaaTaoni une n Hl ïll 4 r yevitilAre l M an oonaidératlon a votM 0xt ol i t febrtontloii d Chocolat Iwnbo s v rie oto to tMl w ri lc M iiknal i vi rknjf bnar bij K H Omliscurs BaukelbakksTf na ma telieRia u Ue Piuuyirdi Hjr lO iede Un Julias HitttenMt Amsterdam Ivilvorslraat 103 IIIII M Kan ingegeven worden w Kojie Thee Melk Lilceur Abtint Bter Water of in hH weiteel zonder dat hei noodtg l te dat de dronkaard erieteoa a weet liet COZA POEDER bezit de wouderbare eigenschap um tegenzin lot het drinken van sterken drank bier wg n absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA PO BOMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de cchtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zyn medeweten en zander ifit het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan hü zijne redding te danken heeft riet COZA POBDMB heeft het huiseli k gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige loden der maatschappij herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Inslitout waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een mooster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on schadeiyk te jjn Correspondentie in alle talen der wereld COZ A INSTITUTE 1 d rï lU nd Wacht U voor namaaksols Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap U ild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versoh verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoonders Reevleesch eni ent tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVXIBLISa PmItOosterstraat 18 KOTTEKDAM Telephoon Interc No 2081 M v HM haf 5 £ J £ awMI urMuM abnlMlfoil tnfiyit au 1 f Bulteoiaodscb Overzicbl De nnionistischa pers in Engeland slaat behoorlijk mnnt uit de rede van CampbellBannerman Hoeveel wetsontwerpen en hoe belangrijke in de troonrede aangekondigd trekt de regeering in Is er ooit een ministerie met zoo ovj weldigende meerderheid achter zich in korten tijd zoo machteloos gebleken 1 En meer in dien trant Maar ook aun liberalen kant we zeiden t reeds zijn er die over den kindermoord gel k de jaarlökscbe slachting van onalgedane wetsontwerpen heet klagen De nonconformisten zullen voorloopig mee moeten blijven betalen aan leerstellig godsdienstonderwijs van Angllkanen en Roomschen of den deurwaarder hun boel zien verkoopen of als er geen verhaal op hen is de gevangenis ingaan De drankwet ook nitgesteid al zal z de eerste plaats krijgen op het program van de volgende zitting is eveneens voor vele liberalen een groote teleurstelling Misschien heeft de regeering een algemeen gebrek van regeeringen te vesl beloofd maar geljjk de eerste minister Maandag in bet Lagerhuis zeide de unionisten moeten zich stil honden Hun laatste bewind is vooral niet vrncbtbnar geweest in wetten van belang Twee jaar achtereen zijn er van twaalf beloofde w etton slechts drie tot stand gekomen Het ministerie hoopt nu meernit te richten Bovendien er is een redelijke verontschuldiging voor de intrekking van verscheiden wetsontwerpen Men is er aan de departementen niet klaar mee kunnen komen en de reden daarvan is de herfstzitting van verleden jaar die tot einde December geduwd beeft Zoo was er geen behoorlijke ttjd om de nieuwe wetten te ontwerpen en nit Ie werken Van t jaar zon er geen herfstzitting wezen Verdens Qang spot er bitter over dat er een ministerieele crisis zal ontstaan over een zuiver technisch vraagstuk De vraag welke normahseering van de Mjos half rivior en hall meer het beste is zal moeten beslissen hoe de heele politiek van het land zal wezen Fraai pariementarisme roept het blad nit zoo ii ts vindt men alleen by ons Noren Werkelijk f De Tsaar is zeer ontevreden over de Doema voornamelijk sedert de K D partiJ bij de behandeling der agrarische qnaestie en bij de veroordeeling der bureaucratie FEVILLETOX VERVLOGEN GELUK Wiesjemoel was nog altyd het kordate vrouwtje en zorgde voor ons bnisbonden want ik zou er nit eigen beweging nooit aan gedacht hebben My was alles onverschillig Wanneer een nieuwe morgen aanbrak en ik ontwaakte dan lag er een centenaarslast op mgn ziel Alweer n dag En des avonds verheugde ik mij er over dat hg voorbij was Walther was reeds sinds lang man en vader en had als houtvester zgn standplaats in de bergen op Wolferode Hg was een IHik knndig vakman geworden en was ons nog altijd met d oude liefde toegedaan Maar wanneer bij aan Koenraad dacht dan kon hg zich niet bedwingen Hg sprak over hem met de grootst mogeligke minachting noemde Hedwig een slet en hem een ploert Dan sloop ik stil de kamer uit want bet deed mij pyn Koenraad I Qun dag waa er Toorb gegatn waarop Ik bM un h iB doshtl weder een scherperen toon aansloeg Keizer Nikolaas en zijn ministers willen wel een volksvertegenwoordiging hebben maar een die niet oordeelt en niet veroordeelt vooral niet controleert en de regeeringsvoor stellen zonder veel oppositie en zonder veel gepraat aanneemt Dit heeft de Tsaar nur mit ein bischcn andren Worten uiteengezet in z jn gesprek met een groot aantal leden van do ruclitorzjjde der Doema voornameluk leden van den Bond der Russische mannen En in weder andere termen bjj hot onderhoud mat Golowin den president der Doema Van dit laatste onderhoud is bekend dat de Tsaar zich op zeer ongunstige wijze over den arbeid der Doema uitsprak Personen die tot Stolypin in nauwe betrekking staan vergelijken den Tsaar met een chirurg die tot een operatie besloten heeft maar nauwgezet het goede oogenblik voor die operatie afwacht Uit dit all S kan men gtvoegeljjk afleiden dat de ontbinding der Doema een besloten zaak is het mos ligt gereed voor do operatie Het is maar de vraag of die operatie zoo gemakkelijk zal gaan als men in Russische regeeringskringen meent De conferentie dor Anstralische eorsteministers in Brisbane heeft op voorstel van don eersten minister van Nieuw Zuid Wales besloten Wegi ns de hoogo beteekenis van het vr e verkeer tusschen Anslraliii en de eilanden in den Stillen Oceaan zullen voor de laatsten of ziJ in vreemd bezit of Engelsch ziJn dezelfde gelgke voorwaarden moeten bestaan voor kooplieden van alle natiën Op dien grond is de conferentie eenstemmig van meening dat verordeningen on besluiten waardoor Engelsche of vreemde kooplieden worden benadeeld onmiddellijk moeten worden afgeschaft Hoe zullen de Engelsche protectionisten denken over de overweging en over de bedoeling van dit besluit t In de vergadering van de Kamer van Luiemhnrg heeft de minisier van staat gisteren een wetsontwerp tot regeling van do troonopvolging ingediend in den vorm van een familie stainnt dat de groothertog op 16 April heeft geteekond Het statuut bepaalt dat zjjne oudste dochter Marie Adelheid en hare mannelijke nakomelingen hem zullen opvolgen indien hü zelf geen manneijlken erfgenaam nalaat Is de prinses minderjarig dan regeert zjj onder regentschap en voogdij Ik had nooit meer iets van hem gehoord en wist niet waarheen bet Noodlot hem had gevoerd de wereld is zoo wgd en groot Ik wilde trouwens ook niets van hem hoorcn ik koesterde zyn aandenken in myn hart als dat van een doode om wien men nooit mag opbonden te treuren Soms meende ik inderdaad dat by reeds dood was zulk een gedachte was zoet en verzeenend Maar wanneer ik hem mg levend voorstelde aan Hedwig s zgde dan werd mgn hart door snerpende smart geteisterd steeg de toorn gloeiend rood en ontembare nyd in mg op en vol schaamte legde il tegenover myzelf de bekentenis af dat in ellende en schande duizendmaal beter was met hem dan bier eenzaam ver van hem zj t ook veilig en wel verzorgd weg te kwyoen Dan schilderde ik mgzelf het tafereel hoe hg haar in zyn armen wiegde en liefkoosde en hoe zg hem de liedjes voorzong waarmede zy hem had ingepalsfd hoe hy voor haar zorgde en alles met haar doelde al was t ook slechts een stukje brood in kommer en jammer afgebedeld Die Hedwig I God moge t my vergeven maar ik heb haar gebaat in afgunst en yverzucht zooals de felle haat in staat is zieh te ontwikkelen in het hart eens menechen wien allea ontnomen is Zoo WM ik tllragi MD lomboro in tioh van hare moe r Indien de oudste dochter voor don groothertog komt te overlijden dan zp de andoro prinsessen en hare afstammelingen naar do orde van haren lecftyd gerechtigd om op te volgen Ta Barcelona is geld verzameld om de getuigen 4 décharge to betalen dio Ferrer gaarne hebben zou maar voor wie het parket geen gold over had Uu 2 i on contiraen tegeljk is er spoodig HCKXI francs bueengebracht Ta Madrid is een pamflet Pro Ferrer uitgegeven met budragon vnn Lombroso Nagnel Sergi o a In het verhoor heeft Ferrer verklaard jn Ecole Moderne betaald te hebben uit het geld dat Mile Mennier to Parjjs hem heeft verstrekt By haar dood hoeft hy alles van haar geërfd Nackens heeft uitgelogd waarom hg Morrnl niet heeft uitgeleverd Deze kwam volkomen onverwacht bg hom bekende zgn misdryf on vroeg bescherming Nackens word even weggeroepen Toen hy terugkwam was Morral reeds bezig zich baard on hoofdhaar al te knippen Morral weigerde zonder Nackens de straat op Ie gaan Dan ben ik dus uw gevangene zei Nackens En hg dacht L iver ik hem over dan zal ik do weinige jaren die mg te leven overblgven aldoor een schavot voor my zien Op a v rklaring volgde lalde betuiging van instemming in do rechtzaal Drie andore boiohuldigdon verklaarden heelemaal niet geweten te hebhon wie Morral wns on wat deze had gedaan Do verkiozingen in Oalicie ziJn thans ook geëindigd en de samenstelling van den nieuwen Oosteorykschen Ityksraad de eerste onder bet algemeene kiesrecht gekozen is bokend Binnen enkele dagen zal die Itgksraad hgeenkomen Gisteren hoeft de ministerraad van het keizerryk Oostenryk vergaderd om in oen urenlange beraadslaging den tekst vast te stellen van de troonrede waarmede keizer Franz Jozef de zitting van den Rgksdag openen zal De Neno freie Presso vernoemt dat de troonrede ditmaal zeer breedvoerig zal zyo en voornamelgk een opsomming bevatten zal van den arbeid dien de Rgksraad in den eersten tgd zal hebben te verrichten Eon politieke kleur zal do troonrede echter niet hebben Onder de werkzaamheden wanrraedo de Rgksraad zich in de eerste plaats zal hebben bezig te honden behoort de vernieuwing van den Ausgleich met Hongarge Verder zell gekeerde vrouw geworden die niemand tot vreugde was op deze wereld want ook moeder beklaagde zich dat ik slechts deed wat ik strikt moest doen on nooit een vriendelgk woord voor haar had Maar kon ik anders Bloeien rozen in een tuin die door den hagelslag zyn getroffen In het slot ging het precies zoo toe als vroeger Onophoudeiyk werd daar de tyd gekort met woreldlgke vermaken en kortswgl on nog altyd reed prinses Liseiotte met het lachje van goluk om den rozonmond onze deur voorbg als waren de jaren spoorloos haar schoonheid voorbygegaan maar zg keek niet meer naar binnen Maar wat bekommerde zg er zich om waar hg was die eens ondor dit dak bescherming en verzorging bad genoten Toen ik dertig jaar was oud geworden stond ik op zekeren avond in den herfst in den tnin en staarde over den heg in het veld Een heftige wind was opgestoken en joeg donkere wolken aan den hemel een fljne motregen woei my in het gezicht en legde zich vochtig op myn lokken waarin zich reeds menige zilverdraad weefde £ n tarwyi de itorm rondom my gierde n zullen in do troonrede genoemd worden maatregelen van fiscalen aard voornimeiyk de invoering van de nieuwe w oningbelasting de hervorming der flnanciëii en de vaststelling van de personeele inkomstenbelasting Door don minister van handel zullen worden aangekondigd maatregelen tot bevordering van don uitvoerhandel door den ministor van landbouw maatregelen tot verlietoring der landbuuwtoeslanden en door den minister van spoorwegen zullen voorstellen worden godaan tol hot aanleggen van verschillende locaalspoorwegon Verspreide Berichten FaiXKHiJX Met overgroote meerderheid heeft de kamer Dinsdag besloten de interpellatie over de inbeslagname van de papieren by don pausolgken vertegenwoordiger Henlagniui geiyktgdig aan de orde te steller met de beraadslaging over het rapport der oommissie Clemenoeau heeft Dinsdag de kamer wegens lichte ongesteldheid moeten verlaten De vroegere Franscho gezant In Tokio Karmand heeft aan do Echo de Paris merkwaardige dingen verteld Alleen uit eerzucht zei hy zonden de Japanners zichmot hot sterkste leger van Europa willon meten en in een Fransch Duitscben oorlog Frankrgk ondersleunen I De 20Ü schepen dio noodig zouden zgn om het Japanscholeger te vervoeren zouden wel to vindenzyn DuiTSOni iKD De Engelsche journalisten zyn te Frankfort en het regent nog altyd toasten op de goede verstandhonding toisehen OnltMblaod n Engeland Bg de processies in Posen heeft de politie verscheidene vaandels in de nationale Poolsche kleuren uit de stoeten vorwyderd een decoratie aan het huis van een afgevaardigde mede in die klonren werd met geweld verwgderd Er is to Neubatamer oen proef genomen met do mobilisatie van reservisten daarhy bleek dat het regiment drie uur na aankomst van heinde en ver van de ongokleodo en ongewapende manschappen marschvaardig was K IIIEI lHn Aan boord van hot slagschip Albemarle werd een matroos by torpedo oefeningen een do laatste bladen van de boonion veegde dacht in ouwilleurig weder aan Koenraad zooals t in bet volksliedje loidt van hot arme maagdoiyn Als ik bedenk boe het hem gaat Myn hart van droefnis niet meer slaat Ik kan niet vrooiyk worden En ik dacht dat hy nooit meer zon komen langs het pad dat hy zoo dikwyis bewandeld had Bovendien werd ik nog door een andere orostandi hoid aan hem herinnerd want dezen avond werd in den arhuuwburg Romeo en Julia opgevoerd Slmkespoare s spele van liefde trouw en IJden dezelfde tragedie die ons Koenraad had voorgelezen op een aoortgeiyken somberen goren berfslavond als thans Zoo in die droeve herinneringen verdiept wandelde ik op en neer in den tuin langen tyd totdat hot goheel donker was geworden en mjin kleederen my nat en zwaar nasleepten Toen gebeurde het grnweiyke IWmU rtrvolgd