Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1907

7 184 246 466 580 762 945 1107 36 1259 80 1310 99 1515 1612 1814 1923 2178 2272 82 2375 2422 92 2540 44 68 2050 80 2841 70 2973 3034 68 74 3101 iQner armen ligMehoten waarna de ongeInkkige in zee viel Met taaien moed wist de man zich zwemmende met ékB arm dryrende te honden Toen by weer aan boord gebracht wat viel by in zwym De Kngelscb Indische r8 wordt steeds brnlaler Y i spaart no zelfs den persoon des konings niet De onderkoning zal de bladen die de bevolking oproieu door de plaatseigke overheden streng laten aanpakken Spastjü By yn verhoor beeft Ferrer vrrklaard dat hy Morales den man die den aanslag op den konin pleegde geen geld gegeven beeft om naar Madrid ie komen Nackens erkende htm in huls verborgen te hebben om hem van het schavot te redden fXALIK 13 Recbterlgke ambtenaren zyn wegens gruvo misbrnikcn in de Kamer voor bet eerst aan hel licht gebracht In staat van beschnldlglng gesteld Kamerleden en hoogo polltiebeambIcD die met rooverbenden benlen en rechters die te koop zyn of ondeerlgk I n Fyn itel I Ahekiki By gelegenheid van de voltooiing van bet I aoama kanaal zal In 191 5 of 1916 te NewOrloans bet feest der verbinding van de twee Uceanon worden gevierd met een wereldtentoonstelling waartoe allo volken die aan den Atlantischen den Stillen of den Indlscben Uceaau wonen nitgenoodigd worden BINNENLA ND STATEN GENEltAAL r m K m O K u m m ês h Zitting van Woenudag 5 Tanl Onderioek naar bet vaderschap Het debat wordt voortgezet over artikel 4 De beer Regent wenscht een brng te laan tnsscben hoo die van bet woord vader in de wet niet willen weten on de Regearing die dat woord wil behouden Daarom telt hy als amendement voor om overal waar gesproken wordt van vader te lezen de natnnriuke vader De heer Limburg bostrydt het tweede deel van hel amendement van Htyrnro dat ar tegen wil waken dat ten aanzien van één kind twee acties kunnen worden ingesteld Een van het vaderschap verdacht persoon ion door dit amendement slechts een compere behoeven te zooken die tegen eenige rargoeding het kind erkent om zich can lidaatvader af te maken Da heer van Wynbergen biyft zich ten ernstiie kanten tegen het woord vader De neer Meomskerk betoogt A6k dat goed moet uitkomen dat we hier te doen hebben met den fvsiologischen vader Spr geeft en gewytlgde redactie van artikel 4 aan looals da oommissie van rapporteurs meent dat ta behoort te luiden De minister van Justitie bestrydt het amen dementLimburg waarby do mogeiykfaeid wordt opengelaten dat de actie wordt toe akend al heeft de moeder binnen den go telden termyn ook gemeenschap gehad met Mn ander persoon dan de verweerder Het il niet da bedoeling van deze wet een rechtsgevolg te verbinden aan de gemeon cbap doch aan hot vaderschap De minister sluit zich by den heer Limburg aan in diens bestryding van bet amen dementvan 8tyrnm Ug bestrydt ook het amendementvan Styrnm Hy bestrydt ook het amendement van Veen dat den onderhoudsplicht tot den 18 jarigen leeftyd in plaats van tot den 21 jarigen wil opleggen Den aandrang om het woord vader In de onderhavige wet niet te behouden biyft de miniater bastryden en het amendement R gont bestrydt de minister met het betoog dat onze wet wél natnariyke kinderen doch geen natnuriyke vaders kent Wat ten slotte betreft de nieuwe redactie van de commissie van rapporteurs zal de minister trachten de formaleering van de verplichting om in onderhoud te voorzien nog eenlgsiins meer te beperken dan hy tot dnaver reeds deed De heer Lohman geeft de voorkeur aan het amendement van Idsinga boven de redactie der Regeering D minister brengt nu nader een redactiewysiging aan waardoor bat la lid van art 4 wordt gelezen als volgt De vader van een natunriyk kind dat niet door hem erkend is is verplicht door een nitkeering in het onderhoud en de opvoeding van het kind gedurende de minderjarigheid te voorzien Voort het laatste gedeelte van bet laatste lid van het artikel te doen luiden dat da vordering niet wordt toegewezen indien de rechter in gemocde overtuigd is dat de verweerder niet is de vader van het kind De heer van Styrnm betoogt dat de Ro Mriig door da ismtm uagabnobta wyit gingen belangryka recbtigerolgea terbindt aan de al ot niet erkenning De heer Ui omikerk is bevredigd door de nieuwe wyzigiog thans door de Regeeriog aangebracht Daar nu de geldelgke verplichting van dengeen die het kind verwekt heeft voorop is gesteld kan thans bet woord vader geen misverstand moor doen geboren worden Difideiyk is verklaard dat alleen de fysiologische vader bedoeld wordt Hpreker dringt aan op een dnideiyke verklaring van den minister dat toewyzing van do alimeotatie artie niet inhondt de erken ning van den slaat van het natuurlgke kind Ook de h MT van Idsinga liandhaaft zgn bezwaren tegen het Regeering i artikel lig verwerping van spreker s amendement verdient het amendemont Kegont te worden aangenomen daar dat het woord vader onschadclgk maakt Spreker wyzigi den aanhef van zgn amen dement als volgt Hy die een kind buiten howeiyk verwekt en dit niet wettigt of wettigiyk erkend is toch verplicht by te dragen in de kosten van onderhoud en opvoeding van bet kind De hoer van Doorn vraagt den minister antwoord op de reeds gister gedane vraag waarom bot ontwerp slechts een actie geeft tegen den vader en niet tegen do moeder De heer Kegont wyzigt zyn amendement als volgt De natnnrlgke vader is verplicht door oen nitkeering in het onderbond en de opvoeding van hel natnuriyke kind dat niet door hem erkend is gedurende de minderjarigheid Ie voorzien Verschillende sprekers replibeoren en vordodigen of wyzigen nader hnn amendementen waarna do discussie wordt verdaagd tot morgen 11 nar Geraenffde Berichten Luitenant Schuurman die ongeveer zes weken geledon by de ontploffing in de rjjkswcrkplaats bg de Hembrng ernstig gewond word en wiens toestand men gisteren zoover verbeterd waande dat by heden naar i trecbt vervoord zou kunnen word m is hedenmorgen 5 nor in hel militair hospitaal Ie Amsterdam overleden Uil Finsterwulde meldt men De gisteravond gehouden vergadering van 15 arbeiders beeft het volgende voorloopig vastgesteld Met ingang van 1 Jali zul hel uurloon zyn 12 i enl bg bet koren inhalen voor mannen 16 cent per uur plus den middagkost voor vrouwen 10 cent pina den middagkost Voor overuren mannen 20 cent vrouwen lf cent Ploegen 12 i cent per uur mei den middagkost by landbouwers buiten hel dorp wonende By het werken in daghuor halt uur Bcbaftiyd Men meldt aan da N R Ct Te Vlodrop was gistermorgen een ploeg werklieden bezig met hot oUgraven van zand Opeens viel een geweldige massa naar beneden Drie mannen werden ondor de aarde bedolven Twee hunner konden nog tydig bevryd worden De derde was toen bg na veel inspanning opgehaald werd reeds overleden Men meldt uit Arum aan de L C Daar het zoogenaamd armhnis wordt afgebroken moet een viertal d tarin wonende gezinnen te zamon tellende 27 zielen een ander onderkomen zooken Konden ze het vorig jaar geen woning vinden wegens woningnood waarom de armvoogden het op afbraak verkochte gebouw nog een jaar lieten staan thans staan er nog een zevental arbeiderswoningen ledig Hol opmerkoiyke van dit geval is dat de eigenaars dier woningen ze niet aan die gezinnen willen verhuren nietlogenslannde één hunner een solieden borgtocht heeft on de andere het grootste gedeelte der huurpenningen niet alleen kunnen maar ook willen voldoen by vooruitbetaling Thans kampoe en ze vlak by het tramstation in de open tucht Twee gezinnen hebben van oude planken eene soort tent genAakl De meubels staan buiten en het middagmaal wordt onder den bloeien hemel gekookt Het heeft veel van een zigennerkampje Diep trearig by zulk eene konde In de Italiaansche Kamer heelt Maandag de afgevaardigde Salvia de regeering geïnterpelleerd en daarby nog eens bat licht doen vallen op de haast ongeloofeiykthandelwgze dor polilie waar het gold do misdaden der Camorristen te bemantelen Do onderstaatssecretaris van binnenlandsche zaken verklaarde daarop nog geen volledig antwoord Ie kannen geven daar de ingebrachte beschuldigingen zoo ernstig waren dat er een zeer grondig onderzoek plaat moest hebben Maar hg verklaarde levens dal byaldien mocht blgkeo dat do beschuldigingen gegrond warao da ragaaring tondar tkniian dai I paraooiu da bearbstdlgden Ireng ion straffen Een Oostenrgkscb blad bevat bet onwaarschynlgke bericht dat de leiders der legitimisten in Portugal den eersten agnaat van het Huis Braganza Uon Miguel Ie Weenen willen opzoeken om mot hem de gebenrlgkheden Ie bespreken voortvloeiende uit den tegenwoordigen toestand in Hortogal Do Madridsche correspondent der Tribune bespreekt reeds de mogelgkbeid ecner omwenteling Ër komen ernstige tgdlngen van over de grens zegt hg In het veronderstelde geval zal de Spaansche regeering wellicht een legertje naar de grens zenden en zeer waarscbgnlgk zal Kngel md een eskadertje een kruistocht laten doen in Portogeesche wateren Klke soort van inmenging van Spanje is niettemin onwaarscbgniyk schrglt de Tribune man Inderdaad zon de openbare meening in Spanje geheel op de hand der Portogeesche troepen zgn ingeval een opstand mocht uitbreken legen hetgeen te Madrid als een onrechtvaardige staatsgreep wordt beschouwd Men kan hier byvoegen dat er tusschen Spanje en Engeland geen enkele overeenkomst bestaat om het Huis Braganza niet de wapenen te steunen Aan den Hoek van Holland is hel Igk opgevischl van een man waarschgnlgk afkomstig van de Berlin Het bad geen banden meer hel gezicht was onkenbaar In de ruw cheviot pantalon zat een zilveren tabakdoos met inscriptie in I lOngelsch Het Igk is naar de begraafplaats Ie s Qravenzande overgebracht Da Voiksstem schrgft naar aanleiding van de berichten over de nieuwe ïransvaalscho leoning van iO millioen gulden dat dit bericht met gemengde gevoelens zal worden vernomen Onze staat heeft vrg kort geleden met Oranje K K in Engeland een leeningstransactie geslofen van niet minder dan 420 millioen gulden en I is wel bedroevend dal uit deze kolossaio som goed beschouwd enkel de spoorwegen zgn aan te wgzen als oen tastbare bate t overige is onder hel Milnercarnaval van bnitonsporigheid verdwenen en grootendeels verspild I schrgtt het blad En nu we een Land bank willen oprichten en besproeiings werken willen boawen en nog een paar noodzakelgko spoorwegen willen aanleggen ten einde ons land omhoog te heffen nit de verkwgning waarin de nieuwe regeering Transvaal heeft aangotroffon nu moet opnieuw bg den geldschietoi worden aangeklopt Dat de Ryksregeering opnieuw bereid is om als waarborg op Ie treden is een feit dat tot dankbaarheid Etemt en t welslagen der leening verzekert Hier te lande zal I succes van generaal Botha s optreden te Londen met erkentelgkheid worden toegejuicht Want veel wordt verwacht vnn een oordeelkundige aanwending van kapitaal voor de opbeuring van s lands blijvende bron van rijkdom de landbouwnijverbeid Hel O M bg de Aikmaarsche rechtbank vorderde in honger beroep legen Kilers wegens onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde f 300 boete of 30 dagen hechtenis By bet requisitoir viel Kilers in zwym en het duurde eeuigen tgd voor het O M zyn rede kon vervolgen Een heer die met zgn vrouw Maandagavond jl uit Znndvoort Ie Amsterdam was aangekomen en in de Oerard Doustraat een glas bier had gebrniki werd van het bierhuis uil gevolgd door een man weldra door dezen aangegrepen en van zyn portemonnaie inhoudende f 120 aan bankpapier beroofd Aangifte is gedaan by de politie Maar de kans den aanrander siraatroover Ie vinden is niet bgster groot De civiel en militair gouverneur Van Atjeh en Onderhüorigheden seinde 5 Mei Een marechaussee patrouille doodde in het meerengebied zes vganden gewond licht een inlandsch mindere bg een nachteiyke patrouille in Pidié werd gewond sergeant Van Ardenne alg sibn 54505 Sergeant Van Ardenne is aan de bekomen verwondingen overleden De gouverneur van Atjeh seinde G Mei Een der keutjihs van Limo verwondde nit wraak een inlandsch mindere binnen kampement Indrapoeri aanrander neergelegd Maandagmiddag is het door een groep infanterie bewaakte Iramkoeli bivak Ie Arak Oondo in Idi aangevallen door een 20 man sterke bende van Tenpen Bate Tot Arak Oendo waren de lieden met de tram medegereisd blanke wapens badden zy in matten verborgen De schildwacht onraad bespeurende voorde onmiddeliyk doch kon niet voorkomen dat de bende het bivak binnendrong Uesnenveid Ijn aan Ambaisaaiobi mo iolandioh fnialiar n TOD Chinees Zwaar gewond werden een sergeant en een inlandsohe fuselierlicht gewond drie inlandsche fuselien De vyand verloor twee dooden Verloren gegaan zgn tien geweren m 95 een jachtgeweer en een manchester karabyo Ken loteling van 50 jaar In de Staatjct van Bisteren komt een Kon besinit roor waarbp do loteling J C Beeowke gehoren 4 April 1851 van verderen werkeiykcn 41 n bg de militie wordt ontheven Uenuemde loteling was nl op 11 Hei 1871 voor de gemeente Apeldoorn ingeiytd by het regiment grenadiers en jagers Ka op 21 luli 1873 in het genot van groot verlof Ie zgn gesteld werd hg op 17 September 1876 als deserteur nit de sterkte van zgn korpi afgevoerd wegens het niet voldoen aan een oproeping voor den werkeiyken dienst Daar hg thans naar Nederland weuscht terug te keeren heeft hg verzocht om van verderen werkelgken dienst by de militie Ie worden ontheven Door de Oosterstooralram is Ie Wageningeo overreden de 23 jarigo sigarenmaker A Ij uit Wageningen In beschonken toostand uit Rheneii komend was hg over de rails gevallen Zgn rechtervoet werd verbrgzeld Hg is in hel ziekenhuis Ier verpleging opgenomen Te Marseille verklaarden de zeekapiteius zich voor vo rtzetting van de staking en eensgezind met de officieren die wegens dienstweigering door de maatschappgen waren ontslagen Zy verzochten daarom bun vertegenwoordigers die al naar Pargs waren vertrokken geen pogingen tol bemiddeling Ie doen In verschillende havenj hebben de matrozen zich verbonden slechts mst huo officieren aan boord terug Ie keeren Vermoed iiyk niet ten onreclite stellen de vertegenwoordigers der maatschappgen vooruameigk de officiereu verantwoordelgk voor het voorldurun der slaking Te Nantes heeft de slaking Maandag zich weer uitgebreid Een groep stakers trachtte een passagiersbool te beletten uit Ie varen zoodal de politie te hulp moest komen Het verkeer te water tusschen Naniss en Saint Nazaire is gestremd Te Bordeaux staat de scheepvaart geheel stil Alleen de loodsen voor den internationalen dienst weigerden zich bg de stakers aan te sluiten Amsterdam 4 Joni 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in hel weekblad van de Commisaiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Zuid Holl Hypotheekbank 90 pOt Winataand Idem Iden 60 Aand Caltoar Mg Balapoelang 110 ld ld Qoenoeng Booleud 100 Colt My Uoeooeng Malang 175 ld ld Karta Soera 90 Winkel Mg Eigen Hnip te Batavia enm dividend 60 Leydsche Veem 52 Idem Idem 60 Iden Idem 47V 4 pCt Oblig Nederl Veem 78 5 pCt Ie Hyp Oblig Mg tot eipl der C G Rommenhöller sche Kooli en Zourstofwerken 73 Aand Mg tot eipl der Koninkl Deventer Tapgifabriek 80 Dordr Metaaiwarenfabriek v h Wed J Bekkers Zn 70 Droogd My Tandjong Priok 159 Handel en Indnstrie Mg Curacao 95 Nederl Scheepsbouw My 135 Sloomvaarl Mg Ned Lloyd 40 Geld Overgsselach Lokaal Spoorweg Mg 128 4 pCt Zuid Holl Electr Spoorw Maatschappy 100 Aand Nederl Alg Rgtnig My de Orbaine 20 Aaistel Hotel Mg 100 Verzekering My Labor 50 Groninger Waterl My 175 Ned Stoomvisserö 80 pCt Oblig Gem Middelburg Oude Schuld O Opr aand Alg Waarborg My Hypb van Nederland f 90 aand Holl Mg t h maken V Werken in Gew Baton OWsrto Serajoedal Stoomirain My f 380 aand Singkep Tin My I 62 Residentie Hypb voor Nederland 0 4 pCt Oblig tot cbristolgke verzorging van krankzinnigen in Nederland Scrips V aand Grand Tmnk Was tern Railway Company Offerte 4Vi pCt Oblig Expl My Sckeva ningao 65 Aud Tabak My Ramboeng 175 AANGEBODEN Aand Associatie Bassa 300 pCt Amsterdarascho Hypb Bod Bataafscbe HypotheokbanM 25 pCt gestort Bod Oranje Nassau Hypb 109 pCt Cull Mg Kali Tello 40 ld ld Kartasoera 100 Landb Mg Tjisaroenie 100 Vereenigd Mgnbezit Derde Serie 95 Handelsveroen Qorontalo CO Pharmacenlische Handels vereeniging 135 AmslerdamschWerkeiyk Entrepot 103 Lood wil fabriek de 3 Blokjes v h V d Held en Zn 98 Mg lot eipl der G Roramenhuller sche Koolzuur en Zuurstofwerken Itod Maats voor Moei en Broodfabrieken 80 Ulrechtsche Brood en Meol fabrick Bod Giasfabriek Leerdam V h leekel Mgnssen en Co Bod 4 pCl Oblig Koninklgko sche Grofsmederg 89 4 pCt Oblig Noderlandicho Mar garinefabriek te Weenen Bod Aand Courant het Vaderland Bod Droogdok Mg Tandjong Priok 100 Handel en Industrie Maats Caracao 100 My tot eiploilalie van den Cnracaoscben Haven on brag dienst Bod Seroarangsche Sloomqoot en Prauwenveer Bod Sloomvaarl My Amsterdam 19 Sloomvaarl Maats Neder landsche Lloyd 58 Koninkigke Nederl Lokaal Spoorweg Mg Willem lU Bod Gew aand Geldorache Moomtram weg Maatschappg 90 4 pCI Oblig Mg lot exploitntio van Tramwegen Bod 5 pCt Oblig Mg tot eiploilalie van het Americain Hotel Bod Aand Maats tol eiploilalie van Brack s Dooien Hotel 60 Brand Assurantie Maatschappy Veritas Bod Brandgevaar Mg 55 Nederlandsche Asburantie Compagnie van 1776 Bod Nederlandsche Maats van Brandverzekering te Tiol 900 Eerste Nederl Verz My op hel leven en legen invaliditeit 210 Lever avcrz Mg rnheni Bod Verzekeringsbank Kosmos Bod Vesta Maatschappg van levensverzekering Bod Groninger Waterleiding Mg 190 Maats lot exploitatie van Waterleidingen in Nederland 90 Tilbnrgsche Waterl Maats 89 5 pCl Oblig Siy tot exploitatie vanSteamtrawlers en indere visschersvaartuigen 100 Aand Nederlands Stoomvisschery 85 s Oravenh Melkinricbting 300 3 pCt Oblig Gemeente Ngmogen 85 i Bot V nitk dlv Java China Japan Lyn f 16 Winstaand Kon Paketvaart Mg 630 Opr aand Singkep Tin My 65 Stoomvisschery Maats Mercurius 25 37i pCI Pandbr de Bourse et de Banqne f 255 i Ress fonds van de OnderlingeLevensverz van Eigen Hulp afd verplichte Zekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten Bod Vereeniging voor Algemeene Scheepvaartbelangen 70 pCt Zekerbeidsfonds v d Onderlinge Levensverzekering vanEigen Hulp 97 Tramweg Mg de Meiery 80 Maas Hotel ei dividend 70 Stadsnieuws GOUDA 6 Juni 1907 Hel bestuur van de Spaar en Hnipbank te Gouda gesticht door hel Departement Gouda der Maatecbnppy lot Nut van t Algemeen heeft gemeend het vgftigjarig bestaan dezer nuttige instelling niet onopgemerkt te doen voorbggaan Ter herdenking aan dit 50 jarig jobilé heeft het bestuur dan ook besloten een beknopt overzicht samen Ie stellen van de flnantieele ontwikkeling gedurende het tydvak 1857 1907 en tevens de volgende lehankiDgan aao ta biadao dI f 1000 aan de Werkinrichtig tot wering der bedelary f KXX aan de Kinderbewaarplaats f 1000 aan de Vereeniging Armenzorg f 1000 aan do Oondschu Vereeniging voor gezondheidbkoloniëu f 500 aan do Wgkverpleging f 500 aan hel Ueparlomcnt Gouda der Maatschappy lot Nut van I Alg mecn Wg wenschen het besluor v in de Spaaren Hnipbank gaarno toe dal de instelling waaraan zg hun be He krachten wgden steeds moge bloeien en in groei toenemen Naar wg vernomen stelde de Goudsche Coaperatiove Vereeniging voor ieneea Heelen Vcrloskondigo Hulp een bedrag van 110 beschikbaar ten voonleelo van do ïoudsche Vereeniging voor Oezondheida KoloniSn 33 8te staats loterij e Klasse Trekking va Donderdag 6 Jnni No 2548 127 57 en 13689 ieder f 1000 2250 3459 10701 on 15387 ieder 1 400 11350 13457 14002 en 15772 ieder f 200 2269 2357 3933 8406 8467 10245 12S70 13070 14260 15490 15551 en 17708 ieder f 100 14035 14178 84 14270 14420 14f 24 56 93 14683 14724 26 148 52 14955 1 5032 1 5216 15 304 15578 80 95 15626 60 15845 91 99 15956 16208 16601 16811 16923 52 73 17234 66 88 17516 17615 49 17751 17856 66 77 17940 79 18024 18169 18338 18500 83 18761 18859 18999 19101 19365 70 19518 83 19635 19781 19921 20216 20402 70 20527 83 20754 20805 84 20996 3104 15 77 3240 65 87 3407 3607 15 95 3718 69 3977 4089 4184 4204 34 89 91 4151 4663 4607 32 4750 4803 12 17 80 4994 5045 78 5102 55 79 rgzen van f 70 16 7056 9939 1 43 73 82 543 50 62 5533 58 98 5825 41 5927 65 6059 6198 6315 27 96 6400 36 45 6552 71 92 6607 92 94 6730 47 51 6925 7017 95 10044 7134 10184 46 10229 7281 90 7471 10330 7579 104 56 94 10685 7645 10735 7896 40 7900 81 80 58 11065 93 11441 8201 11587 77 11687 8300 91 41 11735 8 504 11819 85 12017 8638 12225 87U 12335 67 72 8821 12418 8966 59 9078 12528 9157 1261U 9270 12740 9347 12877 76 13058 79 72 88 13146 9 585 13268 9713 13623 9864 13954 HARKTBBBIOHTEN Qouda 6 jtini 1907 GRANEN Mij voldoenden aanvoer was de vraag tot de verhoogde prijien niet oo levendig Tarwe Zecuwsche 8 75 k 9 25 imji lere dito 8 40 i 8 70 Afw i keDile 7 5 4 8 l üUler 7 15 1 8 Rogge Zceuwwilif 6 50 a 7 Polder 7 25 ü 8 Buitenlandsclie per 70 kiio a Gerat Winter k f Zomer A i Chevalier ö as X 6 90 Uuitenl vocrgerat per 70 kilo k Haver per hectoliter 4 60 k 5 Per 100 kilo 9 35 i 980 Hennepzaad Duitenlandsclie per 50 K 1I0 6 50 il 7 K anane aail 7 50 4 9 K arwij£aad per 50 Kilo a Koolzaad per 50 Kilo il Krwten K ookerwten k Buitenlandüche voererwten per 80 Kilo k f üooncn bruine Boonen k VVitle boonen i Paarden boonen btiiven boonen k Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanache 6 50 a 6 75 Kleine ronde 7 25 4 7 75 Veemarkt Melkvee red aanvoer hanile traag prijzen f edrukt Vette varkens weinig liinvoer handel traag 21 11 23 ct per hall K ü Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel traag 18 i 10 ct per hair K G Magere Bif gen groote aanvoer handel traag I 00 4 1 50 per week Vette Schapen red aanvoer handel vrijwel I 28 a t 34 Lammeren goede aanvoer handel Vrijwel 13 4 16 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel ïlu II 4 15 Fokkalveren 13 4 ao Kaas aangevoerd 138 partijen handel vlug i kwal 28 4 30 50 ade kwal 45 4 27 Noordhollansche 31 Boter 1734 itukken van KG Handel redelijk Uoeboler 1 30 4 1 40 VVeiboter 1 05 4 i o BEÏÏES AN EOTTEELAM UK H K MAANDAG 8 APRIL StaatMttniWItn PoRiDuii Oblig 38 Serie Ir Sf 3 59 Oblig 8e Serie fr 2500 3 69 Risi isii lwnng Dorabr Obli Katien 4 i 6 A iB Japan Obligaticn 1899 4 74 74 Coi i SBU Gcconsolidwrdo Bni tonlandhcho Schuld Keropig L too iv 241 H pothtfk Bmktn Aandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standoard Hvpb 4 HK Pandb StPdelgkc Hypb 4 99 Panilb Utrpchtsfho Hypb 4 100 l nn lb Wostland sche Hypb 4 100 Pandb ZuldHoll Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem Groninger Scheepsilypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pnnd briefhank 4 99 Pandb Ned Scliocps llypb 4 l i Bowören vanDeelger Northw l ac Hyp Bank I 90 P indb Balaulsoho Hypb 4 100 AIr Hypolhbr Eerste Nod Ilypolheekbriefbank 4 99V Pandb Hollandschi Hypb 4 99 Schef Vaart Maat chappijtn Piind Holland Uulf Stv Mg 35 PnndI National Hypb 3 98 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 iTiUK Oblig Znid lt iliaan srbe Spw lMg A 367 Vreiniflfftiin ifT liM diE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Vl HïvcrBfK Mg tot Eipl Laan viiii Meordervoorl 1902 H i Oiilwaiigen DE NIEUW STK MODELLEN ZomoniiiuUcIi Co s uiiios Ulou scs Jiipi s cii lii oiiH llobps en lapoiiHtoftt ii mrt bybohoorondo Garnceringcn van de goedkoopste tot do bestu sootlon m nehorp K mciirrenremle ii ijnen Aanbevelend f s £ fff£ ffff i vixr i rfA VERSCHEIDENHEID Men schrgtt aan de N Prov Gron Ct In don trein s avonds zeven uur tusschen Utrecht on Amersfoort n Half duttend half wakend gezelschap van handc laren uit Groningen in f én coupé Hot tocht d r I Is koud Don t ding even dicht aldus de bandelaar 8 M uit Winschoten tol z n collega nit O Pekela n zekere De L En deze met slaperige oogon slaat z n stok omhoog trekt en stil staat de trein 1 t Was n nieuwe wagon waarvan do noodrem op n andere plaats is aangebracht Eu wakker waren ze onze handelaren Pro eedVerbaal volgde nstnurlgk Hel Nieuws van den Dag dool een middel aan de hand ten einde te geraken lot een oplossing van do qnaestie te Oranje Nassao Oord Ilct blad zou n I de geheelo iDstelling willen zien overgedragen aan een reeds bestaande vereeniging en dan liefst aan de Ned Ver lot oprichting en eiploilalie van volksaanalorla voor borsliydors die ook te Holicndoorn een sanalorinm bezit Krustigc conflicten over hevocgdhedcn zgn bgna ondenkbaar zegt bet blad indien geIgk fle toestand dan worden zon bel bestuur verantwoordelgk is aan oen algemeene vergadering bes taande uit door de aldeolingen gekozen afgevaardigden En Oranje Nassau s Oord kon verjongd als I ware on op vasteren grondslag wat zyn inrichting betreft opleven tol vernieuwden bloei Burgerlijite Stn d GEBOREN 4 Juni Arend ond er do Weger en A C Geoverding Jacob oudors I Weyer er A M do Boer Antonlu EranciscuB ouder W Malse en J C Furrer Maria Lucroti Erederi ta ouders M J Binnendgk on B Kloefstra 5 Wilhelmina Margaretha ouders C van Ardenne on M C V d Berg Johanfla Maria ouders H Bont an E v d Laio Adriana ouders W van Loon en L Borgdnrtf Adriaan Anthonie ouders T C Boot en A A v Stigt GEHUWD C Baggert eo A Raapia N J Soyn en V do Vroom H Kooron en L Tempelman P C Vonk en W RuUfs of Roolofs S Roparon en A Lens H de Jong en J J v d Heuvel OVERLEDEN 4 Juni J Bik 79 j A Ooms 69 j BeeuvUk GEBOREN Ario ouders 1 Biyioven en C Blonk OVERLEDEN A M van Leeuwen 15 j J van Bodegraven 67 j AOVi iiTi i TIi M Vpreeolging AKNË ZOHG Afdeeling BHOHKKIVHIIIS HOZKNDAAL HOEK PAKADI IS ALHIER Me lebnrgtrii vatt fouda I Zendt Uw visitekaartje aan bovengenoemd adres en onze boainbto komt ton spoedigste bg ü om af te halon wat oy aan doze nntligo inrichting wilt afstaan en V tohnia meer tot last i lun gemak is I De Commissie C J C HOOG EN DIJK 1 H DK WILDE L A H liUANT EEiMifTMTÏSÏ lrn wordt ver iwht up 1 MKItK te letten niT UIT MtoiEini vm M HAVENSWAAY ZONEN UUBXjNCHISM DtiKe THI ËEN wonien afgole rerd ib verzegeliie pakje van t itet4 M een fmt en ren Ned om met rermetUiuflC rati Noinmer n iPriJii roorftieii van navanitaani iMerk volfirflui de Wat gedepo Zich tot de introfinu van Kflrdfl ordoro aanbev ende J G BIJL voornoen J BHKEBAART Li Wild en Gevoj ellc Van af heden en vordor dugelgks vorsch voi kriigbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven l unlardon Kapoenen gemeste Eendvogel Talingen wilde Eendvogels Eazanten l ntry eii Snippen Korhoender ReovleescU enz enz tegen de meest sterk coucurroorende prgzon Panklaar schoongemaakt franco duor geheel Nederland Aanbovolond T OVTTELINO Pooier Ooslerstraat 18 ROTTERDAM Tolephoon Interc No 2031 Wie wjker z j ia Bekto £ tJU i CaClkU te ont mgon umam WJtold on ua valo pitjrfij jmingon ta tdu budoi gekomtiu oHdo nix naam dea uitvinders Dr MiobttoUa v eim i d lgl op da be il uudJuoa in hot weraldlwroimde 6tdbblu KiiMnt wn Qabi Btxrilwmsk te Keulen tlaclM aDFTQIe elIfP Bikcl Cacao m vkvkanfan 1 Mm EUnd Cacae It vi wigfiiimM gaz id Attnk mr 4 Ai iKii gabntt limkt IkiJnili t vitim oor am kap Choarikle Ala u r m sleiAi net wiater t fafeniiiien Vüiinjgbaar by 4a TooiaMBMa B 1 Ap t i cani toa i ry TTMTTiM TE Gepiysalvartagwiwoo a dkat ai Itnd lulhis anaiilMl mnterdaiB fCalvcstnut IM SAMOSWI IN I fl co per fle ch Aanbevelend FimaHerman Zoon