Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1907

De Cjandidaien voor de Provinelale S lalen vaa alle Vrijzinnige Hieiv reeniglngen en Comités in het geheele Distriet Gouda zijn Hl BOOGAERDT B n Ie Kr i in pen aan de Lek r D i BKOUWËR te Ciouda K 8CHOUTi i HOOGEi l IJK Ie Woerden die voorde stemming op II JTunl as ten zeerste worden aanbevolen Zaterdag 8 Juni 1907 46ste Jaargang No 10353 fiOÜDSCHE COIMNT BiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telctoaa n ADVERTENTIEN worden geplaatst va i 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Incending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleln X M i De Uitgave dezer Courant gfesehiedt dag elijks met uitzondering van Zi en Feestdagen De prijs per drie maande a is 1 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F J E N T E N I iJKj ï jjr Jij Noord RrabaDtsch Schoen en LaarzeomaKaziju KLEJIWEO E K lUgenovor de Klelwegateng HANDEL IN ALLK SOORTEN SOLIED Schoenwerk AanbeTeleodi AUe rMiUAllin en anDKemeten w rk € SMITS HUIS TE HUUR Ueereobuis Ooslhaven B 88 Zm Kamers groote Kenken droogo Kelder tloke Tnln Vooriion van ia en Wattr leidiDK Te bevragen B H9 I nOBDKOOPSTB DE MEEST PHACT180HB DB aBEST VOLLEDIGE MOPEBLAIIKM liln beslisf di der FirmB TUE LADlÉa JOVUSAL mot minttene drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TUB ILL DRESSMAKBH met een gratli geknipt patroon TUB BkZAAH Of CUILU i BBSa FASUl SS 9 Kindermodee met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vie BoekkanOtlaar Proatnmnmwt AU mrt koit Boll Bljvoegtel Van alie in dei bladen voorkomende modellen tin OKKNIPTE PATKONKN met Holl verklaring Ir p p tegen Tooraitbetaling ian U 50 verkrijgbaar bU MILLY SIMONS Den Haag J Vorkrdgbaar in l eaaolien SO et M et en I b i H H Apothekers en Drogisto Let op het merk ANKBR I T AD RICHTEB A Co Hotterdam Te öouDi bS C LOÖER Apotheker Markt en bij WOL F A Co Westhaven 198 i Hm kHH MikaMjnuti n nuklnljrkHt I W a roonl daoiM tn KlBèwiGliewirtrfclid A n uittVuC MltarkC wlla tnMi Slr I4 Mti liitt 90 oMfll 1 fkbrltkenMTk VMftrniMrbv Hmtm WMlItart ta Ha M Ht Hlutan M au MapMt itir hNMiaM n s Ooada Dnk Tta A BBINKHANA Zi DE WERELDRLOK 8ocle cU ÜE MVmr liostbaven B 38 Gouda Uitvoerige verklaringen van dit wetcnscbappelgk interessant Kanstwerk worden I dagelijks gegeven voorra precies U en 12 nnr nam 2 i en 4 nor a avondp H en 9 uar Kntr e Ie Uang M cent M Rang 20 cent Kinderen Ie Uang W rent 2e Rang 16 cent 4 Sluitinfr ZONDAGAVOND Imit 10 uur G pootste dótail wijnhandelaren in NKDERLAND DEPOT te OODDA bU F J J BÜO m OSTADK AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET 8t Khtèpbe Medoc La Rose liUdon I elit Honrgogne Graves Blanc Hant Santern B Witte Bergerac Nitrsteiner Rlldesheimer FEIWÊRDAJIEHAN GEBR RIJKEN é DE LANGE Wr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Uoofilmagatiln Gedempte Binnenrotte tS4 Tetef Sa99 lie MagaxHn Weet yteuwlnml 9 nnbU Htntton Beitrii Telef 40S7 INRDILEN VERBUREN BEPARfi EREH 1 mMM dafelUk la eaw ialao te heoreg DE PHONOLA miLAPMO MIBIN PHONOLIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM HOMIIVKL IJKE r BHIKKEW Voedert uw Vee met do u tier i Mr I merk Sler en W Li itnBBtdnde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedlngrwaarde aere IHploma ParV 1900 Degen Gouden XedaUle Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegeEonden Kan ingegeven aonUn in KojfU Thee Melk Likeur Absint Bier Water o in IM medtel zonder dat het vooduj i dat de dronkaard er iets van afweet liet COZi POEDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier won absint enz bu den dronkaard op te wekken Het COZA POEOISU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ol de dochter van den verslaafde het tiem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoel te weten waaraan bij zjne redding te danken beeft Het COZA POEDER heeft het hniaeli k geink van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een hoek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te ijn Correspondentie in alle talen der wereld Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Zenuw en Naa rlijders wjrdt Bit overtuiging ala een werkelgke bal in den nood het boek Aanbevolen Na oatrangst tob adres pet briefkaart w or it d l boekje franco per poat toogezondea door BL OKFOEL 3 Boekhan Za tbomi gr 1 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze ftt ollecerf getchtMertie forIrelleu PelulureHogaerlt Zu geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geiil Prijsconrant met een aantal ongevraagde getttigschriften gratis op aanvraag Boxtel U BO6AKRI3 Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg hij wien modellen te bezichtigen zijn leBw oasvertroSea I rof Dr Liebers volbelcond ISSDW KBACBT ILIZIl AHmh ecbt met Pebriabmrk tot voortdurende radicale en I tekere genezing van alle Eelh I de meeet hardnekkige eenuuu eiekten ooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftjjj ioca e genezing van elke zwaJite Bliek liacht Benaundhetd Hooidp n I Migraine Hartklo ing Haagpjjn I slechte ipjsvertenng Onvennogen 1 Impotent Pollnlione eni UilI voerige proapectassen rrijj or CeMh 1 8 0 dubbele Sowh I IOentrail Dep l Malth d V gK ZaUbomiu ID pOti M Clftan Co EottenUu 1 Happel i OT enlia tB 1 Halm u de Joag C n BoHerlai Welf k O Ooada en bu alle diogirtin Buiteolapilsch Overzlclit Reuter seint uit Brussel dd 6 Juni De luchtbrug over het spoorwegterrein tnsschen de moutery Londerzeele en het station Mechelen is ingestort tijdens de beproeving i vjjl personen kwamen om bet leven en velen werden gewond Het ongeluk ontstond door de instorting van het gewelf van een gebouw en niet van een brug Er zgn 2 gewenden 1 doodo en 5 personen liggen bedolven onder het puin Reuter seint nit Stockholm dd G Jnni De gouden bruiloft van het Zweedscbe koninklijk echtpaar is in het geheele land feestelijk gevierd Hedennamiddag had een plechtige godsdienstoefening plaats waaraan het koninklijk paar en de leden der koninklijke familie met uitzondering van de kroonprinses die wegens haren gezondheidstoestand afwezig bleef deelnamen Ka afloop der godsdienstplechtigheid losten de oorlogsschepen in de haven een saluut van 21 schoten Vervolgens werd een roteer gemaakt door de feestelijk getooide stad waarop het koningspaar overal met gejoich werd begroet De troepen vormden daarbg een dubbele rjj Sedert een paar dagen worden vooral iu Weener bladen lanj e beschouwingen opgenomen over den toestand in l ortngal Die beschonwiiigen waren klaarbljjkeluk afkomstig uit de omgeving van Dom Miguel van Braganza die als pretendent naar den troon van Portugal optreedt en op dit oogenblik officier in Oostenrijksche dienst is De grondtoon van die b schonwing was dat koning Carlos van Portugal door bet herhaaldelijk schenden van de grondwet de populariteit van Portugal verloren had dat een groote beweging op touw werd gezet om hem te verdrijven en dat dom Miguel gereed en bereid was de kroon van Poitngal zoo hem die werd aangeboden te aanvaarden De Portngeesche gezant te Weenen graaf Paraty erkent dat de toestand in Portugal op dit oogenblik abnormaal is Maar tevens spreekt hij alle geruchten die in de Weener bladen vermeld werden beslist tegen De schildering van den toestand en de berichten over de mogelijkheid van den val der dynastie in Portugal ziJn alleen toe te schrgven aan sensatielust Voornamelijk wat betreft de persoonigke populariteit van Don Carlos in Portugal is al hetgeen men daarover in de laatste dagen mededeelde bezijden de waar FEVMLLETOX VERVLOGEN GELUK 40 HOOFDSTUK XXin Terwgl ik bg mgn heen en weer schryden door den tuin in de nabgbeid van de achterdeur stond zag ik daarvoor een slanke hooge mannengestalte die ik echter door de thans hgna geheel ingevallen duisternis niet dnideiyk kon onderscheiden zoodat ik niet wist tot welken stand hy behoorde Ik meende echter overtuigd te knnnen zyn dat het een bedelaar was want onze hergen werden veel bezocht door vreemde landloopera die het soms den bewoners zeer lastig naakten Daar ik tot medelijden gedreven door de herinnering aan Koenraad die wellicht op dezelfde wyze zgn leven sleet altgd den armen gaf tastte ik in den g ordeltasch haalde een klein zilverstnkje te voorschyn en naderde den man om te vragen wat by begeerde en of misschien een warm soepje of een paar droge kousen hem welkom waren Haar de man die io de tuindeur stond Uwo dok nlai saia de htm aangtbodeij heid De Poilugeezen mogon het met de opvatting van het kabinet Franco niet eens zgn de persoon des koning i staat daar geheel buiten Ook de bewering dat het leger gedemoraliseerd is spreekt graaf Paraty beslist tegen het leger staat geheel buiten de politieke beweging en de geest der troepen is volkomen koningsgezind De Oostenrijksche Raadsraad is tegen 7 Juni bgeen geroepen Ën de pogingen om voor dien tyd tegenover de groote sociaal democratische en antisemitische fracties een bond der Duitsche partgen tot stand te brengen zjjn tot dusver geheel en al mislukt Dinsdag hebben de verschillende Duitsche partijen nog eens vergaderd om het plan te bespreken maar bet bleek toen reeds dat de voornitzicbten voor de verwezeulgkiug er van gering waren De vrge Pangermanen zgn er uit confessioneeie de Duitsche agrariërs uit economische overwegingen tegen en verwierpen alle voorstellen die de strekking hai don om met de Duitschvrijzinnige partijen samen te gaan Tevergeefs poogden de Duitsch vrijzinnigen aan te toonen dat het samengaan van alle Duitsche groepen tegen de laven de clericalec en de antisemieten én noodzakelgkheid was Op voorstel van Am Duitsch Boheemschen afgevaardigde Vou Pergelt werd oindolgk besloten een organisatie comilé te benoemen dat trachten zou ten minste enkele Duitsche groepen te vereenigen tot een bond tegen de Slaven Ën dit comité beeft de vereeniging tot stand gebracht tnsschen de agrariërs en de Volkspartg onder den naam Dnit chNationale hond een bestnur is reeds benoead Do bond telt 51 leden en is beslist gericht tegen de vrijzinnige groepen Kort na het vertrek van Qeneraal Botha uit Engeland werd in sommige bladen medegedeeld dat de Ëngelsche regeering aan die van Transvaal beloofd had een leening van vyf millioen Pond te zullen waarborgen tegen een zeer geringe rente doch onder voorwaarde dat de Chineescho werklieden nit de mgnindnstrie zoo spoedig mogelgk zouden worden teruggezonden naar China In bet Lagerhuis stelde gisteren Qeorge Faber aan de regeering d vraag in hoeverre dit bericht juist i De onder minister Chnrchill antwoordde dat geen voorwaarde ib dien geest ooit was gesteld De Transvaalsche regeering aalmoes niet aan maar bleef wankelend voor de deurpost staan Toen bekeek ik hem met meer opmerkzaamhei en snerpend sneed een somber voorgevoel mg door de ziel Christiana I De stem klonk mg in l et or uitgegalmd op den ouden zoo teergeliefdeo toon Koenraad I wilde ik jnjchend antwoorden I Maar ik dwong mg tot zi hgen mgn voet wroette in de aarde om tg n lichaam te verhinderen hem tegemoet te snellen met geweld beheerschte de trots der versmade liefde alle andere gevoelens Ik ga dadeiyk weer heen Christiana I Maar laat mg nog slechts éénmaal den tuin betreden die het paradys is geweest vanmgn kindsheid Reik my nog éénmaal dehand opdat ik in vrede den laatsten ademkan uitblazen Dagen en nachten lang heb ik geloopen om dat éene doel te bereiken Zoo je t niet wilt toestaap welnu danstrompel ik verder Haar zeg dat jemg vergiffenis hebt geschonken 41 Hg stond nn dicht voor my e Hlte mg bg de band Als weggewischt was in dit oogenblik alles wat ik geleden had met den toonzgner item mischten weder de groene bladeran d i Uailaii u d aachUgatl kweeld blijft volkomen vrjj met de terugzending der Chineescho koelies te handelen looals zjj noodig oordeelt binnen de grehzen v n de grondwet waaronder die regeering aan het bewind is gekomen Eu de Ëngelsche regeering is vast besloten de politiek te volgen inzake de Chineescho mjjnwerkeie die zij reeds herhaaldelijk in het Parlement verdedigde Maar wel gaf minister Chnrehill toe dat onder de redenen die de Ëngelsche regeering bewegen hebben de Transvaalsche leening te waarborgen het verlangen was te zorgen dat de regeering van Transvaal in den eersten tgd van haar bestaan onafhankelgk zou zjjn van de gunst of de tegenwerking van machtige plaatselijke belangen Waaruit blijkt dat de Ëngelsche regeering niet wenscht dat de flnancieele operaties in Transvaal afhankelgk zouden zijn van de kapitalisten die belang hebben bÖ de voortzetting van den mijnarbeid door Chineescho werklieden aan den Rand In de wandelgangen der Doema zoo lezen we iu een bericlit uit St Petersburg heeft oen groep sociaal democraten den correspondent van een Engelsch blad verweten dat hiJ een onwaarheid had gezegd toen hg aan zijn blad eelnde dat het hoofddoel van de reis der socialiaten naar Londen de aankoop van wapenen was terwijl hjj toch makkelgk dergelgke onware berichten had kunnen vermgdon Dezen zullen zich nu over den correspondent beklagen bij het bestuur der parlementaire pers Volgens een bericht van 3 dezer heeft het congres der Russische socialisten te Londen een besluit aangenomen waarin de plannen op oen Engelsch Russische entente bestreden worden De meervermeide beweging onder de Armeniërs aan de Russisch Turksche grenzen in KleinAzili om het Knssiachstaatsburgerschap aan te nemen wint volgens een bericht nit Konstantinopel in het district Terdzjan wilajet Erzeroem meer en meer veld Reeds meer dan drie vierdim van de Armenische bevolking aldair beeft zich verklaard voor de aanneming van bet Rnssische staatsburgerschap Te Zurich is oergisteravond een bom ontploft waarbij drie kleine kinders ernstig verwond werden Zg hadden op straat een koord gevonden en toen zjj daaraan trok met zoet geluid als voor lange bange jaren Toen fluisterde ik Koenraad kom bihnen het is zoo vreeeelgk buiten bg dezen storm Hy volgde my en het scheen mij toe dat iedere schrede voorwaarts hem ontzettend pijn deed want zgn adem hygde zwaar en steunend Moeder sluimerde ook Wiosjemoei was ingedommeld waardoor bet mg gelukte hem ongemerkt naar mijn kamer te leiden waar lamp brandde eo het vnur in den oven Langen tgd zagen wg elkaar aan zonder één woord te spreken maar de tranen brandden my in de oogen Voor my stond een gebroken man vervolgd door de ellende des levens en het wreede Noodlot Honger en kommer ziekte en gebrek jammerlgk wee spraken nit het hieeke gelaat en de verloopen kleedy die hg droeg Tot z6ó ver heb ik het gebracht Christiane I ving hjj aan terwyi twee vlekjes op zyn wangen als purper begonnen te gloeien En met eea incht Uat hy r op volgw ken volgde de ontidofSng De bom lag in een riool Hot geval wordt in verband gebracht met de poging van vier Russische revolutionairen era hun makker Kilaschiki uit de Znricher polltiekazerne te bertjlden Er werden naar aanleiding daarvan tmhuoekingen gedaan en dit lou tot het wegwerpen van de bom hebbeo geleid De gedelegeerden deriingeschrerenen ij uit ParjJB naar do havens waar ty thnia hoeren teruggekeerd Alleen de voorzitter en de secretaris van het Nationale Comité van Zeelieden zyn nog gebleven De eerste weejt het voortduren van de staking aan een manoenvre van de Compagnie Tranaatlantiiue die officieren heeft ontslagen Dit bericht is als een bom in de havens neergevallen Sedert waa er van de Compagnie weliswaar de geruststellende verklaring gekomen dat zU in de praktyk niet zoo streng zou zjjn doeh voor deze tyding waa hel toen al te laat Dat de officieren der Compagnie Tranaatlantiiine alechta gedreigd zgn met ontslag ia te danken aan de tnsachenkomtt vanden minister van Marine Ve Marseille hebben stakera en politie gisWren gevochten by aangekomen kisten met vlsch De vischvroswen wilden troswena niets keepen Haar de officieren der groot booten zonden bun laak hervatten Te Cherbourg hebben de atakera het ontladen van Dnitsche en Ëngelsche mailbootan weten te beletten De staking heelt dus voortgednard en de leiders hebben tegenstrydige adviezen oHi dat oortdnron gegeven Verspreide Berichten FiAaxRUK De kannnnik jnin nit Pan is door den paus ontvangen I y vroeg den paus den zegen voor Frankryk opdat de republiek het geloof niet verliezen zon Wees niet bang zeide de paus Frankryk zal zjjn geloof niet verliezen Te Betheny Villo naby Beim is een pastorie met gewapende macht eh onder protest der inwonen omdat de pastoora weigerden vrywillig heen te gaan ontruimd Een mynheer Tuihmann heeft zyn vermogen aan den ITranscben staat gelegateerd voor aflossing van de pnbliekei ecbnld DuiTaoiu i D In Beulhen Opper Silezlë zgn U personen Apolle en de Muzen ach zy hebben my slecht beloond Hy beproefde te glimlachen maar het bestierf op zyn vaalbleeke lippen en wankelend liet hy zich neervallen op den lenningatoel die vlak naast hem stond Wie zeide je dat je ons moest verlaten P wilde ik snikkend uitroepen Maar waartoe zonden thans nog verwQtingen knnnen dienenl Ik stond op ten einde hem spys en drank te brengen en droge kleederen maar hy voorkwam mg met een hardnelikige weigering Het is te laat Christiane I n gevoel my reeds voldoende tevreden gesteld dat ik je nog éénmaal heb mogen aanachonwen Laat my nog enkele oogenblikkenhier vertoeven dan z g ik je vaarwel omJe nooit neen nooit weder te zienl Neen Koenraad je bigfti Ik laat Jeniet heengaan in dit noodweer I Verwarm je en tracht dan door den slaap je verkwikking te verschaften Hy beefde vah het hoofd tot de voeten ala werd hy door een gloeiend heete koorta geteisterd Ik mag niet ik kan nieti fliiiterde hy Wordt vtrvolgd