Goudsche Courant, maandag 10 juni 1907

Maandag 10 Juni 1007 46ste Jaargang i o 10353 ftOMGHE COÜRMT ISieuwS en Advertentieblad taor Gouda en Omstreken TekifoM H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vam Advertentiën tot 1 uur des midd TelelM t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks roet uitzondering van Zoe en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per KWt 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN De Candidaten voor de Provliielale filiaten van alle Vrijzinnige Hiesvereenlgingen en Comités In bet gebeele Hislrlct londa zijn M BOOGAERDT B n te Kninpen aan de Lek Mr D i BROUWER te Gouda R SCHOUTEi HOOGEiMHJK te Woerden die voor de steniuiins op 11 Jlliul a s ten zeerste worden aanbevolen L MWERDA TIEIANi G rootste détail w jnhandelaren in NKDKRLAND DBFOT te OOQ DA bU F 1 i BOON VA I OSTADK AANBEVOLEN MEUKEN CHAT MALLEEET e M per flesch por linker van 45 H 99 teT ficsch 108 1 44 l OH 1 80 0 99 0 90 I 1 44 1 17 per icKh 0 0 72 0 99 0 72 l 5 0 99 0 72 1 08 Oado Boode Port Kilra Oade Uoodo Port Oado Wille Port Kilra onde Witte Port Fine Old Pale Hlierry üoede Madeira Madeira Superior Vormoalü Do Beu iBBi St Ktt phe M doc La Hoio Lndon Petit Bonrgugno OrsTea Blaoc Hant Saat rneii Witte Bergerac Nitrsteiner Rttdeilieiiiier Pryxen netto a Contant I DE OOBDKOOP8TE DE MEEST PRACTISCBEDE MEEST VOLLEDIGE Voor FEKSTEI IJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen ffeleverd met leclit van teiu f ave van Ie ongeopende flesNchen MOPEBLAIIEU ijjn boeliet die der Firma WELOON THJJ LADIBS JOÜBSA L met minstenB drie gratia gekniplo patronen en oen gekleardo plaal T 11 1 OKKSHMAKEU met een gratia geknipt patroon TOB BAZAAtt OF CUILO UBSS I ASHIOlXa Kinderraodos mot vele gratis geknipte patronen VRAAQT Vu Boekhandelaar Proefnumtner HEIEN mWLi Reclamcda Bluysscn Extra Cadeaul Alle met koetel OM Htja egeel Van alle in dote bladen voorkomende modelion itjn OKKNIPTK PATHONKN met Holl verklaring tr p p legen Toorailbetaling van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Don Haag steeds In al onze winkels voor bons voorradig lO IO h 1500 veisrhlllende artikelen Koord Brabantsch Schoenen LaarzenniapzUo KLEIWEG E K tegenover de KIciwegstoeg HANDEL IN ALLE SOOBTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle rep r ti B en aangemeten werk lions worden echttT dcsverklcceiid ingewisseld voor geld en wel 10 eent mits bIJ SO Ineens ggp Fijnste Leldsehe Kaas Ibins M e per pond is cent AF l SLAGËN Tc Jooda VUdsl raat 157 i DE WERELDRLOR Sociëteit m imswr oosthaven B m Gouda H uitvoerige verklaringen van dit vretenscbappeljjk interessant Kunstwerk worden dagelgks gegeven voorm precies 11 en 12 nnr nam 2 3 en 4 osr s avonds 8 en 9 nar 2e Rang 20 cent 2e Rang 1 5 cent Entree Ie Bang 30 cent Kinderen lo Rang 20 cent Sluiting ZONDAGAVOND halt 10 uur acmalogeen Poedervorm is het cenig ste helpend middel tegen nioedarmoede Uleekmuchl Zenuionnakte Hoofaplluem HIapetootkeM Onmaehleu t ermagerlttg em WermlnOeriitg der Uekaamêkraehten aeiiiato j eei in Poeder vorm H H H boeit oen aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen JlHi HLa worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDEHVOHM is het praeporaat wat U spoedig gonoest HAEMATOUEEN IN POEDEBVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prij s per doos met gebruik saanwijzing f 1 50 Eenige labrikanten ii v SCIIAIK Co Den Haag Vprkrflubsar b j t Firm WOLFI Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILU Vmrstal iiouda A BOÜ VIAN MoordntU PINKSE Nuumerkerk ad IJuel H VAN ZE8SRN Schoonhoven B ï WIJK P W v EDE htdmatêr A SOUEER Haattnchl K VAN DEB HEIJDEN Itemwijk P v o SPEK Moeraxptlle D v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddi xgmm P A db GROOT A us JONGH OtulewaUr J P KASTELEIN PoUbroektrdam D BIKKER Bentckop WAARSCdUWlNG Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het klooslerfloncJo Paulo Abdif bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde GEBR 1UJREIN di DE LANGE MT ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S IIoofdmagaitijH Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2599 He IHaanifUn West meuwlnnd 9 nabij Station Beur Telef 4657 INRDILEN VERHHREN REPAREEREN rSTEMMEN da elUk8 la onie Salons te ho iren DE PHONOLA FBSNDLAPIAl KMON FEONOLIST Z Bt Tooral op do ECHT Juuidteelteaiaff met rood lotterst JSberlahnstein OIHeCTeUKDlK VICTOKIABROM OBimAmiSWII Overal fi S verkrijgbaar Maataehapp tot ExpUMaUe mm de FMorta Bron Kantnar voor üederUuuL Soompjeê éO Botterdam Zenuw en llaafflijders ordt ut overtniging werbOSk bal in den nood hel boek aanbevolen t Na ontv g t v dr perbr fk rtwor t d t boekje fr co per post toegeaond door BLOKPDBL8 Boekluu Z tbomm l AFKONDIGING De BÜHGEMEESTERen WETHOUDERS nn Gouda doen te vreten dat door den Baad dier gemeente in lijno vergadering van dan 24 Mei 1906 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING tot wtiiging der Algemeene Politle Terordening voor de gemeedle Goada EKNIG AETIKEL In de Algemeono Politie Verordening voor de gemeente Gonda vastgesteld den 1 Jnci 19Ö6 en algekondigd den 22 dier maand wordt artikel i6 gewgiigd en geleien als volgt Het is verboden londer vergnnning van Burgemeester en Wethouders onaangespannen rg oi voertuigen en bandwagons op slraat Ie lalen staan De vergunning wordt niet vereischt waaneer de rjj ol voertuigen en handwagens in gebmik ign ol gebruikt moeten worden lot het op en afladen van goederen en zg den doortocht op straal niet belemmeren Zijnde deze Verordening aan de Gedepnteerde Stalen van Zuid Holland volgens bun bericht van den 28 Hei 1907 in atscbritl medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar BurgeBuater en Welfaoaders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER Nationale Militie Onderzoek van de VEELOFGANGEES der MILITIE te Land BOEGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Gouda brengen Ier algemeene kennis dal ingevolge art 126 der Militiewet 1901 de Inspectie der Verloigangers voor de gemeente Gouda is bepaald op Dinsda den 25 Juni 1907 des morgens Ion 9 ure voor de lichtingen 1899 en vroegere 1900 en 1901 en des morgens ten 11 ure voor de lichtingen 1902 1903 1904 1905 en 1906 op de Stads TimmerwerI aan de Tnrtmarkl alhier Daaraan behooren deel te nemen al de Verloigangers der Militie te Land die In het genot gesteld z jn van onbepaald verlof ongeacht de lichting waartoe zg behooren alleen zgn hiervan uitgezonderd de verlotgapgers genoemd in de 2o 3e 4e en 5e alinea van art 99 van hel Koninkigk Besluit van 2 December 1901 Staatsblad no 230 gewgzigd bg Kon Besluit van 17 October FEViLLETOlX VERVL OGEN fi lLUK 41 Niettemin schoot hij een atoel bij den haard en dronk gretig van den warmen wijn dien ik haastig voor hem gereed had gemaakt Vader is gestorven van verdriet over mg je jeugd is verbitterd door mjj ik zelf ben geworden tot hetgeen je nu voor je slet Hij snikte en vervolgde somber Toorilch haan Twee mislukte levens Je hadt geen geluk Koenraad Hi schudde het hoofd Het is in weinig woorden gezegd devrouw die ik liethad verried mü de kunst verstiet m $ wat verder HedwigF Hedwigf riep ik vol ontietUiK uit Wanuur je te Dresden vraagt naar graal Promnitz dan noeirt men ook haar aaaa luisterde hjj met halfverstikle stem t aarop liet hü er klagend op volgen MiJB bont O m D boratl Karmand lonk hS achterover Koenraad I Mijn isnig gelieide Koenrudl ti i Ik lit But lüt Tas J siuwar 1904 Staafeblad no 2 U dal z au die dit jaar onder de wapenen zgn geweest of moeten komen alsmede de ingelgfden bijde Militie die krachtens art 113der Militiowol 1901 van den werkelgken dienst zgn ontheven of die krachtens art 114 dier Wel In bat genot zgn van uitstel van eerste oefening oi van verbigf onder de wapenen en bovendien met uitzondering van ben die in dit jaar bij de Landweer zullen overgaan of reeds daarbg ign overgegaan Voorla worden de Verlofgangers opmerkzaam gemaakt a dat zjj volgens art 127 der Wet terInspectie behooren te verschijnen in Uniform gekleed en voorzien van de Klecding dingen Uitrnstinüslukken hun bij hel vertrek met verlof medegegeven van hunne Zakboekjes en hnnne Verlofpassen b dat zi volgens art 117 der Hililiewet 1901 worden geacht onder do wapenente ijjn niet alleen gedurende den tijd dien het bedoeld onderzoek duurt maarin hel algemeen wanneer zg in Uniform ziJn gekleed zoodat ziJ die ongeregeldheden plegm of zich aan misdrgvon schuldig maken hiJ het gaan naar de plaats voor het onderzoek bestemd gedurende het onderzoek en by het naar buis keeren Ie dier zake zullen worden gejtrnll volgens hel Crimineel Wetboek en bel Eeglemest nn Kr tocht oor bet Krjjgs volk te Lande bg gemeld art 117 toepasselijk verklaard c dal hy die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een Geneesheer ofHeelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dal degene die zonder vergunning absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestrail Gouda den Bn Juni 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De Icomende strijd Overtuigden behoeft men niet te bekeeren Zij die met ons inzien dat eu waarom de rechtsche mcerderlieid uit de Eerste Kamer behoort te verdwijnen hebben geen aansporing van noode om krachtig mede te werken tot den triomf der verbonden vrijzinnigen bij de Statenstetubus Maar er zijn er die ofschoon vingen In den ireemde van al de ellende die je hebt doorstaan bg mg Toen schitterden zij nog éénmaal op in al hun glans de donkere oogenj hij drukte mijn hand tegen zijn hijgende zieke borst maar hy was niet meer in staat één woord uitte brengen En toen de dag aanbrak en het onweer was overgedreven stond ik in doffe smart voor hem hj die het geluk miins levens wat geweest en diens droefenis was heengegaan in den dood Ook deze dag ging voorbü toen de avond aanbrak legde Wiesjemoei bet zielloos overschot af terwijl de tranen haar lange de ingevallen wangen biggelden Dat zü ook dit nog moest beleven I Het fijne met wapens geborduurde doekje waarin hiJ jaren geleden was gewikkeld dekte nu hel gelaat van den doode die nu lag in dezelfde kamer welke bg in gelukkige jaren had bewoond De vensters stonden open een scherpe Noordenwind blies de gordgnen naar binnen en deed de witte lakens spookachtig heen en weder wapperen En van hel slot aan de overzijde flikkerden de ventten In hal rood schüntel van d b rf D nadtrdt lakk l lui n bonU voelend dat do strijd moet gaan rechts moeiclijk zouden kunnen waarom dit nu eigenlijk noodig ie te groep van lieden dient vasten onder de voeten te krijgen daar ni stemmen anders geen staat valt en als de beslissende dag is aan en Kn eindelijk zijn er die ronduit zéggen niet in te zien waarom met zoove kracht weder tegen de rechtergroepen moet worden opgetrokken Deze laataHe categorie van personen is slechts van e noodzakelijkheid daarv an te doordrin n door een bondig duidelijk betoog achten het dus allerminst over in het ge iiht van de weldra kobesliising nog eens in hot kort t zetten waarom de vrijzinnigen n man optrekken ora de raeerder I de Staten en daarmede in de Kamer te veroveren IB de eerste plaats achten wij het een ongifijmdheid dat een Kabinet van links tegeipver zich heeft een overwegend rechts gezime Eerste Kamer Conflicten kuiuien Ufl mui dergelijke verhouding niet uitblijven en zijn dan ook niet uitgebleven In ieders geheugen ligt nog vcrsch de verwerping der Oorlogsbegrooting en de daarop gevolgde ministerieele crisis Ken ieder weet met hoeveel felheid het ont werparbeidscontract door deze Kamer wordt bestreden Zeer zeker daarbij komt de strijd volstrekt niet alleen uit den rechter hoek Ook eenige conservatieven van links mengen zich in het koor zoo goed als zulks het geval was bij de Oorlogsbegrooting Maar men weet evenzeer dat toen het bij die begrooting op stemmen aan kwam de linkerzijde op den heer Van Houten na haar bezwaren niet van zoo overwegende aard bleek te achten dat zij er toe wilde medewerken om de Regeering tot aftreden te dwingen Rechts en daar alleen schuilt voor deze llegeering het gevaar in de Eerste Kamer Dit zal nog te meer uitkomen en ziedaar de tweede reden waarom het van overtuigend belang is regeeringsgeziude stoet met veel vroolijken zang en muziek de hertogelijke familie begaf zich naar den schouwburg Sarrend staarden de gulden letter van het opschrift mü aan terwijl ik In de sterfkamer voor hel venster stond Apollini el musis Ja prinses Liselotte vermeide zich in vermaak en scherts terwyi hy die baar ziedend bloed had geSrfd hier lag koud doodt Bestond er dan geen moederliefde meer op aardeP Maar luister I Zachte voetstappen doen de trede der trap bgna onhoorbaar kraken op bet portaal ruischt een flnweelen vrouwengewaad Een hand tast naar den deurknop Een slanke gestalte majestueus rn fler betreedt den drempel In het bleeke maanlicht schitteren haar edelgesteenten op het kantwerk gedeeltelgk bedekt door een opengeworpen regenmantel die biykbaar in de haast ia over de schouders geworpen Nu nadert sy met raaache schreden hetdoodsbed buigt zich over hel ontzielde lichaam schuift den doek omhoog en viyi haar aangezicht tegen da ingevallen klamme J wangen f Ik drnkle my diep In da venstemis en bespiedde baar met gloeiende blikken zy iprak ge D ankal woord doch Uafkooide ham meerderheid iii de Kerste Kamer te brengen als de zoo ingrijpende belastingwetten de belangrykc sociale wetsvoorstellen omtrent ongevallen ziekte en ottderdomsverzekering en de gewichtige voorstellen tot grondwetsherziening bg dat college ter beslissing komen Zelfs de meest conservatieve fractie ter linkerzyde de vrijof oud liberalen is thans bereid onder zekere voorwaarden mede te werken tot het tot stand komen van een blanco artikel en zoodoende den weg te banen tot het algemeen stemrecht Maar meent men in ernst dat de rechterzijde zich daarmede zou kunnen vereenigen üan herinuere men zich slechts hoe de heeren van rechts in die Kamer zich in 1905 daarover hebben uitgelaten I In de derde plaats moet de voortdurende vrees dat gewichtige maatregelen met moeite en ten koste van veel werkkracht en tyd voorbereid op den onwil dezer rechtsche meerderheid stranden verlammend werken op de regeerkracht van het Kabinet Ilct zal zich menigmaal genoodzaakt zien ofschoon overtuigd dat zulks verkeerd is concessies te doen aaa den reactionnairen geest dezer rechtsche heeren der Kerste Kamer om altlians iets tot stand te zien gebracht Dat dit het Kabinet tegen de borst moet stuiten begrijpt een ieder Maar aftreden kan het niet daar de rechterzijde toen de Uegeering hiertoe een poging deed naar aanleiding van de beslissing over de Oorlogsbegrooting pertiment geweigerd heeft het bewind over te nemen De rechterzijde liad hiertoe zeer zeker een goeden grond wij bezitten de meerderheid slechts in één der Kamers merkte zij op Een kabinet uit onze mannen voortgekomen zou in de Tweede Kamer niet steunen op een meerderheid Welnu wat moet dan wel een positie zijn van dit Kabinet dat feitelijk in geen van beide Kamers een meerderheid heeft maar in de Tweede Kamer althans kan steunen op het grootste deel zoo met op alle leden van links en een deel der democratisfhgezinde leden van rechts doch zich in de Kerste Kam r telkens bij onopbondelgk drukte liefdevolle kussen op hot ontzielde gelaat als wilde zy den doode schadeloos stellen voor wat zy den lerende had ontnomen Haar zy weende en klaagde niet daaiby en zoo Qnhoorbaar als zy gekomen was als een tpookvorscbyuing was zy weder verdwenen Ik kwam nooit to weten hoe zy ongemerkt hierheen was kunnen komen noch wie qaar de doodstyding had gebracht Maar op Koenraad a borst lag een lanwertakje het eealge dal hem ooit had gesierd Naast den lindeboom hebben wy hem ter aarde besteld Geen kruit siert zyn graf Op de iteenen bank naast de groeve zilik ontelbare malen om in de lente te luisteren naar het kweelen der nachtegalen In den herfst te staren naar het vallen der bladeren en Hier eindigde bet manoacript Slot volgt